Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Deze overweging willen we wijden aan het kostbaarste “geheim” van het christelijk geloof, nl. de Eucharistie. Neen, het gaat niet over een vrome ritus voor enkele ‘pilarenbijters’. Dit “mysterie” was vanaf het begin van het christendom het hart van iedere gemeenschap van christenen. In de huidige samenleving blijkt ze nauwelijks nog enige betekenis te hebben voor het openbare leven. Zo was het aanvankelijk ook in het Romeinse Rijk. Christenen lieten zich echter door een heidense overheid niet voorschrijven of en hoe zij Eucharistie zouden vieren. Zij gingen ondergronds en organiseerden vieringen in de catacomben, in de grootste verborgenheid.  Het Romeinse Imperium stortte in, terwijl Kruis en Eucharistie overeind bleven.

Doorheen de eeuwen werd Eucharistie op de meest verschillende wijzen genoemd én gevierd: Dankzegging, Laatste Avondmaal, Maaltijd des Heren, Breking van het Brood, Heilig Offer, Heilige en Goddelijke Liturgie, Mis…In de sobere en donkere Romeinse kerken was een viering indrukwekkend door zijn eenvoud. In de kathedralen en barokkerken werden de vieringen omgeven door de overvloedige luister van processies, wierook en gezangen met orgelspel, waarvan de klanken langs het plafond rolden. Meer dan een halve eeuw geleden genoot ik als priesterstudent van pauselijke vieringen op het St Pietersplein te Rome, speciaal op hoogfeesten. Het was telkens weer een ongelooflijke pracht aan polyfonische gezangen, schitterende gewaden, processies en wierook, met een benedictijnse waardigheid. Het Woord Gods werd gezongen met een heldere stem en een indrukwekkende melodie.

Meest ontroerend zijn wellicht nog de verslagen uit de concentratiekampen aan het einde van de oorlog, toen de nazi’s hun greep op de gevangenen moesten lossen. Had iemand een beetje brood en wijn kunnen bemachtigen, dan werd in een verdoken hoek Eucharistie gevierd. Een priester sprak enkele Schriftwoorden en de consecratiegebeden, waarna een vredewens en de heilige communie. Een goddelijke lichtstraal voor gevangenen in de barak van een hel.

Rond 155 geeft de heilige martelaar Justinus volgende eenvoudige  beschrijving: “(Op de ‘dag van de zon’) komen alle bewoners samen… Er wordt gelezen uit de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten… (dan) spreekt hij die voorgaat een woord van vermaning en aansporing… Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op en spreken onze gebeden uit… voor onszelf en voor allen die elders zijn. Wij bidden dat wij waardig bevonden zullen worden nu wij de waarheid hebben leren kennen… (dan) groeten wij elkaar met een kus. Dan wordt aan de celebrant brood en een beker water en wijn gebracht… hij brengt lof en eer aan de Vader van het al door de naam van de Zoon en de heilige Geest en hij spreekt een lange dankzeggen (Grieks: eucharistia) uit … (en) heel het aanwezige volk zegt: Amen… dan geven …diakens aan ieder die aanwezig is van het  eucharistisch brood en de wijn  en het water. Zij brengen het ook aan de afwezigen” (Justinus, Apologiae 1, 65).

Het Oude Verbond is vol met voorafbeeldingen van de Eucharistie. Melchisedech, een heiden, biedt Abraham brood en wijn aan (Genesis 14, 18-20). Hij is koning van Salem, een “vredevorst” met verwijzing naar Jeruzalem (psalm 76, 3). Hij zegent Abraham op mysterieuze wijze en Abraham geeft hem 1/10e deel van alles. “Hij (Melchisedech) lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester” (Hebreeën 7,3). Een sterke verwijzing naar de Eucharistie is het offer van Abraham, die bereid is het dierbaarste, nl. zijn enige zoon Isaak te offeren (Genesis 22). Zijn geloofsgehoorzaamheid volstaat. Het echte offer zal Jezus zijn, de nieuwe Isaac, die op het laatste ogenblik niet gespaard zal worden. De voornaamste voorafbeelding van de Eucharistie in Het Oude Testament is de Uittocht van het joodse volk uit de slavernij in Egypte, met de doortocht door de Rode Zee, de tocht door de woestijn en de intocht in het Beloofde Land. Het volk laat zich herhaaldelijk verleiden om te morren bij moeilijkheden en daarbij zijn bevrijding en zijn beloften te vergeten. Dan wordt hun “brood uit de hemel” gegeven in de vorm van “een fijne korrelige laag” en misprijzend vragen ze “wat is dat?” (Exodus 16, 15; Hebreeuws: man hoe = wat dat?) Het werd “manna” genoemd. Jezus zal zich openbaren als het echte brood uit de hemel (Johannes 6, 31 vv) en velen zullen er zich eveneens aan ergeren. Uittocht uit Egypte, de woestijntocht en de intocht in het Beloofde Land zijn tevens het beeld van ieder volk en van het leven van ieder mens.

Ook het Nieuwe Testament is helemaal gericht op de eucharistie, het hoogtepunt van Jezus’ leven, dat beschreven wordt als een “opgaan naar Jeruzalem” om daar het doel van zijn komst, zijn levensoffer te volbrengen tot vergeving van de zonden. De vermeldingen over een “wonderbare spijziging” zijn een voorafbeelding. Mattheus, Marcus en Lucas vertellen de instelling van de Eucharistie en Johannes spreekt in hoofdstuk 6 uitvoerig over “het brood van het leven” en de noodzaak van het eten van Jezus’  Lichaam en het drinken van zijn  Bloed. In de plaats van de instelling van de Eucharistie geeft Johannes de beschrijving van het Laatste Avondmaal met de voetwassing waarbij Jezus knielt tot op de grond. Tenslotte vermeldt ook Paulus uitdrukkelijk de instelling van de eucharistie (1 Korintiërs 11). Wanneer de paaslammeren op vrijdagnamiddag geslacht worden, sterft Jezus op het kruis als hét Paaslam voor altijd. Hiermee werd de Eucharistie een historische werkelijkheid, die alle voorafbeeldingen vervult.   

In de tijd van de Kerk wordt dit offer voortdurend hernieuwd en sacramenteel gevierd onder de  tekenen van brood en wijn. Offeraar en Offer  – zij het onbloedig – zijn  dezelfde en de priester handelt als “een andere Christus” en in  naam van de Kerk. Dit zal blijvend gevierd worden tot aan het Bruiloftsmaal aan het einde  der tijden en de vervulling van de verzuchting van het slot van de Openbaring: “Kom, Heer Jezus”.

Doorheen de eeuwen is de fundamentele structuur van de Eucharistie met enkele gebaren en woorden onveranderd gebleven: een dienst van het woord met de lezingen, homilie en voorbeden en een dienst van de eucharistie met brood en wijn, consecratie en communie. In de Latijnse kerk waren de vieringen eerder rationeel en sober. In de oosterse kerk meer mystiek en uitgebreid met vele litanieën,  processies, wierook en iconen. Zij beschouwen deze vieringen als een aansluiten bij een hemelse liturgie die al lang begonnen is en daarna ook verder gaat. Het is evenwel hetzelfde  levensoffer van Jezus Christus tot verzoening van alle zonden. Deze totale gave van zichzelf is tevens de kern van ieder mensenleven.

Eucharistie is in feite alles en alles is eucharistie. Eucharistie vormt het hart van de Kerk en van de mensheid, van de geschiedenis en van het universum. Heel de geschiedenis, vanaf de schepping tot aan de Wederkomst des Heren is hierop gericht.

P. Daniel

Een groot Syrisch feest

Wanneer ’s morgens op weekdagen kinderen in de gemeenschap rondlopen, weet je dat ze van een of ander moslimfeest genieten dat hen een paar schoolvrije dagen geeft. Zo was het vorige week: het feest van de geboorte van Mohammed. Blijkbaar wordt dit ook regionaal georganiseerd en vorige vrijdag werd dit feest groots gevierd in Qâra. Vooraf kregen we bezoek van een imam met een delegatie die ons plechtig een officiële uitnodiging op naam overhandigde en er mochten 5 personen mee komen. Ze drongen er echt op aan om hieraan deel te nemen. Vrijdagavond was ik erg grieperig en had liever het bed gekozen. Dat dan niemand zou aanwezig zijn vonden we ook niet aanvaardbaar. En zo reed Ibrahim met ons, de fraters, naar de grote moskee. Het feest was niet in de centrale moskee, die erg klein is. Deze was aanvankelijk een heidense tempel maar werd door de heilige Helena, die het Kruis van Jezus in Jeruzalem gevonden  had, omgevormd tot de  St. Nikolaas kerk. En je ziet het heel duidelijk dat het een kerk was.   

Lees verder

“U wilt natuurlijk zo veel mogelijk vaccins verkopen, dat snap ik ook…”

D’r zit hier gewoon iemand geld te verdienen…”

Pfizer wil graag iedereen een derde prik geven, want daar verdienen ze grof geld aan.
Bovendien blijkt dat de contracten met de EU daarover al gesloten zijn, dus dat verzet verder zinloos is..?

Het trieste is dat uit gegevens uit Groot-Brittannië blijkt dat de bescherming in de loop der tijd afneemt en zelfs lager wordt en dat dan niet-gevaccineerd zijn wel eens veiliger zou kunnen zijn voor bepaalde groepen. Dus dat die wellicht uit pure noodzaak die derde prik wel moeten nemen…

Lees de reacties onderaan

Cyclus

OPROEP AAN VLAAMSE REGERING: VOER DE NIEUWE CORONA-DICTATUUR NIET UIT!

Hiermede vorder ik de leden van de Vlaamse Regering op, de door de federale regering besliste maatregelen, inzake mondmasker- en Covid Pass plicht niet uit te voeren!

Ter motivatie haal ik nogmaals aan, dat de Grondwet (van belgie) hiermee overtreden wordt:

  • Het gelijkheidsbeginsel,  art. 10
  • Het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden, art. 11
  • De persoonlijke vrijheid, art. 12
  • Art. 19: de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering ervan
  • Art. 25: de drukpers is vrij.

En tenslotte art. 187: de grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geschorst.

Naast het beroep op de burgerrechten, uit de Grondwet, beroep ik me op de onverdroten inspanning van duizenden Vlaamse bewegers, de voorbije honderd jaren om een land op te bouwen en in te richten, met vrijheid en zonder terreur!!!

Nog eens kort samengevat vertrekt men van de foute premissen, dwz. aannames die wetenschappelijk kunnen betwist worden, om de effectiviteit van de mondmaskers te bevestigen en het verschil dat zou gemaakt worden inzake besmettingen, door het afgrendelen van activiteiten voor mensen zonder Covid-Pass.   Zo heeft afgevaardigde Igor Philtjens in Limburg, (eigenmachtig?) bevolen dat men het domein van Bokrijk niet zonder dergelijke pas mag betreden.

De in te voeren maatregelen hebben een dergelijke impact op lange termijn, dat ze bvb. de nu vijfenzeventig jaren geleden vernietiging van de IJzertoren of het invoeren van Franstalige rechten middels het Egmontpakt (1977) ver overtreffen.  Zoals Lawrence Urbain zes maanden geleden al schreef voor Doorbraak (nu pas gepubliceerd: In mei vonden we deze opinie nog verregaand.  Maar intussen…. 31.10) zijn deze dictatoriale maatregelen slechts een opstap naar nog grote vrijheidsbeperkingen.

Speciaal wil ik hier de N-VA vermelden :  voor we over volksverraad beginnen heeft u nog één kans!!  De abrupte ommezwaai duidt erop dat de geheime machten achter de schermen hun dwingend chantagewerk gedaan hebben.  Het is nu het historische moment, Jan Jambon, om daaraan te weerstaan en geschiedenis te schrijven.

Het is toch niet, zoals Father Staples (Keltische vrijheidsmonnik) aan Anton Pype, reeds dertig jaren geleden zegde:  “Jullie worden, langs Brussel om, bestuurd door Parijs”.   Dit houdt in dat de O-VLD  wederrechtelijk maatregelen oplegt, vanwege de echte bestuurders achter de schermen.  We zien daar dus de Jacobijnse regeringsmacht in Frankrijk, volledig in handen van de Loge “Grand-Orient”.

De Vlaamse Volksbeweging heeft nu ook een scherpe brief met als motto “Vlaanderen vrij, geen pasjesmaatschappij” geopenbaard, te sturen voor de stemming aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers: u kan hem hier onverkort lezen:

“Brief naar de Vlaamse federale volksvertegenwoordigers

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het federale parlement zal u, als volksvertegenwoordiger, weldra dienen te beslissen of u de noodtoestand die unilateraal wordt uitgeroepen door Vivaldi al dan niet aanvaardt.

Dat de covid-besmettingen toenemen kan niemand ontkennen.  Maar het vertonen van een vaccinatiebewijs verhelpt daar niets aan. Een QR-code, al dan niet virtueel, houdt geen virus tegen.

Onze Vlaamse minister-president stelde zelf dat in Vlaanderen het aantal gevaccineerde personen olympische proporties aanneemt. De Vlaamse inentingsgraad ligt inderdaad dermate hoog dat van een pandemisch risico in Vlaanderen geen sprake kan zijn.  

De enige echte reden waarom u wordt gevraagd om een noodtoestand te bekrachtigen is  van politieke aard.  Er is  een politiek profileringsspel  aan de gang tussen  een uitgeleefde, tegennatuurlijke coalitie en de Vlaamse kiezer die verwacht dat de Vlaamse gemeenschap zich mondiger zou opstellen.

Uitzonderingsregimes, zeker diegene die aan de grondwet raken,  dienen tot uitzonderlijke toestanden beperkt te blijven.

Zo lang geen wet tot vaccinatie verplicht, kan niemand verplicht worden om een vaccin te laten zetten.  Het weigeren van een vaccin, om welke reden ook, is in die omstandigheden niet minder legitiem dan de beslissing om het wél te aanvaarden. Mensen op deze grond de toegang tot de samenleving ontzeggen, in horeca, cultuur of waar dan ook,  hoort niet thuis in een democratie die naam waardig.

Laat daarom geen uitzonderingstoestanden toe, zonder dat daar echt nood aan is ; laat uw macht als parlement en die van Vlaanderen, als gewest en gemeenschap,  niet uithollen door een ondemocratische volmachtenregering. En laat niet toe dat Vlamingen met afwijkende meningen worden gediscrimineerd in hun toegang tot onze samenleving, louter omwille van het feit dat ze verkiezen om een vrijblijvend vaccin niet te aanvaarden.

Wij verzoeken u dan ook uitdrukkelijk, wanneer u zult dienen te stemmen, om u tegen de toepassing van de pandemiewet te verzetten.

VLAANDEREN VRIJ – GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ !

Hoogachtend,

Hugo Maes, Voorzitter VVB

 

We moeten op deze eerste zondag van betogingen (Brugge, Leuven) alles in het werk stellen, om gelijktijdig met Nederland (grote betoging tegen dictatuur in Den Haag op 7.11) deze opgelegde vrijheidsberoving door het World Economic Forum, Bill Gates, Georges Soros en aanverwanten, de wacht aan te zeggen.

Jos Wouters, Boom, 31.10.21

Voor een filosofische afwijzing:

Ik voel me steeds meer als tante Cato

Tante Cato is katholiek,
ze is een lieve oude dame, twee- of drieëntachtig jaar.
Tante Cato is katholiek,
of liever Rooms;
ze heeft iets ouderwetsig vrooms.
En dat moderne gedoe is niks voor haar,
zelfs over Gijsen en Lefebre is ze matig enthousiast
want haar geloof staat bij haar boven op de kast.

Sint Hubertus en Sint Adrianus,
Sint Cosmas en Sint Damianus,
Sint Chrysostomus en Sint Martinus,
Sint Alfonsus en Sint Augustinus,
Sint Carolus Borromeus,
en Sint Judas Thaddeus,
Petrus, Paulus en Philippus, alle hoogverheven VIPs,
in voortdurende aanbidding en in hoofdzaak in het gips.

Tante Cato is katholiek,
maar in de kerk van haar parochie vindt ze niet zoveel terug
van haar vooroorlogse mystiek.
De pastor leert.
De kerk is nu geengageerd.
Mijn tante zucht dan: het gaat allemaal zo vlug.
Je hoort geen woord over de hemel, zei ze laatst nog tegen mij.
Dus ze haalt haar eigen hemel dichterbij.

Sint Dominicus en Sint Lidwina,
Sint Beatrix en Sint Christina, (originele tekst: Sint Adelbert en Sint Christina)
Sint Donatus en Sint Dionysius,
Sint Alexius en Sint Aloysius,
Sint Maria Magdalena,
Catharina van Siena,
Ja, ze staan er allemaal behalve Jozef met z’n staf;
dat komt door de grote schoonmaak, ja, Sint Jozef viel eraf.

Tante Cato, u bent beroofd.
U bent beroofd van alle dingen die u vroeger hebt geleerd,
en waarin u hebt geloofd.
En dat werd tijd
de kerk moest al die ballast kwijt.
Maar ik begrijp dat u het moeilijk accepteert.
Daarom: ik hoop, als het uw tijd is, met een jaar of wat misschien,
dat u ze dan daarboven allemaal zult zien.

Sint Andreas en Sint Leonardus,
Sint Barbara en Sint Medardus,
Sint Nicolaas en Sint Bonifatius,
Sint Frederik en Sint Ignatius,
Bernardinus en Bernulfus,
Ada, Oda en Odulfus,
Sint Franciscus met z’n ezel en Sint Lucas met z’n koe,
Sint Johannes en Sint Joris – tot Sint Juttemis aan toe.

https://www.heiligen.net/meer_cato.php

Binnenkort ook nederzettingen in de Perz. Golf?

Vooraleer de Abraham Akkoorden getekend werden tussen Israël, de VAE en Bahrein, woonden er slechts een paar duizend joden in de regio. Een jaar na het historische verdrag neemt hun aantal toe en de plaatselijke rabbi stelt dat zijn organisatie zich bezig houdt met het invullen van hun noden. Zondag lanceerde de “Association of Gulf Jewish Communities” (AGJC) – een verband van joodse samenlevingen in de Perz. Golf, een netwerk verbonden aan het Gulf Cooperation Council (Golf Samenwerkingsraad), een eerste kennismakingswebstek die lokale joodse alleenstaanden (JSG = Jewish Singles in the Gulf) aan een lief, resp. vrijer, resp. partner… wil helpen. Wie geïnteresseerd is, moet een vragenlijst invullen, vervolgens zal een groep koppelaars hun aanbevelingen kenbaar maken.

Dr. Elie Abadie, verhuisde slechts enkele weken na de akkoorden van Manhattan, N.Y. , naar Dubai. Hij vervult er de rol van rabbi, speelde een belangrijke rol bij het creëren van de joodse koppelarijwebstek*, stelt dat deze gebruiksvriendelijk is en dat de informatie strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Exacte cijfers over het aantal joden residerend in de Perz. Golf zijn niet beschikbaar; er zouden een aantal omwille van zakelijke belangen verblijven in Saoedi Arabië en in Qatar. In de VAE woonden er – vóór het tekenen van b.g. akkoorden met Israël, ca. 150 gezinnen, goed voor ca. 2000 à 3000 personen. In Bahrein zouden er ca. 50 joden woonachtig zijn.

Maar nu, de akkoorden ondertekend en de visa beslommeringen vergemakkelijkt, wordt algemeen verwacht dat de Perz. Golf meer joden zal aantrekken voor handel, studies en/of vakantie. En daar komt rabbi Abadie op de proppen, als redder in nood voor eenzame zielen die een geloofsgenoot/genote zoeken. We citeren rabbi Abadie:

“Vele joden verhuizen hierheen en zoeken nieuwe horizonten. Velen van hen kennen niemand in dit gedeelte van de wereld en wij willen hen helpen. Maar we willen bovendien gezinnen samenstellen hier en de joodse aanwezigheid in de Perz. Golf doen toenemen.”

B.g. bemiddelingswebstek is slechts één van de initiatieven van de AGJC, die zich als doel stelt alle facetten van het joodse leven in de regio te doen floreren. Sinds de oprichting in de Perz. Golf organiseerde de vereniging wekelijks shabbat etentjes en speelde een doorslaggevende rol bij de oprichting van een koshere voedingorganisatie die tegemoet wil komen aan joodse tradities en eetgewoontes. Maar daar stopt het niet.

“We overwegen joodse scholen op te richten en informeel onderwijs te voorzien. We zijn ook bereid sociale diensten aan te bieden, nieuwkomers te helpen bij hun zoektocht naar werk en de ouderen bij te staan die hier van hun pensioen willen genieten en zorgen dat zij alles krijgen wat zij nodig hebben.”

Voorlopig hanteert rabbi Abadie het spreekwoord “langzaam aan, dan breekt het lijntje” en houdt zich vooral bezig met de koppelarijwebstek. Hij is er gerust in dat dit een absoluut succes wordt.

*dating site in modern Nederlands

https://english.alarabiya.net/life-style/2021/10/31/First-ever-Jewish-dating-app-launches-in-Gulf

First-Ever Jewish Dating Site Launched in The Gulf to Cater to The Needs of a Growing Community

Naar aanleiding van het bovenstaande gingen wij op zoek naar meer info over de joodse aanwezigheid in de Perz. Golf. Blijkt dat de VAE hun nationaliteit aanbieden aan een uitgelezen klasse buitenlanders, nl. aan investeerders en ondernemers, zonder dat ze hun eigen, oorspronkelijke nationaliteit moeten opgeven.

https://www.cnbc.com/2021/02/01/the-uae-is-offering-citizenship-to-foreigners-sees-economic-potential.html

In enkele maanden tijd gingen reeds 5000 Israëli’s hierop in.

Niet iedereen is er gelukkig mee. Een voormalig adviseur van de kroonprins van Abu Dhabi waarschuwde voor de mogelijke demografische gevolgen en stelt vraagtekens bij de loyaliteit van de buitenlanders met een dubbele VAE-nationaliteit: “zij spreken geen Arabisch, hun kinderen doen niet de moeite het te leren, ze hebben niets te maken met de islam, ze kennen onze gebruiken, tradities en waarden niet. Ze konden hier even goed verblijven met hun eerste, oorspronkelijke nationaliteit en we weten niet hoever hun loyaliteit t.o.v. onze staat reikt.”

Abdulla, een prof. “politiek”, voegde eraan toe dat het demografische landschap van de VAE in de eerstkomende 50 jaar “dysfunctioneel” en “vreemd” zal worden.

https://en.abna24.com/index.php/news/5000-israelis-obtained-uae-citizenship-within-past-three-months_1156158.html?

Wijze woorden. Hier in het gastvrije West-Europa zijn we ervaringsspecialist op dat vlak.

Wrede vrede

“‘Vrede’ : … Het is duidelijk dat naarmate meer mensen in een land moslim worden (of naarmate daar via immigratie meer moslims arriveren) de islamiseringsdruk toeneemt. Bovendien gaan moslims zich met een sociologische wetmatigheid anders gedragen en beginnen zelf die druk op te voeren, zodat er sprake is van een zichzelf versterkend proces. Zo is het mogelijk van een samenleving een ‘islamiseringsthermometer’ van 100 graden/procenten op te stellen, waarbij op het hoogtepunt de maatschappelijke vrede wordt bereikt. De vrede is dan wel de ‘vrede’ die de islam bedoelt, als die zichzelf als de ‘godsdienst van de vrede’ aanprijst: een ‘vrede’ waarin alle andere gezichtspunten en opvattingen tot zwijgen zijn gebracht, iedereen moslim is, de sharia is ingevoerd en de islam als enige heerst.”

Lees: Laat de islamiseringskoorts niet te hoog oplopen

Toestand 2019
2018

Coronalittekens

The Lancet publiceerde de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van het gedwongen isolement. En kreeg bijzonder weinig aandacht. Je zou voorwaar kunnen geloven dat de politiek, en in hun kielzog de media, de problemen hieromtrent het liefst in de doofpot zouden zien verdwijnen.

Op 8 oktober 2021 publiceerde het prestigieuze tijdschrift The Lancet een studie over de wereldwijde herhaalde druk door COVID-19-pandemiemaatregelen in 2020. Volgens de onderzoekers en medewerkers van de University of Queensland/ Australia en de University of Washington leidde het afwisselende opbod van lockdowns, waarschuwingen, afstandsregels en steeds nieuwere varianten van b.g. tot een drastische toename van depressies, angststoornissen en permanente bezorgdheid. Vrouwen en jongere mensen werden het meest getroffen (1). Volgens UNESCO-enquêtes in deze studie heeft COVID-19 ook geleid tot de “ernstigste verstoring van het wereldwijde onderwijssysteem in de geschiedenis” (2). Over deze onderzoeksresultaten – en de overlijdens door de vaccinatie – kan en mag niet gezwegen worden. Als men als onderwijswetenschapper en psycholoog ook bedenkt dat een psychologisch en sociaal letsel dat in de kindertijd is toegebracht, ook een impact kan hebben op toekomstige generaties na het volwassen leven, dan rijst de dringende vraag wanneer wij – burgers van deze wereld – eindelijk deze vicieuze cirkel zullen doorbreken.

Voor elk bezorgd en weldenkend menselijk wezen is het verplichte literatuur. Het werd oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel: “Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorder in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic” (3). RT DE vestigde de aandacht op de studie onder de titel “Study confirmed: COVID measures led to massive increase in depression and anxiety disorders” op 10 oktober 2021. Het artikel wordt ingeleid met de volgende woorden:

„Sinds anderhalf jaar heeft de coronacrisis ons vast zijn greep. Aan de psychische bijhorende schade werd tot op heden officieel weinig aandacht geschonken. Nu verscheen er een onderzoek over dit thema met opvallende cijfers” (3).

Een gestaafde aanvulling op de studie werd op 11 oktober gepubliceerd door RT DE, onder verwijzing naar een artikel van de NGO Save the Children, dat verwijst naar gegevens van de “Oxford COVID-19 Government Response Tracker”. Titel: “Lockdown consequences: Number of mental illnesses in children has forly risen”. In de inleiding staat:

“Volgens een studie hebben de beperkingen, die de staat tijdens de coronacrisis heeft opgelegd, geleid tot een aanzienlijke toename van psychische aandoeningen bij kinderen – vooral in gevallen van depressie, angst, eenzaamheid en ook zelfverwonding” (4).

Volgens Save the Children meldde meer dan 83% van de kinderen een toename van negatieve gevoelens. Als hierop niet ingegrepen wordt, kan dat naar verluidt leiden tot schade op lange termijn – ook als de maatregelen, resp. beperkingen worden opgeheven.

De auteurs van het Lancet-onderzoek eisen volgens de bronnen dat de regeringen en politieke beslissingsautoriteiten “dringend maatregelen te nemen om het psychosociale gezondheidssysteem wereldwijd te steunen en de toegenomen vraag naar hulp tegemoet te komen” (5). Save the Children wil dat de beleidsmakers “prioriteit geven aan de psychische gezondheid en het regelmatige onderwijs van kinderen tijdens en na de coronacrisis” (6).

Ook UNICEF en The Time waarschuwden voor de impact op lange termijn: https://www.unicef.org/press-releases/impact-covid-19-poor-mental-health-children-and-young-people-tip-iceberg

https://time.com/5870478/children-mental-health-coronavirus/

Bronnen:

(1) https://dol.org/10.1018/50140-6736)21)021-43-7https://de.rt.com/international/125511-erste-studie-ihrer-art-covid-massnahmen-depression/
(2) Am angegebenen Ort
(3) https://de.rt.com/international/125511-erste-studie-ihrer-art-covid-massnahmen-depression/
(4) https://de.rt.com/international/125460-lockdown-folgen-zahl-psychischen-erkrankungen/
(5) https://de.rt.com/international/125511-erste-studie-ihrer-art-covid-massnahmen-depression/
(6) https://de.rt.com/international/125460-lockdown-folgen-zahl-psychischen-erkrankungen/


Idealistische zijstroom-lesgevers ervaren de harde werkelijkheid

Wegens onze herhaaldelijke gedwongen werkloosheid, kunnen we vandaag pas onderstaande belevenissen publiceren. Niet moeilijk dat er een tekort is aan leraren.

Jan Laeremans deelde dit op facebook:

Absoluut lezenswaardig, deze belevenissen van een gepensioneerde ingenieur die is gaan lesgeven!

Waarom nieuwe leerkrachten na 5 jaar het onderwijs verlaten

Laten we eens een bezoek brengen aan een school en kennismaken met de realiteit in het veld. Ik zal uw gids zijn, ik ben geen pedagoog of onderwijsdeskundige, ik ben een gepensioneerd ingenieur, heb mij wat bijgeschoold en doe nu vervangingen in de middelbare school.

Ik heb al 60 scholen kunnen helpen gespreid over een periode van 12 jaar (gemiddeld 5 per jaar), en heb meer dan 10 jaar aan voltijdsequivalent gepresteerd.

Waar kunnen we beter beginnen dan in de klas …

Klas: Begin van het schooljaar, kennismaking, vrolijke stemming, goede atmosfeer, morgen begint het echte lesgeven en pas dan wordt het ernstig. Na enkele weken kan er wel eens een klein akkefietje ontstaan met een leerling, die vertelt het thuis, de directie komt het te weten … Of nee, soms loopt het nog anders, de leerling staat recht en zegt: “Meneer, ik ga nu naar de directeur!”

Directeur: Na de lesuren wordt de leraar bij de directeur geroepen. De directeur: “Ach, je weet wel, het zijn pubers en vergeet niet, bij ons staat de leerling centraal”.

Dat laatste weten de leerlingen en hun ouders maar al te goed en zij vertalen dat als ‘wij zijn op school de baas’. Natuurlijk is de school er voor de leerling, maar een betere leuze zou zijn, het leren staat centraal.

Les: Volgende les kom je in de klas, er is al wat gegiechel want iedereen weet het, de loser staat vooraan. En dan kun je nog van geluk spreken dat je geen conflict had met een leerling van vreemde origine, want dan was het niet alleen de loser maar ook nog de racist. De directeur heeft je autoriteit volledig ondergraven en nu moet je het toch nog een heel jaar volhouden.

Ouders: Misschien vind ik wat steun bij de ouders, die willen toch een goede opleiding voor hun kinderen. Weet je wat, volgende week hebben ze een toets en dat is altijd een beetje een stressmoment, ik stuur een bericht naar de leerlingen met een A4-tje extra eenvoudige uitleg zodat het beter lukt. Oeps, ik krijg reactie van een groep ouders: wat denk ik wel dat ze één blad moeten kennen waarover geen les is geweest (6-de jaar). Middelbare school, de mooiste tijd van hun leven en ik ga hun jeugd verpesten met een extra A4-tje!

Vervanger: Als vervanger in een klas die al een tijdje zonder leerkracht zat wilde ik na enkele lessen een toets geven om te zien of de leerlingen mee waren. Het woord toets was verkeerd overgekomen, ik kreeg van de directeur een bericht dat dit niet doorging. Ik zei: “Sorry voor het woord toets, ik zal een blad geven met vragen waar geen punten opstaan, ik wil alleen weten waar de leerlingen staan”. Mijn relatie met de directeur is niet meer goed gekomen. Voor de herfstvakantie vragen de leerlingen mij in de klas of mijn vervanging na de vakantie verder gaat. Ik antwoordde: “Dat hangt ervan af of er nog vervanging nodig is”. Staat een leerling recht met een brief in de hand van de directeur naar de ouders: “Meneer, hier staat het, je komt niet meer terug”. Zo was ik geïnformeerd.

Leerlingenbegeleiding: Goed idee, de leerlingen die het moeilijk hebben moeten geholpen worden, sta ik volledig achter. Maar als een hele klas van gezonde sterke jongeren (6-de jaar, wetenschappen-wiskunde) troost gaat zoeken bij de leerlingenbegeleiding omdat fysica te zwaar is … Mevrouw de begeleidster komt bij mij in de les (alle leerlingen in de klas) en wil met mij de cursus doornemen om te zien welke bladzijden ik moet schrappen, want… zij waren op reis geweest en hadden geen tijd om dat allemaal te studeren.

Niveau van de lessen: In mijn vorige vervanging ben ik het na 2 weken afgestapt, men had mij verwittigd, stedelijke context wordt dat nu genoemd in de vacatures op de VDAB-website. Ik kreeg van die leerlingen niets gedaan, het was een TSO chemie richting en het was al moeilijk om ze zover te krijgen dat ze een labo jas aantrokken. De papieren vliegtuigjes vlogen in het rond en de smartphone was het meest gebruikte labo instrument.

Hoe moet ik nu punten geven? De lat lager leggen? Neen, de lat op de grond leggen. Ik kreeg van een leerlinge een berichtje dat ze niet veel had kunnen doen in het labo omdat ze te veel werk had met het invullen van het Excel-blad (er was 4 uur labo!), maar dat we wel eens over de punten konden praten en dat ze overtuigd was dat we tot een oplossing zouden komen, vriendelijke groeten.

Je kunt natuurlijk niet verantwoorden bij de directie dat bijna iedereen gebuisd is, want dan ben je een slechte leerkracht. Dus doe maar alsof en zorg dat het puntenresultaat mag worden gezien.

Inclusief onderwijs: Definitie: lesgeven op het niveau van de zwakste leerling.

Burn-out: En dat lesgeven, zet het uit je kop als je in het onderwijs wil verdergaan, volg een spoedcursus Chiro-leider zodat je de burn-out kunt vermijden. Bij een sollicitatiegesprek heeft een directeur het mij gezegd: “Als je ze in de klas kunt houden, dan ben ik al tevreden”.

Pesten: Alle scholen doen acties om pesten onder de leerlingen te bestrijden, maar wist je dat 1 op de 5 leerkrachten gepest wordt? Lees bijgevoegd artikel uit Klasse.

Vaste benoeming: Een vaste benoeming in een school zoals hierboven geschetst is een giftig geschenk. Als ik het als vervanger moeilijk heb, dan kijk ik eens naar de kalender en ik zie: nog 3 weken, wel, zo lang hou ik het nog net vol.

Inspectie: Als de inspectie langskomt, dan is het gezellig koffie drinken in het bureau van de directeur, verder is het alleen een administratieve rompslomp. Drie dagen kopieerwerk voor de leraar en in het archief examenbundels opzoeken van 5 jaar geleden. Onaangekondigd komt de inspectie nooit in een klas, bang om met de realiteit geconfronteerd te worden.

Computers in de klas: De computer is een nuttig hulpmiddel en onmisbaar in onze moderne maatschappij. Een auto is dat ook maar we zetten daarom toch geen kinderen achter het stuur, daarom vind ik de hele hype rond de digisprong verkeerd. Het zal het leerproces schaden, want elk uur voor het scherm is een uurtje minder taal, wiskunde, fysica, aardrijskunde, chemie… en ga zo maar door. Beter geen computers voor de leerlingen tot ze in de 3de graad zitten, pas vanaf dan kunnen ze het nuttig gebruiken. Computers worden ook steeds gebruiksvriendelijker, een leerling in de 3de graad heeft het zo onder de knie. Eerder de computer opdringen is jammer van de tijdsverspilling. Nee, het is een schande van de verloren echte lestijden.

Leraarskamer: Laten we ons bezoek afsluiten met een kop koffie in de leraarskamer. Rustige, serene atmosfeer tot ineens een lerares in tranen uitbarst en niet te troosten is. De directeur, toevallig in de buurt, kent het probleem en heeft meteen een oplossing, een bijspijker cursus klasmanagement en wekelijks een gesprek met een pedagogisch begeleider, geen woord over gedrag van leerlingen. Hoewel ik ook gemor hoor op de achtergrond, iets in de zin van: “Je bent pas goed bezig als de leerlingen van je zeggen, dat is een tang!”.

Begeleiders voor leerkrachten zijn er ook genoeg, ik ken geen enkel ander beroep waar zoveel begeleiders paraat staan. Trouwens, mannelijke collega’s weten hoe je alles onder controle houdt en leggen in detail uit hoe ze de klas met zowel trucjes als de harde hand onder controle houden. Na de koffie wandelen we toch nog eens door de gang waar enkele mannelijke collega’s lesgeven, en te oordelen naar het gejoel en rumoer dat ons tegemoetkomt loopt het daar ook niet zo goed met het ‘klasmanagement’.

Besluit: Je kunt alleen het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk maken door ervoor te zorgen dat de leerkracht kan lesgeven, dat wil zeggen dat hij zijn autoriteit behoudt in de klas. Hiervoor zijn zowel de schooldirectie als de ouders verantwoordelijk. Vooral de schooldirectie speelt hierin een belangrijke rol, die willen liever niet tegen de ouders zeggen dat het gedrag van hun zoon/dochter onaanvaardbaar is. Kwestie van het leerlingenaantal op peil te houden! Uit mijn ervaring schat ik dat het in 40% tot 50% van de scholen mis gaat.

Goede scholen: Ja, er zijn nog goede en zeer goede scholen. Mijn huidige vervanging is zo een school. Ik doe een vervanging van een zieke leerkracht waarvan het ziektebriefje om de 2 weken (mogelijks) verlengd wordt. Ik heb dus geen lange termijn werkzekerheid, maar dat hoeft ook niet want ik ben op pensioen en kan mij zoiets permitteren. Ik kan mij wel voorstellen dat dit niet aantrekkelijk is voor iemand die met lesgeven zijn brood moet verdienen.

Zo, ons schoolbezoek zit erop, we zijn terug thuis. Nu nog een extraatje.

Zij-instroom en werken na pensioen: .Wat politici ook mogen beweren, werken na uw pensioen rendeert niet. Tenzij het zwartwerk is. Ik heb 40 jaar als ingenieur in de industrie gewerkt, nadien was ik enkele jaren op prepensioen. Ik heb die tijd nuttig gebruikt om mij om te scholen tot leerkracht wetenschappen/wiskunde (ervaring als ingenieur en een master diploma in een technologische richting is toch een goede basis). Ik heb het diploma van pedagogische bekwaamheid behaald en heb lessen in de wetenschapsvakken gevolgd bij Thomas More in Sint-Katelijne-Waver en aan de universiteit van Antwerpen. Zoals in de inleiding vermeld, ben ik nu op pensioen en doe vervangingen in de middelbare school. Ik heb al 60 scholen kunnen helpen gespreid over een periode van 12 jaar (gemiddeld 5 per jaar) en heb meer dan 10 jaar aan voltijdsequivalent gepresteerd. Wat is mijn salaris? Starten met 0 (nul) anciënniteit als beginnende leerkracht, want ik heb nog niet als leraar gewerkt en kan maar weinig ervaring inbrengen want die is vakgebonden, je mag dan wel wat weten van wiskunde, fysica, chemie, biologie … het telt allemaal niet mee.

Politici beloven soms een hoger pensioen voor wie langer werkt, vergeet het, de belasting stuurt mij elk jaar een factuur tussen 7000 en 8000 Euro, want ik ben de belastingaftrek van het pensioen kwijt, ik word dus gestraft omdat ik werk na mijn pensioen. Van het lage loon hou ik netto minder dan de helft over.

Nu komt nog de extra discriminatie, als ambtenaar kun je wel al je dienstjaren inbrengen als anciënniteit, ook als je nog nooit les hebt gegeven, je hebt misschien gewerkt bij om het even welke overheidsdienst, het leger, de spoorwegen, intercommunales, bij erkende erediensten, de brandweer … allemaal geldig als anciënniteit voor leerkracht.

Nu weet je waarom de zij-instroom in het onderwijs zo moeilijk op gang komt.

Nog iets voor gepensioneerden: als gepensioneerde ben je een flink deel van je burgerrechten kwijt, een voorbeeld, hoewel ik les geef kan ik nooit ambtenaar worden, vast benoemd worden of iets extra van pensioenrechten opbouwen.

Als gepensioneerde zij-instroom moet je echt beschikken over een groot Moeder Theresia gehalte.

Groeten,

Daniel Dewaele

U kan Jan Laeremans tussenkomst over het “onderwijs” hier nagaan: Verslag plenaire vergadering woensdag 20 oktober 2021, 14.00u | Vlaams Parlement en op Youtube kan u het beeldverslag bekijken, vanaf 56’47 en 2 u 47.

Over hetzelfde thema:

Sluit uw ogen en luister…

… naar deze 800 jaar oude IJslandse hymne

https://en.wikipedia.org/wiki/Heyr_himna_smi%C3%B0ur

Een smeekbede aan God

Luister, smid van de hemel, naar wat de dichter vraagt. Dat uw genade stilletjes tot mij mag komen. Dus doe ik een beroep op U, want Gij hebt mij gemaakt. Ik ben Uw dienaar. U bent mijn Heer…

Hear, smith of the heavens,
what the poet asks.
May softly come unto me
thy mercy.
So I call on thee,
for thou hast created me.
I am thy slave,
thou art my Lord.

God, I call on thee
to heal me.
Remember me, mild one,[3]
Most we need thee.
Drive out, O king of suns,
generous and great,
human every sorrow
from the fortress of the heart.

Watch over me, mild one,
Most we need thee,
truly every moment
in the world of men.
send us, son of the virgin,
good causes,
all aid is from thee,
in my heart.

Berlijn, de verloren stad (16)

Berlijn betaalt huur voor krakers

Je houdt het niet voor mogelijk! De Berlijnse wijk Tempelhof-Schöneberg engageert zich om de openstaande onbetaalde huurkosten voor de extreem linkse jeugdclub ‘Potse’ na het vertrek van de club naar de regio rond de luchthaven van Tempelhof over te nemen.

Na bemiddeling van het gemeenteraadslid Oliver Schwork (SPD) waren de krakers in september met het Berlijnse stadsbestuur/deelstaatbestuur overeengekomen dat de club het gebouw zou verlaten en naar de regio van de luchthaven verhuizen. De organisatoren van de jeugdclub ‘Potse’ zijn tevreden met deze oplossing: “Meer dan 74 maanden strijd op leven en dood, ongeveer 1.000 dagen bezetting van het jeugdcentrum en eindelijk een oplossing in zicht”. Ook bemiddelaar Schwork is tevreden: “Hiermee heeft de wijk alles gedaan wat ze kon om ‘Potse’ een nieuw dak boven het hoofd aan te bieden”.

Huurkosten lopen op tot 93.000 euro per jaar! Uit de Duitse krant Bild-Zeitung was intussen gebleken dat de jaarlijkse huurprijs voor het gebouw in Tempelhof-Schöneberg ongeveer 93.000 euro per jaar bedraagt. Maar de wijkraad van Tempelhof-Schöneberg zou nu ook moeten tussenkomen in allerlei kosten aan het gebouw, waarin de links-radicale jeugdclub jarenlang gehuisvest was. Deze kosten zouden voor het jaar 2020 alleen al oplopen tot 277.000 euro.

Het vertrek van Potse uit het gebouw in de wijk had eigenlijk al 3 jaar geleden moeten gebeuren. De huiseigenaars hadden het huurcontract met het linkse jeugdcentrum beëindigd. Daarop reageerden de organisatoren en ondersteuners van het radicale project door delen van het gebouw te bezetten.

De jeugdclub ‘Potse’ trok vroeger al de persaandacht door steeds weer gewelddadige acties. In augustus bijvoorbeeld werden nog twee politieagenten door een bende, die uit het jeugdcentrum kwam, in elkaar geslagen. In Berlijn worden meerdere tientallen woningen door krakers bezet. U herkent ze van ver aan de graffiti op de gevels. Buurtbewoners en eigenaars klagen over bedreigingen en geweld. Toch sympathiek, hoe de linkse meerderheid in Berlijn eventjes vlot de kosten bijpast. En… zich zelfs geëngageerd heeft de toekomstige huurprijs te betalen.

“Der fortgeschrittene Stand dieser Verhandlungen erlaubte es nunmehr, die Finanzierungsvereinbarung zu schließen, mit der der Bezirk die Mietzahlungen der Potse für die “Zollgarage” übernimmt. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Potse die Räume in der Potsdamer Straße bis zum 20. September 2021 aufgibt.”

Uit: https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1125492.php

Stelt u zich even voor dat de jongerenafdeling van de AfD – ik zeg maar wat – als aanklacht tegen de armoede van de bio-Duitsers een gebouw in Berlijn zou bezetten. Zou Berlijn even vlotjes bijpassen of een nieuw onderkomen zoeken, de huur ervan betalen?

https://taz.de/Linkes-Jugendprojekt-in-Berlin/!5765118/

Over Berlijn kan men schrijven en blijven schrijven. Een reportage over een andere bezetting door krakers, door wat men noemt de “linkse scène”:

Overal waar links (van donkerrood-tot donkergroen) mee aan de knoppen zit, gaat stilaan het licht uit. Toch eigenaardig dat men als conservatieve nationalist het etiket “extreemrechts” opgekleefd krijgt, terwijl “extreemlinks” uit de woordenschat der media verdwenen lijkt. We verwijzen graag naar vorige artikels, zoals het onderstaande. Indien u “golfbrekers berlijn de verloren stad” googelt krijgt u nog meer literatuur.