Cyclus

FATA MORGANA, deel 2: VACCINATIES GEVEN UW VRIJHEID TERUG.

Meermaals heb ik de indruk bekeken te worden door pro-vax Vlaamsgezinden als een verward iemand…..  Daarom beveel ik, naast de talloze bijdragen bij vorige “Cyclussen”  twee volgende artikelen aan :  “Die Leibeigenschaft ist zurück – und kaum einer merkt’s” auteur Dr. Gert Reuther enVaclav Klaus : de voortschrijdende zelfvernietiging van het Westen en haar versnelling door de Covid-pandemie” met ter begeleiding deze video:

Nvdr: haast u, bekijk bovenstaande video vooraleer deze de poco-(corona)-mist ingaat zoals bij de vorige Cyclus de video betr. de discussie van Gideon van Meijeren (pedofilie beschuldigingen) eveneens niet geschikt geacht werd voor uw gemoedsrust… en bijgevolg verwijderd werd.

Nog voor de grote paniekzetting toesloeg was ik al vastbesloten deze wereldwijde aanval op de vrijheid van mensen te bestrijden. (Voor maart ’20).  Ik blijf bij de mening dat de Vlaams-nationalisten die mee de dictatuur helpen installeren fout zijn, zoals Johan Sanctorum in zijn bijdrage op Doorbraak van 23.10.  Daarop valt hij de vrijheidsstrijders aan onder de titel: Is het recht op domheid een grondrecht?”Hetzelfde gebeurt op facebook waar gesteld wordt dat ongevaccineerden bij manifestaties een gevaar vormen voor gevaccineerden.  Dit is onrechtstreeks bekennen dat “vaccins” niet helpen…..

Bij het schrijven van dit artikel is het zo goed als zeker, dat de mondmaskers terug verplicht gaan worden in Vlaanderen….  Wat een klucht!!!!!!  Eerst zorgt men, ook middels bedreigingen, dat in “blank autochtoon” Vlaanderen minstens 90% gevaccineerd zijn – voldoende voor immuungarantie – en dan laat men weer iedereen de slavenmaatregelen volgen, aan de universiteiten eerst.  Figuren zoals Frank Vandenbroucke en Geert Molenberghs zijn echte booswichten, want ik twijfel er niet aan dat ze de ware toedracht van deze “Covid-terreur” kennen.  Wellicht zijn ze – horresco referens – Mark Van Ranst op kop, slechts gevaccineerd met een placebo.  Intussen komt wereldwijd, op allerhande platformen, een niet eindigende opsomming voor van (vaak jonge) mensen, die haast schielijk na de vaccinaties stierven.

In deze strijd tussen pro en contra is mijn standpunt onverzoenlijk met de “believers” van deze zgn. pandemie.  Ze sluit naadloos aan bij mijn levenslange strijd, als Vlaamsnationalist, om ieder mens en de Vlamingen vooral, te bevrijden van de op hen uitgeoefende tyrannie en poging tot verslaving.

De covid-passen zijn ongrondwettelijk en voeren een apartheid in.  Ze verstoten tegen het gelijkheidsbeginsel art. 10, het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden art. 11 en de persoonlijke vrijheid art. 12 (allemaal van de Grondwet).  De Grondwet is, het weze herhaald, niet bedoeld om de machthebbers te bevestigen, maar om de burger te beschermen tegen de uitwassen van de Overheid.  Zelfs Philippe De Backer (VLD), ex-coordinnator van testen en mondmaskers, noemt in zijn boek “En nu is het oorlog de coronaberichtgeving in de media tot nu toe, obsessief.

Nvdr: het kleine duiveltje in ons “liet ons dit gewoon doen”, het plaatsen van deze begeleidende video:

De N-VA speelt een afwijzende rol in het opleggen van verdere corona-maatregelen (als het goed is zeggen we het ook).  Maar de Vlaamse Beweging moet daarover niet verder gesplitst worden; ze is dat al.  Aan al de “chicaneurs” tegen onze verzets-standpunten raad ik aan: lees ook de alternatieve media (op het einde nogmaals een opsomming!)  Waarom onze opwinding? Zelfs in Italië en Oostenrijk zijn de beschikkingen al getroffen dat men niet meer mag werken als men geen QR-code (bewijs van vaccinatie) heeft.  Deze codes, die naar een satanische controle-maatschappij leiden, zullen ook in de toekomst ingezet worden, voor onze ecologische voetafdruk, het aantal verplaatsingen, de contacten die we hebben  (!!!) en de toelating om nog op internet aan te sluiten (!!!!).   Dit verzin ik niet, maar zeggen de leidende figuren zelf van het WEF en de VN in hun boeken en publicaties. (het Forum van Young Global Leaders, zoals Alexander De Croo, Mark Rutten en Sigrid Kaag).

Het Vlaams Nationaal spectrum moet zich bevrijden van die infiltranten in hun kringen, die het onmogelijk maken een echte verzetspolitiek te voeren tegen de mondmaskers, de Covid-passen, het ontslaan van ongevaccineerden en het verzwijgen van de vax-doden.  Dat dit wel mogelijk is toont de ingewijde kennis in de Oostenrijkse FPÖ, bij de partijen aan de macht in Hongarije en Polen, bij het Forum voor Democratie in Nederland en de straatbeweging in Frankrijk die steeds maar groeit.

Tot slot: DENK ZELF NA en bewandel niet de platgetreden paden: zit niet ganse avonden zielloos de leugens te slikken van de MSM televisiekanalen.

Informeer u op: Frontnieuws.com;   Niburu.co;  Xander-nieuws.net;  ninefornews.nl;  Café Weltschmerz.nl; dailyexpose.co.uk; uncut-news.ch; uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen; viruswaanzin.be; katholiek forum.net

De Nederlanden vochten een tachtigjarige Oorlog voor vrijheid en tolerantie.  We gaan ons dat niet op enkele maanden terug laten afnemen!

Jos Wouters, Boom, 25.10.21

Het begin van een wending?

Enkele citaten uit het vraaggesprek van Henk Dheedene met Mark Elchardus in De Tijd van 23.10.21::

Elchardus: ‘Jawel, ongeveer zeven op de tien ondervraagde mensen voelen zich niet langer thuis zoals voorheen, vooral ten gevolge van migratie.’

En het is een parallel proces. Zeven op de tien mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zeggen dat ze hier niet worden aanvaard. Het gaat om een grote wederzijdse vervreemding.’

De meeste liberalen, mensen die voor een liberale inrichting van onze maatschappij zijn, pleiten voor migratie om zo een wereld te creëren waarin kapitaal, goederen en mensen vrij kunnen circuleren. En er zijn de mensen ter linkerzijde die hoopten op stemmen uit die groep. Je krijgt dus een coalitie tussen economisch geïnspireerde tolerante mensen die vinden dat we die arbeidskrachten nodig hebben, samen met partijen die hopen op een nieuw kiezerspubliek.’

Het betekent dat we niet langer systematisch op zoek gaan naar de boten waarmee mensensmokkelaars migranten overzetten. Maak hen duidelijk dat ze die tocht niet moeten ondernemen. Want die reddingsacties zijn net een uitnodiging om te komen. Mensensmokkelaars stemmen zich daarop af. De boodschap moet zijn: de tocht is gevaarlijk, begin er niet aan.’

‘Rechters zijn sowieso niet onpartijdig of onafhankelijk, omdat ze elk hun eigen voorkeuren en visies hebben. Daarom heb je pluralisme van rechters nodig. En de jongste tijd heb ik de indruk dat die verhouding daarin zoek is. Kijk naar de uitspraken van de rechters van het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. Uit analyses blijkt dat de rechters zich activistisch en kosmopolitisch opstellen, en steeds minder rekening houden met de oorspronkelijke doelstelling van die rechten.’

Een splinterbom met een langdurige werking net onder de oppervlakte van het politieke en maatschappelijke gebeuren, zo zou je het jongste boek van professor em. Mark Elchardus, “Reset” (*), kunnen noemen. Opiniemaker Rik Van Cauwelaert noemt het boek een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia.

Prof. Em. Elchardus werd tot voor enkele jaren de huisideoloog genoemd van de Vlaamse sociaaldemocraten, maar geraakte al eerder onder vuur omwille van zijn Vrije Tribunes en zijn kritiek op het migratiebeleid.

In De Tijd lezen we vandaag over dit nieuwe boek: “Elchardus stelt vragen bij de brede interpretatie van de universele mensenrechten, neemt het op voor Polen in zijn strijd met de Europese Unie, stelt de juridisering van de maatschappij ter discussie, geeft de nieuwe radicale antiracismebewegingen en LGBTQ-strijders een veeg uit de pan, pleit voor een puntensysteem voor migratie en vreest dat het recht op asiel voor vluchtelingen niet houdbaar zal blijken als we illegale migratie niet terugdringen.”

Professor Elchardus windt er in een interview met dezelfde krant ook geen doekjes om: “Ik ben in oorsprong geen nationalist. Ik stel alleen vast dat nationalisme het gemeenschapsdenken vandaag meer draagt dan de traditionele voorstanders ervan, zoals de christendemocraten en de sociaaldemocraten (…) Ik zie geen kansen meer voor een Belgisch gemeenschapsgevoel. De oplossing ligt in meer autonomie voor de landsdelen. Ook Wallonië zou daar baat bij hebben.”

En tot slot, de kwestie van de cordon sanitaire tegen één bepaalde Vlaamse partij: “Maar er loopt iets mis met ons politiek bestel als de grootste partij van alle anderen te horen krijgt dat die er nooit mee in zee willen gaan. Het is geen gewenste situatie omdat je de indruk geeft dat je met dat soort opinies geen rekening moet houden, dat die mensen niet meespelen”.

Professor em. Elchardus vreest dat hij met zijn nieuwe boek vrienden zal verliezen. Hij zal er ongetwijfeld ook een pak lezers bijkrijgen. Mensen die dezelfde analyse maken als hijzelf en die zichzelf deze existentiële vragen stellen: hoe in een geglobaliseerde wereld zonder grenzen en dus zonder identiteit voldoende gemeenschapsgevoel kan overblijven om de gemeenschap waarin we leven, te behouden en hoe de solidariteit, de grondsokkel van elke gemeenschap, overeind kan blijven. Mis dit boek niet!

Elchardus, M., Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie”, Uitgeverij Ertsberg, 606 pagina’s. ISBN 978946469007

Kijk ook naar: Mark Elchardus in De Afspraak, waarbij hij de activistische rechters onder de loep neemt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/20/mark-elchardus-dat-rechters-het-laatste-woord-hebben-daar-ben/

Ondanks tegenwind…

Prof. Paul De Hert blijft ver weg van alle mogelijke virologische inzichten, maar bekijkt de coronacrisis op een kritische manier vanuit zijn vakgebied en passie, het juridische en meer bepaald de regels die een beschaafde en vrije maatschappij voor privacy hanteert.

Verneem meer over de grote blanco check aan de uitvoerende macht die wij – op bevel van de “experts” en de media – zonder veel protest overhandigd hebben aan de overheid:

Cyclus

HET FATA MORGANA VAN 2024

De laatste aflevering van Cyclus ging over het manipuleren van het denken, dat al langer aan de gang is.  Bijna gelijktijdig kwamen er ook berichten met gelijkluidende “inhoud”, zoals het op “Golfbrekers” gepubliceerde gesprek van Karel van Wolferen:  (“Verzet tegen de voorgeschreven werkelijkheid – Café Weltschmerz) en het bericht (podcast) van Dr. Vernon Coleman : “De ijzeren voorgeschreven werkelijkheid”.  Bij heel het verzets-spectrum is er voortschrijdend inzicht in het bestaan van een soort “digitale” Orwelliaanse spraak, waar iedereen verondersteld wordt aan te geloven.

Het onderwerp over de zgn. grote Vlaamse “Reset”, waarover in de fora oneindig wordt gedebatteerd, komt met deze wetenschap in een ander daglicht te staan.  Als men de verschillende debat-clusters volgt, dan is het onderwerp van de mogelijke Vlaams-radicale meerderheid in 2024 een top-onderwerp.   Een specifieke groep politiek bewusten voert daar een eindeloze discussie over.  Dan is er gelukkig ons aller “Standaard” (van zaterdag 9.10.21) die ons in de glazen bol van “den Grooten Leider” laat kijken.

Laat ons de zaak even brutaal op punt stellen.  In 2024 komt er, volgens de huidige verhoudingen, helemaal geen “Vlaams-nationale” paradigma wissel.  Deze moeilijke term verklarend: het denkkader waarin de leidende actoren handelen, zal niet doorbroken worden; te wijten aan het feit dat de heersende politieke klasse haar “voorgeschreven werkelijkheid” moet volgen vanuit de werkelijke macht, waartoe ze zich verbonden hebben.  Bart De Wever geeft zelf aan dat die toekomstige partners thuishoren op de “stortplaats van de geschiedenis”.

Ter verduidelijking wil ik nog eens de houding schetsen, zoals ik die in de N-VA zie.  De Wever vertolkt inderdaad de mening van velen (maar niet allen) in de partij.  Er heerst bij de heersende klasse een laaiende haat tegen het Vlaams Belang, maar ook tegen onafhankelijke Vlaamse Bewegers die niet in hun kraam passen.  Die houding kwam reeds tot uiting op 25 mei 1977, toen het Egmontpact werd bekendgemaakt, en ik ’s anderendaags mijn partijkaart terugstuurde. Degenen die ooit verzet pleegden tegen de “”alwetendheid” van de VU-Spirit-N-VA modellen moeten niet rekenen op vergiffenis van de resp. partijtop, niet in het huidige en niet in het volgende leven.  De ontmenselijking van tegenstanders is daar niet gestoeld op ethische of programmatorische basis, maar op blinde volgzaamheid van de Leider en diens organisatie.

Dit sluit sociologisch aan bij het denken, dat vanaf het VNV in bepaalde Vlaams-nationale kringen gold (geldt) : “Trouw aan den Leider tot in het oneindige”.  Een goed voorbeeld daarvan is Geert Bourgeois die zich breeddenkend voordoet, maar die nooit met echte Vlaams-nationalisten van buiten de partij zal willen “kersen eten”.

In de N-VA treffen we de nieuwe “progressieve Vlaming” aan: dat vond ik door te grasduinen in de plaatselijke besturen.  De trend is ronduit neo-liberaal, pseudo-conservatief of LGTB-gezind.  Men kan goed observeren dat bij de N-VA besturen de LGTB vlaggen een ereplaats krijgen en dat er zelfs voorrang wordt gegeven aan deze veelkleurige  vlaggen t.o.v. de Vlaamse kleuren.    De kennis van de plaats en geschiedenis van de Vlaamse Beweging en haar ontvoogding staat daarentegen op een laag pitje.

Het land Belgie wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige sturing van de politiek vanuit de achterliggende “geheime” conclaven.  Een klein voorbeeld daarvan was het beraad van Poupehan.  De sturing gebeurt door captains of industry, op plaatsen zoals de Cercle Lorraine” en bepaalde geheime etablissementen en vooral door “de Vrijmetselarij” en de daarrond cirkelende planeten.   Wat “De Wever” of wie ook (op voorhand) al verklaart, wordt vast ingeperkt door de taboes die een politieker niet mag overschrijden…Al diegenen die dromen van welwillende partijleiders, na duidelijke verkiezingsuitslagen, moeten weten: “Verkiezingen dienen enkel voor de show”.  Niet voor niets is top-verrader Jos Geysels tot minister van staat benoemd.

Leggen we ons daar dan bij neer?   De wereld-economische machten manipuleren ook de verkiezingen, zoals het voorbeeld van Joe Biden heeft laten zien.  Maar voor het eerst hebben “verzetskringen” uit onderscheiden middens, in vele landen, actie ondernomen.  Als het goed is kan het ook gezegd worden: in Vlaanderen is de Vlaamse regering niet meegegaan in de verdere uitrol van de “Corona-dictatuur”.  We raden Jan Jambon volhoudendheid aan. 

Dus we kunnen nu in 2021 al tot inzicht komen.  Men plant tenslotte ook een grandioze viering van 200 jaren Belgie in 2030.   Enkele vaststellingen:  de VLD heeft een dergelijk crimineel peil bereikt, dat deze geen enkele optie van verkiesbaarheid zou verdienen;  men kan geen fatsoenlijk mens blijven als men lid wordt of steun verleent aan de Vrijmetselarij;  de N-VA heeft nog niets verwezenlijkt voor Vlaanderen en is daar ook in de toekomst niet toe in staat;  op het hoogste machtsvlak vindt men het beleid van de PvdA (communisten) en VLD (liberals) vanuit dezelfde sofa.

In Nederland is nu de “afschuwelijkste rituele” kinder-misbruikzaak in de belangstelling gekomen.    Mijn diepe achting voor Huig Plug en vertegenwoordigers van PVV en FvD, die de zaak niet laten rusten.  Heel het occulte netwerk , ook in België, steunt op het misbruik en de wandaden van een gecombineerde elite uit politiek, gerecht en zakenwereld.  Ze voeren nu de “corona-psychosen” aan om de burgers helemaal tot slaven te maken.

Daarom de oproep, zolang de digitale wereld nog niet op slot is gedraaid : reageer, zelfs onder pseudoniemen consequent op de fora!  Laat horen dat we, ingewijden, niet alleen staan!

Om onderscheid te maken waar het op aan komt een citaat uit het boek Wijsheid, 7, 7-11:

“Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
En ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en
onmetelijke rijkdom lag in haar handen.”

Hier staan wij dus : Strijders voor de vrijheid.

Jos Wouters, Boom, 11.10.2021

  • The Great Reset is gedoemd om te falen.  Willem Engel – Paul Frijters.: video
  • Dr. Vladimir Zelenko takes a big Risk by telling all:  video
  • Do Covid Vaccines replace the Soul?  By Pablo  (henrymakow.com
  • Standaard:artikel Bart De Wever, blz. 12, nummer van 9.10.21
  • Olifant in de kamer : sadistisch, ritueel kindermisbruik – Erik van der Horst en Gideon van Meijeren – café” Weltschmerz video

Vacature 007 in het land b

Wat zal ik later worden?
Wat zal ik later zijn?
Een bakker of een schilder?
Oh, wat vind ik toch fijn?
Ik weet het nog niet zeker
Een vrachtwagenchauffeur?
Piloot of juf of kapper?
Of circusdirecteur?

Of…. een soort tricolore 007, een Mata Hari of een Violette Szabo, een tweede versie van Richard Sorge, van Eli Cohen...

De Veiligheidsdienst van het land b heeft 400 openstaande vacatures. Welke studierichting je ook afgesloten hebt, welk beroep je momenteel uitoefent… het speelt allemaal geen rol. Je krijgt sowieso nog intern een opleiding…

Tip: Vermits alle belgen voor de wet gelijk zijn, mag Selor geen Voorposters en consoorten weigeren voor de selectieprocedure.

In een hogere versnelling? R.I.P. “Vrij & vrank”

‘t Pallieterke ligt vele Vlamingen nauw aan het hart. We schreven eerst “lag”, maar dat klopt niet. Dat we niet meer op ‘t Pallieterke geabonneerd zijn of wekelijks naar de krantenwinkel trekken om de nieuwste uitgave te kopen, dat we het niet meer lezen, behalve dan het stukje op facebook of op de webstek PAL NWS, wil niet zeggen dat we er niet meer mee begaan zijn. Integendeel. Mocht ‘t Pallieterke terug “vrij en vrank” verschijnen zoals we het van generatie op generatie gekend hebben, ermee vergroeid zijn, dan zouden we het als eerste terug omarmen. Geestelijk en financieel. Maar dat is echter niet het geval. Integendeel zelfs. Mogen we onze triestige stemming vertolken in onderstaand lied?

Vrije geest H.P. beschreef zijn frustratie en ontgoocheling in onderstaand stukje:

Het Pallieterke, mijn ex – lijfblad in woelige wateren!

Jarenlang was het Pallieterke de rots in de branding voor alles wat Vlaams en rechtsgezind was.  Ontstaan na WO II  tijdens de repressie-terreur van de Belgische bezetter,  tegen alles wat Vlaamsgezind was,   was het toen in zeer moeilijke omstandigheden,  een lichtstraal in de duisternis, en een steun voor de vele Vlamingen, slachtoffers van deze Belgische, tevens rode én loge-terreur. Het werd dan ook aangevallen op alle mogelijke manieren… Het was immers een rioolkrantje dat diende te verdwijnen, dixit Camiel Huysmans. Ondanks alles bleef het Pallieterke stand houden.  De Polderbizon had ten andere een gratis abonnement.  Een exemplaar werd trouwens vernield door een “bomaanslag” in zijn brievenbus

Toen de oude garde vertrokken was naar de eeuwige jachtvelden, draaide echter de wind.   Men moest immers met zijn tijd meegaan.   Dit bleek ten andere ook al uit de inhoud met bepaalde artikels, die eerder thuis hoorden in De Morgen en Humo.  Het slaafse meeheulen met de Covid 19(84) samenzwering en terreur,  deed dan ook definitief de deur dicht.  Over de 2 Olifanten in de kamer heerste er ook een oorverdovende stilte, in tegenstelling tot vroeger, toen de “Oude garde” hier wel durfde naar verwijzen.  Men had dus zijn ziel, zoals Faust, verkocht aan de duivel.  Deze Oude Garde moet zich dan ook elke dag in het graf omkeren. Door dit verraad spuwt men immers op hun graf. (vrij naar Boris Vian).

Ondertussen was er een nieuwe ploeg aan het bewind gekomen, met verruimers om het blad salonfähig te maken, een operatie die echter maar een kort leven beschoren was.

Een citaat uit een onverdachte bron van de hand van Bruno Struys, informeel medewerker (I.M.) van ‘tScheldt:

https://www.demorgen.be/nieuws/hoofdredacteur-t-pallieterke-de-laan-uitgestuurd-ook-columnist-vertrokken~bba296ad/

“Na een jaar komt een einde aan de vernieuwingsoperatie van Wim De Smet (51) aan het hoofd van het Vlaamsgezinde ’t Pallieterke. De Smet gaf een lange carrière bij Het Laatste Nieuws op toen hij in januari overkwam. Hij moest het 75 jaar oude weekblad afstoffen en er een volwaardig rechts-conservatief blad van maken dat op ieders salontafeltje kan liggen. ..

Tegelijkertijd kreeg ’t Pallieterke ook een verbeterde onlineversie, doordat de uitgeverij de nieuwssite SCEPTR liet vervellen tot PAL NWS…”

Dit citaat maakt al veel duidelijk. Als het op ieders salontafeltje kan liggen,  dan is het eerder een gratis reclameblaadje,  zonder inhoud, totaal ongevaarlijk voor het regime, maar ook nutteloos voor de Vlaamse zaak.

Ook anderen verlieten het gehavende schip, nog een citaat uit de voormelde bron :

“ Samen met De Smet vertrekt echter ook Alain Grootaers. De columnist had zijn lot aan dat van De Smet verbonden. Grootaers raakte bekend als manager van De Kreuners, journalist van Panorama en later ook hoofdredacteur van P-Magazine. “Ik was begin dit jaar gevraagd door oud-collega Wim De Smet die een nieuwe wind wou laten waaien”, zegt Grootaers. “Nu hij opstapt, heb ik ook mijn conclusie getrokken.” Grootaers heeft intussen al een column bij Doorbraak. Begin september heeft ‘t Pallieterke ook de samenwerking stopgezet met freelanceredacteur Kristof Luypaert. Volgens Van Camp staat zijn vertrek los van dat van Grootaers en De Smet. “Toeval”, klinkt het. “Mijn project liep daar af en ik heb intussen een nieuwe opdracht aanvaard”, bevestigt Luypaert. “Ik ben in alle vriendschap vertrokken.” Volgens Apache gaat Luypaert nu voor het Vlaams Belang werken, maar dat wil hij niet bevestigen noch ontkennen. Voor hij in de zomer van 2020 naar Pal NWS kwam, was Luypaert de communicatiemedewerker van N-VA-Kamerlid Michael Freilich.“

En hier stellen er zich  dan vragen over de verruimers (sic):

  • Wim De Smet, komende van het Laatste Nieuws, de logegazet bij uitstek
  • Alain Grootaers van de Kreuners (en Couscous kreten)
  • Luypaert medewerker geweest van Freilich.

Kortom, naar mijn bescheiden mening: een verzameling logemollen en hasbara trollen!  Het gaat mijn rechttoe-rechtaan verstand te boven hoe men dergelijke sujetten kan binnenhalen in een satirisch-kritisch Vlaams-nationaal weekblad met stamboom. Wie is verantwoordelijk voor de open toegang tot het Paard van Troje? Wie trok aan de touwtjes? Iemand die ervaring heeft met dergelijke “verruimers” zodat of opdat het Vlaams-nationale gedachtengoed versmacht wordt onder het dekbed van de raison d’état?

Moest daarbij onwillekeurig terugdenken aan professor Eric Defoort zaliger die de VVB ging vernieuwen. En of dat gebeurde: zowel hele afdelingen als trouwe leden gingen prompt op de loop nadat hij de actieve bewegers van de VVB als nuttige idioten had bestempeld die hun tijd aan bezigheidstherapie besteedden.

De VVB heeft nooit zoveel persaandacht gekregen als toen: https://www.hln.be/binnenland/defoort-neemt-ontslag-als-voorzitter-vvb~a68dedd5/ met titel en citaat: “Defoort neemt ontslag als voorzitter VVB – Redactie 27-08-09, 09:24 Laatste update: 26-09-15, 07:59 [X]

“Eric Defoort heeft woensdagavond ontslag genomen als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De “linkse en veranderingsgezinde” voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging vond niet genoeg medestanders voor de verandering die hij beoogde, schrijven de kranten van Corelio. (belga/mvdb)”

Dit bracht de VVB dan ook op de rand van de afgrond. En kon zich nadien ook niet meer van het débâcle herstellen. Wie trok hierbij aan de touwtjes?

Deze verruiming heeft dan alle kenmerken van een operatie “beschadiging” via infiltratie van mollen onder de dekmantel van de “vernieuwing en modernisering”. Een dergelijke beschadigingsoperatie heeft zich de laatste tientallen jaren ook voorgedaan bij andere Vlaamse en rechtsgezinde organisaties. Het voorbeeld bij uitstek is het IJzerbedevaartcomité, nu een “Agitprop” in dienst van de Belgische bezetter.

Blijkbaar zijn er toch nog enkele mensen met gezond verstand bij het Pallieterke en werd er ingegrepen. Hebben deze uiteindelijk Golfbrekers gelezen? Toch wel eigenaardig vermits er in ‘t Pallieterke van verleden week nog extra bladzijden aangekondigd werden (… meer advertenties), waardoor het meer en meer op het ter ziele gegane zondagse bakkerskrantje zal lijken.

Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn blijft af te wachten.  Ondertussen is er wel een haast onherstelbare schade aangericht.   Het vertrouwen is zoals de maagdelijkheid: die kan men  immers maar één maal verliezen… En dat zal ook de bedoeling geweest zijn. Het feit dat De Morgen en Apache er mee uitpakken, wijst op een de(r)gelijke “operatie beschadiging” door het regime: https://www.apache.be/paywall/10084?destination=/2021/09/29/t-pallieterke-ligt-op-apegapen. Slechts dit kon men lezen, de rest zit achter een betaalmuur:

“t Pallieterke ligt op apegapen “ 29 september 2021 Tom Cochez  –

Een jaar na de vernieuwings- en verruimingsoperatie rond ’t Pallieterke en de digitale variant PAL NWS blijft van de redactie van het extreemrechtse weekblad ‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’ nauwelijks nog iets over.”

Beiden bronnen kunnen én willen hun leedvermaak dan ook moeilijk verbergen…

Zoals ik reeds vroeger al meermaals heb geschreven,  velen onderschatten nog altijd het gevaar van dit rot corrupte Belgische regime, dat nu met Vivaldi een tandje heeft bijgestoken. En als het met infiltranten niet lukt, dan zijn er nog de DDOS aanvallen om een “gevaar uit te schakelen”. Golfbrekers kan daar van meespreken.   Of een regelrechte vendetta, zoals momenteel tegen ‘tScheldt :https://www.tscheldt.be/nooit-geziene-totale-aanval-van-regimepers-op-tscheldt/?mc_cid=14e109a1ac&mc_eid=ace5ab94e5

Vrij en vrank, goed hart, naar eigen aanvoelen: geen slecht karakter,

uw trouwe H.P. “

Nvdr: Wie nog een authentiek Pallieterke wil (her)lezen, kan deze opvragen bij ADVN: hierbij twee voorbeelden uit 1947 en 1981:

https://pallieterke.advn.be/pdf/1981/19810528_037_022.pdf