Cyclus

De bronafbeelding bekijken

Beroering in de donkere tijd

In deze Adventstijd is er terug schwung in de nationale politiek gekomen.  Het “pact van Marrakech” heeft tot een omkeer van de verhoudingen geleid.  De focus ligt duidelijk bij het vraagstuk van de verder gaande, niet te voorspellen immigratie van massa’s uit het Midden-Oosten en Afrika.

 In tijden zoals deze, wanneer de gemoederen verhit raken, stijgt de deelname aan de discussie(s) zienderogen.  Daarom moet ik hier bewust een dissonant  laten horen.  Hetgeen ons werkelijk zou moeten bezighouden is de stand van zaken i.v.m. onze onafhankelijkheidsstrijd.  Reeds decennia staat het thema van de asiel-invasie (terecht) op de agenda.  Grote woorden worden niet geschuwd.

Maar die voorbije decennia hebben de politieke Vlaams-nationalisten het thema van “separatisme” of “zelfbestuur” in de vergeethoek geplaatst.  Zelfs in het Vlaams Belang.  Maar de lezers zouden eens moeten vertellen hoe we als een Vlaanderen onder curatele ooit één van onze voorstellen kunnen uitvoeren, bv. inzake migratie.  Telkens worden wij voor het blok geplaatst in dit Belgie, met een federalisme van twee tegen één – Brussel en Wallonië tegen Vlaanderen.

Ik heb de tekst opgedolven die Matthias Storme op 20. april 2001 liet verschijnen in “de Standaard”.  Dit om het Lambermontakkoord te bestrijden, dat“onomkeerbare stappen naar een opdeling in drie Gewesten deed”. (te vinden via Google : intikken Lambermontakkoord).

De succesrijke betoging van zondag 16 december tegen het pact toont aan dat de gemoederen behoorlijk verhit raken.Maar ze kwam er na de goedkeuring door een grote meerderheid in het Parlement voor de missie die premier Michel ging doen. Een beetje zoals bij de Leopold stemming na de oorlog.  Ook nu is wellicht 85% van Vlaanderen gekant tegen het pact van Marrakech.  Maar in het Parlement wordt alles goedgekeurd door Wallonië/Brussel en de eeuwige“Vlaamse” ver-knechten.

De Adventstijd is in de Germaanse landen een tijd van verwachting, romantisme en bezinning.  Wij moeten er ons ook over bezinnen hoe we, het volgend jaar, het Vlaamse Parlement zover zouden krijgen om een onafhankelijkheid-initiatief te nemen. Ondanks de klappen die de Vlaamse Beweging kreeg, moeten we ons handelen blijven voeden door de verwachting.  Deze moet tot uiting gebracht worden door het voetvolk dat de “Franckens”, de“De Wevers”, de “Van Griekens”, de “Dewinters” oproept tegen alle druk in een gezamenlijke slagorde aan te nemen..

Vanzelfsprekend weet ik vanwaar de grote druk komt, die Vlaanderen de facto tot een slavendom herleid.  Deze huichelarij kon men weer fijntjes opmerken, bij de verklaringen van de “patroons-organisaties”, de Groenen, de CD&V en de VLD.  Telkens, in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, werd er gezegd dat we ons eindelijk op de echte problemen moeten richten, wanneer er belangrijke opties naar zelfbeschikking op de agenda stonden, die de agenda verstoren.

In tegenstelling met de gevoerde politiek,moet men zijn vooruitzichten verleggen van de horizon van de a.s. verkiezingen,naar een veel langere en globale periode. Al wat zich Vlaams-nationaal politicus laat noemen: voer een politiek met een lange-termijn visie!  Zorg in deze donkere tijd voor Kerstmis zelf voor “Verlichting” waar u zo graag over spreekt.

Het hoofdthema bij uitstek, waar de huidige agenda aan ondergeschikt is,  is het afdwingen van zelfbestuur en het verdrijven van de terreur.  We bevinden ons ook enigszins in een “moment suprême”, die door een slechte tactiek wel eens voor lang zou kunnen verzwinden.

Aan alle lezers een gezegende Kerst, vol familiale en volkse vreugde!

Jos Wouters, Boom

Opgezet spel

Dries Van Langenhove

10 uur ·

BEWIJS: Brusselse oproerpolitie geeft toe dat burgemeester Close hen heeft opgedragen om “er op te kloppen” en “zo veel mogelijk arrestaties” uit te voeren. Ik ben benieuwd of de media dit zullen brengen. DEEL dit filmpje. De waarheid heeft haar rechten!


VTM zegt dat ze werden “aangevallen” en spreekt van “geduw en getrek”. Deze beelden van een opmerkzame betoger bewijzen dat dit Fake News is. Delen

… de U.S. of… Amnesia

Voormalig Amerikaans kolonel Larry Wilkinson “hielp” Colin Powell bij diens argumentatie om Irak binnen te vallen.  Hij heeft daar nu spijt van.  De laatste jaren zag en ziet hij hoe de Amerikaanse bevolking, de internationale gemeenschap en de media gemanipuleerd worden om een nieuwe oorlog – of de voortzetting van de vorige – wenselijk te maken. 

De bronafbeelding bekijken

Hij stelt dat er zand in de ogen gestrooid wordt om een oorlog, ditmaal tegen Iran, aanvaardbaar te maken.  Dezelfde tactiek als in 2002, in 2003 voor de aanval op Irak.  Eenzelfde tactiek, dezelfde mensen, dezelfde riedeltjes, dezelfde strategie… alles krek hetzelfde.  Dit kan bij de “United States of Amnesia”.  Een kort geheugen.  Zelfs na 17 jaar oorlog.  En het einde is niet in zicht.

Ondertiteling en geaut. vertaling onderaan.

 

Larry Wilkinson hechtte geen geloof aan de Amerikaanse beschuldigingen dat Assad chemische aanvallen zou uitgevoerd hebben en stelde dat de Amerikaanse bevolking én Trump een rad voor de ogen gedraaid wordt door de deep state. (video).

Een 70ste verjaardag in mineur

De bronafbeelding bekijken

70 jaar VN – charta rechten van de mens. Voor velen na WOII dé grote hoop – intussen wordt het charta misbruikt voor politieke, economische en militaire belangen.
10 december 1948: 48 staten stemden voor, geen enkele stem tegen, 8 onthoudingen. In 30 punten werden de rechten voor alle mensen vastgelegd, die volgens art. 1 – allemaal vrij en gelijkwaardig, met een gelijk aantal hersencellen en uitgerust met een even gevoelig geweten als liefhebbende broeders met elkaar moeten omgaan.

Een 70ste verjaardag in mineur.

70 jaar later: de globalisering onder het etiket “mensenrechten”. De VSA zagen zich na de ontbinding van de Sovjetunie (1989) als énige wereldmacht. Vandaag hebben zij concurrentie van Rusland, China, Indië. Bovendien verzetten zich – hoe durven ze! – regionale machten tegen de onderdrukking en de nieuwe wereldorde onder de leiding van de VSA (Pompeo gebruikte deze uitdrukking nog recent in Brussel. Video hieronder. Wie opmerkzaam luistert kan de toekomst voorspellen… m.a.w. waar de “vrede” en de “democratie” met de hulp van de VSA zullen opgedrongen worden.) met als gehoorzame accolieten Canada, Australië, Japan e.a.
Een nieuwe multipolaire wereldorde word geëist. De VSA willen geen afstand nemen van hun leidersrol. De (voorlopig nog) VSA-partners zoeken hun weg tussen nationale, transatlantische en internationale wegmarkeringen – de wereld is uit zijn voegen geraakt.

De prijs voor de strijd van een nieuwe wereldorde betalen de mensen in wiens landen deze machtsstrijd uitgevochten wordt. De in 1948 overeengekomen mensenrechten worden erger dan ooit miskend. De VN, de gerelateerde organisaties en VN-resoluties worden door de VSA en sommigen van hun vrienden open en bloot genegeerd, geridiculiseerd en verketterd. Het volkerenrecht (VN charta van 26 juni 1945) wordt voor eigen belangen miskend. Degenen die het wagen op de toepassing aan te dringen worden tot vijanden, tot “ouwe zakken” verklaard.

Crisissen en oorlogen nemen toe; bijna 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Het begrip “mensenrechten” is – zoals ten tijde van de Koude Oorlog – tot een strijdbegrip geworden. Om zijn tegenstander onder druk te zetten, wordt hij eerst gewaarschuwd… dat hij met de mensenrechten rekening moet houden. Vervolgens wordt hij beschuldigd de mensenrechten met de voeten te treden, waarbij internationale mensenrechtenorganisaties dit dikwijls met campagnes ondersteunen, die op hun beurt door de media en politici gerecupereerd en verspreid worden.
Tenslotte wordt justitie ingeschakeld – tot bij het internationaal gerechtshof.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

 De adventstijd had ik me rustiger gewenst en voorgesteld. Wij leven in een zeer woelige tijd. Omwentelingen alom. Het migratiepact en de verder gaande ontwikkelingen rond de manifestaties van de “gele hesjes” laten ons niet onberoerd. Wij hopen en bidden dat er ook iets positief uit voort mag komen. We hebben er enkele persoonlijke bedenkingen aan gewijd. En verder is het duidelijk dat de oorlog tegen Syrië nog lang niet gedaan is. Wereldheersers hebben geen enkele bekommernis voor het lijden van mensen, alleen hun oorspronkelijk doel blijven ze op duivelse wijze nastreven: de olie, de  gas, het geld, de macht, de vernietiging van andere grootmachten en uiteindelijk de onderwerping van ieder die nog geen vazal van hen is. Hierbij goochelen ze met het internationaal recht en de rechten van de mens. We beginnen, zoals steeds, met enkele flitsen uit het leven van de  gemeenschap en eindigen met een overvloed aan informatie met video’s en artikels

P. Daniel

Vrijdag 14 december 2018

Flitsen

Kerstvoorbereiding

In voorbereiding op Kerstmis worden vele kerststallen gemaakt. In de kerk staat vooraan links een grote, echt mooie, met alles er op en er aan, terwijl in de nog lege kribbe een roos ligt. Op de fontein in de binnenplaats voor de kerk (cour St Jacques), is ook al een grote kerststal. Zo ook in de refter van de zusters en de kleine ontvangstzaal, “het salon”.  In de kleine kapel van de nieuwbouw staat een eenvoudige  en in de refter van de nieuwbouw heeft onze jongen er eentje gemaakt, ook met lichtjes. Vanaf deze week neemt iedereen om beurt een dag stille retraite. Daarbij wordt een kind Jezus, dat nog niet in de  kribbe ligt, meegenomen naar de kamer en doorgegeven. Het is een dag waarop men nergens aanwezig is behalve in de eucharistie. Men doet toch zijn werk maar men blijft in de stilte om wat meer te bidden en geestelijke lezing te doen. Het eten wordt gebracht. Op zaterdag hebben we een vrije vastendag gehouden, biddend voor de huidige omwenteling in Frankrijk, opdat ze uiteindelijk ten goede zou komen aan het herstel van een goed beleid voor het volk in Frankrijk en in heel de wereld. Donderdag blijven we nachtaanbidding houden bij het Allerheiligste Sacrament in de geest van Witte Donderdag  voor de eenheid van alle gelovigen en het heil van heel de mensenfamilie en nu speciaal voor wat er in en vanuit Frankrijk gebeurt.

De vrucht van de aarde en het werk van onze handen

Al is het winter, er is nog werk genoeg in de tuin, waar allerlei groenten in overvloed worden geoogst: kool, spinazie en salade… Er werden vele abrikozenbomen geplant. Bovendien moest nog een greppel gegraven worden langs heel het terrein om elektriciteit te bezorgen aan het gezin van de man die voor het terrein zorgt. Ondertussen wordt bijzonder werk gemaakt van een thee die goed is voor diabetespatiënten. In Syrië wordt zeer veel gerookt (sigaretten zijn erg goedkoop) en zeer veel thee gedronken die extra gesuikerd wordt. Deze speciale thee is dan ook erg gegeerd. Tenslotte is er hard gewerkt aan sierkaarsen voor kerstmis. Ze worden door de S.O.S. Chrétiens jongeren overgebracht en in Frankrijk goed verkocht.

Stroomonderbreking

 Er is nooit, zelfs niet in de periode van de dramatische belegering zo veel stroomonderbreking geweest als nu. Als in de loop van de voormiddag de elektriciteit uitvalt, kan het zes uren duren vooraleer er weer stroom is. En ’s avonds is er dan nog eens een lange onderbreking. Waarom? Van “horen zeggen” vernamen we dat de regering blijkbaar zoveel mogelijk beschikbare elektriciteit aan Aleppo wil geven om deze stad weer op te bouwen als het industrieel en economisch hart van het land. Waar of niet waar, het is wat hinderlijk  voor ons.

Nvdr: Ter illustratie van de problemen.  In Oost-Ghouta konden kleine kinderen pas na de bevrijding van de regio door het Syrische leger kennis maken met het fenomeen “elektriciteit”.

In de buurt van de hoofdstad, Damascus, werd in november een eerste elektriciteitspark op zonneënergie ingewijd.  Het eerste van een reeks, voorlopig worden er negen gepland.  De regering zal boeren, fabrieken… aanmoedigen om zelf hernieuwbare energie op te wekken.   Op het einde van het jaar 2016 werd begonnen met zonnecollectoren op daken van ziekenhuizen te installeren.  De infrastructuur van het netwerk was immers grotendeels verwoest; als noodoplossing werden generatoren op diesel gebruikt met alle bijhorende problemen van bevoorrading, vervuiling, lawaai… (video)


Het mondiaal bedrog van het migratiepact

Maandag waren 164 landen van de 193 vertegenwoordigd in Marrakech (Marokko) om het migratiepact van de UNO te tekenen. (video) Oostenrijk, Australië, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, VS, Israël, Hongarije, Nederland, Polen, Dominikaanse Republiek, Servië, Slovakije, Zwitserland en Chili (een van de aanstokers van het pact) hebben het pact verworpen. De Braziliaanse regering heeft het pact getekend maar zegt er uit te treden, zodra de nieuwe regering gevormd is. In de Belgische regering wilde de regeringspartij N-VA het pact niet aanvaarden, waardoor de regering in feite gevallen is en premier Michel, volgens deskundigen, illegaal vertrokken is om in Marrakech het pact te tekenen namens een regering terwijl het parlement zijn vertrouwen niet heeft gegeven. Bovendien wordt in België een betoging voorzien tegen het migratiepact en om een referendum hierover af te dwingen. André Sirois, advokaat bij de UNO en voormalig juridisch raadgever bij de commissie van migratie zegt dat het pact van Marrakech een valstrik is, vol vage stellingen die de soevereiniteit van de landen aanvreet (zie bijgevoegde video achteraan). Ondertussen zijn er helaas nog meer dan vazallen genoeg om feest te vieren en om de indruk te geven dat met het pact alles in orde is.

Wij willen hier niet handelen over de inhoud van dit pact maar over de sluwe werkwijze. Van hogerhand wordt een document opgesteld buiten de  inspraak van de parlementen van de afzonderlijke landen. Hiervoor wordt dan een hoogfeest georganiseerd op het hoogste niveau voor regeringsleiders en staatshoofden. Bovendien bevestigt António Guterres, secretaris generaal  van de UNO, plechtig dat aan de soevereiniteit van de landen niet geraakt wordt, vermits de tekst juridisch niet bindend is. Deskundigen werpen hiertegen op dat in de rechtspraak deze voorschriften toch zullen gebruikt worden, waardoor uiteindelijk het internationaal recht het haalt op de nationale wetgeving. Dit is een slinkse manier om de soevereiniteit van een land te ondermijnen.

Lees verder

Gele Hesjes en Straatsburg… een complot?

Attentat à Strasbourg : les théories du complot se multiplient sur des groupes Facebook de "gilets jaunes"

In Frankrijk, maar ook in Duitsland, gaan er steeds meer stemmen op die een samenzweringstheorie zien tussen de Gele Hesjes en de aanslag in Straatsburg. Deze complottheorieën komen vooral uit de linkse hoek waarbij het vermoeden geuit wordt dat de Straatsburgaanslag in scène gezet werd om van de zorgen der Gele Hesjes af te leiden.   (…)
In Parijs vreest men dat Macron omwille van de “veiligheid” alle toekomstige Gele Hesjesbetogingen zal verbieden. Wat nog niet het geval is, maar elite politici (… van het soort dat met een bezorgde blik het woord “verantwoordelijkheid” in elk interview in de mond neemt) doen een oproep om – voorlopig – geen betogingen meer te organiseren.   Intussen overleefde Macron zonder problemen een vertrouwensstemming.
Hoe waarschijnlijk is de complottheorie?

Kempische zwarte humor…

De bronafbeelding bekijken

…. met onze verontschuldigingen aan de zwarten…

Een ontaarde besneeuwde ochtend !
8:00 u: Het heeft de hele nacht gesneeuwd en zo wordt mijn ochtend!
8:10 u: Ik maak een sneeuwman
8:20 u: Een passerende feministe vraagt me waarom ik geen sneeuwvrouw heb gemaakt
8:25 u: Dus ik maak ook een sneeuwvrouw
8:30 u: De kinderoppasster van de buren moppert omdat ze de borsten van de sneeuwvrouw veel te groot vindt
8:35 u: Het homostelletje van verderop bromt dat het ook best twee sneeuwmannen hadden mogen zijn
8:40 u: De vegetariër van nr.12 klaagt omdat ik een wortel, die dient als neus van de sneeuwman, heb gebruikt en dat is voedsel en hoort niet daarvoor te worden gebruikt!
8:46 u: Men vindt mij een racist omdat het twee witte poppen zijn
8:51 u: De moslim aan de andere kant van de straat wil dat ik een doek om de sneeuwvrouw heen sla
9:00 u: Iemand heeft de politie gebeld die langs komt om te kijken wat er aan de hand is
9:02 u: Ze zeggen me dat ik de bezem, die de sneeuwman vasthoudt, moet verwijderen omdat deze als moordwapen gebruikt zou kunnen worden
9:03 u: De dingen verergeren omdat ik hen zeg dat ik ‘m wel ergens bij hen zou willen in steken waar zelden het daglicht komt!
9:10 u: De lokale TV mengt zich in de discussie en vraagt me of ik wel het verschil weet tussen een sneeuwman en een sneeuwvrouw ?
Ik antwoordt: “Jazeker, de kloten!” en ik wordt gelijk afgeschilderd als seksist!
9:15 u: M’n mobieltje wordt in beslag genomen om gecontroleerd te worden en ik word meegenomen naar het bureau
9:30 u: Ik verschijn op het TV-journaal. Men verdenkt mij ervan dat ik een terrorist ben die van het goede moment profiteert om de openbare orde te verstoren
9:35 u: Ze vragen of ik ook nog medeplichtigen heb
9:50 u: Een groep onbekende jihadisten eist de actie op !

De moraal…..? Er is geen moraal in dit verhaal.
Het is gewoon ons land waar we tegenwoordig in leven !!!

Met dank aan Mannu Dox