Cyclus

Helder zien en oude waarheden achter zich laten!

Gedurende de laatste weken lijkt de binnenlandse politiek in beroering te zijn.  De laatste opiniepeiling – eigenlijk een provocatie van de MSM – leidt tot ontslagen in de CD&V.  In vergelijking daarmee, wat Koen Meulenaere ooit in een column in De Tijd schreef:

“We hebben hem onderschat, Johan Vandelanotte… ……..Meer dan 1,7 miljard euro hebben zij en zijn dienstmaagd Freya …… over de balk gegooid met hun groenestroombeleid van de voorbije jaren…..”. 

Hebt u ooit van een ontslag gehoord?

De kleurpartijen verliezen nu gestadig aan macht.  Bijzonder geviseerd is de CD&V, die door heel het loge-bestel dood gewenst wordt, alhoewel zij decennialang de grootste collaborateurs zijn.  De aanhangers van de driehoek, met het eeuwig-spiedende oog, willen elke verwijzing naar het christendom volledig wissen.  De blauw-groen-rood-oranje partijen staan voor geen enkele opgetuigde waarheid meer.  Ze zijn onderling uitwisselbaar, met dien verstande dat O-VLD en Vooruit door de media in een nooit-eindigende campagne aanwezig mogen zijn, om het domme kiesvee verder te misleiden.  Redacteurs zoals Marc Reynebeau (Standaard) en Bert Bultinck (Knack) zorgen er mee voor dat de V-partijen gezamenlijk niet boven de 45% stijgen!

Juist nu heeft de spitse denker Mattias Desmet (psycholoog Gentse univ.)  een omvangrijk werk uitgebracht, in boekvorm, maar ook op YouTube afleveringen : “De psychologie van totalitarisme Deel I-III”.  Hij heeft op zich genomen de massa-psychose te onderzoeken, die ontstaan is n.a.v. de corona-hysterie. 

Hij beschrijft de moderne mens, die nieuwe verbanden zoekt, om zich aan te legitimeren.  Hij duidt klaar dat de Verlichting de aanzet heeft gegeven tot het opgelegde geloof dat het materialisme (ook de dialectiek in het marxisme) voorschrijft dat vanuit de wetenschap vaststaande stellingen zouden bestaan.  De moderne mens moest rationeel denken en alle religieuze theorieën afzweren.  Men komt dan bvb. rond de corona-uitbraak met zgn. op wetenschap gebaseerde maatstaven; waar diegene die andere theorieën volgen beschuldigd worden van samenzweringstheorieën.  

Nvdr: Hieronder vindt u deel 1 en 2. Deel 3 volgt.

 

Men wil dus, vertrekkend van het draaiboek van de “New World Order” met Klaus Schwab en Bill Gates, de mensen een weg naar transhumanisme opleggen.  Door de digitalisering slaagt men erin de transhumane mens, zijnde een gecontroleerde combinatie mens/machine te scheppen.  De wetenschap gebruiken ze om dit als onomkeerbaar te benoemen.  Twee voorbeelden daarvan zijn, dat nu sedert geruime tijd de hybride mens functioneert: dit merkt men omdat vele vnl. jongeren ononderbroken met hun smartphones één geheel vormen en met al het andere verbonden zijn.  Het andere voorbeeld is dat de voortdurende stroom aan informatie “gemonitord” wordt, met fact-checking bij de tech-giganten,  met op de achtergrond de in oprichting zijnde “ministeries van Waarheid”.

Men heeft ons bij herhaling herinnerd aan het opvolgen van de meest absolute vorm van “democratie”.  Dit moest toch gebaseerd zijn om het stem geven aan onderscheiden gedachtenstromingen.  Van de eertijds drie machten: de religieuze, de sociaal-economische en de financiële macht, heeft deze laatste het monopolie op het manipuleren van de wereld gewonnen.  De machten achter de schermen – vertrekkend vanuit de rijkste middens in de wereld – knutselen aan de verkiezingssystemen, waarbij ze veelal de beide of meerdere zijden van de concurrentie beheersen.  Men vult dit nog aan door de verkiezingen op grote schaal te leiden in de voor hen gewenste richting.  De benoeming van Alexander De Croo was zo’n voorbeeld, plus de steeds-weer “herkozen” premier Rutte in Nederland.

De partijen/machten, die geen deel uitmaken van het systeem, herkent men daaraan dat men er alles aan doet om deze uit te sluiten of ongrondwettelijk te verklaren.  Daarom moeten de raadgevingen van “Graaf de St.Germain” ernstig genomen worden en dienen de niet gemuilkorfde politici de strijd aan te gaan met de parallelle macht die ons eigenlijk bestuurt.  Concreet houdt dit in, dat in het Vlaamsnationale spectrum een onverenigbaarheid moet afgeroepen worden tussen lidmaatschap van de Loges en de Vlaamsnationale groepen.  Voor de atheïstisch/agnostische lezers die steigeren: de Vrijmetselaars, als organisatie en individueel, kunnen enkel als een geloof (cultus) in bepaalde machten beschouwd worden.  Zie daartoe de talrijke bijdragen van henrymakow.com.

Voor het ogenblik heeft de samenleving de vroegere draad weer opgepakt.  Maar vergis u niet! Het programma tot het in slavernij brengen van de mensheid draait op volle toeren!  Er ontwaken vele mensen, op vele plaatsen.  Maar men dient harde verzetsmaatregelen te treffen, zoals ik aanraad:  absolute weigering van vaccins, het niet of niet-op-naam bezitten van smartphones en zeker niet het aanbrengen van QR-codes, het bestrijden van de maatregelen die ten laatste in het najaar weer zullen opduiken, m.a.w. mondkapjes en lock-downs, het organiseren van onderlinge bijstand met gelijkgezinden, het aanleggen van onbederfbare voedselvoorraad  (de corrupte wereldleiders zeggen zelf dat er een voedselcrisis op ons afkomt) en het contacteren van eerstelijns-voedselproducenten (boeren, tuinders).

Hoe erg het ook is: in deze schijnbaar relaxte fase, mogen we niets vergeten, vooral dat de misdadigers die ons allerhande absurditeiten oplegden, niet verdwenen zijn.  Het is uiterst aangewezen om goed te kijken naar wat er in Shanghai (en nu ook Noord-Korea) gebeurt: het trans-communisme oefent daarmee de wereldwijde uitvoering overal waar ze zullen kunnen!

En dan de oorlog in Oekraïne: een aantal leiders uit de Vlaamse Beweging heeft qua taalgebruik en methode, zich aangesloten bij de grenzeloze oorlogsstokerij tegen Rusland.  We moeten in alle klaarheid elke steun aan één van de partijen vermijden en onze krachten (ook religieus) inzetten voor het beëindigen van dit conflict.  Neutraal betekent hier niet laf, maar betekent het bestrijden van de talloze oorlogsslachtoffers.  Gedenk het Käthe Kollwitz monument in Vladslo!

Jos Wouters, Boom, 16.mei 2022.

(Over)moedig?

Senator Rand Paul:

“Mijn eed heb ik afgelegd aan de Amerikaanse Grondwet niet aan een buitenlandse natie. Wij kunnen Oekraïne niet redden door de Amerikaanse economie de grond in te boren. In maart heeft de inflatie een sinds 40 jaar record bereikt. De benzineprijzen zijn in vergelijking met verleden jaar met 48% en de energieprijzen met 32% gestegen – de levensmiddelen met bijna 9%…. Als dit goedgekeurd wordt zullen de door de VSA goedgekeurd uitgaven voor Oekraïne voor een periode van 8 jaar 60 miljard dollar bedragen. En wij hebben dat niet zomaar ergens op een plank liggen…

Wij zullen van China moeten lenen om het naar Oekraïne te sturen. De kosten voor het pakket waarvoor we vandaag moeten stemmen zijn hoger dan de uitgaven van de VSA voor het hele eerste jaar van het Afghanistan-conflict.”

Brussel: Vlaamse hoofdstad?

Sint-Joost-ten-Noode bij Brussel zou met steun van Filips de Goede als parochie naar de pestheilige Judocus van Sint-Joost genoemd zijn. Toch bestond er sinds 1360 (zo’n 30 jaar voor Filips’ geboorte) een Sint-Joostkapel in het gehucht ten Oede (nu ten-Noode door volksetymologie) ten noorden van Brussel, met toestemming van het kapittel van Sint-Goedele.[1]

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De uitleg van de voorbije weken over de lijkwade van Turijn toont het afschuwelijke lijden en sterven van Jezus. Dit roept vele vragen op. Waarom is God in Jezus Mens geworden om onder ons te leven als de Heilige Gods en dan geheel vrijwillig dit verschrikkelijk lijden te ondergaan? Het antwoord is: om ons te bevrijden van de erfzonde en al onze persoonlijke zonden. Waarom was dat allemaal nodig en hoe kunnen we door de erfzonde belast worden wanneer we daaraan persoonlijk geen deel hadden? Het zullen hier op aarde mysteries blijven die we nooit helemaal kunnen doorgronden. God kan ons wel bepaalde diepe ervaringen of heldere inzichten geven en dat doet Hij ook. Maar dat is even mysterievol en op geen enkele wijze het resultaat van menselijke inspanning of redeneringen.

Een sterk voorbeeld hiervan is de plotse bekering van  de Franse journalist en essayist André Frossard (+ 1995). Zijn vader was een van de stichters van de communistische partij van Frankrijk. Zijn geboortedorp,  Foussemagne was het enige in Frankrijk dat geen kerk had. In zijn jeugd en in hun gezin was hij nooit in contact gekomen met enig teken van christelijk geloof of Kerk. Hij was atheïst en sociaal bewogen zoals zijn vader, die veel tijd doorbracht in cafés om met arbeiders te overleggen. Op 20-jarige leeftijd was hij met zijn auto in Parijs samen met een vriend, die vraagt even te stoppen om hem een boodschap te laten doen. Het duurde zo lang vooraleer zijn vriend terugkwam, dat André ongeduldig werd, uitstapte en een open deur binnen ging, waar hij dacht zijn vriend aan te treffen. Hij kwam echter terecht in een kapel waar zusters het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding hadden uitgesteld. Het zien van de heilige Hostie veranderde zijn leven totaal en voorgoed. Enkele minuten later stond hij weer buiten en trof daar eveneens zijn vriend aan, aan wie hij zei: “ik ben gelovig, ik ben katholiek!

Inderdaad had hij vanaf dan een katholiek geloof dat niet meer verdwenen is. Hij wilde zijn bekering niet meteen openbaar maken om zijn vader niet in moeilijkheden  te brengen. Meer dan dertig jaar later, in 1969 schrijft hij zijn boek, een bestseller: God bestaat, ik heb Hem ontmoet. Hij schreef later nog vele duizenden dagbladartikels en ‘n 25-tal boeken, werd in 1987 opgenomen in de Académie Française en was persoonlijk bevriend met paus Johannes-Paulus II. Deze plotse bekering kan ons bevrijden van verkeerde verwachtingen van onze menselijke inspanningen. Ben je theoloog, denk niet dat je daarmee al op de eerste rij zit van de gelukzalige godsaanschouwing. Ben je helemaal niet christelijk opgevoed of erger nog, is uw leven één puinhoop, denk niet dat je zonder meer uitgesloten bent. Wel lijkt me van wezenlijk belang dat je met een oprecht hart naar de waarheid blijft streven, op zoek naar de diepste zin van je leven. Dit zie je ook in de bekering van de logebroeders zoals Serge Abad-Galardo en Christophe Flipo, die we in onze laatste berichten vernoemd hebben.

We zijn getekend door de erfzonde. Het eerste mensenpaar, verleid door de duivel, heeft zijn vertrouwen in God opgegeven en is ongehoorzaam geworden. Daardoor heeft het zijn oorspronkelijke heiligheid en gerechtigheid verloren voor zichzelf maar ook voor heel het menselijk geslacht. Het is deze gewonde menselijke natuur die wij meekrijgen, “erven”. Omdat het niet onze persoonlijke zonde is, spreken sommigen liever van “oerzonde”. Wij erven wel de gevolgen. Wanneer ouders omwille van misdaden opgesloten worden, zijn hun kinderen hieraan niet schuldig, maar delen wel in de gevolgen en komen in een weeshuis terecht.  Laten we de eerste bladzijden van de Bijbel eens goed lezen om deze oerzonde beter te  begrijpen. Al eerder gaven we de rake opmerking van de Franse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) dat de heilige Schrift nog steeds gelezen wordt in het licht van de mythen, terwijl de mythen juist ontmaskerd moeten worden in het licht van de heilige Schrift. Girard denkt hierbij vooral aan de onovertroffen literaire grootheid van het lijdensverhaal in de Evangeliën. Welnu, ik meen dat zijn opmerking ook bijzonder geldt voor de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. In de commentaren wordt nog krampachtig gezocht naar allerlei mythen of oude verhalen, terwijl het eenvoudig lezen van de tekst ons de rijkdom van de boodschap zelf geeft.

Lees verder

Wie duimt er voor de “meest belgische kandidaat”?

We vonden de beschrijving van de Eurovisie-deelnemer Jérémie Makiese in de kwaliteitskrant De Standaard. Ergens heeft de krant gelijk: als er sprake is van pure kafka, dan voldoet dit heerschap wellicht aan de voorwaarden.

Of de genaamde Jérémie een goede stem heeft, of zijn lied een meezinger is… doet niet ter zake. Maar wel dat een krant als De Standaard hem de “meest belgische kandidaat” noemt, zegt veel over onze media en welke gedachtenbeïnvloeding ze door onze strot willen duwen.

Hoe denkt een gemiddelde Amerikaan, die van aardrijkskunde niet veel meer weet dan onze kat, dat het land b eruit ziet? Welke bevolking? Welke taal? Welke cultuur? Hebben we nog wel een eigen cultuur? Mogen we die nog hebben?

Is dit nog normaal?

Is er dan niemand die protesteert?

“Stedeling”

Als het kind maar een naam heeft, dachten we toen we de titel over de mogelijke redder van de tsjevenpartij lazen. In het Duits noemt men dit “um den heissen Brei herumreden”.

Dat het niet erover gaat dat hij in een stad woont, zal u allicht wel begrepen hebben. Ook niet dat hij geen voeling heeft met het platteland. Het gaat eerder om fijngevoeligheden die sinds geruime tijd – op straffe van excommunicatie – niet meer mogen benoemd worden

Dat het erom gaat dat de mogelijke “redder” afkomst, noch uiterlijk mee heeft om een christelijk-Vlaamse partij boven water te houden, te reanimeren, te leiden volgens de te verwachten eigenschappen, mag en zal nergens geschreven of uitgesproken worden. Als deze man het beste is dat de tjevenpartij kan naar voren schuiven om de partij te leiden, dan is deze CD&V niet meer waard te bestaan. En deze mening zal door menig goedmenende lokale politicus gedeeld worden. Zo zie je maar dat als je de wijn te veel aanlengt, er op de duur niets drinkbaars meer overblijft. Arme christendemocratie, arm Vlaanderen….

propaganda 2019

Een mening van Boudewijn Bouckaert

Stemmen gezocht voor Sammy! Waar ze te vinden? De meeste christenen stemmen al lang niet meer voor CD&V en zullen nu helemaal passen. De vrijzinnigen hebben alternatieven genoeg. Blijven nog onze moslims. Die zijn voor het overgrote deel (95%) soennitisch en kunnen het bloed van de sjiieten drinken en Sammy is sjiiet. Gelukkig heeft hij de Lotto onder zich. Daar maakt hij nog een winstkans. Voor Sammy Mahdi, een jonge stedeling, is het platteland terra incognita. Kan stedeling Sammy Mahdi straks plattelandszieltjes winnen voor cd&v?, vraagt kwaliteitskrant DM zich af.

Kan stedeling Sammy Mahdi straks plattelandszieltjes winnen voor cd&v? (demorgen.be)

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/sammy-mahdi-tertio-%E2%80%98ik-heb-mijn-puzzel-gelegd%E2%80%99

EU-censuur dient om u te beschermen

“Bent u het met FVD eens dat dit verbod op gespannen voet staat met de vrijheid van meningsuiting? Bent u het met FVD eens dat het onwenselijk is dat de EU zonder tussenkomst van de rechter of enig parlement deze verboden kan opleggen?” vroeg Hiddema.

Het Hongaarse baken

“Wij hebben moeten strijden tegen de sterkste machten, tegen nationaal Links, tegen internationaal Links, tegen de bureaucraten van Brussel, tegen de organisaties van het Soros imperium, tegen de grote internationale media en tenslotte tegen de Oekraïense president, nog nooit hadden wij zoveel tegenstanders. Beste vrienden, wij hebben een buitengewone overwinning behaald- een overwinning die zo groot is, dat zij waarschijnlijk vanop de maan zichtbaar is en in elk geval zeker vanuit Brussel.

Viktor Orban na zijn triomf bij de Hongaarse verkiezingen.

Lees verder: Een klinkende overwinning voor het Gezin en voor het Recht op Leven in Hongarije