De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie

In vergelijking met andere landen hebben Duitsers weinig onroerende eigendommen. Dit in tegenstelling tot “armere” landen, waar veel meer belang gehecht wordt aan het bezit van de eigen vier muren. Duitsland is een land van huurders. De plannen van de groene vice-kanselier Habeck dreigen nu de eigen woning tot een luxe te maken, die zich slechts rijken zullen kunnen permitteren.

De EU speelt dit in de hand door de eigenaars van een eigen woning te verplichten zo “klimaatvriendelijk” als enigszins mogelijk – of beter zoals gewenst door de EU-ivoren torendictators – te maken. Volgens de plannen van de EU-commissie zouden al in het jaar 2033 alle huizen in de EU een bepaalde energiestandaard moeten bereiken. Voor oudere gebouwen betekent dit dat in de volgende tien jaar daken, muren, onderkeldering, vensters, deuren moeten geïsoleerd worden. Dat klassieke verwarmingen, waarvoor enkele jaren geleden bij de nieuw-aanschaf nog een subsidie uitgereikt werd (o.a. hoog-rendementsverwarming op gas), moeten plaats maken voor zgz. moderne verwarmingsmethodes. Voor heel veel mensen is dit onbetaalbaar. Of technisch onuitvoerbaar.

Zo gek het voor ons ook mag klinken, het zijn vaak de armste landen waarin de bewoners een eigen woning hebben, zoals in Oost-Europa. Een laag inkomen en dito pensioenvoorzieningen maken dat mensen daar zelf een eigen huis willen hebben.* De rijkste landen in Europa hebben de grootste huursector. En deze zit mede dankzij de asielcrisis in de problemen. Vind maar eens een betaalbare huurwoning. Bovendien moet je bij de zoektocht naar een sociale huurwoning opboksen tegen de toenemende druk van de tsunami der asielzoekers, die sowieso voorrang krijgen op de wachtlijsten.

Onze Duitse vriendin Ute zegt dat ze verplicht zal worden haar huis te verkopen. Zij kan onmogelijk 100.000 euro of meer uitgeven aan haar woning om deze nog te ‘mogen’ bewonen als de plannen van de groene Habeck doorgaan. En vermits haar huis dan niet zal voldoen aan de energievoorschriften, zal ze dubbel gestraft worden door een quasi gedwongen verkoopprijs, die ver onder de reële waarde zal liggen.

Volgens schattingen door experten zouden in Duitsland alleen al ca. 6 miljoen gebouwen door de EU-plannen getroffen worden. “Dat is politiek uit het wolkenkoekoekstehuis. Dat is noch betaalbaar of uitvoerbaar.” reageert de voorzitter van ‘Haus Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer”, Kai H. Warnecke.

Maar in Duitsland moeten de EU-plannen volgens de regering nog aangescherpt worden. Volgens een uitgelekt rapport zouden deze plannen zelfs in een wet gegoten worden. Wie de marsbevelen niet volgt, zal dus de wet overtreden, mag vervolgens een proces verwachten, met een vonnis waardoor de eigenaar uit zijn eigen huis zal verdreven worden – tenzij hij de verplichte sanering + boete betaalt – door in beslagname en onteigening. Volgens een ontwerp van Habecks ministerie voor economie en klimaatbescherming (BMWK) en Klara Geywits (SPD) ministerie voor wonen, stadontwikkeling en bouwen, mogen er vanaf 2024 geen nieuwe olie- en gasverwarmingen meer geïnstalleerd worden. Bovendien moeten vanaf volgend jaar alle verbouwde verwarmingsinstallaties hun warmte uit minstens 65% hernieuwbare energie opwekken. In feite komt het hierop neer dat slechts nog warmtepompen of een verwarmingsnet zullen kunnen aanvaard worden. Probeer maar eens in steden windmolens en voldoende zonnepanelen te installeren om genoeg stroom te verwekken… Probeer maar eens buiten de stadskernen of industrieterreinen een warmtenet te ontwikkelen dat in een radius van tientallen km de verspreide woningen moet verwarmen… En dan hebben we het nog niet gehad over het stroomnet dat sowieso zal ineen storten als diesel- en benzinewagens moeten vervangen worden door e-auto’s.

Een studie over dit thema wees uit dat in Duitsland slechts de helft van de woningen geschikt is voor een warmtepomp-verwarming. En bovendien zou de eigenaar een onbetaalbare elektriciteitsrekening moeten slikken. De toestand zal hier niet veel anders zijn.

Keren we terug naar de mogelijke gevolgen van de onteigeningsplannen, de Habeck-wet. In de voormalige DDR had men daarvoor een oplossing; daar zou men niet lang getwijfeld hebben. Een overschot aan “vakkrachten” die gehuisvest moeten worden én een aantal moedwillige bio-Duitsers die niet willen** gehoorzamen volgens de oekazes van de klimaatgoeroe’s. De staat zou zo vriendelijk geweest zijn de milieuwetten mee te financieren – de bouwtechnische kosten te betalen – op voorwaarde dat de eigenaar alle eigendomsrechten overdraagt aan de staat. In ruil zou de oorspronkelijke eigenaar er dan gratis mogen blijven wonen zo lang hij wil. En dan zou het tweede luik van de gedwongen verkoop volgen: de verdrijving.

De staat wist sowieso hoeveel m2 per DDR-burger ter beschikking stonden. En vervolgens zou het een klein kunstje geweest zijn een gemeentelijke ruimtebeheersorganisatie op te richten die “wegens een maatschappelijke noodsituatie” heel het woningenbestand zou in kaart brengen met daarop, netjes verdeeld in verschillende kleurtjes voor m/v/kind/leeftijd, de bewoners van het pand. Gevolgd door een verplichte invasie van minder bevoorrechte “ontheemden”. Kortom: zoals onze grootouders verplicht werden Duitse soldaten onderdak te verlenen tijdens WOII. Liefst zo snel, zo veel mogelijk, zodat de huiseigenaren moe getergd uit hun – volgens de regering – te grote huizen trekken om deze over te laten aan de welgekomen exotische parels.

En daarmee is dan de cirkel rond. De huizen volgens de klimaatbijbel gesaneerd, asielzoekers opgevangen, bio-Duitsers, die vervolgens op zoek moeten naar een sociale woning. Als ze geluk hebben vinden ze een kamer die ze kunnen delen met een soortgelijke sukkelaar. Kortom: een communistisch paradijs.

Intussen is Habeck woedend… omdat zijn plan “gelekt” werd naar de pers.

*Meer info bij: huisvestingsstatistieken https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Housing_statistics/nl

**willen… = kunnen, maar dat woord stond niet in de DDR-woordenboek. Alles kan in een communistisch paradijs.

paz.de

Kentucky keert terug naar de normaliteit met:

  • de Senate Bill 150, de zgn. anti-trans-wet, goedgekeurd door de meerderheid van Republikeinen
  • Toiletten in de scholen worden terug ingedeeld volgens het geslacht waarmee de leerlingen geboren werden.
  • Rommelen met het geslacht wordt verboden onder de leeftijd van 18 jaar.
  • Vanzelfsprekend zijn de regenboogvriendelijke Democraten “ontzet”.
  • Idem dito voor de mensenrechtenvechters. Als je ze mag geloven, dan verwachten ze in Kentucky een golf van zelfmoorden door wanhopige kinderen die zich in een ander geslacht wanen. We citeren: “Deze wet zou transgender jongeren in scholen, in dokterspraktijken terroriseren en zou hen zelfs in gevaar brengen thuis.”
  • Meer info bij: https://www.hrc.org/press-releases/breaking-human-rights-campaign-condemns-the-kentucky-house-for-advancing-sweeping-anti-trans-bill-calls-on-gov-beshear-to-veto

Of hoe de kruik zolang te water ging tot ze barstte…

En er zullen nog staten volgen. Neem nota van de vooringenomen nieuwslezeres: “Een record aantal wetten die in de maak zijn, voor o.a. toegang tot medische zorg, toiletten en ‘zelfs” dragshows… “ …. Die vermaledijde Republikeinen toch! Hoe durven ze?!

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze hoofdaandacht blijft gaan naar de hulpverlening aan de slachtoffers in Lattakia en Aleppo. We zijn zeer dankbaar om de uitzonderlijke financiële steun die ons werd verleend. We moeten hiervoor de uitdrukkelijke dank overbrengen vanwege moeder Agnes-Mariam en zr. Carmel die blij zijn zoveel concrete hulp te kunnen organiseren. In bijgevoegd bericht geven we enkele foto’s.* Moge God alle gulle gevers overvloedig zegenen.

Al waren we in het verleden geen voorbeeld van strikte volgzaamheid van medische voorschriften, we begrijpen nu dat we enkele dagen geen computer mogen gebruiken, indien we ons één goed (gebrekkig) oog niet helemaal willen verliezen. In dat geval zou voor mij als het ware het licht uitgaan. Vandaar nogmaals een erg beperkt  bericht. Toch konden we niet nalaten op de valreep een artikeltje te wijden aan het uitzonderlijk belang van het oude Antiochië in Syrië, de plaats van de oorspronkelijke twee-eenheid van de Kerk (dat nu omwille van het Franse verraad Antakia in Turkije is geworden).

Dit is de link van ons interview van 2, 20 u met Epoché waarin wij vrij konden praten en het ook gedaan hebben: 

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 24.3.23

*kunnen wij wegens technische onvolmaaktheden niet plaatsen. De foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid binnenkort te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Maryakubcharity | La charité du Christ nous presse

Flitsen

Deze vierde zondag van de veertigdagentijd in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl. Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï (+ rond 649) (zie video’s). Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit eigen persoonlijke ervaring en gebed. Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werd. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Je kunt geen geestelijk leven leiden als “kind van God” als je vol zit van wereldse gedachten en levenswijzen. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de hartstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden. Het derde deel beschrijft de volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl. Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Deze Paradijsladder is een geschikte handleiding.

Antiochië, de oorspronkelijke twee-eenheid van de Kerk

In Antiochië (van Syrië) ontstond de originele twee-eenheid van de Kerk met gelovigen uit de joden (ecclesia ex judaeis) en gelovigen uit de volken (ecclesia ex gentibus). Daar werden  deze laatsten voor het eerst “christenen” genoemd.

Na de steniging van Stephanus brak er een grote vervolging uit tegen hen die in Jezus geloofden. Vanuit Jeruzalem vluchtten vele joden die in Jezus geloofden naar Antiochië. Tegelijk waren er steeds meer heidenen die in Jezus geloofden en die zich in Antiochië vestigden.  De apostel Paulus heeft zich samen met Barnabas gedurende een jaar toegewijd aan de vorming van deze groeiende groep. Hier hebben ze wellicht ook Lucas tot het geloof gebracht. Hier ontstaan ook grote spanningen rond de vraag: moeten heidenen niet eerst jood worden om in Jezus te kunnen geloven? In ‘het eerste concilie van Jeruzalem’ (Handelingen 15) werd de belangrijke beslissing genomen dat gelovigen uit de volken niet eerst jood moeten worden maar hun identiteit mogen bewaren om het geloof in Jezus te aanvaarden. In die zin had Paulus de universaliteit van het geloof in Jezus al begrepen. Dit besluit veroorzaakte een explosie van geloof onder de heidenvolken. Paulus zal zijn missiereizen vanuit Antiochië organiseren.

Onder het Romeinse Rijk was Antiochië de hoofdstad van Syrië met ’n half miljoen inwoners. Hier was de apostel Petrus (’n jood) gedurende zeven jaren de eerste bisschop, vooraleer hij naar Rome trok. Zijn opvolger, Ignatius van Antiochië (alles behalve een jood) zal hier de kerk uitbouwen vooraleer hij in Rome rond 110 de marteldood sterft.

In de 6e eeuw wordt Antiochië door verschillende aardbevingen verwoest. Resten van de kerk van de heilige Petrus, in rotsen uitgehouwen en mogelijk de eerste kerk uit de geschiedenis van het christendom, blijven bewaard. Hoewel de kruisvaarders op heldhaftige wijze de stad trachten te verdedigen zal ze door in 1268 definitief verwoest worden*.

*Conquest of Antioch (1268): Letter of Baybars (d. 1277) to Bohemond VI (d. 1275)

Na de eerste wereldoorlog valt Antiochië onder Frans mandaat. Het wordt een ingewikkelde geschiedenis waardoor het hele Midden Oosten in stukken wordt verdeeld. Uiteindelijk verloochent Frankrijk een glorieus hoofdstuk uit de geschiedenis van het christendom door het oude Antiochië van Syrië aan Turkije af te staan, wat Syrië nooit aanvaard heeft. We geloven ook niet dat er één patriarch van Antiochië, hetzij katholiek hetzij orthodox, bereid is om zijn zetel in Damascus te verplaatsen naar het oorspronkelijke Antiochië (nu Antakia in Turkije).

In het midden van de jaren’90 ontstond de wereldwijde oecumenische beweging “Op weg naar het Tweede Concilie van Jeruzalem” (Toward Jerusalem Council II, afgekort: tjcii). Immers sinds de explosie van gelovigen uit  de volken werd de Kerk steeds meer een Kerk van uitsluitend heidengelovigen. Overigens werd Jerusalem in 70 door de Romeinse generaal Titus geheel verwoest en nam Antiochië de erfenis van Jeruzalem al over. Joden die in Jezus geloofden, nu messiaanse joden genoemd, verdwenen steeds meer en waren zeker vanaf de 4e eeuw niet meer aanwezig. In de komende eeuwen zal het nog erger worden. Joden die in Jezus willen geloven, zullen hun identiteit zelfs moeten afzweren, hoe onbegrijpelijk en onverantwoord ook. Het Tweede Vaticiaans Concilie zal met het decreet “Nostra Aetate” terug tot inzicht komen, dat zowel bij joden als bij  christenen steeds meer zal doordringen: de oorspronkelijke Kerk van Jezus was een twee-eenheid. Hieruit ontstond ook de gezamenlijke gebeds- en bekeringsbeweging van tjcii.

In 2000 zal moeder Agnes-Mariam samen met de zegen van de inmiddels overleden bisschop Ibrahim Nehme met het klooster Mar Yakub de “Orde van de eenheid van Antiochië” stichten. We kunnen hierbij concreet twee fazen onderscheiden. We ijveren voor een grotere eenheid onder alle gelovigen en patriarchaten van Antiochië. We willen er voor zorgen dat ze zich hier steeds meer thuis voelen. Vervolgens willen we ervoor ijveren dat eens de “christenen” tot de messiaanse joden kunnen zeggen: jullie zijn welkom in de Kerk van Jezus Christus en jullie mogen ten volle jullie joodse identiteit bewaren! Dit zou dan het vervolg zijn op de het “eerste concilie van Jeruzalem” uit Handelingen 15 waar de apostelen (joden) tot de heidengelovigen gezegd hebben: jullie zijn welkom en jullie hoeven geen jood te worden maar mogen jullie eigen identiteit bewaren om in Jezus te geloven.

Laten we terugkeren naar Jeruzalem, langs Antiochië.

(Iets van het besef van de grootheid van Antiochië vonden we bij Antoine de Lacoste: https://www.lesalonbeige.fr/dantioche-a-antakya-des-premiers-chretiens-a-lannexion-turque/)

Varia

Een lot uit de loterij…

… of de “Toekomst van Ghana in Duitsland”…

De Duitse Fernsehlotterie (TV-loterij), beter bekend als „Ein Platz an der Sonne“ (een plaats in de zon), ontstond ten tijde van de blokkade van Berlijn. Toen werden arme kinderen naar West-Duitsland gevlogen om daar enkele weken te kunnen herstellen en te genieten van een beter leven. De ARD steunde dit sinds 1956 en breidde nadien (1959) die hulp uit naar “zieke en oudere mensen. (Wikipedia) 

Zo is de TV-loterij in het bewustzijn der mensen gebleven. Er zijn weliswaar nog steeds zieke en oudere mensen, vooral Duitsers, maar deze doelgroep moet het onderspit delven. Je zou voorwaar kunnen denken dat ook hier het anti-blank racisme hoogtij viert.

Doelgroep zijn tieners, die niet bepaald aan ondervoeding lijden, met alle mogelijkheden tot ontplooiing en amusement. Ziek zijn ze ook niet… maar ze zijn wel zwart. En dat moet en zal ondersteund worden. Met meer dan 80.000 euro wordt een zgn. “mentorproject” ondersteund, waarbij relatief-oudere gepigmenteerden voor jongere pigmentgenoten bereid staan om hen in moeilijke levenstijden te helpen, kortom in hedendaags Duits te “empoweren”, hen weerbaar te maken.

Zoeken zij een woning, een plaats in een school, hebben ze wel schoolboeken, kunnen ze naar een sportvereniging? Hebben zij daarvoor een zgn. “mentor” nodig, een mentor die hen aan de hand neemt en hen door het moeilijke blanke leven leidt… en … die door de TV-loterij voor zijn inzet betaald wordt? De vereniging met de onthullende naam  Future of Ghana Germany e. V. beschrijft haar door loten gesponsorde activiteit “Vorbilder” – in het Nederlands zouden we het “rolmodellen” noemen:

Vorbilder ist ein Mentoringprojekt des gemeinnützigen Vereins Future Of Ghana Germany e.V.. Bei diesem Projekt übernehmen junge Menschen die Rolle einer Vertrauensperson für Schwarze Jugendliche.

Ziel ist es, dass Vorbilder und Mentees eine nachhaltige Bindung aufbauen, Freizeitaktivitäten durchführen und sich bei Problemen gemeinsam eine Lösung erarbeiten.

Mit diesem Projekt wollen wir Verantwortung für die jüngere Generation übernehmen. Es ist unsere Vision, Schwarze Kinder und Jugendliche zu empowern, sodass sie selbstständig und selbstbewusst ihren Träumen nachgehen und ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen.

Getuigt niet van veel vertrouwen in de opvoedingscapaciteiten der (zwarte) ouders bij het begeleiden van hun kinderen met nieuwe “Bindungen” = contacten. Of gaat het om wezen in een tehuis? Nergens wordt dit vermeld. Integendeel.

De „Bürgerstiftung Hamburg, die eveneens de Duitse Ghana-vereniging ondersteunt, heeft verklaring waarom de zwarten moeten geholpen worden. Reden is, zo blijkt, de huidkleur. Mensen met een bepaalde huidkleur zouden – naar verluidt – het moeilijker hebben.

Für Jugendliche People of Color und ihre Eltern ist das deutsche (Ausbildungs-)System nicht einfach zu durchschauen. Schwarze Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 23 Jahren, die dabei sind, sich beruflich zu orientieren, werden von Future of Ghana Germany e. V. unterstützt. 

Dus, lieve kijkbuiskinderen, omwille van hun huidkleur is het Duitse onderwijssysteem niet of moeilijk te begrijpen? Kan het nog een racistischer? Slik. Ja, het kan. Want één der zwarte jongeren, die in het reclamefilmpje voor de TV-loterij opdook, stelde dat ze zich onder soortgenoten beter voelt. Als blanke oerbewoners van het Europese continent dit zeggen, worden ze aan het kruis genageld…

ARD-Fernsehlotterie für „Empowerment“ von Schwarzen | PI-NEWS

Waar zitten de ouders die de verminking van hun kinderen toestaan?

“… Sinds 2018 zijn in Zwitserland zeker tien meisjes tussen de 10 en 14 jaar onder het mes gegaan om hun gezonde borsten operatief te laten verwijderen binnen de zogenaamde genderbevestigende zorg. Minstens 58 jonge vrouwen in de leeftijd van 15 tot 19 jaar hebben een “torsoplastie” ondergaan om een mannelijk ogende borst, heeft een Zwitserse vereniging onthuld. Volgens de AMQG gepubliceerde gegegens, is in diezelfde periode bij drie jongens onder de 18 jaar de penis geamputeerd… “

Uw haren rijzen ten berge als u het artikel, waaruit hierboven een paragraaf, leest:

Mogen wij meepraten hoe de oorlog in Oekraïne kan beëindigd worden?

Leidse studentenvereniging Ekklesia hield een overleg over de oorlog in Oekraïne. Aan het woord: de voormalige PVDA-politicus Jan Pronk. Hij vindt dat wij – het westen – op twee sporen moeten inzetten om een einde te maken aan de toestand. Enerzijds helpen bij de verdediging, anderzijds bijdragen om tot een wapenstilstand en een oplossing te komen door middel van onderhandelingen.

Enerzijds… anderzijds… er zijn twee kanten aan een medaille. Toch wel de moeite om even naar hem te luisteren.