Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Lees verder

De plannen voor een Israëlisch kanaal…

… tussen de Rode en de Middellandse Zee doken weer op

Israel's alternative to Egypt's Suez Canal for Saudi and GCC oil transit |  Tellimer

Sinds het Suez kanaal verstopt geraakte met een dwars liggend containerschip werd het oude plan uit de zestiger jaren vanonder het stof gehaald. Toen overwogen de VSA de uitgraving van een nieuw kanaal, vertrekkend vanuit Aqaba naar een plaats ten noorden van de Gaza strook. Voor de doorsteek van de Negev woestijn zouden atoombommen gebruikt worden als alternatief voor de dure gebruikelijke explosieven, die slechts in een bewoonde regio aan bod zouden komen. Men kwam echter tot de conclusie dat de Arabische buurlanden hier niet mee akkoord zouden gaan en later vreesde men de gevolgen van het stralingsgevaar.

https://www.businessinsider.com/us-planned-suez-canal-alternative-israel-blast-with-nuclear-bombs-1960s-2021-3?international=true&r=US&IR=T

https://thearabweekly.com/ship-crisis-revives-russian-israeli-talk-alternatives-suez-canal

In onderstaande video wordt het oude plan, de Ben Gurion Waterway, vanuit een hedendaagse economische visie bekeken, die zeer sterk naar een pleidooi ruikt. De vraag is of men vanuit mondiaal geo-strategisch oogpunt tot dezelfde conclusie komt… en of het nieuwe kanaal niet ook tot een nieuwe oorlog zal leiden.

Quo vadis, Syria?

Hypocrisie in het kwadraat

De EU organiseerde samen met de VN voor de vijfde opeenvolgende keer een internationale conferentie over Syrië. Of eerder: men ging met de collectebus rond voor de vluchtelingen, want van steun aan het land zelf (regeringsgebied) kan geen sprake zijn. De Syrische regering werd er zelfs niet bij gevraagd of betrokken.

De krokodillentranen van António Guterres. Hiij realiseert zich maar al te goed dat het er van dag tot dag slechter uitziet. Wat hij niet vermeldt is dat de westerse sancties voor een groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de levensstandaard, voor de toenemende armoede. Noteer dat de hulp “ook” moet gaan naar de landen die gastvrijheid verlenen aan Syrische vluchtelingen…

EU-Commissaris Borrell beloofde in ons aller EU-naam 560 miljoen euro – een zelfde bedrag als verleden jaar – om “het volk te ondersteunen”. Borrell schoot uit zijn comfortabele sloefen toen hij verklaarde dat “wij (plur. maj.) de geplande verkiezingen niet kunnen accepteren, vermits de regering geen toekomst biedt aan de Syriërs, er niets aan doet om de toestand te stabiliseren en ipso facto nooit een partner kan zijn voor de EUropese én internationale gemeenschap… tenzij….er onderhandelingen met de VN aangeknoopt worden om de Syriërs toe te staan een soeverein en vrij volk te worden”. Je moet maar durven… De Turken bezetten het noorden, de Amerikanen de olievelden, de terroristen een hele provincie, de oogsten en de olie worden gestolen, het water wordt om de weeromstuit afgesloten om de bevolking te chanteren, de sancties wurgen het volk…enz… En dan verklaart die Borrell zonder enige schaamte dat “de regering geen toekomst biedt”. Op welke planeet leeft Borrell?

De Amerikaanse buitenminister Biden krijgt van ons de gouden medaille van tweezakkerij:

Vanzelfsprekend verwachtte de Syrische regering geen heil uit die richting. Dat was ook niet de bedoeling van de zgn. “donor conferentie”. Integendeel, de Syrische regering moest nogmaals vernederd worden… alsof de wurgende sancties nog niet voldoende zijn. Aan belerende preken van de deelnemende landen – EU en VSA – en van de VN- weldadigheidsinstellingen geen gebrek. Uiteindelijk werd 5.3 miljard dollar beloofd voor 2021, een pak minder dan de beoogde 10 miljard. Het geld zal naar “vluchtelingen” en bevriende “rebellen” gaan.

Lees verder

von der Leyen laat zich niet langer voor schut zetten

la mouche & 3 fois rien: FAUTEUIL-VALISE

“… Heel eerlijk: denkt u dat Erdogan die sofagrap ooit met Angela Merkel zou durven uithalen? Of Thatcher in haar tijd? Von der Leyen kreeg de plaats waar ze thuis hoort, en de grinnikende Michel werd er zo licht van dat hij ei-zo-na met stoel en al opsteeg, onder het gezang ‘Alle Menschen werden Brüder’. Ik wed dat ze in Ankara nog altijd niet bijgekomen zijn. Sorry dat ik altijd de kant van de grapjassen kies.”

Lees Johan Sanctorums: Koffieke, pralineke, Ursula? Wat Turks fruit misschien?

sofagate-zorgt-voor-dolle-pret-op-het-internet~

seksistisch-of-niet-waarom-werd-von-der-leyen-naar-de-sofa-verwezen-tijdens-ontmoeting-met-erdogan

Oeps: verkeerde boot gekaapt!

https://i1.wp.com/www.a1flagsnpoles.com/wp-content/uploads/2017/11/A1-Flags-and-Poles-Flags-Pirate-USA-Pirate-Flag-1A.jpg?resize=220%2C133&ssl=1

Het lijkt wel alsof het Biden-virus zich verspreidt in zijn ministeries. Zoals zijn gastheer beweegt het Biden-virus zich traag maar zeker over heel zijn regering. De symptomen zijn er! Bv. De VSA kaapten recent een olietanker volgens hun “smart sanctions” politiek tegen Iran.

De actie verliep vlot, ware het niet voor twee kleine technische foutjes. Het eerste foutje: de olie was niet afkomstig uit Iran. Het tweede foutje: de tanker kwam zelfs niet uit Iran. Een bedrijf dat voor de volle 100% eigendom is van sjeik Hamad ibn Abdullah al-Sharqi, de heerser van het emiraat Fujairah, eiste de lading, ca. 2 miljoen ruwe olie op voor een Amerikaanse rechtbank en getuigde dat de lading uit Irak afkomstig was. Bovendien gebeurde dit “in de wateren van een vreemde natie (VAE), op een schip dat vaart onder een vreemde vlag, dat deel uitmaakt van een bevoorradingscontract dat opgesteld werd en beheerd wordt door de wetgeving van de VAE.”

Naar verluidt zou een tussenpersoon van de Fujairah International Oil & Gas Corporation de olie van Irak gekocht hebben en ze vervolgens doorverkocht aan China.

Niet alleen stal het WH de olie van de verkeerde personen in territoriale wateren van een buitenlandse mogendheid, maar bovendien van hun eigen bondgenoot!

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-12/fujairah-owned-company-claims-stake-in-oil-cargo-seized-by-u-s

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1136357/Fujairah-seeks-dismissal-of-US-oil-forfeiture-case

P.S. Opnieuw werd sinds het publiceren van dit artikel (23.8.2020) een video door YT gecensureerd.

Bidens “Wir schaffen das”

Als je denkt alles gezien en gehoord te hebben, dan komt Biden met deze boodschap. Hij dankt de immigranten die de VSA gekozen hebben, die over de rivier zwemmen, over hekken klauteren, over kilometers niemandsland de VSA binnensluipen, hun kinderen vooruit sturen… En ze krijgen een nieuwe titel “citizens” van het land der onbeperkte mogelijkheden, burgers, legale inwoners. “Wir schaffen das” op z’n Amerikaans.

Nu even terug naar de realiteit:

Biden immigration reform: New citizenship bills and border closures and what that means for citizenship – CNET