Malawi dankt de Vlaamse belastingbetaler (4)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Naar aanleiding van een heropvoedingscursus voor mannen, besliste de Vlaamse regering in al haar wijsheid, de vrouwen in Malawi een steuntje in de rug te geven. Een serieuze steun van 500.000 euro. En om geen taalmisverstanden te creëren werd dit – obviously – in het Engels geuit en overgemaakt als “‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Ook als u de taal van Shakespeare niet machtig bent, dan moeten u onmiddellijk – instantly – de woorden ‘inclusive, progressive en sustainable’ opvallen. Kortom: “onze” Vlaamse regering wil het “we-laten-niemand-achter, vooruitgangsaanmoedigend grondbeheer voor duurzame kostwinning” aanmoedigen opdat de Malawezen zich bewust zouden worden van de kadastrale verworvenheden zowel voor mannen als vrouwen. Van het derde geslacht is voorlopig geen sprake; daarvoor moeten we eerst nog cursussen organiseren.

En neen, de Malawese boerinnenbond is niet de ontvanger van een half miljoen Vlaamse belastinggelden. Het is nl. de CEPA (niet verwarren met de CEPA van de dokwerkers) een poco centrum voor milieu- en aanverwante problemen.

Er moet nog e.e.a. recht gezet worden. Alle vermoedens, beschuldigingen van corruptie in het Prachtland Malawi zijn volledig uit de lucht gegrepen. Dat de hoeveelheid toegekende maïs per inwoner gerantsoeneerd werd is niets minder dan een maatregel van het min. van gezondheid die bekommerd is om de zwaarlijvigheid en bijhorende fysische problemen.

Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA): subsidie project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’ Op voorstel van minister-president Jan Jambon
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 500.000 euro aan het Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), voor het project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Het project wil de bevolking in Malawi via bewustwordingscampagnes vertrouwd maken met de nieuwe landwetgeving, om zo de bevolking te informeren over haar landrechten en het cultureel aanvaardbaar te maken dat vrouwen ook land kunnen bezitten. De subsidie kadert in de uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2019-2023, afgesloten tussen Vlaanderen en Malawi.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Wij volgen de Vlaamse inzet in de wereld op de voet. Google “Golfbrekers, …. dankt de Vlaamse belastingbetaler” en u verneemt waar u in de toekomst met open armen zal ontvangen worden omwille van uw genereuze bijdragen.

De droogleggingsplannen van de EU

Daniel Mikhailov / Projects / Horse | Dribbble

Binnen vier jaar wil de EU-Commissie een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Binnen vier jaar…

Er moet nl. een nieuwe uitstootnorm opgedrongen worden, een norm die technisch-mechanisch niet op te lossen is. Het komt erop neer dat een auto – in elke verkeers- of rijsituatie – uitstootvrij is. Zelfs de slijtage van de banden, door schuren op de bodem, moet zonder enige invloed zijn. Telt echter niet voor elektrische auto’s – die rijden op luchtkussens… Bovendien zou heel de EU in zones moeten opgedeeld worden waarin men in zondige en niet-zondige regio’s zich mag/niet mag voortbewegen. Vanzelfsprekend hangt er een penitentie boven het hoofd van de zondaars…

De ondergang van de Europese auto-industrie. Heel het linksgroene sprookje moet volgend jaar al beslist worden – vindt de EU-opperakela van der Leyen.

Waar moet de stroom vandaan komen? Hoeveel gaat die kosten? In dit vermaledijde land dat het mijne niet is, maar dat ik wel mee mag onderhouden, wil men de kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales, die niemand kan betalen. En het gas dat uit Rusland naar Duitsland met de Nord Stream 2 pijpleiding moet komen wordt door de VSA gesaboteerd. Tegen het duurdere frackinggas uit de VSA (hallo milieufanaten!) zijn er zeker geen bezwaren? Los van de bijzonder milieu-onvriendelijke winning is er ook nog het milieuvervuilend plaatje van de tankschepen.

Gelukkig is de verkoop van kaarsen voorlopig nog niet verboden. Hoewel… heeft Greta in de school al uitgerekend hoeveel de aarde opwarmt als elk gezin ‘s avonds pakweg 20 kaarsen aansteekt?

Lees ook de analyse van Dr. Hans Werner Sinn, Hoogleraar economie Universiteit München, voormalig voorzitter Ifo Instituut en lid adviesraad Duits ministerie van Economie, vertaald naar het Nederlands in de De Tijd (30.11.2019):

… Die formule van de EU is een reusachtig boerenbedrog. Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit, het enige verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens, net als benzine- of dieselwagens, voor een stuk op koolwaterstoffen. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken in China of elders, die meteen de veronderstelde uitstootbeperking tenietdoen….

De Europese regelgeving voor het brandstofverbruik van het wagenpark zal het klimaat niet beschermen. Ze zal wel jobs vernietigen, de economische groei aantasten en het wantrouwen van de bevolking in de ondoorzichtige Europese bureaucratie vergroten. Lees: “EUropa bedot ons met elektrische wagens”

Van Boerentoren naar Hutstoren

Op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats diende de Algemeene Bankvereeniging zich in 1928 als bouwheer aan. De verkoop van 2124,85 m² van de stadsgronden aan deze bank op 7 augustus 1928, met de verplichting een torengebouw op te richten, werd op 28 augustus door de Antwerpse gemeenteraad goedgekeurd.

De Algemeene Bankvereeniging werd op 7 mei 1921 in Antwerpen opgericht op initiatief van de Volksbank van Leuven, met kapitaalsinbreng van de Bank voor Handel en Nijverheid uit Kortrijk, de katholieke politici Gustaaf Sap en Frans Van Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen van 1921 tot 1933, en Vlaamsgezinde industriëlen als Lieven Gevaert en de reder Henri Martin Gylsen.

De Boerentoren heeft de status van bouwkundig erfgoed én beschermd monument. Lees meer…

Met oude beelden:

En dan stelt zich de vraag: wie waren de oprichters van de “Boerenbank”?

Gustaaf Sap, schoonvader van André Vlerick, Jan Piers en Albert De Smaele: een citaat uit zijn persoonsbeschrijving bij NEVB

“… Tijdens de oorlog verbleef hij in Frankrijk en van maart 1915 tot november 1918 was hij privé-secretaris van Joris Helleputte, minister van landbouw en openbare werken in Le Havre. Overtuigd flamingant werd hij tegelijkertijd vertrouwensman van de Frontbeweging. Hij kocht in Frankrijk het papier waarop de manifesten en Open Brieven van de Frontbeweging gedrukt werden en bracht het drukwerk in de ministeriële auto naar het front. Hij was in voortdurend contact zowel met Alfons van de Perre en Frans van Cauwelaert als met Hendrik Borginon en Adiel Debeuckelaere. Onder de schuilnaam van Jean de Louvain was hij correspondent van L’Echo de Paris; wegens zijn Vlaamsgezinde standpunten kwam Charles de Broqueville bij het blad tussenbeide om de medewerking van Sap te doen ophouden…

Onmiddellijk na de oorlog weifelde Sap tussen Het Vlaamsche Front en de katholieke partij, maar koos uiteindelijk voor de laatste. Hij steunde Van Cauwelaert in zijn ondernemingen, werd beheerder van de naamloze vennootschap van de krant De Standaard (1919), bestuurslid van de Katholieke Vlaamsche Landsbond (1919) en kreeg in het arrondissement Roeselare-Tielt de vierde plaats op de katholieke lijst. Hij werd gekozen en bleef Kamerlid tot aan zijn dood in 1940. Tussen 1921 en 1932 was hij kandidaat van de landbouwers. Hij bleef evenwel steeds goede contacten met de frontpartij onderhouden en zou zich op het einde van de jaren 1920 opwerpen als leider der teleurgestelde katholieke flaminganten die meenden dat van het minimumprogramma van 1919 bitter weinig terecht was gekomen en die de compromissenpolitiek van Van Cauwelaert hekelden….”

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) · Spotprent over de val van de  Middenkredietkas
Kortemark: minister Sap overlijdt te Brussel -

Frans Van Cauwelaert, vriend én grote politieke ontgoocheling van Ernest Claes, een citaat uit Ons Erfdeel:

Van Cauwelaert, Frans (1880-1961) | UGentMemorie

“… Als flamingant in de laatste vooroorlogse jaren verbond Van Cauwelaert zich met de socialist Camille Huysmans en de liberaal Louis Franck in de ‘Drie Kraaiende Hanen’-campagne voor vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit. Binnen het parlement leidde deze Vlaamse solidariteit – zij werd door Van Cauwelaert steeds bepleit als noodzakelijk voor de met uitsluitend wettelijke middelen te bewerken oplossing van het taalvraagstuk – tot de indiening in maart 1911 en nogmaals in november 1912 van een wetsvoorstel voor de trapsgewijze maar integrale vernederlandsing van de Gentse universiteit, waarvan Van Cauwelaert katholiek medeondertekenaar was…”

Lieven Gevaert, een citaat uit zijn persoonsbeschrijving bij NEVB:

Met dank aan Hendrik Deelstra.
Lieven Gevaertmonument in Mortsel

“… Tijdens zijn jongelingsjaren was Gevaert actief lid van de Nederduitsche Bond en De Vlaamsche Wacht, twee organisaties die boven de partijpolitiek stonden en ijverden voor de verdediging van de Vlaamse eisen onder meer met betrekking tot de Gelijkheidswet (1898). Hij leerde er de daensistische voormannen kennen naast Frans van Cauwelaert, Alfons van de Perre en de tenoren van de Meetingpartij. Inspiratiebronnen bij zijn streven waren de encycliek Rerum Novarum (1891) en het gedachtegoed van Lodewijk de Raet.

Gevaert werd erevoorzitter en geldschieter van de Vlaamsche Kring die te Mortsel in 1909 door twee van zijn medewerkers werd opgericht. De kring deed aan socio-cultureel ontwikkelingswerk en stond principieel boven alle partijpolitiek, wat levenslang de grote bekommernis van Gevaert zou blijven. De kring bood hem een forum om in het openbaar voor de Vlaamse rechten op te komen: de vernederlandsing van de Gentse universiteit, de splitsing van het leger in Vlaamse en Waalse regimenten, de vernederlandsing van het openbaar leven, het uitbouwen op alle niveaus van een degelijk Nederlandstalig onderwijs…”

Henri Martin Gylsen, Deens staatsburger, met een hoog ondernemersgehalte zonder Vlaamse reflexen, echter vader van Antoinette Gylsen, die met Gustaaf Sap in het huwelijksbootje stapte. Geen foto gevonden op het internet.

Afsluitend en terugkerend naar het begin van dit relaas, een lied ter ere van de Boerentoren: “Het zal altijd den Boerentoren zijn”

“Quickie”

Op de lijst der Vivaldi ministers zijn Van Quickenborne en Frank VDB geen toeval. Zij verdienden hun strepen bij Verhofstadt II.

Covid 19 is immers ook een oorlog tegen Vlaanderen door alles wat francofiel, links en loge is. Veiligheidshalve moet het vuile werk dan opgeknapt worden door (pseudo) Vlamingen… als geëerde vertegenwoordigers van zowel links als de loge, gesteund door de “verantwoordelijkheidsopnemende” tsjevenpaladijn  Verlinden. Frank voert de psychologische en economische oorlog tegen de bevolking en Vincent neemt het verzet daartegen voor zijn rekening.   De afrekeningen tegen het verzet van Coudenhove Kalergi-plan en agenda 21 -30 gaan in één moeite door.

De neo-zonnekoning kreeg al onze ongestoorde aandacht. Vandaag komt zijn “partner in crime” aan de beurt: Vincent Van Quickenborne, minister van justitie en volkscommissaris in bijberoep, door Lewie, het orakel van Leuven, vriendschappelijk Van Quickendinges genoemd. Wij houden het bij “Quickie”, in het schoon Vlaams “de snelle” wat in bepaalde dialecten een dubbele betekenis heeft.

Het lot, nietwaar? Quickie was liever minister van evenementen geweest. Corona besliste er anders over. Wat heb je aan je tomeloze ijver, inzet, fantasie… als er geen evenementen mogen georganiseerd worden? Retorische vraag, natuurlijk. Bijgevolg liet Quickie zich overtuigen en nam zuchtend het ministerie van justitie onder zijn hoede; tenslotte kreeg hij als troostprijs ook “De Noordzee” toegewezen. Wat meteen beloftevol klinkt om op kosten van de belastingbetaler andere zeeën en continenten te gaan ontdekken, kwestie van ervaringen te kunnen uitwisselen en nieuwe ideetjes te lanceren. In feite was deze anderhalve ministerportefeuille nog zo slecht niet: van de Pensioenen had hij zijn buik vol. De gepensioneerden meenden allemaal op het eeuwige leven geabonneerd te zijn en dat kan de staatskas onmogelijk trekken. Ter illustratie, naar analogie met het rijbewijs een pensioen met punten… We zijn even heel stout: wie te veel ziek is, te veel kost aan de maatschappij, die mag genieten van een ‘voltooid leven’. (… gelukkig werd dit probleempje met de coronacrisis rechtgezet … ze mochten gewoon ‘in alle rust” overlijden in de rusthuizen…). Krokodillentranen en semi spijtbetuigingen in de aanbieding. “Bijna mijn ontslag ingediend”, snikte een tsjeef. En toeval… de twee protagonisten zaten toen – bij de opnames van de pensioendiscussie, ook al naast elkaar in de studio van de 7de dag.

En dat hij een “Snelle” is mag blijken uit zijn dadendrang: hij zat nog niet goed op zijn stoel, of hij trok al ten strijde tegen de niet-betalers van de GAS-boetes wegens het niet dragen van “muilbanden”. “Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen,” klonk het waarschuwend op Radio 1.”

Het gerecht werd gemobiliseerd, en plotseling was er geen tekort aan middelen, geen sprake meer van een overbelasting. Met de stevige aanpak van de misdaad is het echter nog wat wachten, er zijn immers andere prioriteiten. Ingevolge de “recente aanslagen gepleegd in de EUSSR door moslims” , was het ogenblik gekomen om ten strijde te trekken tegen de “islamofobie”. Johan Sanctorum zette de puntjes op de ‘i’:

“Spokenjacht – Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt. “

De Snelle neemt hier de islam, een bloedig terreur systeem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, in bescherming.  Een islam die door de roden (= 150 miljoen doden) gebruikt wordt als wapen om onze westerse beschaving te vernietigen.   Van linkse en logemaffiosi kan men echter niet anders verwachten. Zowel haattaal en nepnieuws zijn in feite gevaarlijke waarheden die de voormelde maffiosi haten, en die een gevaar betekenen voor hun verborgen agenda’s, die ons moeten leiden naar een communistische NWO.

Doet ook denken aan Duitsland:

“Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie: “Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Een citaat uit “Het grootste gevaar voor de democratie” – terwijl tal van steden in Duitsland kreunen onder de linkse en vreemdelingenterreur is het rechtsextremisme (sic) het grootste gevaar…

Ondertussen zijn er in het land andere problemen waar Quickie niet zo ‘snel’ of geen aandacht aan schenkt.   Men dient zelfs een petitie te starten om zijn aandacht hierop te vestigen

Het Vlaams Forum voor Democratie (VfvD) vraagt zich in een open brief geadresseerd aan de Procureur-Generaal af waarom het Parket nog geen onderzoek heeft geopend tegen de verantwoordelijken van de meer dan 10.000 coronadoden in ons land. Ook in juli van dit jaar kondigden Bart De Meulenaer en Werner Niemegeers reeds aan dat ze bij het uitblijven van dergelijk ambtshalve onderzoek desnoods zelf juridische stappen zouden ondernemen. Daarbij verwijst het Forum naar de manier waarop het Parket zoiets wel deed, toen na het vertonen van de Pano-reportage over Schild en Vrienden een onderzoek is gestart tegen Dries Van Langenhove.”

Het is al ver gekomen dat men een dergelijke petitie moet opstarten opdat het gerecht zijn werk zou doen, daar waar de parketten hier ambtshalve dienen op te treden, en bij elk overlijden een dossier te openen met vordering van een wetsdokter.  Als deze Covid 19 epidemie dan toch zo gevaarlijk is, en zelfs een mogelijk een biologisch wapen, dan dient het parket consequent te handelen, elk overlijden dan ook te beschouwen als een misdaad, waarbij er dan ook naar de daders moet gezocht worden.  Door dit niet optreden van de parketten, worden deze de facto op zijn minst medeplichtig aan deze misdaden.  Als deze parketten, en ook  de parketten generaal niet willen optreden, komt het aan de Minister van Justitie toe, desnoods gebruik te maken van zijn “injunctierecht” .

Als er in hoofde van de parketten generaal,  zich op zijn minst een medeplichtigheid  stelt, dan is er ook nog artikel 485 en 486 van het wetboek van strafvordering. Wat voor GAS boetes voor niet dragen van muilbanden kan, kan blijkbaar niet voor duizenden verdachte overlijdens.   Voor het bevechten van “politieke vijanden”  is er echter geen probleem.  Dit is niet verwonderlijk met Vivaldi , een communistische logemaffia regering, en kan het best verwoord worden met een uitspraak van een “ervaringsdeskundige”:

Solschenizyn über Marxismus – gloria.tv

Of spelen hier nog andere zaken een rol, waar ook al naar verwezen werd in de publicatie  over Frank , de neo-zonnekoning, nl. de simulatie van een pandemie door de VN anno 2005.

Naast Frank VDB zat Van Quickenborne immers ook in de regering Verhofstadt II en is nu in Vivaldi terecht gekomen op een andere sleutelpost, deze van Justitie.  Een sleutelpost van belang om de strijd aan te binden tegen alle  “vijanden”,  die dan in het verzet staan tegen de NWO met het Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19-plannen!! De drie wapens die worden ingezet tegen onze beschaving en waar Jos Wouters in zijn recente Cyclus ook naar verwezen heeft.  

Hieraan meewerken, actief dan wel passief, zijn daden van hoogverraad.

Waar zit eens te meer de Staatsveiligheid??

H.P.

Brandend actueel…

Udo Ulfkotte overleden.. – WantToKnow.nl

“Gekochte journalisten”

Google sponsort Europese krantenuitgeverijen – Onafhankelijke berichtgeving staat nog meer op het spel

De veroveringstocht van het internet stortte talrijke Europese pershuizen in een diepe crisis. En daarom hadden ze ook een geldprobleem om deel te kunnen nemen aan de wedren in het digitale tijdperk.

Google presenteerde zich als redder in nood door via zijn DNIF – Digital News Innovation Fonds – (het digitaal nieuws innovatiefonds) 200 miljoen euro ter beschikking te houden voor moderniseringsplannen der krantenuitgeverijen te ondersteunen. De geldkraan opende zich van 2013 tot 2019 – Google streek over zijn hart en zal nogmaals 250 miljoen euro voor de volgende twee jaar uit de “nieuwsinitiatieven”kraan laten lopen.

Tot op heden moedigde Google 645 projecten in Europa aan, waarvan 92 in Merkelland, dat aan de top van de begunstigde landen staat, gevolgd door G.B. en Frankrijk met resp. 76 en 75 projecten. Het land b kreeg 5.325.000 miljoen euro voor 18 projecten. Wie in Merkelland mocht delen van de 21.5 miljoen euro “nieuwsiniatief”taart – onbaatzuchtig geschonken door Google – werd in het “Arbeitsheft 103″* van de Otto Brenner Stiftung van de vakbond IG Metall beschreven.

Op het internetplatform netzpolitik.org wordt e.e.a. uit de doeken gedaan. Begunstigden: „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Der Spiegel”, „Die Zeit”, „taz”, „Handelsblatt”, „WirtschaftsWoche”, „Der Tagesspiegel”, „Rheinische Post”, „Neue Osnabrücker Zeitung” enz. Sommigen vielen meerdere keren in de prijzen; o.a. de „Frankfurter Allgemeine” en „Der Spiegel”. Het meeste Googlegeld ging echter naar de grote uitgeverijen, zoals DvH Medien, Funke Mediengruppe und Gruner + Jahr. Zij werden beloond met bedragen tussen de 2 en de 10 miljoen euro. In detail kan men het niet te weten komen, daar noch Google noch de begunstigden bereid waren concrete getallen te noemen. Van de tien grootste begunstigden toonde slechts „Der Spiegel” zich bereid duidelijkheid te verschaffen en bevestigde de ontvangst van exact 1.5 miljoen euro. De kleinere krantenuitgeverijen zagen amper of geen geld. Waarschijnlijk niet belangrijk genoeg wegens te weinig beïnvloedingscapaciteit.

Google speelt niet zomaar de wilde welddoener. Het concern hoopt hiermee een welwillendere berichtgeving in de Europese media te kunnen bereiken – ook als het naar verluidt “geen directe invloed op de journalisten en/of de redacties wil uitoefenen”. Google zou b.v. meer welwillendheid t.o.v. auteursrechten willen bereiken… het betaalt liefst niet voor het geestelijke eigendom van anderen. Tegelijkertijd wil het de absolutie dominante factor in de technologische informatieverstrekking van Europa worden. Wat betreft de zoekmachines is Google eigenlijk nu al alleenheerser.

De toegeschoven ondersteuningsenveloppes verwachten natuurlijk een tegenzet; het ene plezier is immers het andere waard en dit kan in allerlei vormen van journalistieke zelfcensuur. Daarvan zijn de begunstigden zich wel degelijk bewust. In een anonieme reactie klonk het: “Wij kunnen de moraalzuivere dood sterven of we doen ons ding…” Bovendien veroorzaakt de financiële injectie luiheid. Wie ervan uitgaat dat de digitale omschakeling sowieso door anderen betaald wordt, die gaat op zijn lauweren rusten. Men vergelijke met de transfers Vlaanderen-Wallonië.

Journalist Udo Ulfkotte waarschuwt voor een gemanipuleerde oorlog tussen  Europa en Rusland | Achter de Samenleving

En om de cirkel rond te maken: waarom zouden lezers nog abonnementsgeld betalen voor nieuws dat misschien, eventueel… door de een Amerikaanse IT-gigant voorgekauwd wordt? Met als gevolg nog meer abonnees die afhaken, waardoor de situatie nog erger wordt dan nu al het geval is?

Otto-Brenner-Stiftung: Wie der Medienmäzen Google den Journalismus umgarnt

*U kan de analyse vervat in Heft 103 hier downloaden in het Duits en Engels. Op blz. 47 vindt u de lijst der ontvangende landen. Malta, waar onafhankelijke onderzoeksjournalisten vermoord worden, staat helemaal achteraan… Hier krijgen ze slechts “Berufsverbot”…

Volledigheidshalve verwijzen we nog naar het boek van Udo Ulfkotte “Gekaufte Journalisten”. Lees ook: De biecht van Udo Ulfkotte Hij stierf bijna vier jaar geleden “onverwacht aan een hartaanval” nadat hij de namen van Rothschild, Rockefeller, Soros…had laten vallen van een lijst met namen die hij wou publiceren.

Dit was zijn laatste interview met een Turkse zender (Duits):

De Mekong Commissie dankt de Vlaamse belastingbetaler (3)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Je zou toch denken dat de Vlaamse regering zich uitsluitend met onze stromen en rivieren bezig houdt, m.n. met het IJzer-, Schelde- en Maasbekken. Grove onderschatting. De Vlaamse regering houdt met argusogen het peil, de kwaliteit, het zuurstofgehalte, het verval, de vissterfte, de biodiversiteit en de bevaarbaarheid van de Mekong in het oog. Noemt men “waterdiplomatie”. En wij maar denken dat er momenteel alleen slimme digitale watermeters op de agenda staan.

Geen grap. Over geld maken wij geen grappen. 1.1 miljoen euro is ten slotte geen habbekrats.

Dit en veel meer werd vandaag beslist door de ministerraad van de onovertroffen “wat we zelf doen, doen we beter”-regering van uw en ons Vlaanderen. Hieronder vindt u het nieuwtje, de inkt is nog nat, dat we daarnet mochten ontvangen:

Deelname Vlaanderen als ontwikkelingspartner aan de werking van de Mekong River Commission (MRC): overeenkomst en subsidiebesluit
Op voorstel van minister-president Jan Jambon, Vlaams minister Zuhal Demir en Vlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering beslist om als ontwikkelingspartner deel te nemen aan de werking van de Mekong River Commission (MRC) en keurt de daarbijhorende financiering van 1,1 miljoen euro voor de komende vijf jaar goed. Als ontwikkelingspartner van de MRC wordt Vlaanderen nauw betrokken bij de waterdiplomatie in de regio. Dit platform voor regionale samenwerking zet in op het beheer van de gedeelde waterreserves en de duurzame ontwikkeling van de Mekongrivier. De rivier is cruciaal voor het welzijn van de bevolking en de economische activiteit in continentaal Zuidoost-Azië, heeft de grootste inlandse zoetwater visindustrie, is bepalend voor de regionale voedselvoorziening voor meer dan 60 miljoen mensen en is zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Over de vorige inzet extra muros en de besteding van uw en mijn belastinggeld kan u meer vernemen bij de vorige bijdragen nrs. 1 en 2.

Wij houden u op de hoogte.

Frank, de neo-zonnekoning…

… of “Na mij de zondvloed…”

File:Flood destroying the world.jpg

Jean-Marie Decker was nog heel beleefd toen hij Frank, een volbloed marxist zoals mentor Lewie, beschreef als “professor Zonnebloem” in zijn opiniestuk “Vlamingen zijn het grootste leibandvolkje ter wereld”.

Bij Wikipedia vernemen we o.a.:

“Vandenbroucke heeft een katholieke achtergrond en groeide op als jongste kind in een vooraanstaande Leuvense artsenfamilie. Hij behaalde in 1978 een licentiaatsdiploma in de Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven[4], waar hij al in 1974 de eerste studentencursus marxistische economie hielp mee organiseren. Hij trad toe tot het nationaal bestuur van de Trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)[5], een voorloper van de Stroming voor een Antikapitalistisch Project (SAP). Hij studeerde van 1981 tot 1982 eveneens economie aan de Universiteit van Cambridge en van 1996 tot 1999 aan de Faculty of Social Studies van de Universiteit van Oxford

… Frank Vandenbroucke is door Louis Tobback naar de toenmalige SP gehaald, waar hij al snel opklom in de partij…

Als men van goeden huize is, dan is het gemakkelijk de “saloncommunist” en de “kaviaarrevolutionair” uit te hangen, en met de bedoeling het marxisme op te leggen aan anderen zonder dat men die zelf moet ondergaan! Ter illustratie: toen hij naar aanleiding van het Agustaschandaal opstapte, vroeg een journalist: “Is geld verbranden toegestaan?”, waarop hij hautain antwoordde met de wedervraag: “Wat moet je anders doen?” … en op de vraag of het dan wel wettelijk is, klonk het even hautaine antwoord: “Daar heb ik geen flauw idee van!”. Juist. Als kaviaarsocialist heb je daar geen idee van…

In dit filmfragment wordt de spek-met-eieren-vraag gesteld “Wie is de partij van de kleine man?” PVDAer Mertens stelt voor de grote kapitalen te activeren… en op de vraag of de partij van Frank dan niet de partij is van “de kleine man”, wordt de kijker aangeraden naar de resultaten te kijken… En dan gaat Frank voluit als een paling-in-een-emmer-snot… leidt af, herschikt de vraagstelling als een geoefende demagoog, kijkt op het klootjesvolk neer vanop zijn spreekgestoelte, vermeldt niet dat zijn “maatregelen” vooral de exotische neo-Vlamingen als begunstigden hadden… We herhalen bij deze even zijn gevleugelde woorden: “Socialisme, dat is altijd opnieuw herbeginnen… Ik ben ooit minister van pensioenen geweest en het zou nuttig zijn dat men eens gaat kijken naar…”… de studies over het Zilverfonds? (Dat laatste heeft hij niet gezegd – een sinister grapje van onze redactie.) Maar zijn voorspelling werd intussen feit, hij is inderdaad opnieuw begonnen; de rode wonderknaap op zijn merkbasketters drukte Frank terug aan de partijboezem en op het belgische toneel…

Wat u bij Wikipedia niet leest, is Jean-Marie Dedeckers analyse vervat in deze zin:

“Tussen 1999 en 2004 in de paars-groene regeringen was hij een complete catastrofe als minister van Pensioenen…”

Lees verder

De aasgieren wachten

U herinnert zich de zware explosie in Beiroet, Libanon, op 4 augustus. Talrijke gebouwen, industrie en privé, werden beschadigd: van gebroken ruiten tot verwoestende instortingen. Ook historische gebouwen: onvervangbaar cultureel erfgoed.

Aasgeier photos, royalty-free images, graphics, vectors & videos | Adobe  Stock

En zie, terwijl de bevolking amper de touwtjes aan elkaar kan knopen, talrijke dagdagelijkse producten voor een normale burger quasi onbetaalbaar geworden zijn, de honger om de hoek zit te wachten, popelen kapitaalkrachtige aasgieren om hun prooi tot op het bot af te kluiven. Historisch erfgoed wordt nu bedreigd door de sloophamer. En er is al zoveel verdwenen. Na de burgeroorlog stonden er zo’n 3000 villa’s (historische paleisjes) in Beiroet; in 2017 nog ca. 100. Elke m2 bouwgrond is er immers goud waard. Weg met het verleden! Leve de toekomst met zielloze wolkenkrabbers!

Zoals het Sursock Paleis, nog steeds in privébezit. Dit gebouw is gelukkig een uitzondering en zal ontsnappen aan de afbraak- en bouwwoede der cementbaronnen. Twee video’s getuigen van vroeger en nu:

Tien jaar geleden trachtte men het tij te doen keren. Vandaag ruiken de cementbaronnen hun kans.

“Vlamingen zijn het grootste ‘leibandvolkje’ ter wereld”

20 Dying Sunflower Illustrations, Royalty-Free Vector Graphics & Clip Art -  iStock

“Dat men Frank Vandenbroucke binnenhaalt als de grote verlosser, daar heb ik het moeilijk mee. Voor mij is hij professor Zonnebloem. Tussen 1999 en 2004 in de paars-groene regeringen was hij een complete catastrofe als minister van Pensioenen. Zijn Zilverfonds was een oplichterstruc waarvoor ze hem in elke bananenrepubliek achter slot en grendel zouden steken. Hij heeft zo de pensioenkas van Belgacom, Belgocontrol en de NMBS voor 5 miljard geplunderd.”

Dit en veel meer liet Jean-Marie Dedecker optekenen in: “Verhofstadt is één van de grootste verraders die Vlaanderen gekend heeft”

Quo vadis, Syria?

Opnieuw een verslag over en uit het inmiddels doodgezwegen Syrië. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische buitenministerie, benadrukte nogmaals dat de westerse sancties zwaar wegen op Syrië, zowel wat betreft de wederopbouw als hulp aan de noodlijdende bevolking. Zij gaf meer uitleg over de geplande internationale vluchtelingenconferentie van 11 en 12 november in Damascus. Rusland nodigde de buurlanden en relevante VN-instellingen uit in de hoop dat ze positief zullen reageren. Zij toonde zich in naam van de Russische regering bezorgd over de aanvallen van ISIS in de al-Jazeera regio (prov. al Hasakah) en de aanwezigheid van ISIS-cellen in oost en centraal Syrië. (…)

Gleb Desiatnikov, Russisch ambassadeur in Jordanië, bevestigde dat de b.g. internationale vluchtelingenconferentie voornamelijk over humanitaire problemen zal gaan met het oog op het repatriëren van vluchtelingen naar hun vaderland – iets wat de poco geruchtenmolen wil verdacht maken opdat er geen internationale steun verstrekt zal worden. In Moskou staat de vrijwillige terugkeer van Syrische vluchtelingen hoog op de agenda. (…) Een probleem waarvan de buurlanden zo snel mogelijk vanaf willen, vooral dan in Libanon.

De Tsjechische journaliste, Marketa Kotilova, herhaalde in de Slovak Postoy de beschuldiging aan het adres van de Turkse regering die oorlogsmisdaden in Syrië bedrijft of aanmoedigt door de onverhulde samenwerking met terroristen zoals al-Qaeda (HTS) en ISIS, om de eigen agenda – uitbreiding van het Turkse grondgebied, verdrijving van de Koerden, chantage van de EU-lidstaten i.v.m. de vluchtelingen – te verwezenlijken. Zij klaagde tegelijkertijd de laffe houding van de EU aan die de Turkse agressieve autoritaire praktijken duldt en/of negeert. (…)

Een meerderheid van de Algemene Vergadering der VN herhaalde bij stemming een resolutie die de terugtrekking van de Israëlische bezetting eist van de gehele Syrische Golanhoogte tot aan de grens van 4 juni 1967, als implentatie van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad. 142 lidstaten stemden voor, de VSA en Israël tegen, 19 onthielden zich. Dit volgens het principe dat het grondgebied van een ander land niet door geweld mag verworven worden, volgens internationaal recht, het VN Charter en de 4de Conventie van Genève (1949). (Lees meer…)

Pakistan stuurde een vliegtuig met medische hulp, zowel medicijnen, medische apparatuur als beschermend materiaal om het coronavirus te bestrijden. Naar verluidt was het de grootste lading, 25 ton, medische hulp sinds het uitbreken van de coronacrisis. (…)

Lees verder