Cowboys werden piraten

USA Pirate Flag - American Pirate Flag - Pirate Flags - USA Skull ...

Het eerste excuus der VSA om in Syrië “in te grijpen”, waren de zgn. “mensenrechten”. Het tweede was de “strijd tegen het terrorisme”. Trump liet gewoon de maskers vallen en verklaarde zonder gene dat voor de VSA vooral de Syrische olie telt.

Ook onder Biden bedienen zich de VSA naar goeddunken van de Syrische olie én graan en tonen weinig of geen zin hun troepen uit het land terug te trekken.

Ze beschouwen zichzelf als “God’s own country”, met een vergelijkbare hoogmoed als het “uitverkoren volk”. De VSA-uitzonderlijkheid geeft hen het door God gegeven recht de natuurlijke rijkdommen van de hele planeet binnen te rijven. In augustus 2020 werd een lading van 1.100.000 barrel Iraanse benzine, die voor Venezuela bestemd was, op volle zee door de VSA “geconfisqueerd”. Deze werd nadien verkocht: de opbrengst ging in eigen zak.

Heeft u daarover bij de media, bij de politici, één verontwaardigde stem gehoord? Waarom wordt gezwegen? Omdat men niet ook op een zwart blaadje wil staan én mogelijke gevolgen – lees: sancties – incasseren. Slechts bij uitzondering wordt er kritiek geuit op de Turkse bezetting van Noord-Syrië, echter niet om daarbij meteen een lans te breken voor de zgn. “rebellen” in Idlib. Zowel Erdogan als de VSA beschouwen de bezette Syrische regio’s als hun veroverde buit. De VSA doen hierbij gouden zaken: elke maand 45 miljoen dollar “in the pocket” – die niet door het Congres moet goedgekeurd worden – je zou voor minder de piratenvlag hijsen.

Bassam Tuma, de Syrische minister met de bevoegdheden “olie- en andere natuurlijke bodemrijkdommen”, beschuldigt de VSA zich “als piraten” te gedragen door het grootste deel van de opgepompte olie in het NO van Syrië te plunderen.

“De VSA en hun bondgenoten nemen de Syrische olievelden en tankers in het vizier – zoals piraten”, stelde hij, en noemde het een bewuste strategie om de Syrische economie te beschadigen. “Wat tijdens de hele Syrië-oorlog gebeurd is, heeft geen parallel in andere landen. Men verhindert niet alleen de exploitatie van onze bodemrijkdommen maar ook dat broodnodige grondstoffen ons land bereiken.”

Tomeh berekende dat het totale verlies, die de VSA bezetting bij de Syrische olie-industrie veroorzaakt heeft, meer dan 92 miljard dollar bedraagt en dat de VSA momenteel 90% van de oliebronnen in NO-Syrië controleren.

In een interview (febr. ’21) met de Libanese krant al-Akhbar zegde Ghassan Khalil, gouverneur van de prov. Hasakah, dat de door de VSA gesteunde Koerdische milities elke dag 140.000 barrel ruwe olie uit het oliebronnen van dit gebied stelen. Daarna wordt de olie in tankwagens over de grens naar Irak gesmokkeld. Met zekerheid vanaf 2015 – wellicht vroeger – steunen de VSA het SDF, een verzameling Koerdische milities, die het voor het zeggen hebben in een groot gebied in NO-Syrië. Hoeveel Amerikaanse soldaten er momenteel (nog) in Syrië zijn? Officieel 900 – in werkelijkheid werden er talrijke verplaatst vanuit Irak naar Syrië.

Hoewel Trump het doel van zijn voorganger, Obama, de afzetting van de Syrische president Assad, waarvoor de VSA honderden miljoen dollar “geïnvesteerd” hadden in allerlei terroristengroepen, grotendeels opgegeven had, verdedigde hij herhaaldelijk de bezetting van de olievelden en bouwde deze strategie verder uit:

Verleden jaar onderhandelde de Trump-regering een akkoord tussen het SDF en het Amerikaanse Delta Crescent Energy. We meldden dit uitgebreid op 2 okt. ’20 in een “Quo Vadis, Syria?” :

“De Amerikaanse Delta Crescent Energy met zetel in Delaware, VSA, kreeg het contract voor de uitbating (raffinaderij en export) van de Syrische oliebronnen. (Klik hier voor meer info) Het bedrijf werd speciaal voor de leegroof van de Syrische oliebronnen opgericht. Naar verluidt zijn de eigenaars James Kane, James Reese en John Dorrier Jr. De eerste van het rijtje is de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Denemarken onder pres. G.W. Bush, nu eigenaar van Cain Global Partners, die verschillende goederen in het M.O. op de markt brengt, o.a. Lego. James Reese is een grote voorstander van de militaire aanwezigheid der VSA in Syrië. In 2018 verklaarde hij op Fox News: “We own the whole eastern part of Syria…That’s ours. We can’t give that up.” “Wij bezitten heel het oostelijk gedeelte van Syrië… Dat is van ons. We kunnen dat niet opgeven.” Waarschijnlijk komt het “Delta” in de naam van de firma van hem, vermits hij een gedeelte van zijn 25 jaar dienst in het VSA leger bij Delta Force doorbracht. Na zijn pensionering, richtte hij TigerSwan op, een firma die veiligheid, logitiek en risico management diensten biedt aan privé bedrijven en VSA overheidsafdelingen wereldwijd, ook in zgz. hot spots. De derde, John P. Dorrier Jr., is een voormalige bestuurder van GulfSands Petroleum (2004-2008), gevestigd in het V.K., dat in het NO van Syrië werkzaam was.”

De Syrische regering protesteerde en verklaarde het ongeldig. Alsof de VSA hierdoor hun biezen zouden pakken…

Terwijl na Trump de Biden-regering liet uitschijnen dat de bezetting der Syrische olievelden niet meer prioritair op hun agenda stond, werd in februari ’21 in plaatselijke Arabische media medegedeeld dat de VSA een nieuwe luchthaven in de buurt van het al-Omar olieveld bouwen – waar zich trouwens al een VSA militaire basis bevindt.

Ongeveer rond die tijd liet Pentagon-woordvoerder John Kirby de wereld weten dat het VSA-defensieministerie geen toelating voor samenwerking met energiebedrijven heeft, behalve… op plaatsen, waar het onder bepaalde existerende akkoorden passend is… wat meteen inhoudt dat Biden deze praktijken verder kan laten bestaan. Kortom: het mag absoluut niet, maar voor de VSA zijn er uitzonderingen omdat… voor “Gods own country” normale regels niet gelden.

Syrische ambtenaren en president Assad hebben herhaaldelijk de VSA-oliediefstal en zelfs juridische stappen aangekondigd. Kort nadat Biden het Witte Huis betrok, heeft de toenmalige Syrische VN-afgevaardigde Bashar al-Jaafari de nieuwe Amerikaanse president dringend verzocht de Amerikaanse troepen terug te trekken en de bezetting der olievelden op te geven. Biden toonde tot op heden weinig enthousiasme om op het verzoek in te gaan; integendeel: zijn eedaflegging werd korte tijd daarna gevolgd door een aantal luchtaanvallen.

Komedie-in-het-kwadraat: officieel heet het dat men de troepenaanwezigheid in Syrië onder de loep neemt.

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-sells-11m-barrels-of-iranian-oil-after-seizure/2024831

https://archive.is/8JJ4j#selection-1921.0-1941.337

Rubikon

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Forum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Op alle mogelijke manieren wordt Syrië monddood gemaakt, uitgewist van en door de internationale berichtgeving. Op YT werd het kanaal van Syria News gewoon verwijderd, alle filmpjes gewist. Meer dan 500 video’s in de vergeetput. Velen daarvan waren reportages met Engelse ondertiteling over moslimterroristen en hun misdaden. De westerse media zijn uitermate selectief in hun berichtgeving; slechts dat wat Uncle Sam goedkeurt mag verspreid worden.

image-YouTube Propagandists Platform for US Sponsored Al-Qaeda

Op 21 april werd Syrië op vraag van Frankrijk het stemrecht ontnomen in de OPCW. Guterres vond de rapporten over het gebruik van gifgas “ondraaglijk”. Dat de eigen mensen van de OPCW het ineengeflanste, gedokterde verslag afkeurden en de verantwoordelijkheid van de Syrische overheid ontkenden, werd van tafel geveegd. Een reportage: (zie ook onze verslaggeving onderaan)

In de EU-praatbarak worden vragen hierover verboden:

Actuele toestand in Syrië ziet u op dit kaartje:

https://i1.wp.com/southfront.org/wp-content/uploads/2021/04/29april2021_Syria_war_map-scaled.jpg?w=584&ssl=1
Lees verder

EU omkoopschandaal?

Government authorizes publication of GRECO report - Newsbook

Eén der mogelijk grootste corruptieschandalen in de geschiedenis van de EU wordt stil gehouden. En omdat het gebeuren zo onaangenaam is houden de meeste zgn. “onafhankelijke” media zich verplicht niets te zien, niets te horen, en vooral niets erover te berichten.

Stella Kyriakides, de EU- “gezondheidscommissaresse”, die de beruchte vaccincontracten getekend heeft, schijnt in een corruptieschandaal van een gigantische omvang verwikkeld te zijn. Sommigen zijn er nu al zeker van dat ze door de farma-industrie omgekocht werd.

Op de gemeenschappelijke rekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot doken namelijk onverwacht 4 miljoen euro op. Nu verdienen ze daar in de EU wel veel geld – te veel volgens menigeen, maar 4 miljoen euro is toch van een heel andere orde. De Cypriotische pers heeft het nu reeds over – we citeren letterlijk “passieve omkoping”.

Het geld belandde via de tweede grootste bankinstelling, de Cyprus Cooperative Bank, die al meermaals met belastinggeld gered moest worden en in feite eigendom van de Cypriotische staat is, op de gezinsrekening van mevr. Stella Kyriakides en haar echtgenoot Kyriakos Kyriakidis. Om een schandaal te vermijden probeerde men de overschrijving als een “lening” te camoufleren.

Nogal onwaarschijnlijk, want de EU-gezondheidscommisaresse en echtgenoot hebben geen onderpand om een krediet van deze omvang te kunnen krijgen. Zoals een verslag van het Cypriotische Rekenhof al vastgesteld heeft, zal het echtpaar Kyriakides niet in staat zijn deze gigantische som terug te betalen, noch uit haar loon, noch uit andere bronnen… waarmee we bij het vermoeden terug komen. Gaat het om een neplening als mistgordijn voor corruptie?

Nadat b.g. feiten aan het licht kwamen, probeert Stella Kyriakides zich eruit te praten. Zij probeert – na de publicaties in de Cypriotische media – de situatie op elke denkbare wijze te ontmijnen. Zij probeert het te doen uitschijnen dat het geld niets met de vaccincontracten te maken heeft. Zij probeert met afleidingsmanoeuvres het smeergeldvermoeden te doen vergeten, die in ruil voor de gunstige voorwaarden de intussen beruchte vertraagde, resp. beperkte leveringen mogelijk maakten. Intussen schrijven de terughoudende, voorzichtigere Cypriotische kranten over een passieve omkoping. Het door de EU ingeleide proces tegen AstraZeneca is dan slechts een opvoering voor de galerij en een signaal dat de EU-Commissie de rangen én de lippen gesloten houdt.

Het is niet voor het eerst dat de EU-gezondheidscommisaresse en de Kyriakidesfamilie in een gezondheidsgerelateerd corruptieschandaal verwikkeld zijn. Zij waren het die jaren geleden, verstopt achter de gevel van een bank, de hele oncologische behandeling op Cyprus privatiseerden en vervolgens, zoals gebruikelijk, de kosten van de behandeling opgedreven.

De naam van de familie, die op de kap van kankerpatiënten een vermogen verdiend heeft, werd een begrip in heel het land. Toen de situatie compleet uit de hand liep, kwam de zaak zelfs voor het Cypriotische parlement. Alle volksvertegenwoordigers, met één uitzondering, stemden ervoor de kankerbehandeling te nationaliseren en de prijs voor de behandeling te doen dalen. De ziekte zelf, kanker, nam wel op een heel eigen wijze wraak: mevr. Kyriakides kreeg borstkanker. Met als gevolg dat zij nu als een gezondsheidsgoeroe ten strijde trekt met een EU-versla-kanker-plan.

Stella Kyriakides is dus nu de EU-verantwoordelijke voor de gezondheid van alle EU-onderdanen. Zij heeft de vaccincontracten ondertekend. Zij moet nu verantwoording afleggen hoe 4 miljoen euro op de gezamenlijke bankrekening belandden.

Stella schuift de schuld in de schoenen van haar echtgenoot. In de transparantieverklaring aan het EU-parlement had Stella opgegeven dat haar man een bezige bij / zakenman is. Volgens haar “Verklaring der financiële belangen” draagt hij bij negen verschillende bedrijven de titel van “directeur” of “voorzitter van het bestuur”, bezit echter geen vermogen.

De firma Maralo, waarvoor haar echtgenoot het omstreden krediet zou gekregen hebben, staat niet vermeld in b.g. financiële verklaring dd. januari 2021, alhoewel hij ook daar de titel van “directeur” draagt. Wel staat er vermeld dat hij bij een niet nader genoemde firma aandelen zou hebben – misschien zou het om Maralo kunnen gaan.

Het Cypriotische Rekenhof geldt als één der belangrijkste onafhankelijke instellingen dat optreedt tegen corruptie. Verleden jaar heeft het er toe bijgedragen dat het “gouden paspoort” en “visa”-verkopen in de openbaarheid gebracht werden. Politici werden tot aftreden gedwongen. Haar voorganger-commissaris Stylianides was ook niet onomstreden en zou om die reden niet herbenoemd geweest zijn. De EU zou naar verluidt de zaak onderzoeken.

Bronnen: BorsOnline / Magyar Nemzet

https://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Ehemann-von-EU-Impf-Kommissarin-Kyriakides-unter-Korruptionsverdacht,kyriakides100.html

Probeert Terzake de schuld bij de oppositie te leggen?

Septische put of beerput ruimen - ledigen - Q Clean Ruimingswerken

Wat we op voorhand konden voorspellen is dat BDW er op geen enkele moment aan dacht zijn schepenen, of zichzelf, verantwoording te laten afleggen over de subsidie-generositeit die het Krulkonijn ten deel viel. Terzake’s Annelies Beck deed in de uitzending haar uiterste best om de oppositie een beentje te lichten. Zij hadden maar beter moeten oppassen…

BDW stelt dat hij met de intussen beruchte brief – die het Krulkonijn op aanraden van vriendin Nabilla aan BDW schreef – niets gedaan heeft: “slechts op de hoop gelegd”…. En dat klopt: op de carte blanche-hoop met goedgekeurde subsidies zonder enige controle. DS)

Het probleem is structureel. Het gaat niet enkel over vervalste facturen, het hele systeem zit fout. Wanneer men maar voldoende netwerkt en met het juiste verhaal komt dan kan het niet op, dan krijgt men miljoenen aan subsidies.

Figuren zoals El Kaouakibi zijn de lievelingen van de politieke elite, zij zijn het uithangbord van de diversiteit. Zij moeten de mythe van de multicultuur verkocht krijgen aan de publieke opinie én dan zijn er werkelijk geen grenzen.

Controle moet gebeuren door de bevoegde instanties, maar de politieke verantwoordelijkheid ligt bij het schepencollege. Er moet een politiek signaal komen, zij zijn gefaald, zij hebben dit door de vingers gezien. Dit is de kruisbestuiving van ons kent ons, de vriendjespolitiek die ervoor zorgt dat wanneer men connecties heeft bij het stadsbestuur, bij de burgemeester, bij de schepenen dat er altijd wel mogelijkheden zijn.

Struikelt BDW over het Krulkonijn?

Zaterdag hield de N-VA partijraad. Naar verluidt werden daarbij de krijtlijnen besproken die de verkiezingen van 2024 zullen domineren. Het zou gaan om vier thema’s: Duurzaam, welvarend, warm, kordaat.

We hebben daarbij zo onze bedenkingen. Hoe “welvarend” kan Vlaanderen zijn met een Vlaamse regering, onder de leiding van de N-VA, die honderdduizenden euro’s uitdeelt aan bv. Malawi, aan Mozambique, aan Zuid-Afrika, aan de meteo van de Mekongvallei…, met een stadsbestuur van een wereldhaven onder de leiding van de N-VA , die zonder enige discussie, zonder controle, miljoenen wegschenkt als daarom gevraagd wordt – na overleg met vriendin Nabilla – … “Wij staan vandaag met onze rug tegen de muur, we ­komen 1,6 miljoen euro tekort.’, schreef el-Kaouakibi… Met als gevolg: “De Wever beantwoordt de brief niet, maar vier maanden later verdubbelt het schepencollege bij de budgetopmaak-2019 het investeringsbudget voor de bouw van het Urban Center met 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.”

Warm” en “Kordaat“… waarmee we bij de vrijgevigheid van zowel de N-VA burgemeester als de N-VA schepenen gekomen zijn. Is “Warm” synoniem van het geld te laten rollen naar een Antwerpse minderheid die binnen niet al te lange tijd de meerderheid in Antwerpen zal uitmaken? Betekent “Kordaat” dat de betrokken gulle gevers ontslag zullen nemen als blijkt dat ze boter op hun hoofd hebben?

Duurzaam“: Zuhal Demir heeft Vlaanderens lekkende waterleidingen onder de loep genomen. Misschien kan ze meteen ook de “lekkende subsidiekraan” dichtdraaien?

Gevaarteken - Slipgevaar - Hard

Onze redactie vraagt zich al geruime tijd af waarmee het Krulkonijn vat heeft op De Grote Leider der Neo-Vlaams-Geallieerden. Het is toch ondenkbaar dat een man, die in een vroeger leven met Le Pen en Dillen op de foto stond, die ooit de rechts-radicale vleugel van de terminale Volksunie, uit het moeras trok, die de sossen uit het Schoon Verdiep verjaagde, dat zo’n man niet alleen zijn N-VA schepenen, bevoegd voor Krulkonijns wensenlijst, de hand boven het hoofd houdt… dat zo een man blijkbaar zélf stoemelings inging op haar onbeschaamde vraag naar meer geld, véél méér geld!

Zowel in De Morgen als in Het Laatste Nieuws kan u heel het artikel lezen – blijkbaar té sappig om achter een betaalmuur te steken – over een discrete gift van… 1.2 miljoen euro!

“Bart De Wever gaf El Kaouakibi in alle discretie 1,2 miljoen euro” luidt de kop van het artikel in beide kranten, die verwijzen naar DS (met betaalmuur). Klik hier voor DM (zonder betaalmuur). Klik hier voor HLN (zonder betaalmuur).

En de GVA meldt dat het nog erger had kunnen zijn. Blijkt dat – mocht het schandaal rond het Krulkonijn niet opgedoken zijn – het Antwerps schepencollege op 5 februari 2021 bijna de aankoop van een tweede keuken goedgekeurd had. Waar die geplaatst had moeten worden? Het onroerend goedpatrimonium van het Krulkonijn heeft mogelijkheden zat…

Lees: Stad Antwerpen kocht bijna opnieuw keuken aan voor Urban Cen… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

De Somersbank deelt mee / uit

Plaatje Geld » Animaatjes.nl

Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad van 23 april 2021

Minderhedenforum vzw: tijdelijke projectsubsidie 2021 Op voorstel van viceminister-president Bart Somers
Op basis van het decreet over het Vlaamse Integratiebeleid werd het Minderhedenforum vzw tot eind 2020 erkend als participatieorganisatie die expertise bundelt rond inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst, en in die hoedanigheid de overheid, bedrijven en het middenveld adviseert. 
Op 20 juli 2020 werd een oproep gelanceerd voor het indienen van erkenningsaanvragen voor de participatieorganisatie. Tegen de uiterlijke indieningsdatum van 30 september 2020 werden drie aanvragen ingediend, nl. door Minderhedenforum vzw, JOIN.Vlaanderen vzw en ACLI vzw. 
JOIN.Vlaanderen vzw werd op 9 november 2020 geselecteerd als kandidaat-participatieorganisatie.
Het Minderhedenforum heeft tegen deze beslissing een schorsingsberoep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State beval op 25 november 2020 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot selectie van JOIN.Vlaanderen en niet-selectie van het Minderhedenforum.
Op 6 januari 2021 hebben de drie organisaties hun aanvraag ingetrokken. Door de intrekking van de erkenningsaanvragen van de drie organisaties kon er dan ook geen kandidaat-participatieorganisatie geselecteerd worden.
Om de uitvoering van de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen, wordt aan het Minderhedenforum vzw een subsidie van 714.000 euro toegekend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De facultatieve subsidie wordt toegekend in afwachting van de erkenning van een nieuwe participatieorganisatie. Bij erkenning van een nieuwe participatieorganisatie voor 1 januari 2022 wordt deze subsidie aan het Minderhedenforum vzw stopgezet. Ondertussen wordt de erkenningsprocedure wel opnieuw heropend.
Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond bereiken - Agentschap Integratie en Inburgering

Wij proberen de situatie te begrijpen:

 • Midden juli 2020 lanceert Somers een oproep voor gegadigden die Vlaanderen willen raad geven hoe buitenlanders d.m.v. inclusie te laten participeren.
 • 30 sept. 2020: drie aanvragen ontvangen
 • 9 nov. 2020: één aanvrager valt in de prijzen, nl. JOIN-Vlaanderen
 • Na 9 nov. 2020: Minderhedenforum is zwaar ontgoocheld en gaat in beroep bij de R.v.S.
 • 25 nov. 2020: R.v.S. geeft Minderhedenforum voorlopig gelijk en beveelt schorsing van beslissing Vl. regering, d.w.z. JOIN-Vlaanderen moet in de wachtkamer
 • 6 jan. 2021: de drie kandidaat subsidie-ontvangers trekken hun aanvraag in.
 • Na 6 jan. 2021: Vlaamse regering kan bijgevolg geen “participatieorganisatie” benoemen
 • Om niet in een participatie-zwart-gat te vallen, neemt de Vlaamse regering maatregelen: het niet gekozen Minderhedenforum krijgt alsnog een subsidie van 714.000 euro “om de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen”
 • Deze is slechts geldig voor het jaar 2021, in afwachting van een definitieve keuze/beslissing
 • Als deze beslissing in het nadeel van het Minderhedenforum valt, dan krijgt deze in 2022 geen participatiesubsidie meer.
 • Intussen wordt er op de achtergrond aan gedokterd – mits een nieuwe erkenningsprocedure.
 • Op 7 jan. 2021 werd bekend gemaakt dat JOIN-Vlaanderen en het Minderhedenforum gaan samensmelten. Heeft deze inclusie een dubbele bodem? Krijgen ze dan een dubbele subsidie?
 • Kunnen wij ons nog kandidaat stellen? We houden ons programma met uitgebreide motivatie paraat.