Vlaamse heiligen

Adalard of Corbie #01Sint Adalardus

De heilige Adalardus (Huise, 751Corbie, 2 januari 827) was abt van de Abdij van Corbie en van de Abdij van Corvey en was raadgever en minister van Karel de Grote.

Adalardus was een zoon van Bernard, een van de zonen van Karel Martel bij zijn minnares Ruodhaid. Hij was dus een kleinzoon van Karel Martel en bijgevolg een neef van Karel de Grote. Een van zijn volle ooms was de heilige Remigius van Rouen. Hij groeide op aan het hof maar het vrolijke leven en de vele uitspattingen zorgden voor een afkeer van het hof. Op twintigjarige leeftijd trad hij toe tot de Abdij van Corbie in Picardië (Frankrijk), waar hij tuinier werd.

Afbeeldingsresultaat voor Sint-Adelardus

St Pieterszegel  abdij  Corbie

Adalardus zocht rust en vroeg toelating om naar de abdij van Monte Cassino te mogen gaan. In Italië vond hij niet de rust die hij zocht en keerde in 781 terug naar Corbie waar hij werd verkozen tot abt.

In 796 werd Adalardus raadgever en minister van Karel de Grote en eerste minister van koning Pepijn van Italië. Na diens dood in 810 duidde Karel de Grote Adalardus aan als regent en leermeester van de nog jonge troonopvolger Bernard, een onwettige zoon van Pepijn. In 813 werd Bernard tot koning gekroond.

Afbeeldingsresultaat voor adalard de corbie

Abdij Corbie

Na de dood van Karel de Grote in 814 werden Adalardus en zijn halfbroer Wala het voorwerp en het slachtoffer van jaloezie. Zij werden beschuldigd van samenspanning met koning Bernard tegen de nieuwe keizer Lodewijk de Vrome. Adalardus werd door de keizer verbannen naar het eiland Her (het huidige Noirmoutier). Bernard bleef revolteren tegen de keizer en bekocht dit met zijn dood in 818. Adalardus kreeg in 821 gratie van Lodewijk de Vrome en keerde begin 822 terug naar de Abdij van Corbie waar hij de taak van abt terug opnam.

Samen met zijn broer Wala stichtte Adalardus in datzelfde jaar de Abdij van Corvey bij Höxter in de huidige Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De abdijgebouwen werden in 823 in gebruik genomen. Adalardus richtte er landbouwkolonies op en het waren landbouwers uit de streek van Oudenaarde die de monniken hielpen met het ontginnen van de gronden.

Adalardus was abt van beide abdijen. Deze taak vergde het uiterste van hem. Hij werd ziek op 23 december 826 en stierf op 2 januari 827. Adalardus werd begraven onder de toren van de abdijkerk. Zijn broer Wala volgde hem op als abt.

Adalardus werd in 1026 heilig verklaard door paus Johannes XIX en is de patroon van de tuiniers. Hij wordt ook aanroepen tegen tyfus en koorts. Zijn feestdag is op 2 januari.

Wapen abdij van Corbie

Goederen in de Belgische provincie Limburg zouden eigendom zijn geweest van Adalardus. Deze lagen o.a. in Widooie, Beringen, Bommershoven, Houthalen, Elen, Kerkom-bij-Sint-Truiden en Haren maar ook in Mol, Bertem en Neerijse. Hij schonk ze omstreeks 825 aan de Abdij van Corbie.

Geen haatmisdrijf. Geen racisme. Vandalisme puur.

Anti-Semitism In America: Philadelphia Jewish Cemetery Vandalized, 2nd Incident In A Week

Puur toeval dat vandalen twee keer in een week op een joodse begraafplaats toesloegen.  Had ook op een ‘kerk’hof kunnen zijn.  ‘Vandalisme’ oordeelde de politie.  De daders hebben geen naamkaartje achter gelaten.  Vermoedens uiten  in een bepaalde richting kunnen een stigmatiserend effect hebben.  Wordt uitdrukkelijk afgeraden.  Onterechte betichtingen zonder bewijsvoorlegging zijn strafbaar.  De politie tast in het duister…

Het vandalisme uitte zich ook in bombedreigingen in 54 joodse centra in 27 VS staten en Canada.

Vouxmagazine

 

 

In de brievenbus

AAN DE VOORZITTERS VAN DE CD&V, OPEN VLD en SPa

CONFLICT VLAANDEREN BRUSSEL

vrijdag 24 februari 2017, 14:49
Filed under: STAATSHERVORMING

OPEN BRIEF AAN DE VOORZITTERS VAN DE CD&V, OPEN VLD en SPa

Met de 3de staatshervorming van 1988/1989 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht en met de bijzondere wet van 12 januari 1989 kregen de Brusselse instellingen dezelfde bevoegdheden en dezelfde graad van autonomie als de gewesten Vlaanderen en Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent zijn bevoegdheden uit door middel van ordonnanties; deze ordonnanties hebben dezelfde rechtskracht als federale wetten en gewestelijke decreten en zijn er niet aan ondergeschikt.

In uitvoering van de 4de staatshervorming werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer (met uitzondering van de NMBS), leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbehoud, krediet, buitenlandse handel, toezicht over de provincies, de gemeenten en de intercommunales.

Deze regelgevingen werden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid zoals voorzien door artikel 4 van de Grondwet:

België omvat vier taalgebieden : het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en het Duitse taalgebied.

 Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van een van deze taalgebieden.

 De grenzen van de vier taalgebieden kunnen niet worden gewijzigd of gecorrigeerd dan bij een wet, aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.

UW POLITIEKE FORMATIE HEEFT DEZE REGELGEVING GOEDGEKEURD, DIE DE VLAAMSE DEMOGRAFISCHE MEERDERHEID TOT EEN POLITIEKE MINDERHEID DEGRADEERT EN DEZE KAN NIET MEER GEWIJZIGD WORDEN ZONDER DE TOESTEMMING VAN DE FRANSTALIGEN .

Niemand minder dat wijlen W. MARTENS, één de vaders van de staathervormingen, heeft het in zijn memoires als volgt verwoord:

 Wegens de vele grendels zullen de Vlaamse politici afhankelijk zijn van de goodwill van de Franstalige collega’s, wanneer zij de werking van de Belgische staat op de Vlaamse noden willen afstemmen. 

Daarbij bestaat het gevaar dat zij door de Franstaligen telkens zullen worden gedwongen tot het betalen van een prijs, in ruil voor het verkrijgen van hun fiat.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 17 juli 1997 een raam-ordonnantie aangenomen betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving (B.S. van 23 oktober 1997). Deze tekst vertrouwt de opdracht, tot opstelling van een gewestelijk plan voor de bestrijding van de geluidshinder, toe aan Leefmilieu Brussel (BIM)

In uitvoering van deze raam-ordonnantie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het besluit van 27 mei 1999 genomen betreffende de strijd tegen het lawaai van vliegtuigen dat de normen vastlegt voor het maximaal toelaatbare geluidsniveau waaraan de overvlogen bevolking mag worden blootgesteld (grenswaarden voor de toelaatbare geluidshinder telkens als een vliegtuig overvliegt en voor het algemene lawaai dat wordt veroorzaakt door het luchtverkeer over een welbepaalde periode), en voorziet een tijdsschema voor de invoering van strengere normen.

Dit besluit betreft 3 interventiezones waar de grenswaarden (SEL per passage en LAeq per periode, die specifieke hinderindexen vormen voor het vliegtuiglawaai) niet mogen worden overschreden van 7 tot 23 uur en van 23 tot 7 uur.

Het zal u gekend zijn dat deze regelgeving de tewerkstelling in Vlaanderens 2deeconomische groeipool hypothekeert en op termijn de teloorgang ervan betekent.

Dat is één van de vele perfide gevolgen van een ondoorzichtige en heilloze compromiscultuur met het oog op de in stand houding van een disparaat federaal staatsverband.

Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zo moge blijken uit de media en het overleg, het besluit van 27 mei 1999 niet wil aanpassen en er wettelijk geen mogelijkheden bestaan om deze ordonnantie ongedaan te maken stellen wij voor dit gewest via de federale begroting droog te leggen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schendt hiermede artikel 143 § 1 van de Grondwet:

Met het oog op het vermijden van belangenconflicten nemen de federale staat , de gemeenschappen en de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden, de federale loyauteit in acht.

De verschillende overheden, zo werd tijdens de parlementaire voorbereiding opgetekend, zijn er toe gehouden bij de uitoefening van hun bevoegdheden het evenwicht van de totaalconstructie niet in gevaar brengen en de belangen van de andere geledingen van staat niet schaden (parlementaire stukken Senaat, Binnenlandse Zaken 1991/1992, 100-27/7.3)

IK VRAAG NADRUKKELIJK, OM DE WELVAART EN HET WELZIJN IN VLAANDEREN IN HET ALGEMEEN EN IN EN RONDOM DE LUCHTHAVEN IN HET BIJZONDER TE WAARBORGEN, TER GELEGENHEID VAN DE KOMENDE FEDERALE BUDGETCONTROLE BIJ WIJZE VAN BEWARENDE MAATREGEL ALLE KREDIETEN TEN VOORDELE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TE SCHRAPPEN.

 Het behoort immers tot de soevereine bevoegdheid van de Kamer financiële controle uit te oefenen door middel van de jaarlijkse goedkeuring van de staatsbegrotingen en –rekeningen (artikel 74, 3° en 174 van de Grondwet)

Gezien de rijksmiddelenbegroting met een gewone meerderheid goedgekeurd wordt kunnen de Franstaligen geen beroep doen op de stemprocedure voorzien door artikel 4 van de Grondwet. Ik ben er van overtuigd dat u dit wettelijk middel zult gebruiken om de belangen van Vlaanderen te verdedigen en de tewerkstelling in en rond de luchthaven te beschermen en de verdere economische groei mogelijk te maken.

Met 60.000 directe en indirecte werknemers is de luchthaven van Zaventem de op één na grootste economische groeipool van ons land, enkel de haven van Antwerpen doet beter; op de luchthaven zelf zijn er 260 bedrijven actief. Teneinde de toenemende vraag naar arbeidskrachten te kunnen opvangen werken de luchthavenautoriteiten nauw samen met de tewerkstellingsdiensten van de gemeenschappen, vooral met deze van het Brussels Gewest dat aankijkt tegen massale werkloosheid.

Volgens de laatst gekende gegevens zijn 14,1 % Brusselaars in de luchthavenregio tewerkgesteld (antwoord van Vlaams minister F. MUYTERS op een parlementaire vraag van 15 juni 2016). Het zou dan ook de eerste bekommernis moeten zijn van de Brusselse beleidsvoerders om gebruik te maken van de groeimogelijkheden van de luchthaven om de tewerkstelling van de eigen inwoners te ondersteunen.

De arrogante Brusselse beleidsvoerders, die hun politieke en administratieve beslissingen enkel kunnen uitvoeren dank zij de gulle Vlaamse financiële transfers, zijn er echter enkel op uit Vlaanderen onherstelbare economische schade te berokkenen. Het boemerangeffect ontgaat hun duidelijk.

Deze brief zal onder meer ter informatie overgemaakt worden aan de vertegenwoordigers van het personeel van de luchthaven.

Ik kijkt met belangstelling uit naar uw standpunt.

Afbeeldingsresultaat voor willy de waeleMet bijzondere hoogachting,

Willy DE WAELE

Ere burgemeester

Tschüss… en de wind van achteren

Maatpak-zieltjesredder-Gutmensch-president-Gauner Gauck van de Bunte Republik is weg. We zijn er niet rouwig om.  Enkele citaten:

“Wat leugenpers écht betekent, ik weet het werkelijk.”  “Wat Europa betreft, de ellites zijn niet het probleem, de bevolkingen zijn voor het ogenblik het probleem.”  “In onze maatschappijen groeien bewegingen en die vertegenwoordigen concurrentie-modellen voor de representatieve democratie en vallen het zgn. systeem aan.”

Afbeeldingsresultaat voor zelfkennis is het begin van alle wijsheidEn omdat het internet een olifantengeheugen heeft, kan u dit beeldfragment bekijken, waarbij dezelfde Gauck in tempore non suspecto klaagt:

“Het valt ons steeds weer op dat we leven in een land dat erg ziek is, in een landschap van de leugen.  Er zijn mensen met eender welke kennisgraad die liegen en blijven liegen.”

 

 

Terugblik

Om ons land te verlaten of binnen te komen, moest je eerst de douane passeren.
In de tweede helft van de 20ste eeuw werden de grenscontroles afgeschaft, eerst tussen België, Nederland en Luxemburg, later in bijna heel de Europese Unie. Voordien mocht je alleen aan een douanekantoor en na controle de grens over. Niet alles of iedereen mocht zomaar de grens over. Als je via een weg zonder douanekantoor de grens wilde oversteken, of in de buurt ervan goederen of dieren wilde vervoeren, moest je daarvoor op voorhand toelating vragen. De ‘vliegende douane’ controleerde dit, tot het paspoort van de koe aan toe!

Zomaar, omdat we nog altijd graag naar Gaston en Leo kijken, voegen we dit fragment van  ‘De smokkelaars’ eraan toe:

 

Men zegge het voort

De laatste maanden lezen we bijna dagelijks over allerlei normvervagingen bij ambtenaren en beroepspolitiekers in ons land. Zoals het steeds is geweest zijn het de hardwerkende arbeiders, bedienden en zelfstandigen die het grootste gedeelte van hun verdiensten zien verbrast worden door een bende profiteurs aan wie ze de macht via de stembus hebben overgedragen. Jaar na jaar groeien de misbruiken en het profitariaat tot op de dag dat de hele boel zal ontploffen.

De dag is aan het naderen dat men plots zal overtuigd zijn dat onze papieren euros niet méér waarde hebben dan het papier waarop ze gedrukt zijn en heel ons banksysteem zal instorten. Inmiddels blijven onze beroepspolitiekers de mensen een rad voor de ogen draaien. Neem nu als voorbeeld de boekhouding van onze overheid. Iedere firma weet nogal vrij nauwkeurig te berekenen hoeveel de winsten of verliezen zijn en wat het jaar- resultaat van de onderneming is. Maar het budget van de overheid is NOOIT juist. Steeds zijn de geschatte inkomsten lager en de voorgenomen uitgaven hoger dan wat aan de kiezer werd medegedeeld.
In werkelijkheid zijn de cijfers steeds vervalst en is de werkelijke toestand véél erger dan wat de opgegeven cijfers laten vermoeden.

We willen aan de hand van één voorbeeld duidelijk maken hoe een “corrupt” land in elkaar steekt; hoe sommige ambtenaren en beroepspolitiekers aan die toestand meewerken en hoe uiteindelijk de brave burger steeds de rekening zal moeten betalen. Hier gaan we dan.

Bijna 20 jaar geleden hebben we de N.V. Koninklijk Berchem Sport opgericht. Deze nam het stamnummer over van de VZW tegen duidelijk afgesproken financiële voorwaarden. De beheerders van de VZW zouden zelf nog eventuele tekorten aanvullen. Om zeker te zijn dat dit correct zou gebeuren hadden we geëist dat we zelf als vereffenaar van de VZW zouden worden aangeduid zodat we alles zouden kunnen blijven volgen.

Wat daarna gebeurde tart iedere verbeelding. Het bleek snel dat de vorige voorzitster van de VZW , Suzy Coeck, gedurende jaren met ambtenaren en politiekers de gek had ge- houden. Gedurende jaren liepen allerlei overheidsschulden met miljoenen op. De Stad Antwerpen eigenaar van het stadion had in geen jaren huurgelden ontvangen, BTW en belastingen stonden jaren achter, RSZ werd nooit aangegeven; alles gebeurde blijkbaar 100% “in het zwart”. Toen we de boekhouding opeisten kwamen er steeds uitvluchten. Uiteindelijk legden we klacht neer op het justitiepaleis wegens het verdwijnen van de totale boekhouding. Volgens de toenmalige boekhouder zou deze in brand zijn gestoken of met de reinigheidsdienst zijn meegegeven en ergens op de “Hoge Maai” te vinden zijn!

We konden het niet meer geloven wat in ons land allemaal mogelijk was. De betrokken politiekers en ambtenaren waren steeds verwend geweest door Suzy Coeck met etentjes en gratis kaarten voor de eretribune enz.

Ook bij justitie bleek Suzy Coeck over relaties te beschikken. Voor zover we weten werd ze nooit ondervraagd. Telkens ik ging informeren naar de stand van zaken kreeg ik te horen dat het onderzoek “lopende ” was. Na vele jaren lieten de schuldeisers zich niet meer horen. Tientallen miljoenen schuld aan de overheid bleken als sneeuw voor de zon te smelten. Een vijftal jaar geleden ontving ik een vraag om mijn vereffening te sluiten! Hoe kon ik dat nu doen.” Ik heb ze nog niet kunnen openen,” was mijn antwoord.

Enkele jaren geleden vernam ik dat het onderzoek naar VZW Kon. Berchem Sport geseponeerd was! Einde verhaal.

Maar vorige week kreeg ik plots een reeks dwangbevelen van de BTW administratie. Die verwijzen naar een akkoord dat Suzy Coeck op 15 januari 1998 heeft ondertekend voor drie verschillende dossiers en eisen nu in 2017 die sommen op plus intresten! Ongeveer 20 jaar nadat ik aan diezelfde overheid gevraagd had me te willen helpen met mijn zoektocht naar de boekhouding.

Ik begaf me naar de BTW-administratie op de Italiëlei om te vragen hoe zoiets nu mogelijk is maar vernam dat ze het te druk hadden en vroegen om in de maand maart nog eens terug te komen!

Als overheidsdiensten op deze wijze werken is het vijf voor twaalf.

Arm “corrupt” land.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Zo kan het ook

Afbeeldingsresultaat voor tunesieDe Tunesische overheid stopte in 2016 113 illegale pogingen om het land te verlaten of binnen te komen.  Deze laatsten meestal uit Libië.  Ca.  1100 werden gearresteerd, 80% uit de sub Sahara, andere Afrikaanse landen en Libië.

De huidige migratiewetgeving (2004) geeft geen asielrechten en is streng voor Tunesiërs die het land illegaal willen verlaten (hechtenis) maar ook voor degenen die zulke reisplannen organiseren of sponsoren, een straf die ook voor ‘passagiers’ van toepassing is, met het risico tot 15 jaar in de gevangenis te belanden.

Verschillende NGO’s klagen de toestand aan voor vreemdelingen die zich illegaal in het land bevinden.  ‘Als‘ die geen officiële papieren kunnen voorleggen, dan worden ze gearresteerd en naar centra gebracht speciaal voor “ontvangst en vaststellingen der migranten”.  Ongeveer een dozijn in totaal.

Naar verluidt moeten deze onder dwang terugkeren naar hun land zelfs al zouden hun rechten en veiligheid in gevaar zijn.  Retourticket en boete uit eigen zak te betalen.  Indien ze weigeren worden ze afgezet net over de Algerijnse grens in de woestijn.  We herhalen: naar verluidt…

Tunesiërs proberen naar EUropa te komen omwille van de hoge werkloosheid (meer dan 30%) en de jonge gemiddelde leeftijd (bijna 30% van de bevolking is tussen 15 en 30.

Legaal het land verlaten is moeilijk want quasi voor elke grensoverschrijding wordt een visum geëist, ook naar Arabische landen.

ANSA

Een grapje van de redactie:

In Genève bespreekt men de Syrische ‘vrede’

De moeilijkheden worden van buitenuit gestuurd.  Assad, een dictator?  Iemand die stelt dat de grondwet geen vodje papier is (klinkt bekend), die bevestigt dat de grondwet eigendom is van het Syrische volk en dat een grondwetswijziging pas kan uitgevoerd indien en in de vorm het volk dit wenst, na een beslissend referendum, een dictator?

De VN zijn eerder pessimistisch.  Alsof ze zelf niet bijgedragen hebben aan de toestand.    Neem nota van de gewijzigde woordkeuze “there are no real moderate democratic tolerant opposition groups to talk to” (Er zijn geen echte gematigde democratische tolerante oppositiegroepen om mee te onderhandelen.) maar ze zijn “tot praten bereid”.  En dan de vraag: “kunnen ze vervellen tot een normale politieke oppositie? We moeten proberen optimistisch te blijven, maar het is moeilijk gezien de aard van de oppositie we mee te maken hebben.”  De aard van de oppositie…

De woordvoerder van de zgn. Syrische oppositie, Salem al-Muslet,  zal behoorlijk wat water bij zijn wijn moeten doen.    In april 2016 vond hij nog dat Assad moest vertrekken en dat hij pas tevreden zal zijn met een “scenario dat voor de Syriërs thuis, in de vluchtelingenkampen, in de asiel verlenende landen en op de grens waar ze momenteel verblijven, tevreden stellend is.  Wat betreft de toestand thuis zijn we toegewijd aan de fundamenten van de revolutie, en de kracht van de helden om het lijden, het onrecht en de tirannie van de Syriërs te verlichten.  Het resultaat (vredesonderhandelingen) zal negatief zijn daar het regime onverzettelijk is en de delegatie is niet ernstig op zoek naar een politieke machtsoverdracht.”

Als we het goed begrepen hebben wil hij dat de jonge gezonde Syriërs die vaandelvlucht pleegden, hun land overlieten aan barbaren, die toelieten dat er massaal geroofd, verkracht, ontvoerd, vernietigd en gedood werd, ¨mee de koers van Syrië moeten bepalen”.  Lafaards, die vrouwen en kinderen achterlieten in de miserie, als prooi van de zogenaamd ‘gematigde rebellen’, al Nusra, I.S. en co.

Intussen doen deze lieverdjes alle moeite van de wereld om de vredesbesprekingen te doen mislukken.  Zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op in Homs.  Tientallen doden. Allahu Akbar.  Als zelfs Reuters hierover neutraal bericht…  De nullenzender had het gisteravond over napalm bombardementen door Assad of Poetin.  Zonder duiding of nuance.  Als je het niet zo nauw neemt met de waarheid maakt het ook niet uit.  Quasi om de week krijgen we een dergelijke nieuwtje van HRW, Amnesty Int’l en de MSM.  Geen enkele poco journalist die het zgn. nieuws toetst met de feiten.  De video van het journaal op één is “niet meer beschikbaar”.

Ter reflectie: https://www.golfbrekers.be/bij-alle-dramanieuws-cui-bono/

en ter herinnering: https://www.golfbrekers.be/wie-zonder-zonde-is/