Drones, het nieuwe vuurwerk

De inzet en nuttig gebruik van drones lijkt oneindig. Van speelgoed tot oorlogstuig, van pakjesleverancier tot loeren-bij-de-buren. In Sint Petersburg werd het einde van WOII – 70 jaar geleden – herdacht met een spectaculaire lichtshow mét drones.

Ook deze gebeurtenis bleek zich te ontwikkelen tot een lucht’ruimte’wedloop Rusland-VSA. In Sint Petersburg wilde men met 2200 drones het wereldrekord der VSA breken. Die hadden in juli 2018 in Californië ‘slechts’ 2066 drones tegelijkertijd in de lucht.

Niet veel om het lijf

Als protest tegen de commercialisering en corruptie bij dé sportbeleving bij uitstek, hét Voetbal, werd in Wuppertal de nationale voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland in Adams tenue gespeeld onder het motto:

“Man darf seine Seele niemals verkaufen…”

Tja. Deze heren zullen er wel een andere mening op nahouden: De tien voetballers met het hoogste salaris ter wereld.

Wie neem het initiatief om dergelijke protestactie bij de partijploegen der regerings-onderhandelaars in gang te zetten? Onder het motto: niets in de zakken, niets in de mouwen, hocus-pocus-pats… “de inhoud” verdwijnt samen met de kleren van de keizer.

Zwijgzame “Belg”???

...De Spaanse Guardia Civil heeft tijdens een verkeerscontrole een fortuin ontdekt in de kofferbak van een Belgische bestuurder. Daarin lagen twee valiezen bomvol met bankbiljetten, goed voor bijna 1,4 miljoen euro. De Belg wilde niet vertellen waar het geld vandaan kwam…

… In de wagen zat naast de Belg ook nog een man met de Turkse nationaliteit…

Lees: Politie ontdekt 1.3 miljoen euro in koffer van Belg op Spaanse autostrade

De Chovanecgate (2)

VERSLAGEN – BEELDEN

 In de media is er heel wat ophef over de 2 verslagen, nl.  een kort en een lang. Een eerste bron waarin verwezen wordt naar het 2de verslag dat in het bezit kwam van Het Laatste Nieuws:

“Waarom zijn destijds door de politie twee politieverslagen gemaakt? Dat is een vraag die ook de advocate van de weduwe van Jozef Chovanec (38) zich stelt. Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft destijds in elk geval enkel het eerste “summiere” verslag ontvangen. Zo heeft de woordvoerder van de Vlaamse minister-president vanavond verklaard aan BELGA, na een bericht van Het Laatste Nieuws over een tweede politieverslag.

Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over het bestaan van een tweede politieverslag. Dit verslag zou volgens de krant 55 minuten na het eerste verslag zijn geschreven en zou gedetailleerder ingaan op de feiten. Daaruit blijkt dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. Dit gegeven laat veronderstellen dat de politie mogelijk veel zou verzwegen hebben….”

Op de website van Het Laatste Nieuws verscheen dan het volgende bericht, waarin ook kopijen werden getoond van een gedeelte van dit 2de verslag :

 “Onze redactie kreeg een tweede politieverslag in handen over het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Dat verslag werd amper 55 minuten na het eerste summiere rapport geschreven, maar gaat wel gedetailleerder in op de feiten. En daaruit blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. “Het parket wist dus van dag één dat er beelden waren”, zegt advocaat Ann Van de Steen.”

Op  basis van de door HLN  gepubliceerde  kopijen van een deel van dit 2de ”verslag”,  gaat het hier in feite om het Proces Verbaal.  Als HLN in bezit is van de volledige kopij, dan hebben ze ook het voorblad, met opschrift “Proces Verbaal”, het dossiernummer en de weerhouden misdrijven. Waarom wordt dit dan niet gepubliceerd ?? Of ten minste vermeld.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Zitten we hier met een mengeling van onkunde en/of kwade trouw??

Een in beslagname door het gerecht gebeurt steeds in het kader van een P.V.

Er zijn dus 2 aspecten :

  • 1. Het P.V. :  Wordt overgemaakt aan het parket, al of niet per drager.   De inhoud van dit P.V. is geheim cfr. het geheim van het (voor)onderzoek . Alleen het parket kan over de inhoud mededelingen verstrekken.

Een bestuurlijke overheid,  heeft het formele akkoord nodig van het parket om de inhoud ervan te mogen aanwenden voor bv. een tuchtprocedure cfr. de rechtspraak van de Raad van State.

  • 2. Het verslag : Dit is veel beknopter, en is  enkel voor intern gebruik bestemd en is gebruikelijk gericht aan het diensthoofd en/of korpschef.   Een gedetailleerd  relaas bevindt zich immers het P.V. Als men dit verslag wil overmaken aan derden, dient men eveneens rekening te houden met het geheim van het onderzoek cfr. punt 1.  Er mogen in dat geval ook geen identiteiten vermeld worden cfr. de wet op de privacy. Men lost dit in de praktijk dan op door de identiteiten te vermelden na de handtekening, zodat een kopij kan gemaakt worden zonder identiteiten.
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

In onderhavig geval stelt zich de vraag : Tot waar is dit verslag geraakt binnen de Federale Politie ??  Werd onderweg een ander opgesteld ter bestemming van de korpsleiding ?? En zo ja door wie en waarom ??

In alle geval is de korpsleiding  toch op één of andere manier op de hoogte geraakt van het incident. Op dat ogenblik heeft deze inderdaad geen toegang tot het dossier bij het parket en vervolgens bij de O.R. maar via het informatica kan ze  wel toegang hebben tot de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie. Desgevallend kan men ook vragen een kopij over te maken.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Wie heeft er dan kennis genomen  (bij de top van de Polfed) van de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie van Charleroi ??

  • 3. Het verslag voor de min. van Binnenlandse Zaken Jambon:
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Van wie kwam dit juist en wie is de opsteller ?? Wie heeft daar allemaal kennis van genomen tijdens de overmaking? Hoe overgemaakt ??

Wie heeft dit verslag behandeld bij het kabinet van Jambon? Wat is de rol van Joy Donné ??  Er is immers naast  een formele, ook een informele weg om kennis over te  dragen.

Als uit dit verslag blijkt dat de zaak in onderzoek was, dus dat een O.R. werd gevorderd, dan is de rol van Jambon inderdaad uitgespeeld. Diegene die dan wel in beeld komt is de min. van justitie Geens, maar die door de media wel uit beeld wordt gehouden.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
  • 4. De inbeslagname van de beeldenGebeurde dit ingevolge tel. instructies van de magistraat die gecontacteerd werd, in het aanvankelijke P.V. of kwamen deze instructies nadien via een kantschrift ?? In dit laatst geval dient dan een navolgend P.V. opgesteld te worden.  Bij in beslagname worden de beelden in een plastiek zak gestoken die gesloten wordt, en er wordt een inventaris opgesteld in 3 exemplaren. Vervolgens wordt deze zak en de inventaris neergelegd door de politie op de griffie van de correctionele rechtbank, alwaar een PAC nummer wordt aangebracht op de 3 exemplaren, waarvan één bestemd is voor de archieven van de politie. De vraag hierbij is: wanneer nam de magistraat kennis van de effectieve in beslagname als dit gebeurd is via een navolgend P.V. en wanneer gebeurde de neerlegging ter griffie. Vervolgens dienen de beelden bekeken  te worden waarvan ook een P.V. dient opgesteld te worden. Wanneer en wie heeft deze beelden bekeken ?

Het is niet omdat het parket wist van dag 1 dat er beelden waren, dat deze ook op dag  1 bekeken konden worden. 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Besluit:  Er wordt hier in de media en zelfs door advocaten een hoop leugens verkondigd, en men ziet problemen waar er geen zijn, maar waar er wel zijn,  blijft men blind.  Hier is in eerste instantie de voorgeschiedenis van belang waar de redactie reeds naar verwezen heeft.   En er zijn er nog andere, waarover ook een oorverdovende stilte heerst.

Hercule Poirot Vector Bar Moustache Transparent PNG

H.P.

De Chovanecgate

Bald Head With Question Mark Svg Png Icon Free Download (#29196) -  OnlineWebFonts.COM

Ingevolge het dramatische incident op de Luchthaven van Charleroi stellen er zich een aantal vragen:

  • Was Jozef Chovanec al of dan niet in het bezit van een vliegtuigbiljet en /of een boarding pas?
  • Welke was de werkelijke reden waarom de piloot eiste dat hij uit het vliegtuig werd gezet?

 Volgens een kopij van het politieverslag  gepubliceerd in de pers, werd hij  op 23.02.2018 om 20h56 gefouilleerd  en was hij enkel in het bezit van een valies, echter niet van een gsm (??? Volgens de verklaring van mevrouw Chovanec had hij haar nog gemeld dat hij op de luchthaven aangekomen was…),  portemonnee  en  identiteitspapieren.

Hij werd dan op 23.02.2018 om 23h30 door vrienden geïdentificeerd als Jozef Chovanec. Er is nergens vermelding van een vliegtuigbiljet en/of boarding pas, die desgevallend als hulpmiddel kon gebruikt worden voor de identificatie.

Gezien het voormelde stelt zich dan ook de vraag hoe Jozef Chovanec door de controles is geraakt en uiteindelijk in het vliegtuig.

Is er hier een probleem met de veiligheid op de luchthaven van Charleroi ??

Van belang  is hier te verwijzen naar de wettelijke beschikkingen, nl.

1. Er is de basiswet m.b.t. de luchtvaart :

 “27 JUNI 1937. – Wet houdende herziening van de wet van 16 November 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart “

Deze wet bevat de  diverse verbods- en strafbepalingen i.v.m.  de luchtvaart.

 2. Van meer belang is echter het volgende :

“3 MEI 1991. – Koninklijk besluit houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart”

En met citaat :

HOOFDSTUK VI. – Incidenten inzake de beveiliging.

  Art. 50. De luchtvaartmaatschappijen lichten de politiediensten van de betreffende luchthaven en de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over iedere dreiging, bommelding of kaping die vluchten van deze maatschappijen naar of van een Belgische luchthaven betreft of kan betreffen.

  Art. 51. De luchtvaartmaatschappijen bedoeld bij artikel 2, lid 2, lichten de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over ieder incident dat de beveiliging van de vlucht in het gedrang brengt of had kunnen brengen en over iedere dreiging, bommelding, poging tot kaping of kaping, evenals van de desgevallend door hen getroffen maatregelen. De betrokken gezagvoerder brengt eveneens ten spoedigste, in principe binnen de tien dagen, schriftelijk verslag uit bij de directeur-generaal van het bestuur der luchtvaart op het daartoe voorziene formulier. De directeur-generaal van het bestuur der luchtvaart bepaalt de procedures van toepassing in geval van bommelding of kaping.

  Art. 52. De lokale luchthavenautoriteiten van de luchtvaartterreinen bedoeld bij artikel 2, eerste lid, lichten de veiligheidsdienst van het bestuur der luchtvaart onverwijld in over ieder incident op deze luchthavens dat de beveiliging van de luchtvaart in het gedrang brengt of had kunnen brengen evenals over iedere dreiging of bommelding.” .

 De bevoegde veiligheidsdienst, waarvan melding, is de luchthaveninspectie.

 Gezien de aard van het incident dienden dan ook de lokale luchthavenautoriteiten de  gezagvoerder van het vliegtuig en de vliegtuigmaatschappij Ryanair,  de luchthaveninspectie en de directeur generaal van het Bestuur der Luchtvaart te verwittigen.

Is dit gebeurd ? Zo ja: waar zijn de verslagen en wat  is er in vermeld?

Zo  neen: waarom werd dit niet gedaan ?

Het feit is wel dat tot hiertoe nergens sprake is van deze berichten aan het Bestuur der Luchtvaart. Een persoon die er in slaagt om zonder identiteitsdocumenten in een vliegtuig te geraken, doet immers vragen opwerpen over de beveiliging van de luchthaven.

Ingeval Jozef Chovanec geen geldig vliegbiljet zou hebben gehad, werd er dan door de politie P.V. opgesteld??   En zo neen: waarom ?? Diende dan desgevallend vermeden te worden, dat de “veiligheidslekken” aan het licht zouden komen ??  En dit laatste met alle gevolgen van dien voor het imago van de luchthaven.  Het is opvallend dat de voorgeschiedenis van dit incident, grotendeels onvermeld blijft. 

Hercule Poirot Moustache, PNG, 1600x1600px, Hercule Poirot, Black, Black  And White, Moustache, Pixelation Download Free

H.P.

De taal van de Bijbel

Reading the Old Testament (in Greek): Septuaginta: A Reader's ...

Welke taal werd er ten tijde van Jezus leven op aarde gesproken? In welke taal werd het Oude Testament (O.T.) geschreven? Het Nieuwe Testament (N.T.)?

Een les geschiedenis, aardrijkskunde en taalgebruik… Opvallend: de taal gesproken in Palestina was Aramees. Waarom niet Hebreeuws? Ten tijde van Jezus, werd Hebreeuws niet meer gesproken. Hebreeuws werd officieel niet meer gebruikt en de joden, verspreid over het gebied, zelfs in Palestina, gebruikten Hebreeuws niet meer, maar wel Aramees, Grieks of plaatselijke talen (dialecten).

In Alexandrië (Egypte), een Griekse stad, was 1/3 van de bevolking joods en zij wilden de Bijbel, m.n. het O.T., in de taal die zij spraken. Zij brachten 70 (of 72) geleerden bij elkaar, de Septuaginta, die zij de vertaling naar het Grieks van alle boeken toevertrouwden. Grieks was immers de volkstaal, de taal van de aanbidding, de gebeden, de erediensten. Dit gebeurde op vraag van joden, door joden, 150 jaar (of nog vroeger) voor Jezus geboren werd. Elk van die geleerden trok zich terug, apart, en vertaalde van het Hebreeuws naar het Grieks. Volgens overlevering werden zij geïnspireerd door God; toen zij hun werk vergeleken hadden zij naar verluidt allemaal een identieke Griekse tekst. Ten tijde van Jezus gebruikten de joden in het Romeinse Rijk de Griekse tekst die de 70 joodse geleerden opgesteld hadden en die wij nu de Septuaginta noemen.

In de orthodoxe kerk wordt die oude versie van het O.T. nog gebruikt.

Meer weten? Klik hier.

Tot zover alles duidelijk? … Dan moet u volgend filmpje eens bekijken. Blijkbaar was het toch niet zo simpel. Letters die op elkaar lijken geven woorden weer met verschillende betekenissen, zelfs quasi tegenstrijdige of onverstaanbare, die dan op hun beurt een eigen leven gaan leiden als ernaar verwezen wordt. Een eeuw later spreken de joden zowel Grieks, Hebreeuws als Aramees. En welke versie wordt er gebruikt in het N.T.? Door Johannes bv. als hij het heeft over de heidenen, of zij deel kunnen uitmaken van het Volk van God. Een Babylonische spraakverwarring...

Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan.

Duitse onheilsprofeten in paniek…

… muteert coronahysterie van pandemie naar verkoudheid?

Ondanks de in Duitsland stijgende positieve testresultaten (… met o.a. bewezen onbetrouwbare tests) gaan de overlijdenscijfers steeds meer achteruit. En dat is slechts nieuws voor de onheilsprofeten. De virologen staan voor een raadsel: ondanks stijgende besmettingen, minder slachtoffers? Een wetenschapper verbonden aan de universiteitskliniek Essen houdt het voor “mogelijk” dat het coronavirus gemuteerd is en de gevaarlijkheid ervan afneemt.

Prof. Dr. Ulf Dittmer meent een mogelijke kering te zien. Hij sluit niet uit dat het slinkende dodenaantal op een mutatie van het virus duidt: “Er zijn inderdaad aanwijzingen dat het virus verzwakt. En het zou ook kunnen dat het virus in de loop der mutatie slechts nog een verkoudheid uitlokt.” M.a.w. een corona-verkoudheid. En wat gebeurt er tijdens een verkoudheid? Verhoogde temperatuur, hoesten, niezen, ademhalingsproblemen, minder reuk- en smaakzin. En wat doe je dan? Neusdruppels, hoestsiroop, eventueel puffertje gebruiken, binnen blijven, rusten, je afzijdig houden vooral van kinderen en ouderen, handen wassen… Uitzieken. Het is – dan – slechts een “verkoudheid”, nietwaar?

Coronavirus zeigt Anzeichen der Schwäche

Zelfs het gerenommeerde Robert Koch Instituut moest in de dagelijkse onheilsberichten toegeven dat de mortaliteitscijfers opvallend klein zijn; bv. dinsdag ll. waren er welgeteld 4 (vier), maandag ll. 1 (één) en zondag ll. nul (0), die aan de gevolgen van covid-19 stierven. In totaal gedurende de week van 12-18 augustus: 35 doden. Ter vergelijking: de algemene overlijdenscijfers in Duitsland situeren zich tussen de ca. 16.000 en 22.000 personen per week. (Corona – die gekaufte Pandemie).

Wist u dat er in bepaalde Duitse ziekenhuizen zelfs gedeeltelijke werkloosheid moest ingevoerd worden? Een zelfde scenario in Oostenrijkse ziekenhuizen en bij begrafenisondernemers. (…) Daar ligt het percentage coronadoden sinds mei bij 0.33% van alle overlijdens.

Langzaam komt men tot de onthutsende erkenning dat de Merkel- en deelstatenregeringen zich door de onheilsprofeten (zgn. experten) en de dito media laten opjagen hebben en het land op de rand van het bankroet drijven. De zgn. lockdown, die miljoenen bedrijven en ondernemingen in hun pure voortbestaan bedreigt, was een paniekreactie. („Nächster Lockdown bereits beschlossen“ – Sensations-Video sorgt für Wirbel).

De voor de lockdown-verantwoordelijke minister in NRW gaf dit zelfs toe: “Als we midden maart geweten hadden wat we nu weten, dan hadden we geen lockdown bevolen.” ZDF-Talk-Show bei Maybritt Illner en de daar aanwezige viroloog prof. dr. Jonas Schmidt-Chanasit knikte instemmend…

“De politiek heeft zich door een hysterische pers en door professoren die zelfs een varkensgriep als een wereldondergang verkocht hadden, laten vooruit jagen en het land lop de rand van het faillissement gedreven.”

In het land b is men nog niet zo ver. Integendeel: experte Erika Vlieghe sluit niet uit dat de mondmaskerplicht op school heel het jaar door zal opgelegd worden.

De wereld is een schouwtoneel


Krokodillentranen van EFC | De Dikke Blauwe

Weeklagers of moirologisten zouden naar verluidt al meer dan 2000 jaar op de arbeidsmarkt actief zijn om bij het overlijden professioneel-overtuigend te wenen, huilen, klagen, snikken. Ze zouden sinds wereldreizigers zich van hot naar het verplaatsen nu quasi overal te vinden zijn.

Chinese weeklagers zijn sinds de tijd van Keizer Wu van de Handynastie (156 – 87 v.C.) een gegeven bij het heengaan van een geliefde. Tijdens de Culturele Revolutie verboden, krijgen ze nu eerherstel. In het oude Egypte werden “bleitende vrouwen” betaald om de traanklieren voluit te laten overlopen en zich wanhopig aan het dode lichaam vast te klampen.

Ook bij ons, in het Westen, hadden we betaalde weeklagers, zoals in het oude Rome, waar de komedie soms zelfs tot het uittrekken van het haar opgevoerd werd. Het aantal aanwezigen van de rouwstoet bepaalde de belangrijkheid, de macht, van de overledene. Na de val het het Romeinse Rijk ging de stiel mee ten onder. In het Victoriaanse Engeland had men het over “begrafeniskameraden”.

In Brexitland stak “Rent a Mourner” de kop op maar het moest de boeken sluiten. Het is immers geen voltijdse baan en dan hebben we ook nog de afstand die moet afgelegd worden tussen verschillende opdrachten zodat de rouwprijs door het vervoer opgedreven wordt. Gezien de ecologische voetafdruk en de huidige coronacrisis, waarbij uitbundig huilen en contacten verboden zijn, werd het initiatief stopgezet. Wie rouwt erom? (…)