Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds de oorlog tegen Syrië, werden zondag voor het eerst regionale verkiezingen gehouden voor de vorming van lokale administratieve raden die moeten zorgen voor de sociale en culturele ontwikkelingen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Er waren 40.000 kandidaten voor 18.478 zetels. (video 1) En van 6 tot 15 september werd in Damascus onder massale belangstelling de 60e jaarbeurs gehouden voor economische en culturele vernieuwing. Het was de grootste sinds 50 jaar. De paviljoenen waren gewijd aan informatica, cultuur, toerisme, economie, binnenlandse en buitenlandse handel en administratie. Er waren 1.700 ondernemingen aanwezig uit 48 landen die hier een ambassade hebben en uit 25 landen die door een economische onderneming vertegenwoordigd waren.(video 2)

Ondertussen blijft Syrië zijn grondgebied van terroristen zuiveren totdat het de territoriale integriteit tot de laatste vierkante centimeter hersteld heeft. En voortdurend worden wapens en medisch materiaal ontdekt in schuilplaatsen van voormalige terroristen. Nu is het weer een volledig door Israël uitgebouwd veldhospitaal voor terroristen in Quneitra. (In dit verband, video’s 3, 4 en 5)  En terwijl de internationale gemeenschap  een “politiek proces” eist om het eigenbelang van buitenlandse mogendheden te laten gelden, blijft Syrië vastberaden zijn onvervreemdbaar recht opeisen: een politiek proces in Syrië wordt door Syrië zelf bepaald, zonder buitenlandse inmenging.

Zolang de internationale instellingen gepolitiseerd blijven en geen internationale rechtvaardigheid en vrede kunnen/willen garanderen, blijft de dreiging van een grote oorlog tegen Syrië bestaan, hoewel de internationale gemeenschap hiertoe geen enkel recht heeft. Gelukkig wordt het tegenwicht van Rusland-China en hen die zich hierbij aansluiten, steeds groter. Zo hopen wij dat eens het Angelsaksisch imperialisme zal eindigen en dat Israël en de wereld bevrijd worden van het terroristische zionisme, dat al decennia straffeloos internationale regels schendt en de soevereiniteit van volken en landen vernietigt. En ondertussen heeft het zionistisch regime massa’s chemische, biologische én atoomwapens opgestapeld.

P. Daniel

Video 1:

Video 2:

Video 3: The Jerusalem Post berichtte over de Israëlische wapenleveringen aan “rebellen” als deel van de actie “Good Neighbour” – goede buur – een actie uit “mededogen” voor hun buren die in vrede willen leven – het bericht moest op bevel van het IDF, het Israëlische leger – verwijderd worden omwille van “veiligheidsredenen”.

Video 4: Ter illustratie hoe ‘bei Nacht und Nebel” hulpgoederen vanuit Israël binnengesluisd werden in Syrië.  Wie controleert wat er geleverd wordt: melkpoeder, voeding, drank, tenten, dekens, medicijnen of… wapens?  Of, zoals mocht blijken na de zgn. “humanitaire redding” van 800 WH, wie geraakt er zonder problemen, visa of andere “papieren”, vlotjes over de grens naar Israël?

Video 5: De berichten over vondsten van Israëlische wapens bij de “terroristen” zijn niet nieuw.  Telkens een gebied heroverd wordt door de Syrische overheid worden zulke wapens buit gemaakt.  Wie geïnteresseerd is hoeft slechts naar YouTube te surfen en “Israeli weapons found in Syria” te typen; u zal merken dat tijdens heel de oorlogsperiode regelmatig Israëlische en Amerikaanse wapens bij de terroristen gevonden werden.

Vrijdag 21 september 2018

Dubbel feest

Vorige vrijdag werd niet alleen het feest van de Kruisverheffing gevierd maar ook het feit dat onze gemeenschap “Orde van de eenheid van Antiochië” op die dag in 2000 werd opgericht. In de voormiddag namen we nog deel aan een eucharistieviering in de parochiekerk van Qâra ter gedachtenis (6 maanden na de begrafenis) van de gekidnapte en vermoorde soldaat Samer, de zoon van een van onze meest bevriende families. Een andere zoon soldaat is nog altijd “vermist”. Na de dienst bleven we een tijd bij de familie.

Wij begonnen onze feestviering met de plechtige vespers in onze kerk. Er waren een 150 aanwezigen, waarvoor ons kerkje eigenlijk te klein is. De jonge Syrisch-orthodoxe priester Michaiel was met een 100-tal gelovigen uit Sadad aanwezig. Sinds we recent Sadad bezochten en er zo gastvrij werden verwelkomd, is er tussen ons een hechte vriendschapsband ontstaan. Abouna Michaiel ging ook mee voor in deze dienst, samen met abouna Georges, de  Grieks-katholieke priester uit ons dorp.  Daarna zorgden de gelovigen van Sadad voor een aantal gezangen in het Syrisch (Syriac), terwijl alle aanwezigen op het voorhoofd met olie werden gezalfd en het heilig Kruis vereerden. Daarna gingen we naar de grote binnenkoer. Het verhoog aan de nieuwbouw diende als podium en op de koer zelf waren de nodige stoelen voorzien.  Hier gaven de drie priesters, abouna Georges, abouna Michaiel en ik, elk een korte overweging over de betekenis van het kruis.

Hierop hadden de kinderen een sketch voorbereid. Een sketch is altijd een leerrijke en amusante vertoning. Nu werd uitgebeeld hoe de heilige Helena, de moeder van keizer Constantijn, volgens de traditie, in de vierde eeuw het Kruis van Jezus gevonden heeft op Golgota. (Nvdr: Lees “De legende van het Ware Kruis”)  Daarna wilde abouna Michaiel nog zijn dankbaarheid uiten jegens de gemeenschap en hij overhandigde aan moeder Agnes-Mariam een herdenkingsmedaille vanwege de parochie. Hierna gaf zij een korte uitleg over de stichting van de orde van de eenheid van Antiochië. En zo was het tijd voor het traditionele vuur. Achter het Mariabeeld was een stapel hout met een groot kruis voorbereid. Zoals bij de vinding van het kruis alom vreugdevuren werden ontstoken, werd er nu vuur gemaakt. Daarbij was ook echt vuurwerk voorzien. Ondertussen werden liederen gezongen en natuurlijk ook het Onze Vader en Wees Gegroet in het Aramees, de taal van Jezus. En zo was het tijd voor de maaltijd in open lucht. Er was een kraampje dat warme broodjes maakte en een kraampje dat popcorn aanbood. Op tafels stonden plastieken bordjes met verschillende groenten gevuld. Verder werd frisdrank geschonken. De mensen gingen in groepjes bij elkaar zitten of aten al staande.

Terwijl  de meesten afscheid namen bleef de gemeenschap met enkelen over voor een afsluitende bijbelquiz.

Onverwachte lichtpunten

Zoals reeds gemeld, werken onze megakeukens samen met Preemptive love coalition. Deze organisatie is gesticht door een Amerikaans echtpaar uit Texas, waarvan de vrouw voor enkele dagen nu bij ons verblijft. Dit evangelisch echtpaar met twee kinderen wil hun leven werkelijk in dienst stellen van slachtoffers. Zij hebben de VS verlaten en wonen nu in Irak, van waaruit zij slachtoffers van de onrechtvaardige Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten willen helpen. Zij worden door verschillende kerkgenootschappen gesteund.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Eens woedde er een “koude oorlog” tussen het communistische Oostblok en het vrije kapitalistische westen. Deze eindigde plots met de ineenstorting van de Sovjetunie. Mikhaïl Gorbatchev bracht in Rusland een openheid naar democratie en kapitalisme. Zijn opvolger Boris Eltsine voerde drastische economische, politieke, institutionele en sociale veranderingen door. Hierdoor konden een dozijn oligarchen, waaronder de fameuze Mikhaïl Khodorkovski, de grote uitverkoop van Rusland organiseren. De rijkdommen van het inmiddels kapitalistische Rusland stroomden vrij naar het kapitalistische westen, totdat Vladimir Poetin de kraan dicht draaide. Vanaf dat moment was hij vijand nr. 1 in het westen maar hij gaf aan zijn land en zijn  volk wel zijn economie, zijn politiek en zijn eigen waardigheid terug.

De strijd waarin de wereld nu verkeert, is een ideologische strijd, een strijd tussen twee tegenstrijdige systemen. Rusland verzet zich tegen iedere inmenging in de politiek van een ander land, tegen iedere regeringswissel van buiten af en streeft naar een daadwerkelijke erkenning van de internationale regels op dit gebied. Rusland wil samenwerken met andere landen tot beider voordeel en streeft naar een multipolaire wereld. De VS blijven streven naar een (onhoudbare) unipolaire wereld, waarin zij met hun bondgenoten de  alleenheersers zijn. Zij doen niets anders dan zich mengen in de politiek van andere landen, regeringswissels bewerken en gekleurde revoluties uitlokken om hun heerschappij (met hun militair-industrieel complex, hun banken…) in stand te houden. Zij kennen geen soevereine landen doch alleen maar vazallen, die mee hun unipolaire (… nvdr: de rest van de zin is ergens in het www verloren gelopen…)  Is het verwonderlijk dat het uitgerekend de VS zijn die anderen beschuldigen van inmenging?…We zijn onherroepelijk de overgang aan het maken van een unipolaire naar een multipolaire wereld. En de overwinning van  Syrië op deze verpletterende unipolaire macht, vormt een keerpunt in het wereldgebeuren.

We geven enig nieuws uit het leven van de  gemeenschap, een beeld van de  voor-bereidende spanningen rond de bevrijding van het laatste bolwerk van terroristen in Syrië en goed  nieuws uit de strijd tegen de “gendergekte”. En tenslotte weer video’s in overvloed.

P. Daniel

Vrijdag 31 augustus 2018

Flitsen

Het zwemfeest voor de kinderen en de mannen is inmiddels al een vast onderdeel van de zondagmorgen geworden. En een creatief ontbijt op het gras in de schaduw eveneens. We moeten er nu nog van profiteren want volgende zondag begint de school weer, wat overigens ook een herademing is en een terugkeer naar wat meer rust en regelmaat. Na afloop kwam er deze zondag juist een “hospitainer” toe die moest geladen worden met voeding, voor hen die er nog overblijven in het vluchtelingenkamp van Dweyr. In de voormiddag moeten deze week nog enkele tienduizenden kaarsen ingepakt worden om bij de dozen van humanitaire hulp gevoegd te worden. Wat het oogsten betreft is het nog een rustige periode. Volgende week zal de grote druivenoogst beginnen. Ondertussen worden de vijgen geplukt. Vijgenbomen staan her en der over heel het terrein verspreid. Het zijn eerder breed uitgegroeide grote struiken. De vijgen worden niet allemaal tegelijk rijp, ze moeten dus nauwkeurig gekozen worden en met steeltje en al geplukt worden. En zo gingen we  deze week om vijf uur in de namiddag, wanneer de zon al wat zwakker wordt, met een hele groep kinderen, broeders en zusters  het terrein af, op zoek naar rijpe vijgen.

Agressief en naïef

Wat blijven het westen en hun bondgenoten – zeg maar de VS – tegenover Syrië agressief en tegelijk naïef. Daarvan kregen we deze week enkele uitzonderlijke voorbeelden. In bijgevoegde video’s kun je een en ander bekijken en beluisteren.

Lees verder

De olifant, die het Westen weigert te zien

De permanente vertegenwoordiger voor Syrië in de Veiligheidsraad der VN, Dr Bashar al-Jaafari’ hield deze tussenkomst op 28.8.2018 over de gifgasdreiging in Idlib:

“Mevrouw de voorzitster, We hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een reusachtige olifant in deze kamer, die met zijn roekeloosheid de fundamenten van ons gezamenlijk werk bedreigt.  En die met zijn reusachtig grote poten de feiten en de inbreuken van sommige vaste leden de VN-Charta en de principes van internationaal recht vertrapt.    Het lijkt er ook op dat de foute strategie en praktijk van westerse regeringen t.o.v. mijn land vastberaden gehandhaafd blijft. In plaats van schuld en politieke en rechtmatige verantwoordelijkheid te erkennen van een terroristische oorlog tegen de Syrische staat en bevolking, in plaats van hun rampzalige politiek t.o.v. de regio in het algemeen en Syrië in het bijzonder recht te zetten, gaan zij door met hun agressie met zwarte vlaggen, Witte Helmen en rode lijnen, met de voorbereiding van een nieuw bloedig toneelstukje door middel van chemische wapens in het noord-westen van Syrië (Idlib).  Dit alles opdat het politieke proces geboycot, de agressie van de westerse regeringen in deze Raad tegen mijn land en de bezetting van delen van Syrië gerechtvaardigd wordt, opdat de vechtlust en vastberadenheid der terrorismerestanten in deze gebieden zou aangewakkerd worden. 

Mijn regering keurt de gezamenlijke verklaring van de VSA, Frankrijk en G.B. (dreigement gifgasgebruik)* af en verwerpt zijn vorm en inhoud.   Syrië heeft herhaaldelijk verklaard het gebruik van chemische wapens als immoreel te beschouwen.  Syrië veroordeelt het gebruik van chemische wapens eender waar, eender waarom, en tegen eender welke tegenstander.  Syrië herhaalt vandaag nog maar eens dat het geen chemische wapens bezit en dat het voldaan heeft aan alle verplichtingen van de OPCW, waarvan ook de Veiligheidsraad in kennis gebracht werd, Syrië heeft alle verplichtingen vervuld.    Ik moet toch niet tijdens elke vergadering herhalen dat de Syrische voorraad vernietigd werd in de Mid. Zee op het Amerikaanse schip MS Cape Ray.  Dit terwijl voor Israëls nucleaire, chemische en biologische wapens de zegen van de Veiligheidsraad (nog) verwacht wordt om ze te verwijderen. 

Mevrouw de voorzitster, ik leg in uw handen gedocumenteerde informatie over de voorbereidingen van de terroristische organisatie Al-Nusra Front en hun aanverwante groeperingen om chemische wapens te gebruiken tegen de burgerbevolking in de Idlib provincie.  Dit opdat de Syrische strijdkrachten aangevallen worden en eender welke militaire agressie door de westerse regeringen die aan de touwtjes trekken van deze terroristische organisaties.  Iets zoals de Amerikaanse agressie op de Shayrat luchthaven op 7 april 2017 en de tripartite agressie door de VSA, Frankrijk en G.B. op 14 april 2018.

In deze context – de voorbereiding van dit misdrijf – verzoeken wij met klem dat de landen, met enige invloed op de terroristische organisaties, hun huursoldaten zouden beletten deze misdaden te begaan. 8 containers chloorgas werden vervoerd naar het dorp Haluz in Idlib ter voorbereiding van het scenario, beschreven in het nieuw chemische wapens-toneelstuk.  De terroristen van Hizb al-Turkistani al-Islami (Oeigoeren) en het Al-Nusra Front, die de schrijvers van VN-verslagen “niet staatsverbonden bewapende oppositie” (nochtans door o.a. de VSA erkend als terroristische organisatie) noemen, zullen giftige chemicaliën gebruiken tegen Syrische burgers, op tientallen kinderen, die enkele dagen geleden ontvoerd werden in de dorpen van Aleppo en Idlib (provincies). 

De Syrische regering zal ervan beschuldigd worden, een oproep voor een flagrante agressie tegen Syrië zal luid weerklinken.  Elke agressie tegen mijn land is een agressie tegen een land dat deze VN mee opgericht heeft, een agressie tegen regionale en internationale veiligheid en vrede.  Het zal niets minder dan de steun aan het terrorisme betekenen en onze pogingen samen met onze geallieerden om het terrorisme te bestrijden als schietschijf gebruiken.  De agressoren moeten weten dat uiteindelijk loontje om zijn boontje komt.”

*In dit verband publiceerden wij twee dagen geleden:

De VSA zijn bezorgd…

 

De VSA zijn bezorgd…

De bronafbeelding bekijken… hun destroyer The Sullivans met 56 kruisraketten is in de Perzische Golf aangekomen in afwachting van het signaal voor de volgende missie “straf Assad”.  Hun B-1B strategische bommenwerper met AGM-158 “air-to-surface” raketten wacht op de Al Udeid luchtmachtbasis in Qatar.

Naar verluidt zou Trump met Merkel – of Merkel met Trump – getelefoneerd hebben om hun bezorgdheid over het Idlib offensief met elkaar te delen.  Rusland moet ingrijpen, luidt de “bezorgdheid”, Assad afremmen, aandringen op dialoog, een verdere escalatie vermijden.

Alsof de Idlib regio niet de broeihaard van alle mogelijke djihadistengroepen is.  Alsof een regering eender waar ter wereld dit reële gevaar op zijn grondgebied kàn dulden.  Wie hen nog als “gematigde rebellen” durft te beschrijven, lijdt aan waandenkbeelden. Al dringt de waarheid zo stilaan, ook bij de poco media, door dat het hier om een ongeleid zootje terroristen gaat.  Wie van hen zich alsnog wil overgeven is  welkom bij de verzoeningscommissie. Probleem is dat het hen door hun radicale broeders verboden wordt. Deze nodigden zelfs Turkije uit het land te bezetten d.m.v. een “mandaat”, met verwijzing naar de voormalige mandaatlanden Frankrijk en G.B. .

Om hen te overtuigen, hun vechtlust te ondermijnen,  wordt ook aan psychologische oorlogsontrading gedaan, o.a. door middel van het verspreiden van een filmpje dat door een “regeringsspion” gedraaid werd achter de terroristische linies, dicht bij de Idlibistan-Turkse grensovergang, Bab Al-Hawa.  Deze grensovergang werd vooral gebruikt om de terroristen naar en van Aleppo te versassen, wapens over te brengen, aanslagen te plegen.

En het scenario van het zgn. gebruik van chemische wapens door de Syrische regering herhaalt zich.  De VSA waarschuwden Rusland dat het desgevallend Syrië opnieuw zou aanvallen.  Bloomberg wist te melden dat John Bolton, nationale veiligheidsadviseur, tijdens een ontmoeting met zijn Russische evenknie Nikolai Patrushkev op 23 augustus in Genève zou gewaarschuwd hebben dat de VSA “gereed zijn dit te beantwoorden met grotere militaire kracht dan voorheen”.  De VSA zouden naar verluidt “over informatie beschikken” (… informatie die vanzelfsprekend geheim gehouden wordt, zoals ook het bewijs bij de Skripals…) dat het Syrische leger een chemische aanval aan het voorbereiden is op de provincie Idlib.  Bolton had vooraf ook al bekend gemaakt “dat de VSA bereid zijn op een grotere schaal militaire wapens te gebruiken.” 

Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig.  Het klinkt bijna als een uitnodiging aan Al Qaeda (…Al Nusra…Hayat Tahrir ash-Sham) om toch vooral hun voorraad chemische substanties te gebruiken.  Laten we niet vergeten dat voor dit doel acht vaten met chloor naar de Idlib provincie gebracht werden.

Op 21 augustus werd er door de “partners in crime”, de VSA, G.B. en Frankrijk een gezamenlijke verklaring afgelegd waarbij met militaire actie gedreigd werd indien er een chemische aanval zou plaats vinden.  De VSA hebben verschillende aanvallen tegen Syrië uitgevoerd, in 2017 en 2018, zonder enig bewijs dat de Syrische regering verantwoordelijk was voor het gebruik van chemische wapens.

Daarentegen meent Rusland te weten dat Al Nusra in samenwerking met Britse specialisten opnieuw een chemische aanval wil ensceneren.  De Russische defensieminister beschuldigde de VSA ervan met al-Qaeda-verwante terroristen samen te werken, die een chemische aanval voorbereiden die dan de aanleiding zal zijn van een aantal westerse raketten en bommen op Syrië.  De acht vaten met chloor zouden bezorgd geworden zijn in de stad Jisr ash-Shugur, 20 km van de Turkse grens, vervolgens aan de Hizb al-Turkistani al-Islami-djihadisten (de beruchte Oeigoeren – zie eerder bericht onderaan) in het dorp Halluz, enkele km verwijderd.   Een speciale groep door de Britse militaire onderaanneming Olive opgeleide terroristen zou inmiddels ook in Jisr ash-Shugur hun opwachting gemaakt hebben.  Het scenario is inmiddels bekend: een chemische aanval, gevolgd door de reddingsactie van de Witte Helmen.  En ditmaal zullen er slachtoffers vallen: een tweede onthulde nepredding voor gevallen stof is niet voor herhaling vatbaar.

En opnieuw stelt zich de logische vraag: waarom zou Assad bevel geven zijn burger-bevolking aan te vallen met chemische wapens als hij de laatste djihadistenbrandhaard aan het uitroeien is?  Het Syrische leger zal met ondersteuning van Rusland en Iran met conventionele wapens ook wel de noordelijke provincie heroveren.

Je kan je natuurlijk ook afvragen of Trump zo welwillend luistert naar zijn oorlogs-fluisteraars om vooral de aandacht af te leiden van zijn uitschuivers, zoals de betalingen voor zijn vermoedelijke affaires.  Tenslotte komen de midterm verkiezingen in november eraan.  Na de vorige Amerikaanse aanvallen in Syrië schoot Trumps populariteit de hoogte in…   Bolton en Pompeo willen het imago van hun president, die de “arme Syriërs wil redden van de dictator – het Beest – Assad” opblinken en als toemaatje Iran ontwrichten opdat ook daar de “regime change”-wens werkelijkheid kan worden.

De Amerikaanse regering heeft 200 miljoen dollar voor de heropbouw van Syrië bevroren maar wil maar al te graag veel meer geld uitgeven aan de vernietiging ervan.

Lees ook in DWN: Syrien und Russland drängen Söldner bei Idlib zurück – vooral de laatste paragraaf uit de Turkse krant Aydınlık over de “false flag” scenario’s om Syrië opnieuw te kunnen bombarderen.

Het Idlib-offensief is begonnen

Zo ziet het eruit in Idlibistan, het paradijs der “gematigde rebellen”

Analyse: Het Westen is tot alles bereid om Syrië te onderwerpen

Gaat China een handje toesteken in Idlibistan?

 

 

 

 

 

 

 

 

Syrië in een notendop: voor geldgewin kan er altijd een oorlogje bij

De bronafbeelding bekijkenZelden in drie paragrafen de toestand in Syrië zo duidelijk beschreven gezien als in de DWN.

“Intussen is het M.O. en vooral Syrië de crisishaard van vele conflicten geworden.  Sinds 2011 heerst er oorlog in het door president Baschar al-Assad geregeerde land.  Het land werd als gevolg van de Arabische oorlog door internationale en islamistische huurlingen overvallen.  De sleutelpositie op de grondstoffenmarkt (…olie, gas) heeft Syrië in het brandpunt van geopolitieke belangen doen belanden.

Talrijke terroristische groeperingen voeren op Syrisch grondgebied een plaatsvervangende oorlog.  Met als gevolg steeds weer massale volksverdrijvingen en vluchtelingenbewegingen naar de EU en Turkije (… Libanon en Jordanië werden even over het hoofd gezien).

De oorlog in Syrië draait in de eerste plaats om de bouw van pijpleidingen, met dewelke verschillende economische en strategische belangen verbonden zijn.”

Zowel de VSA als de EU (het heilige Westen) kennen de ware achtergronden.  Iedereen doet alsof zijn neus bloedt.  Merkel mag zich gelukkig prijzen dat de VSA in haar land nog geen “volksopstand” georganiseerd hebben om Nord Stream 2 alsnog te kunnen verhinderen.  Sancties en dreigementen hebben tot op heden het project nog niet kunnen stop zetten.  Merkel realiseert zich heus wel dat toegeven aan die chantage haar politieke dood zou betekenen.  Hoewel… een “terroristische aanslag” bv. op de plaats waar de pijpleiding in Duitsland aan wal komt kan toch niet zo moeilijk te organiseren zijn?

Bende komedianten!

Vertaald uit het Duits door onze redactie.

U kan de drie video’s voorzien van ondertiteling en geaut. vertaling via icoontjes onderaan.

 

 

Oorlogsstrategie met kinder-figuranten

De bronafbeelding bekijken

In bovenstaande video worden twee kinderen genoemd, Oman en Aylan, die tot iconen verheven werden om de oorlog tegen de regering Assad te rechtvaardigen.  U zal zich het beeld van de kleine Oman in de ziekenwagen herinneren –  hij werd toen net “gered” door de Witte Helmen.

Zijn vader zette nadien de toestand recht.

En vooraf, het aangespoelde jongetje, Aylan, op het Turkse strand, dat daar heel fotogeniek neergelegd werd, nadat het uit de zee opgevist werd, om pakkende beelden te kunnen schieten.  Bleek dat de vader in werkelijkheid de mensensmokkelaar was, die met zijn gezin naar de Griekse eilanden  “vluchtte”… Eigenlijk was noch hij, noch zijn gezin in gevaar, leefde veilig en wel in Turkije, maar wilde een nieuw gebit, dat zijn zus in Canada hem niet kon/wilde betalen en hem de raad gaf naar de EU te trekken waar hij dat gratis zou kunnen krijgen.  De moeder en een broer verdronken. Intussen is vaders wens in vervulling gegaan; de Canadese regering gaf hem een nieuw gebit asiel.

De cameraploeg der Witte Helmen zijn meesters in het gebruik van kinderfiguranten.

De bronafbeelding bekijken

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Idlib (N Syrië) huisvest nu naar schatting tussen 70 en 100.000 terroristen. Indien er geen overeenkomst met hen mogelijk is, zal het leger dit laatste bolwerk ongetwijfeld militair zuiveren. De overwinnaars van deze oorlog zijn het Syrische volk, zijn leger en zijn president met hun bondgenoten Rusland en Iran. De grote verliezers zijn VS, Israël, NAVO en bondgenoten. Zij doen nu alles om de eindoverwinning  tegen te houden door zoveel mogelijk te beletten dat het Syrische leger heel zijn grondgebied terug in handen neemt, de terugkeer van de vluchtelingen te  beletten, een politieke oplossing te boycotten.

Kortom de VS willen hun wereldoverheersing, die al voorbij is, toch nog in stand  houden. In die zin is Jeffrey Feltman, voormalige adviseur van Hillary Clinton, er in geslaagd om aan alle UNO organisaties iedere samenwerking voor de vrede in en de heropbouw van Syrië te  verbieden, d. i. precies het  tegendeel van dat waarvoor de UNO werd opgericht. Hij kon dit gemene spel regelen buiten de VN Veiligheidsraad en buiten de secretaris-generaal om. (What Makes the West Reject Russia’s Syria Reconstruction Initiative?)  En Parijs, Londen en Washington laten nu weten dat ze krachtdadig zullen reageren wanneer er in Syrië nogmaals een chemische aanval plaats vindt. Syrië heeft in deze oorlog nooit chemische wapens gebruikt. Het waren telkens de rebellen met hulp van buitenlandse mogendheden, maar omdat er geen bewijzen zijn tegen Syrië, blijven deze aanslagen tot heden ongestraft. De zogenaamde aanslag van dit jaar in Douma was een door de Witte [Sc]Helmen, een afdeling van Al Qaida, geveinsde aanslag, waarvoor ze kinderen hadden omgekocht. Dit was voor Parijs, Londen en Washington genoeg om Syrië te bombarderen. Met de huidige verklaring mogen we verwachten dat ze weer een aanval aan het voorbereiden zijn, waarvan de Russen overigens al de aanwijzingen gegeven hebben. Al staat de eindoverwinning vast, de “internationale gemeenschap” kan de lijdensweg van het Syrische volk nog erg verzwaren.

Ondertussen zal onze gemeenschap MSJM (Monastère Saint Jacques le Mutilé  Projecten) met haar vele medewerkers verder zorgen voor hulpverlening aan de bevolking van gans Syrië, vooral aan hen die het meest in nood zijn, met kleding en voeding, vele tienduizenden warme maaltijden (per dag, 5 dagen in de week) in verschillende megakeukens, mobile dispensaria, ‘hospitainers’ en ambulances met medisch personeel… Deze hulpverlening is mogelijk dank zij de samenwerking met verschillende organisaties, en vooral dank zij jullie milde steun. Moge de Heer Jezus het jullie veelvoudig vergelden (IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB ; Abdijlaan 16,  B-2400 MOL-POSTEL, Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel)

Nvdr: Hieronder enkele beelden. Neem ook eens een kijkje op facebook naar de ‘atelier  ‘eigen gehaakte kleding, topjes, mutsen, handschoenen, en andere hebbedingetjes’…Qara – Handmade Syria: https://www.facebook.com/qaraproject/

Hospit-80517-1

8.5.17: Inwijding hospitainer bij Mar Yakub (mobiel ziekenhuis)

Hospit-80517-2

Hospit-80517-4

Pater Daniel en Zr. Agnes Mariam verwelkomen provinciegouverneur

Atelier d'alphabétisation

Alfabetiseringsklas

Na enkele flitsen uit de gemeenschap krijg je een verslag van een scoutskamp door fr. Jean. Onze VRT blijft  de grootste kwakkels leveren. Nu krijgen we  weer een artikel over de gifgasaanval in Ghouta, 5 jaar geleden, met journalistieke onzin, zonder enige band met de werkelijkheid. Daarom een protest tegen deze laffe wijze van blijven meeheulen met de moordenaars van Syrië. “En dit nog” geeft je weer een overvloed aan video’s over de oorlog en het herstel.

P. Daniel

Vrijdag 24 augustus 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Diploma-uitreiking

De cursus Project Management  werd al vroeger afgesloten maar vorige vrijdagavond vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de ‘volksmarkt’. Het was een uitgebreide ceremonie. Iedereen werd met een zwarte toga bekleed en nam plaats tussen het panel, bestaande uit de coach, abou Zaki, de kolonel, zr. Claire-Marie en ik. Ze kregen hun diploma en er werd een foto genomen terwijl de gediplomeerde fier zijn/haar diploma toonde. De coach sloot af met een dankwoord aan het adres van de gemeenschap. Al ben ik zelf moslim, zo zei hij, ik geef deze cursus geheel in eenheid met de geest van deze gemeenschap. En dat is ook werkelijk waar. We hadden de gelegenheid om het project van verschillenden eens nader in te zien: de opvang van gehandicapten, van weeskinderen, eenzame vrouwen… (allemaal enorm toegenomen wegens deze oorlog). Sommigen hebben het tot een heel boek uitgewerkt. Tot onze verassing zien we dat we er regelmatig in vermeld staan… als geldschieter, dus in feite jullie als weldoeners. Ze rekenen op enige steun bij het begin.

Verrassende oecumenische gastvrijheid

Zondagmorgen rijden drie zusters, Ibrahim, onze ingenieur en ik naar abouna Michaiel van Sadad. Deze jonge, gehuwde, Syrisch-orthodoxe priester heeft met vrijwilligers een soort medisch centrum opgericht, waarvoor wij hem het nodige materiaal konden bezorgen. Hij is een erg dynamisch en sympathiek man. Ook het dorp Sadad, slechts een 25 km van hier, is een heel bijzonder dorp omdat er alleen maar christenen wonen, ‘n 13.000. Ze weten allemaal dat hun dorp tweemaal in het Oude Testament vermeld wordt (Numeri 34,8 en Ezechiël 47, 16). Er zijn acht kerken, op één na, allen Syrisch-orthodox. Moslims hebben ooit gevraagd er een moskee te mogen bouwen maar de bevolking verkoos homogeen christen te blijven met kerken zonder  moskee. Je ziet ook nergens een vrouw of een meisje met een sluier en vele huizen zijn getekend met een kruisbeeld of een Mariabeeld. Je hebt soms de indruk dat je in een christelijk dorp in Libanon bent.

Lees verder

“Wij zijn verantwoordelijk voor de oorlog in Syrië”

Er lopen in de VSA toch nog mensen rond die de voorgekauwde retoriek over “het beest Assad” van tafel vegen, de waarheid onder ogen durven zien en die pleiten om het “buikgevoel” van Trump te volgen, die initieel beloofde “onze jongens terug naar huis te brengen”. 

Prof. Jeffrey Sachs, univ. Columbia, voormalig speciaal adviseur van VN secretaris-generaal Koffi Annan en diens opvolger Ban Ki-moon, is overduidelijk:

“Het is een US-fout, die zeven jaar geleden begon.  Wij zijn verantwoordelijk, wij zijn met deze oorlog begonnen om een “regime change” te bewerkstelligen, wij zijn de schuld aan de duizenden doden, aan de miljoenen vluchtelingen, het was een CIA-operatie samen met Saoedi-Arabië, wij moeten daar weg, de mensen zijn onze bemoeienissen in het M.O beu: Irak, Syrië, Afghanistan… en schudt zijn hoofd als zijn mening met het riedeltje van de gifgasaanvallen beantwoord wordt.  “We moeten met bemiddeling van de VN met Rusland aan tafel gaan zitten en overleggen hoe we hieraan een einde kunnen maken.”

Waarschijnlijk wordt de professor intussen door de “deep state” veiligheidsdiensten onder de loep genomen, binnenkort vervolgd voor spionage voor Rusland, veroordeeld zoals in de beste McCarthy-tijden.

Opmerkelijk is wel dat dit gesprek per ongeluk op MSNBC uitgezonden werd, de zender berucht voor gestuurde nieuwsvergaring en eigen interpretatie.    Waarschijnlijk is de regisseur, die de professor uitgenodigd had, intussen ontslagen of wordt hij gefnuikt met #Metoo-verzinsels.

Kijken, ondertiteling en vertaling inschakelen of transcript voor geschreven Engelse tekst!

Syrië: De wereld is een schouwtoneel…

De bronafbeelding bekijkenN.a.v. de ontmoeting Poetin – Merkel in Berlijn vroeg een journalist tijdens de aansluitende persconferentie  zich af hoe de zgn. “nieuwe gespreksvorm over het Syrië-conflict” er zou uitzien: datum, thema’s, agenda… en of Duitsland bereid is op het verzoek van Poetin in te gaan, nl. aan de wederopbouw van Syrië deel te nemen.

Merkels regeringswoordvoerder maakte duidelijk dat de wederopbouw voor Duitsland geen prioriteit heeft.  En verwees naar de VN, naar de Mistura, die “de verantwoordelijkheid heeft het politieke proces om het conflict te beëindigen en de transformatie naar “regime change” (niet met deze woorden gezegd, maar wel bedoeld) te begeleiden.” 

Er zijn twee groepen protagonisten die naar verluidt de vrede in Syrië willen doen neerdalen.  Enerzijds, de Astanagroep met als hoofdspeler Rusland waaraan ook de Syrische regering màg deelnemen, anderzijds “het kleine groepje”, met de mede-verantwoordelijken van de Syrische oorlog, Frankrijk, G.B. VSA, Jordanië, Saoedi-Arabië én nieuwkomer Bundesrepublik Deutschland, die mee in het bad getrokken werd.  Beide groepen zouden “zeer eng” met de Mistura samenwerken en proberen het door hem geleide proces vooruit te helpen.  Slik.  Met Saoedi-Arabië, de tirannieke VSA, meeloper Jordanië en de voormalige mandaatlanden aan tafel valt er niet veel goeds te verwachten.   Desalniettemin heeft kanselier Merkel, voorafgaand aan de Poetinontmoeting, al te kennen gegeven dat eventueel “zinvol zou zijn – los van bovenstaande groepen – dat Duitsland, Rusland, Frankrijk en Turkije eens aan tafel gaan zitten”.  Zij heeft met Poetin afgesproken een dergelijke ontmoeting te organiseren.  Een datum is nog niet bekend. Op de vraag wie aan deze mini-conferentie zou deelnemen, de regeringsleiders of de buitenministers, ontweek de woordvoerder de vraag en antwoordde dat dit niet de volgende stap is, maar wel de daarop volgende, die voorbereid wordt door “raadgevers en experten”.

Wat betreft de wederopbouw van Syrië heeft Duitsland nog geen nieuwe houding aangenomen.  Hoewel in bepaalde regio’s het rustiger geworden is, komt de volgende brandhaard, Idlib, eraan.  Een “politieke vrede” (lees: “regime change”) moet het uiteindelijke doel zijn en zolang die vrome wens niet vervuld is, kan er van Duitse hulp bij de heropbouw geen sprake zijn.  En… voor wie het nog niet begrepen had… dit geldt ook voor de mening en houding van de EU, van alle lidstaten!

Juist.  En dan maar klagen over de financiële last der lidstaten voor de opvang van “vluchtelingen”.  Zolang het belerende Westen niet inziet dat deze houding Syrië nog meer in de armen van Rusland en Iran drijft, kan men “vredesgesprekken voeren” tot aan Sint Juttemis.

Bende komedianten!