Argentinië failliet, weeral heel stil bij de regimepers.

Waarom mag de bevolking niet horen dat een land wel failliet kan gaan?
Omdat na Di Rupo er alle tekenen op wijzen dat het land b in het zelfde bedje ziek is als Argentinië. Het enige verschil is dat zoals met Frankrijk, waar het water zoals al de andere zuiderse landen ook aan de neus staat, de EU niet kan/zal toelaten dat Europese landen failliet gaan, dat is een zekerheid voor de schuldeisers.
Maar ooit zullen wij, maar zeker onze kinderen de rekening mogen aflossen. Er staan ons zware periodes te wachten want wat die zogenaamde rechtse regering ook van plan is te doen, de inkomsten van regeringen zijn gecorreleerd aan belastingen die ze kunnen heffen, die op haar beurt gecorreleerd zijn aan de economische conjunctuur, die op zijn beurt weer een functie is van de wereldwijde inflatoire kredietexpansie die een kunstmatige groei aandrijft.
Kortom, Di Rupo en zijn Vlaamse lakeien, hebben ge(mis)bruik gemaakt van leningen, die ze als individueel land nooit zouden gekregen hebben, om de belgische goedweershow te brengen.
De belgische overheidsschuld is het eerste kwartaal van 2014 opgelopen tot 404,2 miljard euro, dat is 105,1 procent van het bruto binnenlands product.
Eind februari 2010 bedroeg de federale staatsschuld
325.633.169.187,51 EUR, Dit was een vermeerdering met 2.035.722.386,67 EUR ten opzichte van eind januari 2010
Eind november 2011 is de staatsschuld € 361 948 470 925
Dus is er in die 22 maanden niets gedaan om de ongeveer €2 000 000 000 PER MAAND aangroei van de staatsschuld te stoppen of te corrigeren.
OP 31.02.2013 was de schuld van de FEDERALE STAAT
€ 372 197 137 182,28
Eind juni 2014 zou officieel de schuld maar 384 813 033 483,73 EURO zijn.
Bedankt socialisten, di rupo heeft gelijk als hij zegt dat hij een “inspanning” gedaan heeft van 22 miljard.
Die 404,2 miljard is maar het topje van de ijsberg, de belgische schuld bedraagt in feit 480% van het bbp. Waar de regimepers zedig over zwijgt is naast de expliciete staatsschuld ook een impliciete staatsschuld bestaat: de verplichtingen van de staat tegenover zijn burgers. Pensioenen maken daar het grootste deel van uit.
Als je dan weet dat maar 30% van de bevolking zorgt voor de inkomsten van de staat….
http://www.express.be/business/nl/economy/argentinie-in-gebreke-gesteld-wegens-wanbetaling-faillissement-nakend/206764.htm

VLUG verkiezingen AUB

Vervolging der christenen krijgt geen aandacht in het westen…

… maar de Palestijnen des te meer!

Onbegrijpelijk dat Westen ogen sluit voor christenvervolging

In Mosul kregen christenen de keuze: bekering tot de islam, het betalen van extra belasting, of de dood. Trouw aan hun principes sloegen ze op de vlucht. Massaal. Waar is nu het Westen, dat zich zo betrokken toont bij andere getroffen groepen?

Het conflict in Gaza houdt de Arabische wereld bezig. Waarom houden de Golfstaten zich stil, zo luidt de vraag op internetfora en tv-zenders. Waarom laten vrome sjeiks die de belangen van de islamitische natie zeggen te behartigen hun geloofsgenoten in Gaza vallen?

Er zijn twee antwoorden. Het eerste is dat niemand minder dan de Saudische grootmoefti – bekend van zijn herhaaldelijke oproepen tot vernietiging van kerken op het Arabische schiereiland – moslims begin dit jaar verbood tegen Israël te vechten.

Lees verder bij Elsevier

Lees ook “Waarom vergeten wij de vervolgde christenen?”

Het geheim achter het tragische lot van Edith Cavell

lovenaarA2Naar aanleiding van de herdenking van het begin van WOI honderd jaar geleden, is het nuttig terug te blikken op bepaalde gebeurtenissen die zich  toen hebben afgespeeld en dan vooral op de versies die afwijken van de officiële  geschiedschrijving. Dit kan ook bijdragen tot het beter begrijpen van actuele gebeurtenissen. De geschiedenis herhaalt zich immers!

Zo een gebeurtenis is het tragische lot van Edith Cavell die op 12 oktober 1915 door de Duitsers in Brussel werd  terechtgesteld op verdenking van spionage. Edith Cavell was een Engelse verpleegster die werkte in een Brussel ziekenhuis.

In verband hiermede vond ik een “afwijkende versie” op de webstek van “Wake up from your slumber” dd. 02.01.2013 een tekst die  reeds verschenen was op de blog “Rhiannon on Wed, 2008-12-10 02:42.”

Uit deze tekst komt een totaal andere versie naar voor. Ik geef een beknopte samenvatting. Voor de details verwijs is naar de publicatie zelf.

Alvorens in te gaan op Edith Cavell is het nodig te kijken naar de drijvende krachten achter WOI. Dit zijn de “banksters” van The City en Wallstreet, met de Rothschilds in de hoofdrol.
Het was de bedoeling de “oude wereld orde” te vernietigen via een wereldoorlog, waarna een “nieuwe wereld orde” moest ontstaan onder de dictatuur van de “banksters” via een financiëel systeem dat gebaseerd is op schulden. Daartoe was reeds einde 1913 de FED opgericht in de USA.

Voor een verdere en actuele  duiding voeg ik een reactie bij op de bijdrage: “Sarajevo”:
Lovenaar op 1 juli 2014 om 00:32 schreef:
Voor de kenners :zie hierna een bruggetje naar uittreksels uit het boek “Under the Sign of de Scorpion” van Juri Lina. Hieruit blijkt dan uit een andere bron, dat WOI geen toeval was. Deze WOI kan ten andere niet los gezien worden van de plannen van de “banksters” met Rusland, waar een bolsjewistische machtsgreep was gepland.
http://theinfounderground.com/smf/index.php?topic=12488.5;wap2
Deze WOI kan evenmin los gezien worden van de plannen van de “banksters” op financiëel gebied. Zie 2 bruggetjes naar de fin. webstek van Zero Hedge.
In het licht daar van , is niet Sarajevo de aanzet tot WOI, maar wel de oprichting van de FED, einde 1913.
http://www.zerohedge.com/news/2014-06-28/sarajevo-fulcrum-modern-history-great-war-and-its-terrible-aftermath
http://www.zerohedge.com/news/2014-06-29/great-war%E2%80%99s-aftermath-keynesianism-monetary-central-planning-permanent-warfare-state
In verband met de rol van de “banksters” als drijvende krachten achter zowel WOI als WOII, is er de ervaring van de Russische prof. Daschitschew die enkele jaren geleden door de DVU uitgenodigd werd voor een spreekbeurt in Kiel. Hij kreeg echter spreekverbod van de Duitse overheid. Zijn toespraak werd nadien wel gepubliceerd in de National Zeitung. Het probleem was beperkt tot enkele zinnetjes uit deze toespraak, waarin hij het had over de bankiers van The City en Wallstreet als de verantwoordelijken voor WOI en WOII .”

De banksters hadden een oorlog gepland van ongeveer 4 jaar, ten einde het beoogde doel te verwezenlijken. Het probleem was dat beide partijen (en dan vooral Duitsland) niet over de middelen beschikten om dit 4 jaar vol te houden. Bijgevolg werden beide partijen dan bevoorraad en gesteund met geld.  Dit gebeurde dan ook met Duitsland via neutrale landen en ondanks de zeeblokkade door de Britten.
De Britse militaire attaché in Scandinavië,  Rear admiraal  M.P. Consett, was hiervan op de hoogte.  Hij volgde immers deze bevoorrading op. Toen hij zich rekenschap gaf  dat deze bevoorrading van Duitsland ook diende om te U-boten te bouwen , protesteerde  hij bij “the British Minister of Blockade” Robert  Cecil.
De ze laatste  gaf Consett opdracht te zwijgen, wat hij als een gehoorzame militair ook deed.
Na de oorlog zal Consett hierover een boek schrijven:”The Triumph of unarmed forces”, gepubliceerd in 1923 (volg bruggetje voor uitgebreidere bespreking).

Over de ”handel” tussen de oorlogvoerende partijen, terwijl hun soldaten bij miljoenen sneuvelden, is er het boek: “Merchants of death” van  H.C. Engelbrecht en F.C. Hanighem,

Edith Cavell, als verantwoordelijke van de “Belgian Relief Commission” was van deze handel ook op de hoogte. De organisatie verzamelde hulp voor de noodlijdende bevolking in het bezette gedeelte van België. Zij stelde dat deze hulp doorverkocht werd aan de Duitsers.

Edith Cavell deed dan een brief publiceren in ‘The Nursing Mirror’ op 15 april 1915. De “banksters” sloegen bij manier van spreken in paniek gezien hun verborgen agenda kon uitlekken.
William Wiseman, een Rothschild pion en hoofd van de Britse geheime dienst, contacteerde Max Warburg, het hoofd van de Duitse geheime dienst, wiens broer Paul Warburg een kopstuk was van de FED. Wiseman gaf opdracht Edith Cavell te liquideren. Paul Warburg werd geïnformeerd dat de executie van Edith Cavell de oorlogsinspanningen in het westen kon ten goede komen.

Edith Cavell werd aangehouden op 25 juli 1915 door Otto Mayer op verdenking van spionage. Zij weigerde te bekennen en Otto Mayer zette haar vervolgens –  op bevel van Max Warburg – onder druk met de dreiging dat haar weigering te bekennen talloze Belgen het leven ging kosten. Zij bekende uiteindelijk dat ze een Britse spionne was!
Op basis van een flinterdun dossier werd ze ter dood veroordeeld.

Er kwamen diplomatieke reacties alsook briefcampagnes.  Ook vanuit Duitsland. Edith Cavell had  immers een zeer goede reputatie in Duitsland. In eerste instantie werd haar terechtstelling voor 10 maanden uitgesteld, maar uiteindelijk werd ze dan op 12 oktober 1915 terecht gesteld. Na de oorlog werd haar lichaam herbegraven in Engeland.
Er vond eerst nog een plechtigheid plaats in Westminster Abbey onder leiding van King George V.

Nog een bijzonder detail: Robert Cecil, de bovengenoemde minister, was ook het hoofd van het Britse Rode Kruis.
Na haar terechtstelling startte de door de “banksters” gecontroleerd media in Engeland en de VSA een campagne om het “oorlogsvuur”  nog meer op te poken, met het gekende gevolg.

Opvallend is dat de voormelde afwijkende versie in de klassieke media niet aan bod komt.
Het moet nochtans mogelijk zijn een exemplaar van ‘The Nursing Mirror’ te vinden om op basis van de gepubliceerde brief een open debat aan te gaan.
We kunnen de klok niet meer terugdraaien, maar wat we wel kunnen doen, is pogen te geven waarop de slachtoffers recht hebben, en dat is de waarheid – ook al is die postuum.

Lovenaar

Bart Laeremans: “Alles binnen gehaald?”

IMG_9043 eurostadion“Beste vrienden,

Tijdens onze vakantietrip naar Polen (met een boeiende 51ste Europeade voor Volkskunst in Kielce) trad de Vlaamse regeringsvorming in een stroomversnelling. Sinds afgelopen weekend beschikt Vlaanderen over een ‘centrumrechtse’ regering, die zware offers zal vragen van de Vlaamse middenklasse en van de gezinnen: drastische verlaging van de kinderbijslag voor gezinnen vanaf twee kinderen, hogere onderwijskosten, hogere water- en energiekosten, fors verlaagde woonaftrek, ….

Deze nieuwe regering wordt weliswaar geleid door de N-VA, maar vreemd genoeg liggen de Vlaamse ambities nu veel lager dan vroeger. Terwijl er in de regeerakkoorden (of annexen) van 2004 en 2009 uitgebreide passages te lezen waren over de noodzakelijke uitbreiding van de Vlaamse autonomie, lezen we daarover vandaag niets meer. Het lijkt wel alsof alles is binnengehaald.

Onafhankelijke waarnemers zijn hierover bijzonder scherp. Zo schreef Pieter Bauwens, hoofdredacteur van de website Doorbraak op 26 juli: “In het regeerakkoord van 2014 is het vruchteloos zoeken naar zo’n passage. Gezien de vorige regeerakkoorden die de N-VA kon sluiten mét een duidelijke visie op meer Vlaanderen is dit een stap achteruit. Deze regering heeft geen gemeenschappelijke visie op het verder institutioneel versterken van de eigen deelstaat. Waarvan akte. De repliek dat zoiets niet thuishoort in een Vlaams regeerakkoord is gezien het verleden een zwakke verdediging. We hadden van een V-partij als leidende partij meer verwacht.”

Bauwens voegt eraan toe: “Misschien zijn er wel andere bakens verzet? Misschien helpt de N-VA een Belgische regering op de been die de levensverwachting van België niet verkort maar verlengt? Misschien toont de N-VA hier wel frisjes aan, dat het Belgische systeem flexibel genoeg is en toch werkt? En dan kan dit kamikaze-systeem een volgende keer ook eens in het nadeel van de huidige Vlaams-Zweedse coalitie spelen.”

In een interview in De Standaard van 29 juli verklaarde Professor Bart Maddens (KUL) over de geringe Vlaamse ambities: “En dan is er ook het ontbreken van elke verwijzing naar een nieuwe staatshervorming. Dat is de grootste teleurstelling. Voor het eerst legt een Vlaamse regering zich neer bij het institutionele status-quo. Historisch. De regeringen-Van den Brande en alle regeringen die daarop volgden, hebben wel communautaire ambities geformuleerd.”

 Vlaams-Brabant

Ook inzake de Vlaamse Rand zie ik geen echte ommekeer ten goede. De drie bladzijden hierover in het Vlaams regeerakkoord munten uit in vaagheden en algemeenheden. Zelfs een kanttekening bij de oprichting van de ‘Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel’ bleek te veel. Zal de regering-Bourgeois daaraan echt meewerken?

Een van de weinige echt concrete doelstellingen is dat men in onze streek tegen het einde van de regeerperiode 1.000 hectare bijkomend ‘toegankelijk groen’ zal realiseren (parken, bossen, natuurgebieden). Dat lijkt ambitieus, maar de aanzet daartoe was vroeger reeds gegeven. Bovendien kan dit in belangrijke mate slaan op bestaande private groengebieden die een wat meer openbaar karakter krijgen.

Wanneer het gaat over de échte hefbomen waarmee het Nederlandstalig karakter kan versterkt worden, zien we weinig concreets. De Vlaamse regering lijkt in ieder geval zelf niet van plan om een doortastend woonbeleid te zullen voeren in onze streek. Hoewel de provincies overal ontvet worden, blijft Vlabinvest (dat jaarlijks enkele betaalbare woningen bouwt voor Nederlandstaligen) vastgeklonken op provinciaal niveau. Nochtans voert de provincie Vlaams-Brabant (bestuurd door een tripartite met Groen) helemaal geen ambitieus woonbeleid. De Vlaamse regering lijkt zich daarbij neer te leggen.

Nergens lees ik dat men inspanningen zal doen om hoogbouw in Vlaams-Brabant tegen te gaan. Het verstedelijkingsbeleid zal dus worden voortgezet. Een groot vraagteken is trouwens wat men van plan is met Parking C. Zal de nieuwe Vlaamse regering even slaafs als de vorige de Brusselse oekazes ondergaan inzake het nieuwe stadion? Of zullen Weyts (Vlaamse Rand) en Schauvliege (Ruimtelijke Ordening) respect vragen voor de genomen Vlaamse beslissingen en de moed hebben om dit dwaze plan te verijdelen?

Ook op andere domeinen (onderwijs, cultuurcentra, taalgebruik bedrijfsleven, …) valt weinig of geen concrete vooruitgang of vernieuwing te bespeuren, vergeleken bij de vorige beleidsnota’s.

Die vernieuwing komt er wel op vlak van welzijn: men wil de historische achterstand inzake het welzijns- en gezondheidsaanbod in onze streek eindelijk aanpakken. Hiervoor wordt een nieuw instrument ‘Vlabzorginvest’ opgericht. Op zich is dit een goede zaak, maar ik vrees dat alle bijkomende middelen voor Vlaams-Brabant dáárin geïnvesteerd zullen worden, zodat er weinig of niets zal overblijven voor een beleid dat het Nederlandstalig karakter van onze streek opnieuw versterkt.

 Mag ik eindigen met een constructief voorstel voor de Vlaamse regering? Schrap de overbodige en peperdure tramlijn tussen Brussel en Willebroek en vervang die door een busbaan op de pechstrook van de A12. Het uitgespaarde geld (300 miljoen euro enkel voor de aanleg!) kan dan geïnvesteerd worden in een verstandig woonbeleid voor jonge Vlaamse gezinnen.

 Ik wens u van harte nog een zonnige en ontspannende vakantiemaand toe.

 Bart”

Schotse terriers zijn de geslagen hond

Een sportorganisatie die zich ietwat naam wil geven is verplicht een openingsceremonie te houden, die een spektakel op zich is.  Zo ook bij het begin van de Commonwealth Spelen (Verenigd Koninkrijk en haar gemenebest staten) in Glasgow,  Schotland.
Kleurrijk.  Regenboogrijk. Dansende robotten en kussende mannen.  We kijken van niets meer op.

De moslims voelen zich weer in hun kruis gepakt.  Vooral die in Maleisië zijn beledigd want…  iedere sportafvaardiging werd het stadion ingeleid door een Schotse terriër en dat was erover.

Het Engelse team

De Maleisische oppositieleider Mohamad Sabu was furieus:  “Dit is zo respectloos naar Maleisië en moslims”, schuimbekte hij in The Daily Telegraph. “Helemaal omdat het nu Ramadan is. Moslims mogen honden niet aanraken en daar had de organisatie best een beetje rekening mee mogen houden.”

Voormalig parlementslid Ibrahim Bin Ali van het extreemrechtse Perkasa eist zelfs verontschuldigingen: “Dit is hoogst ongepast. Schandelijk, zeker in een zogenaamd beschaafde samenleving als Groot-Brittanië. Dit is niet alleen beledigend voor Maleisië als Islamitisch land, maar voor moslims over de hele wereld.”

FT

Leve Belgiė ?

Waalse haan2 nieuw logo
BELGIĖ met meer gevangenen op straat dan opgesloten.
BELGIĖ met een justitie die niet werkt noch hervormd geraakt.
BELGIĖ met ministers die tussenkomen in bankvonnissen.
BELGIĖ met onderzoekscommissies die hun werk niet mogen doen.
BELGIĖ met de op één na hoogste belasting van Europa.
BELGIĖ met een openbare schuld van 32.100 euro per inwoner (Griekenland “slechts” 19.000 euro per inwoner en die zijn zo goed als failliet !!!).
BELGIĖ met vakbonden die geen belasting betalen op hun inkomen.
BELGIĖ met bijna geen belastingscontroles in Brussel en Walloniė.
BELGIĖ met 30 % meer ambtenaren in Walloniė dan in Vlaanderen.
BELGIĖ met het grootste aantal ambtenaren in heel Europa.
BELGIĖ met 30 miljard fiscale fraude waar niemand iets aan doet.
BELGIĖ met een verdubbeling v d ziekteverzekering in 12 jaar tijd.
BELGIĖ met soms 3 generaties werklozen in één gezin.
BELGIĖ met ministers die illegale asielzoekers bezoeken en hen aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
BELGIĖ waar Waalse politici van mening zijn dat werklozen een premie moeten krijgen om werk aan te nemen.
BELGIĖ waar belastingcontroleurs zelf hun computer kopen.
BELGIĖ waar vonnissen v h hoogste gerechtshof -B.H.V- niet uitgevoerd worden, maar politiek ‘onderhandeld’.
BELGIĖ waar jonge criminelen die een scholier neersteken ‘per vergissing’ uitgeleverd worden, vóór hun berechting.
BELGIĖ waar Waalse ministers zoete broodjes bakken met Zairese dictators.
BELGIĖ waar ministers de gemeentewet laten wijzigen zodat ze als Europees commissaris ook burgemeester kunnen blijven.
BELGIĖ waar jaarlijks 3 miljard werkloosheidsvergoedingen ten onrechte worden uitgekeerd.
BELGIĖ waar 80 miljoen wordt gespendeerd aan studies voor een wapperbrug die er waarschijnlijk nooit komt.
BELGIĖ waar justitiepaleizen verkocht worden aan duistere Ierse maatschappijen om ze dan terug te huren aan woekerprijzen.
BELGIĖ waar brandstof hoger belast wordt dan de grondstof waard is.
BELGIĖ waar ministeriėle kabinetten dubbel zoveel medewerkers hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk.
BELGIĖ waar het laagste pensioen van Europa wordt uitgekeerd
bvb: Luxemburg 97,2 % van het laatste loon – Belgiė 66,1 % van het laatste loon
BELGIĖ waar Vlamingen meer betalen aan Brusselaars en Walen dan West-Duitsers aan Oost-Duitsers.
BELGIĖ waar Vlamingen meer aan Brussel en Walloniė betalen dan Nederland betaalt aan Europa.

Ons plan

Noord-Korea: wapenleverancier van Hamas

De EUSSR, de VN, de NGO’s, politici en oogklepdragende paxmilitanten  mogen dan al voor vrede pleiten, maar zolang ze Gaza blijven financieren, kan Hamas zich ongehinderd van wapens blijven voorzien.  Daarom moeten de tunnels vernietigd worden, daarom is er een blokkade.

kimjongun

Via een Libanese firma in Oost-Beirut zou Hamas – volgens The Telegraph – een voorafbetaling gedaan hebben aan Kim Jong Un voor de levering van een niet nader gespecifieerd aantal raketten.  Hamas heeft de laatste tijd nogal kwistig raketten uitgedeeld en wil graag zijn voorraad aanvullen. Het zou gaan om een bestelling met een factuurwaarde van honderdduizenden dollars.

Noord-Korea wil nl. de westerse invloedsfeer in het M.O. boycotten.  Eender hoe.  Veiligheidsdiensten melden al langer dat er een intensief contact is met islamitische groeperingen in het M.O.
Volgens de bronnen van de The Telegraph gaat het niet uitsluitend om honderden raketten maar ook om moderne telecommunicatiesystemen opdat de coördinatie van aanvallen tegen Israël gerichter kan verlopen.
In 2009 leverde het land al granaatwerpers aan Iran, waarvan een deellading van meerdere tonnen toevallig tijdens een noodlanding in Bangkok aan het licht kwamen.  De uiteindelijke bestemming was de Hizbollah in Libanon en Hamas in Gaza.
Nog steeds volgens The Telegraph gaat het Israëlische leger ervan uit dat Noord-Koreaanse experten Hamas bij de bouw van het onoverzichtelijke en reusachtig grote tunnelweb terzijde gestaan hebben.

Bovenstaande video ter illustratie.

Durft men dan nog van een strijd met ongelijke middelen spreken?  Het sprookje van de doe-het-zelf cocktails uit suiker en meststoffen kan men bij het dossier ‘islamitische vrede’ opbergen.  Jong Un beschikt over de atoombom en weet dat fanatici er niet zullen voor terugschrikken deze te gebruiken.  En Israël en/of Gaza bevinden zich op veilige afstand van N.Korea…

En wat doet het land b?  Voortvarend, aangemoedigd door Vandela, voert het een kwaliteitsetiket in opdat we kunnen een onderscheid maken of de hier aangeboden handelswaar wèl uit het enige, echte Israël komt.  Dat getuigt pas van staatsmanschap of moeten we zeggen van een wanhopige poging om in het nieuws te komen?

FT