“Quickie”

Op de lijst der Vivaldi ministers zijn Van Quickenborne en Frank VDB geen toeval. Zij verdienden hun strepen bij Verhofstadt II.

Covid 19 is immers ook een oorlog tegen Vlaanderen door alles wat francofiel, links en loge is. Veiligheidshalve moet het vuile werk dan opgeknapt worden door (pseudo) Vlamingen… als geëerde vertegenwoordigers van zowel links als de loge, gesteund door de “verantwoordelijkheidsopnemende” tsjevenpaladijn  Verlinden. Frank voert de psychologische en economische oorlog tegen de bevolking en Vincent neemt het verzet daartegen voor zijn rekening.   De afrekeningen tegen het verzet van Coudenhove Kalergi-plan en agenda 21 -30 gaan in één moeite door.

De neo-zonnekoning kreeg al onze ongestoorde aandacht. Vandaag komt zijn “partner in crime” aan de beurt: Vincent Van Quickenborne, minister van justitie en volkscommissaris in bijberoep, door Lewie, het orakel van Leuven, vriendschappelijk Van Quickendinges genoemd. Wij houden het bij “Quickie”, in het schoon Vlaams “de snelle” wat in bepaalde dialecten een dubbele betekenis heeft.

Het lot, nietwaar? Quickie was liever minister van evenementen geweest. Corona besliste er anders over. Wat heb je aan je tomeloze ijver, inzet, fantasie… als er geen evenementen mogen georganiseerd worden? Retorische vraag, natuurlijk. Bijgevolg liet Quickie zich overtuigen en nam zuchtend het ministerie van justitie onder zijn hoede; tenslotte kreeg hij als troostprijs ook “De Noordzee” toegewezen. Wat meteen beloftevol klinkt om op kosten van de belastingbetaler andere zeeën en continenten te gaan ontdekken, kwestie van ervaringen te kunnen uitwisselen en nieuwe ideetjes te lanceren. In feite was deze anderhalve ministerportefeuille nog zo slecht niet: van de Pensioenen had hij zijn buik vol. De gepensioneerden meenden allemaal op het eeuwige leven geabonneerd te zijn en dat kan de staatskas onmogelijk trekken. Ter illustratie, naar analogie met het rijbewijs een pensioen met punten… We zijn even heel stout: wie te veel ziek is, te veel kost aan de maatschappij, die mag genieten van een ‘voltooid leven’. (… gelukkig werd dit probleempje met de coronacrisis rechtgezet … ze mochten gewoon ‘in alle rust” overlijden in de rusthuizen…). Krokodillentranen en semi spijtbetuigingen in de aanbieding. “Bijna mijn ontslag ingediend”, snikte een tsjeef. En toeval… de twee protagonisten zaten toen – bij de opnames van de pensioendiscussie, ook al naast elkaar in de studio van de 7de dag.

En dat hij een “Snelle” is mag blijken uit zijn dadendrang: hij zat nog niet goed op zijn stoel, of hij trok al ten strijde tegen de niet-betalers van de GAS-boetes wegens het niet dragen van “muilbanden”. “Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen,” klonk het waarschuwend op Radio 1.”

Het gerecht werd gemobiliseerd, en plotseling was er geen tekort aan middelen, geen sprake meer van een overbelasting. Met de stevige aanpak van de misdaad is het echter nog wat wachten, er zijn immers andere prioriteiten. Ingevolge de “recente aanslagen gepleegd in de EUSSR door moslims” , was het ogenblik gekomen om ten strijde te trekken tegen de “islamofobie”. Johan Sanctorum zette de puntjes op de ‘i’:

“Spokenjacht – Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt. “

De Snelle neemt hier de islam, een bloedig terreur systeem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, in bescherming.  Een islam die door de roden (= 150 miljoen doden) gebruikt wordt als wapen om onze westerse beschaving te vernietigen.   Van linkse en logemaffiosi kan men echter niet anders verwachten. Zowel haattaal en nepnieuws zijn in feite gevaarlijke waarheden die de voormelde maffiosi haten, en die een gevaar betekenen voor hun verborgen agenda’s, die ons moeten leiden naar een communistische NWO.

Doet ook denken aan Duitsland:

“Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie: “Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Een citaat uit “Het grootste gevaar voor de democratie” – terwijl tal van steden in Duitsland kreunen onder de linkse en vreemdelingenterreur is het rechtsextremisme (sic) het grootste gevaar…

Ondertussen zijn er in het land andere problemen waar Quickie niet zo ‘snel’ of geen aandacht aan schenkt.   Men dient zelfs een petitie te starten om zijn aandacht hierop te vestigen

Het Vlaams Forum voor Democratie (VfvD) vraagt zich in een open brief geadresseerd aan de Procureur-Generaal af waarom het Parket nog geen onderzoek heeft geopend tegen de verantwoordelijken van de meer dan 10.000 coronadoden in ons land. Ook in juli van dit jaar kondigden Bart De Meulenaer en Werner Niemegeers reeds aan dat ze bij het uitblijven van dergelijk ambtshalve onderzoek desnoods zelf juridische stappen zouden ondernemen. Daarbij verwijst het Forum naar de manier waarop het Parket zoiets wel deed, toen na het vertonen van de Pano-reportage over Schild en Vrienden een onderzoek is gestart tegen Dries Van Langenhove.”

Het is al ver gekomen dat men een dergelijke petitie moet opstarten opdat het gerecht zijn werk zou doen, daar waar de parketten hier ambtshalve dienen op te treden, en bij elk overlijden een dossier te openen met vordering van een wetsdokter.  Als deze Covid 19 epidemie dan toch zo gevaarlijk is, en zelfs een mogelijk een biologisch wapen, dan dient het parket consequent te handelen, elk overlijden dan ook te beschouwen als een misdaad, waarbij er dan ook naar de daders moet gezocht worden.  Door dit niet optreden van de parketten, worden deze de facto op zijn minst medeplichtig aan deze misdaden.  Als deze parketten, en ook  de parketten generaal niet willen optreden, komt het aan de Minister van Justitie toe, desnoods gebruik te maken van zijn “injunctierecht” .

Als er in hoofde van de parketten generaal,  zich op zijn minst een medeplichtigheid  stelt, dan is er ook nog artikel 485 en 486 van het wetboek van strafvordering. Wat voor GAS boetes voor niet dragen van muilbanden kan, kan blijkbaar niet voor duizenden verdachte overlijdens.   Voor het bevechten van “politieke vijanden”  is er echter geen probleem.  Dit is niet verwonderlijk met Vivaldi , een communistische logemaffia regering, en kan het best verwoord worden met een uitspraak van een “ervaringsdeskundige”:

Solschenizyn über Marxismus – gloria.tv

Of spelen hier nog andere zaken een rol, waar ook al naar verwezen werd in de publicatie  over Frank , de neo-zonnekoning, nl. de simulatie van een pandemie door de VN anno 2005.

Naast Frank VDB zat Van Quickenborne immers ook in de regering Verhofstadt II en is nu in Vivaldi terecht gekomen op een andere sleutelpost, deze van Justitie.  Een sleutelpost van belang om de strijd aan te binden tegen alle  “vijanden”,  die dan in het verzet staan tegen de NWO met het Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19-plannen!! De drie wapens die worden ingezet tegen onze beschaving en waar Jos Wouters in zijn recente Cyclus ook naar verwezen heeft.  

Hieraan meewerken, actief dan wel passief, zijn daden van hoogverraad.

Waar zit eens te meer de Staatsveiligheid??

H.P.

Nieuws uit de Somers’ oase

Spy Svg Png Icon Free Download (#488779) - OnlineWebFonts.COM

Geplukt van facebook: Klacht ingediend bij Somers over Somers beleid in Somersstad

Illegaal gebruik van coronagegevens door de stad Mechelen: Vlaams Belang dient klacht in bij de bevoegde Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

Op 10 oktober ll. liet Mechels waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (OpenVLD) café De Zwaan aan het Mechelse slachthuis voor 48 uur sluiten wegens overtredingen op de coronaregels. De facto werd het café een hele week gesloten tot en met de algehele sluiting van de horeca. Volgens Vandersmissen werd zijn beslissing gestaafd door ‘verschillende meldingen’ van overlast en van een Facebook-filmpje waarop inderdaad zeer kort enkele coronaregels werden overtreden.

Niet alleen werd het café gesloten, maar ook enkele stadsarbeiders die er aanwezig waren werden op basis van het FB -filmpje ontslagen of kregen een tuchtstraf. Maar wat blijkt? Op 10 oktober is er bij de politiediensten geen enkele klacht over het café binnengekomen. Er zijn geen meldingsnummers en ook in het proces-verbaal over de sluiting zijn er geen getuigenissen om de motivatie tot die sluiting te rechtvaardigen.

Het café staat dan ook alles behalve gekend als ‘probleemcafé’. Eerder integendeel. Een sluiting zonder enige politievaststelling en zonder getuigenissen is op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Meer nog, hoe is de stad erin geslaagd om álle aanwezigen te identificeren als er geen vaststellingen zijn van de politie? De politiewoordvoerder laat weten dat hij ‘geen toegang heeft tot die informatie en dat de wijze van identificatie deel uitmaakt van het geheim van het onderzoek’.

Hoe is men dan tot identificatie overgegaan?

-De contactgegevens van De Zwaan zijn door een stadsambtenaar opgevraagd – de stadsambtenaar deed dit naar eigen zeggen in zijn rol als lid van het COVID-19 Team.

-Uit e-mailverkeer blijkt dat in de procedure van het opvragen door deze stadsambtenaar, zowel de korpschef als de burgemeester (in cc) stonden.

-Uit de vermelding in cc ontstaat ontegensprekelijk het vermoeden dat de gegevens niet énkel voor contactopsporing zijn opgevraagd.

-In die procedure hebben noch een korpschef, noch een burgemeester enige rol te spelen.

-Officieel kan men inroepen dat Mechelen deel uitmaakt van één van de drie proefprojecten om steden en gemeenten zelf te laten traceren. Dat was in deze niet het geval.

-Toen bleek dat één van de aanwezigen covid positief was getest en dus in feite in quarantaine had moeten zitten werden ENKEL de stadsmedewerkers daarvan verwittigd en NIET de andere aanwezigen op de lijst.

De lijst werd dus duidelijk op selectieve wijze gebruikt door stadsbestuur (en mogelijk zelfs door de politie).

Frank Creyelman: ‘De horecagegevens mogen alleen worden opgevraagd in het kader van contactonderzoek en dit enkel door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Niet door de burgemeester of de politiediensten om vervolgens draconische sancties op te leggen of zware boetes uit te schrijven. Ondertussen ondertekent de stad het ‘ambitieuze’ charter van Baanbrekende Werkgever. De praktijk is totaal anders. De coronamaatregelen worden in proeftuin Mechelen gebruikt om DDR-toestanden te creëren. Daar moet paal en perk aan worden gesteld. Vandaar dat het Vlaams Belang bij minister Somers klacht heeft ingediend voor grove nalatigheid en schending van de privacywetgeving. Tegelijkertijd zal parlementslid Sam Van Rooy in de commissie Binnenlands bestuur minister Somers ondervragen over de privacy van de coronagegevens in de horeca.

Frank CREYELMAN

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger – Fractieleider Vlaams Belang gemeenteraad Mechelen

Alle 120 minuten…

Van de onderwijsregeltjes tot bouwtoelating… als er ontevredenheid ontstaat, wordt het behandeld voor de rechtbank van bestuurlijke geschillen. Maar talrijke Duitsers moeten jaren op een proces en een vonnis wachten. Reden: de rechters zijn ook bevoegd voor alle klachten ingediend door zgz. asielzoekers. In Berlijn loopt het aantal “asielgevallen” zelfs op tot de helft van alle klachten.

Als een asielaanvraag afgewezen wordt staat heel het asielcircus met een leger advocaten gereed om alle “gerechtelijke bronnen” leeg te pompen. De lange duur der processen, de terugkerende in beroepprotesten tegen vonnissen die afgewezen illegale asielzoekers jàààren lang in het land laat verblijven met alle nodige logistieke en financiële gevolgen, zoals het voorzien van een onderkomen, kleding, eten en drinken, zakgeld en gezondheidszorg. En hoe langer het proces duurt, des te meer kans hebben ze nooit de facto uitgewezen te worden. De asielzoekers en hun criminele advocaten weten dat maar al te goed. Desnoods worden er pakkende foto’s van huilende kindjes aan de schoolpoort gemaakt en verspreid, petities opgestart, benefiets georganiseerd, ziektes verzonnen én heel de poco pers ingeschakeld.

Op de rechtbank van Moabit, Berlijn, is de toestand het ergst. Statistisch gezien komt daar alle 120 minuten – alle 2 uur – een klacht van een asielzoeker op de stapel klachtendossiers. Met als resultaat dat de rechtbank, de rechters, de griffie, het personeel hopeloos overwerkt zijn en de achterstand – voor alle “normale” zaken – van dag tot dag oploopt.

Zou het hier anders zijn? We betwijfelen het ten zeerste…

Meer info: Alle zwei Stunden eine neue Klage von Asylbewerbern

Schuldig verzuim met aansluitend doofpotoperatie?

De Oostenrijkse overheid zou volledig op de hoogte geweest zijn over het potentiële gevaar van de moslim terrorist die Wenen uit een genoegzaamheidsslaap schudde. Drie geheime veiligheidsdiensten zouden zich met de dader bezig gehouden hebben. Herbert Kickl, FPÖ-voorzitter en voormalig binnenminister, vermoedt dat de terrorist via een lek in het binnenministerie gewaarschuwd werd voor een op handen zijnde razzia en daarop besloot snel tot actie over te gaan.

In april 2019 werd de terrorist, 20 jaar jong, een Albaniër met een Noord-Macedonische en Oostenrijkse dubbele nationaliteit, veroordeeld tot een jeugdstraf. Hij werd in 2018 aan de Turkse grens gevat nadat hij probeerde bij IS aan te sluiten. In december 2019 werd hij voortijdig vrij gelaten nadat hij zijn woord gegeven had dat de “deradicaliseringssessies” hem geholpen hadden zijn dwaling in te zien. Binnenminister Karl Nehammer bevestigde dat hij niet onder toezicht van de staatsveiligheid stond. Herbert Kickl stelt daarentegen dat dit onwaarschijnlijk is: “Als bewezen wordt dat dit niet klopt, dan moet de binnenminister aftreden!”

Waarmee de vraag, of de terrorist onder toezicht stond, onbeantwoord blijft. Kickl vermoedt dat er nu een grote doofpotoperatie op gang gekomen is. Het is meer dan waarschijnlijk dat de dader wel degelijk gevolgd werd en dat er reeds voorafgaande politie-onderzoeken – zij het federaal of gewestelijk – naar zijn persoontje en zijn entourage uitgevoerd werden. Tenslotte is het meer dan onwaarschijnlijk dat binnen zo korte tijd na de aanslag 18 woningdoorzoekingen en 14 arrestaties konden geteld worden indien men van nul moest beginnen! En toch blijft de binnenminister erbij dat de terrorist niet onder toezicht stond.

Herbert Kickl is niet onder de indruk: “Wij kennen met zekerheid twee geheime onderzoeksactiviteiten.”

Deel uitmakend van operatie “Ansa” (… de observatie van de islamitische scène in Wenen) werd sinds begin 2020 de islamitische scène in Wenen in het oog gehouden. Zowel de dader als zijn entourage waren daardoor zichtbaar op de radar van de staatsveiligheid. Er werd immers vastgesteld dat de neergeschoten terrorist herhaaldelijk in salafistische moskeeën gezien werd.

Ook de operatie “Zulu” (Ned. zoeloe) (… de observatie van een islamitische groep in de regio Sankt Pölten… waar dan ‘toevallig’ quasi onmiddellijk na de aanslag razzia’s in woningen plaats vonden) zou zich met de terrorist bezig gehouden hebben. (… Wie verzint dergelijke namen? Zijn die niet ronduit racistisch???) En in de nasleep van de operatie “Ramses” werd al in de vroege ochtenduren van 3 november talrijke huisdoorzoekingen in de islamitische entourage begonnen. Daarom zouden er dan ook zo veel islamisten zo snel na de aanslag gearresteerd geworden zijn, vermoedt Kickl.

En Herbert Kickl vermoedt dan ook dat er ergens bij de staatsveiligheid een lek zit. Het zou wel een zeer eigenaardig toeval zijn dat de islamist – enkele uren voor de ook bij hem geplande razzia – tot de aanslag besloot.

De 20-jarige moslimterrorist was geen onbeschreven blad. Viel al op tijdens zijn schooltijd: een probleemkind. Zijn familie zou zich steeds zorgen gemaakt hebben om hem, zorgen dat hij op het slechte pad zou belanden. Wat werkelijkheid werd: van zorgenkind naar moordenaar. In 2015 sloot hij aan bij de Kleinfeld Fußball Bund (ÖKFB) – hij wou voetballen. Na één wedstrijd gaf hij het op… hij kon geen doelpunt scoren… Drie jaar later wou hij dan bij I.S. aansluiten, wat niet lukte omdat hij bij de Turkse grens betrapt en terug naar huis, naar Oostenrijk, gestuurd werd om daar in jeugdhechtenis te belanden.
Intussen heeft I.S. de aanslag opgeëist.

Op 5 december 2019 (… Sinterklaasgeschenk…) werd de terrorist voortijdig vrij gelaten. Binnenminister Karl Nehammer gaf ruiterlijk toe dat de 20-jarige erin geslaagd was “het deradicaliseringsprogramma van justitie te bedriegen”. Ook justitieministerin Alma Zadic verdedigde het ontslag: hij werd immers, zoals de wet voorziet, na 2/3 van zijn hechtenisstraf onder voorwaarden op vrije voeten gezet, d.w.z. met de verplichting contact te houden met de organisaties “Neustart” (Ned. Nieuwe start) en “Derad“, Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie … (het pamper’netwerk sociale samenhang voor dialoog, extremismepreventie en democratie…). Derad zou de tot inkeer gekomen jonge man de kwaliteitsstempel van geslaagde deradicalisering uitgekeerd hebben, waardoor hij als “veilig” geclassificeerd werd.

Midden juli 2020 probeerde de “veilige” tot inkeer gekomen jonge man-van-Albanese-afkomst munitie voor zijn AK-47 (kalasjnikov) te kopen in Slovakije. Dat lukte niet omdat hij geen wapenvergunning kon voorleggen. De verkoper verwittigde de politie. Deze schakelde de informatie door naar de Oostenrijkse verantwoordelijke overheid. En er gebeurde niets.

Herbert Kickl vindt het onbegrijpelijk dat een islamist, die voorwaardelijk vrij was, niet opnieuw gearresteerd werd nadat hij onwettige gevaarlijke munitie voor zijn kalasjnikov wilde aanschaffen.

In oktober moet er dan opnieuw een melding over het acute gevaar – een tikkende tijdbom – dat van de islamist uitging bij de staatveiligheid gemeld geweest. Indien men daarop passend gereageerd had, dan zou de terreuraanslag niet plaats gevonden hebben.

Herbert Kickl stelt dat de Oostenrijkse bevolking recht heeft op de waarheid. Hij was eergisteren aanwezig op een vergadering van heel de Oostenrijkse politieke elite, van president tot federale en gewestelijke regering(en) en oppositie. Op zijn vraag of de dader en zijn entourage dan toch onder bewaking van de staatsveiligheid (of andere veiligheidsdiensten) stonden, of er misschien ook al voorbereidingen getroffen waren om politie-acties tegen de dader en de cel waarvan hij deel uit maakte, kreeg hij dit nietszeggend antwoord: “De dader is bij de overheid bekend.” Waarop Kickl antwoordde: “Daarvan ga ik uit…” Verder geen verduidelijkingen… Kijk en luister naar onderstaande beelden. Kickl stelt zich de vraag of de federale en/of gewestelijke overheid geen aanvraag voor bewaking ingediend heeft of werd deze geweigerd??? Eén dezer beide opties moet de oorzaak van het débâcle geweest zijn – er bestaat geen andere verklaring.

Noteer daarbij dat Kickl de voormalige binnenminister en derhalve goed op de hoogte is van het reilen en zeilen. Hij is dan ook zeker dat de terrorist en zijn entourage wel degelijk onder toezicht stonden… Dit blijkt ook uit de tekst der huisdoorzoekingsbevelen:

…Alle diese Personen sind hier amtlich einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu radikal islamistischen Szene bekannt und verkehren auch wiederkehrend an Orten (in der Regel Moscheen) die ebenfalls als der salafistischen Szene zuzuordnen sind…

Ned.: Al deze personen zijn hier formeel ter zake bekend omwille van hun lidmaatschap van de radicaal islamitische scène en verkeren ook herhaaldelijk op plaatsen (meestal moskeeën) die ook tot de salafistische scène behoren…

We kunnen niet alles vertalen, maar u kan zowel de ondertiteling, de geautomatiseerde vertaling en transcript (geschreven tekst) inschakelen.

FPÖ nach Anschlag in Wien: Täter und Umfeld standen unter Beobachtung

De Chovanecgate (6)

CHOVANEC: DE TREIN DER TRAAGHEID

Nadat het Chovanec dossier  opgerakeld  werd om politieke redenen ten einde de CD&V van de N- VA los te wrikken en de N-VA  uit te rangeren, keerde de zaak als een boemerang teug naar Charleroi, met daarbij de politie en het gerecht in een twijfelachtige hoofdrol. Er diende dan ook opnieuw een operatie ‘schadebeperking’ gestart te worden door de maffia van de “broeders en kameraden”.

Na wat politiek getrek,  waarbij ook de media in Vlaanderen betrokken waren,  ging het dossier, door het verzoek van de B.P. om de onderzoeksrechter te vervangen,  terecht komen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Bergen. In afwachting luwde de storm. Op te merken valt dat aan Franstalige kant, en dit zowel bij de politiek als in de media het verdacht stil bleef.

Uiteindelijk viel dan de beslissing van de KIB, begin oktober 2020: HLN: Kamer van inbeschuldigingstelling beveelt reconstructie in zaak-Chovanec


… De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep van Bergen heeft vandaag een reconstructie van de feiten bevolen in de zaak-Chovanec. Het onderzoek in de zaak blijft in handen van de rechter die het momenteel voert…

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Dit ondanks de vraag van de procureur-generaal die wilde dat de rechter zou vervangen worden “om nog andere redenen dan die aangehaald door de burgerlijke partij.“

Dat verdachten en de  B.P. de O.R. willen wraken behoort tot de geplogenheden; of ze dit krijgen is een andere zaak. Dat de  P.G. dit ook vraagt, is uitzonderlijk en betekent in feite een “rode kaart “ voor de O.R.  De reden waarom de P.G. de vervanging vroeg is een andere dan deze van de B.P. maar deze werd niet vermeld.

Dat de KIB deze vervanging weigert op verzoek van de P.G. is dan weer een kaakslag voor de P.G., tenzij hier een komedie werd opgevoerd om alle partijen hun show te laten opvoeren. In andere persteksten is er echter ook sprake van bijkomende onderzoekszaken, zoals het verhoor van de passagiers van het vliegtuig in Slowakije, met dan een rogatoire commissie, het opsporen en  verhoor van de persoon die Chovanec naar de luchthaven bracht en naar de beroepsactiviteiten van Chovanec in België!

Kortom , een ganse vracht aan onderzoekdaden, en gezien de politieke motieven (vermeld in de intro) verwezenlijkt werden, zijn we dan ook op weg naar 2022, en desgevallend kan Covid 19 ook nog wat afremmen. Er is immers geen hoogdringendheid meer.  Opvallend is ook dat de potentiële sporen vermeld in de reeks Chovanec publicaties  bij Golfbrekers,  nergens worden vermeld, volgens de berichten in de MSM, alhoewel deze reeks via mail ter kennis werd gebracht van het parket generaal. 

Het enige gevaar dat bij dit verdere onderzoek  kan opduiken, is dat er disfuncties aan het licht komen m.b.t. het functioneren van de luchthaven en waar de redactie ook al naar verwezen heeft.  Dit aspect is immers politiek zeer gevoelig, en meer dan de dode Chovanec.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Intussen is er ook al nieuws van de Hoge Raad voor Justitie: HLN: “Geen doofpot in zaak-Chovanec”, oordeelt Hoge Raad voor Justitie

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen “pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen.  Dat deelt de HRJ mee…

De HRJ roept de gerechtelijke overheden en de verschillende partijen op om sereen samen te werken na de ruchtbaarheid die aan de zaak werd gegeven. “Een lopend gerechtelijk onderzoek moet geheim blijven; het vermoeden van onschuld en de rechten van verdediging zijn fundamenteel in elke democratische rechtsstaat”

Dit resultaat ligt dan ook volledig in de lijn der verwachtingen, zeker als men weet wat het werkelijke probleem is, en zoals dit uitgebreid werd toegelicht in de verschillende publicaties over de zaak Chovanec, bij Golfbrekers. (Google: De Chovanecgate 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5-1 en 5-2)

Racism in Canada | Students exploring inequality in Canada

De HRJ werkt dan ook mee aan de doofpot, weliswaar op diplomatischer maar ook een sluwere manier. Of wat had men kunnen verwachten?

Het enige probleem waarmee men nu nog ligt te worstelen, althans in Vlaanderen, is de Hitlergroet van de inspectrice, maar ook hier draait de operatieschadebeperking op volle toeren, met behulp van de “broeders en kameraden” in de MSM leugen- en collaboratie-pers.  Normaal gezien is voor deze door de linkse en logemaffia’s gecontroleerde MSM , een Hitlergroet het schandaal, waaraan ze hun vingers aan aflikken maar hier liggen de politiek correcte kaarten zeer moeilijk,  wetende wat er werkelijk schuil ging achter deze Hitlergroet,  een achtergrond die duidelijk werd omschreven in de publicaties over Chovanec.  (De Doofpot 1 en 2) Met die achtergrond kan men natuurlijk niet naar buiten komen, om de “Meesters en Capo’s” in Wallonië niet voor het hoofd te stoten. De “flamins” moeten immers hun plaats kennen.

Met de gebalde vuist op 1 mei, symbool van 150 miljoen doden,  zijn er dan wel geen problemen. Of hoe  een selectieve herinnering en selectieve verontwaardiging,  altijd wijzen op verborgen agenda’s.

Een andere oplossing drong zich dan ook op:  De “Hitlergroet” werd een grapje, gebracht door een “onschuldige freule” van 22 lentes: “Agente die Hitlergroet bracht tijdens fatale interventie: “Ik wilde een grapje maken”.

Fawlty Towers, Vol. 1 - Hotel Inspectors/Germans/A Touch Of Class [VHS]

Blijkbaar heeft ze nog nooit naar Fawlty Towers gekeken. De betreffende clip met een door het lint gaande Basil toen er Duitsers in zijn brokkenhotel logeerden, werd ei-zo-na naar de diepste racisme-kerkers verwezen. Terwijl het ‘incident ‘ deel uitmaakte van het belachelijk maken van de figuur ‘Basil’, niet van de Duitse gasten.

Ook de advocaat deed zijn duit in het zakje: Ze was amper 22 en de sfeer was geladen” “Maar die man is niet gestorven door dat gebaar”, zegt haar advocaat. Hij wijst erop dat er een enorm gespannen sfeer hing, nadat Jozef Chovanec (38) zichzelf zwaar had verwond en zich agressief opstelde. “Die explosieve toestand bleef maar duren. Zij is nog jong en dacht grappig te zijn.” Hij ziet ook verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de andere agenten.”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Er stellen  zich hier  dan ook enkele vragen:

  • Wie heeft deze combine georganiseerd met de MSM?
  • Wie heeft de toelating gegeven aan de inspectrice voor dit interview?
  • Wie was daarbij aanwezig? In welke taal verliep dit interview?
  • Heeft deze inspectrice dit vrijwillig gedaan of werd ze er toe verplicht?

De inspectrice heeft dus dit interview toegestaan aan de Staatkundige, maar gezien niet iedereen dit blad voor de “elites” leest, werd dan voor een bredere verspreiding, beroep gedaan op het kanaal bij uitstek, de logegazet Het Laatste Nieuws.   De reacties zijn ook het lezen waard.. op een paar na, is er niemand die begrijpt wat er gaande was en nog is.. en waarbij de ene idioot de andere poogt te overtreffen, met toogpraat. 

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Trouwens hoe is dit interview te verzoenen met de eisen van de HRJ?

Zoals voorspeld zal deze Chovanec zaak dan ook geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis.

H. P.


Van “Ras is ongemakkelijk” naar “Ras bestaat niet.”

Premium Vector | Menselijk ras cartoon ingesteld pictogram. mensen avatar.  geïsoleerde cartoon ingesteld pictogram menselijk ras.

Als je onderstaande uiteenzetting beluistert dan hebben we behoorlijk wat problemen met menselijke rassen. Vooral dan in het Duits of Nederlands. Voor alle duidelijkheid: niet met Duitse of Nederlandse rassen want die bestaan slechts bij fauna en flora-indelingen en dito teeltprogramma’s Ook niet te verwisselen met nationaliteit want die bestaat wel degelijk, ook voor mensen die tot een fluïde ras behoren. En om het helemaal op losse schroeven te zetten: nationaliteit kan ook een ras zijn.

We citeren een klein stukje uit de inleiding. U hoeft het niet uit te zitten. Hoe langer de les duurt, hoe onverstaanbaarder ze wordt… Waarom we dit plaatsen, wordt u nadien duidelijk gemaakt.

“Als je in het Nederlands “ras” zegt – “Rasse” in het Duits – begrippen die best heftig zijn, angst inboezemen, en bij mij ook, ik heb moeite om erover te praten, ik zou het liefst eigenlijk in de Engelse taal willen glippen en het over “race” hebben – klinkt beter – … en mobiliseert niet de zware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog… kolonialisme… enz. Maar we moeten het met “ras” doen…

Als je in het Nederlands “ras” zegt, dan heb je ook wat, maar je hebt ook een probleem en dat probleem is dat we het moeten thematiseren en juist niet ontwijken of trivialiseren. Niet om het probleem op te lossen maar om met dat ongemak om te gaan, of om stil te staan bij het ongemak als het ware… Ras is ongemakkelijk… Het is een ongemak dat de moeite waard is…

Zijn jullie nog mee? Deze mevrouw wil aan de hand van de wetenschap bewijzen dat “ras” bepaald wordt door meer dan kleur. DNA, nationaliteit, religie… bepalen volgens haar allemaal het “ras”. Zo o.a. het proces tegen Wilders: Marokkanen werden een ras. Islamisten, joden… allemaal rassen. Christenen zijn van die klassificatie uitgesloten. Zij vormen geen ras, maar als ze bovendien blank zijn, dan zijn het racisten zonder ras. Eigenlijk het hierop neer dat er biologische verschillen zijn – hoewel… daar komt ze in het vaarwater van de maakbare mensideologie (m/v/x….) maar geen rassen.

In Merkelland willen ze nu eindelijk van de rassen vanaf. Klinkt bekend, zegt u? Hebben we al gehad, denkt u? Echter niet zoals u nu vermoedt. De ministerin van justitie en zelfverachting, Christine Lambrecht (SPD) is daarin duidelijk:

Es besteht völlige Einigkeit darüber, dass es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt“ – Ned.: “Er bestaat een volledige eensgezindheid dat er geen verschillende mensenrassen bestaan.”

Zij geeft hiermee niet haar persoonlijke mening weer, neen, de voltallige federale regering zou volgens haar het omstreden begrip “ras” uit de grondwet willen laten verdwijnen en vervangen door een nieuwe formulering met het doel racisme te bestrijden. (…)

„Das Grundgesetz muss vor Rassismus schützen, ohne dabei von „Rasse“ zu sprechen“ – Ned.: De grondwet moet tegen racisme beschermen zonder daarbij van “ras” te spreken.”

Waarbij wij ons de vraag stellen of men iets kan bestrijden dat in de toekomst volgens de grondwet niet meer zal bestaan…

De Duitsers en de erfzonde… uit het vagevuur komen ze de eerste tweehonderd jaar niet meer uit.

En dan is er afsluitend nog het goede nieuws: de VRT is een absolute pionier op dit vlak. Misschien kunnen zij een ‘expert’ naar onze oosterburen sturen om hen te leiden: “Alle mensen behoren tot hetzelfde ras”.

Wie wind zaait…

Wind turbine Icons - Free Download, PNG and SVG

Een Ierse familie die stelt gezondheidsschade te hebben opgelopen door een windmolenpark dat 700 meter van hun huis is geopend, heeft onlangs een schadevergoeding van € 225.000 ontvangen.

Laura David en Jack Kelleher beweerden dat hun familie hun boerderij in Gowlane North, Donoughmore, County Cork, vier jaar geleden moest verlaten, nadat een windmolenpark met 10 turbines op iets meer dan 700 meter van hun woonplaats begon te draaien. In het Hooggerechtshof hebben Laura (15 jaar), David (17 jaar) en Jack (10), die nu 13 kilometer van de familieboerderij wonen, hun vorderingen geschikt voor in totaal € 225.000. De schikkingen die zonder erkenning van aansprakelijkheid plaatsvonden, werden goedgekeurd door rechter Leonie Reynolds na bemiddeling. …

Ze beweerden dat het geluid, de trillingen en de schaduwflikkering van de turbines, die zich op iets meer dan 700 meter van hun familieboerderij bevonden, ertoe hadden geleid dat ze aan verschillende ziekten leden. ….(…)

De b.g. personen mogen niet getuigen. Zo niet vervalt de vergoeding. U vindt hieronder een video met soortgelijke problemen en getuigenissen van mensen die in de buurt van een windmolenpark moeten wonen:

Moedige Tulsi

CorvusCoraxAlbus: De Witte Raaf (Corvus Corax Albus)

Tulsi Gabbard is een witte raaf in de Amerikaanse politieke volière. Zij heeft in het verleden herhaaldelijk stellingen ingenomen die niet alleen ingingen tegen de regeringspolitiek, maar ook tegen haar eigen Democratische partij. Zo stak zij o.a. haar mening over de buitenlandse inmenging van de VSA niet onder stoelen of banken; ook en vooral in het M.O. Het werd haar niet altijd in dank afgenomen. Integendeel.

In de lieftallige Hillary Rodham verwierf ze een vijand voor het leven.

Wikipedia: …Op 18 oktober 2019 beweerde Hillary Clinton, zonder Gabbard bij naam te noemen, dat Rusland een vrouwelijke Democratische presidentskandidaat aan het manipuleren is om als onafhankelijk kandidaat voor een derde partij de herverkiezing van president Trump te bevorderen door het uitwaaiereffect (spoilereffect).[2] [3] Later die dag reageerde Gabbard in een tweet, waarin zij Clinton betitelde als “de koningin van de oorlogshitsers, de belichaming van corruptie, en sinds tijden de personificatie van het rot dat de Democratische partij aantast”.

En nu steekt Tulsi weer haar nek uit door te pleiten voor begrip en vrijheid voor zgn. klokkenluiders – Snowden en Assange. Haar boodschap luidt als volgt:

“In 1971 lekte Daniel Ellsberg de Pentagon Papers, waarmee hij leugens en oorlogsmisdaden van de VSA regering, bedoeld om de Vietnamoorlog te doen escaleren, bekend maakte. Hij werd de eerste persoon die beschuldigd werd als bron die de Spionagewet doorbrak. Daniel Ellsberg werd ooit “de gevaarlijkste man van Amerika” genoemd door Henry Kissinger. Nixon wou hem in de vergeetputten van een Amerikaanse gevangenis laten rotten; er dreigden hem immers 115 jaar hechtenis (video 2 en 3).

In 2010 maakte Julian Assange en WikiLeaks telegrammen en documenten bekend over oorlogsmisdaden t.o.v. burgers in het M.O. En in 2013 lekte Edward Snowden duizenden documenten, waardoor de ogen van velen open gingen voor de illegale en ongrondwettelijke massale bespionering van Amerikanen door veiligheidsdiensten.

Zij namen alle drie een zeer groot persoonlijk risico door de machthebbers verantwoordelijk te houden voor hun daden. En toch werden zij alle drie vervolgd volgens de Spionagewet, een wet die in 1917 geschreven werd om te verhinderen dat de beschuldigden volgens deze wet een eerlijke zitting in de rechtbank zouden kunnen hebben.

Zoals we herhaaldelijk gezien hebben, zijn het First Amendment en een vrije pers fundamenteel voor de vorming van een perfectere unie. Deze vrijheid moet met alle middelen beschermd – en niet ondermijnd – worden.

En daarom stelt Tulsi nu het wetsvoorstel H.R. 8452 voor, de “Bescherm Moedige Klokkenluiders Wet”, die zal moeten bereiken dat klokkenluiders zoals Daniel Ellsberg, Julian Assange en Edward Snowden op een eerlijk proces kunnen rekenen, door hen toe te staan dat ze hun daden en motivatie op een wettelijke manier kunnen toelichten en verdedigen.

Bovendien deed Tulsi een oproep om alle klachten tegen Edward Snowden en Julian Assange onmiddellijk in te trekken d.m.. onpartijdige Congress resoluties 1162 en 1175. Zij vraagt de leden van het Congress om op te staan voor het Amerikaanse volk, voor de vrijheden en deze moedige klokkenluiders een eerlijk proces te gunnen…en haar wetsvoorstel goed te keuren.

Bent u ook zo benieuwd of de Deep State dit zal toestaan? De vraag stellen is…

In het verzet tegen Covid 19(84)? (3)

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Met verwijzing naar de vorige bijdragen – intro en deel 2 – over b.g. thema, gaat de auteur verder onder de hoofding:

Om dit na te gaan dient men te weten wat de juiste oorzaak is van het probleem en het gevaar, en hoe hierop dient gereageerd te worden: 2. “Biologisch wapen, afkomstig uit een labo”:

6. Er dient ook gekeken worden naar de internationale context en de buitenlandse vijanden, die achter deze biologische oorlogsvoering schuil gaan. In dit verband is er het Rockefeller plan, dat tot op heden quasi volledig uitgevoerd werd, hetgeen het vermoeden van de juistheid ervan versterkt.: “Rockefeller Lockstep 2010 was Blueprint for 2020 COVID-19 Pandemic”. Raadpleeg ook de bronnen onderaan het artikel vermeld in bruggetje.

7. Wat werd er door België getekend  in het kader van de “UNO psyop exercise” ? Wie heeft hier wat getekend? Waar zijn de documenten?

Als overheden meewerken aan een dergelijke samenzwering – “BULLETIN: — Covid/19 is NOT AIRBOREN… Its a psyop dectpion, a United Nations “PSYOP Exercise”, planned 15 yrs ago –to TAKEOVER THE WORLD with contrived propaganda” – zijn dat daden van hoogverraad.  Al diegenen die meewerken  aan deze samenzwering zijn    eveneens  schuldig aan dit hoogverraad.  (dus ook de lakeien in de MSM en de pseudo deskundigen). Gezien punt 6 en 7, moeten de overheden dan ook vooraf op de hoogte geweest zijn van de geplande biologische oorlogsvoering.  Er werd niet alleen gezwegen en niets gedaan om deze biologische aanval af te slaan. Wel integendeel, men werkt er blijkbaar nog aan mee!

In 2005 zaten we opgescheept met Verhofstadt II – twee toenmalige ministers maken nu ook deel uit van de huidige regering; ze moeten dan ook meer weten over dit pact met de UNO. Of is het een toeval dat die twee nu als minister in Vivaldi zitten op sleutelposten m.b.t. Covid 19??

8. Het afsluiten van een dergelijk pact met de UNO, is eveneens in strijd met de verplichte neutraliteit van België,  opgelegd in het scheidingsverdrag van 1839, art. 7.

9. Er stellen zich ook vragen over de wettelijke kracht van de genomen beslissingen,  gezien er aanwijzingen zijn dat Koning Filip niet op een rechtsgeldige manier op de troon terecht gekomen is. (Monarchismen… anachronismen…).

10. Er stelt zich ook de vraag, of België in staat was de NBC procedures toe te passen ??  Er zijn meer dan twijfels. Het leger stelt niets meer voor. De brandweer en burger-bescherming zijn onvoldoende in aantal,  het daartoe nodige materiaal ontbreekt of is ook totaal onvoldoende. De Rijkswacht bestaat ook niet meer en met de huidige politie (sic) kan men zeker het land niet afsluiten en een massale ontsmettingscampagne mee organiseren. Kortom, we staan met lege handen, ten gevolge van een jarenlange bewust georganiseerde afbraak van het veiligheidsapparaat – een sabotage die zich nu wreekt.

11. De aantallen: deze worden gemanipuleerd in functie van het beoogde doel. In een open brief kwam dit ook al aanbod.

DE DATA EN FRAMING Tijdens de eerste lockdown werd de focus gelegd op de ziekenhuis (IC)-opnames en de overlijdens. Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona)-virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.”

De overwegingen in het M.B. bevestigen het voormelde:

“Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 5976 bevestigde positieve gevallen op 16 oktober 2020; dat op 13 oktober 2020 meer dan 10.000 besmettingen op één dag plaatsvonden;
Overwegende dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen in één week bijna verdubbeld is;………………

Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020; dat het aantal overlijdens in België momenteel gemiddeld 25 per dag bedraagt; dat één op vijf overlijdens in Europa vandaag veroorzaakt wordt door COVID-19;…. 

Men goochelt met cijfers.  Besmettingen: hoe getest, weten dat de testkitten onbetrouwbaar zijn…. Verdubbelingen: van wat.. wie en voor wat?? Overlijdens: dagelijks sterven er per dag in België tussen 250 à 350 personen.

Lees verder

Salvini moest verdwijnen

Ook in dit godgeklaagd land dat het mijne niet is, moet alles dat niet naar de pijpen van de tricolore multicul danst, van het podium verdwijnen. Het Vlaams Blok kan ervan meespreken. Ook Matteo Salvini heeft dit mogen ondervinden omdat hij zijn land, Italië, wilde beschermen tegen de immigrantentsunami, tegen de omvolking, tegen de multiculturele ideologie der linkse elites.

Dit is de eerste keer dat een beroep wordt gedaan op een Europees gerechtshof om een ​​minister – wiens taak het is om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van een land – te berechten voor het vasthouden van migranten in een haven in afwachting van een herverdeling van de nieuwkomers over Europa… Europa had Italië tot dan toe totaal niet geholpen.

De politieke elite van Italië voert al jaren een migratiebeleid dat zich overgeeft aan de toevloed van illegale immigranten –een toevloed die georganiseerd wordt door criminele mensenhandelaars- en nu heeft deze “elite” besloten Salvini uit te leveren aan de rechters omdat hij deed waar zij niet de moed voor hadden: de grenzen van Europa verdedigen.

Men lijkt te denken ​​dat boten tienduizenden mensen van Libië naar Italië kunnen brengen zonder controle, zonder afschrikking, en zonder dat een land in staat is om zijn recht op zelfverdediging uit te oefenen tegen een historische vloedgolf van migranten.

Italië stuurt een verontrustende boodschap naar Europa en de rest van de vrije wereld: iedereen die, gedurende het bestuur van het land de landsgrenzen verdedigt en massale illegale immigratie probeert te stoppen, kan terechtstaan ​​en in de gevangenis belanden.

De echte gruwel in deze schertsvertoning is dat Italië nog steeds schepen met migranten wegstuurt, dus waarom wordt Salvini als zondebok aangewezen?

Lees: In Italië kom je voor de rechter als je de landsgrenzen verdedigt