In het verzet tegen Covid 19(84)? (2)

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Er zijn natuurlijke verschillende mogelijkheden van verzet,  maar er is één die tot hiertoe zeker werd verwaarloosd, en dat is de juridische weg. Er zijn weliswaar al enkele halfbakken pogingen geweest. Ik ken niet de dossiers, maar gezien het negatieve resultaat zal de inhoud van de dossiers weinig om het lijf gehad hebben en waarbij er zich dan ook vragen stellen over de desbetreffende advocaten.   In andere zware misdaaddossiers, gaan velen tekeer als “pitbulls…” maar  in deze materie zie ik eerder bange schoothondjes.

In eerste instantie is het nodig, rekening gehouden met de notie “onoverwinnelijke dwaling in rechten” ,  te handelen cfr. de notie “goede huisvader” en zich te richten tot de bevoegde overheid en dat is vooral de min. van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

1. Men begint met  een aangetekende  brief aan de minister m.b.t. het mondmasker met 2 vragen:

–  Kan  U bevestigen dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid door het dragen van dit mondmasker?

– Kan U bevestigen dat dit mondmasker volledig beschermt tegen het biologische wapen Covid 19?*

Ingeval er toch schadelijke gevolgen zijn voor de gezondheid,  zal ik niet aarzelen  U  persoonlijk burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk te stellen.  Een schade impliceert immers een fout en een oorzakelijk verband tussen beide.   En naargelang Uw eventuele antwoord, dien ik dan vast te stellen dat U ofwel er niets van af weet, ofwel liegt.

In afwachting van een antwoord en de verdere evolutie dient men dan ook zoveel mogelijk literatuur te verzamelen. Als deze niet in het Nederlands is, dient men al te zorgen voor een vertaling door een beëdigd vertaler.

*TU Delft testte 7 modellen… de resultaten zijn ontluisterend… klik hier)

2. Ingeval van gezondheidsproblemen door het dragen van dit mondmasker:

Een aangetekende klachtbrief  gericht aan de bevoegde Procureur des Konings met bijvoeging van medisch attest, de briefwisseling met de minister van Volksgezondheid en de literatuur, met Nederlandse vertaling als bewijsstukken waar uit blijkt dat de mondmaskers niet alleen nutteloos zijn, maar ook schadelijk.   Steeds kopijen bijhouden en de historiek van de aangetekende zending  in Bpost track:  afdrukken. Per kerende post (=mail) de overmaking vragen van het dossiernummer parket.

Men kan ook naar de Politie gaan, maar dan is de kans groot dat men vlugger buiten is dan binnen.

Men kan dit zelf doen, of via een advocaat of via de verzekering voor rechtsbijstand.

Zie: Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. van 18.10.2020

3. Ingeval van administratieve en / of gerechtelijke  procedure, zijn er 2 juridische elementen van belang  m.b.t. het voormelde M.B. van de Minister van Binnenlandse Zaken:

– De wet: “29 JULI 1991. – Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. “ (volg bruggetje) – De beginselen van  behoorlijk bestuur: bij Elfri vindt u een bron met formele en materiële beginselen. Hier volgt een korte samenvatting:

Zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel , redelijkheidbeginsel, onpartijdigheids-beginsel, gelijkheidsbeginsel , rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel , redelijke termijn eis… enz…  

Bij een dergelijke procedure dienen ook al de dossiers vermeld onder punt 1 en 2, bijgevoegd te worden.

Van belang is ook dat de mondmaskerplicht en lockdown  “veiligheidsmaatregelen” zijn die vallen onder de  toepassing van de 2 voormelde juridische elementen. Ze zijn dus geen geneesmiddel, waar op de bijsluiter de bijwerkingen vermeld zijn. Er dient dan ook in eerste instantie na gegaan te worden of de besluiten strekkende tot deze mondmaskerplicht en lockdown afdoende zijn gemotiveerd zijn en de beginselen van behoorlijk bestuur werden in acht genomen.

Om dit na te gaan dient men te weten wat de juiste oorzaak is van het probleem en het gevaar, en hoe hierop dient gereageerd te worden:

1. Een griepvirus :

Gezien een dergelijk virus niet actief is bij een hittegolf van 35 graden zijn er dan ook twijfels over deze oorzaak. Desgevallend is het aan de overheid om hier de bewijzen van te leveren.

2. Een biologisch wapen, afkomstig uit het labo:

Hier zijn wel sterke aanwijzingen voor. (Fact sheets John Hopkins).  In een dergelijke geval zitten we dan ook in een biologische oorlog, die dan ook als dusdanig door de overheid dient beschouwd te worden. Dit wil zeggen dat het parlement de staat van oorlog dient af te kondigen, gevolgd door de staat van beleg cfr. de besluitwet van 1916. Het militair gerecht dient opnieuw opgericht te worden, en de vijanden alsmede de collaborateurs dienen opgespoord te worden en vervolgd. De grenzen dienen ook gesloten te worden. Niets van het voormelde is echter uitgevoerd.

Integendeel, wie het tegendeel durft te beweren, bewijzen aanvoert, wordt gecensureerd, zoals “Ärzte für Aufklärung”, waarbij de informatieve video’s op hun eigen webstek door youtube gewoon verwijderd werden. We verwijzen in dit verband ook naar Ultimate Proof: Covid-19 Was Planned to Usher in the New World Order

In Duitsland hebben zich ook juristen ingezet “Anwälte für Aufklärung”. Deze beelden werden gisteren tijdens een betoging tegen de coronawaanzin opgenomen. De video werd intussen al gecopieerd en op andere profielen geladen… daar hij waarschijnlijk, zoals bij de artsen zal verwijderd worden door youtube. Zo gaat men in Duitsland (en elders) met mensen om die niet aan de leiband willen lopen. We citeren en vertalen een commentaar: “De eerste indruk bedriegt. Deze beelden zijn niet afkomstig uit Wit-Rusland, maar uit Berlijn. Van vandaag. De arrestatie van dwarsdenker-advocaat Markus Haintz. Door de Berlijnse politie, die bij linksextremen, drugsdealers en criminele “clans” regelmatig knuffelt en ‘de-escaleert'”

“Der erste Eindruck täuscht. Diese Bilder stammen nicht aus Weißrussland, sondern aus Berlin. Von heute. Die Festnahme von Querdenken-Anwalt Markus Haintz. Durch die Berliner Polizei, die bei Linksextremen, Drogendealern und kriminellen „Clans“ regelmäßig kuschelt und deeskaliert.“

In de overwegingen van het M.B. is echter  vermeld :

“Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;.. “ .

Men komt er nog niet toe dit Corona virus duidelijk te omschrijven. Een virus dat ook actief is bij een hittegolf van 35 graden en meer!

Men heeft het over “meestal…” en “lijkt….”. zonder enige bronvermelding.   Dat het hier gaat om een virus uit het labo, wordt zeker niet vermeld.  Dergelijke overwegingen zijn dan ook misleidend en veredelde toogpraat.

3. Bij een biologisch wapen dient men ook de NBC procedures toe passen, met vooral bescherming en ontsmetting. Men kan echter niet iedereen een gasmasker en beschermingspak geven, bijgevolg zal de nadruk moeten liggen op het isoleren van de  besmette personen, gevolgd  door een massale ontsmettingscampagne van voertuigen en gebouwen. Een mondmasker is hier nutteloos en mensen opsluiten in niet ontsmette gebouwen is ronduit misdadig.  Dit dient dan wel gepaard te gaan met een lockdown gedurende enkele weken, om deze massale ontsmetting te kunnen doorvoeren.

4. Voor de identificatie van de besmette personen dient men te beschikken over daartoe geschikte testkitten.  Bij een virus geeft alleen een bloedproef met zekerheid uitsluitsel. Wat werd hier gedaan? Blijkbaar zijn er alleen testen die onbetrouwbaar zijn.

België kocht eind april 1 miljoen Covid-19-tests. Nu blijkt uit Deens onderzoek dat de resultaten van deze tests onbetrouwbaar zijn. België is het enige land dat dergelijke tests heeft aangekocht. Gezamenlijk onderzoek van Knack en Le Vif wijst nu op de grote stapel onbetrouwbare tests. De Belgische staat kwam al eerder in opspraak in verband met coronatests. Eerder deze maand bleek dat de overheid weigerde 1,25 miljoen tests van ZenTech te betalen nadat het bleek dat deze niet nuttig zouden zijn. (…)

… Met de huidige test bestaat het risico dat mensen onterecht de stress van het besmet-zijn ervaren terwijl ze helemaal niet besmet zijn, en in quarantaine geplaatst worden… (Citaat uit: Drie wetenschappers: de coronatest is onbetrouwbaar en het testbeleid faalt)

COVID: La PCR nasale peut-elle mentir?

5.  Er dienen ook behandelingen en geneesmiddelen voorzien te worden.

Wat was er voorzien en wat werd er achtergehouden, wat wel doeltreffend was. Hierover was er een ganse discussie. (…)

Het achterhouden van doeltreffende middelen, is evenzeer misdadig. En dan hebben we het nog niet gehad over het uitschakelen van kritische stemmen, zoals dr. Pascal Sacré. Hierbij zijn “recht van antwoord” nadat hij quasi Berufsverbot opgedrongen kreeg – dit tijdens de coronacrisis waarbij we dagelijks quasi wanhopige oproepen horen aan gepensioneerde artsen om terug aan het werk te gaan…daar de verzorgingssector “op haar tanden zit”:

Voilà, c’est arrivé.

Pour mes paroles, mes mots, mes écrits, j’ai été licencié comme un déchet, un voleur, sans droit de répondre.

Un réanimateur chevronné, compétent, apprécié de ses collègues par mes actes en situation de stress, viré en pleine période COVID ! 

Pour des paroles, pour une image.

Il suffisait de rassurer les gens, de défendre son médecin, d’atténuer et d’attendre que la tempête se calme… puis parler.

J’écris, c’est vrai, des choses qui dérangent, des points de vue dissidents, ceux qui me suivent sur ce site depuis 2009 le savent. 

Lorsque j’ai repris l’écriture engagée en 2020, à propos de la gestion politique de la crise COVID, mais aussi généralement, sur la corruption endémique de la médecine, de la science et des organes officiels en Belgique, j’ai senti que ce serait risqué, vraiment. 

Je n’ai pas renoncé pour autant car je ne laisserai jamais ma vie être contrôlée par la peur.

Certains disent que je suis inconscient. Pensez-vous qu’après avoir soigné pendant 17 ans des gens, dans l’urgence, le stress, souvent pendant 24 heures d’affiliées, j’aurais pu faire tout cela en étant inconscient ? 

Certains disent que je suis irresponsable. J’ai toujours pris mes responsabilités, préféré l’écriture à la parole car elle permet la réflexion, la relecture, et j’ai toujours tourné ma langue 7 fois dans ma bouche, avant de terminer un article et de l’envoyer avec toutes ses sources et toutes ses références. J’ai toujours respecté les règles de l’hôpital, de la société, même lorsque, telles quelles, elles me paraissaient folles et susceptibles d’engendrer plus de mal que de bien. J’ai toujours mis la sécurité des mes patients au-dessus de mes convictions préférant expliquer, convaincre au moyen des mots et des écrits.

Certains disent que je suis la honte de la profession. Ceux qui disent cela ignorent tout de ma profession. Beaucoup parlent des soins intensifs, surtout aujourd’hui avec le COVID alors que les soins intensifs existent depuis 70 ans mais savent-ils seulement, ces gens accusateurs, de quoi ils parlent ? On ne peut pas faire semblant, là, c’est du direct, du live, entouré de mort et de souffrances, on ne sait pas mentir et si on le fait, on dégage. J’y ai tenu 17 ans et je n’ai dû arrêter brutalement qu’à cause de personnes qui n’aiment pas ce que je dis, n’aiment pas mes opinions !

Lees heel zijn betoog, voorzien van bronmateriaal en verwijzingen naar andere kritische stemmen bij: Dr Pascal Sacré, un réanimateur licencié injustement en pleine crise COVID: Droit de réponse

Wordt vervolgd.

H. P.

In het verzet tegen Covid 19(84) – intro

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Naar aanleiding van deze Covid 19, worden we geconfronteerd met een tot hiertoe zelden geziene terreur en hysterie – en dit op wereldschaal.

In België hebben hierbij 3 actoren:
– De politiek, in de brede zin van het woord,
– De MSM leugenpers,
– De (pseudo) deskundigen,
Deze drie worden dan gevolgd door een meute nuttige idioten.
Alle drie behoren ze tot links en/of de loges, of zijn er ten minste door gemanipuleerd.

Deze 3 actoren hebben dan beslist dat:
– De officiële Covid 19 versie een dogma is, dat heiligverklaard is, cfr. de principes van het Vrij Onderzoek,
– De afwijkingen hierop zijn een heiligschennis en een godslastering, cfr. de principes van het Vrije Woord,
– De daders dienen dan te eindigen op de brandstapel, cfr. de principes van de Rechten van de Mens.

Dit alles gaat dan gepaard met een psychologische oorlogsvoering en intellectuele terreur, waarbij de Agitprop van de USSR verbleekt.
Alles wat afwijkt is o.a.: “fake news, hate speech, een hoax, en een complottheorie…e.d. “

Censuur is dan ook de oplossing hiervoor.
De 3 voormelde actoren weigeren dan ook elk debat met deskundigen, op basis van wetenschappelijke argumenten. Als men recht in zijn schoenen staat, dient men toch geen schrik te hebben van het daglicht.

Er zijn ook gelijkenissen tussen het optreden tegen de acties tegen het Coudenhove Kalergi plan en Agenda 21 -30 van de UNO , met deze tegen Covid 19. Dit is logisch gezien achter deze drie plannen, dezelfde occulte machten schuil gaan. M.b.t. Agenda 21 -30 wordt zelfs opgeroepen tot het toepassen van de doodstraf op “klimaatprobleem ontkenners” (sic).Het voormelde doet dan ook denken aan “1984” van George Orwell.

Bij dit alles duiken dan 2 thema’s op, of duidelijker gezegd: 2 obsessies… het dragen van het “mondmasker”* en de “lockdown”.

*”De stormloop op mondmaskers is echt overdreven”, zegt Van Ranst in Het Nieuwsblad. “Je hoeft geen maskertjes te dragen in het openbaar, die virussen wandelen niet gewoon door de straten hé.” (…)

En Vlaanderens breiwarenicoon kreeg gelijk van de TU Delft, dat 7 modellen mondmaskers testte… “de resultaten zijn ontluisterend”... klik hier)

We lenen deze terugblik van de TU Delft-webstek:

Sociale onthouding – een onbedoeld gevolg

pestmeester/plague doctor | The doctor, Artsen, Doctor

“Vroeger werd het masker gebruikt door artsen die de slachtoffers van de builenpest moesten isoleren en behandelen. Deze pestmeesters droegen beschermende kleding, waaronder het beruchte masker met zijn snavelneus. Deze was gevuld met kruiden en specerijen om de lucht te zuiveren en de stank van ziekte en dood te verdrijven. Een onbedoeld gevolg van het bovenmaatse ontwerp van het masker was dat artsen besmettelijke patiënten automatisch op afstand hielden. De gemaskerde pestmeesters boezemden bovendien angst in, omdat ze symbool stonden voor de gevreesde en dodelijke ziekte. De mensen liepen dan ook met een grote boog om hen heen.”

Via een “muilband” moet de bevolking dan ook het zwijgen worden opgelegd en vernederd, zoals vroeger met de slaven ook gebeurde.
Via deze “lockdown” moet iedereen worden opgesloten, zieken en gezonden tezamen. Het land moet plat gelegd worden, waarna we dan kunnen gaan leven van de “hemelse dauw….!”.
Opvallend was, dat tijdens de 1ste golf, die pas gestart was, de voormelde 3 actoren het al hadden over de 2de golf! Hebben die dan parapsychologische gaven? De “lockdown” loopt dan ook door deze ganse Covid 19 als een “rode” draad. We horen trouwens niets anders meer.

Toeval? In België komt dit ook neer op een verkapte oorlog tegen Vlaanderen.
Al de voormelde elementen zouden er moeten toe aanzetten, deze ganse Covid 19 zaak met de grootst mogelijke argwaan te benaderen.

Wordt vervolgd.

H.P.

Salvini moest verdwijnen

Ook in dit godgeklaagd land dat het mijne niet is, moet alles dat niet naar de pijpen van de tricolore multicul danst, van het podium verdwijnen. Het Vlaams Blok kan ervan meespreken. Ook Matteo Salvini heeft dit mogen ondervinden omdat hij zijn land, Italië, wilde beschermen tegen de immigrantentsunami, tegen de omvolking, tegen de multiculturele ideologie der linkse elites.

Dit is de eerste keer dat een beroep wordt gedaan op een Europees gerechtshof om een ​​minister – wiens taak het is om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van een land – te berechten voor het vasthouden van migranten in een haven in afwachting van een herverdeling van de nieuwkomers over Europa… Europa had Italië tot dan toe totaal niet geholpen.

De politieke elite van Italië voert al jaren een migratiebeleid dat zich overgeeft aan de toevloed van illegale immigranten –een toevloed die georganiseerd wordt door criminele mensenhandelaars- en nu heeft deze “elite” besloten Salvini uit te leveren aan de rechters omdat hij deed waar zij niet de moed voor hadden: de grenzen van Europa verdedigen.

Men lijkt te denken ​​dat boten tienduizenden mensen van Libië naar Italië kunnen brengen zonder controle, zonder afschrikking, en zonder dat een land in staat is om zijn recht op zelfverdediging uit te oefenen tegen een historische vloedgolf van migranten.

Italië stuurt een verontrustende boodschap naar Europa en de rest van de vrije wereld: iedereen die, gedurende het bestuur van het land de landsgrenzen verdedigt en massale illegale immigratie probeert te stoppen, kan terechtstaan ​​en in de gevangenis belanden.

De echte gruwel in deze schertsvertoning is dat Italië nog steeds schepen met migranten wegstuurt, dus waarom wordt Salvini als zondebok aangewezen?

Lees: In Italië kom je voor de rechter als je de landsgrenzen verdedigt

Bescherm onze Europese volkeren en culturen

Filip Dewinter heeft dit project, een burgerinitiatief om de EU-controletoren wakker te schudden, onder zijn vleugels genomen. U vindt er alle informatie over op facebook, met achtergrondgegevens, met cijfer- en beeldmateriaal. En een Nederlandstalig promotiefilmpje; u vindt het onder dit bruggetje. Wij kunnen dit echter omwille van technische softwarebeperkingen niet plaatsen. Klik hier (u dient hiervoor een facebookprofiel te hebben).

In de Europese Unie behoren ongeveer 50 miljoen mensen tot een culturele minderheid. Vele anderen behoren tot een van de vele volkeren die de culturele en etnische rijkdom van Europa uitmaken.

De Europese Unie doet (veel te) weinig om de rechten van de Europese volkeren en de etnische en culturele minderheden te beschermen. Het doel van dit burgerinitiatief is om de regio’s de mogelijkheid te geven rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen.

De einddatum voor het verzamelen van handtekeningen is 7 november 2020.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Het Europees burgerinitiatief, opgericht in 2012, is een manier voor Europese burgers om de toekomst van de EU vorm te geven door via een petitie de Europese commissie te verzoeken voorstellen in te dienen.

Waarom zou ik deze petitie ondertekenen?

Wanneer een culturele of etnische minderheid of volk afhankelijk is van subsidies van één of andere rechtstreekse overheid van de staat of het land waar ze deel van uitmaken, zijn ze tevens onderhevig aan hun directe invloed. Financiële onafhankelijkheid betekent meer autonomie over de manier waarop hun regio wordt bestuurd en zelfbeschikkingsrecht over de manier waarop hun belastingsgeld wordt besteed. Onderteken de petitie als u het niet eens bent met de discriminatie en de achterstelling van culturele minderheden. Met uw handtekening helpt u de volkeren en culturele en etnische regio’s in Europa om te overleven en hun etnische, taalkundige en culturele identiteit te beschermen. Door de échte verscheidenheid van volkeren en culturen in Europa te promoten, garanderen we de culturele diversiteit in Europa. Door de volkeren en culturele minderheden in Europa zelfbewuster en autonomer te maken, kan de immigratie-invasie afgeremd en gestopt worden. Europa moet immers zijn identiteit herwinnen om de multicultuur terug te dringen.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?

Er zijn 1 miljoen handtekeningen nodig uit ten minste 7 landen van de Europese Unie. Hoewel we al meer dan 1 miljoen handtekeningen hebben verzameld uit 3 landen, moeten we nog steeds het voorgeschreven aantal handtekeningen verzamelen van 4 andere landen, een aantal dat van land tot land varieert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de petitie.

Wat gebeurt er als aan alle voorwaarden is voldaan?

De EU is verplicht om rekening te houden met de petitie en hun wetgeving aan de doelstelling(en) van de petitie aan te passen.

Wie is de initiatiefnemer?

Het initiatief is gestart door de Szeklers (een etnisch en culturele minderheid in Transsylvanië/Szeklerland). De Szeklers een bevolkingsgroep die deel uitmaakt van de Hongaarse minderheid in Roemenië.  Deze petitie betreft het niet alleen hen, maar ook vele andere culturele minderheidsvolkeren in de EU. Door met deze petitie/Europees burgerinitiatief te starten willen ze solidair met andere volkeren en etnische en culturele minderheden in Europa, het Europa van de volkeren gestalte geven.

Wie mag de petitie ondertekenen?

Iedere Europese burger die meerderjarig is mag de petitie ondertekenen.

Waar kan ik de petitie ondertekenen?

U kunt de petitie online tekenen door op de knop “Teken” op de website te klikken. Bedankt voor uw steun en handtekening! Klik hier!

http://www.nationalregions.eu/

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

GESCHENK VAN DE BELGISCHE MACHTHEBBERS: TERREUR EN ANGST

Twee voorbeelden van het verbreiden van terreur.  Omwille van de hoge coronacijfers in Wallonië en Brussel werd in heel het land de horeca gesloten.  Als Wallonië de dieperik ingaat, dan Vlaanderen ook.  De horeca moet per direct terug open want bij een tegensprekelijk onderzoek kan niet aangetoond worden, dat deze voor de stijging van ziektegevallen verantwoordelijk is.  Het tweede voorbeeld van terreur is het verbod langs het parcours van de ronde van Vlaanderen te supporteren.  Men had toch afstandsbeperkingen kunnen invoeren.  Maar nee, alles wat nog aan prettigs doet denken moet verboden worden.  Hoofdtitel in het blad “De Zondag” over de Ronde :  “Blijf thuis.  Red jezelf…..” en Jan Jambon iets verder : “Koers verenigt ons.  Maar vandaag màg het geen volksfeest worden!”.(*)

Ik ben ervan overtuigd dat in de opperste kringen in dit land, de geheime machtselite, voldoende kennis aanwezig is over de werkelijke aard van deze Covid.   Desondanks voeren zij de terreur op; waardoor ik nu sinds enkele dagen incidenten beleef, en vele anderen, omdat we ons niet een voldoende slaven-houding aanmeten.  Zeer opvallend is weer de terreurdeskundige van Mechelen, Bart Somers,  met nieuwe controlemechanismen, en ene min-president van Vlaanderen die zegt dat de meerderheid moet boeten voor het gedrag van een minderheid (de horeca).   Maar er is geen minderheid die alles bewust boycot…..

Opvallend, in ieder tegensprekelijke mensengroep, is dat de Gutmenschen ten sterkste de repressie steunen.  Ik begrijp ook wel dat de Vlaamse politieke groepen voorzichtig zijn, want men wordt werkelijk kaltgestellt als men de Covid-hysterie aanklaagt (zie Lieven Annemans).

Bij elke wetenschappelijke stellingname hoort een tegensprekelijk debat; hier echter zou men heel graag Covid-tegenstanders in verzekerde bewaring zetten.

De cijfers, die elke dag door de nomenclatura van de pers, worden verstrekt, zouden een heel verhelderend beeld geven, als men bijkomende informatie omtrent de ernst, de afkomst van de patient en de bevestiging dat er wel degelijk door vele positief-getesten “”muilkorven” werden gedragen.  Deze nomenclatura bezondigen zich werkelijk aan misdadig gedrag, door het aanwakkeren van de terreur en de angst.

Ik had aan de webmaster een YT-film doorgestuurd – niet omdat het een priester is, die de waarheid zegt (Amerika): maar omdat hij dat op zo’n simpele, verhelderende manier doet.  De zaken zijn zeer overzichtelijk op een rij gezet in een video van priester Altier: “Wij leven in de leugen”.

Vanaf de start is hier gewaarschuwd voor de belgicistische regering; we raden toch aan hierniet te lacherig over te doen.  De Vlaams-nationale politiekers, die zich respecteren, moeten hier een ernstig scenario voor ontwerpen.  De Croo was zo ontroerd bij zijn ambts-aanvaarding, omdat hij nu de kans heeft zijn pathologisch belgicisme tot uitvoering te brengen.  Er zal geen enkel middel gespaard worden om de Vlamingen, die nog weerwerk bieden, door repressie, uitsluiting en arrogantie te vernederen .   De beide “De Croo’s” zijn bezeten door belgicisme.  Dit houdt de voortzetting en uitvoering in van de geest van 1830 en lang daarna om de Vlamingen terug te brengen tot een onderdanig slavenvolkje.  Het ergste is dat de meerderheid dit sowieso al is…  

De werkelijke machthebbers achter de schermen, beschouwen zich als oppermachtig.  Als bvb. een Vlaamsgezinde partij te machtig wordt, dan wordt de vijfde kolonne, zijnde de infiltranten ingeschakeld, om elk gevaar voor de Belgische “high class” uit te schakelen.  Daardoor is de N-VA zo tot een machteloos instrument geworden, dat over enkele jaren grotendeels betekenisloos kan worden.  Als lid van de IJzerwakewerking zie ik, hoe de top van de N-VA venijnig reageert, telkens gevraagd wordt de verzoening tussen de twee blokken te bevorderen

In een You Tube bijdrage over Dr. Reiner Füllmich heeft de webmaster reeds mee aangeduid, dat heel deze veroorzaakte crisis eigenlijk een derde wereldoorlog is (Corona: voer voor het gezond verstand).  Ook op binnenlands politiek vlak tracht men zelfstandige denkers/volksbewegingen te vernietigen.  Anders dan sommige geborneerden zeg ik: steun de middenstanders, gebruik baar geld, deel de opinies die hier worden aangereikt (filmpjes) met anderen, bevorder het zelfstandig oordelen.  Denk aan Tsjechië waar het eerste grootschalig protest tegen Covid reeds begonnen is.  Denk aan verscheidene omliggende landen waar het verzet steeds grotere vormen aanneemt!

Jos Wouters, Boom, 19.10.2020

*Nvdr: zo ziet een normale Ronde van Vlaanderen eruit: met honderden vlaggen die de renners begeleiden en toejuichen, die ons land geel-zwart kleuren, Vlaanderen op de wereldkaart zetten… Eén groot volksfeest! Nu een doodse boel, zonder ziel. Ivan Mertens draait zich om in zijn graf!

Open brief aan ‘onze’ Donald

Open brief aan Donald Muylle

Beste Donald Muylle,

Nu ja, ik spreek je maar amicaal aan met “beste” omdat ik dacht je te kennen. Je kwam immers al zo dikwijls op een vaderlijke wijze vertellen dat je keukens maakte “alsof ze voor jezelf waren” dat ik echt wel sympathie voor je kreeg en je bijna als een vriend begon te beschouwen, weliswaar zoals we vandaag via de sociale media een ganse reeks vrienden hebben.

Als zo’n afstandelijke vriend moet me nu toch iets van het hart. Jouw bedrijf heeft ongetwijfeld een publiciteitsbureau, waaraan opdrachten worden gegeven. Dat bureau adviseerde je nu om aan al je vestigingen metershoge Belgische vlaggen te plaatsen, en ze lieten jou ook opdraven in een reclamespotje waarin je moet zeggen dat al je producten “Belgisch” zijn. Misschien hadden de reclamejongens geen inspiratie, en grepen zij daarom terug naar de voetbalgekte van enkele jaren geleden. Hopend dat ook jouw klanten hun gezichten gaan beschilderen in tricolore kleuterkleurtjes en clownshoeden in dezelfde kleuren zullen dragen.

Natuurlijk is het jouw goed recht om publiciteit te maken, en ook om met je eigen sappige accent zelf de filmpjes in te spreken. Niks mis mee, integendeel, we werden er vrienden door. Maar wanneer reclamejongens je iets voorstellen mag je daar echt niet zo maar in meegaan. Blijf kritisch!

Gezond verstand straalde je in het verleden steeds uit, en ik heb zo’n onweerlegbaar vermoeden dat net dit gezond verstand vandaag verdwenen is. België is synoniem voor profitariaat op de kap van de Vlamingen, voor regelrechte diefstal van middelen die aan de gewone Vlaming toekomen, en dat onafgebroken van 1830 tot nu. Wie zichzelf en zijn producten “Belgisch” noemt, zegt eigenlijk dat hij een profiteur is die de Vlamingen minacht en die het toejuicht dat Vlamingen betalen en zwijgen.

Dit zwijgen verdwijnt, en gelukkig maar. Twee politieke partijen steven samen af op een meerderheid in Vlaanderen, waardoor Vlaamse zelfstandigheid luidop bespreekbaar wordt. Dat ontgaat allerminst de kringen die leven van Vlaamse onderdanigheid, en die ongetwijfeld aan de basis liggen van de Belgische hoerareclame die in heel wat warenhuizen opduikt, en nu ook in jouw reclame, voor jouw vestigingen, aan jouw vlaggenmasten.

Fiere Leeuwenvlaggen zouden heel wat krachtiger overkomen dan de vlaggen van een quasi-bezetter. Maar ik ben me bewust van de onterechte angst van vele zelfstandigen, en hun oude adagium: “Wij doen niet aan politiek”. Misschien moeten die zelfstandigen toch eens een kijkje nemen over de Franse grens, in Zuid-Vlaanderen. Waar ontelbare handelszaken Leeuwenvlaggen uithangen, en er zelfs niet zouden aan denken om een Franse drapeau te gebruiken.

Beste Donald, knikker de oubollige raadgevers van je huidige campagne eruit, en wordt weer je fiere zelf. Een West-Vlaamse ondernemer die een sterk bedrijf uit de grond stampte. Een Vlaams bedrijf dat geen onderdanige slippendrager moet zijn van Belgische heren. Een Vlaams bedrijf dat het niet nodig heeft om op te kijken naar degenen die Vlaanderen bestelen en beroven van noodzakelijke eigen middelen.Een Vlaams bedrijf dat zijn Vlaamse klanten niet langer minacht, en gedreven wordt door een Vlaamse bestuurder die fier moet kunnen blijven op zichzelf : “Mijn naam is Donald Muylle”.

Met vriendschappelijke groeten,

Wim Verreycken, Werkgroep ‘Vlaanderen verdient beter’ & Wim De Wit, voorzitter IJzerwake.

Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici? (2)

Refererend naar deel 1 van eergisteren, gaan wij hier verder met een Wikipedia-verwijzing naar Erich Mielke (de Nederlandse versie is zeer summier en biedt beduidend minder achtergrondinformatie), de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische terreurbendes (volg bruggetje voor meer uitleg omtrent hun identiteit en herkomst). (video Erich Mielke, Meister der Angst, 1u 29′)

Hierin wordt duidelijk gewag gemaakt van Stasi-steun aan paramilitaire en terroristische groeperingen, zowel financieel, training als bewapening, bescherming, advies én chantage, over continenten heen. De volledige tekst in het b.g. bruggetje is echter van belang voor een goed begrip van de DDR en de Stasi waarachter de sporen lopen naar Moskou en de KGB – GRU.

En met zo een terreurregime hebben al de “democraten” van heden, nog steeds geen enkel probleem:

“In 1931 schoot Mielke met een mededader, Erich Wichert, op de Berlijnse Bülowplatz twee politieagenten dood, Paul Anlauf en Franz Lenk. Mielke vluchtte daarop naar de Sovjet-Unie. Tussen 1932 en 1935 bezocht Mielke de Internationale Leninschool in Moskou, daarna was hij docent militaire-politionele vraagstukken aan de Lenin-School. Van 1936 tot 1939 vocht hij aan de kant van de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog. In 1939 week hij uit naar België en was werkzaam als politiek-commissaris voor de KPD in België en Frankrijk. In Spanje, België en Frankrijk leefde hij onder de naam Richard Hebel (met Letse papieren). Na de Duitse inval in Frankrijk werd hij tot april 1941 door de Fransen geïnterneerd. In 1944 werd Mielke door de Duitse overheid ingedeeld bij de Nationaal-Socialistische Organisatie Todt (deze organisatie was verantwoordelijk voor de aanleg van de Duitse Autobahn en de Atlantikwall).  “

Zoals uit dit citaat blijkt, waren  de communistische infiltraties in België al van voor WOII   gaande, in dienst van de USSR. “met toen al 30 à 40 miljoen doden op het palmares”. Een recente bron en brandend actueel: Communist Terror Coming for You, met de Tsjeka (of Cheka, Ned.vert.: “spion) en de dagdagelijkse terreur van het bolsjevisme.

 En dan maar eindeloos blijven lullen over de moord op de communist Julien Lahaut!

Er is zelfs een verband tussen Dutroux en de Stasi. De Aachener Zeitung kopte op 9 februari 2003: “Arbeitete Marc Dutroux für die Stasi?” Volgens de krant zou het Oostduitse ministerie voor de staatsveiligheid (MfS) of beter bekend als de ‘Stasi’ invloedrijke personen in West-Europa met kinderporno gechanteerd hebben. Zo zou ook Marc Dutroux voor de Stasi gewerkt hebben. 1 op de 50 DDR-burgers zou op een of andere manier met de Stasi samengewerkt hebben, al dan niet vrijwillig. Ter vergelijking: in Nazi-Duitsland: 1 op de 2000 met de Gestapo en 1 op de 583 bij de KGB. (…)

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

De CIA was eerste tijdens een Nacht- und Nebelactie ter plaatse om het Stasi-archief in beslag te nemen en er een selectie uit te halen, geschikt voor later gebruik, zoals – horresco referens – chantage van politici, journalisten en/of andere nuttige doelwitten. Inzage der gefilterde documenten, ook over West-Europese politici, is uitsluitend geschikt voor de ogen van geheime diensten… waarbij dan ook “het geval Dutroux” opduikt onder het thema kinderporno…Der US-Geheimdienst hatte sich in Wendezeiten Material über die Spionageabteilung des MfS gesichert. Wegen darin enthaltener brisanter Informationen auch über westeuropäische Politiker dürfen bis heute nur Geheimdienste in die – von der CIA gefilterten – Berichte einsehen. Laut Experten erklärt das, warum die Ermittlungsbehörden sowohl den Fall Dutroux als auch das Verschwinden von Manuel Schadwald bisher nicht klären konnten. Der seit 1993 vermisste Junge ist nach Zeugen-Aussagen ins niederländische Kinderporno-Milieu verschleppt worden….”

Bij Hartgeld.com verscheen als reactie op dit thema (origineel in het Duits en bijgevoegd de Ned. vertaling:

“Als am 9. November 1989 die Berliner Mauer fiel, hatten alle erst mal mit dem Jubeln zu tun. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl (richtiger Name Henoch Kohn)*

Zwei Tage später erinnerte sich Kohl, daß sich in Ostberlin noch brisante Stasiunterlagen über Mitarbeiter in Westdeutschland existierten. Er schickte einen Mitarbeiter des Kanzleramtes, um die Unterlagen in Sicherheit zu bringen. Diese konnten aber nicht mehr aufgefunden werden. Der CIA hatte sie bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. November in Besitz genommen und in die USA geschickt.

Ein paar Wochen später fanden 17.000 Personen in Westdeutschland ein Kuvert in ihren Briefkasten. Der Inhalt bestand aus einer Kopie ihrer Stasiunterlagen und einem beigelegten Drohbrief. In dem hieß es, sollte man gegen die Interessen der Vereinigten Staaten handeln, so werde man die Unterlagen veröffentlichen. Unter den westdeutschen Stasimitarbeitern befanden sich fast alle Journalisten der großen Zeitungen. Von diesem Zeitpunkt an erschienen keine negativen Berichte mehr über die USA. Die Stasi hatte also fast den gesamten Journalismus unter Kontrolle.”

“Toen op 9 november 1989 de Muur viel, werd er eerst vooral gejubeld. Ook door kanselier Helmut Kohl (echte naam Henoch Kohn*). Twee dagen later herinnerde hij zich dat er in Oost-Berlijn nog zeer explosieve stukken over medewerkers in West-Duitsland bestonden. Hij stuurde een afgevaardigde van zijn kanselarij om de dossiers in veiligheid te brengen. Men kon ze echter niet meer terugvinden. De CIA had ze al tijdens de nacht van 9 op 10 november aangeslagen en naar de VSA gestuurd.

Een paar weken later vonden 17.000 personen in West-Duitsland een omslag in hun brievenbus. De inhoud: een copie van hun Stasi-dossier en een bijhorende dreigbrief, waarin duidelijk gemaakt werd dat indien de betrokkene iets zou ondernemen tégen de VSA-belangen, de inhoud sito presto publiek bekend zou gemaakt worden. Onder de West-Duitse Stasi-medewerkers bevonden zich quasi alle journalisten der grote kranten. Vanaf dat ogenblik werd er geen enkel negatief artikel nog over de VSA gepubliceerd… De Stasi had dus – zelfs na haar opheffing – bijna alle journalisten onder controle.”

*Wer ist ex-Kanzler Helmut Kohl?

.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

.. “De Stasi had dus bijna alle journalisten onder controle…” Dit laatste citaat kan dan ook veel verklaren. Trouwens wie heeft er in België ook zo een brief gekregen?   Uiteindelijk stelt zich de vraag: Wie werkte er allemaal in het Westen voor de Stasi (en de KGB).   En wie wordt er nog steeds gechanteerd en door wie?  Het feit dat de CIA deze Stasi archieven kon “meenemen”, verplicht dan ook vragen te stellen over de “spontane val van de muur” en wie er dan werkelijk schuil ging achter de DDR  &  USSR? En lopen de sporen hier niet naar de banksters van Wallstreet en The City?

Het zijn deze chantage praktijken, die een verklaring geven voor beslissingen waarvoor er op het eerste zicht geen logische verklaring is.  En voor de MSM leugen en verraderspers?

Chantage is immers de olie die het gigantische wereldwijde crimineel corrupt systeem smeert. Zolang dat men dit niet weet of niet wil weten, speelt men het spel mee van de occulte machten achter de NWO.  Om dit te weten dient men wel de plat getreden paden te verlaten en dit is inderdaad niet zonder gevaar.

Waar zitten de leden van V – partijen om dit onderwerp verder uit te spitten via parlementaire vragen, ergo facto in de tegenaanval te gaan tegen de Sv.   die trouwens bloed aan de handen heeft m.b.t. de Bende van Nijvel. Zwijgen is immers toestemmen.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Op basis van de voormelde citaten dienen dan ook heel wat meer politici aangepakt te worden, die een werkelijk gevaar vormen, dan de 7 in het persbericht.

Het echte probleem dat zich hierbij stelt, is dan de Sv. zelf. Van een dienst, optredend voor een crimineel corrupt regime,  kan en mag men dan ook niets goeds verwachten, alleen het meest decadente.

H.P.

Het neo-Ottomaanse Rijk (4)

… vanuit een Turks-nationalistisch perspectief

Opdat u zich zou realiseren dat de droom van het nieuwe Ottomaanse Rijk niet uitsluitend een fata morgana van de Verheven Leider is, bieden wij u dit getuigenis van een Turk aan. Lees ook de reacties der kiijkers onderaan.

“L’une des pires choses qui soit arrivée à l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale a été la signature du traité de Lausanne le 24 juillet 1923. Le traité contient plusieurs dispositions, mais le pire a été la confiscation de tout l’argent de l’Empire ottoman,  renoncer à ses droits au Soudan et en Égypte et renoncer à sa souveraineté sur Chypre, la Libye, l’Égypte, l’Iraq et le Levant. La durée de validité de ce traité a été fixée à 100 ans à compter de sa signature, ce qui tombe en 2023.”

Ned. vert.: “Eén der ergste zaken dat het Ottomaanse Rijk overkwam na WOI was de ondertekening van het Verdrag van Lausanne op 24 juli 1923. Het Verdrag omvat verschillende schikkingen, maar het ergste was wel de inbeslagname van al het geld van het Ottomaanse Rijk, het afstand doen van de rechten op Soedan en Egypte en op het soevereiniteitsrecht van Cyprus, Libië, Egypt, Irak en de Levant. De geldigheidsduur van dit verdrag werd vastgesteld op 100 jaar, beginnend bij de ondertekening, die verstrijkt in 2023.”

Grenzen met de Vrede van Lausanne

M.a.w. Turkse nationalisten gaan ervan uit dat de afspraken over de verdeling van het (oude) Ottomaanse Rijk in 2023 vervallen.

Wie niet ziende blind is, moet opgemerkt hebben dat Erdogan stilaan maar zeker de huidige grenzen van Turkije verplaatst, de Turkse invloedsfeer uitbreidt. Het begon met de bezetting van Noord-Cyprus in 1974, de massale volksverhuizingen van Turken naar het westen, aangemoedigd en gecontroleerd door de tandem Diyanet/DITIB*, vervolgens de bezetting van Noord-Syrië in 2019 (… mogelijk gemaakt door de VSA en de EU, die gewoon toekeken naar Erdogans démarche, zgz. om zijn grensstreek te beveiligen tegen terroristen, lees: Koerden) , de uitbreiding naar Irak in 2020 (zgz. omwille dezelfde veiligheidsredenen), de bemoeienissen in Libië in 2019, ondersteund door zijn terroristisch vreemdelingenlegioen, de opzettelijke aanvaringen met Griekenland (en de EU, die als een konijn op een lichtbak toekijkt hoe een EU-kandidaatland zich zaken permitteert die bv. Hongarije quasi ter plekke zouden doodgebliksemd hebben) over territorium en vluchtelingen in recente jaren, de proefboringen in Griekse territoriale wateren in 2020 en ten slotte ging de Turkse interesse ook naar Nagorno Karabakh, waar Armenië opnieuw het slachtoffer dreigt te worden van de Ottomaanse heerserswaanzin.

*’De invloedrijkste onder deze Duitse islamverenigingen is DITIB ofwel Turks-Islamitische Unie van de Instantie voor Religie. Zij telt negenhonderd moskeegemeentes. Keleks oordeel over DITIB liegt er niet om: ‘Zij interesseert zich niet voor de mening van de Duitse publieke opinie. DITIB voelt zich onaantastbaar, want zij heeft een machtige beschermheer, de president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan. En die wenst geen Duitse of hervormingsgezinde islam, maar zweert juist sinds het begin van zijn ambtstijd de gelovigen in op een nationalistische en islamistische koers.’ (Uit: Turkse organisaties in Duitsland onder vuur)

Bovengeplaatste video is geen uitzondering: er circuleren talrijke voorbeelden en oproepen. Benieuwd wanneer de VSA en de EU zich realiseren dat ze een slang aan hun borst gekoesterd hebben… een bijzonder vraatzuchtige wurgslang, bovendien voorzien van giftanden.

Als Erdogan rechtlijnig is, dan moet en zal hij ook opnieuw het Kalifaat oprichten. Eén probleem: de dynastielijn van de laatste kalif, Abdülmecit II, is met de laatste afstammeling Bayezid Osman, in 2017 uitgestorven. Wedden dat Erdogan, die zichzelf tot de “Verheven Leider” uitgeroepen heeft, een nieuwe dynastie zal oprichten, waarbij het sultanaat het hoogste doel is. Zijn AK-partij (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) mag dan in de mottenballenkleerkast rusten in vrede.

Wie zijn ze, de ‘verdachte’ politici?

Volgens Thierry Debels in P-Magazine houdt de Staatsveiligheid 7 Belgische politici in het vizier.  Het bericht verwijst naar een publicatie in De Tijd.

7 Belgische politici in het vizier van de Staatsveiligheid

De Staatsveiligheid (VSSE) heeft vorig jaar meer dan 360 documenten opgesteld waarin de naam voorkwam van een of meer politieke mandatarissen. “Dat kan zowel gaan over ministers uit de verschillende regeringen in ons land als over parlementsleden of leden van het Europees Parlement”, schrijft De Tijd. …”

Volgens hetzelfde persbericht werden de Eerste  Minister, de Minister van Justitie en het Comité I ingelicht door de Sv. Er zijn geen namen vermeld, evenmin het motief.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Over wie kan het gaan?

1. Politici die hand – en spandiensten verlenen aan binnenlandse en /of buitenlandse vijandige belangen.   Dit is mogelijk, bv. in het kader van interne afrekeningen, maar is weinig geloofwaardig, want dan had men de leden van de huidige en vorige regeringen ook dienen te vermelden gezien het verraderswerk met betrekking tot o.a. het Coudenhove Kalergi plan, het Agenda 21-30 plan en de Covid 19 samenzwering. (…niet beperkende opsomming)

2. Politici die een gevaar vormen voor de Belgisch – Franse bezetting van Vlaanderen, een bezetting die er op gericht is Vlaanderen te plunderen en te saboteren. Dit ligt meer voor de hand.    Het is immers de voornaamste taak van de Sv om de “flamins” te bevechten die in het verzet staan tegen deze bezetting. De PVDA  dient hier enkel als voorwendsel, het is immers een front-store van de loge met behulp van Sv.  Via de PVDA kan men dan zo gezegd de lat gelijk leggen.  Opvallend is wel dat er melding gemaakt wordt van Louis Tobback en een DDR spion.

We citeren uit b.g. bron:

“Zo werd Louis Tobback in het begin van de jaren 80 genoemd in een dossier waarbij hij of een socialistische collega contacten had met een Oost-Duitse spion…. “

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Als we het hier over een Oost-Duitse spion hebben, dan gaat het vermoedelijk over de DDR Stasi.  Het voormelde kwam ook reeds aan bod in een parlementaire vraag van senator  Wim Verreycken (volg bruggetje naar bron):

“♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen.

Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land.

Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.

Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx.

“Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapenings-vraagstukken “.

De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…

”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici (ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I.

De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal.

De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheids-diensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat. De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn.

Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen. Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken Senator”

Dit citaat is meer dan duidelijk, en vestigt de aandacht op de ware aard van al die linkse, groene en pacifistische bewegingen, die hier fungeren als de 5de colonne, met als regisseur achter de schermen , de logemaffia’s.

Op de Stasi activiteiten in de rest van de wereld en de betrokkenheid bij terroristische  terreurbendes gaan wij morgen verder in.

H.P.