Hélas… Vivaldi…

Er valt niets te vieren, ook al blijven de media ons met het ‘goede’ nieuws over de slagvaardige regering rond de oren slaan. En met het even slagvaardige, echter ‘slechte’ coronanieuws. Het lijken wel verbonden vaten.

                                                         VIVALDI !!!

In brand geschoten Grote Markt (links het Stadhuis, rechts het Belfort, uiterst rechts het Broodhuis)

“Il faut choquer les Flamands“ (1)

De ondertitel  “Il faut choquer les Flamands” dateert reeds van eeuwen geleden en heeft betrekking op de verwoesting van Brussel, door de Fransen, onder leiding van de maarschalk de Villeroy,  tussen 13 en 15 augustus 1695, waarbij het centrum herschapen werd in een laaiende vuurzee. Het was de bedoeling het moreel van de Brusselaars definitief te breken. Tal van waardevolle kunstschatten werden vernield.

De Franse koning  feliciteerde de Villeroy, die triomfantelijk antwoorde :

“Le désordre que nous avons fait dans cette ville est incroyable, le peuple nous menace de beaucoup de représailles, je ne doute pas qu’il en ait la volonté, mais je n’en devine pas les moyens” (1).

Een analyse over de ware aard van de Fransen:

“Frankrijk wil in Europa geen gelijken maar slechts ondergeschikten, geen vrienden maar enkel vazallen”. (1)

Het ging bij deze verwoesting dan ook volgens de huidige maatstaven om een “oorlogsmisdaad”. Zelfs Napoleon had het over: ”aussi barbare qu’initule”. (1)

(1) Bron: Paul De Ridder “De rechtvaardige rechters terug van weggeweest”, pagina’s 365 en 366

Kortom, het ging hier om een ”exploot” van het Franse “Race des Seigneurs”, waarvan onze voorouders ook al wisten “Wat Frans is, vals is”. Is het dan ook een toeval dat de grondlegger van de rassenleer te vinden is in Frankrijk, nl. de graaf de Gobineau??

Als we Vivaldi op zijn juiste waarde moeten inschatten, dienen we niet alleen rekening te houden met binnenlandse factoren maar ook met buitenlandse &  supranationale –   en zeker met het verleden. Het bombardement van Brussel is zeer leerrijk m.b.t. ware aard van de Fransen.

Vivaldi is immers een samenraapsel allerhande, een rariteitenkabinet, zo weggelopen uit een kermisrevue van laag allooi, dat niet samenwerkt, maar samenzweert tegen alles wat Vlaams is. Of een francofiele, paars-groene logemaffia pest voor Vlaanderen, waarachter de sporen lopen naar Parijs en die oorlog voert tegen diegenen op wiens kosten men ondertussen schurftig parasiteert. Een hond bijt de hand niet, die hem eten geeft… dit soort wel.

Dit samenraapsel, werd echter “samen gemetseld” in Brussel, met het Groot Oosten in een hoofdrol,  een Belgisch Groot Oosten dat fungeert als een filiaal van het Groot Oosten in Parijs in de Rue des Cadets, en dat sinds 1830 de werkelijke macht is in de Belgische kunstmatige constructie, die Vlaanderen bezet, plundert en saboteert.

Vivaldi is dan ook de verderzetting van wat al eeuwen gaande is.

De trieste waarheid dwingt ons wel vast te stellen, dat deze oorlog tegen Vlaanderen en de Vlamingen, alleen maar kan gevoerd worden, met behulp van verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en verkozen door een meerderheid van de Vlamingen, zijnde een laf kruiperig klootjesvolk dat als honden staat te kwijlen, niet om gestreeld, maar om geschopt te worden, maar wel vecht op leven en dood, met diegenen die weigeren te kruipen.

Bij deze Vivaldi  is het ook van belang te kijken naar het taalgebruik. De Croo: “De oppositie moet onze verschillen niet op de spits drijven”

De Croo heeft het “over samenwerken….”. Gewoonlijk komt daar dan ook nog bij: “verbinden en inclusief ….”  . Typische logetaal, dat wat België betreft, neerkomt op een relatie tussen Vlamingen en Franstaligen,  die identiek is aan deze tussen een pooier en zijn hoer, met “les flamins” in de rol van de hoer, die dient als geldbron voor de pooier.  

We zien hier De Croo junior, dan ook als een adept van de oude PVV (= Pest voor Vlaanderen). Of een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Jos Wouters (auteur Cyclus) heeft hier dan ook gelijk om deze wolf in schapenvacht niet te onderschatten.

Om de ware doelstellingen te kennen van Vivaldi dient men te kijken naar deze van de logemaffia’s, en vooral dan naar de Franse, want als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel. Een recente bron: Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek, met hierin een reactie van Jules van Rooyen die verwijst naar een debat tussen Eric Zemmour en Alain Bauer, een kopstuk van de loge in Frankrijk. “Eric Zemmour face à Alain Bauer”, een aanrader vanaf minuut 19″! Met alle mogelijke gevolgen van dien “On veut la peau de Zemmour!”

Jules van Rooyen schreef:  7 oktober 2020 om 22:27 :

“…De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn al langer bekend. Maar enkele dagen geleden werd dat in Frankrijk bevestigd, op video. De aap kwam uit de mouw. De populaire joodse colomnist Eric Zemmour (Le Figaro), bond de strijd aan met de bekende vrijmetselaar woordvoerder, en grootmeester, Alain Bauer. Zemmour kende zijn onderwerp. Na ongeveer een half uur, kwamen de heren op stoom, en Zemmour wierp zijn tegenstander, de subversieve, antikatholieke strijd van de loge voor de voeten, die Frankrijk beroofde van haar beschaving en identiteit.

Hij verweet hem de oeverloze immigratie van islamieten om de Kerk en het katholicisme en de beschaving, te vernietigen. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen bleven helaas buiten schot. Maar de jongste FR geschiedenis, en vooral de 3de Republiek (tot 1940), is vooral bemand geweest door vrijmetselaars, joden en protestanten.

De grootste bevolkingsgroep, de katholieken, werden door de invloed van de loge in het maatschappelijk leven, systematisch gediscrimineerd : in het leger, in de ambtenarij en in de media. Veelal mondde dit uit in grote schandalen begin jaren 1900, zoals de affaire Dreyfus (die inderdaad verraad pleegde), de land uitzettingen van de Congregaties, de strijd om de kerk gebouwen en kerksluitingen, de scheiding van Kerk en staat, de laïcering van het onderwijs, of die van de “fiches” (namenlijst officieren die de H. Mis bijwonen).

Bauer kon er niet om heen, hij beaamde, hij ontkende niks. Hij was eerlijker dan aanvankelijk gedacht. De conclusie van beide heren was, dat, evenals de Franse natie, ook de Kerk, maatschappelijk aan de grond zit. Zemmour erkende, de vrijmetselarij heeft gewonnen, vooral door o.a., abortus, euthanasie, homo emancipatie, genderisme, losse leefverbanden, massa-immigratie en drugs.

Maar tegelijkertijd zei Bauer, dat de vrijmetselarij ook in crisis verkeert, omdat zij geen tegenstander meer heeft. Navelstaarderig en naar binnen gericht, leeft zij van carrièrisme, haat, onderlinge rivaliteit en corruptie.
We hebben de citaten van de katholiek bekeerde Emile Zola, ex-groot groot meester van de loge, eind 19de eeuw, niet meer nodig, om de ware aard van de vrijmetselarij te duiden. Hij brandmerkte de vrijmetselarij als, “de meest schaamteloze leugen en niets anders”, “…zij deinst voor niets terug”, zij is, “een religieuze sekte die alle godsdiensten wil vernietigen, om zich in hun plaats te stellen.” Een parlementaire “broeder” van Zola zei, dat, “culturele en maatschappelijke wetten passen in het plan om methodisch het Romeinse katholicisme aan te vallen, te doen capituleren, en te breken.”…

Aan dit citaat dient in feite niets meer toegevoegd te worden.  De analyse van beiden is verpletterend en vernietigend. Vooral Bauer steekt hier zijn nek uit! Zelden gezien, als hij het maar overleeft…

Deze logemaffia’s zijn dan ook een dodelijke kanker. Nog een bron over deze kanker: Freemasonry: Mankind’s Death Wish:

“Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union.  Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” (Ned. vert.: “De vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse maatschappij als de communistische partij in de Sovjetunie. Zonder lidmaatschap van de vrijmetselarij is er geen enkele kans op een snelle carrière, eender hoe getalenteerd men is.”

Van belang is ook de commentaar van Emile Zola over de loge: “de meest schaamteloze leugen en niets anders…”

Deze zin is dan ook logischere wijze van toepassing op Vivaldi.  Een dekmantel waarachter bedrog schuilt gaat, verpakt in mooie maar duivelse slogans zoals: “Gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, democratie, mensenrechten…enz..”(… niet beperkende opsomming).

Duivelse slogans die ons moeten voeren naar een communistische NWO dictatuur en waar Vivaldi actief aan meewerkt. (via Coudenhove Kalergi, Agenda 21 -30 en Covid 19).  Er wacht ons een “1984”  van George Orwell.

Duivelse slogans die hun wortels hebben bij Gramsci, de Frankfurter Schule, Alynski,  Cloward Piven, Richard Day… e.a. (… niet beperkende  opsomming).

En dan over de mensenrechten waarmee Vivaldi uitpakt: COVID Taught Us: We Have No Human Rights – Lesson in Powerlessness (Ned. vert.: Covid leerde ons: we hebben geen mensenrechten – een les in machteloosheid)

The MSM is always talking about “human rights.”   But only sexual and ethnic minorities have them, in order to sabotage and dispossess the majority”.  (Ned. vert.: de poco media hebben het altijd over “mensenrechten”. Echter alléén seksuele en etnische minderheden hebben ze opdat ze de meerderheid kunnen saboteren en ontmachten.)

De  over“beschermden” dienen zich echter geen illusies te maken.  Want als het uur van de waarheid eraan komt, zullen volgens Bezmenov“… liberals, “social justice warriors” and antifa will be lined up and shot because, when they realize they have been duped, they will represent a threat..” (Ned. vert.: “linksen, sociale rechtenstrijders en antifa zullen voor een vuurpeloton geplaatst worden omdat – nadat ze zich gerealiseerd hebben dat ze bedrogen werden – een bedreiging vormen.”

Vivaldi is dan ook een monsterachtige logesamenzwering tegen Vlaanderen. De rol van de logemaffia’s blijft, op enkele uitzonderingen na, onvermeld, ook bij de V – partijen en in de Vlaamse Beweging.    Als men de juiste en volledige diagnose van de logekanker niet wil en/of durft te stellen, dan ziet de toekomst er zeer somber uit.

De verwijzing naar Vivaldi met zijn sprankelende  muziek, is dan ook een belediging voor de componist. Het is verwonderlijk dat de Italianen nog niet geprotesteerd hebben.

Mozart: Requiem; Maurerische Trauermusik | Dodax.nl

Wat we nu horen is geen muziek, maar het luiden van de “doodsklokken” die de nakende ondergang van Vlaanderen aankondigen. Hierbij past beter het Requiem van ”broeder” Wolfgang Amadeus Mozart.

R. L.

.

Voorspelling

Hugo Portier lucht regelmatig zijn hart op facebook. Zoals deze:

Hugo Portier

6 d  · Zondag 27 september 2020. Onderwerp : Betoging tegen de Vivaldi regering. Plaats : De Heyzel. Alhoewel de betoging georganiseerd werd door een politieke partij met name het Vlaams Belang deed zich iets onwezenlijks voor, denkt men, neen, iets wezenlijks, een heugelijke realiteit. Er deed zich Godsvrede voor. De partij politieke verschillen werden opzij gezet en er werd een gemeenschappelijke strategie vertoond leidend naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Want inderdaad, Vlamingen van andere partijen sloten aan , sloten de rangen in Godsvrede, in het overstijgen van de partij politieke grenzen. Wat een ontroerend en hoopvol schouwspel. Hoe is het mogelijk dat voormalige ‘ leiders’ uit de VVB en een partij voorzitter afwezig tekenden om samen met hun volk te tekenen voor Godsvrede en het weer de duizenden ‘ kleine ‘ Vlaamse militanten waren, in mijn ogen de echte vedetten op de Vlaams Nationale Zangfeesten die daar wel voor tekenden, zij wezen 1000 bedankt voor hun moed, belangloze opoffering en enthousiasme. Wat een deugddoende dag. Hugo Portier, ere voorzitter ANZ.

Hugo Portier

6 d  · Bart De Wever, heb je werkelijk een aanval op het VB in de Zevende dag gedaan? Het zijn ook Vlamingen, weet je, je gaat meemaken wat de Open VLD nu meemaakt namelijk dat lidkaarten worden terug gestuurd. Er zijn vele NV-A ers die je uitspraak niet nemen. Je was ook nooit aanwezig op de IJzerwake waar Godsvrede hoog in het vaandel staat. Hoe kan je eigenlijk nog het Gebed voor het vaderland zingen? Ik ben a partij politiek maar dat wil niet zeggen dat ik niet onderschrijf dat men geen kemphanen mag zijn maar wel kompanen. Als je niet toestemt dat bij het behalen van een N-VA-VB meerderheid in 2024 VB en N-VA s moeten samengaan met behoud van eigen accenten zal je het onderspit delven.

Hét voordeel van Vivaldi

…De Vlaamse partijpolitieke beweging loopt altijd op dezelfde vraag: kan je de ordelijke opdeling van België dichterbij brengen door deel te nemen aan de Belgische macht? De vraag is of de Vlaams-nationalisten een alternatief hebben voor Belgische machtsdeelname. Neen. Maar ze maken zich beter geen illusies. Bart Maddens schreef het hier treffend: Vlaams-nationalisten aanvaarden de Belgische staat niet en zullen daarom nooit ten volle aanvaard worden door het bestel.

‘Separatisten zullen er nooit echt bij horen. Als ze al worden toegelaten tot de Belgische machtscenakels, dan is dat enkel omdat men hoopt om ze op die manier sneller klein te krijgen. Iets wat overigens, zowel in het geval van de Volksunie als de N-VA, aardig is gelukt.’ Schreef Maddens. De recente geschiedenis gaf hem gelijk…

…Vivaldi zorgt voor een groot voordeel bij die verkiezingen in 2024. We zullen als kiezer een duidelijke keuze hebben. We zullen kunnen kiezen tussen toekomstprojecten voor dit land. Dan kunnen we kiezen tussen het project van Vivadli, het unitarisme van de PTB/PVDA, het confederalisme van de N-VA en de Vlaamse onafhankelijkheid van het Vlaams Belang.”…

Uit: Vivaldi heeft een groot voordeel, auteur Pieter Bauwens

Bormshuis: Herman Van den Reeck

AFFICHE VAN DEN REECK - 1

100 jaar geleden werd Herman Van den Reeck neergeschoten tijdens een betoging in Antwerpen. Op zaterdag 26 september openen we een tentoonstelling om deze Vlaamse student te herdenken. Spijtig, maar voor vandaag kan u niet meer inschrijven (… we hebben door ons rugprobleem de publicatie te laat gepland!) Niettemin willen we hier graag wat reclame maken voor de tentoonstelling die loopt tot 5 juni 2021.

Herman Van den Reeck, 100 jaar geleden vermoord

Jan Huijbrechts bracht dit jaar een biografie uit over Herman Van den Reeck. Dit precies een eeuw na diens dramatische dood. De schrijver zal op 26 september wanneer de tentoonstelling opent een woordje uitleg geven achter de jongeman van de mythe.

We werken met 4 tijdsblokken met beperkte bezoekers.

Tijdsblok 1: 12u30 – 13u30,
Tijdsblok 2: 13u30 – 14u30,
Tijdsblok 3: 14u30 – 15u30
of tijdsblok 4: 15u30 – 16u30.

We passen de coronamaatregelen toe uit respect voor uw en ons welzijn.

Inschrijven via:
info@bormshuis.org of 03 238 33 99.

Meer info: https://bormshuis.wordpress.com/

Briefje aan Joachim Coens

CD&V webwinkel

Ter attentie van J. Coens, voorzitter van de CD&V.
Aan alle gelovigen in de leer van Jezus.
Aan alle kiezers voor de CD&V.

U zal gemerkt hebben dat de CD&V , ondanks haar vroegere weigering toch tot de Vivaldi regering is toegetreden. Een bocht van 360 graden. Deze partij zal me vruchteloos tegenspreken en verklaren dat zij de abortus versoepeling heeft kunnen tegenhouden. Dit is schijn.

Waarom ? De deelname van de CD&V aan deze regering is mathematisch niet noodzakelijk, de CD&V kan in deze regering geen enkele beslissing doordrukken noch weigeren. Het is zeker dat de andere partijen die pro de abortusversoepeling zijn hun woord zullen herroepen en later de versoepeling zullen stemmen. Het is dus duidelijk dat de CD&V enkel toetreedt tot de Vivaldi regering voor de postjes, ondanks de verscheurdheid in de rangen van de partij, vooral van velen van haar burgemeesters die zich uitgesproken hebben tegen de deelname.

De Cd&V kiest dus ten koste van de moord op de ongeboren kinderen voor de postjes en zal alweer de C in haar benaming als een lachertje vertonen, hypocrisie ten top.

Ik roep op, samen met jullie om deze partij te bestrijden, ter land, ter zee en ter lucht. Als we allen samen ons fatsoen en het respect voor het ongeboren kind willen bewijzen dan moeten we deze houding aannemen en tevens het hoofdkwartier van de …D&V met protesten belagen.

Hugo Portier, voormalig voorzitter ANZ

Mogen wij daar nog deze bedenking aan toevoegen? De “V” mag ook uitgegomd worden. Het “Vlaams” gehalte moet je met een vergrootglas zoeken. Via Hector Van Oevelen vernamen we dat de tsjeven-jongerenafdeling zondag zal gaan protesteren tegen de Vlaamse autokaravaan tégen Vivaldi door te zwaaien met tricolore vlaggen als symbool van anti-Vlaams belgicisme.

We verwijzen i.d.v. naar:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE MENS IS WAARDIG IN VRIJHEID

Nu de focus meer komt te liggen op het vervolg in de Covid-zaak – te weten de vaccins – mogen we niet zwijgen.  Het begon, voor de lock-down, met o.a. mijn mededeling dat het een niet-natuurlijke aanval op de mensheid was. In de Kronen-Zeitung (Wien) van dit weekend heb ik uitsluitend daar het relaas gelezen van de gevluchte virologe Dr. Li-Meng Yan, die meegewerkt heeft aan de virus-ontwikkeling in Wuhan – vanuit Hong-Kong gevlucht is op levensgevaar en nu ondergedoken leeft in de VSA.  Zie de YT: Virologist Dr. Li-Meng Yan claims coronavirus…. The coronavirus whistleblower”.

Het verspreiden en de algemene corona-blokkage in de wereld was fase één.  Daarvoor kunt u kijken naar “Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010”.  Nu komt de fase van de vaccins: volgens een rondgestuurd bericht van dhr Mark Waterinckx zijn vervat in dit vaccin :

  • volledige controle bevolking
  • genetische wijziging van het DNA van de ontvanger
  • inbrengen digitale code = vaccinatie-paspoort.

De gezondheids-consequenties van een vaccinatie zijn zeer bedreigend en worden mogelijk na lange tijd zichtbaar.  Daarom hebben de producenten reeds verkregen dat zij vrijgesteld zijn van schadeclaims.

Zoals mijn – deels ingewijde – commentaar van in het begin beveel ik eenieder aan deze vaccinaties te weigeren (koste wat het kost).  Er zijn enkele belangrijke indicatoren:

  • Het is waarschijnlijk dat het virus mutaties ondergaat, waardoor de vaccinatie zijn doel voorbijschiet
  • Recente proeven wijzen uit dat de vaccin-stof al na enkele maanden uit het bloed verdwijnt en dus krachtloos wordt
  • Het vaccin vanuit Amerika (niet het Russische) zou het DNA van de mens wijzigen en fertiliteitsproblemen veroorzaken
  • Bij het vaccin, door de ideeën van Bill Gates ontwikkeld zou het bijkomende functies hebben, zoals identificatie van de persoon, betaalmiddel  en globaal controlesysteem over het menselijk individu.

Lees ook:Growing fear of Vaccines is justified”  Leonard G. Horowitz, Henrymakow.com

Intussen spreekt men in vele landen van een toename van de geconstateerde gevallen.  Het gaat nu m.i. over het vaststellen van positieve testing en niet over de zorgwekkende opnames in klinieken.  Men bereidt zo duidelijk hernieuwd maatregelen voor!  De hoofddoelstellingen in de vrije wereld moeten echter zijn: het beperken van de eindeloze controles, het afschaffen van de mondmasker-plicht overal waar dit een “farce” is en het beëindigen van beschadigende nieuwsmanipulatie om de bevolking te onderwerpen.

bol.com | Politiek incorrect, Johan Sanctorum | 9789492639455 | Boeken

De slaafsheid van de Vlaamse bevolking wordt hier telkenmale geduid.  Nu heeft Johan Sanctorum met zijn boek “Politiek incorrect”  de gepaste toon gevonden.  In zijn bespreking: “Laat u niet muilkorven!” wijst hij op de “Untertanengeist” van de Vlamingen, hun gebrek aan eigenheid en fierheid, hun onderkruipersrol in deze Belgische staat.  Heel de zaak “Chovanec” is hier in andere kolommen schitterend uit de doeken gedaan: zij toont het beeld van een staat, waar een zwaar en meedogenloos racisme tegen de Vlamingen wordt bedreven.

Telkens men G.H. BOUCHEZ (MR) ziet draagt hij trots een mondmasker met de Belgische vlag; identiek aan zijn geestesgenoten in de Vlaamse faciliteitengemeente.  Voor hen is het ideaal van de Belgische staat (onveranderd sinds 1830) deze waar de Vlamingen onderdanig hen de zolen likken.  Het interview van Mathias De Clercq in de Zondag (13.9) laat aan duidelijkheid niets over: de naam van VLD moet veranderen (mijn bemerking : het gehate woord Vlaams moet eruit) en de N-VA ‘en het Vlaams Belang moeten zo mogelijk verdwijnen (mijn bemerking: de pink op de naad voor de Loge-bevelen: het met wortel en tak vernietigen van ieder restje van Vlaamse eigenheid).  Ik herhaal voor de 3e maal: Egbert Lachaert is de willoze pion van de echte – fanatiek-belgicistische – machthebbers achter de VLD schermen.

Geschiedenis van de Nederlandse stam

Aan de lezers weze de lectuur van de Geschiedenis van de Nederlandsche Stam” van prof. P. Geyl aangeraden. (vooral deel I).  Daarin kan men lezen wat een vechtstad Gent was, die talloze keren in opstand is gekomen in de Middeleeuwen; die op zijn donder kreeg tegen VREEMDE bezetters, maar er toch telkens weer tegen opstond.  Vergeleken daarmee zijn de progressieve Gentse burgers abjecte figuren die hun stad, geschiedenis en hun zelfrespect tot grote schande maken!!

Tot slot verwijs ik naar de wraakroepende schending van het betogingsrecht in Mechelen, op zaterdag 13.9.   Een aantal vrijheidslievende burgers hadden opgeroepen tegen de bevoordeling van de islamieten door deze volmachten-regering te betogen.  Het werd verboden en Mechelen was dankzij Bart Somers en lakei burgemeester Vandersmissen een bezette stad.  Zelfs de ondergrondse parkings werden gesloten.

Diegenen die een Vivaldi-Avanti regering willen vormen; moet vijandigheid tegen de belangen van Vlaanderen en het Nederlands worden aangewreven.  De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. – Milan Kundera.

Jos Wouters, Boom, 14.9.2020

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE TOTALE  BESLAGLEGGING

Telkens weer moet het over de corona-idiotie gaan.  Maatregelen worden met een druppelteller versoepeld, maar morgen voert men wellicht terug een golf aan verboden in.  De mensheid – onze voorvaderen – bestaat nu 100.000 jaar of wellicht nog langer.  De belangrijkste drijfveren in de mens waren territorium-aanspraak en rangorde.  Al de moeilijkste omstandigheden heeft de mens overleefd.  Voor het eerst in de geschiedenis wordt het verboden dat mensen elkaar (h)erkennen. Ze worden geleerd elkaar als een dodelijk gevaar te zien en er wordt zelfs gevraagd een mondmasker op te zetten bij de paring.

Toch vindt het gros van de politici en spraakmakers, dit geen punt van voorrang.  Men biedt tegen elkaar op om maatregelen, waarvan de doelmatigheid meestal nihil is.  Op 11 juli voerde men een strenge muilkorvenplicht in: sindsdien blijft het aantal besmettingen telkens ongeveer gelijk…..  als men de Lügenpresse en de viro-immunologen, met een dubbele agenda, mag geloven.

GLAUBE WENIG, HINTERFRAGE alles, denke selbst | Albrecht Müller | 2019 |  deutsch - EUR 14,00 | PicClick DE

Ik heb een recent boek geraadpleegd, waarin de methodes van manipulatie worden onderzocht.  De titel: Glaube wenig – Hinterfrage alles – Denke selbst””, (Ned.: Geloof weinig, Ga alles na, Denk zelf”, auteur Albrecht Müller, Westend Verlag (verkrijgbaar bij Kopp, Rottenburg am Neckar).  De volgende trucs worden aangewend:

° Taalverfijning
° Manipulatie met gebruik van begrippen, die een oordeel inhouden
° Gebeurtenissen beperkt-selectief aanhalen
° Verzwijgen van relevante details
° Herhalen: “elke druppel holt de steen uit”
° Overdrijven (er blijft steeds iets hangen)
° Dezelfde boodschap vanuit verschillende hoeken (media) verkondigen
° Heel het panel heeft dezelfde mening…Conclusie:…dan zal het wel waar zijn
° Peilingen doen en de uitslag gebruiken om de opinie te beînvloeden
° NGO’s oprichten met naastliggende doelen
° Een cluster van vage aanwijzingen maakt van halve waarheden hele waarheden
° Experten inschakelen voor manipulatie
° Begrippen/namen aan elkaar knopen om iemand/iets te duiden
° Gerichte inzet van emotie
° Conflicten gebruiken en in scène zetten om stemming te maken.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Dit is wat de media, zowel beeld als gedrukt, in deze Covid-tijd ten overvloede toepassen.

In deze column wil ik vooral op één moorddadig besluit de aandacht vestigen.  In het onderwijs en gezamenlijke school-activiteiten is het mondmasker verplicht.  Dit is voor de +12 jarigen een ernstige éénbaan naar ziekte-makende toestanden.  Dit leidt tot psychiatrische en psychotische toestanden.  De jongvolwassenen hebben bij uitstek nood aan intermenselijke verbindingen en worden zo tot slaven van het systeem.  (Klacht is ingediend bij de Raad van State).

Voor de sceptici onder de lezers: de bedoeling van mijn reeks is in de allereerste plaats de open strijd voor maximale vrijheid voor de Vlamingen/Vlaanderen (middels de Vlaamse Beweging).  Boven de terreur die steeds bestaat in hoofde van het bestaan van België is nu ook de Covid-terreur gekomen.  De uitgebreidere massa-protesten in andere landen bewijzen dat activisme loont.

De voorbije gebeurtenissen tonen de repressie aan en doen menigeen twijfelen om straatprotest te organiseren.  De massaal bijgewoonde mars in Berlijn werd verboden, dan door het gerecht weer toegestaan en vervolgens ter plaatse zwaar geïntimideerd door de politie.  Over deze mars en de zgn. bestorming van de “Reichstag” werd vervolgens door de mainstream-pers massaal leugens verspreid.  Ook in Londen werd een protestmars naar Hyde Park zwaar door de politie aangepakt.  De inrichter, Piers Corbyn, broer van Labour man Jeremy Corbyn, kreeg een boete van meer dan 11.000 euro.  Black Lives Matter en islamitische betogingen laat men, met welbehagen, doorgaan.

bol.com | Der Untergang des Abendlandes | 9783843080347 | Oswald Spengler |  Boeken

Voor onze inzet – zeker deze van onze “webmaster”, gelden de woorden van Oswald Spengler :”Volgens Spengler is stand houden  op een verloren Post zonder hoop, de plicht van een mens en hij wijst op die Romeinse soldaat wiens gebeente men voor een poort in Pompeï heeft gevonden en die moest sterven omdat men bij de uitbarsting van de Vesuvius vergeten had hem af te lossen.  “Das ist Grösse, dass heisst Rasse haben”.  Spengler schreef, zoals geweten: “Der Untergang des Abendlandes”.

bol.com | De ondergang van het Avondland 1 & 2 | 9789089531568 | Oswald  Spengler | Boeken

Nvdr: Wie Duits begrijpt kan heel het boek in 16 verschillende video’s beluisteren bij het YT-kanaal van Thomas Wangenheim. Het werd vele jaren na de eerste publicatie vertaald naar het Nederlands.

De hele vorming van een regering in dit land, dat men er met de karwats zal doorjagen, is een ander voorbeeld van een “verscheurend Noodlot”.  Decennia lang heeft zowat de hele partijpolitiek nagelaten de Vlaming smoel te geven, hem te wijzen op ‘zelfrespect’.  Nu voert een mafiose ploeg, bezield door G.H. Bouchez, een hold-up uit op het welzijn van de Vlamingen, in het bijzonder deze die dichtbij of onder het bestaansminimum leven.

In onderscheiden artikels op Doorbraak halen Johan Sanctorum en Frans Crols voorbeelden aan van de flagrante teloorgang van Vlaamse rechten in en rond Brussel.  Voorbeelden als ééntalig-Franstalige handelszaken in Vlaams-Brabant, een ziekenhuis-wereld waar het Nederlands volledig gebannen wordt, onversneden racisme tegen Vlamingen op eigen grondgebied worden aangehaald.  Maar men vergeet te zeggen dat de Vlaamse regering in handen is van een VVB-lid en de grootste partij in Vlaanderen de N-VA is.  Daarom is de lezersreactie van ene “Bart” ook top: indien we niet grote delen van ons grondgebied willen verliezen, moeten we ten spoedigste pacteren en aansluiten bij Nederland (later meer).

Daarom beëindig ik met de herhaalde oproep: eerste plicht vanuit de Vlaamse regering en alle Vlaamsbewuste kringen is: bestook de Vlamingen met wat hun identitaire plicht is.  Zorg dat de doorsnee Vlaming meer dan nul keer per jaar aan het belang van Vlaanderen denkt!!!

Jos Wouters, Boom, 5.9.2020

100 jaar IJzerbedevaart

IJzerbedevaart - Wikipedia

Wim De Wit, voorzitter IJzerwake, is het met ons eens: eigenlijk zouden we jaarlijks onder de IJzertoren moeten bijeen komen. Het kan echter niet. Niet zolang het belgicistisch, mondiaal comité geen “godsvrede” wenst met Vlaamse patriotten, die niet willen meeheulen met het linkse gedachtengoed van het amalgaam dat de IJzertoren gegijzeld houdt. Aan de goede wil van Wim De Wit en andere bemiddelaars zal het niet liggen. De uitgestoken hand, het verzoek om een gesprek, om een tegemoetkoming, om verstandhouding, om “Als het om Vlaanderen gaat, zijn wij één” in de praktijk om te zetten, wordt telkens weer hooghartig geweigerd.

Immers: het IJzertestament werd zgz. “hertaald” – en ze zijn daar bij het Museum a/d IJzer (…elke verwijzing naar het Kruis, naar Vlaanderen is uit den boze) behoorlijk trots op. Citaat uit de webstek:

“Nooit-meer-oorlog, Godsvrede en Zelfbestuur, vandaag hertaald naar Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.”

Onze Toren, waarvoor heel Vlaanderen steen voor steen mee bijgedragen heeft nadat de oude gedinamiteerd werd, is gedegradeerd tot een toeristische attractie. U zal zich herinneren dat zelfs de leeuwenvlag er moest aan geloven en dat pas na fel protest deze weer op de Toren mocht wapperen (zie onderaan).

“Nooit-meer-oorlog” moest weg omdat elke verwijzing naar de Grote Oorlog, waarbij Vlaamse soldaten als minderwaardig kanonnenvoer behandeld werden, moest geschrapt worden uit het collectief geheugen.

“Godsvrede” moest weg omdat elke verwijzing naar het geloof, naar de eendrachtigheid onder de Vlaamse nationalisten, verworpen moest worden. “Godsvrede” werd vervangen door “Vrijheid“, een contradictio in terminis in de huidige alles controlerende maatschappij, waarbij de coronacrisis een welgekomen geleider is naar een dictatuur die verder gaat dan het belgische keurslijf.

“Zelfbestuur” werd gecensureerd en vervangen door een belgische en EUropese structuur, waarin we ons allen moeten plooien onder het motto “Verdraagzaamheid”. Immers: we worden verondersteld ons te schikken onder de mondialiseringoekazes die elke vorm van eigenheid willen uitwissen. Paul De Belder, voorzitter, heeft zo zijn eigen mondiale visie: “”Maar dit wordt voortaan een serene herdenking van àlle slachtoffers van oorlog en geweld. We vertrekken vanuit de Eerste Wereldoorlog, maar trekken het geheel verder open.” En “we gaan niet langer op alle communautaire slakken zout leggen”. M.a.w. “communautaire slakken” worden doodgezwegen en vervangen door “àlle slachtoffers”. Ook de dagelijkse slachtoffers bij de blanke Boeren in Zuid-Afrika??? Johan Velghe, ondervoorzitter, tevens voorzitter van VL@S, heeft een andere invalshoek: hij wil heel de wereld uitnodigen om zich hier in Vlaanderen te komen vestigen. Logisch dat er dan van “zelfbestuur” geen sprake meer kan zijn.

Bekijk nog eens deze reportage over het Kruis vàn Vlaanderen, van àlle flaminganten en niet alleen van het “Historisch Pardon”-comité. We zeggen elke dag “pardon”. We zeggen te veel en te dikwijls “pardon”. We verontschuldigen ons voortdurend omdat we blank zijn, omdat we christenen zijn, omdat we onze cultuur en taal willen behouden, omdat we houden van ónze tradities, omdat we onze voorvaderen respecteren, … zo niet dreigt om de poco hoek mogelijke vervolging en straffen. We verontschuldigen ons door onze houding, onze meegaandheid, onze gehoorzaamheid, ons zwijgen… door onze lafheid. We verontschuldigen ons door de insijpeling van het Amerikaans-Engelse taalgebruik. We verontschuldigen ons door de rare namen die we aan onze kinderen geven. We verontschuldigen ons door het gebrek aan verzet tegen de zgn. klassieke partijen, tegen de poco pers, tegen de kunst-en cultuurpausen, tegen de verkleuring, tegen de doodscultuur, tegen de seksualisering van onze kinderen, de alles-mag-praktijken van de holebibeweging…

Met heimwee en verdriet denken wij terug aan ‘onze’ IJzerbedevaarten. En dat neemt niet weg dat wij telkens weer met even veel overtuiging naar de weide bij het Gebr. Van Raemdonckmonument trekken… en dromen dat we de IJzerwake zouden kunnen verplaatsen onder onze Toren.

Neem morgen eens een kijkje hoe 100 jaar IJzerbedevaart herdacht wordt. Wij hebben er de moed niet toe…

Een terugblik, omwille van historische redenen:

Voor geïnteresseerden: https://vlaams-historisch-archief.org/gebeurtenissen/ijzerbedevaart