Cyclus

WAAKZAAM OMDAT  HET NODIG IS

Wat verkrijgen Vlamingen werkelijk van hun verkozenen?   De verkiezingen duidden een tendens aan.  Vele Vlamingen hebben nl. min of meer het spel door.

Als men de evolutie van de coalities en hun verwezenlijkingen evalueert, merkt men dat in toenemende mate niet het volgen van de principes en kiesprogramma telt; maar dat een louter machtsverhaal er toe doet.  De particratie – het strak in de lijn houden van afgevaardigden – neemt steeds toe.  De beslissingen worden achter de schermen genomen.

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse leeuw vlag  beschadigd

Een goed voorbeeld was de regeringsdeelname van de N-VA.  Geen enkel spoor van enige Vlaamse communautaire verwezenlijking!  Maar daartegen ook amper een spoor van protest; niet enkel vanuit partij-gelederen, maar ook niet uit de brede Vlaamse Beweging.

Nog eens samenvattend : een partij-programma is er voor Piet Snot.  Daarna sluiten partijen compromissen,waarbij zowat alle partijen hun principes op de lange baan schuiven. 

Nu hoor ik lezers denken?  Wat helpt dat querellanten dan?  (Querellanten zijn beroeps-misnoegden).  Vijfentwintig jaren lang vochten we met het Nationalistisch Verbond om de basis-problemen in de Vlaamse Beweging te verhelpen.  Vele voorname Vlamingen en militanten steunden ons.  Maar telkens werden gesprekken/initiatieven vakkundig gesaboteerd door die enkele top-figuren bovenaan de partij, die hun specifieke eigen agenda volgen.  Indien er goede wil geweest was; dan was de “splitsing” tussen Vlaams-nationalisten ongedaan gemaakt; en was er ook geen regering-periode van vijf jaren tegen Vlaanderen geweest.

Vanaf het eerste ogenblik wist ik dat Vlaams Belang niet in een coalitie zou raken.  Alles schijn!  Maar de partij heeft voorafgaand wel haar broek op haar enkels laten zakken, om een coalitie mogelijk te maken.  Ze hebben duidelijk de ethische principes, waarvoor de partij sinds de aanvang stond uit het programma verwijderd.  De strijd tegen abortus, euthanasie, veelwijverij, vroegsexualisering zijn geen punten meer voor het Belang.  De essentie: een gezond, levenskrachtig volk wordt opgeofferd aan het bewijs dat we regeringsbereid zouden zijn…..

Als voorbeeld : in Duitsland zijn sinds de versoepeling van abortus 7.500.000 verwijderingen gepleegd: het gevolg is dat dit land een groot oudmannekenshuis geworden is; waarvoor men dan miljoenen jonge viriele mannen uit Arabië en Afrika binnenhaalt.

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse leeuw vlag  beschadigd

Maar nog een punt : zowel het Vlaams Belang als vooral de N-VA hebben de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid gewoonweg “in sourdine” gezet.  In sourdine wil in muziektermen zeggen dat men iets stilletjes, traag en wegmoffelend wegzet.  Het grond-idee daarbij is dat de “bevolking” niet wakker ligt van Vlaanderen.  Gwendolyn Rutten en Kristof Calvo hebben niet anders getoeterd; als fanatieke Belgen…..  Maar zoals vaak gezegd: een partij, met karakter, moet zijn ideeën uitsturen naar het volk; dat volk overtuigen; en niet met een natte vinger de mode van de dag nalopen.

Want voor de radicale partij-volgelingen: hoe denken Vlaams Belang en N-VA hun voorstellen inzake veiligheid en migratie uit te werken, in een nog steeds unitair land,  Achter de schermen is men solied bezig een federaal bestuur te vormen, dat volledig onder curatele van de belgicisten staat.  De sleutelfiguur is hier Alexander De Croo.  Een man die de beste topfiguur is voor de agenda van de N.W.O. en persoonlijk afspreekt/contact heeft met de machtige figuren der aarde.  Dit natuurlijk binnen zijn unitaire partij-kader.

Op de IJzerwake verleden zondag werd er hoopvol opgeroepen tot meer eenheid.  Maar de N-VA bestrijdt deze plechtigheid met virulente haat.  Schril in contrast staat daarbij hun deelname en sponsoring van de gay-parades; hun flaneren met de veelkleurige LGTB vlag.

Het boek over “identiteit” van Bart De Wever; waaruit ik al passages aangemerkt heb, lijkt me gewoonweg een werkstuk van de Vrijmetselarij te zijn.  Het pleit voor een inclusieve samenleving en is opgebouwd rond de principes van de Franse Revolutie: Vrijheid, gelijkheid, solidariteit.   Geert Bourgeois, waarin ik toch een traditionele Vlaamsgezinde verwachtte, heeft in zijn regeerperiode geen enkel verbetering ten gunste van de Vlaamse identiteit geleverd.

T.o.v. de Godsvrede, zoals gevraagd in navolging van de Fronters, staat een muur van kille razernij tegen alles wat echt strijdend Vlaams is.  Ik zal hier ook de door mij laakbare reden  noemen:  de loge-mensen hebben zich als mollen genesteld in de partijen en ze manipuleren de politiek, omdat voor hen de Loge-eed heiliger is dan de eed in het Parlement.

Zelfs in het Vlaams Belang zijn massa’s voorstanders van een ethische politiek pro familie; maar enkele vrijmetselaars slagen erin op enkele jaren de basisprincipes de nek om te draaien.

Mijn eis is dan ook heel duidelijk : er moet een einde komen aan de manipulatie achter de schermen vanwege deze Loge figuren.  Deze horen niet thuis in de Vlaamse Beweging.  Want voor de niet-gelovige leden van de Vlaamse Beweging:  vergis u niet!  De Vrijmetselarij is niet zonder een bepaald geloof; alleen is dit iets heel anders dan dat de on-ingewijden (leken) en lagere-graads moeten geloven.  Later daarover nog nieuws.

Bij de verkiezingen hebben velen blijk gegeven van inzicht: dat bewijst de reactie ook in streken waar de islam nog geen post heeft gevat.  Of we nu beroeps-agitator worden genoemd of niet: de Vlaamse partijen moeten hun oorspronkelijke eisen voorrang geven:  een zedelijk hoogstaand volk; zonder al de verloederingen inzake kinder- en oudermoord en vooral ook zonder het verderven van onze kinderen en jongeren.   Politici, onthoud deze averechtse raadgevingen!

Jos Wouters, Boom

Morgen: IJzerwake

YW2019 affiche 250px

Vergeet uw zonnebrandolie en -hoed niet. Of een geel-zwarte paraplu. Neem een milieubesparende drinkfles mee met kraantjeswater. Leg tussen uw volkorenboterhammen bio-kaas van gemasseerde koeien, die slechts voor de duur van het melken van de fosfaatvrije weiden-als-wiegende-zeeën gehaald worden. Oefen vandaag nog de strijdliederen. En wees het “nooit meer oorlog”-indachtig vergevingsgezind voor het IJzerbedevaartcomité en de N-VA-top die hun collaboratievrije kat zullen sturen.

Zoals de media… Onderstaande tekst werd naar alle kwaliteitskranten en dito beeldende media gestuurd. Hun titelpagina werd grotendeels ervoor vrij gehouden. (…)

Geachte (hoofd)redacteur

Geachte journalist

Gelieve hieronder een persmededeling terug te vinden vanwege IJzerwake VZW. Dit aangaande de regeringsvormingen. Alvast hartelijk bedankt om deze te willen opnemen in uw verslaggeving of nieuwsberichten. Interviews of verdere informatie is te bekomen bij voorzitter Wim De Wit, contactgegevens onderaan dit bericht.

+++Begin Persbericht+++

Vlaamse regeringsvorming is door veto’s traditionele partijen gemiste kans:  samenwerking tussen Vlaamsgezinden is nodig.

Federale Belgische regering zonder Vlaamse meerderheid is totaal onaanvaardbaar.

Het bestuur van de VZW IJzerwake vindt de Vlaamse regeringsvorming een gemiste kans. De VZW IJzerwake herinnert aan de morele erfenis van de Vlaamse Frontbeweging: Vlaamsgezinden moeten over alle partij- en andere grenzen samenwerken, want als het om de natie gaat zijn we één. In een goed werkende democratie wordt de grote overwinnaar van de verkiezingen dus betrokken bij de regeringsvorming.

Er moet echter vastgesteld worden dat dit onmogelijk gemaakt wordt door het veto van CD&V, Open VLD en sp.a. Hiermee geven deze partijen voorrang aan de eigen partijpolitieke spelletjes ten koste van de geloofwaardigheid van de Vlaamse democratie.

Deze partijen sluiten daarnaast tot op vandaag deelname aan een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen niet uit. Een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen is onaanvaardbaar, want de Vlamingen vormen de meerderheid in dit land en zorgen voor het overgrote deel van de fiscale en sociale bijdragen. Bovendien zou een regering zonder Vlaamse meerderheid Vlaanderen een beleid van belastingverhogingen opdringen. Daar hebben de Vlamingen niet voor gekozen. Vlaamse partijen die in een dergelijk scenario willen meestappen verkiezen het eigen belang boven dat van de Vlaamse natie. Daarmee plaatsen zij zich feitelijk buiten de Vlaamse democratie.

De VZW IJzerwake roept alle bewuste Vlamingen op om een signaal te geven voor samenwerking tussen alle Vlaamsgezinden, en tegen een mogelijke linkse belgicistische regering zonder meerderheid in Vlaanderen, door deelname aan de 18e IJzerwake op 25 augustus in Ieper.

Wim De Wit                                     
Voorzitter IJzerwake                   

0478 27 80 12                           

wim.dewit@skynet.be                 

Bezoek ook www.ijzerwake.org  

+++Einde persbericht+++

IJzerwake

YW2019 affiche 250px

STEENSTRATE, HET WAAROM VAN DEZE LOCATIE.

Wat verenigt de bezoekers, speciaal de getrouwen van elk jaar, bij hun deelname aan de IJzerwake?  Naar we vermoeden is het hun onweerlegbare liefde en inzet voor Vlaanderen en het Vlaamse volk.  Zij komen bijeen in de weidsheid van de vlakte van Steenstrate, als een vervolg op de Bedevaarten van Diksmuide.

Steenstrate is één van de gedenkwaardige plekken van de “Groote Oorlog”.  Dit is te wijten aan twee gebeurtenissen :De tweede slag bij Ieper  (22.4-25.5.1915).  In Steenstrate bevonden zich de Belgische 6eDivisie, tezamen met twee Franse divisies.  Verder bevonden zich ook Britse en Canadese troepen in de nabijheid.  Zij stonden t.o.v. een grote Duitse overmacht, in feite 11 divisies, de reserve-eenheden meegerekend.  Deze slag is vooral gekend voor de eerste inzet van het beruchte chloorgas, dat tegelijk paniek en slachtoffers zou vergen.

Het eindresultaat van de slag was een minieme terreinwinst voor de Duitsers; ze namen Langemark en Pilkem in, maar daarna stabiliseerde het front terug voor jaren.  De Fransen leden hier ook grote verliezen, vooral door de gifgas aanvallen. Waardoor er achteraf een gedenkteken is geplaatst in de nabijheid van de Steenstrate-locatie.

De chemische aanvallen – een nieuwigheid in de oorlog – brachten niet het verhoopte resultaat en werden door een verdrag in 1925 sterk veroordeeld en verboden.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck

Op 26 maart 1917 sneuvelden in de frontzone van Steenstrate de gebroeders Van Raemdonck.  Deze jongens uit Temse werd gezamenlijk gevonden en gelden als een symbolisch bewijs van broederliefde tot in de dood.  Omdat de gebroeders Van Raemdonck ook verbonden waren met de Frontbeweging, gelden ze als één van de symbolen van de Vlaamse frontsoldaten.  Een bescheiden monument werd voor hen opgericht, op de plaats waar nu de IJzerwake plaatsvindt.  Zelfs voordat de IJzerwake bestond, werd er al jaarlijks een bloemenhulde gebracht op de dag van de IJzerbedevaart.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck
Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck graf

Toen er in de jaren 1996 en later onenigheid ontstond rondom het IJzerbedevaart-comité, werd eerst gereageerd door op de andere IJzer-oever te blijven.  Op  geen enkel moment is het tot de noodzakelijke toenadering gekomen, die in wezen over de toekomst-visie voor de Vlaamse Beweging ging.  Uiteindelijk heeft men in het nieuwe millenium besloten de jaarlijkse verzameling van Bedevaarders in Steenstrate te laten doorgaan. 

Het hele gebeuren is niet zozeer op te vatten, als een reactie op andere inzichten of evenementen.  De Vlaamse Beweging wordt te weinig als een constante gezien; een voortdurende poging om ons eind-ideaal te verwezenlijken.  Daarom bestaat de plechtigheid uit een religieus deel; de rituelen rond de herinnering aan de tijd en de actie sinds de Frontbeweging en de Vlaamse “State of the Union”.  Deze stand van zaken gaat uit van de morele aanspraken, die we na honderd jaren Vlaamse onverzettelijkheid, tot de onze kunnen rekenen.

De IJzerwake heeft door de steun van het VNJ en de quasi volledige Vlaams-nationale strijd-organisaties de funktie van gezamenlijke ontmoetingsplaats bevestigd.  Alle generaties, alle groepen, uit alle hoeken van Vlaanderen; komen er tesamen op deze enigszins magische standplaats.  Het is zowat zoals het Celtisch Festival in Lorient (Bretagne), dat we eveneens onze Vlaamse muziek en volksdansgroepen willen verwelkomen, op de tevens ingerichte IJzerfolk.  Meer dan enkel folklore, stellen we echter ook een realistische stand van zaken op.

De voorbije gebeurtenissen in Europa laten zien, dat de volkse krachten overal op eigenzinnige wijze doorbreken.  In deze geest wensen de inrichters van de IJzerwake, dat de toestroom van bewuste burgers naar ons evenement flink toeneemt.  Ongevraagd worden de volksverbonden krachten in Europa verwenst en tot vijand verklaard.  Dit komt in de eerste plaats omdat we ons nergens willen laten gelijkschakelen en de macht niet aan anonieme EU-middens willen overlaten.   De mondigheid van de individuele mens wordt gevoed door de moeizame strijd, die we sinds de Frontbeweging hebben gevoerd. 

De vlakte van Steenstrate is evenzeer een historische plek als Diksmuide.  Alhoewel we enkel kunnen verlangen naar de tijd dat we ook aan de IJzertoren terug een plechtigheid kunnen inrichten.  Om dit te bereiken dient de morele kracht van het IJzerwake-comité versterkt i.p.v. verzwakt te worden.  Dit kan weer groeien op de 18e IJzerwake, op zondag 25 augustus e.k. bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck  (Steenstrate – Zuidschote, gemeente Ieper).

Jos Wouters, Boom

“Als zelfs een simpele goeiedag niet lukt…”

Uit: HLN “Belgische stilstand lijkt compleet: als zelfs een simpele goeiedag niet lukt”

Lang geleden lukte het wel, niet met één maar met talrijke goededags…

Guldensporenslag: in het midden Vlamingen met goededags

Alle gelijkenissen met de huidige toestand zijn louter toevallig. Namen en politieke beslissingen zijn inwisselbaar met het heden:

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor het vlaamse heir

HET VLAAMSE HEIR MOET WAKKER BLIJVEN, OOK IN DE HETE ZOMER.

Zoals te verwachten kwam er nog geen federale; maar ook geen regionale regeringen. Uitgezonderd in Brussel.  Men kijkt ernaar, zoals bij de verkiezing van de “fantast” Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk.   Alle gevreesde plannen komen uit.

Sedert jaren roepen de Vlamingen: “We laten Brussel niet los!”.  Maar de Vlamingen die er mee onderhandelen; weerom van Groen en de VLD; laten Vlaanderen los.  Ze steunen een nieuwe regering  (ook Défi is erbij) die het absoluut racisme tegen Vlaanderen wil bestendigen.  De Vlamingen uit één stuk, in Brussel, tellen in het beleid niet mee!  Er wordt nu een regeerprogramma naar voor geschoven, dat gedicteerd is in de tempels van de meest rabiate Nieuwe-Wereld-Orde.

De snelheid wordt in heel het Brusselse gewest 30 km/uur; men gaat nog meer sociale programma’s invoeren die de torenhoge werkloosheid en gebrek aan integratie moeten verdoezelen; de zeggenschap van Nederlandstaligen  wordt ondermijnd; plannen worden gesmeed om de pendelaars extra te belasten.  Intussen loopt de werking van deze stad met mondiale allures steeds verder in het honderd.  Dit verhindert hun megalomaan denken niet; ook niet van een Sven Gatz, die de loge-politiek goed mee vorm geeft.

Tijdens de feestelijkheden en bij het begin van de vakantie, werd door onze “Souverain” zwaar ingezet op de vlugge versterking van België.  Bedrijven zoals “Inbev” leggen druk op de politieke fracties; alhoewel ze zelf zo goed als geen belastingen betalen.  Met stip roepen het VBO en de VOKA op om het “Belgisch verhaal” onverkort verder te zetten.  Ze roepen sedert de voorbije regeerperiode dat de staat moet gesaneerd worden; maar hun neo-liberalisme zorgt er juist voor dat het huidige tekort met vier miljard is toegenomen.  Als al deze grote bedrijven werkelijk bekommerd zouden zijn om de staatsfinanciën, dan kunnen ze alvast eens correct belastingen betalen, zoals de midden- en lagere klassen dat moeten doen.

Intussen nadert augustus.  Einde van deze maand vindt de jaarlijkse IJzerwake plaats.  Men heeft vanuit het bestuur – in een geest van samenhorigheid – nog eens alle fracties opgeroepen om present te zijn. 

We moeten er ons voor hoeden om fatalistisch te zijn.  Een blinde kan al zien dat de N-VA verleid wordt om een staatsbehoudend beleid mee uit te voeren.  Voor de voorbije regeerperiode heb ik over hen slechts een vernietigend oordeel kunnen vellen.  Als er nu, na lang wikken en wegen, toch een belgicistisch beleid komt, dan mag daar geen Vlaams-nationalist, die naam waardig, aan meewerken.  Men moet zijn goede intenties bewijzen, door aanwezig te zijn, in Steenstrate, op zondag 25.8.2019.

YW2019 affiche 250px

Affiches en strooibrieven te krijgen via :  www.ijzerwake.org ; of bellen  03/334.63.55.

Opstapplaatsen voor de bussen (5 euro) te zien op bovenvermelde webstek en via link of bovengenaamd nummer inschrijven. 

Bewuste Vlamingen geef een duidelijk signaal, dat dit land niet langer kan voortbestaan.  Laat uw stem horen; ook al wordt deze door de regime-pers  gesmoord.

Jos Wouters, Boom

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor vlaamse feestdag

“De Vlaamse Feestdag” 11 juli : dat is die dag,waarop getrouwe Vlaamsgezinden een plaatselijke of overkoepelende 11 viering bijwonen; om zich er eens flink de oren te laten wassen.

Zo een ideale spreker is de heer Patrick Dewael, als overtuigde belg toch ooit minister-president.  Mogelijk is de heer Patrick niet meer zo fier ooit eerste burger van Vlaanderen te zijn geweest;  waar hij wel fier op is dat hij een soort aartsengel Michael is, die met bravoure extreem-flamingantisch Vlaanderen zal gaan temmen.

Afbeeldingsresultaat voor belgie een onmogelijke opdracht vermeire

In 2014 bracht Remi Vermeiren het boek uit : België, een onmogelijke opdracht”Hij kwam daarmee extra uit de kast als moedig voorstander van een ver doorgedreven Vlaamse onafhankelijkheid.  Als gewezen topman bij de bank KBC plaatste hij zich daardoor ook in een soort quarantaine.  Hij schreef: (blz. 101) : “Bij vorige staatshervormingen, zoals bij het Vlinderakkoord, hebben de Vlamingen zich in de hoek laten drukken….. Vlaanderen trekt steeds aan het kortste eind…” Op blz. 156: “”zo zijn de Vlamingen tot op vandaag eerder volgzaam ingesteld……Vlaamse politici: stelden zich meestal ontstellend onderdanig op tegenover de Franse cultuur”.

In 2019 staan we op de splitsing van wegen, waar bewust Vlaanderen verregaande autonomie zou kunnen (willen) doordrukken.  Maar er wordt permanent chantage gepleegd – vooral via de regimepers – opdat de Vlamingen door hun politieke mandatarissen hun eisenbundels of zelfstandige initiatieven zouden opbergen.  Bij het uitroepen van autonomie zullen middels de pers de economische verbonden, de ministers van (vergane) staat, de culturele bobo’s,  dreigen dat Vlaanderen economisch volledig zal instorten doordat  deze staat  geïsoleerd zal worden.

Zoals Johan Vanslambrouck in de 11-juli verklaring van IJzerwake zegt: we moeten nu het scenario van Tsjechië en Slovakije uitvoeren.  We bezaten voormannen, die duidelijk van geen kleintje vervaard waren, zoals Clem de Ridder en Lieven van Gerven.  De commissie, die in 1991 (28 jaren geleden) de uitroeping van de onafhankelijkheid-koers leidde  bij de VVB bestond uit : Jan Arnou, Peter de Roover, (+) Jos de Roover, Guido de Schuyteneer, (+) Leo van Egeraat, Jan Jambon, Dirk Laeremans, Antoon Mertens, Jaak Peeters, Francis Stroobants, Willy van den Bruele en (+) Jaak van Waeg.

De uitslag van der verkiezingen op 26 mei was bemoedigend.   Voornamelijk omdat grote groepen Vlamingen geen taboes of uitsluitingen – vooral van ideeën – meer aanvaarden.  In niet geringe mate waren het de volksmensen die ervoor gekozen hebben dat Vlaanderen zijn eigen weg zou inslaan.

Aan alle coalitie-onderhandelaars – met of zonder hoop – bereid met uw manoeuvres niet uw toekomstige nederlaag voor!   Gedenk dat heden de Vlaamse feestdag slechts feestelijk kan zijn dank zij de onverzettelijkheid en de trouw van die vele Vlaamse “caractériels”.

Een oproep aan diegenen die de motivatie zien wegebben:  herlees en overdenk het Journaal van onze grootse voorman Mark Grammens.  De essentiële sleutel om mee de loop van de geschiedenis om te buigen  heet:  ZELFRESPECT.

Jos Wouters – Boom