Waar is der vaadren fierheid heen gevaren?*

… ging er door ons hoofd toen we een vergelijking maakten met een voormalige burger’vader’ der Sinjorenstad en de huidige burge’meester’.

En we willen in dit verband graag verwijzen naar een 11 julitoespraak van Lode Craeybeckx in het jaar 1954. We knippen er dit citaat even uit:

“… Indien het Vlaamse volk zo tientallen jaren weerstand geboden heeft aan een regime waarvan aard en de bedoeling was ons volk tot verwording en verlies van eigen wezen te brengen, heeft de ervaring bewezen dat onverwoestbare krachten ons volk voor de ontbindende elementen immuun hebben gemaakt.

Beter dan vroeger beseffen wij vandaag dat het de grondig verankerde kultuurinstincten van ons volk zijn, waaraan wij te danken hadden dat de eigenheid van Vlaanderen niet teloor is gegaan.

Grondslag dan van de levenskracht van ons volk, dat in het verleden op één der grootste kulturen van het Europese vasteland mocht roemen, is vandaag nog in onze volksgrootheid op de waarde van de geest gevestigd. Als hoogste uitbloei der Vlaamse beweging, beschouwen wij het essentiële werk dat nu aan de orde komt: de opgang van de hogere vormen van beschaving in onze gewesten…”

We vragen ons af wat Lode Craeybeckx nu, anno 2021, in een 11 julitoespraak zou gezegd hebben… over “een regime”, over “het verlies van eigen wezen”, over “ontbindende elementen”, over “kultuurinstincten” die nu in schabouwelijk Engels uitgedrukt worden, over “de opgang van de hogere vormen van beschaving in onze gewesten”

Ach, Lode Craeybeckx heeft nooit kunnen vermoeden welke “opgang van hogere vormen van beschaving in onze gewesten” aangewaaid is gekomen…

Jan Huybrechts herdacht de geliefde burgervader in onderstaande beschouwingen:

Op 25 juli 1976 – gisteren 45 jaar geleden – overleed in Antwerpen Lode Craeybeckx. Craeybeckx, die de langst zetelende burgemeester ooit van Antwerpen was geweest, was een socialistische politicus met een uitgesproken Vlaamsgezind profiel.

Niet echt verwonderlijk want in zijn jeugdjaren was hij een van de leidinggevende jonge activisten in de Scheldestad geweest. Een radicaal engagement dat hem na de Wapenstilstand een veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf opleverde. Straf, waarvan hij effectief twee jaar en twee maanden heeft uitgezeten en waarbij hij -aanvankelijk- voor twintig jaar zijn politieke rechten kwijtspeelde.

In mijn vorig jaar verschenen biografie van Herman Van den Reeck belichtte ik uitgebreid de rol die Craeybeckx tijdens de Grote Oorlog gespeeld had want hij was goed bevriend geweest met de iets jongere Van den Reeck, die op 11 juli 1920 op de Grote Markt van Antwerpen dodelijk gewond werd bij een uit de hand verboden Guldensporenviering. Hieronder volgt de tekst van het kaderstukje ‘“Idealisme in ’t teken der ontvoogding’ – Van Johanneskring tot Jeugdgemeente’ uit dit boek:“

Medio 1918 werd Herman Van den Reeck erg actief in de door Lode Craeybeckx opgerichte Jeugdgemeente. Deze vereniging van hoofdzakelijk vrijzinnige jonge Antwerpse intellectuelen was niet zomaar uit de lucht komen vallen maar was in feite, qua werking geïnspireerd op de een paar jaar eerder eveneens door Craeybeckx bezielde Johanneskring. Omstreeks de eeuwwisseling zag men in heel Europa jongerenbewegingen ontstaan die pleiten voor een terugkeer naar de natuur en een herstel van de, door de snel om zich heen grijpende industrialisering, bedreigde menselijke waarden. Ze zagen de harde en rauwe stad met haar onafzienbare straten en hun lange, eindeloos lijkende huizenrijen als een verstikkende gevangenis. Het benauwende van de grootstad was voor hen meer dan een louter ruimtelijke kwestie. Het was een metafoor voor de pijnlijke afhankelijkheid van de inwoners aan het stadsleven. De stad had hen in haar greep en er was geen ontkomen aan. Het enige alternatief was een radicale herbronning.

De Duitse Wandervogel-beweging was wellicht het bekendste voorbeeld van dit soort verengingen maar ook in de Lage Landen deden deze gedachten opgeld. Een ware cultfiguur in deze middens werd de Nederlandse zenuwarts en literator Frederik Van Eeden (1860-1932). Nadat Van Eeden aanvankelijk deel uitmaakte van de literaire esthetiserende vernieuwingsbeweging van de Tachtigers, brak hij met die groepering en na aanvankelijk met het anarchisme te hebben geflirt, ging hij een spiritueel socialisme nastreven dat concreet gestalte kreeg in de door hem opgerichte coöperatieve woongemeenschap Walden.

Deze idealistische tuinbouwcommune die in 1898 in Bussum werd opgericht ging echter overkop in 1907 na kennelijk wanbeheer en diefstallen door medewerkers…Van Eeden verwierf vooral literaire roem met zijn novelle De Kleine Johannes (1885) en zijn roman ‘Van de koele meren des doods’ (1900).

De Kleine Johannes, in feite een sterk autobiografisch gekleurd wordingsverhaal in sprookjesvorm kende een enorm succes in binnen– en buitenland. Veel zoekende jongeren in Vlaanderen voelden zich aangesproken door de wonderlijke ontmoeting van Johannes met het elfje Windekind, die Van Eedens jeugdliefdes en religieuze onzekerheden weerspiegelde. Net zoals de kleine Johannes zagen ze de gemaaktheid in de gezichten van de bourgeoisie en het gekunstelde van hun gebaren. Heel af en toe zagen ze de ijdelheid, jaloezie en verveling soms door het masker breken. Zij wilden komaf maken met deze valse wereld of zoals Van Eeden het zelf schreef: “Erger dan tirannie, dan onrecht, bloedstorting, oorlog, slavernij hun voorgangers griefde, grieft den poëet, den fijn georganiseerde van onze dagen, de afschuwelijke banaliteit, de walgelijke burgerlijkheid der groote menigte. Dit is zoo sterk dat hij het goede niet anders kan voelen in hoogmoed en trots, het mooie niet dan in verfijning, in distinctie, in zelfzuchtigheid, koel, rein individualisme.”

In het begin van 1914 verenigden een aantal jongeren die lid waren van de Vlaamsche Bond in het Antwerpse Atheneum zich in de Johanneskring. Deze kring, die overduidelijk geïnspireerd was door het literaire en sociale werk van Van Eeden, had niet alleen de bedoeling de ideeën van de schrijver in een zo breed mogelijke kring te propageren maar vooral ook om te gaan leven in een sfeer van ‘geestelijke zuiverheid’ en te streven naar een rechtvaardiger maatschappij.

De onbetwistbare sterkhouder van de Johanneskring werd Lode Craeybeckx. Op 18 mei 1914 had Craeybeckx samen met zijn kameraad Christiaan Barman een brief aan de door hen verafgode schrijver gestuurd waarin ze verklaarden gewonnen te zijn voor zijn ideeën.

Van Eeden ontving hen op 27 juli 1914 en, nadat hij zich vergewist had van de ernst van hun bedoelingen, raadde hij hen aan om hun werking te oriënteren op die van de Vrije Jeugdbond in Amsterdam. Deze Bond focuste zich op pedagogische vernieuwing en Van Eeden gaf hen zelfs een introductiebrief mee. De oorlog die een paar dagen later uitbrak verhinderde echter dat de ambitieuze Antwerpenaren nog contact kregen met de Vrije Jeugdbond.

De Johanneskring wierf langzaam maar zeker meer leden, onder meer door de samenwerking met de kring rond het tijdschrift Jonge Tijd dat sinds maart 1915 verscheen als publicatie van een handvol leerlingen van de Stedelijke Normaalschool voor Jongens. Na slechts negen nummers hield Jonge Tijd er mee op maar de werking van de Johanneskring werd met de komst van jonge intellectuelen als Ger Schmook, Rob Van Roosbroeck en de dichter Victor J. Brunclair versterkt of zoals Brunclair het later verwoordde: “Tegenover dweepzucht kwam te staan realiteitszin, dandy-perversiteit maakte front tegen puritanisme, bezadigde ernst en zuivere rede ontkrachtten de agitatorisch-begeesterden.”

Deze verruiming en verdieping van de Johanneskring leidde in januari 1916 tot de naamsverandering in Vlaamsche Kring. Het opzet ging echter verder dan louter een naamsverandering want in feite fusioneerde de Johanneskring met de restanten van de vroegere Vlaamsche Bond van het Atheneum, waarvan de activiteiten sinds het einde van 1915 verboden waren door de schooldirectie. De semi-illegale werking van de ontbonden Vlaamsche Bond ging dus gewoon, zonder dat prefect Loos zich hiermee kon bemoeien, in een ander jasje verder.

Op 2 januari 1916 organiseerde de Johanneskring in de zaal van het Kunstverbond in de Arenbergstraat een ‘symfonies konzert’ dat een groot succes werd. Het bracht genoeg geld in het laatje om ‘hun werking te verwijden’.

Alles ging daarna erg snel. Op het einde van diezelfde maand bracht Lode Craeybeckx op overtuigende wijze een referaat onder de noemer “Zwijgen of spreken”. Voor de aanwezigen was het duidelijk: Ze zouden gaan spreken. In de toekomst zou de werking van de Johanneskring gefocust worden op de Vlaamse kwestie. Een paar dagen later werd collectief de beslissing genomen de Johanneskring te herdopen in Vlaamsche Kring. Zonder dat het Atheneum met name werd genoemd – officieel verenigd deze Kring scholieren van verschillende Antwerpse onderwijsinstellingen – was het duidelijk dat dit een verkapte voortzetting van de verboden Vlaamsche Bond was.

Het bestuur bestond uit voorzitter Oscar De Smet, secretaris Edward Van Hemel en penningmeester Juul Van Bek, alle drie oud-bestuursleden van de Vlaamsche Bond. Toen ze al een paar maanden later besloten aan te sluiten bij Jong-Vlaanderen, een groep jonge radicale activisten die streefden naar een autonoom Vlaanderen, hield de Johanneskring in feite op te bestaan. Brunclair beschouwde de ‘jong ontslapen’ Johanneskring evenwel als de ‘hoeksteen’ van de in 1918 ‘doelmatig georganiseerde’ Jeugdgemeente. Maar er was wel degelijk een verschil en Brunclair bleef niet blind voor utopische karakter van de werking in de Johanneskring:

“Aanvankelijk, circa 1914-1915 maakte Van Eeden en met hem Emmerson en Carlyle onder de jongeren furore. Periode van reinlevenbeweging. Sturm-und-Drang, idealisme in ’t teken der ontvoogding, stroovuurflamingantisme. Als grondtoon toch in onze geesteshouding tegenover de buitenwereld, wies het besef aan de gebreken in de maatschappelijke orde, en in dit inzicht, aangedikt zoowel door proletarisch-gekleurde tendensliteratuur als spekulatief ethische, vervatte in kiem, dan ook de verzuchting naar een beter zijn, naar een toekomstwereld, meer door fantasie voorgespiegeld dan door realiteitszin onderworpen. Deze psychische terugwerking op de werkelijkheid, – of na grondig gewetensonderzoek, was niet veeleer onkieskeurig en onkritisch verslonden lektuur de hefboom ? – ontlaadde zich uitermate primitief. Tomeloze dweeperij met ideologieën, kultus des Utopia, humanisme vormden er schering en inslag van.”

*https://jmaadewilde.wordpress.com/2020/11/10/fierheid-albrecht-rodenbach/

BB

Uilenspiegel maakte een nachtelijke ronde om BB een duwtje in de rug te geven.

Als Uilenspiegel is opgestaan en trekt door de Dietse landen.
De Dietsers zullen met hem gaan
Weldra zal de storm ontbranden.

Als Uilenspiegel de trommel roert,
de vreemde tirannen ten schande,
dan is ‘t of opnieuw ons ten aanval voert
de Leider der Nederlanden.

Hij heeft in zijn vlammende geuzen vlag,
de kreet der opstanding geschreven.
Een vloek aan de nacht en een groet aan de dag
zijn wil en zijn wet is leven.

21 juli België BARST

België is bijna voorbij - Doorbraak.be

Francis Van den Eynde zaliger verwoordde het zo:

Herkent u dit strijdlied?

Koor Illustraties en vectorbeelden - iStock

Unser liebe Fraue
vom kalten Bronnen,
Bescher uns armen Landsknecht
ein´ warme Sonnen!
Daß wir nit erfrieren,
gehn in des Wirtes Haus
wir ein mit vollem Säckel,
mit leerem wieder aus.

Die Drummen, die Drummen,
Lärman, lärman, lärman,
heiridiridiran, ridiran
Ride Landsknecht voran.

Unser liebe Fraue
vom kalten Bronnen,
bescher’ uns armen Landsknecht
ein’ warme Sonnen!
Dass wir nit erfrieren,
iieh’n wir dem Bauermann
das wullen Hemd vom Leibe,
das steht ihm übel an.

Die Drummen, die Drummen…

Wir schlucken Staub beim Wandern
der Säckel hängt uns hohl
der Kaiser schluckt ganz Flandern
bekomm’s ihm ewig wohl
Er denkt beim Länderschmause
wie er die Welt erwürb
mir wohnt ein Lieb zu Hause
das weinte, wenn ich stürb

Die Drummen, die Drummen…

Trommler schlägt Parade,
die seid’nen Fahnen weh’n,
jetzt heißt’s auf Glück und Gnade
ins Feld marschieren geh’n.
Korn reift auf den Feldern,
es schnappt der Hecht im Strom,
heiß weht der Wind von Geldern,
herauf gen Berg op Zoom

Die Drummen, die Drummen…

Unser liebe Fraue
vom kalten Bronnen,
bescher’ uns armen Landsknecht
ein’ warme Sonnen!
Dass wir endlich finden
von aller Arbeit Ruh!
Der Teufel hol das Saufen,
das Rauben auch dazu.

Die Drummen, die Drummen…

Uit: Georg Forster’s “Frische Teutsche Liedlein V” 1556. met een overvloed aan bronnenmateriaal.

Wij kennen dit “soldaten”lied, als een vlot marcheer- en zangavondenlied “Het vendel moet marcheren… want Vlaanderen is in nood”. Onze codex vermeldt geen toondichter, slechts een oorsprongsdatum ca. 1560 en als liedertekstschrijver Jan Hoogensteyn. Andere bronnen geven als beschrijving: een oud-Nederlands soldatenlied. Wij zijn geneigd de oorsprong in Duitsland te leggen, vermits het in alle Duitstalige gebieden, Zwitserland inbegrepen, gezongen werd. Waarschijnlijk te wijten aan een begripsverwarring Diets / Duits.

In tal van Nederlandstalige bronnen wordt Jan Hoogensteyn in het jaar 1560 gesitueerd; foute veronderstelling, vermits deze in verschillende bronnen opduikt tijdens WOII, in boeken, gedicht- en liederenbundels, soortgelijke teksten van zijn hand werden gepubliceerd, hij was betrokken bij een verklikkingsproces en vluchtte ten slotte naar Venezuela. Hij zou geboren zijn in 1909 en vermoedelijk in 1980 in Venezuela overleden. Meer over Jan en zijn zus Thea vindt u bij: https://www.nederlandsepoezie.org/dichters/h/hoogensteijn.html

Cyclus

Niets is wat het lijkt. - ppt video online download

Deze wisselvallige zomer kabbelt rustig verder; behoudens de watersnoodramp.  Maatregelen zijn een beetje versoepeld.  Terwijl men versoepelt, verstrengen de misdadigers van deze links-liberale regeringen al terug sommige maatregelen.  Men kan zelfs niet wachten tot een eind in de herfst de varianten zullen opduiken.

Het is een sociopatisch spel dat ze opvoeren: de mensen enige vrijheid beloven en terwijl reeds waarschuwen dat er iets nieuws op komst is.  Met de nodige omzichtigheid wil ik oproepen de signalen niet als “samenzweringsverhalen” te zien.  Heel het draaiboek van de “great reset” is tot heden al uitgekomen  De waarschuwing geldt hier dan ook voor een cyber-catastrofe die herhaald aangekondigd wordt, en (wat we al in Zuid-Afrika zien) het in gang zetten van ernstige BLM rellen.  Deze zaken zullen worden uitgelokt door de Rothschild-Rockefeller psychopaten en als gevolg hebben dat er een gigantische voedsel- en samenlevingscrisis ontstaat.

Met de nodige voorzichtigheid wil ik toch vragen in overweging te nemen een afgelijnde levensmiddelenvoorraad te voorzien, het treffen van schikkingen om ook zonder internet/digitale middelen verder te kunnen en het zoeken naar antistoffen tegen de vaccins.

Er zijn in een bepaald opzicht meer opposanten, mensen die zich vragen stellen, dan men denkt.  Vooral dan (spijtig genoeg) in andere landen, zoals Nederland en Oostenrijk.  We moeten ook de transcendente kant inschakelen, het beroep op de Allerhoogste, om wijsheid te verwerven en te weerstaan aan de immense druk.  Ik citeer uit Wijsheid, hoofdstuk 1 : “Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.  Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk!……..”

Dr. Vladimir Zelenko, arts, die het HCQ zink protocol ontwikkelde, zegt zelfs: “Het onder steeds grotere dwang opleggen van de Covid injecties is een ‘moorddadig complot van psychopaten’, en een misdaad van historische en Bijbelse opvang.  Hij zegt dat de vraag of je hierin meegaat zelfs een keuze is “voor of tegen God”. (…)

Intussen is politiek in dit land, zo rond 11 juli, veel duidelijk geworden  (er hingen op 11 juli op sommige plaatsen tien maal meer Belgische vlaggen dan Vlaamse).  De Graaf van St. Germain heeft in een vorige commentaar op een artikel de zaken omtrent  N-VA loepzuiver op punt gezet.  We hebben intussen Bart De Wever gezien, die tijdens de voorstelling van de “Gay-parade” eiste dat Hongarije uit de EU zou gegooid worden. Ieder fatsoenlijk mens weet dat president Viktor Orban de kinderen wil beschermen tegen drekkige uitspattingen en sexualisering op gender-wijze.  Waarom kiest De Wever dan de kant van de Illuminati?  Hetzelfde verhaal is het toekennen van prijzen aan diegenen die ons Vlaams-nationaal concept willen vernietigen.

VUB-rector Caroline Pauwels kreeg het “Vlaams ereteken”, tesamen met Martine Tanghe, die heel haar leven voor het belgicisme heeft gestreden.    Als lugubere component kreeg het bedrijf, en zijn CEO, Pfizer, ook een ereteken.  De talloze huidige en toekomstige doden van de vaccins “danken u”. (video)

Dit is zo verregaand en verwijst naar zelfs meer dan “gecontroleerde oppositie”, dat dit een breekpunt is.  Auteur dezer, verklaart dat de N-VA, analoog aan hun spitsbroeders van de VLD, geen waardering, welkdanige ook, verdienen in een fatsoenlijke, moreel hoogstaande samenleving.  Hiermede roep ik alle leden op, die nog enig moreel kader huldigen, deze twee partijen te verlaten!  Dit herhaal ik in de geest van mijn ontslagbrief en oproep van 26 mei 1977 toen het Egmontpact bekend werd. 

protest egmontpact rand brussel

Zoals in de navolgende en huidige geschiedenis zal blijken is er voor N-VA geen beterschap meer mogelijk; als men zijn ziel aan de duivel verkocht heeft kan dat niet herroepen worden.

Vandaag werden de nieuwe maatregelen van de NWO Belgische regering bekend: er wordt een Covid Safe Ticket verplicht gesteld voor deelname aan  (grotere) bijeenkomsten.  Door deze maatregel kan ik niet aan de IJZERWAKE deelnemen, alhoewel ik er het ganse jaar voor ijver.  Samen met gelijkgezinde Vlaamsnationalisten weiger ik in alle omstandigheden de vaccins en de even misdadige corona-testen.  Dit houdt, in de geest van hun opperste baas, Grand Orient président Macron, het einde van de vrijheid van oppositie in. 

Hiermee wil ik Pater Daniel nog eens prijzen, voor de grote moed om in zoveel moeilijker omstandigheden strijdbaar te zijn.  Hoe deze strijd zal aflopen, is vooral voor Syrië, de grote vraag.  Maar overal moet er onverzettelijkheid zijn, gedragen door velen, door wanhoop omringd, om datgene wat Vaclav Havel en Alexander Solzjenitsyn deden.  Zie het boek van Havel:De macht der machtelozen” (1978)Hij werd daarna president van Tsjecho-Slovakije en eerste president van Tsjechië.

We zitten nu in de faze van een “3e Wereldoorlog”. Deze werd ontworpen en wordt gevoerd door een bende psychopaten.  Hun voornaamste kracht is de verspreiding van angst.  Ze kregen het ook gedaan dat de overgrote meerderheid van de oppositie-bewegingen hun bevelen mee opvolgt.   De Vlaamse Beweging maakt een fout “op leven en dood” door niet in de allerhoogste modus van verzet te gaan.  Wanneer in het najaar en verder in de toekomst de maatregelen tot controle en slavernij zullen bekrachtigd worden, zal het te laat zijn.  Volg goed wat er nu in Australië en Canada reeds gebeurt!

Elke dag vraagt onze onverzettelijkheid naar onze moed, maar het is alsof we door een moeras omringd zijn.  Gedenk o Vlamingen, alle hoge woorden, die je ooit sprak en zong!

Jos Wouters, Boom, 19.7.2021

11-juli boodschap uit de Kempen

Een gunstige wind-met-regenbuien deed onderstaande 11-juli toespraak van een Vlaamsbewogen patriot in onze brievenbus belanden.

“Geachte Dames en Heren, geachte tussenpersonen*

(*…ik vind LGBTQ+ zo een moeilijk woord om uit te spreken!)

Vandaag reeds vieren we 11 juli, een feestdag, en nog wel een Vlaamse feestdag. Maar is er voor Vlaanderen wel veel te vieren? Laten we optimistisch zijn en gaan we ervan uit dat “HET” er ooit eens komt: De Vlaamse onafhankelijkheid, de Vlaamse zelfstandigheid. Het kan. Lees het boek “De ordelijke opdeling van België. Quid nunc? van Gerolf Annemans en Steven Utsi.. Dan weet je hoe het zou kunnen.

Maar is er wel een draagvlak voor, vraagt men zich af. Neen, dus. Vijf jaar Vlaamse eisen in de diepvries (in ruil voor regeringsdeelname), dat heeft de Vlaamse bewustwording inderdaad geen goed gedaan. Volgt daar nog eens een zogenaamde Vlaamse regering bovenop met een minister-president die qua uitstraling – om het met een understatement te zeggen – geen al te hoge toppen scheert. En wat deze Vlaamse regering ervan bakt, is niet overtuigend en werkt al evenmin inspirerend.

Maar, dames en heren, een draagvlak hoeft niet! Is er een draagvlak voor de kernuitstap? Neen. Voor windmolens en gascentrales? Neen. Voor het vreemdelingenbeleid? Neen. Voor de jaarlijks bijna 8 miljard euro transfers naar Wallonië? Neen. Voor onze Vivaldi-regering? Neen.

Maar eer de Vlaamse onafhankelijkheid er is, zullen er enkele andere hordes moeten genomen worden: te beginnen met België en de belgicisten.


– Vooreerst is daar: Het hof. Filip en Matil blijven alle moeite doen om met een vriendelijk mistgordijn hun overbodigheid te camoufleren, bedelend voor een beetje aandacht op de rug van voetballers, hockey-spelers en corona-helden ook “heroes” genaamd. Filip en Matil zijn zo wel de rijkste bedelaars van België. Ze evolueren onzichtbaar, langzaam maar zeker tot een levend anachronisme dat de tand des tijds niet zal weerstaan. Wat dat betreft ben ik wel optimistisch: welteverstaan niet wat betreft hun houdbaarheidsdatum, maar wel wat betreft hun obstakelwaarde.


– Horde nummer twee: waar weinig over geweten is en ook weinig over gesproken. De onzichtbare loge in België, meer bepaald de “werkplaatsen” van de Orde van het Grootoosten. Onzichtbaar dus, geïnfiltreerd in het politieke bestel, het justitieapparaat en alle geledingen van de maatschappij. Na intens opzoekingswerk heb ik drie namen van leden kunnen ontdekken: Patrick De Wael, Elio Di Rupo, en jawel Siegfried Bracke. Deze laatste via Wikipedia, Bracke als eenzame levende tussen enkele honderden overleden leden. Maar dat zijn slechts drie topjes van een immense ijsberg. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de samenwerking tussen politici en het justitie-apparaat niet te onderschatten is. Denk aan de door Gui Verhofstadt voorspelde veroordeling van het Vlaams Blok. Nog vers in ons geheugen de vier van Voorpost, slachtoffer van de intense samenwerking Somers, Bijl en …… . De Loge is een Belgisch anti-Vlaams nest. Weet dat bijna alle kopstukken van de Waalse partijen (en dan denk ik vooral aan PS en Mr) als de Vlaamse (met Vooruit en vooral de VLD) er deel van uitmaken.

Onze Belgische regeerders hoeven Orban niet te verwijten dat in Hongarije het justitie-apparaat niet onafhankelijk is en dat er banden zijn tussen regeerders en justitie. Alsof dat hier anders zou zijn en de benoemingen volgens objectieve criteria zouden gebeuren.In het verlengde daarvan etaleert ook de rijkswacht vaak diezelfde agressiviteit tegen al wat in hun ogen Vlaams of rechts is: denk aan de vier van Voorpost en recenter nog het geval Jurgen Conings. Op het erf van de Limburgse familie Boogaerts die met heel de zaak niks te maken had, werd opzettelijk de inrijpoort van het erf vernield alsook alle deuren van de stallingen. Zinloos geweld en voor duizenden euro’s vernielingen. Puur intimidatie van gefrustreerde Vlamingenhaters. De dag voordat Jurgen Conings werd gevonden heeft men zijn vriendin nog maar eens opgepakt en ze een nacht nodeloos in de cel gestopt.

– En dan een derde obstakel dat bij de gewone man het Vlaamse bewustzijn sterk hypothekeert: Het leugenpaleis, ook VRT genaamd. Dien V is al hun eerste leugen. Alleen de taal is Vlaams (of wat daar soms voor moet doorgaan) . De VRT is een Belgisch vehikel, links en volksvreemd, en al wat wordt uitgezonden passeert eerst de linkse rode filter. Geloof ze niet, betrouw ze niet. Let op hun woordkeuze: wie hoofden afhakt, mensen doodsteekt en aloe akbar roept, is psychisch gestoord; wie het noorden kwijt is en tegen Van Ranst fulmineert is een terrorist . De nieuwe wet van Orban bedoeld om de jeugd te beschermen tegen de indoctrinatie is natuurlijk een anti-homowet. Ik heb de wet niet gelezen, zoals niemand trouwens, had volgens insiders wat genuanceerder gemogen,maar ik weet dat ze zeker een reactie is tegen die moderne wereldverbeteraars zoals bij ons Sensoa en Cavaria die onze kinderen reeds van in de lagere school in de war brengen en ze de kans niet meer geven om kind te zijn. Die wet is “Achterlijk” volgens Zander DeCroo, de man met een pornoster in zijn rugzak.

En mogen de ouders nog bepalen hoe ze hun kinderen opvoeden? Neen, de VRT is de norm voor jong en oud. Vroeger waren de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen, hun gedrag en hun opvoeding. Nu sluipen onze nieuwe profeten via TV de woonkamer in om hun visie op te dringen. Dat begint bij de hyperkineten van Ketnet en gaat door via een overvloed aan nieuws- en duidingsprogramma’s, waarin , zoals uit studies duidelijk is gebleken, een bepaalde Vlaamse partij nauwelijks aan bod mag komen. Oneerlijk.

De dreiging van de zonen van de geliefde profeet, waartegen Voorpost ons heeft gewaarschuwd, met de gekende gevolgen, is jullie voldoende bekend maar blijft een constant groeiend gevaar.

Maar Vlaanderen zal ook rekening moeten houden met de EUSSR, de Europese Unie dus. m.a.w. dat volksvreemde kliekje in Straatsburg van uitgebluste gearriveerde arrivisten die ons hun links-liberale ideeën willen opdringen onder de mooie naam: “Onze Europese Waarden”. Om ons te verzetten tegen de zelfvernietigende decadentie van het westen kunnen we gelukkig rekenen op zielsverwanten uit Oost-Europa, met onder meer Hongarije, Polen, Slovenië enz. die nog niet vergeten zijn hoe ze voor hun vrijheid hebben moeten vechten.

En dan op naar 2024.
We vernemen eens te meer dat De Wever eveneens eens te meer de samenwerking met het Vlaams Belang eens te meer niet ziet zitten. Helemaal niets geleerd uit het vorige fiasco kiest hij weer voor zijn alter ego Magnette om een soort confederalisme te realiseren. Magnette, die geen kant uitkan met zijn politieke rivalen, zowel ter linker als ter rechter zijde. Welke ezel stoot zich hier een tweede maal aan dezelfde steen? En pas op voor de factuur want de Walen hebben geld nodig! De Wevers ware bondgenoten zitten bij het Vlaams Belang en ik hoop dat de Vlaamse vleugel van de N-VA -mandatarissen, en ze zijn daar talrijk genoeg, voldoende druk kan zetten om het gezond verstand te doen zegevieren, want ook 85 procent van hun kiezers zijn een samenwerking genegen. Van de enkele naar N-VA overgelopen VLD-ers moet je geen Vlaamse reflex verwachten.

Maar: wanhoop niet! De Wevers uitvallen naar het VB moet je steeds met een korrel zout nemen. Ik zou daar niet te zwaar aan tillen. Hij heeft al vaker een bocht van 180 graden gemaakt. De Antwerpse sossen zitten nu als coalitiepartners in zijn gemeentebestuur. Hoe vaak had hij ze niet deskundig afgemaakt, en soms nog wel terecht ook.
Ik herinner mij toen Marie-Rose Morel zaliger van N-VA naar het VB was overgestapt, heeft hij publiekelijk over haar dingen gezegd die ik fatsoenshalve niet ga herhalen. Die uitlatingen staan haaks op de lof die hij haar tijdens haar begrafenis toedichtte, voor een volle Antwerpse kathedraal nota bene. Gepikt uit de derde strofe van Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen trouwens, zei hij ditmaal plechtig: “Blijf in ‘t Vlaamse herte tronen, als de hoogste koningin.”! … Il faut le faire.

Ik hoor in de debatten De Wever vaak graag bezig. Hij is een groot politicus, in de eerste plaats voor zichzelf, in de tweede plaats voor zijn partij. Hopelijk wordt hij ooit nog een groot politicus voor zijn Vlaamse volk.

Maar wij, Vlamingen, kunnen al met grote zekerheid rekenen op een schare jonge en bekwame Vlaams- Belangmandatarissen met beloftevolle en overtuigde Vlaams-Belangjongeren in hun spoor. Dat hun overtuiging, hun vastberadenheid en geloof in een toekomstig zelfstandig Vlaanderen inspirerend mag werken op alle andere Vlaamse partijen, in de eerste plaats de N-VA.

Op hoop van zegen.”

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Wanneer we echte Vlaamsgezinden horen over het verloop van 11.juli dan klinkt er vaak pessimisme.  Hoe dikwijls beginnen we deze dag, in het morgendrood, met nieuwe hoop en eindigen deze dag met ontgoocheling…..  Redenen tot klagen over de mede-Vlamingen die totaal onverschillig zijn en voor het decennia-lange gezwets van overheden tijdens hun toespraken.  En nog erger, velen van onze politieke moralisten – religieus of atheïstisch – nemen de gelegenheid te baat om het zelfbewustzijn en nationalisme van de (weinige) Vlamingen op die dag ernstig te kapitelen…..

Al decennialang is mijn kerntaak de promotie van de uiterlijke kentekens van de Vlaamse strijd.  Ontstaan toen bij de “koerswending” van de VU deze  dingen niet meer belangrijk bleken.  Elke dag van mijn leven ben ik er mee bezig geweest…. en nu is er van uiterlijke kentekens van Vlaanderen zo goed als niets meer te merken.  Ik zal nog even een vergelijking trekken wat voor het officiële Vlaanderen belangrijk is:  de organisatie “Tomorrowland” in Boom, kreeg voor dit jaar 1.800.000 euro steun (het festival gaat dan nog niet door); we hebben in heel ons bestaan 0 euro subsidie gekregen (en moeten dat ook niet hebben).  Maar sinds we ook een webstek hebben, voor de verkoop van vlaggen, zelfklevers enz.  hebben we intussen al NUL bestellingen gekregen van dit officiële, ongeveer 50 procent van de bevolking vertegenwoordigende politiek Vlaams-nationalisme.

De vorige Cyclus ging over de tricolore waanzin.  Ik heb, Johan Sanctorum uitgezonderd, niet veel gelijkaardig verzet mogen opmerken.  Terwijl dit al bij al toch vrij omvangrijk belgicisme toch echt wel onwelvoeglijk is.  Tom Van Grieken in zijn interview in “de Zondag 4.7” vergist zich trouwens als hij zegt dat “voetbal” toch anders moet beoordeeld worden qua belgicisme.  Wat opvalt is, dat de meeste zogenaamde sportliefhebbers ook nu hun tricolore collaboratie-vlaggen laten hangen.

Elke dag van mijn bewust leven heb ik aan Vlaanderen gedacht.   En een veruit primordiale zaak is, dat volksbewuste Vlamingen zich zo ook zouden tonen in het dagelijkse leven.  Niet dus.  Ik ga al vele jaren op 11 juli de folders van IJzerwake (en andere) bussen (doorheen drie provincies) en op de meeste plaatsen is de bevlagging “om in tranen uit te barsten”.  Tot mijn grote plaatsvervangende schaamte zijn er zelfs dorpen waar helemaal geen enkele vlag uithangt (ik noem ze niet uit schroom).  Ik ijver volop opdat de Vlamingen een (fatsoenlijke) VL op hun wagen zouden hangen, een leeuwenwimpeltje aan hun fiets,  een leeuwenspeldje op hun jas:  NOPPES.    Hoe wilt u nu dat de Vlamingen op zelfrespect kunnen aanspraak maken als ze zelfs niet durven tonen dat ze Vlaming zijn??

Dit komt eigenlijk niet van “irgendwo”.  Dit bewijst ook dat er een effectieve, geniepige repressie rondwaart; waardoor bijna alle Vlamingen het tonen van hun eigenheid verbinden met welkdanige nadelen ook, door een belgicistische overheid.  Vandaag stond Bart De Wever fier op een foto met de organisator van de “Antwerp Pride”; hij maakte daarbij een strijdlustig teken; ik veronderstel dat hij de gender-revolutie steunt.  Antwerpen ken ik al mijn hele leven en de stad heeft nog nooit zo “belgisch” geoogd als tijdens het bewind van de telg De Wever, uit de langdurige Vlaamsnationale familie.  In beeld kwam ook het bekendste café van de Grote Markt, waar het stadhuisvolk aan huis is, met een Belgische vlag die heel de gevel bedekte.  De Vlaamsnationale strijders uit het hiernamaals roepen een weeklacht over dit soort volk uit…..   We gaan naar een Derde Val van Antwerpen, na deze in 1585  (Alexander Farnese) en deze van 1830-1831 (maarschalk Gérard van de Fransen).

Vlaanderen is meermaals het “Beieren” aan de Noordzee genoemd.   Het beschikt over enorme troeven…  een werkzame bevolking, historische steden, de mooiste vrouwen van de wereld….   Maar de overgrote meerderheid heeft niet het minste zelfrespect; dat zich uit door de keuze voor een maffia-achtige politieke bovenlaag.  Vandaag moeten we ook terugkomen op de corona-dreiging, die voor het schaapachtige Vlaanderen desastreus dreigt uit te komen.

Tijdens ons veelvuldig verblijf in Nederland konden we zelf vaststellen dat de mondmaskers, ook in handelszaken, verdwenen zijn.  Heel de horeca bloeit terug open.  Ook in Engeland staat dit volgende week op het programma.  Hier zorgen misdadigers zoals Frank Vandenbroucke en Marc Van Ranst ervoor dat deze en andere maatregelen nooit meer zullen afgeschaft worden….

Er is door ontelbare burgers in dit land verwoed gevochten om hun economie overeind te houden.  En dit is grotendeels gelukt ook.  Zoals de prognoses zijn, gaat de zogenaamde pandemie in de herfst terug losbarsten.  Dit zal twee kenmerken hebben: de gevaccineerden zullen veelvuldig slachtoffer zijn (van zgn. nieuwe varianten) en men zal de schuld aan de niet-gevaccineerden geven!   PM Johnson van Engeland heeft al verklaard dat men met belangrijke sterftecijfers zal moeten rekening houden vanaf het najaar.  De voornaamste redenen zijn dat quasi iedereen het officiële coronaverhaal gelooft, zich bijgevolg zich heeft laten vaccineren (onder lichte dwang) en de immuniteits- en DNA kenmerken van de mens zich blijvend veranderd hebben  (Deze tien dingen zullen gebeuren als de samenzweerders de schroef aandraaien – Dr.Vernon Coleman – frontnieuws.com).

Er loopt een sterke parallel tussen de schaapachtige reactie in Vlaanderen t.o.v. de coronaleugens en het totale gebrek aan volksfierheid  (uitgezonderd Viruswaanzin en enkele geïsoleerde Vlaamsnationalisten).   Alle partijen hebben hier het gebrek aan waarheidsbevinding getoond en in alle toonaarden gezwegen.  Neem een voorbeeld aan Forum voor Democratie in Nederland en de FPÖ in Oostenrijk!  Het is de taak van de voormannen uit de politieke Vlaamse Beweging tijdens de volgende catastrofale lockdowns ons volk en economie te behoeden voor de totale ineenstorting, “collapse” in neo-Nederlands!

Decennialang strijd ik al voor de Vlaamse eigenheid, d.m.v. het gebruik van de Vlaamse symbolen,  het gebruik van een beschaafde eenheidstaal, het verwerpen van een beschamende en vaak obscene cultuur in onze openbare media.  Dit is ook mede het Leitmotiv waarom ik, van voor de uitbraak van de coronaleugen, de strijd ben aangegaan tegen hetgeen ons volk tot slaven en zombies dreigt te maken.

Jos Wouters, Boom, 11 julitijd, 6.7.21

Nvdr: Videobeelden ter illustratie van het bovenstaande.

Neem nota van de verwijtende begeleiding door een verslaggever “… een ludieke actie van de VVB, na jarenlang het onveilig maken van menig wielerklassieker…”

Uit het Angeltjes-archief, een hulde aan de man die Vlaanderen leerde te vlaggen “je moet minder vergaderen en méér doen”: Huldebetoon van de Gulden Sinjoren voor Ivan Mertens: “Vlaanderen is zijn vaandeldrager kwijt…”

11 juli 2021

Dangerous lion with big mane standing behind the Vector Image

Het “tous ensemble”-land wrijft in zijn pollen: dankzij corona zijn er zo goed als geen Vlaamse manifestaties meer, de belgische Coca-Cola en Jupilervlaggen hangen nog aan een groot aantal ramen of in voortuinen, ook al is de multiraciale “nationale” ploeg uitgeschakeld. En als kers op de taart: de finale van het voetbalcircus zal plaats vinden op 11 juli! Het tricolore hart verheugt zich.

Onze redactie ontving vragen naar de vertrouwde 11 juliviering der Gulden Sinjoren, overgenomen door Voorpost. Luc Vermeulen meldt ons het volgende:

Zondag 11 juli organiseren we met Voorpost een Guldensporenviering.
Hendrik Conscienceplein Antwerpen
Aanvang 14u.

Omwille van de coronaregels nog geen normale viering. Geen podium, geen optredens, geen stoelen. Toch willen we op 11 juli in hartje Antwerpen onze Vlaams-nationale stem laten horen. We hopen jullie volgend jaar opnieuw te kunnen uitnodigen voor een volwaardige sporenherdenking.
Na de sporenherdenking nodigen we u uit om samen het glas te heffen op de toekomst van Vlaanderen in het Vlaams huis De Klokke Klokkestraat 85 te Duffel. Voorpost trakteert!

Programma voor dit jaar:

 • Welkom door Luc Vermeulen
 • Inleiding tot de bloemenhulde aan Hendrik Conscience door Dirk Van Onckelen
 • Bloemenhulde aan H.C.
 • Gedicht
 • 11 juli toespraak door Bart Vanpachtenbeke voorzitter Voorpost
 • Samenzang
 • Oproep door Nick Van Mieghem actieleider Voorpost
 • Gedicht
 • Wim De Wit voorzitter Ijzerwake. IJzerwake 2021
 • Drie nationale liederen: Die Stem van Suid-Afrika, Wilhelmus, Vlaamse Leeuw

Hugo Portiers: terugblik

Hugo Portier

Mijn moeder, het VB en het Vlaams Nationaal Zangfeest.

Het is aanstaande maand moederkensdag in Antwerpen. En dat doet me ook denken aan een zware anekdote na een Zangfeest in Flanders Expo. Ik was zo moe na heel de miserie van de onafwendbare verzegeling van het Sportpaleis en de verhuis naar Flanders Expo dat ik niet in de gaten had wat zich afspeelde in een zaal na het einde van het Zangfeest.

Iemand stond luidkeels af te geven op het VB. Moeder heeft zich nooit in het openbaar gemengd met vader als ANZ voorzitter. Vader was overleden en nu deed ze het wel. Ze schoot naar de vrouw die luidkeels het VB schoffeerde. Het was de vrouw van de regisseur Herman Slagmulder.

Moeder riep luidkeels dat het ook Vlamingen waren en we ze nodig hadden in de Vlaamse strijd. En zo ging ze verder. De vrouw van Slagmulder kroop in elkaar toen moeder nog zei dat ze de vrouw was van Valeer Portier.

Later, beste lezer, hebben er enkelen gepoogd, waaronder Slagmulder met de steun van Anciaux en anderen – het verraad in eigen rangen – weet je, het Zangfeest om te vormen tot een Zangnamiddag , om naar koren te komen luisteren. Geen toespraak, geen bindteksten, geen strijdliederen. Ik heb dat kunnen verhinderen en dan heeft de Koorfederatie zich afgescheurd van het ANZ en daardoor het ANZ bijna ten gronde gericht.

Paul Cordy schrijft in het boek ’75 jaar Vlaams Nationaal Zangfeest’: “Het is wellicht de ironie van de geschiedenis dat het voorzitterschap van vader Portier begon met een voor het ANZ levensbedreigende afscheiding en dat zoon Portier aan het einde van zijn voorzitterschap een al even levensbedreigende afscheiding te verwerken kreeg. Het zegt wellicht veel over de West-Vlaamse keikoppen Portier dat ze ondanks de moeilijke situatie toch hebben doorgezet.”

Bijhorend ben ik van mening dat BDW bezig is de N-VA kapot te maken. Ik heb vrienden in de N-VA en ik heb helemaal geen binnenpretjes dat de N-VA gestadig achteruit gaat. Ik hoop dat er anderen zullen opstaan in de partij die in 2024 niet zullen onderhandelen met de PS over het onmogelijke confederalisme maar met het VB vanuit het Vlaams Parlement de Vlaamse onafhankelijkheid zullen uitroepen.

Hopelijk zullen we dus ook kunnen zeggen dat we de N-VA nodig hebben.

Hugo Portier, Ere voorzitter ANZ.

Niet op een volgend Zangfeest

Hugo Portier op fb:

60 jaar ANZ inzet. 14 jaar ANZ voorzitter. mijn 80ste verjaardag.

Op 29 april jl. vroeg ik naar bovenvermelde aanleiding aan de huidige ANZ voorzitter Bart Fierens volgende tekst te mogen brengen op een volgend Zangfeest, ik vroeg het driemaal, driemaal en kreeg driemaal geen antwoord. Daarom breng ik deze tekst naar aanleiding van 11 juli.

‘ Vlamingen, U heeft met ingetogenheid en overtuiging het Gebed voor het Vaderland gezongen. Moge dit lied mede de ontgoochelingen die U helaas niet gespaard werden en worden , als betrokkenen in dit land van het vervalste samenspel tussen staat en volk, U toelaten deze ontgoochelingen te verbijten;

Ik wens U ook toe de inhoud van dit lied te blijven koesteren , niet enkel tijdens een Zangfeest maar ook in het dagelijkse leven en eendrachtig te blijven ijveren voor de verwezenlijking van een Vlaamse Staat, ondanks de ontgoochelingen. Ook mijn wensen om samen altijd het juiste evenwicht te vinden tussen een niet partij-gebonden- nationalisme, de radicale en onvoorwaardelijke uitdrukking ervan, zonder iemand te ontzien, zonder de concrete strijdpunten uit de weg te gaan, zonder te vervallen in een gemakkelijke maar tot niets verbindende welwillendheid en beloftes maar met het oog op de Vlaamse eendracht , op een harmonie tussen droom en daad.

Ik wens wat Wies Moens zo treffend stelde: ‘ Slechts op dit éne na wil ik graag roemen : geen enkele Macht te hebben toebehoord die ‘ t mensenhart houdt voor een koopbaar ding. Ik wens dat de Vlaams nationale partijen onafgebroken ijveren voor hun kerntaak met name de verwezenlijking van een Vlaamse staat en daarbij geen kemphanen meer zijn maar wel kompanen zijn, in wederzijds respect en hoffelijkheid. Vermijd tegenover elkaar haat, broedertwist en schande.

Vlamingen, We kunnen het Prinsenvolk de Oude Nederlanden waardig worden als we het maar willen, als we ons – ieder voor zichzelf – kunnen verheffen boven kleinheid en sektarisme, boven baatzucht en knechtschap, boven uitsluitend partijbelangen. Scheppen we het klimaat waarin eendrachtige actie mogelijk moet zijn op alle levensgebieden van onze Vlaamse Gemeenschap.Tenslotte mijn beste wensen voor het Vlaams Nationaal Zangfeest, wij zingen Vlaanderen vrij. Ik wens het Zangfeest het verder juiste evenwicht tussen traditie, modernisering en een krachtige, bevlogen en wervende politieke boodschap, dan heeft het Zangfeest nog een lange toekomst.

Vlamingen , Dat zijn mijn innigste wensen.

Hugo Portier, Ere voorzitter ANZ

 • Het nieuw leven inblazen van Nekka
 • De opvoering van het oratorium de Oorlog van Peter Benoit.
 • Het tienpunten programma.
 • De wedstrijd voor Koor van het Jaar.
 • Het Memorandum van de Zes.
 • De Vlaamse Grondwet, voor de eerste keer in de geschiedenis van het Vlaams Parlement kon een burger in casu de voorzitter van het ANZ het Vlaams Parlement toespreken.

Nu nog een dankwoord. Wel , om niemand te vergeten, de honderden die mij gesteund hebben beperk ik me tot een zij en een hij. En dat zijn de vedetten van de Zangfeesten, namelijk de aanwezigen op de Zangfeesten, de militanten, zij die altijd beschikbaar zijn om vreedzaam te vechten voor de verwezenlijking een Vlaamse staat. Ik zal het een eer vinden om op het volgend Zangfeest niet meer op de eerste rij plaats te nemen maar ergens in een zij tribune.

Een terugblik:

Sinds 1830 leven wij in een complottoestand

Complot??? De doorsnee Vlaming die tijdens het zgn. “voetbalfeest” plotseling zijn tricolore Jupiler/Coca Cola-inborst ontdekt heeft er geen idee van. Zolang de benzine en de pintjes niet te duur worden, zolang hij zijn auto maar dichtbij huis kan parkeren, zolang zijn congé-payé niet afgenomen wordt, zolang de jeugd maar kan feesten, zolang het wc-papier voorradig is, zolang hij/zij zijn hersenen niet hoeft te gebruiken, zolang de tricolore vlag gratis bij de aankoop van … gegeven wordt, zal het opdringerig “belgicisme” zegevieren.

Regelmatig denken wij aan Joost Ballegeers boek “De Vlamingen… een volk zonder bovenlaag” (2005). “De Vlaamse beweging beheerst het machtsdenken niet.”

Tom Van Grieken werd gewaarschuwd door facebook dat hij zou verbannen worden in de censuurvergeetput omdat hij “een terrorist” zou gesteund hebben. Tom heeft gewoon zijn medeleven aan de familie van JC geuit… Nochtans deed MVR net hetzelfde op twitter.

“Nadat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op zijn Facebookpagina een bericht had geplaatst waarin hij sterkte wenste aan de familie van Jürgen Conings, dreigt Facebook zijn pagina met meer dan een half miljoen volgers te verwijderen. “Er moet dringend paal en perk gesteld worden aan de willekeurige censuur door de multimediagiganten”, zegt Van Grieken in een reactie.” (GVA)