Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl de sociale en economische crisis, vooral in het westen, spectaculair toeneemt met als gevolg een dramatische toename van armoede en ziekte, zoals nooit voorheen, is er tevens een groeiend volksprotest tegen de dictatoriale maatregelen. Ontelbare geneesheren, onderzoekers, wetenschappers,  advocaten uit alle landen zijn  het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, verplichte mondmaskers voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media, die dag na dag de valse resultaten van de PCR test blijven opdrijven en een vaccin als het reddingsmiddel blijven promoten. Er zijn massa’s “gevallen”, geregistreerde “besmettingen” en “positieve tests” waarvoor draconische maatregelen gelden van quarantaine en behandelingen, maar er schijnt nauwelijks een zieke gevonden te worden. En de schrijnende toestanden in sommige ziekenhuizen hebben blijkbaar niets te maken met het coronavirus maar met wanbeleid. Gedurende jaren werden bedden afgeschaft, het personeel beperkt en onderbetaald terwijl er duizelingwekkende  bedragen gingen naar de nieuwste en duurste apparaten zodat niet de goede zorg voor de zieken centraal stond maar de Big Tech. Ondertussen worden wetenschappers die opkomen voor de waarheid ontslagen of de mond gesnoerd. Vele mensen zijn zo ver misleid dat ze angstig de onverantwoorde maatregelen ook strikt willen naleven en naar een vaccin verlangen.  In Frankrijk weerklinkt inmiddels een oproep tot staatsgreep, vredevol en wettelijk. Het is een oproep om samen de opgelegde dictatuur af te schudden, het land terug in handen te nemen en de onvervreemdbare waarden van de samenleving te herstellen (Rémy Daillet-Wiedemann, 1e oproep:

2e oproep:

Nu verschijnt een “open brief” vanwege een coalitie van Belgische dokters en experten, waarin  het onmiddellijk beëindigen gevraagd wordt van deze politiek van noodtoestand en bovendien een grondig onderzoek naar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die deze “pandemie” heeft uitgevonden en die nauw betrokken is bij de vaccinindustrie. Zij stellen dat er geen enkele “medische verantwoording” is voor een lockdown en het dragen van maskers, het verplicht geïsoleerd leven en het verbod op reizen. Deze zijn nefast.  Zij waarschuwen ook voor een vaccin “waartegen we ons niet kunnen beschermen”. Overigens heeft de WGO in 1948 zelf bepaald: “Gezondheid is een toestand van alomvattend welzijn op fysisch, mentaal en sociaal gebied…”.  De corona, zo stellen de schrijvers van de open brief is in feite een gewone griep: “De evolutie van covid 19 verloopt zoals een normale infectie en een seizoengriep”. De maatregelen die dwingend worden opgelegd zijn vele malen erger dan het corona virus (Ethan A. Huff, 14 november 2020: des-experts-belges-de-la-sante-demandent-une-enquete-approfondie-sur-loms-pour-avoir-fabrique-la-pandemie-de-la-covid-19). Is het verwonderlijk dat er noch in onze media noch in de regering enig kritisch geluid aan bod komt, wanneer onze elite, die het land leidt,  dik betaald wordt door Bill Gates (“Wiens brood men eet…” in Nieuws brief Tegenstroom)?

Deze grove misleiding onder voorwendsel van een virus, is geheel vergelijkbaar met wat we meemaakten met de oorlog tegen Syrië. Horden koppensnellers uit de hele wereld werden door westerse grootmachten geronseld, betaald, getraind om in Syrië te komen moorden en verwoesten. Vooral de Syrische soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld en dan vermoord. Een christelijk gezin uit Qâra, waarmee we goed bevriend zijn, heeft zo twee zonen verloren. Ondertussen had de CIA al lang een nauwkeurig verhaal voorbereid: de Syrische president onderdrukt met zijn verschrikkelijk leger de vreedzame protesten van het volk en martelt eigen mensen. In heel de Atlantische pers verschenen spotprenten van een president die tot zijn enkels in het bloed stond terwijl hij kinderen aan het wurgen was. Een geheel onbekende president werd plots de verschrikkelijkste dictator ter wereld. Geen enkele van onze mainstream journalisten vroeg zich af wat de werkelijkheid was. Integendeel, zij deden – en doen tot heden – in hun fantasie er nog een schepje bovenop, allemaal in dienst van de oorlogsindustrie. Het doel is dat de openbare opinie een oorlog tegen Syrië blijft goedkeuren en de westerse obsessie (“Syrië moet vernietigd worden”!) toejuichen. Zo blijven de westerse landen een onschuldig volk, dat hen niets misdaan heeft wurgen, met een verpletterende militaire macht en niet aflatende  sancties. De mensen lijden steeds meer gebrek, op velerlei gebied. Toch zal het Syrische volk stand houden, dankzij de onderlinge samenhorigheid van volk, leger, regering en president, terwijl het westen nog steeds niet in staat is zijn criminele illusie in te zien.

Lees verder

Van Boerentoren naar Hutstoren

Op zoek naar een nieuwe vestigingsplaats diende de Algemeene Bankvereeniging zich in 1928 als bouwheer aan. De verkoop van 2124,85 m² van de stadsgronden aan deze bank op 7 augustus 1928, met de verplichting een torengebouw op te richten, werd op 28 augustus door de Antwerpse gemeenteraad goedgekeurd.

De Algemeene Bankvereeniging werd op 7 mei 1921 in Antwerpen opgericht op initiatief van de Volksbank van Leuven, met kapitaalsinbreng van de Bank voor Handel en Nijverheid uit Kortrijk, de katholieke politici Gustaaf Sap en Frans Van Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen van 1921 tot 1933, en Vlaamsgezinde industriëlen als Lieven Gevaert en de reder Henri Martin Gylsen.

De Boerentoren heeft de status van bouwkundig erfgoed én beschermd monument. Lees meer…

Met oude beelden:

En dan stelt zich de vraag: wie waren de oprichters van de “Boerenbank”?

Gustaaf Sap, schoonvader van André Vlerick, Jan Piers en Albert De Smaele: een citaat uit zijn persoonsbeschrijving bij NEVB

“… Tijdens de oorlog verbleef hij in Frankrijk en van maart 1915 tot november 1918 was hij privé-secretaris van Joris Helleputte, minister van landbouw en openbare werken in Le Havre. Overtuigd flamingant werd hij tegelijkertijd vertrouwensman van de Frontbeweging. Hij kocht in Frankrijk het papier waarop de manifesten en Open Brieven van de Frontbeweging gedrukt werden en bracht het drukwerk in de ministeriële auto naar het front. Hij was in voortdurend contact zowel met Alfons van de Perre en Frans van Cauwelaert als met Hendrik Borginon en Adiel Debeuckelaere. Onder de schuilnaam van Jean de Louvain was hij correspondent van L’Echo de Paris; wegens zijn Vlaamsgezinde standpunten kwam Charles de Broqueville bij het blad tussenbeide om de medewerking van Sap te doen ophouden…

Onmiddellijk na de oorlog weifelde Sap tussen Het Vlaamsche Front en de katholieke partij, maar koos uiteindelijk voor de laatste. Hij steunde Van Cauwelaert in zijn ondernemingen, werd beheerder van de naamloze vennootschap van de krant De Standaard (1919), bestuurslid van de Katholieke Vlaamsche Landsbond (1919) en kreeg in het arrondissement Roeselare-Tielt de vierde plaats op de katholieke lijst. Hij werd gekozen en bleef Kamerlid tot aan zijn dood in 1940. Tussen 1921 en 1932 was hij kandidaat van de landbouwers. Hij bleef evenwel steeds goede contacten met de frontpartij onderhouden en zou zich op het einde van de jaren 1920 opwerpen als leider der teleurgestelde katholieke flaminganten die meenden dat van het minimumprogramma van 1919 bitter weinig terecht was gekomen en die de compromissenpolitiek van Van Cauwelaert hekelden….”

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) · Spotprent over de val van de  Middenkredietkas
Kortemark: minister Sap overlijdt te Brussel -

Frans Van Cauwelaert, vriend én grote politieke ontgoocheling van Ernest Claes, een citaat uit Ons Erfdeel:

Van Cauwelaert, Frans (1880-1961) | UGentMemorie

“… Als flamingant in de laatste vooroorlogse jaren verbond Van Cauwelaert zich met de socialist Camille Huysmans en de liberaal Louis Franck in de ‘Drie Kraaiende Hanen’-campagne voor vernederlandsing van de Gentse rijksuniversiteit. Binnen het parlement leidde deze Vlaamse solidariteit – zij werd door Van Cauwelaert steeds bepleit als noodzakelijk voor de met uitsluitend wettelijke middelen te bewerken oplossing van het taalvraagstuk – tot de indiening in maart 1911 en nogmaals in november 1912 van een wetsvoorstel voor de trapsgewijze maar integrale vernederlandsing van de Gentse universiteit, waarvan Van Cauwelaert katholiek medeondertekenaar was…”

Lieven Gevaert, een citaat uit zijn persoonsbeschrijving bij NEVB:

Met dank aan Hendrik Deelstra.
Lieven Gevaertmonument in Mortsel

“… Tijdens zijn jongelingsjaren was Gevaert actief lid van de Nederduitsche Bond en De Vlaamsche Wacht, twee organisaties die boven de partijpolitiek stonden en ijverden voor de verdediging van de Vlaamse eisen onder meer met betrekking tot de Gelijkheidswet (1898). Hij leerde er de daensistische voormannen kennen naast Frans van Cauwelaert, Alfons van de Perre en de tenoren van de Meetingpartij. Inspiratiebronnen bij zijn streven waren de encycliek Rerum Novarum (1891) en het gedachtegoed van Lodewijk de Raet.

Gevaert werd erevoorzitter en geldschieter van de Vlaamsche Kring die te Mortsel in 1909 door twee van zijn medewerkers werd opgericht. De kring deed aan socio-cultureel ontwikkelingswerk en stond principieel boven alle partijpolitiek, wat levenslang de grote bekommernis van Gevaert zou blijven. De kring bood hem een forum om in het openbaar voor de Vlaamse rechten op te komen: de vernederlandsing van de Gentse universiteit, de splitsing van het leger in Vlaamse en Waalse regimenten, de vernederlandsing van het openbaar leven, het uitbouwen op alle niveaus van een degelijk Nederlandstalig onderwijs…”

Henri Martin Gylsen, Deens staatsburger, met een hoog ondernemersgehalte zonder Vlaamse reflexen, echter vader van Antoinette Gylsen, die met Gustaaf Sap in het huwelijksbootje stapte. Geen foto gevonden op het internet.

Afsluitend en terugkerend naar het begin van dit relaas, een lied ter ere van de Boerentoren: “Het zal altijd den Boerentoren zijn”

Ik ben. Ik lees. Ik denk.

Bucketlist Filosofie

” Daar waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen”…dat schreef in 1821, tweehonderd jaar geleden dus, de Duitse dichter Heinrich Heine. Honderd jaar later, in 1933, was er de openbare boekverbranding in Berlijn, georganiseerd door de nationaalsocialisten en weer honderd jaar later worden in Vlaanderen door de Hasseltse vestiging van uitgeverij Clavis zevenduizend boeken verbrand omdat Zwarte Piet daarin voorkomt. De uitgeverij is gezwicht voor de chantage van Nederlandse boekhandelaars! Andere tijden, maar hetzelfde totalitaire denken en dezelfde perverse evolutie…

Boekverbrandingen willen niet alleen het boek vernietigen, zij willen als het ware de geest ervan door het vuur exorciseren.  Lees verder…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden uit de Latijnse liturgie van zondag (Mat. 25, 1-13) is wellicht de meest onwezenlijke van alle gelijkenissen. Een bruidegom komt onverwachts om middernacht terug, zonder  bruid. Dan moet het bruiloftsfeest nog beginnen. En de meisjes die olievoorraad gingen halen worden onherroepelijk buiten gesloten. Toch heeft deze parabel juist voor onze tijd een bijzondere betekenis.

De parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden - Museum Boijmans Van  Beuningen
Pieter Feddes van Harlingen (ca. 1640-1650) , museum Boymans Van Beuningen

De Bruidegom is Jezus Christus. Hij komt niet voor een super mooie koningin of machtige First Lady maar voor u en mij, zijn Kerk, zijn Bruid. Hij wil één worden met ons, het “Mystieke Lichaam van Christus”. Reeds het eerste Bijbelboek, Genesis maakt duidelijk dat het Gods verlangen is de mens te laten delen in zijn volmaakt geluk. Het eerste mensenpaar heeft dit aanbod echter  hoogmoedig afgewezen. Deze catastrofale zonde heeft God zelf goed gemaakt door mens te worden in Jezus Christus, te sterven op het Kruis en te verrijzen. Hij dringt echter zijn geluk niet aan ons op. Hij gaf ons verstand en vrije wil. De grootheid van de mens bestaat er in dat hij met hart en ziel het liefdesaanbod van God beantwoordt. Daarin vindt de mens ook de volheid van zijn  leven.  En de Wederkomst van Jezus zal de apotheose zijn van zijn verlossingswerk.  Het hoe en wanneer hiervan liggen totaal buiten het menselijk kennen en kunnen, precies zoals de schepping en zoals de verrijzenis. Zij overstijgen ons. Zij vinden plaats “midden in de nacht”. Daarom moeten we bijzonder waakzaam blijven. De dwaze maagden uit de parabel doen zo maar wat mee. Ze zijn er met hun  hart niet bij en dat is heel erg.

Op dit ogenblik ervaren 328 miljoen Amerikanen wat een beschavingscrisis is die kan leiden tot een burgeroorlog, al kan het nog lang aanslepen. En zoals het Warschaupact al dood was voordat de Sovjetunie instortte, zo mogen we verwachten dat de NAVO zal sterven voordat Amerika in stukken breekt. Hiermee zal de westerse wereldoverheersing eindigen.

6 september 1620 - De Mayflower vertrekt uit Plymouth
Mayflower, William Halsall (1882)

De 67 “Pelgrim vaders” met hun boot de Mayflower, die in het begin van de 17e eeuw Amerika gesticht hebben, waren puriteinse, Engelse christenen. Nu zijn er machtige groepen die het geloof in God opgegeven hebben maar wel fanatiek, racistisch, puriteins en extremistisch zijn. Was de slogan tot heden: De Russen hebben de presidentsverkiezingen gemanipuleerd. Nu  klinkt het: Er is niets mis met de presidentsverkiezingen. En de massale fraude, de leugens, het bedrog en onrecht worden door de machtige media als het hoogste goed voorgehouden en door heel de wereld overgenomen. Waarheid en deugd, liefde en rechtvaardigheid worden vervangen door leugen en alles vernietigend geweld. En dit was nauwkeurig voorbereid door machten van de duisternis. Hieruit kunnen we aflezen hoe de ontwrichting van andere landen en volken  voorzien wordt. Syrië mag hiervan al een bittere voorproef smaken. Er zullen niet veel landen zoals Syrië in staat zijn om stand te houden tegen een decennium lang opgevoerd terrorisme vanwege de “internationale gemeenschap” (de hoogste internationale organisaties incluis) en dan nog zulk een vluchtelingenconferentie organiseren zoals deze week in Damascus gebeurde! Neen, deze presidentsverkiezingen gingen niet over goed bestuur, zoals de corona campagne niets te maken heeft met de bescherming van de volksgezondheid en de internationale bekommernis voor Syrië niets te maken heeft met de rechtvaardige opbouw van het land. Het gaat om pogingen tot de vernietiging van de samenleving en om brutale wereldoverheersing door lugubere machten. Deze niets ontziende strijd van Kwaad tegen Goed komt in een steeds hogere versnelling.

Iedere dag toegewijd zijn aan de kranten en het TV nieuws, de algehele afzondering, de mondmaskers, de 1,5 m afstand en het vermijden van publieke liturgische vieringen, is catastrofaal, vernietigend voor de waarheid,  rechtvaardigheid en menselijk samenleven.

Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken… ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen’. Let dus goed op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest niet onverstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil” (Efeziërs 5, 11-17). Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij verkondigen zijn dood en verrijzenis totdat Hij wederkomt.

——

Na kort nieuws uit de gemeenschap, aangevuld met enkele foto’s achteraan*, volgt een eerste deel van een boeiend artikel vanuit onze gemeenschap over het charisma van de kerk van Antiochië. Daarna stellen we de vraag of de christenen terug moeten naar de catacomben, met een suggestie omtrent het Angelus. Tenslotte tonen we hoe angst en leugens de miljardairs verrijken.

P. Daniel

*die onze redactie wegens technische redenen niet kan plaatsen

Vrijdag 13 november 2020

Flitsen

De oogst van de olijven is begonnen. ‘n 200 bomen dragen vruchten, vele anderen moeten nog groeien. De recente storm heeft al vele olijven afgeschud. Ondertussen is er nog veel werk aan de amandelen, die gesorteerde moeten worden. Verder werk zie je op de foto’s* achteraan. Gezien de ernst van de toestand waarin we ons met de hele wereldfamilie bevinden hebben we besloten drie kleine geestelijke stappen te zetten. Om 12.00 zullen we met de grote klok het “Angelus” luiden zodat ieder voor dit gebed even kan onderbreken waar hij/zij zich ook bevindt. Om 14.15 u zullen we de “nonen” bidden, dat is juist voordat we het middageten gebruiken. En de avondrecreatie zullen we voortaan afsluiten door het bidden van het rozenhoedje. Tenslotte hebben we deze week een grote ambulance vol geladen met hulpgoederen voor Libanon en die is ook toegekomen!

Lees verder

11 november, anders bekeken

Der Krieg ist für die Reichen“

„Wir kämpfen nicht für Vaterland,
Wir kämpfen nicht für Gott,
Wir kämpfen für die reichen Leut´,
Die Armen schießt man tot.“

tekst op een muur 1916 –

Deze documentaire kreeg terecht de titel “anti-oorlogsfilm” mee. Met feitenmateriaal waarvan u nooit in de geschiedenislessen iets zal gehoord hebben. Hoe de uiteindelijke overwinnaars hun duit in het zakje deden om de gemoederen zodanig op te jutten dat men in iedere Duitser, of beter gezegd in iedere “Duitstalige”, de baarlijke duivel meende te zien. Vooral de toespraak van de Engelse priester op 31’30” geeft u rillingen.

“Een ongelooflijk eerlijk, gevoelig en net daarom des te meer schokkend relaas van een Frans soldaat over de gruwel van de stellingenoorlog van WOI – en de zinloosheid van de oorlog an sich. Een fascinerend verhaal gedocumenteerd met ademberovende historische beelden.”

In het Duits gesproken verhaal van een Frans soldaat. De laatste ogenblikken van de documentaire ontbreken maar zijn van geen belang. U kan via de icoontjes onderaan de ondertiteling en vervolgens vertaling inschakelen.

Ter reflectie dit citaat van Erich Maria Remarque:

“Jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen.“

De aasgieren wachten

U herinnert zich de zware explosie in Beiroet, Libanon, op 4 augustus. Talrijke gebouwen, industrie en privé, werden beschadigd: van gebroken ruiten tot verwoestende instortingen. Ook historische gebouwen: onvervangbaar cultureel erfgoed.

Aasgeier photos, royalty-free images, graphics, vectors & videos | Adobe  Stock

En zie, terwijl de bevolking amper de touwtjes aan elkaar kan knopen, talrijke dagdagelijkse producten voor een normale burger quasi onbetaalbaar geworden zijn, de honger om de hoek zit te wachten, popelen kapitaalkrachtige aasgieren om hun prooi tot op het bot af te kluiven. Historisch erfgoed wordt nu bedreigd door de sloophamer. En er is al zoveel verdwenen. Na de burgeroorlog stonden er zo’n 3000 villa’s (historische paleisjes) in Beiroet; in 2017 nog ca. 100. Elke m2 bouwgrond is er immers goud waard. Weg met het verleden! Leve de toekomst met zielloze wolkenkrabbers!

Zoals het Sursock Paleis, nog steeds in privébezit. Dit gebouw is gelukkig een uitzondering en zal ontsnappen aan de afbraak- en bouwwoede der cementbaronnen. Twee video’s getuigen van vroeger en nu:

Tien jaar geleden trachtte men het tij te doen keren. Vandaag ruiken de cementbaronnen hun kans.