Het belang van onze taal

Hoe meer ‘verrijkers’ we binnenhalen, hoe ‘armer’ onze taal wordt. Hoe meer ‘exoten’ zich hier vestigen, hoe minder kans we maken onze droom – een onafhankelijke republiek Vlaanderen – te kunnen realiseren.

U kent de olifant in de schoolklassen. U volgt misschien de sociale media. Wij ergeren ons mateloos aan het taalgebruik. Niet alleen doorspekt van Amerikaanse uitdrukkingen (… en stilaan ook Arabische schuttingtaal), maar bovendien zonder enige taalkundige kennis – noch qua woordenschat, noch qua spraakkunst. Van jaar tot jaar wordt het taalgebruik armer, wordt de woorden’schat’ eerder een afspiegeling van het geamputeerde taalgebruik der VSA in het gedwongen keurslijf der sociale media. Vandaag nog in de krant een artikel over de juiste schrijfwijze, resp. -keuze, van een ‘d’ of ‘dt’. Vroeger wist dit elke leerling van het derde leerjaar lager onderwijs. Nu vormt dit zelfs een probleem voor universiteits-studenten. Ze vertrouwen volledig op hun computer die hun tekst automatisch verbetert… of zou moeten verbeteren.

Boekwinkeltjes.nl - Galle, Dr. Marc - Voor wie haar soms geweld aandoet.  Radiota

Als wij tijdens een gesprek met onze (klein)kinderen de drang niet kunnen weerstaan, bij een zoveelste ‘right‘, ‘get real‘, ‘in your dreams‘, ‘fluffy‘, ‘cute‘, ‘sure‘, ‘cool‘, ‘shoppen‘… of wat men het ‘f-woord‘ noemt, hen erop te wijzen dat er Nederlandse woorden bestaan die perfect weergeven wat men wil zeggen, dan zijn wij ‘boring‘… bekrompen, betweterig, ouderwets. En we vragen ons dikwijls af of wij hiervoor de taalstrijd gevoerd hebben?

Vanuit Nederland is er geen hulp op komst. Ook zij worden ingepalmd door de veramerikanisering, mondialisering… en bijgevolg het uitwissen van onze cultuur en taal.

“Het promoten van een taal die op wereldniveau toch eerder beperkt is wat betreft het aantal gebruikers, kan immers worden bestempeld als patriottistisch en conservatief.”

schrijft Sarah Schoenmakers, die vervolgens een lans breekt voor VL-NL-samenwerkking, voor meer taalfierheid, zowel hier als aan de overkant:

Over het feit dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke taal bezigen is al veel gezegd en geschreven. Toegegeven, het Nederlands zoals gebruikt in Nederland en Vlaanderen is niet identiek en klinkt niet gelijk, maar desalniettemin kan er niet worden ontkend dat de taal van beide landen dezelfde is. Omwille van deze verenigende factor kan de vraag worden gesteld of België en Nederland niet meer inspanningen kunnen doen om de Nederlandse taal te promoten. Lees verder…

Uit het taalarchief:

Amnestie kwam er niet… nooit…

Afbeeldingsresultaat voor amnestie nu volksunie
Afbeeldingsresultaat voor zwartboek der zwarten

Het gedicht gaat over een boek, ‘Uit het Zwartboek der Zwarten’ dat in 1945, net voor het einde van de oorlog werd uitgegeven en dat de uitspattingen aanklaagt van de repressie na de bevrijding in 1944, uitspattingen die ook vanuit onverdachte hoek werden aangeklaagd of veroordeeld, zoals onder meer door Kardinaal Van Roey in zijn Vastenbrief van 1945. Hij besluit deze brief: “… dat Duitse methoden, die wij tijdens de bezetting verafschuwden, onder een Belgisch regime in voege zouden blijven.”
Het is het boek over dit aspect van de geschiedenis dat de dichter Wies Moens, zelf als collaborateur veroordeeld tijdens de repressiejaren, inspireerde tot dit aangrijpend gedicht dat hier ook door hemzelf gelezen wordt en dat er wel een speciale dimensie door krijgt.

Opname gemaakt bij de dichter thuis in Nederland in het jaar 1968.

Uit het Zwartboek der Zwarten

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor marx engels manifest

Op 21 februari 1848 – vandaag 172 jaar geleden dus – publiceerden de Duitse filosofen Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895) het ‘Manifest der Kommunistische Partei’, dat kortweg als het Communistisch Manifest berucht zou worden.

Dit politieke pamflet was ontsproten uit de koker van Marx die het, tussen midden december 1847 en eind januari 1848 in ons land, op zijn zolderkamer in de Orleansstraat in Elsene had geschreven. Ze lieten het medio februari in Londen drukken op een oplage van 500 exemplaren.

Dit geschrift met de sinistere openingszin “Een spook waart door Europa – Het spook van het communisme”, werd het kerndocument van het marxistisch gedachtegoed.

Afbeeldingsresultaat voor manifest ein gespenst durch europa

Later zouden de in het Manifest geformuleerde ideeën nog verder worden uitgewerkt in ‘Das Kapital’ maar de basis was al in het Manifest gelegd. De geschiedenis werd erin voorgesteld als een stapsgewijze ontwikkeling naar de totstandkoming van een communistische georganiseerde staat. Overtuigd van hun Grote Gelijk kondigden ze een onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletariërs, ofwel de heersende klasse en de arbeidersklasse. Ze voorspelden dat het kapitalisme ten onder zou gaan aan onderlinge tegenstellingen. En bijgevolg verwachtten zij alle heil van een omwenteling waarbij de moegetergde arbeidersklasse zich, desnoods met geweld, de productiemiddelen zou toe-eigenen waarna een klasseloze, lees communistische maatschappij zou ontstaan.

Natuurlijk – en gelukkig maar – heeft de geschiedenis zich niet ontwikkeld zoals Marx en Engels voorspelden. De menselijke gedragingen en dus ook de loop van de geschiedenis zijn nu eenmaal van héél wat meer factoren afhankelijk dan louter de economische…

De ‘Verelendung’ van het proletariaat bleek een mythe en de verburgerlijking van de werkende klasse een realiteit. Toch hadden Marx en Engels helaas op één van hun geloofspunten gelijk: Het communisme groeide inderdaad uit tot een macht die in staat bleek om de maatschappelijke orde in een groot deel van de wereld omver te werpen en de ‘dictatuur van het proletariaat ‘ te verwezenlijken. Het door hen geconcipieerde communisme drukte een onuitwisbare stempel op de geschiedenis van de twintigste eeuw. Niet, zoals Marx en Engels hadden gedroomd, als een verlossend eindstadium van de geschiedenis en een utopische samenleving maar wél als een niet voor herhaling vatbaar en totaal mislukt experiment dat enorme schade en immens leed heeft veroorzaakt. Laat ons dat nooit vergeten…

Jan Huybrechts

https://www.bruzz.be/event/brussel-was-de-belangrijkste-mijlpaal-het-leven-van-karl-marx-2018-05-04

In de vitrine: Napoleons erfenis (bis)

Tekst: Louis Verbeeck

De Graaf van St Germain schreef een reactie op ons artikel

Een interessante verwijzing naar de veldtocht van Napoleon naar Rusland.
In het Franse leger waren er ook heel wat Vlamingen:


“De vele oorlogen die de megalomane Napoleon voerde in Europa hadden nood aan vele soldaten. Ook in Vlaanderen recruteerde men kanonnenvoer voor het grote leger. Elk jaar diende elke stad en gemeente een lijst op te stellen van jonge mannen voor inlijving in het leger. Enkel wie aan de loting kon ontsnappen kon zich gelukkig prijzen. Je kan je wel voorstellen dat deze dienstplicht op flink wat gemor kon rekenen hier ten lande. Het was één van de redenen van het ontstaan van de Boerenkrijg die in Mechelen een noodlottige episode kende. In 1798 worden 41 jonge mannen gefusileerd aan de voet van de Sint-Romboutstoren….
Duizenden jonge Vlamingen maakten deel uit van het Grande Armée dat zo’n 600 000 soldaten telde. Bij de 30 000 die de verschrikkelijke tocht naar Ruysland overleefden waren ook enkele landgenoten…..”

Uit: https://www.mechelenblogt.be/2015/06/soldaat-van-napoleon-grote


“Tussen 1797-1814 hebben 53.000 Nederlandse mannen onder de Franse vlag gestreden, onder leiding van Napoleon…De barre Russische veldtocht : Naast Waterloo was de Russische veldtocht naar Moskou in 1812 de ware hel op aarde. Door deze ramp had Napoleon van de 500.000 jonge mannen bij vertrek, bij terugkomst nog maar een fractie van zijn leger over….”

Uit:  https://www.yory.nl/militairen-leger-van-napoleon/

Op basis van de huidige politieke correcte criteria, gaat het dan ook allemaal om verraders en collaborateurs, die al of niet vrijwillig, in dienst traden van de Franse Bezetter. De grootste Nederlandse collaborateur is de generaal Chassé.

“In dienst van Napoleon: Chassé speelde in 1799 een belangrijke rol bij het terugslaan van de Brits-Russische expeditie naar Noord-Holland (zie Slag bij Castricum). Hij kreeg de rang van generaal in het leger van het Koninkrijk Holland. In 1808 voerde hij het bevel over een Hollandse Brigade die naar Spanje werd gezonden, ter ondersteuning van het Franse leger aldaar. Hij onderscheidde zich in diverse veldslagen, onder andere de Slag bij Ocaña in 1809. Wegens zijn verdiensten werd hij op 1 juli 1810 door Lodewijk Napoleon verheven tot baron. Gedurende de jaren 1808-1812 vocht de Hollandse Brigade in de verschrikkelijke guerrillaoorlog in Spanje (de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog, 1807-1812). Na de inlijving van het Koninkrijk Holland in 1810 werd de Hollandse Brigade ingelijfd in het Franse leger. Ook Chassé ging over in Franse dienst. In 1813 ontzette hij het in de Pyreneeën ingesloten korps van d’Erlon. Hij werd vervolgens bevorderd tot divisiegeneraal. In 1814 raakte hij zwaargewond in de Slag om Bar-sur-Aube.
Chassé was geliefd bij zijn manschappen, die hem “Papa Chassé” noemden. Vanwege zijn voorliefde voor het gebruik van de bajonet noemde Napoleon hem wel Général Baïonette.”

Uit: : https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Hendrik_Chass%C3%A9 


Bij dit alles dient men te weten dat er geen enkel motief was voor een oorlog tegen Rusland. Er ging toen van Rusland geen enkel gevaar uit. Na de nederlaag van Frankrijk in Waterloo werden geen enkele van al deze verraders en “Oostfronters” vervolgd. Wel integendeel , de verraders werden gevierd en kregen een medaille van Frankrijk.


“Oud-strijders van Napoleon gehuldigd te Zonnebeke “ In het Franse Staatsblad van 12 augustus 1857 verscheen de volgende tekst:“De Franse regering wil de militairen die onder het Frans vaandel hebben gediend in de grote oorlogen van 1792 tot 1815 met een bijzondere onderscheiding vereren. Er wordt een herinneringsmedaille (de medaille van Sint-Héléna genoemd) verleend aan alle Franse en vreemde militairen die deel uitgemaakt hebben van de land- en zeelegers van 1792 tot 1815. Deze medaille zal in brons vervaardigd zijn en langs de ene zijde de beeltenis van keizer Napoléon dragen en op de keerzijde het opschrift: “ Campagnes de 1792 à 1815 – A ses compagnons de gloire sa dernière pensée, 5 mai 1821”. Deze medaille moet aan het knoopsgat gedragen worden en vastgemaakt worden met een groen en rood lint.” In een annex stond nog te lezen dat later zal worden vastgesteld welke middelen de Belgische wapenbroeders die aan de oorlogen hebben deelgenomen, in het werk zullen moeten stellen om het ereteken ook te kunnen bekomen. Van zodra zij definitief bekend zijn zouden zij hiervan in kennis worden gesteld.”

Uit:https://www.zonnebeke.be/Vrije_Tijd/Cultuur/Uut_vroegere_tijden_De_Zonnebeekse_Heemvrienden/Oud_strijders_van_Napoleon_gehuldigd_te_Zonnebeke


Een bezetter die medailles uitreikt aan verraders in de voormalige bezette gebieden!!

Vergelijk dit alles met WO II. Toen ging er wel een gevaar uit van de USSR, Stalin was immers van plan Europa onder de voet te lopen. De operatie Barbarossa verhinderde dit. Er zijn dus blijkbaar goede en slechte Oostfronters, naargelang het al of niet past in het kraam van de Belgische bezetter van Vlaanderen. Een tergende selectieve herinnering en verontwaardiging wijst steeds op een verborgen agenda. Het is dan ook tijd dat de Vlamingen hun ganse verleden opnieuw gaan bovenhalen, dat momenteel beperkt wordt tot de ramp van 1830 en WO I en II, om dat dit past in de psychologische terreur door de Belgische bezetter tegen Vlaanderen.

—–

Nvdr: In archieven werden getuigenissen bewaard. Zo zijn er de brieven van Augustin Mestdagh, die als “conscrit” ingelijfd werd, aan zijn broer, Joseph, de koster in Westkapelle, Na zijn laatste brief dd. 14.8.1813 werd nooit nog iets van hem gehoord.

Lafeere den 25 meije 1813

Lieven Broeder ende Massuer

Mijn gezondheijd is goed lof. Ik verhope van U het zelve. Ik en hebbe maer den  7 sten meije moeten uijt Brugge vertrekken naer Roesselaere vandaer op Meenen vandaer op Rijssel. Daer heeft Carolus Kerkove naer huijs gegaen. Ik hebbe daer met eenen zekeren Bossaerd gegaen van Wervijk die wel frans koste. Wij zijn van daer naer de Waey gegaen. Daer waeren twee transporten en wij hebben den onzen gemist. Want hij was naar Arast en den transport van het departement du noord naemen de roete naar Camerijk. Wij zin met hun gegaen maer als wij daer quaemen zoo grogten wij bij naer in het kot maer wij naemen den weg naer Bapome. Dat was 13 ueren van de waey. Daer gaf den Meyer ons een briefken om tot Parijs te gaen alwaer wij eenen dag eer waeren als ons ander volk. Wij hebben daer 3 daegen in geweest maer dat is een stad die het zien weerd is zij is meerder als Brugge Rijssel en Gend.

p. 2.

Wij hebben naer de keizerens courbovoo gegaen daer zin wij uijtgetrokken. Ik en eenen van Ingelmunster zijn uijtgetrokken voor kannonier onder de garde impériale en wij zijn naer Lafeer moeten komen alwaer dat er wel 3 duizend waeren in een kleen stedeken al jonge conschrin maer daer waeren der van 3 soorten te peerd en te voed en van den trin. Die van den trin waeren de slegste maer waer onder dat ik zin is schoon volk maer daer zinder zoo veel dat zij daer in verdoelen. Zij en geven ons niet als een alf brood op eenen dag en die hier al 3 weken geweest hebben en hebben nog niet moeten doen; daeren is maer eenen uversten of vier en ontrend honderd simpel soldaeten die ons moeten leeren en die weggegaen zijn als ik eerst moeste gaen. Hebben der al zijen vertrekken jonge die nog in hun kleedinge niet en waeren die al naer de russen trokken. Broeder ik en kan nog niet veel schrijven wand ik nog niet en wete t’erste dat ik geen Frans en kan. Ik en verstaen niet en ik en hore al bij anders niet.

Broeder ik hebbe u te bedanken voor uwe goede jonste wand dat ik geen geld en hadde zoude ik hier creveren: broeder ende masseur W.,M.,B.

uw  broeder Mestdagh

Bautsen den 14 ougst 1813

Beminden broeder ende Masuer

Ik hebbe uw brief ontfangen den 12 dezer waer in ik verwonderd zijn dat ik voor desserteur bekend zijn ende dat ik niet mijn testement tot Corbevoo gelijk overgenomen geweest hebbe maer ik hebbe terstond een sertificaed gevraegd aen mijnen capitin die ik ontfangen hebbe dat zal hier aen toogen dat ik geen desserteur en ben. Broeder gij en moet niet verwondert zijn dat uwen brief lang onder weg geweest hebben wand wij zijn nog twee honderd uren voorder gegaen ende wij moeten nog voorder gaen. De menschen in Vlaenderen zijn gelukkig wand als wij in Duijdsiand gekomen zijn hebben de menschen de soldaeten moeten de kost geven ende zij en waeren nievers mede contend ende nu moeten wij onder den blauwen hemel slaepen ende wij nemen alles wat wij krijgen schaepen koeybesten houd de vrugten van den akker imers al wat wij krijgen. Wij hebben door een stede gepasseerd waer dat er niet een huijs meer geel en stond al in stukken geschoten Ik zal u voorders meer schrijven wij moeten voords naer het groot leger onzen depot en is nievers berustende als tot lafer. Schrijft mij sito weder als gij den brief ontfangen hebt. Ik hebbe een brief uijt francfort geschreven ende ik hope dat dien u zal helpen.de complementen aen uwe beminde huijsvrouw ende gheel de familie

Waer mede ik blijve
uw broer A.Mestd…”

https://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/heemkundige-kringen/zoeken-in-publicaties/12547-de-brieven-van-augustin-mestdagh-kanonnier-van-de-keizerlijke-garde-in-het-grote-leger-van-napoleon-aan-zijn-broer-joseph-mestdagh-koster-te-westkapelle-2006-02

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor geronimo photo frank rinehart

Deze iconische portretfoto werd in 1898 door Frank A. Rinehart gemaakt van de legendarische Apache Geronimo. Hij overleed moegestreden op 17 februari 1909 – gisteren dag op dag 112 jaar geleden – in Fort Sill. Deze gewezen medicijnman en leider van de Chiricahua – Apaches was één van de laatste Indiaanse chiefs die in de laatste decennia van de negentiende eeuw weerstand boden aan het Amerikaanse leger en onbedwingbare grondhonger van de regering in Washington.

Zijn tragische verhaal begon in 1857. In dat jaar werden de meeste van zijn familieleden waaronder zijn moeder, vrouw en kinderen afgeslacht door het Mexicaanse leger. Na de traditionele rouwperiode verzamelde Geronimo tweehonderd krijgers die jacht maakten op de militairen die Geronimo’s familie hadden uitgemoord. Of hij hen ooit te pakken heeft gekregen is niet bekend maar het is wel een historisch vaststaand feit dat Geronimo de volgende decennia een groot aantal Mexicaanse militairen heeft gedood.

Nadat de Verenigde Staten grote delen van het Mexicaanse territorium hadden ingenomen, waaronder land dat toebehoorde aan de Apachen, keerde Geronimo zich tegen de blauwjassen. Er volgde een bij tijden wijle oplaaiende guerilla-oorlog tot zijn stam manu militari gedwongen werd zich in het aan hen toegewezen San Carlos-reservaat te vestigen. Geronimo wist evenwel nog verschillende keren de autoriteiten te verschalken en uit het reservaat te ontsnappen. Uiteindelijk moest hij, in september 1886 de duimen leggen voor de overmacht.

Afbeeldingsresultaat voor geronimo grave

Meer dan vijfduizend Amerikaanse militairen waren er nodig geweest om Geronimo en de zesendertig krijgers die hem vergezelden, tot overgave te dwingen. De Chiricahua betaalden de rekening voor hun verzet. Ze werden allemaal naar Florida gedeporteerd. In 1894 werden de overlevenden formeel vrijgelaten maar in feite verplicht om zich, onder het toeziend oog van de Amerikaanse cavalerietroepen, bij Fort Sill in Oklahoma te vestigen. De legendarische krijger sleet er zijn laatste dagen in de schaduw van zijn eigen glorie, als een tamelijk welgestelde boer en verkoper van souvenirs.

Jan Huybrechts

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET SATANISCHE KENMERK VAN DEZE CORONA-OVERVAL

Een aantal auteurs ontdekken de feitelijke omvang van deze, in de mensengeschiedenis, nooit vertoonde aanval tegen de natuurlijke samenleving.  Onder hen is Henry Makow, die bij herhaling de zaken op scherp zet (vanuit zijn kennis van de talmudische en vrijmetselaarswereld).  Ik word niet enkel door hem overtuigd, maar vind terug wat ik zelf ook denk.

In talloze artikelen poneert hij: Cabalists are Communists.  Communists are Satanists.

Afbeeldingsresultaat voor “Was Karl Marx een satanist?”

Dit kwam me persoonlijk al jaren geleden ter ore door het boekje: “Was Karl Marx een satanist?” door Richard Wurmbrand (Stichting Ondergrondse Kerk).

Om de problematiek te kaderen is een filosofische inkijk nodig.  Eigenlijk kunnen de mensen in 2 kampen verdeeld worden, met ontelbare tussen-posities.  Het ene kamp bestaat uit mensen, die geloven dat we onderworpen zijn/een relationeel geheel vormen met een Hogere Macht die we een Godheid noemen.  De mens dient dus te leven in harmonie / gevolg gevend aan de morele wetten van het bestaan.  De morele ordening berust op een hogere macht.

Het andere kamp neemt de Mens als ultieme norm en kent hem de beslissingsmacht toe om zelf zijn handelen te bepalen.De individuele mens hoeft geen rekenschap te geven, over welke handelswijze ook.  De mens is autonoom!

Om dit goed te begrijpen, moeten we een omstandige commentaar uit het denken van Friedrich Nietzsche (1844-1900) geven:  “De plaats van schijn en geloof wordt dan ingenomen door het Niets.  Er heerst m.a.w. het nihilisme.  Dit nihilisme kan echter alleen hij erkennen die in de geest vrij is, zich bevrijd heeft van alle gegeven waarden, die in het ‘verbodene rondwandelt’.  Hij zal dan inzien dat er geen waarheid op zich bestaat, geen moraal van zedelijk geopenbaarde beginselen, geen godsdienst bestaat want God is dood.  Wij hebben hem gedood, u en ik: wij allen zijn zijn moordenaars……..Moeten wij niet zelf goden worden, om nu hun waardig te lijken?  De mens moet een ander worden, antwoordt Nietzsche.  Hij moet zelf God worden.”    De mens moet volgens Nietzsche uit dit denken een Übermensch worden.

De tegenstelling tussen de mens die in God eenheid vindt en de mens die zich als norm van alle bestaan uitroept, is al allegorisch aanwezig, in het verhaal van Adam en Eva, die uit het paradijs vertrekken.

Nietzsche kende trouwens een jarenlang ziekbed, voortdurende waanvoorstellingen en stierf jong, psychisch verward, op 25.8.1900.

Wat zien we nu in de huidige apocalyptische gebeurtenissen?  Een cabale van superrijke misdadigers  (de leiders van Microsoft, Google, Amazon e.d.) neemt na jarenlange voorbereidingen de Great Reset in handen.  Henry Makow, en enkele andere ingewijden, noemen hen de Illuminati, de hoogste Inner Circle van de satanische denkrichting.  Zoals de Slang in het Aards Paradijs voorhield, zijn ze in de kracht van Satan overtuigd dat hun alles in de wereld toegelaten is.  U hoeft slechts hun arrogante, spottende toon en gelaatsuitdrukking te zien, in de talrijke filmpjes, waarin ze opening van zaken geven.  Kardinaal Vigano (en kardinaal Burke) snappen dit helemaal: indien nog niet door YT gecensureerd: “We are being prepared for the Kingdom of Lucifer”.  En  “is the Great Reset the work of Satan?  United State Grace Force”.

Als devoot christen, stel ik vast dat bvb. in de katholieke Kerk, zeer velen niet in het bestaan van de Satan geloven.  Zelfs in discussies met leden van de hogere clerus…..  Maar bij de ingewijden – strijders op de posten van het verzet, wordt zelfs door bepaalde agnostici, het concept van hoe het satanische nu optreedt onderschreven!!

Om de omvang van het probleem nog eens te definiëren: men mag in de wereld zowat aan alles twijfelen, vooral aan God, aan de morele waarden, aan de integriteit van de individuele mens.  Maar deze corona-dictatuur heeft als voornaam kenmerk dat men geen vragen mag stellen; het vaccin niet in vraag stellen, aanvaarden dat de informatie en beslissingen van de overheid zonder enige discussie zijn.  Eén van de spreuken van Nietzsche: “De angst is de moeder van de moraal”.

Hiermede stelt auteur van dit artikel dan ook, dat één van de hoofddoelen van deze pandemie de vernietiging van het christendom is.  Met de gretige hulp van zowat het hele kerkelijke bestel heeft men voorlopig elke vorm van cultus naar God toe afgeschaft.   Dit gaat gepaard met twee verschijnselen:  alle vormen van rituelen worden quasi onmogelijk gemaakt (dopen, jubilea, huwelijken, begrafenissen geassisteerd door nabestaanden) en ten tweede wordt, demonisch bezeten door de Marx van Ransten en Frank Vandenbrouckies, al wat prettig en mededeelzaam is in het leven, verboden.  Deze aanval is, na deze op de georganiseerde religie, doelgericht op het ontbinden van het bestaan van de klassieke familie.

De klassieke familie, ontstaat door de mogelijkheid om mekaar te ontmoeten, te leren kennen, een erotische relatie aan te gaan, resulterend in het verkrijgen van nieuw leven.  Heel de ordening van een samenleving is opgebouwd vanuit het steeds weer grotere en kleinere gehelen vormen van mensengroepen.  De huidige regeling, die wellicht nooit zomaar terug afgeschaft gaat worden, bestaat uit het opsluiten in een mondmasker van mensen.  We moeten ingeprent worden : De andere kan Pietje de Dood zijn!  Ik verwijs nogmaals wat Henry Makow daarover schreef: Masks symbolize our Satanic Possession”.

In dit land, maar ook in Nederland, zijn de uitvoerders van de satanische Agenda, mee aan de macht.  De dictatuur wordt onversneden duidelijker: de waanzinnige uitspraak van een rechter in Mechelen, de hand vast gehouden door Bart Somers, die 4 Voorposters veroordeeld tot 6 maanden gevangenis om een spandoek omhoog te hebben gestoken.  En de opsluiting dit weekend in Brussel, van zogenaamde feministen, die in werkelijkheid vrouwen waren die betoogden tegen de verkrachtingscultuur die in onze grote steden heerst!!

Ik zag in mijn gemeente hoe het bestuur, decennia geleden, straatnamen heeft gegeven aan een resem Vlaams-(nationale) voormannen, zoals Jan-Frans Willems en Lieven Gevaert.  De huidige VLD huldigt individueel en als partij een diepe haat tegen de Vlaamse Beweging en de geschiedenis ervan.   Alexander De Croo wil de Vlaamse Beweging kalltstellen en zal elke mogelijkheid daartoe benutten!

Daarom moet elk mogelijkheid van verzet onderzocht worden, vnl. de steun aan de Middenstand, het behoud en in toom houden van een cash-rijk bankwezen, het uitdiepen van alle mogelijke familie- en vriendschapsbanden, het terugeisen van de plaats van rituelen ter verbinding in onze samenleving.

Jos Wouters, Boom, 15.2.21

Napoleons erfenis

Afbeeldingsresultaat voor napoleons war in russia

Twee eeuwen na Napoleons rampzalige veldtocht in Rusland werden 120 Franse en Russische soldaten, 3 vrouwen en 3 tieners, samen (her)begraven in Rusland.

Een ploeg Frans-Russische archeologen vond hun massagraf al in 2019 op een bouwwerf, dacht initieel met WOII-slachtoffers te maken te hebben. Dankzij resten van hun uniform stelde men vast dat zij uit Napoleons megalomane winterveldtocht stamden. Men vermoedt dat zij stierven gedurende de Slag van Vyazma op 3 november 1812.

https://www.rferl.org/a/russia-napoleon-soldiers-remains-reburied-vyazma-france/31102114.html

Poco TV- & filmindustrie

Channel 5 gaat een nieuwe historische reeks draaien en die moet de hedendaagse politieke correctheid weerspiegelen.

Afbeeldingsresultaat voor anna boleyn

Bijgevolg moet er per se een actrice geëngageerd worden die de bejubelde politieke correctheid weerspiegelt. Anna Boleyn, de tweede echtgenote van Hendrik VIII, zal te zien (… maar niet te herkennen) zijn in een drie-delige reeks over de laatste maanden van haar leven met als actrice Jodie Turner-Smith.

De tijdgenoten van de beruchte koning waren blank. De koning, zijn vrouwen, zijn minnaressen, zijn hof, zijn vazallen, zijn clerus, zijn soldaten, zijn gezanten, zijn politici, zijn klootjesvolk… allemaal waren zij… blank. En dat wil Channel 5 corrigeren door een actrice, van Jamaicaanse oorsprong, de rol van Anna Boleyn te laten spelen. Alsof men de geschiedenis, het verleden, kan uitwissen en/of naar zijn hand zetten. De eerste opnames werden belicht in Variety, met onderstaande foto:

Anne Boleyn Jodie Turner-Smith first look

Gaat de geschiedenis ook herschreven worden? Wordt Anna Boleyn op het laatste nippertje gered van de hakbijl door een zwarte ridder? Het is immers on-denk-baar dat een gepigmenteerde Anna Boleyn (… in die tijd was een lelieblanke huid een teken van welstand – het waren immers boeren die op het land werkten en bijgevolg een gekleurde teint hadden) door een blanke heerser (… verwacht protest van de #MeToo“-beweging) een kopje kleiner zou gemaakt worden.

Wij durven voorspellen dat de poco invulling van een stuk geschiedenis de omgekeerde reactie zal hebben dan wat ermee bereikt wil worden.

Bij de reacties onderaan de video staat er eentje om in te lijsten:

“An all black cast for a remake of a schindlers list remake would be great.”

‘Mr. Bean’ star Rowan Atkinson compares cancel culture to medieval mob (insider.com)