Terugblik

De Spaanse Tirannie in de Lage Landen

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Gedrukt in 1637 door Cornelis Lodewijcksz vander Plasse (Amsterdam, 1585 – Amsterdam, 2 september 1641), een gerenommeerd drukker en boekhandelaar.

Geïnteresseerden kunnen het historisch boek thuis als het ware in de hand nemen, doorbladeren én lezen: klik hier. Citaat uit een sonnet:

O Nederlanders, siet, siet hier wat wreede stucken den Spanjaert boos van aert ons Belgica aen-doet…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vriend,

Het stof van het euthanasieproces eind januari 2020 in Gent, is nog niet gaan liggen. Er is verontwaardiging over het feit dat er over euthanasie negatieve praktijken aan het licht kwamen. De voorzitter heeft ook geweigerd  de brief van de zussen te laten voorlezen.  Er mag geen kritiek geuit worden op onze euthanasiewet en zeker mag deze niet ondermijnd worden. Eventuele pogingen in deze zin moeten met “prangende” vragen onderzocht worden. En de katholieke ziekenhuizen die iets veel beters willen aanbieden, moeten gedwongen worden de dood in te voeren.  Het is duidelijk waar de onwilligen moeten gezocht worden, nl. in het christelijk geloof, bij de katholieke Kerk en bij René Stokman, de algemene overste van de Broeders van Liefde. Neen, heren van de “partij van de dood”, de bisschoppen staan niet boven de wet, maar jullie menen wel boven het menselijk leven te staan, dat van nature onaantastbaar is om jullie zogenaamde “wet”, die de natuurlijke werkelijkheid ontkent, aan allen dwingend op te leggen.

In de Vlaamse openbare opinie is maar één denkrichting toegelaten, die van de vrijmetselarij. Hiermee reageer ik niet zozeer tegen de mensen zelf,  die niet of anders geloven. Ook zij zijn “geestelijke” personen, bestaande uit een materieel lichaam en een geestelijke ziel.

Als dit niet het geval was, zouden ze lijken zijn. Puur materialistische,  rationalistische mensen bestaan niet. Bovendien hebben zij ook onmiskenbare geestelijke idealen. Wij reageren tegen die dwaze illusie dat een mens louter materialistisch zou zijn en daarom behandeld mag worden als een auto die, als hij versleten is, gewoon opgeruimd mag worden. Deze onredelijke ideologie is een vloek,  verdient geen enkele erkenning en brengt niets dan depressie mee. Een wet die zich hierop beroept kan nooit bindend worden, ook niet met een meerderheid. Deze grondgedachte van de vrijmetselarij hoort niet thuis in een menselijke beschaving omdat ze de waardigheid, heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijk leven aantast. Waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. Dit is de natuurwet en de oeroude wijsheid én levenshouding van de mensheid van alle tijden, vanaf Hippocrates  tot aan de verduistering van de zogenaamde “verlichting”. Bovendien heeft onze moderne tijd alle mogelijkheden om iets veel beters aan te bieden dan een mensonwaardige dodelijke spuit. 

Broeder René Stockman, christenen en de katholieke ziekenhuizen verdienen alle waardering omdat ze, tegen de stroom in, ijveren om aan de lijdende en stervende  medemensen van onze tijd hun waardigheid terug te geven.  Overigens, welke persoon of instelling in Vlaanderen heeft zich voor deze mensen in nood meer ingezet dan zij? Wie een onderzoek wil naar manipulatie en misbruik van dit proces in Gent, zal meer succes boeken bij de slippendragers van de vrijmetselarij. Het stond in de sterren geschreven dat dit proces in hun hoofdkwartier een triomf moest worden van de euthanasie.

Onmiddellijk daarna hoorden we  al de overwinningskreten en meteen de aankondiging dat er een uitbreiding moet komen naar een nóg ruimere praktijk! Voor het geluk van de mensen moet de huidige samenleving bevrijd worden van de dodelijke dictatuur van de  vrijmetselarij en wezenlijke vragen stellen om tot oplossingen te komen die authentiek en goed zijn. Een dodende euthanasiespuit hoort niet thuis in een samenleving die zich een “menselijke beschaving” wil noemen, zeker niet in onze tijd nu we beschikken over een waaier van moderne middelen om het lijden te herleiden tot het aanvaardbare.

P. Daniel

Vrijdag 14 februari 2020

Flitsen

Stormweer – Op het ogenblik dat er in België een zware storm woedde was dit eveneens hier het geval. Zaterdagavond was het zo erg dat we zelfs vanuit de nieuwbouw de koer niet konden oversteken om samen met de zusters de vespers te zingen. Alles wat niet vast zit wordt dan door de lucht geslingerd. In de late avond was de storm weer gaan liggen. Een deel van het dak bij de zusters werd weggerukt, een deel van het dak van het kippenhok en enkele stukken muur van het in opbouw zijnde St. Jozefsklooster. Alles samen beperkte schade. Als het erg vriest, sneeuwt of stormt moeten de kinderen niet naar school. In Moskou schijnt dat te zijn bij  -50° C maar hier kijken ze lang zo nauw niet! En zo zaten we zondagmorgen op het dak om wat voorlopige herstellingswerken uit te voeren. Het is ook zo dat bij zulk weer de priester van het dorp niet komt en daarom hielden we het op zondag bij de Latijnse ritus hoewel met het Evangelie van de byzantijnse ritus, die vandaag als inleiding op de grote vasten  de prachtige parabel van de verloren zoon gedenkt. In de Latijnse ritus werd deze zondag vroeger  “septuagesima” genoemd, de “zeventigste” dag of de negende zondag voor Pasen. De volgende dagen werd het nog kouder, – 11°/-13°, en dat betekent dat de meeste buizen bevroren zijn, geen water.  Voor het klaarmaken van het middagmaal hebben we al weken geleden een flinke houtkachel geïnstalleerd.

Uitstap – Voor de grote vasten begint, wilden we nog een uitstap maken met de gemeenschap. Omwille van zijn uitstekend schoolrapport mocht Yakub een wens doen. Hij koos een bezoek aan het groot museum in het naburige Deir Atieh en daarna samen ergens eten. Donderdag was daarvoor een geschikte dag. Wegens de koude is het nog geen school en tevens scheen de zon af en toe doorheen de  wolken. We bezochten het museum met zijn oudheidkunde, cultuur en heemkunde. Er zijn zalen met prachtige gewelven. Het museum toont hoe de mensen doorheen de eeuwen leefden, aten, werkten, zich kleedden, zich verdedigden, zich vermaakten enz… Grote aarden potten uit het tweede millennium voor Christus dienden om voedselvoorraden te bewaren, mooie ceramiek, sieraden, van sabels en dolken naar de eerste revolvers en geweren, weefgetouwen, sandalen waarvan de begeleidster zei dat ze langer meegingen dan de personen die ze heel hun leven hadden gedragen, stenen deuren met sieraden, primitieve landbouwwerktuigen. Ook troffen we nogal wat christelijke symbolen aan, vooral versierde kruisen …

Daarna bezochten we een pizzeria, waar we gezellig en goed hebben gegeten. Toen we voor de maaltijd samen het Onze Vader baden, zorgden de moslimuitbaters van de zaak dat de muziek even werd afgezet. Zo gaat het in deze respectvolle ”lekenstaat”!  We waren net op tijd thuis om Mgr. Dimitri, Grieks-orthodoxe bisschop van Safita te ontvangen (de “vallei van de christenen”, tussen Tartoes en Homs). Hij is ons erg genegen. Hij sprak over de betekenis van de voorbereidende tijd van de vasten in de byzantijnse liturgie.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We schreven vorige week dat de christelijke waarden én benamingen snel aan het verdwijnen zijn zoals de Christelijke Bond van Gepensioneerden die in OKRA veranderde. Een lezer merkte op dat OKRA staat voor Open-Kristelijk-Recreatief-Actief, wat ik niet wist. Daarom wil ik mij verontschuldigen bij deze bruisende, grootste oudervereniging van 55 plussers in Vlaanderen. Overigens blijft het wel waar, meen ik, dat onze christelijke waarden snel verdwijnen. Verder wezen we er op dat bepaalde religieuze uitdrukkingen gebruikt of misbruikt  worden tegen hun diepe betekenis in, zoals “in Gods Naam” terwijl men duidelijk spreekt ‘in naam van de vrijmetselarij”. Nog straffer was de pathetische uitroep van de gevierde advocaat van de  betrokken psychiater. Voor hem was zogenaamd de barmhartigheid van “Damiaan” het model om euthanasie te plegen!

Dit toont aan hoe grondig verziekt onze openbare opinie is, waardoor waarheid en leugen, goed en kwaad simpel verwisseld kunnen worden.

Afbeeldingsresultaat voor pater damiaan

Pater Damiaan wordt als onze “grootste Belg” erkend omdat hij zijn leven gaf voor de lepralijders, hun lichamelijk en psychisch lijden verzachtte en hen bijstond tot het einde toe  tot hun geestelijk heil, precies het tegendeel van de mensonwaardige dodelijke spuit.

Ik mocht een treffend  getuigenis ontvangen van een gewezen ziekenhuisarts, dienst-hoofd van een chirurgische afdeling, lid van meerdere internationale academische verenigingen, secretaris-generaal van de wereldfederatie van dokters die het menselijk leven eerbiedigen en de laatste 15 jaar voorzitter  van de Ethische Commissie van een algemeen ziekenhuis van +500 bedden en consulent in de afdeling Palliatieve Zorgen. Een man met bijzonder ruime ervaring met zwaar zieke en stervende patiënten. Hij pleit er voor om goed te luisteren naar de reden van de wanhoop bij de patiënt. Dan is er “vaak veel meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. Dit geeft niet noodzakelijk hoop op een terugkeer naar de gezondheid, maar toch om een zinvol leven verder te kunnen leiden ondanks de vele beperkingen. De patiënt doelbewust doden, zelfs op zijn of haar eigen aanvraag heeft voor mij, voor verschillende reden geen plaats in het “therapeutisch arsenaal” van een arts. Maar er is meer. De patiënt doden is het absolute tegengestelde van het wezen zelf van het beroep, voor mij de roeping van de arts”. Hij klaagt ook aan dat de arts zich onder druk laat zetten door de maatschappij, de sociale zekerheid of derden. “Wat de arts wel hoort te doen is, in plaats van de patiënt te vernietigen, zijn of haar lijden aan te pakken en doen verdwijnen of tenminste tot aanvaardbare proporties te verminderen, zowel fysisch als psychisch lijden. Dat  is tegenwoordig altijd mogelijk. Dit ondanks het feit dat niet alle artsen altijd daarvan op de hoogte zijn.”

Ja, het wordt hoog tijd dat er een breed,  grondig en redelijk maatschappelijk debat komt over de vraag of euthanasie nog verantwoord is in onze tijd. Inmiddels zijn we de redactie van het weekblad Doorbraak erg dankbaar omdat ze ons artikel over euthanasie welwillend heeft opgenomen.

P. Daniel

Nvdr: Visietekst Ethisch Comité

Vrijdag  7 februari 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor simeon icon

Hypapante – Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het N. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Afbeeldingsresultaat voor yabroud syria

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Afbeeldingsresultaat voor mar yakub monastery logo

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben.  Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Nvdr: Enkele foto’s van MSJM medewerkers, herkenbaar aan het logo: medische zorg, zieken- en ouderenbezoek, onderwijs, advies, zelfredzaamheid…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon
Afbeelding kan het volgende bevatten: 11 mensen, zittende mensen, tafel en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en zittende mensen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, binnen

Nvdr: Beelden uit Mar Yakub in februari vier jaar geleden:

Een oosterse inzegening – Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken.  Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen.

We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn vrouw, die uit  Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Lees verder

Wat hebben Jules Verne en de Simpsons gemeen?

Afbeeldingsresultaat voor ik zie ik zie wat jij niet ziet

Beiden voorspelden de toekomst.

Jules Verne (1828-1905) wordt algemeen beschouwd als de meest trefzekere literaire profeet ooit: behalve de maanraket verzon hij onder andere de atoomonderzeeër, de helikopter, het hologram, het achtuurjournaal en de videoconferentie.

En de scenaristen van de Simpsons? Kijk maar hoe hun verbeelding bijna of geheel werkelijkheid werd…

Israël: Trumps beloofde land

Afbeeldingsresultaat voor trumps promised land

Hoe Israël ontstond en zich uitbreidde:

Tot de dag van vandaag, waarbij een buitenlandse mogendheid zichzelf de macht verleent het grondgebied van een ander land op te delen… ten voordele van… het beste vriendje.

Trump had het over het akkoord van de eeuw. Abbas sprak over de kaakslag van de eeuw. Volgens Trumps joodse schoonzoon, Jared Kushner, leerling-tovenaar, zou dit plan voor de Palestijnen “de laatste mogelijkheid” voor vrede met Israël kunnen zijn. Te nemen of te laten. Zij waren er op geen enkel ogenblik bij betrokken.

Het plan, niet meer of minder dan een capitulatieverklaring, voorziet dat de Palestijnen volgens het motto “slik of sterf” gewoon moeten accepteren dat Israël gewonnen heeft. De VSA hebben als een goedwillige Jaweh hun zegen uitgesproken. De bekendmaking werd omlijst door wierook: Trump beschreef Israël als “het centrum van de democratie… en een licht voor de hele wereld” – Netanyahu liet zich niet onbetuigd en beschreef Trump als “beste vriend”. Trumps plan (!) werd vergeleken met Trumans erkenning van Israël in 1948.

Het plan van de eeuw geeft groen licht voor de annexatie van de Syrische Golanhoogte, de Jordaanvallei, een onverdeeld Jeruzalem. 15 illegale Israëlische nederzettingen worden geregulariseerd. De Palestijnen mogen de haven Asjdod mee gebruiken, ze moeten echter ontwapenen. Israël neemt geheel vrijwillig en uit pure goedertierendheid de veiligheid van het Palestijnse grondgebied op zijn schouders. En niet te vergeten, ze mogen twee uit elkaar liggende stukken grondgebied in de Negev-woestijn tot hun territorium verklaren, er bv. olijfbomen of dadelpalmen planten. Is meteen goed voor het klimaat.

Jared Kushner snapt de heisa niet. Hij vindt dat de Palestijnen zich moeten bevrijden van het verleden. Hij zelf leeft in het heden, niet in de sprookjeswereld van 1001 Palestijnse nachten.

De EU zou Trumps voorstel “onderzoeken en evalueren”. Rusland stelde voor het plan door een kwartet – de VSA, Rusland, de EU en de VN – te laten onderzoeken. VN-alg. secretaris António Guterres herinnerde aan de twee-staten-oplossing. Zou zowel Israël als de Palestijnen ondersteunen bij het vinden van een oplossing met als basis de VN-resoluties, het volkerenrecht en bilaterale afspraken waarbij beide staten vreedzaam naast elkaar binnen de pre-1967 grenzen leven.

De Arabische Liga verwerpt het zgn. “plan van de eeuw”:

En Erdogan vroeg zich af tot waar de grenzen van Israël dan wel reiken … en vergeet gemakshalve hoe Turkije Noord-Cyprus, Hatay en recent Noord-Syrië in de begerige Ottomaanse handen gekregen heeft, had het zelfs over een miskraam en annexatie:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het euthanasieproces dat deze nacht eindigde in Gent tegen 3 artsen wegens de dood van Tine Nys (27 april 2010) heeft blijkbaar een grote weerklank. Er zijn heel wat onfrisse praktijken naar boven gekomen maar de uiteindelijke uitspraak van de jury was driemaal onschuldig, zij het met verschillende inhoud voor elk van de drie. Ik heb er in mijn bericht een ruime beschouwing aan gewijd, vanuit het licht dat in onze tijd niet meer mag schijnen: “In Gods Naam”. Het is tijd dat er een grondig en open debat gevoerd wordt over de zin en de onzin van euthanasie, niet met slogans, emotionele uitroepen en zware discriminatie van gelovigen of katholieken, maar met redelijke argumenten.

Met het tempo van een sneltrein zijn de christelijke en katholieke waarden in ons land over boord gegooid en daarmee zijn de “c” en de “k” eveneens in de benamingen verdwenen. De Christelijke Bond van Gepensioneerden werd OKRA en het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen werd FERM, om maar een paar grote voorbeelden te noemen. De CD&V ziet ook niet veel heil meer in het behoud van de eerste letter. Daarentegen heeft de voorzitter van de federale evaluatiecommissie voor euthanasie,  zich “in Gods Naam”  afgevraagd waarom het tot een proces gekomen is. Hij is geheel doordrongen van de geest van de vrijmetselarij en mocht zijn groot ongenoegen ruimschoots voor de VRT ventileren.  Hij kent de inhoud van de woorden die hij spreekt niet (meer) en aanvaardt die ook niet. Ik wil voorstellen dat de beweging die bezig is onder gelovigen, ook door de vrijzinnigen zou gevolgd worden en dat zij openlijk zouden uitkomen waarvoor ze werkelijk staan en geen vrome dekmantel gebruiken om hun hieraan volkomen tegengestelde onwaarden te promoten. Geachte Heer voorzitter van de evaluatiecommissie, wil niet meer spreken “in Gods Naam”, ook niet in naam van de eerbaarheid van het medisch beroep en zeker niet in naam van de waardigheid van het menselijk leven. Wees eerlijk en zeg: “in naam van de  vrijmetselarij”.

P. Daniel

” Vrijmetselarij is geen geheime genootschap, maar een genootschap met geheimen. “

Vrijdag  31 januari 2020

Flitsen

Syrische familiegeest – Zondagnamiddag komt Yakub fier thuis uit de school met een goed rapport. Voor een deel van de vakken kreeg hij uitstekend en voor de anderen zeer goed. En de commentaar van de leerkracht was in verhouding. Voilà, dat is nu de extreme geweldenaar van 3 jaar geleden die omwille van zijn jaren straatleven niet kon lezen of schrijven (er is nog meer dan genoeg krachtpatserij van overgebleven!) En zo zijn er hier misschien nog duizenden kinderen over heel Syrië verspreid.

Er scheen die zondag een heerlijke zon bij stevig vriesweer. Een gelegenheid om nogmaals met de fraters een wandeling naar het Anti Libanongebergte te maken. In de sneeuw viel het mee. Waar de zon de sneeuw had doen smelten zakten we in de bruine modder weg. Het nodige was voorzien om een vuurtje te maken en thee te drinken. Dan trokken we weer terug om langs de grote weg op min of meer propere wijze thuis te geraken. We waren juist op de weg toen er een motor aankwam. De man stopte. Hij had zijn hoofd helemaal in een warme tulband gewikkeld en maakte zijn mond vrij om te spreken. Uit zijn  zak haalde hij  twee bruine bolletjes en gaf me er eentje. Hij legde uit dat het een soort eetbare paddenstoelen is en als er gedurende een drietal weken nog regen of sneeuwt valt, zo zei hij, zul je hiervan een overvloed kunnen  oogsten. Hij stapte met ons enkele passen van de weg, wees een plek aan met groene stipjes en met een stokje in de grond haalde hij er eentje naar boven om te tonen dat het allemaal paddenstoelen worden. Hij had er zelf plezier in en wij keken vol bewondering toe. Met een glimlach sprong hij weer op zijn motor. Hij wenste ons de vrede en wij wensten hem Gods zegen.  We hadden maar enkele passen gezet of een bestelwagen stopte en de chauffeur bood aan om ons mee te nemen naar Qâra. Neen, wij moesten maar tot aan het klooster geraken. Hij was toch blij dat wij op zijn  lege wagen sprongen en meereden tot aan de poort van het klooster. Ziedaar moslims die we nooit eerder ontmoet hebben en die ons beschouwen als leden van de Syrische familie. Zo was het voor de oorlog overal.

Lees verder