Vlaamse heiligen: Lutgardis van Tongeren

16 juni, feestdag van Lutgardis van Tongeren † 1246.

Zij werd in 1182 in Tongeren geboren. Haar vader was een rijke koopman en had voor zijn dochter een gunstig huwelijk in gedachten. Haar moeder daarentegen bracht haar de liefde voor het geestelijk leven bij en wees haar erop, dat zij eventueel ook in het klooster kon gaan. Voorlopig won moeder. Zij trad in bij de benedictinessen van het St.-Catharinaklooster te Sint-Truiden, 1194. Maar er kwamen huwelijkskandidaten tot in het klooster. En Lutgart bleek er niet ongevoelig voor. Toen zij eens met een knappe jongeman in gesprek was, verscheen haar Christus naast hem, zoals Hij er aan het eind van zijn lijdensweg aan toe was: het bloed stroomde uit zijn wonden. Op dat moment van keuze werd het haar duidelijk, dat haar liefde voor haar Heer groter was dan voor welke aardse bruidegom ook. En zij koos er voor van nu af Christus te beminnen en te omhelzen als een bruid.

Zij leidde een intensief mystiek leven, waarin zij een bijzondere omgang had met Christus. Haar huisgenotes dachten aanvankelijk, dat de gestrenge levenswijze die zij zich nu oplegde, het vasten en al de onthoudingen en boetedoeningen, het vuur waren van een beginnende novice: het zou strakjes wel weer overgaan. Maar haar verlangen naar nog intiemere gebedsomgang met haar Heer werd almaar groter. Uit deze tijd stamt het verhaal, dat zij eens ondanks heftige migraineaanvallen aan het nachtelijk koorgebed deelnam. Bij terugkomst op haar kamer, toen zij nog even voor het kruisbeeld verwijlde, maakte Christus zijn arm los van het kruis en sloeg die om haar heen. Dit moment is in veel afbeeldingen van haar terug te vinden… Lees verder op Heiligennet

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede vrienden,

  1. Meditatie

 Onze belangrijkste bondgenoot: de heilige Geest (1)

De Heilige Geest is onze belangrijkste bondgenoot wanneer we een daadkrachtige verkondiger willen zijn. Hij is het die ons dan bezielt en uit onze woorden straalt dan zijn kracht. Het is veel meer dan een vrome uitspraak. Hoe komt het dat de prediking dikwijls kracht mist? Waarom was de prediking van de apostelen in de eerste Kerk zo vol vuur, terwijl die van vele predikers in onze tijd dikwijls zo slap is? Omdat ze de Heilige Geest niet echt kennen en liefhebben, omdat ze niet vanuit het geloof leven of omdat er verborgen hindernissen blijven, zoals zonden die nog niet erkend werden.

De Heilige Geest is de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, één met de Vader en met Jezus. Door zijn kracht schonk Maria Jezus als de Verlosser aan de wereld. Jezus heeft op aarde door zijn verlossingswerk de Vader verheerlijkt, welnu, de Heilige Geest verheerlijkt Jezus en “her-innert” ons aan de diepe  betekenis van wat Jezus deed en leerde. Hij maakt Christus’ verlossingswerk in ons “innerlijk” en vruchtbaar. De Heilige Geest leidt ook ons bidden. Hij  heeft de heilige Schrift geïnspireerd en blijft eveneens ons inspireren wanneer wij gelovig de Schrift lezen. Zo leidt Hij ons naar de volle waarheid door ons steeds dieper binnen te voeren in de mysteries van Gods Rijk en ons voor te bereiden op Jezus’ Wederkomst. Hij is de levende herinnering van de Kerk. Hij is de kracht waardoor de sacramenten van de Kerk in ons werkzaam worden en ons heiligen. Jezus zegt: “… De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14, 26). Zonder de Heilige Geest is ons bidden zonder gevolg, onze liturgie een show en ons morele leven  inhoudloos uiterlijk vertoon. Alleen de Heilige Geest geeft zin en kracht aan ons leven.

Gelovigen die Jezus werkelijk erkennen als hun Heer en Verlosser, worden tempels van de Heilige Geest. “Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont?” (1 Korinthiërs 3, 16). “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit vlees, is vlees en wat geboren is uit de Geest is geest…Gij moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3, 5-7). Vervuld zijn van de Heilige Geest betekent dat iemand leeft onder de leiding en de kracht van Christus. Het Hebreeuws woord “ru’ach’ (= geest) wordt uitgesproken door eerst uit te ademen en dan in te ademen. Het is het symbool voor de belijdenis van onze zonden en het zich dan laten vervullen van Gods Geest.

Drie vijanden bedreigen het leven vanuit Gods Geest: de wereld, het vlees en de duivel. Met de wereld wordt niet de schepping Gods bedoeld of de mensen, waarvoor Christus zijn leven heeft gegeven, maar het corrupte wereldsysteem dat door de duivel geleid wordt, bedoeld in 1 Johannes 2, 15-17: “Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen van de wereld! Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is –  het begeren van de lust en het begeren van de ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid”. Paulus zegt het zo: “…leef naar de Geet dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren” (Galaten 5, 16). Met het vlees wordt onze gevallen natuur bedoeld, die voortdurend oorlog voert tegen Gods wil. Deze bekoringen om in opstand te komen tegen God, zijn zelf geen zonde, maar kunnen zonde worden wanneer wij er mee instemmen en ze in daden omzetten. We worden hiervan bevrijd door onze wil geheel over te geven aan de Heilige Geest. De echte vijand die ons leven met God wil vernietigt, is de duivel. Petrus waarschuwt: “Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof” (1 Petrus 5, 8-9). Waar Jezus predikte was de duivel nooit ver weg. De duivel zal hen die het meest leven vanuit Gods Geest ook het heftigst aanvallen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het leven van een pastoor van Ars.

De heilige Paulus vestigt onze aandacht op de noodzakelijke geestelijke wapenrusting: “Tenslotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag van de verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het Evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee ge alle pijlen van de boze kunt doven. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is het Woord Gods. Bidt en smeekt  in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daarbij nachtwaken, waarbij ge met volharding God smeekt voor alle heiligen” (Efeziërs 6, 10-18).

Lees verder

Was vroeger écht alles beter?

Misschien niet alles… maar toch veel. Zoals bv. een vliegvakantie. De luxe die in de video getoond wordt was eerder bestemd voor de “happy few”; wij hebben die nooit beleefd maar een warme maaltijd, dranken, geen wachttijden, geen controles, geen maximum koffergewicht, geen vertraging, meer beenruimte, informatie over de vliegroute door de (co)piloot en een beleefde bediening… dàt hebben wij wel nog in herinnering.

Welke plaatsen werden door de VSA niét gebombardeerd?

De VSA hebben zo hun eigen methode om op deze planeet “democratie en vrijheid” te brengen, nl. met een zgn. explosieve bevrijding. Dit “exceptioneel” land meent zich alles te kunnen permitteren, ook al worden de eigen landgrenzen niet bedreigd. Als ‘s werelds champetter voelen ze zich geroepen om overal in te grijpen waar hun belangen – macht en geld – eventueel zouden kunnen benadeeld worden.

We hebben het niet over “friendly fire” of bombardementen uitgevoerd door zetbazen – da’s een ander kapittel.

Alfabetische rangschikking vanaf het einde van WOII tot het jaar 2020; mochten we er over het hoofd gezien hebben, dan stellen we uw correctie op prijs.

Afghanistan 1998, 2001-
Bosnië 1994, 1995
Cambodja 1969-70
China 1945-46
Congo 1964
Cuba 1959-1961
El Salvador 1980s
Korea 1950-53
Guatemala 1954, 1960, 1967-69
Indonesië 1958
Laos 1964-73
Grenada 1983
Irak 1991-2000s, 2015-
Iran 1987
Korea 1950-53
Kuweit 1991
Libanon 1983, 1984
Libië 1986, 2011-
Nicaragua 1980s
Pakistan 2003, 2006-
Palestina 2010
Panama 1989
Peru 1965
Somalië 1993, 2007-08, 2010-
Soedan 1998
Syrië 2014-
Vietnam 1961-73
Jemen 2002, 2009-
Joegoslavië 1999

Meer info vindt u bij: The All-American Bombardier

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Nvdr:  We hernemen pater Daniëls wekelijkse berichten uit Mar Yakub.  Gedurende een hele tijd konden we geen direct e-mailcontact met hem hebben.  Het is niet voor het eerst, en waarschijnlijk niet voor het laatst, dat een onzichtbare hand het e-mailverkeer belemmert.

Goede vrienden,

Door verschillende complicaties is mijn email paterdaniel@paterdaniel.org afgesloten. Als u mij enige informatie wil doorgeven of vragen hebt kunt u mij contacteren op abunadaniel@yandex.com.
 

1. Meditatie: Verschillende toehoorders
Voor een goede verkondiging is het belangrijk te weten wie we voor ons hebben. Allen reageren immers op  ‘n andere wijze. Er zijn verschillende typen mensen.

De meest voorkomende toehoorder is de religieuze persoon, die tevens ook de moeilijkste kan zijn. Hij weet van alles over Jezus, het Evangelie en de Kerk. Hij  is geneigd te gaan discussiëren en allerlei theorieën daarover te verdedigen, terwijl hij soms geen echte persoonlijke relatie heeft met Jezus. Deze persoon moet van zijn gezapige zekerheid  verlost worden. “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, die staat schuldig ten opzichte van het geheel” (Jakobus 2, 10). Wie in een fles water een klein beetje of veel dodelijk vergif doet, bezorgt hiermee de dood aan mensen, hetzij na kortere of langere tijd. Het resultaat van het dodelijk vergif blijft uiteindelijk hetzefde.

Jezus zelf waarschuwt dat het Rijk Gods niet is voor hen die het alleen maar mooi kunnen uitleggen: “Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw naam duivels uitgedreven en in uw naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet” Mattheus 7, 22-23).

De ongeïnteresseerde verslaggever is een ander type. Het is de man die zogenaamd van op afstand en nuchter de zaak overziet en zegt: ik ben misschien wel een zondaar maar zovelen zijn veel slechter dan ik! Bij deze man moeten we trachten te ontdekken wat hem weerhoudt om hier en nu Jezus als zijn Verlosser te aanvaarden. Je kunt hem ook rechtstreeks confronteren met deze vraag.

Maak hem duidelijk dat er geen psychologische of andere redenen zijn om die beslissing niet meteen te nemen. “En nu gij daar die zegt: ‘Vandaag en morgen gaan we naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en geld verdienen…’, gij weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen! Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik  verschijnt om weldra te verdwijnen. Ge zoudt moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil zullen we in leven zijn en dit of dat doen…’” (Jakobus 4, 1-15).

Jezus waarschuwt ons herhaaldelijk dat een onverschillige, niet geïnteresseerde houding ons de meest onaangename verrassingen zal bezorgen: “Weest ook gij dan bereid omdat de Mensenzoon komt op het uur dat gij het niet verwacht” (Mattheus 24, 44). Denk ook aan deze gelijkenis. Een man had een overweldigende oogst. Hij bouwde grotere schuren en dacht dat hij voor vele jaren zonder zorgen kon eten en drinken in overvloed: “Maar God sprak tot hem: Dwaas, nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf maar niet rijk is  bij God.” (Lucas 12, 20-21). Deze persoon dient wakker geschud te worden.

Vervolgens is er de twijfelaar, de zwakkeling die zich voortdurend de vraag stelt: hoe kan ik zeker zijn dat ik wel gered ben? Hij dient aangespoord te worden werkelijk te geloven in Jezus die zegt dat wie in Hem gelooft gered wordt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen; hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan” (Johannes 5, 24). Belangrijk is dat men eenmaal de beslissing neemt: “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Wie weigert in de Zoon te geloven, zal het leven  niet zien; integendeel, de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3, 36).

Iemand kan zich ongelovig of atheïst noemen om verschillende redenen. Het kan diep ingeworteld zijn of slechts formeel, oppervlakkig. Het kan ook een reactie zijn op een negatieve ervaring met “iemand van de Kerk”. In onze tijd is er een soort algemene atheïstische vloedgolf als modeverschijnsel. Het is nodig te weten dat geen mens in het diepst van zijn wezen werkelijk “ongelovig” is. Iedereen beseft uiteindelijk dat hij niet zichzelf geschapen heeft en ook niet de wereld waarin hij leeft.

Hij heeft zelfs niets te zeggen gehad aan het ogenblik van zijn bestaan, zijn fysische of psychische mogelijkheden en/of  beperktheden. Wie hier goed over nadenkt en in alles inspraak of ‘zelfbeschikkingsrecht’  nastreeft, kan er zelfs helemaal gek van worden. Een veel betere houding is de werkelijkheid aanvaarden als een geschenk Gods en er vanaf dat ogenblik het beste ervan proberen te maken in de geest van psalm 139, 14: “God, ik dank U om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt”.


Een ander type is de verslaafde (aan alcohol, sex…). Deze persoon denkt nooit te kunnen  behagen aan Christus omdat hij van zijn verslaving niet verlost geraakt. Hij moet aangemoedigd worden om te groeien in vertrouwen en geduld. Zovele heiligen waren grote zondaars of verslaafden. Augustinus was obsessioneel aan sex gebonden met een meisje van de straat gedurende vijftien jaar, wat hem doodongelukkig maakte. Hij bleef vragen en  bidden en werd er uiteindelijk op spectaculaire wijze van bevrijd. Wie hartstochtelijk verlangt Christus te erkennen, wordt door zijn verslaving op zich niet van Hem verwijderd.

Met ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan
Lees verder

Frans en toch Vlaams

Een beetje reclame voor een boek dat de geschiedenis van Frans-Vlaanderen beschrijft:

“Frans en toch Vlaams”

Tijdens de bekerwedstrijd voetbal tussen de Franse kampioen Parijs Saint Germain en het kleine Frans-Vlaamse stadje Kassel kleurden 35.000 supporters, getooid met evenveel Vlaamse leeuwen, het stadium volledig geel-zwart. We bevinden ons hier in het noorden van Frankrijk. En toch noemen de inwoners zich Vlamingen. Hoe Vlaams zijn die Frans-Vlamingen? Spreken ze nog de streektaal? Wat kunnen we leren uit de geschiedenis van deze streek? Hoe is de schreve – de staatsgrens – ontstaan? En wat is er gebeurd nadat de regio door Frankrijk werd geannexeerd?

Wido Bourel schetst het verhaal van Frans-Vlaanderen door de eeuwen heen. Van de plaats en belang van de regio als rijk deel van het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Bourgondië en de Nederlanden, tot het cultureel en economisch verval na de Franse aanhechting.

De auteur heeft het zelf beleefd: de onmogelijkheid om de eigen taal te kunnen leren, de censuur op de eigen cultuur en geschiedenis en de strijd voor het behoud van de Vlaamse/Nederlandse identiteit van de streek. Uit het verhaal van Frans-Vlaanderen, maar ook vanuit zijn eigen beleving, schetst hij enkele interessante uitdagingen voor de toekomst.

Titel Frans en toch Vlaams Taal Nederlands ISBN 9789464750362 Formaat 15 x 23 cm Verschijningsdatum 20 november 2023
Derde druk: januari 2024 Aantal pagina’s 270 p. Prijs € 29.50
te vinden in elke boekhandel
Voor een door de auteur gesigneerd exemplaar, hier bestellen: https://www.widopedia.eu/

Ter kennismaking met de auteur onderstaande video, die een ander boek van Wido Bourels voorstelt: “Flandre : des questions qui dérangent”

Ondertiteling en vertaling naar het Nederlands via icoontjes onderaan

Coronaschade verjaart, maar long covid natuurlijk niet!

Big Pharma wint altijd!

Tegen het einde van dit jaar loopt de allerlaatste kans af om juridisch tegen de bijwerkingen van de coronavaccins op te treden. Dan begint volgens de medicijnenwetgeving de verjaring van alle vorderingen uit het jaar 2021, als er eerder geen klacht ingediend werd. Het advocatenkantoor Caesar-Preller alleen al heeft dit – volgens eigen cijfers – reeds 500 keer gedaan. De vaccinfabrikanten BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Jansen-Cilag zouden “tijd rekken” opdat de vaccinslachtoffers “gewoon niet aan hun tijdige compensatie zouden kunnen komen”, aldus de beschuldiging. Ze zouden zijn niet bereid zijn om “zelfs één enkele cent” van de meer dan 60 miljard euro aan winst, die ze met de vaccinaties gemaakt hebben, aan hun slachtoffers uit te keren. Al de rest is waardeloze lippendienst, vinden de advocaten. Zoals voorheen zouden de pharma-bedrijven de vorderingen voor vaccinschade niet accepteren.

Daarom is de weg via de rechtbank zo belangrijk, maar niet gemakkelijk, omdat talrijke rechters nog niet wilden, resp. willen toegeven dat mensen door de vaccinaties ernstig ziek werden, resp. zijn. Het blijft, “een moeilijke, lange en hobbelige weg naar succes”. Dat bevestigde ook advocaat Marco Rogert van het advocatenkantoor Rogert & Ulrich.

Rogert beschrijft de strategie van de farmaceutische bedrijven erachter:

“Bij de eerste klachten wordt algemeen erkend dat er vaccinatieschade kan optreden en vervolgens wordt gevraagd de medische documenten en dito verleden van onze klanten te sturen. De volgende reactie is dan de bewering dat deze gegevens niet volledig genoeg zijn, dat er geen verband is met de vaccinatie en dat door de intussen regelmatig herhaalde goedkeuring van de vaccins, de veiligheid van de vaccinaties quasi bewezen werd. Elke context wordt betwist.”

Daarmee zetten de pharma-bedrijven hun houding voort die vanaf dag één toepasten: eerst werden de vaccins veel te vroeg op de markt gebracht, misleid onder politieke druk door de toelatingsoverheid. Toen de verwachte bijwerkingen zich voordeden, werden ze eerst ontkend, vervolgens aarzelend erkend en nu wordt de schade met steeds nieuwe voorwendselen tot in het oneindige voor zich uit geschoven.

Dit toont de hele criminele valsheid en gewetenloosheid van deze bedrijven, die, uit pure hebzucht, de dood en ernstige gezondheidsschade van miljarden mensen over de hele wereld op de koop toe namen. Het is dan ook des te belangrijker dat in ieder geval de slachtoffers van de eerste vaccinatiegolf van 2021 voor het einde van het jaar tegen dit onrecht in opstand (kunnen…) komen.

(D.v. JS)

Laat ons niet vergeten hoe de zgn. anti-vaxers uit de maatschappij gesloten werden: ontslagen, broodroof, ridiculisering, criminalisering, toegangsverboden, familiale en sociale verworpenen. De politiek, met de EU op kop, en de media volgden gehoorzaam de Big Pharma oekazes. Wie herinnert zich nog de quasi dagelijkse preek van een of andere “professor” (Van Ranst, Van Damme en co.) op TV, waardoor je de indruk moest krijgen dat je voor een oudermoordenaar niet moest onderdoen als je je niet liet vaccineren. Wie durfde zijn hoofd boven de maaihoogte te houden, moest eraan geloven. Eender wie: professor, wetenschapper, jurist, of de zeldzame journalist.

Astra Zeneca heeft intussen – zij het niet expliciet – toegegeven dat er inderdaad “in zeer zeldzame gevallen” iets mis was:

De Britse medicijnfabrikant AstraZeneca trekt zijn covid-19-vaccin wereldwijd terug, zo schrijft de krant The Telegraph. Eind april gaf de Zweeds-Britse farmaceut toe dat het vaccin “in zeer zeldzame gevallen TTS kan veroorzaken”. TTS staat voor trombose met trombocytopenie-syndroom en kan tot bloedstolsels en een te laag aantal bloedplaatjes leiden.

https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/astrazeneca-trekt-coronavaccin-mondiaal-terug-schrijft-the-telegraph.html

Wat ben je met zo’n boodschap van je president?

Dat de volkeren niet verbleken, zoals voor een dievegge…”

Terugblik…

Donderdag vierde Frank-Walter Steinmeier samen met de politieke elite en uitverkoren gasten het 75ste jubileum van de grondwet der Bundesrepublik Deutschland. Zoals in elk land wordt dan ook het volkslied ten gehore gebracht en gezongen.

De Duitse nationale hymne, het door August Heinrich Hoffman von Fallersleben gecomponeerde “Lied der Deutschen” (1841) werd echter lichtjes aangepast.

De actrices Katharina Thalbach en Andreja Schneider zongen immers een variante, nl. de door een minderheid gekende versie „Kinderhymne“ van Bertolt Brecht. In plaats van „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“ (Eenheid en recht en vrijheid voor het Duitse vaderland) de woorden „Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand“ (Genade bespaart geen moeite, hartstocht bespaart geen begrip).

De melodie is dezelfde in de versie van Brecht. De tekst van Bertolt Brecht het tegenovergestelde. Zijn “Kinderhymne” (1950) kwam er als tegenreactie tegen Konrad Adenauers beslissing om de derde strofe van het “Lied der Deutschen” als nationaal lied te laten zingen. Brechts tegenontwerp bleef zonder succes: in 1952 besliste Adenauer samen met de toenmalige Bundespresident Theodor Heuss dat het “Lied der Deutschen” de officiële Duitse hymne zou worden van de jonge Bundesrepublik.

De huidige president Steinmeier (van socialistische signatuur) kreeg onderstaande versie te horen, waarbij Duitsland vergeleken wordt met een dievegge, een bandiet.

Uman, “de meest joodse stad” in Oekraïne

In Uman (of Oeman), een stad van ca. 100.000 inwoners, ten zuiden van Kiev, ligt het graf van de in 1810 overleden rabbijn Nachman. Niet zomaar een rabbijn maar een vereerde rabbijn, de stichter van de Chasiddische Breslow beweging. Voor de aanhangers van deze beweging is de rabbijn een heilige. Vandaar dat tienduizenden Chassidiem Rosh Hashana (joods nieuwjaar) bij het graf van de rabbijn vieren. Uman is een begrip in Israël. In 2010, de tweehonderdste sterfdag van rabbijn Nachman van Breslov, de rebbe van de chassidische Breslov-beweging, kwamen zeventigduizend aanhangers van Breslow naar Uman om die verjaardag, als dierbare herinnering aan hem, te vieren.