Richard Sorge, Poetins jeugdidool

Wat doe je in deze coronatijden, buiten met de hond wandelen, braafjes de taken vervullen die je halve trouwboek je opdraagt, op je pc tokkelen of vergeten boeken lezen? In onze boekenkast prijkt een boek, geërfd van vader zaliger over Richard Sorge. We bladerden er even door en vroegen ons af wie zich deze “meesterspion” nog herinnert.

Richard Sorge. De Russische James Bond - Biografieportaal

Dus even “Sorge” gegoogeld en we belandden bij Poetin. Blijkt dat hij tijdens zijn tienertijd Sorge als zijn idool beschouwde:

En de verering beperkte zich niet tot Poetin. De Russische TV-zender produceerde een reeks over het leven van Sorge. Engelse ondertiteling. Wij kunnen de video’s (afbeelding hieronder) niet plaatsen wegens auteursrechten van StarMedienEN; u kunt de reeks echter wel op Youtube bekijken. Klik hier voor de 1ste episode van de reeks.

Voor de onwetenden of vergeetachtigen onder u:

“… Hij infiltreerde in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de hoogste kringen van de Duitse, Chinese en Japanse samenleving. Zijn inlichtingen met betrekking tot Operatie Barbarossa en het Japanse voornemen om Siberië niet binnen te vallen, waren in 1941 van cruciaal belang voor het Sovjet-Russische tegenoffensief in de Slag om Moskou, die op zijn beurt bepalend was voor de uitkomst van de oorlog. Sorge werd eind 1944 in Japan als Sovjetspion ontmaskerd en opgehangen…”

Lees meer bij Historieknet en hou in gedachten dat de overwinnaars de geschiedenis schrijven: Richard Sorge, de spion die het tij van de Tweede Wereldoorlog keerde

In 2008 werd hij de hoofdfiguur van een 240 blz. tellende tekenverhaal en in 2016 kreeg hij zelfs een herinneringsplaat in Berlijn:

Isabel Kreitz Die Sache mit Sorge

In Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken zijn ze Sorge nog niet vergeten:

Russian Diplomats Laid Flowers on Grave of Soviet Spy Richard Sorge on the  70th Anniversary of His Death | Voices from Russia

Richard Sorge Monument, Azerbaijan
Azerbeidjan
Monument to Richard Sorge - Moscow
Moskou

De Belgische Neutraliteit…

 Een fictie? Of een reddingsboei voor Vlaanderen?

Naar aanleiding van  tal van discussies over de deelname van België aan activiteiten  in het kader van internationale akkoorden ingevolge het lidmaatschap van België  bij internationale organisaties zoals de EUSSR, Raad van Europa, NAVO, VN….e.a.  is het noodzakelijk te kijken in welke mate deze te verzoenen zijn met de verplichte neutraliteit van België, die opgenomen werd in het scheidingsverdrag van 1839,  dat in feite  de oprichtingsakte is van de Belgische kunstmatige staat, na de mislukte annexatie door Frankrijk. Dit aspect kwam al ruim aan bod in het Tekos nummer 172 van 2018 –   en we gaan hier dan ook niet meer op in.   Belangrijker is echter , in het licht van recente gebeurtenissen, zich toe te spitsen op de “neutraliteitsverplichting”.

De laatste jaren waren er immers tal van betwistingen over de bovenvermelde activiteiten, ik denk hier o.a. aan het Marrakesh pact van de VN m.b.t. de immigraties (lees : invasies), en meer recent aan  de deelname van België  aan de NAVO missie in Jordanië om Syrië te bombarderen om de VSA te helpen met het stelen van de Syrische olie. (werd ook goedgekeurd door het Vlaams Belang!!).   

Deze belangrijke vragen werden echter nooit hierbij gesteld:

  • In welke mate zijn dan dergelijke activiteiten in overeenstemming met het scheidingsverdrag van 1839 ??
  • Waren er vroeger reeds schendingen van deze neutraliteit?

Kijken we even naar Het Verdrag van Londen (1839). Artikel 7 stipuleert dat België neutraal dient te blijven: Groot-Brittannië en Pruisen garandeerden de neutraliteit en veiligheid van België .. “ Dit citaat is echter onjuist! Zie infra.

Over dit “scheidingsverdrag” en de “verplichte neutraliteit “ verscheen de studie “Was Groot-Brittannië verplicht om België te hulp te snellen in 1914?” De hieronder geplaatste citaten werden geleend uit deze studie.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De westerse beschaving heeft een absoluut dieptepunt bereikt. God als Schepper van alles wordt openlijk bestreden. Jezus Christus als Verlosser van alle mensen, het christelijk geloof en de Kerk worden uitdrukkelijk en systematisch bespot, terwijl zij de pijlers zijn van de westerse beschaving.  De natuurwet (de tien geboden) wordt publiek afgewezen en de werkelijkheid openlijk ontwricht. Hierdoor wordt het huwelijk steeds meer vernietigd en het rijkdom van de seksuele verschillen van man en vrouw bewust vertroebeld. Waar geen eerbied is voor God is er ook geen eerbied voor de mens. Het menselijk leven wordt niet als onaantastbaar en heilig erkend, waardoor het doden van de zwaksten (bij het begin en aan het einde van het menselijk leven) zelfs tot een industrie uitgroeit. Hierdoor is ook de samenleving zelf ontwricht. Waarheid, rechtvaardigheid,  veiligheid en vrijheid horen niet meer tot ons dagelijks leven. De maatschappij wordt grotendeels beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Zo worden nu de kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten van de mensen ontnomen, onder voorwendsel van de corona.  De grootste dictators uit de geschiedenis konden slechts dromen van wat de westerse regeringen ons nu opleggen en bovendien zijn ze er in geslaagd langs gemanipuleerde media, om het volk zelf de schuld te geven, nl. omdat het zogezegd de gedwongen maatregelen niet  strikt genoeg opvolgt.

De perversiteit van de westerse samenlevingen weerspiegelt zich ook in hun buitenlands beleid. Westerse landen gaan zonder enige schaamte overal ter wereld soevereine landen, die hen niets misdaan hebben, zonder enige morele verantwoording bombarderen, wettige regeringen ontwrichten en hun bodemrijkdommen plunderen.

De meeste regimes die de westerse beschaving nu beheersen zijn verrot, mogelijk op een hoge uitzondering na zoals Hongarije. Het omverwerpen hiervan is niet alleen wettelijk verantwoord maar zelfs moreel verplicht, in de mate dat het in evenredigheid gebeurt en zonder geweld. Iedereen is geroepen hieraan mee te werken. Het volk moet de indringers en tirannen verdrijven, de ketens verbreken, de decadentie stoppen, de dictatuur afschudden, de vrijheden herstellen en het soevereine land met zijn waarden terug in handen nemen. Dit is overigens geheel in overeenstemming met resolutie 37/43 van de  Verenigde Naties (3 december 1982: het volk heeft het recht zijn onafhankelijkheid, nationale eenheid, bevrijding van vreemde koloniale machten, met alle middelen, zelfs met gewapende  strijd te verdedigen).

Zoals Frankrijk met de Franse Revolutie de hele westerse beschaving flink heeft verwoest, zo kan het nu ook de voorloper worden van een gewettigde strijd tegen een geheel ontaard regime om de authentieke christelijke en menselijke waarden te herstellen. Rémy Daillet-Wieleman heeft hierbij al het voortouw genomen met een oproep: “Voor een vredevolle en wettige staatgreep, met 82 maatregelen, waarvan 15 die onmiddellijk van kracht zijn”.

Bij  deze 15 horen: verbod op massale vergiftiging van de grond door chemische of kunstmatige middelen, verbod op installatie van 5 G, afschaffing van de verdragen van Lissabon, Maastricht en het Schengen akkoord (getekend door Europese bureaucraten over de hoofden van het volk), afschaffing van alle vormen van milieutaksen; verbod op massale vaccinatie, afschaffing van dwangmaatregelen opgelegd omwille van de corona en van de boetes hiervoor uitgeschreven; onderzoek naar de ministers en staatssecretarissen  sinds 1981. De andere maatregelen handelen over grondige hervorming van bankwezen, gerecht, onderwijs, voedselvoorziening, gezondheid, vereenvoudiging van de administratie, vrijheid van werken en beroepen, herstel van de openbare eerbaarheid, afschaffing van de 580 vormen van belastingen… Frexit, Frankrijk uit de EU, herstel van de soevereiniteit van het volk, opheffing van de vrijmetselaarsloges en van satanische en criminele organisaties en de leden vanaf de 33e graad moeten voor de rechter komen, afschaffing van subsidies voor abortus en opheffing van Family Planning en aanverwante organisaties, afschaffing van homohuwelijk en al wat er mee samenhangt. Iedere “dokter” die zich vergrijpt aan “chirurgie-charcuterie”  om personen van geslacht te veranderen wordt gestraft met 10 jaar effectieve gevangenisstraf, afbreken van heiligschennende beelden en heropbouw van monumenten en kloosters door de Franse Revolutie verwoest, afschaffing van de huichelachtige leuze “vrijheid, gelijkheid” en zoeken naar een nieuwe leuze, herstel van de monarchie…

De bijval voor dit uitgebreide voorstel is overweldigend. Ieder kan zich inschrijven om dit te steunen. Bovendien blijkt er in de VS een gelijkaardige staatsgreep bezig te zijn. De nieuwe staatssecretaris van defensie Chris Miller heeft gezegd dat alle oorlogen moeten stoppen en nu stelt hij dat de CIA moet ontmanteld worden. De CIA mag zelf  geen enkele geheime operatie meer opzetten, alles moet onder zijn gezag komen. (radio-quebec-coup-detat-mondial-la-cia-demantelee/ https://odysee.com/@Radio-Quebec:a).

Nvdr: Sinds pater Daniël het bovenstaande schreef heeft Facebook al het profiel van deze zgn. complotdenker verwijderd. U kunt hier alle videoboodschappen bekijken die hij wereldkundig maakte, o.a. over de Deep State, de Great Reset, Flynn, Big Pharma enz.

*******

De kloof wordt steeds groter tussen enerzijds degenen die door angst aangegrepen de opgelegde maatregelen strikt opvolgen en hierin openlijk in de media  geprezen en aangemoedigd worden en anderzijds degenen die inzien dat de dwangmaatregelen buitensporig zijn, wetenschappelijk onverantwoord, het maatschappelijk leven blijken te vernietigen en naar een werelddictatuur dreigen te gaan. Zij worden uit de media gecensureerd, dikwijls persoonlijk bedreigd en ontslagen.

We willen nu aantonen dat we de moed niet mogen opgeven en dat een grondige vernieuwing van maatschappij én geloof toch mogelijk zijn. Vandaar de informatie over deze ‘staatsgreep’ en verder de noodzaak van de uitbouw van een “huiskerk”. Vervolgens geven we het slot van de studie over Antiochië als roep om eenheid. En onder “En dit nog” vindt je verpletterend materiaal dat illustreert hetgeen we schrijven.

P. Daniel

Flitsen

Opdracht van Maria in de tempel - Wikipedia

De Opdracht van Maria in de tempel (21 november) is in de Latijnse liturgie slechts een gedachtenis, maar het is een groot feest in het oosten, dat kostbare tradities met meer liefde koestert. En zo hebben ook wij dit feest gevierd. De historische aanleiding is de wijding van “de nieuwe kerk van Maria” in Jeruzalem (543). Het feest verspreidde zich in de 7e eeuw in heel het oosten en tegen het einde van de 16e eeuw in het westen. Gegevens uit het apocriefe evangelie van de heilige Jakobus hebben hierbij een grote rol gespeeld, die overigens ook de moslims hebben overgenomen (We zagen ooit een prachtige moslim film over de kinderjaren van Maria, weliswaar met verschillende historische onnauwkeurigheden maar met een aangrijpend beeld over de zuiverheid van Maria en haar radicale toewijding aan God). Deze verhalen willen de voorbereiding van Maria op haar grootse taak illustreren en vooral haar totale toewijding aan God vanaf haar prille jeugd als “vlekkeloze hostie”, “heilige kelk”, “levende tempel en troon van de Koning”. Na de Eucharistie bidden we altijd een gebed tot de heilige Jozef, een gebed tot de heilige aartsengel Michael en zingen we  het Salve Regina.

Lees verder

Geschiedenisles van Paul De Ridder (2)

BRUSSEL: HET EERSTE EN ERGSTE SLACHTOFFER VAN BELGIE

Sommigen zullen het niet graag horen maar de waarheid heeft haar rechten: Brussel is nooit een Vlaamse stad geweest. Net als Leuven, Antwerpen, ’s Hertogenbosch, Lier, Turnhout, Breda, Tienen, Zoutleeuw … is Brussel immers een Brabantse stad. Dit is allerminst kleinzielige haarklieverij. Want het historische feit dat Brussel deel uitmaakt van Brabant en niet van Vlaanderen heeft verstrekkende gevolgen gehad.

Brabant – net als Holland, Loon (Limburg), Gelderland en de andere vorstendommen van de Nederlanden (dus ook Namen, Henegouwen, Luxemburg) behoren immers tot het middeleeuwse Duitse Rijk. Vlaanderen (d.w.z. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen) bekleedt dus een uitzonderingspositie in de Nederlanden.

Vlaanderen behoort immers als enige tot Frankrijk en niet tot het Duitse Rijk. Er is echter één uitzondering: Rijks-Vlaanderen (het Land van Aalst). Enkel dit gebied ressorteert, net zoals alle andere vorstendommen van de Nederlanden, onder het middeleeuwse Duitse Rijk. De rest van Vlaanderen hangt dus af van … Frankrijk. Met alle gevolgen van dien.

Het volstaat de oorkonden van steden als Gent, Brugge en Ieper door te nemen om onmiddellijk vast te stellen hoe vaak hier tijdens de middeleeuwen het Frans gebruikt wordt. Uiteraard was in het Nederlandstalige deel van Vlaanderen het “Vlaams” de voertaal van de brede lagen van de bevolking. Toch bezat zelfs hier lange tijd een bovenlaag van Fransgezinde “Leliaerts” veel invloed.

In Brabant daarentegen is het begoede en machtige patriciaat Nederlandstalig. Ook de overheid gebruikt de taal van de bevolking : het Nederlands of “Dietsch”, “Duutsch” of “(Neder-) Duytsch” zoals men het Nederlands toen noemde. Enkel in het uiterste Zuiden van Brabant (dat in het Franse taalgebied ligt) is dat niet het geval. In Nijvel en “le Roman Pays de Brabant” wordt – volkomen logisch – het Frans gehanteerd.

De Belgicistische historicus Godefroid Kurth (1847-1916), de leermeester van Henri Pirenne, stelde dan ook vast: “Le Brabant était la seule de nos provinces où l’on restât fidèle, avec une obstination patriotique à la langue maternelle qui était le flamand (lees “thiois”) lorsque elles (d.w.z. Brussel, Leuven, Antwerpen , Den Bosch enz. ) renoncèrent à la langue savante qui était le latin, c’est en flamand (lees “thiois”) qu’elles délibérèrent sur les intérêts publics. ll y a dans ce simple fait un indice des plus significatifs : le Brabant échappait au rayonnement de la culture française, il vivait de sa vie propre, il formait un royaume en miniature”.

ONDER VREEMDE VORSTEN

Na het uitsterven van de autochtone Brabantse dynastie komt Brussel, net als de rest van Brabant, onder het gezag van de hertogen van Bourgondië. Dit Franse geslacht had reeds eind 14de eeuw de macht veroverd in Vlaanderen. Onder Bourgondisch bewind (1406-1482) vestigen een beperkt aantal edelen en hovelingen zich te Brussel. De centrale administratie van de Bourgondiërs – die overigens ook over Holland, Zeeland en Friesland regeren – verloopt in het Frans.

Dit leidt tot een zekere ‘taalgevoeligheid’. De Franse kroniek-schrijver Jean Molinet verklaart in 1488 dat de Brusselaars Walen en Fransen haatten omwille van hun taal… Vanaf 1482 nemen de Habsburgers de macht over in de Nederlanden. Zowel de Spaanse (1482-1713) als de Oostenrijkse Habsburgers (1713- 1794) behouden het Frans als de taal bij uitstek voor de centrale instellingen. Die zijn sinds 1531 grotendeels in Brussel gevestigd.

Toch krijgen slechts weinig Brusselaars rechtstreeks te maken met de vorstelijke hofhouding, met de Raad van State, de Geheime Raad of de Raad van Financiën. Wanneer een inwoner van Brussel al eens contact heeft met de overheid dan is dat vrijwel altijd het stedelijke college van wethouders, schepenen en gezworenen. Welnu: zowel in het stadsbestuur als in de andere plaatselijke instellingen (ambachten, rederijkerskamers, kerken, kloosters, gasthuizen en godshuizen) blijft het Nederlands de voertaal tot aan de Franse bezetting (1792-1815). Rond 1740 roept de Franse filosoof Voltaire dan ook verontwaardigd uit: ‘Le diable, qui dispose de ma vie, m’envoie à Bruxelles et songez, s’il vous plaît, qu’à Bruxelles il n’y a que des Flamands.’

Men stelt ook hier vast dat Franstaligen steevast de naam “Flamand” hanteren … en niet de correcte term “Néerlandais”. Zij insinueren dat het om een dialect zou gaan en geen cultuurtaal. Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw geniet het Frans overal in Europa hoog aanzien. Ook in de Zuidelijke Nederlanden pogen een aantal welstellende burgers de Franse levensstijl na te bootsen. De Oostenrijkse keizer Jozef II verklaart dan ook: ‘Les habitants de Bruxelles et des Pays-Bas (dus niet alleen in Brussel) sont des imitateurs de leurs voisins. Le fond est hollandais (sic) et le vernis français.’ Terloops: met Pays-Bas bedoelt Jozef II uiteraard de Oostenrijkse Nederlanden en niet de sinds 1581 onafhankelijke Noordelijke Nederlanden: de zogenaamde “Provinces Unies”.

Lees verder

Geschiedenisles van Paul De Ridder

MAAR WAAROM TOCH IS BELGIE ZO’N INGEWIKKELD LAND?

Tijdens de laatste jaren stellen steeds meer mensen vast dat in België doeltreffend beleid steeds moeilijker wordt. De tegenstellingen tussen Nederlands- en Franstaligen worden steeds groter. Het duurt dan ook ettelijke maanden eer er een federale regering tot stand komt. Ook de “Coronacrisis” (2020-) kan niet degelijk worden aangepakt.

Verlichte geesten hebben uiteraard snel de oorzaak van al die kwalen gevonden: het zou allemaal de schuld zijn van die vervloekte regionalisering. De analyse van deze populisten is zeer eenvoudig. Zij luidt als volgt: Vooral vanaf de jaren 1960’ hebben “domme politiekers” het unitaire België met één regering, één parlement, één administratie… ontmanteld. Zij deden dit enkel uit bekrompen eigenbelang. Zij waren er immers op uit bijkomende (minister) posten te creëren. Enkel daarom hebben de “politiekers” het land verdeeld in gewesten en gemeenschappen elk met eigen parlementen, regeringen en bijbehorende administraties.

Vooral de structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het ontgelden. Daar zou – schrik niet ! – zelfs “apartheid” bestaan omdat Nederlands- en Franstaligen voor persoonsgebonden (onderwijs, cultuur, sociale zaken) aangelegenheden ressorteren onder eigen instanties.

Dat daar in Brussel meer dan gegronde redenen voor bestaan, is blijkbaar nog nooit tot die verlichte geesten doorgedrongen. Voorstanders van simpele oplossingen – en gaat niet enkel om MR-voorzitter Jean Louis Bouchez ! – hebben dan ook de oplossing gevonden: weg met de regionalisering en terug naar het zgn. “goede oude België” van weleer. De bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten moeten daarom terug in handen komen van België.

Dergelijke lieden denken dat zij “het warm water” hebben uitgevonden. Zij vergeten echter één ding: het systeem waarvoor zij zo hartstochtelijk pleiten… heeft in België gedurende ettelijke decennia bestaan. Het werkte echter niet en leidde tot eindeloze betwistingen. Men zat in een doodlopend straatje. Welnu: uitgerekend daarom werden een hele reeks bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. Die konden voortaan naar eigen inzichten maatregelen treffen die beter aangepast waren aan hun concrete situatie.

Maar dit zijn sommigen blijkbaar vergeten. Het is dan ook geen overbodige luxe om eens te schetsen vanwaar wij komen. Dit vergt uiteraard een blik in de geschiedenis.VAN WAAR KOMEN WIJ? De (Zuidelijke) Nederlanden bestonden aanvankelijk uit afzon-derlijke territoria: Brabant, Vlaanderen en Loon (Limburg) elk onder een autochtone vorst. Vlaanderen en Brabant (net als Holland, Zeeland, Friesland…) komen ca. 1400 in handen van het huis van Boergondië. Dit zijn Franse vorsten uit het huis van Valois. Loon echter behoorde tot het Prinsbisdom Luik en kende dus een heel eigen geschiedenis. Vanaf 1482 nemen de Spaanse Habsburgers de macht over tot 1713. Daarna worden Vlaanderen en Brabant bestuurd door de Oostenrijkse Habsburgers (1713-1792/94). De bestuurstaal is Frans.

Onder invloed van de “Verlichting” (“Aufklärung”) raken tijdens de 18de eeuw democratische opvattingen verspreid. De burgers willen meer betrokken worden bij het bestuur van het land. Dit kan enkel in een taal die de mensen probleemloos verstaan.

Lees verder

Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog: