Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor frontieres comté flandres
Graafschap Vlaanderen ca.1350

De machtshonger van het niet zo ‘douce France’:

Deze meest noordelijke regio van Frankrijk, grotendeels geprangd tussen de kust en de grootstad Rijsel, heeft nog steeds haar Vlaamse volksaard en eigenheid behouden. Niet moeilijk te begrijpen, want dit gebied vormt immers geen etnische grens met Vlaanderen maar eerder een staatkundige, een gevolg van jaren tegengestelde machtsbelangen van grootmachten. Eeuwenlang behoorde de streek, die nu door iedereen Frans-Vlaanderen wordt genoemd, immers tot het voormalig graafschap Vlaanderen of althans tot de grotere constellatie ervan. Een historisch en cultureel overzicht: lees verder…

Het centralistische Frankrijk wiste afkomst en geschiedenis uit. De Vlaming, Elzasser, Bretoen, Normandiër, Bask, Corsikaan… verfranst, hun eigenheid, taal, cultuur, identiteit uitgewist. Franse ambtenaren en de clerus werden zo ver mogelijk van hun geboortegrond hervestigd. “Nationalisme? Verraad van morele waarden,” volgens Macron.

Zogezegd

” Nieuwvlaamse repressieprocessen zonder proces. Degoutant.

Advocaat Fernand Keuleneer op facebook

Antwerps schepencollege gaat naam Delwaidedok nu al veranderen.

Ondanks de waarschuwing dat suggesties niet aanvaard worden, trok deze aanbeveling onze aandacht: “Gewoon De Weverdok. Als binnen enkele jaren Anuna Bart opvolgt blijft die naam nog een tijdje bruikbaar… “

Delwaidedok

Gedachten in gedichten

Anna Bijns: Priesters zijn menschen als ander liên

Weer geestelick, weer weerlick, boeren ofte prelaten,
Wy zijn arme, zondighe, crancke vaten,
Edel van deughdens, maer vol ghebreken.
Hoe compt dan dat wy malcanderen dus haten,
Beclappen, belieghen, draghen achter straten,
Die zelve totten ooren in sonden steken?
Dat het volck nu dynct, durft wel stautelick spreken,
En principalick van muenicken en papen;
En hoe zy de waerheit het zegghen oft preken,
Zoo fenynighe slanghen daer meer up gapen;
En of die priesters zom uut waren om rapen,
‘t En zijn gheen inghelen, maer menschen cranck.
Besiet u-zelven, aerme schurfde schapen,
Peynst, gaen zy cruepele, ghy gaet wel manck,
Ghy hoort oock gheerne in den buydel geclanck;
Eyst wonder of priesters gheerne pennynghen zien?
Ic zegghe: “Ic en diene om gheenen danck,
Priesters zijn menschen als ander liên.”

Afbeeldingsresultaat voor anna bijns

Schaemt u, ghy clappaerts, vul valscher suspitien,
Ghy mueght wel vreesen Gods stranghe punitien,
Als hy ten oordeele sal zijn gheseten.
Zy segghen dat die papen die beneficien
Coopen ende vercoopen; dees quade mailitien
Mercken zy wel, maer zy hebben vergheten
Hoe zy zelve het zweet van den aermen eten.
God weet hoe zom cryghen haer substantie,
Duer lieghen, bedrieghen, ontschryven, ontmeten,
Oft anders door wouckerie ofte finantie;
Bancheroute, dat is eene gemeene usantie,
Soo wel onder die Duytschen als onder die Walen,
Een quinckernel, dat’s die quitantie,
Zy en willen van tween niet een betalen.
Dit volck zeght: “Die muenicken en papen dwalen.”
En haer selfs hofken en willen zy niet wiên;
Merct u selfs crancheit en zeght zonder dralen;
“Priesters zijn menschen als ander liên.”

Of priesters oock met vrauwen ommegaen,
Ic en zegghe niet of ‘t en is qualick gedaen;
Maer zal men haer cranckheit daerom verbreyden?
Ghy, ghehuwede man, wilt my wel verstaen,
Ghy hebt ter kercken een huusvrauwe ontfaen
En hebt ghezworen onder u beyden
Dat ghy van malcanderen niet en zult scheyden,
Zydy altijts ghetrauwe uwen pare?
Ghy gaet u oock somtijts by andere vermeyden,
Of die priesters ooc somtijts hadden een care,
Die duvel die u quelt haerliêr oock tenteert,
Haerliêr lichaem als het uwe, gheseyt in ‘t clare,
Is tot alder cranckheyt gheinclineert,
Dit ghevoelt ghy in u-zelven als ghy wel jugeert.
Hier zoudy om dyncken als ghy yet zaecht gheschiên.
En segghen als yemant die priester accuseert:
”Priesters zijn oock menschen als ander liên.””

Of priesters ooc somtijts lachen en synghen,
By goet gheselschap danssen en sprynghen,
En of zy in vrueghden waren de meeste,
Sal men se begrypen met sulcken dynghen?
Al siet men haer oock een bacxken uut brynghen,
‘s Ghelijcx oock wachten met blyden gheeste,
Die nemmermeer en verheught is wel een beeste;
Zy moeten oock somtijts haer hertkin verlichten.
Peynst hoe gheerne ghy sijt in de feeste,
Daer vrueght hantieren vrau Venus nichten;
Of priesters oock saghen op schoone ansichten
Sal men se voor bouven hauden terstont
Ende haerliêr versmaden als boose wichten?
Peynst, wat goets smaect ooc wel in uwen mont.
Eer ghy priesters begrijpt gaet in u selfs gront,
En is ‘t dat ghy daer vint ‘s ghelijcx van dien,
Laet se onbegrepen en seght goet ront:
“Priesters zijn oock menschen als ander liên.”

Prince, achterclappers en lueghen-vinderen
Zullen zelden eens anders ghebreck verminderen,
Maer liever vermeerderen, elck zy op zijn hoede.
Of priesters misdoen wat mach ‘t ons hinderen,
Wy zijn al t’samen Adams kinderen,
Te samen-ghezet van vleesche en van bloede.
Men behoorde alle dynghen te keeren in ‘t goede,
Met den priesterlicken staet spotten noch gecken,
Maer doen ghelijck Constantinus, de vroede,
Die haerliêr mesdaet metten mantel wilde decken.
Dit zoude u met recht tot dueghden verwecken,
Die met achterclap haren tijt verquisten,
Met lueghenen der priesters fame bevlecken,
Zeyden zy noch niet meer dan zy en wisten.
Hoort ghy, Lutersche evangelisten,
Die Gods stathauders dus alomme bespiên,
Laet staen u clappen, ghy duvelsche artisten:
“Priesters zijn ooc menschen als ander liên.”

Antwerpen: na stilstaand verkeer, stilstaand vuilnis?

De bronafbeelding bekijken

Er komen dit jaar geen nieuwe sorteerstraatjes bij in Antwerpen. Dat liet de stad afgelopen weekend weten.
Deze foto (volg bruggetje) werd gisteren rond het middaguur genomen in Berchem aan de Frans De Vriendtstraat door een bewoonster.
Meer dan 45.000 Antwerpenaars maken al gebruik van de ondergrondse sorteercontainers. Maar de stad krijgt klachten over sluikstort en slecht sorteergedrag.

Onze bronnen vermelden nog andere problemen: geen toegang tot “gebruik”, kaart werkt niet, bomvol, ratten…

En wat gebeurt er nà het sorteren?

Cyclus

27 januari 2019

Gerelateerde afbeelding

Verkiezingsstrijd en de werkelijke inzet

In de voorbije periode werd mijn principiële strijd tegen de koers van de N-VA duidelijk uitgedrukt.  Deze vertrekt niet van een persoonlijke rancune tegen wie ook, zelfs niet tegen “den Grooten Leider”.

Door de inzet bij de volgende verkiezingen  is een waarde-oordeel over N-VA een echt dilemma.  Nochtans wil ik de zuivere lijn van een wijlen Mark Grammens, wijlen Clem de Ridder en wijlen Lieven van Gerven doortrekken.

De werkelijke inzet voor de volgende verkiezingen situeert zich op een veel langere termijn.  Zoals ik voorspeld had, MOETEN de Groenen, vanwege het establishment, aan het bewind komen.  De vrijmetselaar Luc van der Kelen heeft uit zijn werkplaats geklapt en gezegd dat er een blauw-groene as kan besturen samen met de Waalse partij(en).  Bij de Groenen, de Vrijmetselaars en de belgicisten van de VLD beleeft men momenten van gelukzalige opwinding.  Dankzij de kinderkruistocht van de spijbelaars omtrent Anuna De Wever, wordt het plaatje (voorrang voor de milieu-eisen) perfect ingevuld!  Men zal een aantal dure milieumaatregelen, onder druk van de straat en de verkiezingsuitslag, kunnen doorvoeren.  Het kostenplaatje zal gigantisch hoog zijn, cruciale sectoren treffen, en geheel ten laste gelegd worden van de laagste inkomen- en de lage middenklasse.

Aan de winst van de Groene Kerk zit nog een hele staart andere gevolgen aan vast; en één van de belangrijkste is het radicaal terugschroeven van de verworvenheden van honderd jaar Vlaamse Beweging.  Concreet vormen Groen en Ecolo al terug één (Belgische) fractie en ook bij de VLD krijgt men de bloeddruk omhoog van de belgicistische opwinding.  Bij gunstige verkiezingsresultaten zullen ze samenspannen en het terug unitair maken van regionale bevoegdheden op de agenda zetten (dank aan PS en andere Waalse steun).

Moeten we dan toch gaan schuilen achter de brede rug van de N-VA ?  Zij stellen terug hun strijd voor confederalisme voor; m.i. een goede poging om stemmen van Vlaamsgezinden te recupereren.  Maar in alle scherpte kan ik zeggen dat slechts de volgende stappen van hen geloofwaardigheid verlenen :

  1. Een officiële partij-verklaring, waarin ze betreuren aan een regering te hebben deelgenomen, waarbij heel de Vlaamse strijd in de diepvries werd gestoken;
  2. Het bevestigen dat personen en figuren uit de niet-politieke Vlaamse Beweging terug respectvol behandeld worden en samen met hen naar een oplossing uit het cordon wordt gezocht.

Tijdens recente persoonlijke gesprekken, ben ik tot de bevinding gekomen, dat de N-VA niet slechts een “cordon” tegen het Vlaams Belang voert; maar dat Vlaamse strijd-organisaties op de meest onheuse manier werden bejegend.  Zo is er bvb. het schofferen van bestuursleden van de IJzerwake, waarbij geen enkele nuance betoond wordt.  Tweedens hebben ze wetens en willens de V.V.B. tot een krachteloze organisatie gemaakt, met steeds op de achtergrond hun dreiging geen fundamentele kritiek te aanvaarden t.o.v. hun beleid.

De hamvraag is of in de N-VA  echte Vlaams-nationalisten een koerswijziging kunnen afdwingen??   Het Nationalistisch Verbond heeft immers 25 jaren lang – meest achter de schermen – geijverd om de Vlaams-nationalisten terug te verenigen.  Steeds stuitten ze op het meest categorieke njet!  Na de verscheidene recente karpersprongen, zeg ik hier dan ook nadrukkelijk : het enige waar we wel zeker van zijn bij N-VA is dat het neo-liberalen zijn.

Tijdens een recent interview in GvA (30.12.18) heeft de eerlijke econoom Pascal Paepen trouwens gezegd : “Studenten, kom in opstand tegen het slechte pensioenbeleid!”.  Inderdaad, de werkelijke redenen waarom studenten op straat zouden moeten komen, liggen op het vlak van de overheidsschuld, de aanleg van een vermogenskadaster en het drastisch inperken van elke privacy.

De voornaamste uitdaging voor de verkiezingen in mei, is het terugdringen van de “Groene Kerk”.  We stevenen af op het invoeren van beperking van meningsvrijheid en een lawine van vrijheids-beperkende maatregelen, als de Groenen met hun vazallen VLD en CD-V aan de macht komen.  Maar de N-VA kan slechts geloofwaardig worden, als ze niet confederalisme, maar wel volledige zelfstandigheid en nauwere samenwerking met Nederland op de agenda zetten.

Aan het echte verzet uit de Vlaamse Beweging : zoek een doctrine uit of een strategisch middel om deze “spijbel-revolutie” een halt toe te roepen!  Mijn steun is gegarandeerd!

Jos Wouters – Boom