IJzerwake

YW2019 affiche 250px

STEENSTRATE, HET WAAROM VAN DEZE LOCATIE.

Wat verenigt de bezoekers, speciaal de getrouwen van elk jaar, bij hun deelname aan de IJzerwake?  Naar we vermoeden is het hun onweerlegbare liefde en inzet voor Vlaanderen en het Vlaamse volk.  Zij komen bijeen in de weidsheid van de vlakte van Steenstrate, als een vervolg op de Bedevaarten van Diksmuide.

Steenstrate is één van de gedenkwaardige plekken van de “Groote Oorlog”.  Dit is te wijten aan twee gebeurtenissen :De tweede slag bij Ieper  (22.4-25.5.1915).  In Steenstrate bevonden zich de Belgische 6eDivisie, tezamen met twee Franse divisies.  Verder bevonden zich ook Britse en Canadese troepen in de nabijheid.  Zij stonden t.o.v. een grote Duitse overmacht, in feite 11 divisies, de reserve-eenheden meegerekend.  Deze slag is vooral gekend voor de eerste inzet van het beruchte chloorgas, dat tegelijk paniek en slachtoffers zou vergen.

Het eindresultaat van de slag was een minieme terreinwinst voor de Duitsers; ze namen Langemark en Pilkem in, maar daarna stabiliseerde het front terug voor jaren.  De Fransen leden hier ook grote verliezen, vooral door de gifgas aanvallen. Waardoor er achteraf een gedenkteken is geplaatst in de nabijheid van de Steenstrate-locatie.

De chemische aanvallen – een nieuwigheid in de oorlog – brachten niet het verhoopte resultaat en werden door een verdrag in 1925 sterk veroordeeld en verboden.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck

Op 26 maart 1917 sneuvelden in de frontzone van Steenstrate de gebroeders Van Raemdonck.  Deze jongens uit Temse werd gezamenlijk gevonden en gelden als een symbolisch bewijs van broederliefde tot in de dood.  Omdat de gebroeders Van Raemdonck ook verbonden waren met de Frontbeweging, gelden ze als één van de symbolen van de Vlaamse frontsoldaten.  Een bescheiden monument werd voor hen opgericht, op de plaats waar nu de IJzerwake plaatsvindt.  Zelfs voordat de IJzerwake bestond, werd er al jaarlijks een bloemenhulde gebracht op de dag van de IJzerbedevaart.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck
Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck graf

Toen er in de jaren 1996 en later onenigheid ontstond rondom het IJzerbedevaart-comité, werd eerst gereageerd door op de andere IJzer-oever te blijven.  Op  geen enkel moment is het tot de noodzakelijke toenadering gekomen, die in wezen over de toekomst-visie voor de Vlaamse Beweging ging.  Uiteindelijk heeft men in het nieuwe millenium besloten de jaarlijkse verzameling van Bedevaarders in Steenstrate te laten doorgaan. 

Het hele gebeuren is niet zozeer op te vatten, als een reactie op andere inzichten of evenementen.  De Vlaamse Beweging wordt te weinig als een constante gezien; een voortdurende poging om ons eind-ideaal te verwezenlijken.  Daarom bestaat de plechtigheid uit een religieus deel; de rituelen rond de herinnering aan de tijd en de actie sinds de Frontbeweging en de Vlaamse “State of the Union”.  Deze stand van zaken gaat uit van de morele aanspraken, die we na honderd jaren Vlaamse onverzettelijkheid, tot de onze kunnen rekenen.

De IJzerwake heeft door de steun van het VNJ en de quasi volledige Vlaams-nationale strijd-organisaties de funktie van gezamenlijke ontmoetingsplaats bevestigd.  Alle generaties, alle groepen, uit alle hoeken van Vlaanderen; komen er tesamen op deze enigszins magische standplaats.  Het is zowat zoals het Celtisch Festival in Lorient (Bretagne), dat we eveneens onze Vlaamse muziek en volksdansgroepen willen verwelkomen, op de tevens ingerichte IJzerfolk.  Meer dan enkel folklore, stellen we echter ook een realistische stand van zaken op.

De voorbije gebeurtenissen in Europa laten zien, dat de volkse krachten overal op eigenzinnige wijze doorbreken.  In deze geest wensen de inrichters van de IJzerwake, dat de toestroom van bewuste burgers naar ons evenement flink toeneemt.  Ongevraagd worden de volksverbonden krachten in Europa verwenst en tot vijand verklaard.  Dit komt in de eerste plaats omdat we ons nergens willen laten gelijkschakelen en de macht niet aan anonieme EU-middens willen overlaten.   De mondigheid van de individuele mens wordt gevoed door de moeizame strijd, die we sinds de Frontbeweging hebben gevoerd. 

De vlakte van Steenstrate is evenzeer een historische plek als Diksmuide.  Alhoewel we enkel kunnen verlangen naar de tijd dat we ook aan de IJzertoren terug een plechtigheid kunnen inrichten.  Om dit te bereiken dient de morele kracht van het IJzerwake-comité versterkt i.p.v. verzwakt te worden.  Dit kan weer groeien op de 18e IJzerwake, op zondag 25 augustus e.k. bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck  (Steenstrate – Zuidschote, gemeente Ieper).

Jos Wouters, Boom

Gelukkige Moederkensdag!

Aan de moeders van Vlaanderen op het moederfeest van 15 oogst

Wij hebben u, moeders, ooit nog gevierd
op ‘t feest van Moeder Maria ten hemel gevaren;
Het was de tijd toen de dagen trager nog waren
en ‘t leven nog niet door de smartphone bestierd.

Nu wordt in de meimaand voor moeder gefeest,
omdat de commerce en de loge dat hebben bevolen.
De kindjes, destijds nog geboren in blaren van kolen,
zijn lang voor de kolen ontgroend en verweesd.

Wie durft nog geloven de dag van vandaag,
wordt door de moderne profeten voor sukkel versleten
en zij decreteren wat ieder mag eten en weten
en wie hen niet volgt, vatten zij bij de kraag.

Gij, oudere moeders in Vlaanderen mijn land,
die hebt geleefd in een tijd van broedertwist en schande
en troost gingt brengen in “pensionaten” allerhande,
ik reik u dit vers en ik reik u mijn hand.

Afbeeldingsresultaat voor roos animated gif

Al past gij niet goed in ‘t moderne gewricht
en zijn al vele moeders in Vlaanderens aarde begraven,
aan hen en aan u, het geduldig geslacht en te brave
offreer ik, symbolisch een roos, dit dankbaar gedicht!

Hector van Oevelen

Dit gedicht van de Hofdichter werd op 16 augustus 2018 gepubliceerd in ‘t Pallieterke

Grote broer verzet zich tegen liegende junior…

… want “de familie krijgt een slechte naam”.

wij liegen de wever

Onze redactie noemt hem de “Grote Leider”; broer Bruno is minder kwistig met complimentjes: de “Liegende Leider”.

Kain – Telkens als de liegende leider in het politieke moeras bijna kopje-onder gaat, verschijnt op de oever van de poel zijn broer: gewezen CIA-agent Bruno De Wever.

Slechte naam – “Nu moeten we toch eerst de erelijst van de liegende leider even oplijsten. Het Vlaams Belang vernietigd. De socialisten uit het Antwerpse stadhuis gejaagd. De PS uit de federale regering verdreven. De Vlaamse autonomie versterkt. De monarchie afgeschaft. De Senaat afgeschaft. De provincies afgeschaft. De particratie afgeschaft. De lijststem afgeschaft. Het bedrog met de opvolgers afgeschaft. De ministeriële kabinetten afgeschaft. De onderwijskoepels afgeschaft. De zedenleer afgeschaft. De wereldoriëntatie afgeschaft. De migratiestromen afgeschaft. De bestuurlijke wirwar in Brussel afgeschaft. De politieke cumul afgeschaft. De politieke benoemingen afgeschaft. De federale regelneverij afgeschaft. De regionale regelneverij afgeschaft. De lokale regelneverij afgeschaft. Het begrotingstekort afgeschaft. De kinderarmoede afgeschaft. Kris Peeters afgeschaft.

“Op zijn broer, nooit verder gekomen dan een eeuwig herhaald opstel over de Vlaamse Beweging, maakt dat alles weinig indruk. Vanuit de duinen van West-Oostduinkerke, niet toevallig waar Irma Laplasse woonde, fileert hij bladzijden en bladzijden lang de N-VA, die hij wegzet als een fascistische partij geleid door een stel in democratische schapenvacht gehulde neonazi’s. Daar is iets van natuurlijk, maar men verwacht een dergelijke afrekening niet van de broer van de voorzitter, gestudeerden zullen zelfs hopen dat een wetenschapper een genuanceerder oordeel velt. Bruno De Wever is wel docent aan de Universiteit Gent, dat moeten we erbij zeggen.

“‘Maar waar ik dus niet tegen kan,’ besluit de professor zijn tirade, ‘is dat liegen van hem. Eerst zegt hij dat hij zeker zes jaar burgemeester blijft. Een week later dat hij géén burgemeester blijft maar als de kiezer op hem stemt minister-president wordt. En als de kiezer dan effectief op hem stemt, wordt hij toch geen minister-president. Zo krijgt onze familie een slechte naam.’”

Afbeeldingsresultaat voor kaaiman de tijd

Geleend bij facebook. Auteur: Kaaiman (Koen Meulenaere)

De Grote Leider staat weer op de barricades voor de redding van het vaderland

Meer info bij Chepri

“Na een partijtje dollen met de mestkevers moest er overgegaan worden tot een witwasritueel.”

Na twee maanden schijnvertoning stelt Bart De Wever zijn morele superioriteit ten toon

Ziezo, na twee maanden bakkeleien voor niets mogen de glunderende tsjeven en blauwen hun beste pak weer uit de kast halen voor de groepsfoto aan het Martelarenplein. Als mummies die uit hun kist kruipen, een regering van verliezers, Belgischer kan haast niet. Het mineure probleem dat het Vlaams Belang de verkiezingen gewonnen had, ja, dat vergde enig temporiseren en vulde bijna de gehele komkommertijd.

Uit: De “Muur” van het Grote Gelijk van Johan Sanctorum

Bebossen? Met windmolens, maar niet met bomen.

“Wil de Vlaming dan niet investeren in het aanplanten van nieuwe bossen? Natuurlijk wel en zelfs zonder een beroep te doen op subsidies. Alleen, hij durft niet. Want wie vandaag een weide of bouwgrond wil beplanten met eik of den ziet zijn eigendom onmiddellijk devalueren tot een toekomstige inkomstenbron voor beleidsmakers. Als hij na enkele decennia een aanvraag zou indienen om een deel van zijn toenmalige aanplanting weer te ontbossen, dient hij daarvoor immers de rekening te betalen. Met een beetje pech mag hij zelfs helemaal niet kappen. Voor heel wat mensen is die rechtsonzekerheid veel te groot om initiatief te nemen.”

Lees: Uit pure angst blijven weilanden van keuterboeren boomloze graswoestijnen

En dan nu de belevenissen uit een Kempens dorp. In de jaren ’70 werden de weiden van een afgebroken hoeve verdeeld over de kinderen. Het dorp breidde uit. De weiden werden opgewaardeerd tot bouwgronden, elk ca. 1500 m2. Ze bouwden er zelf een huis en schonken hun kinderen ook een stuk om erop te bouwen. Eén van de zonen besloot nadat hij voor zichzelf twee percelen hield, er een huis op bouwde, twee andere aan zijn enige dochter te schenken, die er ook een woning op bouwde voor haar gezin. Nu had hij nog enkele percelen die hij niet direct wou verkopen (… eventuele latere bestemming: kleinkinderen), maar ook niet braak wou laten liggen. Hij plantte er jonge kerstbomen op. Enkele jaren later verkocht hij telkens met Kerstmis een aantal boompjes – of gaf ze weg aan familie/buren – tot er uiteindelijk nog slechts ca. 1/3 van het aangeplante aantal overbleef. En toen doken de groene jongens op. Legden klacht neer. De man kreeg een proces wegens rooien zonder toestemming/kapvergunning in… bosgebied. Met als resultaat dat hij een fikse boete moest incasseren. Om die te kunnen betalen moest hij ten minste één perceel verkopen… dat dan plotseling opnieuw als bouwgrond beschouwd werd. Alle bomen verdwenen en een huis kwam in de plaats.

Een jachtgebied van een adellijke familie werd te koop aangeboden. Natuurpunt kon het bemachtigen. Eeuwenoude kerkpaden, wandelwegen, boswegeltjes werden plotseling verboden gebied. Prachtige Amerikaanse eiken en 5 m hoge rododendron, waar elke jaar duizenden wandelaars naar kwamen kijken, werden gerooid want… geen streekeigen planten. In de plaats kwamen een zgn. “poel” om amfibieën te lokken, werd er gras gezaaid waar er schapen kunnen grazen… Spijtig dat noch de amfibieën of de schapen wilden meewerken. De “poel” werd gewoon een droge put; de schapen negeerden de schrikdraad, braken uit en vraten de schors van de resterende berken. De groene jongens waren vergeten de schapen in de winter hooi te geven. De berken overleefden de aanval op hun schors niet. De reeën zijn verdwenen. Hun biotoop is verstoord door prikkeldraad en tekort aan voeding. Eekhoorntjes en konijnen werden zeldzaam. Nog steeds worden hele stukken bos gerooid… zogezegd om het oude heidelandschap te herstellen. Quod non. Het werd een wildernis met netels en bramen. En wij, wij kunnen daar niet meer gaan wandelen of – zoals vroeger – de bossen proper houden door omgewaaide bomen te halen en takken te sprokkelen. Voor Natuurpunt telt slechts het geld. De gerooide bomen – eiken – werden verkocht aan houthandelaars en zagerijen. Het waaibomenhout mocht blijven staan want… natuureigen, waarmee het gemengde bos – loof- en naaldbomen – van dag tot dag meer verschraalt en de grond verzuurt.

Meteen de reden waarom de partij Groen en de zakkenvullers van Natuurpunt hier absoluut niet geliefd zijn. Groene terroristen!

“Als zelfs een simpele goeiedag niet lukt…”

Uit: HLN “Belgische stilstand lijkt compleet: als zelfs een simpele goeiedag niet lukt”

Lang geleden lukte het wel, niet met één maar met talrijke goededags…

Guldensporenslag: in het midden Vlamingen met goededags

Alle gelijkenissen met de huidige toestand zijn louter toevallig. Namen en politieke beslissingen zijn inwisselbaar met het heden: