Tom is hip!

De tijden veranderen. Vlaams Blok werd Vlaams Belang. De voorzitters veranderen. We zien Karel Dillen niet echt in een studentencafé pinten tappen…

De eerste studenteneditie van ‘Tom op Toer‘ in Gent was een geweldig succes. Nu is Antwerpen aan de beurt! Wil je weten waar het Vlaams Belang écht voor staat? Wil je even spreken met onze voorzitter Tom Van Grieken? Kom dan op maandag 25 oktober vanaf 21u een gratis pint drinken in studentencafé Barbier (Stadswaag 17, Antwerpen). Tot dan!

“Hij sluimert nu…”

Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, zo fier op’t trotse gouden veld?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand velt?
Ziet gij de bloed’ge ogen gloeien?
Ziet gij zijn maan zo breed verward?
Die leeuw is onze leeuw van Vlaand’ren, die rustend nog de wereld tart.

Hij sloeg zijn klauwen op het oosten , en’t oosterheir vloog sidd’rend heen.
Zijn klauw vernielde d’halve mane, van d’ ongetemde saraceen!
Dan toog hij verder naar het westen, en schonk hun dapperheid te loon , aan d’onversaagdsten zijner zonen, een konings of een keizerskroon.

Hij sluimert nu der walen koning.
Beknell’hem hem vrij in ijzren band.
Hij sturen nu zijn roversbenden, tot op des leeuwen vaderland.
Maar zo de leeuw ontwaakt, gij rov’ren,wordt ge allen door zijn klauw verscheurd,dan wordt uw trotse wite lelie,
door hem met bloed en slijk besmeurt!
(J.De Laet)

Cyclus

HET FATA MORGANA VAN 2024

De laatste aflevering van Cyclus ging over het manipuleren van het denken, dat al langer aan de gang is.  Bijna gelijktijdig kwamen er ook berichten met gelijkluidende “inhoud”, zoals het op “Golfbrekers” gepubliceerde gesprek van Karel van Wolferen:  (“Verzet tegen de voorgeschreven werkelijkheid – Café Weltschmerz) en het bericht (podcast) van Dr. Vernon Coleman : “De ijzeren voorgeschreven werkelijkheid”.  Bij heel het verzets-spectrum is er voortschrijdend inzicht in het bestaan van een soort “digitale” Orwelliaanse spraak, waar iedereen verondersteld wordt aan te geloven.

Het onderwerp over de zgn. grote Vlaamse “Reset”, waarover in de fora oneindig wordt gedebatteerd, komt met deze wetenschap in een ander daglicht te staan.  Als men de verschillende debat-clusters volgt, dan is het onderwerp van de mogelijke Vlaams-radicale meerderheid in 2024 een top-onderwerp.   Een specifieke groep politiek bewusten voert daar een eindeloze discussie over.  Dan is er gelukkig ons aller “Standaard” (van zaterdag 9.10.21) die ons in de glazen bol van “den Grooten Leider” laat kijken.

Laat ons de zaak even brutaal op punt stellen.  In 2024 komt er, volgens de huidige verhoudingen, helemaal geen “Vlaams-nationale” paradigma wissel.  Deze moeilijke term verklarend: het denkkader waarin de leidende actoren handelen, zal niet doorbroken worden; te wijten aan het feit dat de heersende politieke klasse haar “voorgeschreven werkelijkheid” moet volgen vanuit de werkelijke macht, waartoe ze zich verbonden hebben.  Bart De Wever geeft zelf aan dat die toekomstige partners thuishoren op de “stortplaats van de geschiedenis”.

Ter verduidelijking wil ik nog eens de houding schetsen, zoals ik die in de N-VA zie.  De Wever vertolkt inderdaad de mening van velen (maar niet allen) in de partij.  Er heerst bij de heersende klasse een laaiende haat tegen het Vlaams Belang, maar ook tegen onafhankelijke Vlaamse Bewegers die niet in hun kraam passen.  Die houding kwam reeds tot uiting op 25 mei 1977, toen het Egmontpact werd bekendgemaakt, en ik ’s anderendaags mijn partijkaart terugstuurde. Degenen die ooit verzet pleegden tegen de “”alwetendheid” van de VU-Spirit-N-VA modellen moeten niet rekenen op vergiffenis van de resp. partijtop, niet in het huidige en niet in het volgende leven.  De ontmenselijking van tegenstanders is daar niet gestoeld op ethische of programmatorische basis, maar op blinde volgzaamheid van de Leider en diens organisatie.

Dit sluit sociologisch aan bij het denken, dat vanaf het VNV in bepaalde Vlaams-nationale kringen gold (geldt) : “Trouw aan den Leider tot in het oneindige”.  Een goed voorbeeld daarvan is Geert Bourgeois die zich breeddenkend voordoet, maar die nooit met echte Vlaams-nationalisten van buiten de partij zal willen “kersen eten”.

In de N-VA treffen we de nieuwe “progressieve Vlaming” aan: dat vond ik door te grasduinen in de plaatselijke besturen.  De trend is ronduit neo-liberaal, pseudo-conservatief of LGTB-gezind.  Men kan goed observeren dat bij de N-VA besturen de LGTB vlaggen een ereplaats krijgen en dat er zelfs voorrang wordt gegeven aan deze veelkleurige  vlaggen t.o.v. de Vlaamse kleuren.    De kennis van de plaats en geschiedenis van de Vlaamse Beweging en haar ontvoogding staat daarentegen op een laag pitje.

Het land Belgie wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige sturing van de politiek vanuit de achterliggende “geheime” conclaven.  Een klein voorbeeld daarvan was het beraad van Poupehan.  De sturing gebeurt door captains of industry, op plaatsen zoals de Cercle Lorraine” en bepaalde geheime etablissementen en vooral door “de Vrijmetselarij” en de daarrond cirkelende planeten.   Wat “De Wever” of wie ook (op voorhand) al verklaart, wordt vast ingeperkt door de taboes die een politieker niet mag overschrijden…Al diegenen die dromen van welwillende partijleiders, na duidelijke verkiezingsuitslagen, moeten weten: “Verkiezingen dienen enkel voor de show”.  Niet voor niets is top-verrader Jos Geysels tot minister van staat benoemd.

Leggen we ons daar dan bij neer?   De wereld-economische machten manipuleren ook de verkiezingen, zoals het voorbeeld van Joe Biden heeft laten zien.  Maar voor het eerst hebben “verzetskringen” uit onderscheiden middens, in vele landen, actie ondernomen.  Als het goed is kan het ook gezegd worden: in Vlaanderen is de Vlaamse regering niet meegegaan in de verdere uitrol van de “Corona-dictatuur”.  We raden Jan Jambon volhoudendheid aan. 

Dus we kunnen nu in 2021 al tot inzicht komen.  Men plant tenslotte ook een grandioze viering van 200 jaren Belgie in 2030.   Enkele vaststellingen:  de VLD heeft een dergelijk crimineel peil bereikt, dat deze geen enkele optie van verkiesbaarheid zou verdienen;  men kan geen fatsoenlijk mens blijven als men lid wordt of steun verleent aan de Vrijmetselarij;  de N-VA heeft nog niets verwezenlijkt voor Vlaanderen en is daar ook in de toekomst niet toe in staat;  op het hoogste machtsvlak vindt men het beleid van de PvdA (communisten) en VLD (liberals) vanuit dezelfde sofa.

In Nederland is nu de “afschuwelijkste rituele” kinder-misbruikzaak in de belangstelling gekomen.    Mijn diepe achting voor Huig Plug en vertegenwoordigers van PVV en FvD, die de zaak niet laten rusten.  Heel het occulte netwerk , ook in België, steunt op het misbruik en de wandaden van een gecombineerde elite uit politiek, gerecht en zakenwereld.  Ze voeren nu de “corona-psychosen” aan om de burgers helemaal tot slaven te maken.

Daarom de oproep, zolang de digitale wereld nog niet op slot is gedraaid : reageer, zelfs onder pseudoniemen consequent op de fora!  Laat horen dat we, ingewijden, niet alleen staan!

Om onderscheid te maken waar het op aan komt een citaat uit het boek Wijsheid, 7, 7-11:

“Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
En ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en
onmetelijke rijkdom lag in haar handen.”

Hier staan wij dus : Strijders voor de vrijheid.

Jos Wouters, Boom, 11.10.2021

  • The Great Reset is gedoemd om te falen.  Willem Engel – Paul Frijters.: video
  • Dr. Vladimir Zelenko takes a big Risk by telling all:  video
  • Do Covid Vaccines replace the Soul?  By Pablo  (henrymakow.com
  • Standaard:artikel Bart De Wever, blz. 12, nummer van 9.10.21
  • Olifant in de kamer : sadistisch, ritueel kindermisbruik – Erik van der Horst en Gideon van Meijeren – café” Weltschmerz video

Toogplakkers, The Mixed of The Melange Brothers…

Deze namen circuleerden voor de groep die later bekend zou worden als

“De Strangers”.

Het verhaal van De Strangers uit de doeken doen is geen sinecure. Door de jaren heen zijn de feiten wat vertroebeld en zijn er nogal wat slordigheden in hun verhaal geslopen. Er werd ook al eens aan de bezetting gesleuteld. Daarom als aanloop alvast een kort alfabetisch overzicht: Ernest Adriaensen, vervanger van René Van Laken; Alex Boeye, medeoprichter; Pol Bollansee, die in 1984 overleed; John De Wilde; Gust Torfs, die in 1964 de groep verliet; René Van Laken en Bob Van Staeyen. In 2002 zei, naar aanleiding van de viering 50 jaar Strangers, schepen voor Haven Marc Van Peel het volgende: “De Strangers, dat is Antwerpen, met al zijn plezante en astrante (plezierige en brutale, stoute) kanten.” Naar die kanten en facetten gaan wij de komende alinea’s graag op zoek.

Lees er hier meer over: https://vivavlaanderen.radio2.be/de-strangers/biografie*

Uit 1958 traden ze nog op met Nederlandse (ABN) en Engelstalige liedjes. Dit konden we nog op de kop tikken:

In een hogere versnelling? R.I.P. “Vrij & vrank”

‘t Pallieterke ligt vele Vlamingen nauw aan het hart. We schreven eerst “lag”, maar dat klopt niet. Dat we niet meer op ‘t Pallieterke geabonneerd zijn of wekelijks naar de krantenwinkel trekken om de nieuwste uitgave te kopen, dat we het niet meer lezen, behalve dan het stukje op facebook of op de webstek PAL NWS, wil niet zeggen dat we er niet meer mee begaan zijn. Integendeel. Mocht ‘t Pallieterke terug “vrij en vrank” verschijnen zoals we het van generatie op generatie gekend hebben, ermee vergroeid zijn, dan zouden we het als eerste terug omarmen. Geestelijk en financieel. Maar dat is echter niet het geval. Integendeel zelfs. Mogen we onze triestige stemming vertolken in onderstaand lied?

Vrije geest H.P. beschreef zijn frustratie en ontgoocheling in onderstaand stukje:

Het Pallieterke, mijn ex – lijfblad in woelige wateren!

Jarenlang was het Pallieterke de rots in de branding voor alles wat Vlaams en rechtsgezind was.  Ontstaan na WO II  tijdens de repressie-terreur van de Belgische bezetter,  tegen alles wat Vlaamsgezind was,   was het toen in zeer moeilijke omstandigheden,  een lichtstraal in de duisternis, en een steun voor de vele Vlamingen, slachtoffers van deze Belgische, tevens rode én loge-terreur. Het werd dan ook aangevallen op alle mogelijke manieren… Het was immers een rioolkrantje dat diende te verdwijnen, dixit Camiel Huysmans. Ondanks alles bleef het Pallieterke stand houden.  De Polderbizon had ten andere een gratis abonnement.  Een exemplaar werd trouwens vernield door een “bomaanslag” in zijn brievenbus

Toen de oude garde vertrokken was naar de eeuwige jachtvelden, draaide echter de wind.   Men moest immers met zijn tijd meegaan.   Dit bleek ten andere ook al uit de inhoud met bepaalde artikels, die eerder thuis hoorden in De Morgen en Humo.  Het slaafse meeheulen met de Covid 19(84) samenzwering en terreur,  deed dan ook definitief de deur dicht.  Over de 2 Olifanten in de kamer heerste er ook een oorverdovende stilte, in tegenstelling tot vroeger, toen de “Oude garde” hier wel durfde naar verwijzen.  Men had dus zijn ziel, zoals Faust, verkocht aan de duivel.  Deze Oude Garde moet zich dan ook elke dag in het graf omkeren. Door dit verraad spuwt men immers op hun graf. (vrij naar Boris Vian).

Ondertussen was er een nieuwe ploeg aan het bewind gekomen, met verruimers om het blad salonfähig te maken, een operatie die echter maar een kort leven beschoren was.

Een citaat uit een onverdachte bron van de hand van Bruno Struys, informeel medewerker (I.M.) van ‘tScheldt:

https://www.demorgen.be/nieuws/hoofdredacteur-t-pallieterke-de-laan-uitgestuurd-ook-columnist-vertrokken~bba296ad/

“Na een jaar komt een einde aan de vernieuwingsoperatie van Wim De Smet (51) aan het hoofd van het Vlaamsgezinde ’t Pallieterke. De Smet gaf een lange carrière bij Het Laatste Nieuws op toen hij in januari overkwam. Hij moest het 75 jaar oude weekblad afstoffen en er een volwaardig rechts-conservatief blad van maken dat op ieders salontafeltje kan liggen. ..

Tegelijkertijd kreeg ’t Pallieterke ook een verbeterde onlineversie, doordat de uitgeverij de nieuwssite SCEPTR liet vervellen tot PAL NWS…”

Dit citaat maakt al veel duidelijk. Als het op ieders salontafeltje kan liggen,  dan is het eerder een gratis reclameblaadje,  zonder inhoud, totaal ongevaarlijk voor het regime, maar ook nutteloos voor de Vlaamse zaak.

Ook anderen verlieten het gehavende schip, nog een citaat uit de voormelde bron :

“ Samen met De Smet vertrekt echter ook Alain Grootaers. De columnist had zijn lot aan dat van De Smet verbonden. Grootaers raakte bekend als manager van De Kreuners, journalist van Panorama en later ook hoofdredacteur van P-Magazine. “Ik was begin dit jaar gevraagd door oud-collega Wim De Smet die een nieuwe wind wou laten waaien”, zegt Grootaers. “Nu hij opstapt, heb ik ook mijn conclusie getrokken.” Grootaers heeft intussen al een column bij Doorbraak. Begin september heeft ‘t Pallieterke ook de samenwerking stopgezet met freelanceredacteur Kristof Luypaert. Volgens Van Camp staat zijn vertrek los van dat van Grootaers en De Smet. “Toeval”, klinkt het. “Mijn project liep daar af en ik heb intussen een nieuwe opdracht aanvaard”, bevestigt Luypaert. “Ik ben in alle vriendschap vertrokken.” Volgens Apache gaat Luypaert nu voor het Vlaams Belang werken, maar dat wil hij niet bevestigen noch ontkennen. Voor hij in de zomer van 2020 naar Pal NWS kwam, was Luypaert de communicatiemedewerker van N-VA-Kamerlid Michael Freilich.“

En hier stellen er zich  dan vragen over de verruimers (sic):

  • Wim De Smet, komende van het Laatste Nieuws, de logegazet bij uitstek
  • Alain Grootaers van de Kreuners (en Couscous kreten)
  • Luypaert medewerker geweest van Freilich.

Kortom, naar mijn bescheiden mening: een verzameling logemollen en hasbara trollen!  Het gaat mijn rechttoe-rechtaan verstand te boven hoe men dergelijke sujetten kan binnenhalen in een satirisch-kritisch Vlaams-nationaal weekblad met stamboom. Wie is verantwoordelijk voor de open toegang tot het Paard van Troje? Wie trok aan de touwtjes? Iemand die ervaring heeft met dergelijke “verruimers” zodat of opdat het Vlaams-nationale gedachtengoed versmacht wordt onder het dekbed van de raison d’état?

Moest daarbij onwillekeurig terugdenken aan professor Eric Defoort zaliger die de VVB ging vernieuwen. En of dat gebeurde: zowel hele afdelingen als trouwe leden gingen prompt op de loop nadat hij de actieve bewegers van de VVB als nuttige idioten had bestempeld die hun tijd aan bezigheidstherapie besteedden.

De VVB heeft nooit zoveel persaandacht gekregen als toen: https://www.hln.be/binnenland/defoort-neemt-ontslag-als-voorzitter-vvb~a68dedd5/ met titel en citaat: “Defoort neemt ontslag als voorzitter VVB – Redactie 27-08-09, 09:24 Laatste update: 26-09-15, 07:59 [X]

“Eric Defoort heeft woensdagavond ontslag genomen als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De “linkse en veranderingsgezinde” voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging vond niet genoeg medestanders voor de verandering die hij beoogde, schrijven de kranten van Corelio. (belga/mvdb)”

Dit bracht de VVB dan ook op de rand van de afgrond. En kon zich nadien ook niet meer van het débâcle herstellen. Wie trok hierbij aan de touwtjes?

Deze verruiming heeft dan alle kenmerken van een operatie “beschadiging” via infiltratie van mollen onder de dekmantel van de “vernieuwing en modernisering”. Een dergelijke beschadigingsoperatie heeft zich de laatste tientallen jaren ook voorgedaan bij andere Vlaamse en rechtsgezinde organisaties. Het voorbeeld bij uitstek is het IJzerbedevaartcomité, nu een “Agitprop” in dienst van de Belgische bezetter.

Blijkbaar zijn er toch nog enkele mensen met gezond verstand bij het Pallieterke en werd er ingegrepen. Hebben deze uiteindelijk Golfbrekers gelezen? Toch wel eigenaardig vermits er in ‘t Pallieterke van verleden week nog extra bladzijden aangekondigd werden (… meer advertenties), waardoor het meer en meer op het ter ziele gegane zondagse bakkerskrantje zal lijken.

Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn blijft af te wachten.  Ondertussen is er wel een haast onherstelbare schade aangericht.   Het vertrouwen is zoals de maagdelijkheid: die kan men  immers maar één maal verliezen… En dat zal ook de bedoeling geweest zijn. Het feit dat De Morgen en Apache er mee uitpakken, wijst op een de(r)gelijke “operatie beschadiging” door het regime: https://www.apache.be/paywall/10084?destination=/2021/09/29/t-pallieterke-ligt-op-apegapen. Slechts dit kon men lezen, de rest zit achter een betaalmuur:

“t Pallieterke ligt op apegapen “ 29 september 2021 Tom Cochez  –

Een jaar na de vernieuwings- en verruimingsoperatie rond ’t Pallieterke en de digitale variant PAL NWS blijft van de redactie van het extreemrechtse weekblad ‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’ nauwelijks nog iets over.”

Beiden bronnen kunnen én willen hun leedvermaak dan ook moeilijk verbergen…

Zoals ik reeds vroeger al meermaals heb geschreven,  velen onderschatten nog altijd het gevaar van dit rot corrupte Belgische regime, dat nu met Vivaldi een tandje heeft bijgestoken. En als het met infiltranten niet lukt, dan zijn er nog de DDOS aanvallen om een “gevaar uit te schakelen”. Golfbrekers kan daar van meespreken.   Of een regelrechte vendetta, zoals momenteel tegen ‘tScheldt :https://www.tscheldt.be/nooit-geziene-totale-aanval-van-regimepers-op-tscheldt/?mc_cid=14e109a1ac&mc_eid=ace5ab94e5

Vrij en vrank, goed hart, naar eigen aanvoelen: geen slecht karakter,

uw trouwe H.P. “

Nvdr: Wie nog een authentiek Pallieterke wil (her)lezen, kan deze opvragen bij ADVN: hierbij twee voorbeelden uit 1947 en 1981:

https://pallieterke.advn.be/pdf/1981/19810528_037_022.pdf

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vluchtelingen-welkom-het-einde-van-europa.png

In juli klonk Gerolf Annemans nog zo in het EU-parlement, d.w.z. toen de Afghaanse crisis nog aan het sluimeren was… Het ging van kwaad naar erger…

“Ik breng u even bij eerste van enkele studiedagen van onze Europese fractie in Trieste, de terminus van de fameuze Balkanroute. Getuigenissen die ons perplex achterlaten. De meest pakkende en indrukwekkende getuige was hier Fausto Biloslavo die de bronnen van de Balkanroute zeer goed kent.

Hij was reeds in de vorige eeuw gevangene van de Russen in Afhanistan. Hij is bekend van verschillende televisiereportages ter plaatse in Afghanistan maar ook in Bosnië waar de “gekleurde mannen” in kleine of grote groepen na maanden stappen de buitengrenzen van de EU bereiken. Hij toont er enkele van.

Dappere betogingen in Kabul die weliswaar op het eind uit elkaar geschoten worden door wild uitziende taliban. Ook een schrijnend verslag van de wijze waarop het Westen de mensen van de Pansjirvallei in de steek heeft gelaten zelfs toen de Pakistaanse luchtmacht de dappere strijders van de zoon van Massoud uit elkaar kwam schieten. Geen No-fly-zone deze keer, maar een gruwelijke uitlevering van Pansjir aan de schurken van het nieuwe regime.

En dan de reportages over de laatste fase van de Balkanroute op enkele kilometers van hier. Migratie is een miljardenbusiness. En ze komen nu vanuit Pakistan en Bangladesh. Met vervalste verhaaltjes over Afghanistan die hen door NGO’s worden ingefluisterd als excuus om hier beter in het asiel te kunnen binnenglippen. Ook de Afghaanse jeugd zélf komt nu hierheen. Ze verlaten tegen betaling van vele duizenden dollars hun land dat voor lange tijd een zwart en hopeloos gat dreigt te zullen worden.

Fausto Biloslavo stapt met hen mee. Tijdens hun pauzes op weg naar het Eldorado West Europa reciteert een jongeman uit Bangladesh zijn koranverzen. Als ze in Bosnië door politiemensen te veel worden gehinderd, komen ze van hun onverharde voetpaden naar beneden om de doorgang te beletten voor auto’s. Ze leggen zich massaal over de weg en scanderen luid “Allahu Akbar”. Iconische beelden.

De laatste Bosnische stad voor de grens met de Europese Unie is Bihac, waar de problemen met de ononderbroken stroom migranten immens zijn. Mensen in Bihac organiseren zich om te protesteren. Ze protesteren tegen de hypocrisie van de Europese Unie die enerzijds grenzen hanteert maar anderzijds de migratiestromen welkom heet en hen dus eindeloos blijft aantrekken.

De Balkanroute wordt “The Game” genoemd, een cynisch spel. Theoretisch is asiel aan voorwaarden gebonden maar tegelijk wakkert de EU een hele neven-industrie aan van NGO’s die de Pakistanen en Afghanen begeleidt in de procedure, ook hen leert met welke leugens over hun afkomst ze de meeste kans maken in de procedure. Ook al zijn de meesten al van veel langer dan de Afghaanse machtsovername onderweg : ze zijn nu plots allemààl Afghanen die “de hel van de taliban zijn ontvlucht”.

Sinds ze hoorden dat minderjarigen van Europa nu niet meer mogen worden uitgewezen, zeggen ze allemaal dat ze minderjarigen zijn. De NGO’s, zo beklaagt tijdens onze ontmoeting Pierpaolo Roberti, de LEGA-minister voor Migratie van de regio Trieste zich, hebben onlangs nog een verdrag dat hij met Slovenië had afgesloten over verplichte terugname van illegalen, door rechtbanken laten vernietigen op basis van Europees Recht. Hij vreest daardoor het ergste voor de komende maanden.

Illegalen, ongewenst langs beide zijden van die grens zijn het voorwerp van een cynisch spel en een cynische miljardenbusiness van mensenhandelaars, NGO’s en de Europese Unie. De Europese Unie is niettemin ten aanzien van al die illegalen dus bijzonder hypocriet en dus zowel de protesterende Bosniërs als de NGO’s geven interviews waarin ze voor het einde van de hypocrisie pleiten door gewoon de grenzen onbelemmerd open te zetten.

Hypocrisie langs alle kanten met andere woorden. De redenen liggen voor de hand. De Europese Unie is bezig ons continent, ieder van u, onder te dompelen in een migratie waar wij niks mee te maken willen hebben.”

Gerolf Annemans vanuit Triëste – (20+) Gerolf Annemans | Facebook

Bihac: bevolking protesteert tegen aanhoudende toestroom landverhuizers:

De nieuwe Balkanroute via Albanië:

Een kennismaking met b.g. journalist Fausto Biloslavo:

Nigel Farage bevestigt dat elke landverhuizer zich nu een Afghaan noemt… zoals elke Marokkaan, elke Libiër, elke Egyptenaar…. zich na Merkels welkomboodschap een Syriër noemde:

https://www.thetimes.co.uk/article/nigel-farage-embarrasses-priti-patel-by-finding-migrants-in-essex-hotel-dsfgk5x39

Onze redactie struinde op het www op zoek naar “Afghanen-die-de-hel-van-de-taliban-ontvlucht-zijn”:

Deze video over een gerenommeerd hotel in Scarborough, waar de Britse regering de Afghaanse gasten ondergebracht heeft, laat weinig of niets aan de verbeelding over. Schakel ondertiteling + vertaling in via icoontjes onderaan.

VL2

Luc Dhondt is één der reizende vlaggers van Ivan Mertens zaliger. Hij schrijft nog steeds een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de voormalige “Vlaanderen Vlagt” nomaden, de Vlaamse Beweging, de stuiptrekkingen van het land b én de bemoeienissen der politici. Over de dadendrang der vlaggers is hij in het algemeen eerder ontgoocheld. Ondanks zijn herhaalde oproepen, blijft de inzet nogal magertjes. Steeds meer lijkt het erop alsof de wapperende leeuw vervangen werd door de Jupiler/Coca Cola-tricolore vlag van het land dat niet het mijne is. Ivan Mertens heeft zich waarschijnlijk al honderden keren omgedraaid in zijn graf!

Wij hebben in het verleden geprobeerd Lucs nieuwsbrief integraal over te nemen, kwestie van de vinger aan de pols te houden, maar de techniek – en/of onze beperkte kennis van “het a en o” der digitale communicatiemogelijkheden laten dit niet toe. Immers, als een document met andere software opgemaakt is, dan kunnen wij dit – gedeeltelijk – overnemen op voorwaarde dat we alle onderliggende opmaakprogramma’s verwijderen en de onze toepassen. Waarbij als gevolg dat het opzet van het origineel verdwijnt en men een chaotisch samenraapsel van tekst, afbeeldingen, tekeningen e.d. te voorschijn tovert.

Dit gezegd zijnde, selecteren we dit stukje – platte – tekst (technische beschrijving zonder bijbedoelingen) uit zijn bericht van gisteren, m.n. dat over Vlaanderen Vlagt, kortweg VL2.

De tijd van toen…

Is Vlaanderen Vlagt…” Vergangen, vergessen, vorüber L”?

Mag ik, ter info, voorzichtig en bescheiden, teen en tander corrigeren?

Neen, het was niet allemaal rozengeur en zonneschijn! Vlaanderen Vlagt had geen duizenden leden en honderden vooral vergaderende bestuursleden maar deed het met “een Special Force” van enkele tientallen min of meer vaste actievoerders. De meesten waren in de fleur van hunnen sleet. Hun aanvoerder, ene I. M., was gene gemakkelijke mensch! Hij eiste veel discipline van zijn vlaggers maar nog veel meer van zichzelf.  Zijn naam én geesteskind VL² zijn blijkbaar uit de “officiële” geschiedenis van de Vlaamse Beweging geschrapt. Toen wij in de beginperiode door politiek en media geviseerd werden en nog slaag kregen, meestal van Vlaamse “andersdenkenden”, ging hij steeds voorop en incasseerde de eerste klappen. Van 2002 tot 2007 presteerde Vlaanderen Vlagt gemiddeld 120 actiedagen per jaar. Zelf heb ik zo een 300 keer ergens met een vlag gestaan, tot ik in 2008 een knieprothese en het jaar daarop ook een heupprothese moest laten “monteren”… Ik keek vooral op tegen die lange acties met een zwerfwagen… Velen dachten dat het een plezierreisje was maar twee weken, met z’n zessen in zo een kleine ruimte, was heel belastend! Na één zulke actie wou ik al anderen het “voorrecht” geven maar die moeilijke mensch kon zo overtuigend uit de hoek komen… In al die jaren werd er bij mijn weten maar twee keer vergaderd L… (“Vergaderen kunnen wij nog altijd als Vlaanderen onafhankelijk is!” – I. M.).

Dat alles zonder één frank/eurocent subsidie van de Vlaamse Gemeenschap maar met de sponsoring van goedgezinden, van “de penning van de arme Vlaamse weduwe” en de verkoop van vlaggen!

Blijkbaar stonden wij toen ((en nu nog steeds J) aan de verkeerde kant van de geschiedenis van de  deftige Vlaamse Beweging en mogen/moeten wij nu met recht en reden doodgezwegen worden!

In “Runners World” van januari 2003 (toen onder de redactie van Ivan Sonck!) deed “top”journalist Maarten Michielsen ons boekje eens goed open over het schandalig misbruik van de sport voor politieke doeleinden: 

“Opgepast, dit zijn professionele huurlingen van het Vlaams Blok! Gepatenteerde vechtersbazen bovendien! Niks dan miserie met die gasten! Zowel de bestuurslui als de sympatisanten komen uit extreemrechtse hoek! Sluw en gewetenloos!” zegt een organisator uit de atletiek die liever anoniem blijft! Voor onze tegenstanders waren wij “Professionele huurlingen van het Vlaams Blok!” (Reporter Maarten Michielsen in Runners World, januari 2003).

Volgens Stefaan De Clercq, de toenmalige voorzitter van de CD&V, werd  het imago van Vlaanderen erdoor geschaad! Politieke propaganda via de sport kan en mag niet! Maar hij zou eens een briefje schrijven naar de Vlaamse Volksbeweging: Dat zijn goede vrienden van ons! J

Benno Barnhard vond ons maar “Vlaamse boerenlullen die in de Royal Albert Hall met hun onbegrijpelijke leeuwenvlaggen stonden te zwaaien!” (Knack 11.01.2006).  

Ivan Sonck noemde ons niet lovend “de loopjongens van Vlaanderen Vlagt”! (De Standaard van 18.12.2004).

De goede Vlaming Siegfried Bracke vond die Vlaamse vlag maar een vod…  

Bert Anciaux beweerde zelfs dat wij hem tijdens het WK wielrennen in Zolder hadden uitgefloten en hem een vuistslag hadden verkocht! Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was in Athene tijdens de Olympische Spelen. Hij was toen minister van Cultuur en Sport. Toen hij aankwam met een ottoke van het IOC gingen wij hem gewoon goede dag zeggen (zonder goedendag!). Hij begroette ons met: “Ha, zijde gullie d’er ook?J. Als ’t goed is zeg ik het ook!

Toen I. M. ook de officiële leeuwenvlag (met rode tong en dito klauwen, ”de janet” J) te koop aanbood was bij de harden van de Vlaamse Beweging het kot te klein maar I. vond dat een kat zwart of wit mag zijn… als ze maar muizen vangt!

Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen; wij leren het vlaggen!” (Erik Hebbelinck zaliger, vlagger van het eerste uur – De Morgen, 02.04.2011).

De actievoerders werd niet naar hun politieke voorkeur gevraagd en zelf groenen hebben ooit meegedaan! Uiteraard waren de meesten VB’ers en N-VA’ers.”

Tot zover Luc Dhondt in zijn nieuwsbrief “Vlaanderen Vlagt Verder”, nr. 473 van 28 september 2021. Wie deze graag zou ontvangen, stuurt een mailtje naar luc.dhondt2@telenet.be.

Over het verleden en Ivan Mertens gesproken: enkele maanden voor zijn overlijden werd hij door het 11 julicomité, de Gulden Sinjoren, uitgenodigd als gastspreker. Wellicht de langste toespraak die Ivan in zijn leven gehouden heeft… Het was snikheet en het publiek smachtte naar verfrissing… De vaten bier stonden te wachten… Achteraf bezien was het een mooi huldebetoon aan Ivan. En – belangrijk – Ivan kon er zelf mee van genieten. Angeltjes publiceerde na zijn overlijden dit in memoriam.

DCF 1.0