Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een enorm enthousiasme en een daverend applaus, vanwege de 50 lidstaten die het Handvest van de Verenigde Naties ondertekenden in juni 1945. Het zou de basis worden voor een wereldregering van vrede, veiligheid en welvaart, die de waardigheid en de rechten garandeert van alle mensen en alle volken. Met twee verwoestende wereldoorlogen vlak na elkaar was de maat vol. Nooit meer oorlog. Conflicten, ellende, honger en armoede moeten opgelost worden op menswaardige wijze, met onderling overleg, op basis van recht en gerechtigheid, wederzijds respect en solidariteit. Inmiddels hebben 193 lidstaten dit ideaal onderschreven en zijn hiervoor meer dan 40.000 mensen werkzaam. Onze VRT wijdt een uitgebreide beschouwing aan de viering in New York op 21 september 2020, onder de titel: Verenigde Naties worden 75: heeft de VN nog een hoofdrol op het wereldtoneel? Of staat ze straks voorgoed buiten spel?” . Een terechte vraag. De huidige wereldpolitiek wordt immers in grote mate bepaald door machtige organisaties  buiten iedere democratie om, zoals het Wereld Economisch Forum en hun jaarlijkse hoogmis in Davos. Daar maakt een elite (o.a. van de  Bilderberggroep) het menu op voor de wereldfamilie.

Het Handvest of Charter van de Verenigde Naties is een bijzonder document en een waardige basis om alle problemen tussen de volkeren op te lossen. In de praktijk zijn er vijf mogendheden die iedere resolutie met een veto kunnen blokkeren: China, Rusland, VS, VK en Frankrijk. Onze VRT journalisten menen hiermee de vinger op de wonde te kunnen  leggen en geven er een concreet voorbeeld bij van een zogenaamd misbruik.  Het recente Duits-Belgisch voorstel om langs de Turkse grens humanitaire hulp te verschaffen aan de noodlijdende bevolking in N. Syrië, werd door een Russisch en Chinees veto tegen-gehouden. Onze journalisten (en politici) blijken niet te beseffen dat ze hiermee deskundig met een pincet een splinter uit het oog van anderen willen halen terwijl ze zelf een balk in hun oogkas hebben steken. Immers, de uiteindelijke bedoeling van de westerse humanitaire hulp is steeds een vrije toegang garanderen buiten iedere controle van Syrische regering en leger, nl. om wapenleveringen en hulp aan de terroristen te kunnen verder zetten en het land verder te vernietigen. Telkens hebben Rusland en China de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië met hun veto willen verdedigen. En deze zijn de basisregels van het Handvest van de Verenigde Naties. Humanitaire hulp aan de bevolking wordt best door het leger verzekerd. Het Syrische leger garandeert met enorme offers de bescherming van het volk. Ook ons land is er als de kippen bij om de mug te ziften en de olifant met huid en haar te verorberen.

Volgens  de Oudgriekse historicus en filosoof Plutarchus zou de Romeinse senator Cato de Oude uitgeroepen hebben: Ceterum censeo Carthaginem esse delendum (overigens ben ik van oordeel dat Carthago moet verwoest worden) en zou hij bij iedere redevoering dit herhaald hebben. Drie jaar na zijn dood, in 146 vóór Christus, werd inderdaad Carthago, de rivaal van Rome, verwoest. Zolang oppermachtige staten door hebzucht, eerzucht en machtsdrang gedreven worden in plaats van het internationaal recht te erkennen en respect voor andere landen op te brengen, zullen er criminele oorlogen blijven woeden.

Lees verder

Bormshuis: Herman Van den Reeck

AFFICHE VAN DEN REECK - 1

100 jaar geleden werd Herman Van den Reeck neergeschoten tijdens een betoging in Antwerpen. Op zaterdag 26 september openen we een tentoonstelling om deze Vlaamse student te herdenken. Spijtig, maar voor vandaag kan u niet meer inschrijven (… we hebben door ons rugprobleem de publicatie te laat gepland!) Niettemin willen we hier graag wat reclame maken voor de tentoonstelling die loopt tot 5 juni 2021.

Herman Van den Reeck, 100 jaar geleden vermoord

Jan Huijbrechts bracht dit jaar een biografie uit over Herman Van den Reeck. Dit precies een eeuw na diens dramatische dood. De schrijver zal op 26 september wanneer de tentoonstelling opent een woordje uitleg geven achter de jongeman van de mythe.

We werken met 4 tijdsblokken met beperkte bezoekers.

Tijdsblok 1: 12u30 – 13u30,
Tijdsblok 2: 13u30 – 14u30,
Tijdsblok 3: 14u30 – 15u30
of tijdsblok 4: 15u30 – 16u30.

We passen de coronamaatregelen toe uit respect voor uw en ons welzijn.

Inschrijven via:
info@bormshuis.org of 03 238 33 99.

Meer info: https://bormshuis.wordpress.com/

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ALERT BLIJVEN

Eén van de nieuwe feiten van de voorbije dagen, was de uitgave van het boek van Johan Sanctorum (1954-…) “Politiek Inccorrect” (uitgave bij Doorbraak boeken).  In het nauwe wereldje van verzet tegen de groei van een dictatoriaal regime zijn dit belangwekkende zaken.

Johan Sanctorum vertrekt vanuit een heel andere invalshoek dan ik (wij?).  Hij verklaart duidelijk dat hij atheïst is en daarmee bevindt hij zich nogal in de dominante lijn van hedendaagse publicisten (ook bij Doorbraak).  Dat houdt m.i. ook een soort relativisme in, bvb. in het hoofdstuk over seksualiteit (Me Too..), waarin hij een nogal breedzichtige seksuele moraal belijdt of zoals de maatregelen tegen de corona-epidemie, die hij weliswaar een opstap naar regime-versterking vindt, maar er geen al te diepgaande vragen over stelt op het vlak van de menselijke waardigheid.

Zelf verklaar ik me, als leerstellig katholiek, als een antipode (tegenpool), niet enkel van zijn uitgangsvisie, maar wel van zijn talrijke collega’s bloggers (op Doorbraak en elders). Ik wil hier de tweedeling maken, met duizend verscheidene tussen-meningen tussen enerzijds de atheïsten en anderzijds de christenen (katholieken) die vast in een transcendente Godheid geloven.  Om dit goed te kunnen begrijpen moeten wij Ons Heer citeren die, staande voor Pilatus, verklaarde: “Mijn rijk is niet van deze wereld”, en de zinsnede die we telkens in de Geloofsbelijdenis zeggen: “Ik geloof in het eeuwig leven”.

Nu is het voor ons, volksnationale christenen, niet makkelijk in de officiële Kerk.  Geplet tussen een paus Franciscus, die de NWO steunt (verzwijgen moorden op christenen en schending kerken), die de vluchtelingen, hoe talrijk ook, welkom heet, die compromitterend op foto staat bij de Rothschilds en anderzijds de plaatselijke kerkbedienaars, die in meerderheid alle officiële stappen van de Belgische kerk steunen (o.a. op het vlak van de corona-dictatuur, de sinds mei ’68 ingezette desacralisering en de steun aan het ecologisch en vluchtelings-discours van de kerk).  Deze kerk is dus in de ware zin een “Belgische” kerk geworden, waarmee ze zoals in Duitsland de zijde van de machthebbers en het regime hebben gekozen. 

Daarom geef ik even een portret, zoals links journalist Peter Mijlemans in het BvL (23.9) gaf van de nieuw voor te dragen kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett (Amerikaans hooggerechtshof): “Ze is briljant, conservatief, devoot, anti-abortus, anti-Obamacare…..”.  En verder schrijft Mijlemans : “Barrett is moeder van zeven kinderen – van wie twee geadopteerd uit Haïti – en zeer katholiek.  Zij en haar man, een voormalig openbaar aanklager, behoren tot de kleinschalige Power of Praise-beweging, een splintergroep binnen de katholieke charismatische hernieuwing….. Ze is ook lid van de Federalist Society, een conservatieve en libertaire beweging die individuele vrijheid als hoogste goed verdedigt.   Als katholiek, heel mijn leven vastgeklonken in de Vlaamsnationale Beweging, verdedig ik fervent die eis naar ultieme vrijheid voor de families, de kerken en de toekomst van onze jeugd.

Waarom ik over deze nadruk op deze christelijk/katholieke aspecten spreek, is omdat de kern van het verzet in Europa heerst in Hongarije, Polen en nu ook meer en meer in Roemenië.  Zoals Victor Orban benadrukken ze allemaal de christelijke grondwaarden, zoals respect voor het traditionele gezin, bevordering kindertal (demografie) en behoud van de völkisch homogene kern van een land, te begrijpen als het behouden van de oorspronkelijke grondwaarden van hetgeen Europa deed bloeien.

Johan Sanctorum is een onschatbare medestrijder in onze strijd om de blijvende terreur vanwege Belgie af te schaffen en met mijn fervent geloof in de Godsvrede ben ik blij dat hij aan die kant van de barricade het hoogste goed verdedigt.   Want intussen wordt de censuur steeds brutaler, zoals met het verwijderen door YT van de film van virologe Dr. Li-Meng Yan (zie vorige cyclus, het bekendmaken van een Wuhan virus).  We moeten in dit verband nogmaals de grote radio-stilte van de Vlaamsgezinde partijen aanklagen, die van de strijd tegen de corona-dictatuur nog niets hebben laten zien.

De Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) heeft in tegenstelling daarmee de website: www.coronawahnsinn.at    Zij noemen de maatregelen in Oostenrijk “ Ein Flächenbombardement auf Grund- und Freiheitsrechte”.  Ook in de Duitse AfD behoren talrijke partijleden tot de verzetskern tegen de afschaffing van zowel de vrijheidsrechten, als de wetten op ongecontroleerde instroom van immigranten.  Daarom deze herhaalde oproep, na 6 maanden onwillekeurige beperking van vrijheden: het behoort tot de kerntaken van de Nationalistische Beweging om het verbod op betogen, normaal kerkbezoek, vrije verplaatsing en woonstschending aan te klagen.

Bij het zeer verward wijzigen van de regels valt op te merken, dat de mondmaskerplicht in de meeste omstandigheden gehandhaafd blijft; zoals voor jongeren in het onderwijs en bezoekers van handelszaken en religieuze centra.  Hiermee verwijs ik naar Zweden, dat met een andere aanpak, minder slachtoffers kent.  Ook in Nederland wordt de mondmaskerplicht ten sterkste beperkt (mede door het verzet van talrijke groepen).

Intussen wordt er manu militari verder aan de vorming van een regering gewerkt.  De Belgische koning gaat zeer ver in zijn voorkeur voor een door de Waalse Loge gedomineerde regeringsvorming.  Zoals Luckas Van der Taelen in zijn moedig commentaar ook al opmerkte: “G.L. Bouchez meet zich de allures aan van de leider van de Franse La République en Marche, Emmanuel Macron.  Dwingend om zijn pad te volgen”.

Deze regering moet gestopt worden, in al zijn kwaadaardigheid voor Vlaanderen.  Maar ook Johan Sanctorum maakt in zijn boek een vernietigend beeld van de lamlendige Vlaming, die steeds zijn huik naar de wind hangt.  De mobilisatie, die de Vlaamse Beweging, moet organiseren, moet eerstens gaan naar de bewustmaking van de modale Vlaming van zijn identitair toebehoren en de belangen die daarbij op het spel staan.

Jos Wouters, Boom, 24.9.2020

Een vijfjarenplan

Berg uw vakantieplannen maar op tot ergens eind 2025.

Watch : What a move to Level 3-plus might mean for the capital

Kleurcodering C0vid – een 5 (vijf!) jarenplan …
“5 jaar (!) hebben ze nog nodig om uit te rollen wat ze willen. Het staat er en hebben ze gemeld laatst.
Regering onder invloed supranationale instellingen.
De regering gaat (onder invloed van de WHO uiteraard) nu met een barometersysteem beginnen werken, zoals ander Europese landen reeds doen. Er zal wellicht met kleurcodes gewerkt worden zoals ook bij andere landen. Maar wat wil dit zeggen? Als je kijkt naar de codes die gebruikt worden in Ierland bijvoorbeeld, dan zie je dat we bij code groen nog altijd in de coronacrisis met beperkende maatregelen zitten. Ze zijn dus van plan dit lang uit te spelen. Zie ook in kleine lettertjes onderdaan de grafiek dat het ook voor 2021 bestemd is. De EU berichtte enkele dagen geleden ook dat ze met een 5 jaren plan komen. We zijn er nog niet vanaf mensen.

Ze gaan hun plan stelselmatig verder opbouwen om de volgende stappen tot hun nieuwe wereld orde te zetten. Ze hebben tijd nodig voor het veranderen van een globale economie, “the great reset” zoals hun lakei organisatie de World Economic Forum het noemde.

Met het systeem van kleurcodes leven we onder een constante dreiging. De codes kunnen zomaar veranderd worden op basis van de zeer onbetrouwbare en willekeurige pcr test methodiek en de daaruit voortvloeiende ongenuanceerde cijfers voor het vaststellen van “besmettingen”. De maatschappij kan weer stelselmatig op slot gezet worden als de kleuren veranderen. Bedrijven op een gans grondgebied kunnen zomaar in een kleurcode gestopt worden waarbij hun omzet daalt of ze zelfs weer volledig moeten sluiten. En wees maar zeker dat ze gaan verstrengen wanneer er terug zoals elk jaar een normaal seizoen is met virale longontstekingen, veroorzaakt door een breed scala aan virussen

Dit is het terroriseren van de bevolking. Waar hebben we dit systeem met kleurcodes nog gezien? O Ja, ten tijde van terrorisme. Maar daar horen we plots niet meer van, hé?
Als wij zelf geen weerwerk bieden door onze stem te laten horen en onze medemens bewust te maken, gaan we hier nog lang inzitten, zoals hun plannen zelf aantonen. Als je je vrijheid weggeeft aan machtswellustelingen, dan geven ze hem niet terug! Hoelang pikken we dit nog? Dit is onze maatschappij! Niet die van de Europese en globale elite!”


Tekst: Jens Patteeuw

Iedereen geslaagd…

Sinds onze kleinzoon in het lager onderwijs zijn broek verslijt, volgen we min of meer de het reilen en zeilen van zijn school en de te verwachten prestaties. Met onder’wijs’ heeft dit niet veel meer te maken. Als pingpongballetjes komen er plotseling kinderen met een internationale geschiedenis bij of verdwijnen weer. Taalkennis: ongeveer op vriestemperatuur. En dat telt vanzelfsprekend voor quasi alle vakken. Meestal valt die kinderen niets te verwijten. Het zijn hun ouders die hen meegesleurd hebben in een landverhuizersverhaal, waardoor ze plotseling opduiken en even plotseling verdwijnen. Of ze tijdens die maanden als medeleerling in de klas van onze kleinzoon iets opgestoken hebben? Veel zal het niet zijn. Bij praktisch alle lessen worden ze uit de klas gehaald om apart bijgespijkerd te worden. Zelfs de turnles is een probleem omdat deze met alle leerlingen, meisjes en jongens, gegeven wordt. En als ze in de klas moeten, resp. mogen blijven, worden ze verondersteld zich “nuttig bezig te houden”, of beter gezegd: zich nuttig bezig te laten houden door bv. op de computer spelletjes te laten spelen onder begeleiding van een leerling die zijn/haar taak al af of de les onder de knie heeft.

Twee van hen kwamen terug naar school op 1 september. Waarschijnlijk zullen hun ouders in het land b mogen blijven of vinden ze geen lucratiever sociaal systeem ergens in een buurland. Dat de coronamaatregelen van vorig schooljaar hen niet goed bekomen zijn, mag duidelijk wezen. Eén van hen is intussen de karige kennis van de Nederlandse taal zo goed als verleerd. En toch… en toch… mogen zij vlot overgaan naar het volgende leerjaar. Om weer van vooraf aan te beginnen. En binnenkort komen er nog twee jackpotkinderen bij, wist onze kleinzoon te vertellen. Ook hier in de Kempen: een klas met 20 kinderen waarvan 1/5 onze taal niet begrijpt en de reguliere lessen niet kan volgen. Zij moeten bijgevolg privéles krijgen. Het is derhalve niet moeilijk te begrijpen dat er leerkrachtentekort is. Het is dweilen met de kraan open.

In het middelbaar is het fenomeen “iedereen geslaagd” overduidelijk met tot drie keer minder zittenblijvers in vergelijking met vorige jaren; er werden amper C-attesten uitgedeeld door de coronacrisis… “Het voordeel van de twijfel”, noemt men dat. Twijfel??? Of gewoon angst voor de reactie der ouders van de zgn. “kwetsbare kinderen”? Angst voor beschuldigingen van racisme, discriminatie….

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the classroom

Onderwijsminister Ben Weyts weigert de olifant in het klaslokaal te zien: “Corona is schadelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs…” Dat het coronavirus pas in februari hier opdook, zal hem wellicht ontgaan zijn. Dat een ander virus – waarvoor een vaccin geen doeltreffend bestrijdingsmiddel is – het onderwijspeil compleet onderuit haalt is een zorg die niet door een maatregel van de Veiligheidsraad zal opgelost worden.

We verwijzen i.d.v. naar het Manifest van Pro Flandria “Het onderpresterend onderwijs? De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen” van Kurt Moons en Jan Boons. Bij de inleiding lezen we:

“Het Vlaamse onderwijs zit in het slop. Wie de eerste maanden van 2019 een krant opensloeg kon er niet naast kijken. Er bestaan ontzettend veel cijfers overde benarde situatie vanuit elke invalshoek (PISA, TIMMS en PIRLS, …) en die cijfers duiken allerminst voor het eerst op, maar circuleren al gedurende ruim een decennium.”

We citeren enkele stukjes:

“… Ten eerste wordt expliciet opgelegd om maatschappelijke kennis, waaraan het de jongeren soms ontbreekt wegens te beperkte opvoeding thuis, via de school bij te brengen. Het gaat dan onder meer om het theoretisch rijbewijs, leren omgaan met geld, politiek bewustzijn, algemene beleefdheid en ‘respect’, samenleven met ‘verschillen’. Dit is opvoeding, geen kennis, en hoort in de eerste plaats thuis in het gezin en pas daarna op school, waar het nu te veel kostbaar volume inneemt ten koste van de basisvakken.
Ten tweede zijn er tal van maatschappelijke problemen waarvoor het onderwijs ingeschakeld wordt om ze te helpen oplossen, zoals bijvoorbeeld armoede thuis (de school voorziet in een actieplan, in maaltijden, in ‘gesprekken’, in eigen financiële input bovenop de maximumfactuur). Bij “radicalisering” wordt de school bijvoorbeeld het voornaamste instrument voor vroegtijdige detectie, maar vooral ook om die problematiek aan te pakken door meer en dieper de geneugten van de democratie onder de aandacht van die risicojongeren te brengen. Segregatie in de maatschappij wordt aangepakt door quota op te leggen aan scholen voor hun leerlingenpopulatie. Stuk voor stuk maatschappelijke problemen waar het onderwijs in een oplossende rol gewrongen wordt die het op dat terrein niet zou mogen hebben. Bovendien gaat ook dit allemaal opnieuw ten koste van de broodnodige schaarse middelen als tijd, geld en mankracht en leidt het opnieuw af van haar kerntaak: de kennisoverdracht.
Op het derde en laatste niveau is het onderwijsveld een zuivere speelbal van de politieke grillen. De Belgische begroting ontspoort en financiële krapte dwingt tot hervorming op Vlaams niveau in het onderwijs. Ook op zuiver ideologisch vlak is het onderwijs de dienstmaagd om ideeën te verwezenlijken, in de eerste plaats het dogma van de “gelijkheid”, vertaald als de “afspiegeling van de maatschappij” en “radicale inclusie”. De inschrijvingsdecreten, de herfinanciering, de grote herstructureringen, zowel van scholen als in de graadstructuur, de nieuwe eindtermen, … staan allemaal in het teken van deze
politieke onderwijsvreemde idealen. Dit zijn geen ‘oplossingen’ voor problemen waar het onderwijs de overheid om hulp vraagt, integendeel, dit zijn blind van bovenaf opgelegde maatregelen die politiek mooi verpakt worden maar de scholen hinderen en dus afbreuk doen aan de kwaliteit van onderwijs.
Jammer genoeg moeten we tot volgende conclusie komen: De overheid heeft zich over een periode van 20 jaar ontpopt van facilitator van onderwijs tot rem op kwalitatief onderwijs…

.. Vorig jaar trad de nieuwe inspectie, modieus “2.0”gedoopt, in werking. Op papier heeft de inspectie een bocht gemaakt, door “niet repressief” en als “een coach” te werk te gaan. In realiteit blijft ze onverminderd de scholen zeggen wat ze wel en niet mogen doen in alle blindheid voor de niveaudaling.
Het is schrijnend dat de nieuwe inspectie bijvoorbeeld een leerkracht Frans in een derde graad ASO Moderne Talen verbiedt om een dictée te geven of een vertaling te laten doen. Het is een schuldig verzuim van de overheid om de inspectie niet terug te dringen tot het domein van haar bevoegdheden en de inspectie alsnog te dwingen om zich op de sterke output te concentreren…

Dit document van Pro Flandria beschrijft de spreekwoordelijke olifant in de kamer, resp. de scholen, in de samenleving. Dé olifant die men niet màg waarnemen, niet met de vinger mag nawijzen… op straffe van… Dé olifant die een zelfde status heeft als de heilige koe der Indiërs.

Bekijk even deze reportages: ook hier wordt de onderliggende reden van de stijgende werkdruk en de daling van het onderwijsniveau niet genoemd (… het zijn dan ook reportages van de nullenzender):

Briefje aan Joachim Coens

CD&V webwinkel

Ter attentie van J. Coens, voorzitter van de CD&V.
Aan alle gelovigen in de leer van Jezus.
Aan alle kiezers voor de CD&V.

U zal gemerkt hebben dat de CD&V , ondanks haar vroegere weigering toch tot de Vivaldi regering is toegetreden. Een bocht van 360 graden. Deze partij zal me vruchteloos tegenspreken en verklaren dat zij de abortus versoepeling heeft kunnen tegenhouden. Dit is schijn.

Waarom ? De deelname van de CD&V aan deze regering is mathematisch niet noodzakelijk, de CD&V kan in deze regering geen enkele beslissing doordrukken noch weigeren. Het is zeker dat de andere partijen die pro de abortusversoepeling zijn hun woord zullen herroepen en later de versoepeling zullen stemmen. Het is dus duidelijk dat de CD&V enkel toetreedt tot de Vivaldi regering voor de postjes, ondanks de verscheurdheid in de rangen van de partij, vooral van velen van haar burgemeesters die zich uitgesproken hebben tegen de deelname.

De Cd&V kiest dus ten koste van de moord op de ongeboren kinderen voor de postjes en zal alweer de C in haar benaming als een lachertje vertonen, hypocrisie ten top.

Ik roep op, samen met jullie om deze partij te bestrijden, ter land, ter zee en ter lucht. Als we allen samen ons fatsoen en het respect voor het ongeboren kind willen bewijzen dan moeten we deze houding aannemen en tevens het hoofdkwartier van de …D&V met protesten belagen.

Hugo Portier, voormalig voorzitter ANZ

Mogen wij daar nog deze bedenking aan toevoegen? De “V” mag ook uitgegomd worden. Het “Vlaams” gehalte moet je met een vergrootglas zoeken. Via Hector Van Oevelen vernamen we dat de tsjeven-jongerenafdeling zondag zal gaan protesteren tegen de Vlaamse autokaravaan tégen Vivaldi door te zwaaien met tricolore vlaggen als symbool van anti-Vlaams belgicisme.

We verwijzen i.d.v. naar: