Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Fanielorum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

Lees verder

Wie redt (ons van) de vervrouwelijkte man?

Ter inleiding ziet u dit humoristisch filmpje van Jensen, dat tot nadenken uitnodigt:

Naar aanleiding van de publicatie bij Golfbrekers over de oorlog tegen blanke oudere mannen, is het raadzaam te kijken naar wat we ervoor in de plaats krijgen. Ik bedoel dan niet de pigmentatie, maar wel naar de geslachtelijke identificatie. Mannen mogen niet meer man zijn. Een man met haar op zijn borst, op zijn benen, armen… bah, vies. Een baard kan nog, vermits de landbezetters die met voorliefde dragen. Een man moet sensibel zijn als een verwende kleuter, hulpbereid als een dame de charité, behoedzaam als een kruidje-roer-me-niet, bedachtzaam als een pastoor bij de Tsjetsjenen, schattig zoals een jong hondje, aaibaar zoals een lammetje, weerbaar zoals… een vrouw.

Waar zijn de mannen gebleven? De mannen, die naar Oostland reden, de kerels die op IJslandvisvangst voeren, de stoere kerels met krachtige stemmen over “t Noordzeestrand… Waar zijn ze? Zijn het mietjes geworden? Levende publiciteit voor stofzuigers en handige wegwerpluiers? Verstoppen ze zich achter scheerapparaten voor elke begroeid lichaamsdeel? Achter flesjes en potjes met welriekende vloeistoffen en vochtinbrengende zalfjes? Achter liftende operaties en rimpelvullende preparaten? Wààr zijn ze, onze mannen?

In Japan alleszins niet meer. Daar heeft zich een nieuw mensensoort, de zgn. “femboys” ontwikkeld. En Zuid-Korea kon niet achterblijven; daar bevindt zich het fenomeen “flowerboy”. Iets zegt ons dat deze neo-homo-erectus over de grens, in Noord-Korea, nog niet opgedoken is. En wij, wij hebben zangers met baarden in avondjurken, ministers voorzien van alle mannelijke lichaamsdelen, die zich mevrouw laten noemen, journalisten, die van de ene dag op de andere plotseling als een “showtempel-diva” hun job mogen doen. Wee degene, die het waagt hierbij kritiek te uiten.

Feministes zijn de doodgravers van mannelijke mannen en van vrouwelijke vrouwen. Tenzij ze omgebouwd werden – dan mag het. Hoe decadenter, hoe beter.

Welke blanke man heeft nog de natuurlijke reactie een vrouw – al dan niet zijn vrouw – te verdedigen tegen het straatgeboefte?

Waarmee we bij de invasie van jonge, viriele mannen gekomen zijn, die ongehinderd door de boven beschreven ontwikkelingsfase, als achterlijke holbewoners, al dan niet gewapend met een moderne versie van een knots, achter de vrouwelijke prooi aangaan om haar te veroveren – ook al heeft ze daar geen zin in… En onze mannen, die samen met hun geschoren ballen ook hun beschermingsdrang kwijt geraakt zijn, laten betijen.

Ter illustratie dit interview over het verdwijnen van de westerse mannelijkheid door Anissa Naouai met de Deense journaliste Iben Thranholm. Met het citaat “You Are Pathetic Pussies” – jullie zijn pathetische lafbekken – , stelt zij onomwonden dat westerse mannen vervrouwelijkt werden en westerse vrouwen vermannelijkt, dat feministes mannen kapot gemaakt hebben, dat jongens opgevoed worden als meisjes… jongens moeten immers sensibel zijn, jongens mogen wenen, mogen hun onmacht tonen, mogen zich zorgen maken over een denkrimpel op hun voorhoofd of over het uitzakken van hun hals en oorlellen. Plastische chirurgie heeft de geslachtendrempel overschreden.

Kortom, mannen mogen niet meer de verdedigers van het gezin, van de haard, van de normen en waarden zijn. Bijgevolg is er niemand meer die blanke vrouwen beschermt tegen seksueel-agressieve bezetters, die door de anti-blanke EU binnen gebracht worden als een vijand van nationale soevereiniteit met als doel alle Europese etnische volkeren uit te roeien.

Uiteindelijk wreekt zich deze situatie.

Ik pleit voor een herwaardering van de mannelijke man. Wanneer krijgen mannelijke mannen ook een eigen zebrapad zoals de multi-geslachten-sekte?

Paul Craig Roberts: https://www.unz.com/proberts/the-feminization-of-western-men/

H.P.

Ottomanië wijst beschuldiging “vrouwenminachting” van de hand

la mouche & 3 fois rien: FAUTEUIL-VALISE

U herinnert zich de scène waarbij Michel en von der Leyen door de Leider der Ottomanen ontvangen werden… en slechts één stoel aan de gasten aangeboden werd, die prompt – hoffelijkheid is blijkbaar nog niet “woke” in de EU-gremia – ingenomen werd door macho-Michel.

von der Leyen had de keuze: ofwel vertrekken, ofwel de vernedering slikken en uitwijken naar de sofa.

Zij stelde achteraf dat dit slechts gebeurd was “omdat zij een vrouw is”. Wat vanuit Turkse mentaliteit waarschijnlijk wel enigszins klopt, maar dit zegt ook veel over macho-Michel, die hiermee in feite aantoonde wat een klein, zielig mannetje hij is.

Donderdag hadden de Duitse buitenminister Heiko Maas en zijn Ottomaanse evenknie een onderhoud in Berlijn – waarbij het Turkse probleem – het toerisme – vooraan op de agenda stond. Gevraagd naar de zgn. “sofagate”, draaide Mevlüt Çavuşoğlu het mes om: de situatie zou volgens hem slechts ontstaan zijn door de “rivaliteit en ruzie” tussen de EU-commissie en EU-Raad. Slechts de EU-Raad zou aan de voorbereidende gesprekken deel genomen te hebben en de zitorde (… oneerbiedig wordt zelfs gesproken over “pikorde”…) afgesproken hebben. “Ik was er ook over verbaasd,” zo stelde Çavuşoğlu, “wij hebben alles gedaan wat we konden. Ook bij het avondeten was een concurrentie om de zitplaatsen duidelijk.”

We lieten onze fantasie de vrije loop met dit liedje van Reinhard Mey:

Gemanipuleerde coronacijfers in Merkelland

De zgn. besmette gevallen bij VSA militairen en bij asielzoekers worden geteld als maakten zij deel uit van het officiële bevolkingsaantal…. waardoor het percentage besmette gevallen stijgt in verhouding tot de officiële Duitse bevolking, waar de VSA militairen en asielzoekers echter niet bijgeteld worden als deel uitmakend van de totale bevolking.

De woordvoerder der Merkelseregering gebaart zich van krommen haas…

Blanke oudere mannen moeten zwijgen!

Abschlussmotiv "Dummheit verlass uns nicht, sonst sind wir ganz allein" |  771 auf deinem Abschluss-Shirt von Schuldruckerei

Mag een politica der Groenen zeggen dat ze als kind graag indianenopperhoofd zou geweest zijn? Mogen blanke historici over kolonisatie spreken? Mogen linkse politici kritiek uiten op linkse woke-madammen? Het debat wordt grimmiger. Of eerder: het debat wordt verboden.

Wie blank én daar bovenop man is, wie gestudeerd heeft, jarenlange ervaring en een succesvolle carrière kan voorleggen, die is bijzonder verdacht. De blanke huidskleur is naar verluidt de “kern van het racisme”. Een blanke professor die over de onderdrukking van negers spreekt is een structurele vorm van racisme… ook al wil hij van de daken schreeuwen dat hij dit niet goedkeurt en zelfs… ten strengste afkeurt.

Zoals bv. prof. Helmut Bley, die voor een voordracht en aansluitend debat over kolonialisme gevraagd werd in Hannover. Een éminence grise die aan universiteiten in Duitsland, de VSA en Afrika gedoceerd heeft. Hij wou de geschiedenis van het kolonialisme onthullen vanuit Afrikaans standpunt: hoe de landen gekoloniseerd werden en vervolgens onafhankelijk werden. Als debatopponent: IDiRa, een zgz. antiracistische beweging.

Tijdens een kennismakingsgesprek komt het tot een botsing. De woordvoerster van IDiRa, met de voeten vooruit, stelt: “Een oude blanke man kan principieel niet over Afrikaanse zaken denken en oordelen.”

Waarop prof. Bley, enigszins perplex: “Hiermee zou u alle wetenschappelijke mogelijkheden der samenlevingsverbonden wetenschappen der etnologie in vraag stellen.”

IDiRa weigert deel te nemen aan het debat. En op sociale media wordt er door de antiracistische beweging met verwijten gegooid, nl. dat prof. Bley hen niet naar waarde weet te schatten. De linkse meute geeft hen gelijk: een blanke kan onmogelijk een mening uiten over Afrika. Dit recht komt alleen en uitsluitend een bio-Afrikaan toen.

IDiRa heeft nogal wat eisen die ze willen opgenomen zien in het lessenprogramma der scholen, zoals “racismekritische training”, “racismekritiek en Duitse koloniale geschiedenis”, huidige “eurocentrale wetenschaps- en onderzoeksperspectieven doorbreken, plaats maken voor gekleurde perspectieven” met bijhorende boeken en leermateriaal, “hulpcentra voor racismeslachtoffers”, “regelmatige controle door externe racismeexperten”… U vindt de uitgebreide lijst hunner betrachtingen terug in de vorm van een petitie, waarmee druk moet gezet worden op de onderwijsgremia.

De stad Hannover trok de uitnodiging van prof. Bley in. Dàt men in Duitsland een blanke Duitser – een autoriteit in zijn vakgebied – uitnodigt voor een debat is het summum van de WOII-naweeën, iets wat de stad Hannover zeer betreurt en nooit meer zal herhalen.

Stel u nu eens dit scenario voor: een zgn. duidingsprogramma à la Terzake nodigt Orhan Agirdag uit voor een debat met Rik Torfs over de islamisering van de christelijke samenleving. Ziet u het al gebeuren dat Rik Torfs bij een kennismakingsgesprek – ergens in een coronavrije omgeving – Orhan Agirdag verwijt dat hij niet geschikt is omwille van het vermoeden van … juist… En dat dan op facebook triomfantelijk breed uitsmeert, waarop de Vlamingen in een e-processie het christelijke avondland verdedigen… Met als gevolg dat de nullenzender de ongelukkige Orhan Agirdag met zeep aan zijn buik en de wind vanachter de laan uitstuurt…

Bekijk het filmpje vooral verder dan dat wat prof. Bley overkomen is. Er komt nog meer dat niet door de blanke-mannen-beugel kan. Over hoofddoekenverbod, over een poco boekwinkel die niet had mogen openen omdat de opa van de eigenares van de winkel een NS-officier was… Het houdt niet op. Het wordt alleen erger.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Bescherm onze Europese volkeren en culturen!

Europees Burgerinitiatief - Gelijkheid van de regio's - HOLLANDIAI MAGYAR  SZÖVETSÉG

Door dit Europees burgerinitiatief te ondertekenen, steunt u de volkeren en de etnische en culturele minderheden in de strijd voor het behoud van hun cultuur, taal en identiteit. Onze burgerbeweging wil de volkeren en de etnische en culturele minderheden in Europa helpen om rechtstreeks toegang te krijgen tot EU-fondsen teneinde de échte etnische diversiteit van Europa te vrijwaren. Zodra deze petitie het vereiste aantal handtekeningen in ten minste 7 EU-landen heeft verzameld, zal de commissie actie terzake ondernemen.

▷ Pijlen: Bewegende Afbeeldingen, Gifs & Animaties – 100% GRATIS!

https://www.signiteurope.com/nl/

Nord Stream 2: bijna af

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Ook al blijven de gewestregering Mecklenburg-Vorpommern en de Duitse federale regering Nord Stream 2 onverminderd steunen, toch geven de VSA de hoop – of eerder de aanval – niet op.

VSA buitenminister Blinken blijft in naam van de zgn. verdediging van het westen (lees: eigenbelang) ten opzichte van de opgewarmde koude vijand Rusland de afwerking van de gaspijplijn afkeuren en iedereen die eraan meewerkt bedreigen. Hij trok speciaal hiervoor naar de EU-Commissie in de hoop daar bijval te krijgen en/of verdeeldheid te zaaien. IJdele hoop: Mainstream parties block ECR resolution to force vote on Nord Stream 2. Twee Duitse milieuredders kregen in de rechtbank geen gelijk. Einsprueche-abgelehnt-Nord-Stream-2-kann-weitergebaut-werden. En de EU moet schoorvoetend toegeven dat het licht snel zal doven als men rekent op “duurzame” energie; d.w.z. zonder fossiele brandstoffen of gebruik van kernenergie. De EU beschouwt elektriciteitsopwekking d.m.v. gas nu als een “tijdelijke oplossing in een overgangsfase”. Grüne Investitionen: neue Hintertür für Gaskraftwerke? Zelfs kernenergie zou het etiket “groen” kunnen krijgen: Europa soll mit alter energie grün werden. Hierop komen we later terug.

Zonder enige twijfel zal het project op de EU-US-Future-Forum agenda van de Atlantic Council staan: https://www.atlanticcouncil.org/

Het is bijna hilarisch dat de VSA zich zorgen maken over de corruptiemogelijkheden die door Nord Stream 2 geboden worden aan Duitse politici. De Atlantic Council is niet te beroerd om als conclusie te poneren: dat er geen enkel positief effect te noteren valt, maar daarentegen wel zes negatieve. Het te dure, vervuilende Amerikaanse fracking gas wordt met geen punt, zelfs geen gedachtenstreep, vermeld.

Een overzicht en gesprek met Karin Kneissl, voormalig Oostenrijkse buitenminister (FPÖ) over noodzaak, economie, energie én Amerikaanse sancties:

Hoe ver staan de werken?

De Fortuna kreeg intussen steun van een tweede pijplijnlegger, de Akademik Cheskiy, die ter hulp geschoten is in Deense wateren bij het eiland Bornholm. In december 2020 werd bekend gemaakt werd dat de pijpleiding in Duitse wateren al afgewerkt is. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/nord-stream-2-pipeline-abschnitt-deutsche-gewaesser-fertiggesttellt

Volg bruggetjes naar de posities van de Fortuna en de Akademik Cheskiy. Beide worden begeleid door bevoorradingsschepen en sleepboten. Men rekent erop in juni in Duitse wateren – zo’n 85 km tot de kust- aan de afwerking, resp. verbinding, te kunnen beginnen.

Second Russian vessel begins Nord Stream 2 pipelaying in Danish waters: developer | S&P Global Platts (spglobal.com)

De Amerikaanse bemoeienissen hebben wij regelmatig beschreven. Dit waren niet de enige moeilijkheden die dienden overwonnen te worden. Men moest rekening houden met de buurlanden, (lees: toestemming krijgen), met de internationale wateren, de regionale wateren, meteo, impact op de natuur, de bodemgesteldheid én met oorlogstuig op de bodem van de zee.

U vindt al deze gegevens (in het Engels) terug op https://www.nord-stream2.com/

Om u een idee te geven van de immens-grote werken die ermee verbonden zijn:

Aan alle omhooggevallen “bouwmeesters”…

… een noodkreet uit het hart van…

Jozef Haazen

10u  · T.a.v. architect Leo Van Broeck.Open brief aan de verantwoordelijken voor de verminking van de historische burcht, het Steen, te Antwerpen.

Geachte heer Van Broeck,

Zoals duizenden Antwerpenaren – die u tijdens het programma “De afspraak” lichtzinnig wegzet als “een twintigtal brulapen en meelopers” (sic), nam ook ik met pijn in het hart kennis van het arm debat over de bouwaanslag op het Steen, de oude burcht, de oorsprong van onze stad. Het maakt mij, samen met vele Sinjoren, triest en boos.

Het is een beschamend, smakeloos en liefdeloos project, in het spoor van de afbraakwoede van vele waardevolle monumenten in onze stad tijdens de voorbije decennia: het Tolhuis, de Hippodroom, de Nederlandse Schouwburg (Jeugdtheater), het monumentaal Zuidstation, de ‘Geuzenhofkes’, het sierlijk bloemenperk voor het Centraal Station, de vernieling van de gildenhuizen in de Zilversmidstraat, het genadeloos slopen van het Schipperskwartier, het verdwijnen van zoveel mooie standbeelden, monumentale lantarens, intieme godshuizen, pittoreske steegjes, enz.

De ontwerpers van het bedenkelijk bouwsel aan het Steen zijn géén sinjoren, wat zij ook moge beweren. Het zijn weliswaar zeer ambitieuze lieden doch zonder enige vruchtbare verbeelding, voor wie schoonheid volgens uw betoog niet telt; eigengereide kampioenen van een architectuur die leidde tot de uitspraak “België, het lelijkste land ter wereld”, waar iedereen zijn superindividueel gangetje mag gaan, zelfs tot een deprimerende mode van sombere, zwarte huizen die de herinnering oproepen van crematoria, in een tijd waarin de bevolking zoveel nood heeft aan licht, kleuren en opmontering.

Egocentrisme, architecturale bluf en psychologische onkunde liggen aan de basis van menige miskleun, wat zelfingenomen bouwheren er ook moge over denken. Het armtierig geïmproviseerd vertoon in “De afspraak” riep eens te meer vragen op over de bekwaamheid van de betrokken architecten, die door een esthetisch verdwaalde jury verkozen werden uit een vijftal bloedarme ontwerpen.

Geen woord over het voorbeeld van de eertijds geslaagde restauratie van het Gentse steen, waar vandaag alle Gentenaren fier op zijn. Geen woord over het voorbeeld van de naoorlogse geslaagde restauratiewerken en bouwkundige aanpassingen van vele tijdens WO II vernielde historische steden in het buitenland, tot in Polen toe. Geen woord over het mogelijk integreren van de resterende fragmenten van de oude Antwerpse burchtmuren volgens de bouwlijn Burchtgracht-Palingbrug.

Door onvoldoende kennis en begrip voor ons eigen historisch erfgoed wordt daar gewoon niet aan gedacht. Arm Vlaanderen!

U zult waarschijnlijk zeer verontwaardigd zijn over mijn streng oordeel, dat evenwel onderbouwd is door een ‘onbaatzuchtige’ liefde voor mijn stad, mijn betrokkenheid bij meerdere restauratiedossiers en een goede kennis van zaken… tot áchter de schermen van het gebeuren! Ik zou er een boek kunnen over schrijven.

Medeplichtigen bij de architecturale beeldenstorm tijdens de tweede helft van de voorbije eeuw zijn u zeker wel bekend: Posson, Thijsmans, Groffen, Detiége en verantwoordelijken bij de Dienst voor Werken van de Stad Antwerpen met private kompanen. De ambitieuze bouwperikelen houden evenwel niet op. Zo staan wij vandaag andermaal voor een aanfluiting van het Antwerps patrimonium, waarbij hoogdravende geesten zelfs een vergelijking durven maken met de Eiffeltoren en de glazen pyramide van architect Pei… [de rijke bankierszoon van Chiang Kai-shek die ik in Japan meermaals persoonlijk ontmoette].

Welnu, ik zeg u, het ordinair bouwsel naast het Steen is een onsmakelijk product van omhoog gevallen lieden – overeenkomstig de huidige oppervlakkige tijdgeest – een product dat door “een tiental onbenullige brulapen en meelopers” (om uw woorden te herhalen) wordt aangeklaagd… niettegenstaande een groeiende petitie van bijna 20.000 handtekeningen!

Iemand noemde het Steen tijdens “De afspraak” zelfs “armzalige kitch”, een uitdrukking van een onwetende die niets begrepen heeft over het Antwerps verleden dat in haar monumenten voortleeft in de geest van Brabo, Lange Wapper, Semini, Jan zonder Vrees en in de schaduw van de Bloedberg, het Krabbenstraatje, de poesjenellenkelder en zoveel meer…

Wees ervan overtuigd dat Rubens, Van Dijck en Jordaens zich bij het aanschouwen van de “geniale aanbouw” van het Steen anno 2021 in hun graf omdraaien, evenals Peter Benoit, Floris Prims, Amand de Latin, Gerd Schmook, Wannes Van de Velde, Jo Leemans, George Van Cauwenbergh en vele andere protagonisten die o zo vaak, doch vergeefs tegen de bierkaai optornden voor de bescherming van ons stedenschoon.

U en de verantwoordelijken voor deze kille, gevoelloze en ahistorisch ingreep hebben terdege op de harten getrapt van vele Antwerpenaren. Uw ondoordachte woorden dat ‘smaak en schoonheid geen criteria vergen’ – alsof de Onze-Lieve-Vrouwetoren geen voorbeeld is van schoonheid en goede smaak – zullen bij velen nog lang naklinken.

Voor zulke arme redenering is er geen pardon, ongeacht de riante erelonen van de betrokkenen… in het spoor van de blote keizer van Hans Christian Andersen.

Met verontwaardigde hoogachting.Jo Haazen, Em. stadsbeiaardier, Antwerpen, https://johaazen.weebly.com/biografie.html.

We hadden het niet beter kunnen verwoorden en doen dan ook een oproep om deze petitie te ondertekenen: “Breek de koterij aan het Steen onverwijld terug af”

Leo Van Broeck keek gisteren in De Afspraak meewarig neer op het dom klootjesvolk dat de krankzinnige ideeën van zgn. bouwmeesters niet kan waarderen.

Burgervader BDW wil wachten met zijn mening te spuien tot het gebouw er staat. Alsof iemand gelooft dat hij het nadien zou willen laten afbreken… Wat doen die daar eigenlijk op ‘t Schoon Verdiep? Gebakken importlucht subsidiëren en de stad naar de kl… helpen???

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/03/voormalig-bouwmeester-van-broeck-aanbouw-aan-het-steen-moet-ni/

https://www.gva.be/cnt/dmf20210501_96041977

https://www.gva.be/cnt/dmf:den aldi aan ‘t steen

Klik op de bruggetjes in de tekst van gebouwen die uit Antwerpen moesten verdwijnen… waarschijnlijk té mooi volgens Leo Van Broecks smaak…

We gaan een stapje terug in het verleden. In onderstaande video ziet u hoe het Steen en de kaaien eruit zagen voor de rechttrekking eind 19de eeuw.