Mattias Desmet geeft tegenwind

Een aanrader! Ga even voor zitten en luister naar zijn waarschuwende woorden:

“Ik geloof dat de essentie van een technocratisch totalitarisme het geloof is dat de problemen van de samenleving alleen kunnen worden aangepakt door extreme technologische controle over de samenleving. Het meest heldere voorbeeld van een technocratische technologie is uiteraard de transhumanistische ideologie die gelooft dat de mens kan samensmelten met allerlei soorten technologische apparaten en eigenlijk goddelijk kan worden.”

De Standaard besteedde een artikel aan prof. Mattias Desmet:

“Waarom is de controversiële theorie van Mattias Desmet zo populair?

We moeten het eens hebben over professor Mattias Desmet. De man stond al bekend als een criticaster van het coronabeleid maar sinds z’n omstreden optredens in enkele Amerikaanse talkshows twijfelt de UGent aan haar professor psychologie en wordt hij doorgelicht door de universiteit. Hebben we het gewoon moeilijk met mensen die het pensée unique rond corona doorbreken? Of is de professor inderdaad van het pad af? …”

Wilt u meer weten? Google prof. Mattias Desmet; ook op Youtube vindt u verschillende inzendingen.

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

In de eerste kerkvergadering  te Jeruzalem, in het midden van de eerste  eeuw, beslisten de apostelen dat heidenen die in Jezus willen geloven, niet eerst jood moeten worden maar hun eigenheid mogen bewaren (Handelingen 15). Allen kunnen immers gered worden, niet door de wet van Mozes maar door het geloof in Jezus Christus.

Deze kerkvergadering kwam er naar aanleiding van de steeds groter wordende groep Grieken, heidenen, in Antiochië in Syrië (nu Antakia in Turkije),  waar sommige al te ijverige joden verlangden dat iedereen eerst jood zou worden. Na de duidelijke stellingname van de apostelen ontstond er een explosie van geloof in Jezus onder de heidenvolken, die in feite wereldwijd steeds verder is gegaan. Hierna zal echter de “Kerk” praktisch uitsluitend bestaan uit heidengelovigen, waarin de “kerk van de joden”  afwezig is.  Bovendien zullen joden gedurende eeuwen hun joods geloof uitdrukkelijk moeten opgeven indien ze bij de kerk van de heidengelovigen willen komen.

Pas in de jaren ’90 van vorige eeuw begon het door te dringen dat zulks wel bijzonder onlogisch is. Dan ontstaat de wereldbeweging van wederzijdse verzoening: Toward Jerusalem Council II, tjcii, op weg naar het tweede concilie van Jeruzalem. Het is een voorbereiding op het ogenblik dat een concilie, door Gods Geest geleid, eens in omgekeerde zin de joden die oprecht in Jezus willen geloven, welkom zal heten zonder hen  te verplichten hun joodse gebruiken, waaraan ook Jezus steeds trouw geweest is, af te zweren.

De verzoeningsbeweging tjcii achten we van zeer groot belang om alle volken in eenzelfde eenheid in verscheidenheid te aanvaarden in Christus. Toch menen we dat we op onze hoede moeten zijn voor twee gevaren. Vooreerst een overdreven drang om terug te keren naar “de joodse wortels” waarbij hetgeen Gods Geest daarna op creatieve wijze gegeven heeft, afgewezen wordt. Concreet bedoelen we de inbreng van de Griekse filosofie en cultuur. Terecht kreeg de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament door joodse geleerden (250-100 vóór Christus!) een groot gezag en werd medebepalend voor de kerkelijke leer. De Katholieke Kerk heeft ook in het begin, onder leiding van de heilige Geest, een bijzonder originele keuze gemaakt door de goddelijke openbaring samen te brengen met de Griekse filosofie en het zoeken naar waarheid. Het was een samenbrengen van geloof en rede. Een streven om de Griekse inbreng kritiekloos te vervangen door een zogenaamde terugkeer naar de joodse wortels lijkt me daarom  onverantwoord en een afbraak van de ware Kerk, geleid door de creativiteit van de heilige Geest.

Vervolgens is er een waarschuwing vanuit de alles overtreffende universaliteit van Jezus Christus als de Verrezen Heer. Op een bepaalde tijd en plaats is Jezus geboren, nl. in Bethlehem. Hij groeide op in Nazareth, onderrichtte in Galilea en omstreken. In Jeruzalem, op Golgotha werd Hij gekruisigd, is Hij daadwerkelijk gestorven én verrezen.  Als verrezen Heer heeft hij onze orde van ruimte en tijd overstegen. De Verrezen Heer komt bij zijn apostelen binnen terwijl de deuren gesloten zijn. Ons aardse leven  heeft Hij helemaal doorleefd en overstegen  door zijn verrijzenis.  Sindsdien is iedere plaats op aarde een Betlehem, waar deze Verrezen Heer geestelijk geboren kan worden in mensen, iedere plaats op aarde is een Galilea waar Hij zijn Woord kan spreken, iedere plaats op aarde is een Golgotha en Jeruzalem waar Hij in mensen sterft en verrijst.

  • Er is geen enkele reden om te denken dat Hij in ruimte en tijd zal terugkomen om een aards koninkrijk voor een aards volk van Israël te vestigen in een werelds Jeruzalem. Alle gelovigen in Jezus, over de hele wereld, vormen nu het Mystieke Lichaam van Christus. Ieder volk en ieder land op aarde hebben hierin hun eigen roeping en zending maar geen enkel volk of land  kan zich verheffen boven de anderen als zijnde superieur.
  • Er is geen enkele grond om het joodse volk als “godsmoordenaars” te bestempelen, zoals helaas gedurende eeuwen gebeurde, want Christus is gestorven omwille van “onze” zonden.
  • Er is echter ook geen enkele reden om het joodse volk te beschouwen als zijnde verheven boven de anderen, wat in onze tijd maatschappelijk zeer kwalijke gevolgen kan hebben. De heilige Paulus heeft ieder exceptionalisme of superioriteit voor goed afgewezen. Het joodse volk is weliswaar het eerst uitverkoren en het lievelingsvolk van God. Het is geroepen om het geloof in Jezus onder alle volken te verspreiden. In Christus zijn echter ook alle volken uitverkoren en lievelingsvolk van God geworden. Dat is Gods pedagogie die gaat vanuit het  individuele naar het universele. Uiteindelijk zijn allen volkomen gelijk. De farizeeën hebben juist gezien wanneer zij zeggen dat Jezus geen aanzien van personen kent (Cfr. Mattheus 22, 16). Alle gelovigen, in eenheid met hun Hoofd Christus, vormen het Mystieke Lichaam van Christus dat de Kerk is: “Zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn  wij elkaars ledematen” (Romeinen 12, 5). Het gaat hierbij niet om een louter uiterlijke eenheid waarbij iedereen hetzelfde T-shirt draagt, maar om een diepe innerlijke  eenheid. Dat vraagt Paulus aan de Filippenzen: “Maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid” (Filippenzen 2, 2). Hierdoor zullen allen steeds meer groeien in “de gezindheid” van Jezus Christus zelf, Hij die, God zijnde, voor ons slaaf geworden is en gehoorzaam werd tot de dood op het kruis. In die zin heeft Jezus ook zijn vurigste wens voor ons gelovigen uitgedrukt, vlak voor zijn sterven: “Dat ze allen één mogen zijn, zoals U Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden” (Johannes 17, 21).
Lees verder

“1984” nadert met rasse schreden

Het WEF (World Economic Forum) ijverde recent voor chip implantaten die ons aller gezondheid en levenskwaliteit zouden moeten verbeteren – of als hulpmiddel voor doven, voor depressieven en… als locatieverklikker van kinderen.

Het lijkt wel alsof we binnenkort, zoals honden, een chip zullen moeten laten inplanten zodat we perfect vind- en regelbaar zullen worden.

Het WEF noemt dit AR (Augmented Reality), waarmee de computergestuurde uitbreiding van de realiteit bedoeld wordt. Op 16 augustus werd zonder meer, alsof het de normaalste zaak ter wereld is, voor het “Big Brother is watching you”-scenario als een verbetering van ons leven, gepleit. Lees: Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision.

We worden verondersteld dit kleinood te omarmen zoals we een bril of een hoorapparaat accepteren om het leven aangenamer te maken. We citeren:

“Zo angstwekkend chip implantaten ook mogen klinken, zijn ze toch deel van een natuurlijke ontwikkeling, die “wearables” ooit meemaakten. Hoorapparaten en brillen worden niet meer gestigmatiseerd. Ze zijn accessoires en worden zelfs als mode-artikel gewaardeerd. Op een gelijkaardige manier zullen implantaten zich tot een gebruiksvoorwerp ontwikkelen. Ook als het onwaarschijnlijk klinkt, denk dan aan de alternatieven die we momenteel gebruiken. Medicijnen tonen dikwijls ongewenste bijwerkingen, omdat ze meerdere biologische processen tegelijkertijd beïnvloeden. Iemand die gedurende lange tijd medicijnen neemt, zou plaatsvervangend een implantaat, dat zeer nauwkeurige elektrische of optische impulsen zendt, kunnen willen proberen.”

Het WEF maakt dus reclame voor chip implantaten als doodnormale gebruiksvoorwerpen, zij het als een mode-accessoire of om van de vervelende medicijnen vanaf te geraken. De vraag is wie van de meer dan 1000 globale bedrijven, resp. NGO’s, mediaconcernen, regeringen… met dewelke het WEF samenwerkt, erachter steken, welke mecenas hier profijt wil uit halen. Dat het bedoeld is om ons een beter leven te gunnen, gelooft toch niemand…

Als het WEF een reclamecampagne voor “Augmented Reality” op poten zet, dan moet je ervan uitgaan dat vooral iemands “Financial Reality” erdoor “augmented” zal worden.

We gaan ervan uit dat een chip bij bepaalde medische problemen dé oplossing kan bieden, maar als er in één adem onderstaande voorspelling geuit wordt, dan worden we eerder wantrouwig:

“De uitbreidingstechnologie zal in alle levensstadia behulpzijn zijn: voor kinderen in de leeromgeving, voor werkenden bij hun baan, voor oudere mensen met ambitie. Er zijn veel mogelijkheden.”

En als voorbeeld:

“Sommige kinderen met aandachtsproblemen in de school krijgen bijkomende lessen of worden apart in een klas ondergebracht. Met bijkomende visuele of akoestische ondersteuning, die overbodige prikkels blokkeert, kan een dergelijk gehandicapt kind in een normale school terechtkomen…”

Dat het WEF ons zonder meer richting totale controle wil sturen, mag duidelijk wezen, ook al kunnen bepaalde toepassingen medische hulp bieden. Er wordt immers overwogen of men “zijn kind een locatiechip zou moeten inplanten?” Er kunnen immers niet te weerleggen rationele redenen aangevoerd worden, zoals bv. veiligheidsredenen…

Onderstaande paragraaf moet alle alarmklokken laten luiden:

“Ethiek mag niet vanuit een academische ivoren toren gepredikt worden. Overkoepelende en onafhankelijke instituten zouden de politieke besluitvormers en wetenschappers in een “uitgebreide gezelschap” een oriënterende hulp voor her doen en laten bieden en hen helpen het ethische kader voor de maatschappelijke aspecten der “Augmented Reality Technologie” te vormen.”

Wie en wat zijn die “Overkoepelende en onafhankelijke instituten”? Het WEF zelf??? Of andere “stichtingen”??? En waarom zouden zij meer te zeggen hebben dan de politieke besluitvormers???

www.achgut.com/

Met een knipoog naar Freddy Van Gaever zaliger

Freddy Van Gaever zou bij onderstaand filmpje zijn onmisbare mosterd gevoegd hebben. Hij was iemand die kon vertellen uit een oneindig lijkende verhalenbundel, die ongezouten zijn mening gaf en die dikwijls op muren botste, wat hem niet belette telkens opnieuw met volle gas er terug tegenaan te gaan. Af en toe wordt er hier naar hem verwezen telkens de uitdrukking “Men zegge het voort” aan bod komt. Onze redactie is hem en zijn bravoure niet vergeten. We pikken lukraak een leesstukje van zijn pen uit ons archief.

https://www.tijd.be/tablet/newspaper/ondernemen/in-memoriam-freddy-van-gaever-1938-2017/9963567.html

Dierenrechtenorganisatie zegt mannen de wacht aan

Volgens PETA, dat naar eigen zeggen wereldwijd meer dan 5 miljoen aanhangers heeft, zijn vleesetende mannen blijkbaar een grote bedreiging voor het klimaat. De dierenrechtenorganisatie eist dat mannen een keuze maken: vlees of sex.

PETA baseert de keuze op een onderzoek dat in november 2021 in het “wetenschappelijk” online-vaktijdschrift Plos One gepubliceerd werd. Volgens dit onderzoek zouden mannen door hun vleesconsumptie duidelijk meer tot de klimaatcatastrofe bijdragen dan vrouwen. Inderdaad, mannen zouden als gevolg van hun eetgewoontes meer dan 40% meer broeikasgas uitstoten dan het vrouwelijke geslacht. Of het onderzoek verfijnd werd volgens de huidige regenbooggeslachten, is ons momenteel nog niet bekend.

De Duitse PETA-tak staat op de barricades – zoveel is duidelijk. Daniel Cox, PETA-campagneleider bij onze oosterburen, liet optekenen:

“Mannen zijn veel slechter voor het milieu dan vrouwen, omdat ze te veel vlees eten.”

En, voegde eraan toe:

“Vrouwen zouden nu in sexstaking moeten gaan… om de wereld te redden!”

Bovendien spaart men volgens Cox met elk niet geboren kind ca. 58.6 ton gelijkwaardige CO2 per jaar.

Wat mogen we eigenlijk nog? De verwarming moeten we sowieso lager zetten of zelfs uitdraaien. Als je dan onder de dekens kruipt om elkaar te verwarmen, dan krijg je de vloek der groentenaanbidders over je heen… Is het toeval dat heel de linkse wereldverbeteraarssekte voorstander is van onbeperkte abortus?

Van de wieg tot in de kist: iedereen “fascist”!

Een man en een klein kindje worden uitgescholden door een transgender activist(e?), die de assistente is van een Labour volksvertegenwoordiger. De schreeuwlelijk in kwestie heeft zich nadien verontschuldigd … “omdat ze de trans-beweging hiermee in verlegenheid gebracht had”…

“You’re raising a little fascist as well… You’re not a feminist, you’re a fascist!”

Waarom is iedereen, die het niet eens is met de transgenderideologie, een fascist?