“Men weet overal de prijs van, maar van niets de waarde”

Stan van Houcke (oud-journalist) spreekt met Kees van der Pijl (emeritus hoogleraar Sussex University) over de actuele, geopolitieke situatie in de wereld.

Er is namelijk van alles gaande, wat geen plek krijgt in de berichtgeving van de mainstream media. Hoe zijn de huidige geopolitieke verhoudingen tot stand gekomen? Van Poetin tot 9/11, en van de komedianten in de Tweede kamer tot de bedprestaties van Carla Bruni; weinig blijft onbesproken aan deze tafel.

“Ieder idee van hoogstaande westerse waarden is verdwenen”, concludeert Van der Pijl. Van Houckes vult aan: “Wat overgebleven is, is het cynisme. Men weet overal de prijs van, maar van niets de waarde.”

Een boeiend, informatief en tegelijk zeer vermakelijk gesprek tussen twee heren met een scherpe, heldere kijk op de wereld.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “sociale katholieken” van de 19e eeuw  hebben hun leven gegeven om de ellende waarin toen zovelen leefden, weg te nemen. Zij volgden Jezus Christus, die gezegd heeft:   “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14, 6) en brachten waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Luister en kijk naar hun inspirerend voorbeeld met de prachtige video’s die ons vorig bericht illustreren: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-218/).

De catastrofale gevolgen van het geforceerde coronagedrag wereldwijd worden steeds duidelijker. De ware achtergronden zijn nog lang niet duidelijk. Toch komt er steeds meer aan het licht en eens zal de hele waarheid openbaar worden. Regeringen over de gehele wereld  hebben op dezelfde wijze de meest drastische vrijheidsbeperkingen opgelegd zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Eenvoudige, efficiënte middelen en behandelingen voor corona werden overal op dezelfde agressieve wijze tegengewerkt of zelfs uitdrukkelijk verboden. Topwetenschappers, virologen, epidemiologen  met wereldfaam werden overal op dezelfde wijze radicaal uit de media verwijderd. Alle grote nieuwsagentschappen geven hetzelfde hysterische verhaal over corona. Alles wijst volgens de cardioloog dr. Peter McCullough (VS) in de richting van één zorgvuldig nagestreefd doel: de hele wereldbevolking vaccineren. (Mike Whitney, 4 juni 2021: la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/).  

Het covid 19 zou nu uit het laboratorium van Wuhan (China), komen maar dit laboratorium werd zelf gesubsidieerd door het Amerikaanse Nationaal Instituut voor gezondheid (NIH). In oktober  2019 werd in de John Hopkins universiteit (VS)  een “simulatieoefening” gehouden met een pandemie van coronavirus: Event 201. Hieraan nam de hele wereldelite deel: Foundation Gates, Wereldbank, de grote media, de farmaceutische ondernemingen, UNO, CIA…Is dit allemaal toeval? Over de vaccinatie heeft dr. P. McCullough voor het Amerikaanse Congres aldus getuigd: “Mensen sterven van dit vaccin… Waarom, wanneer men weet dat er ernstige nevenwerkingen mee verbonden zijn? … Het is een biologisch wapen. Het vaccin is niet veilig” (ibidem).  57 topwetenschappers eisen dat al deze vaccinaties onmiddellijk stoppen (ibidem).

Hier klaagt hij de macht van de sociale media aan die zomaar, zonder wetenschappelijke kennis, medische verslagen over de behandeling van covid-19 van échte artsen en onderzoekers, censureren. Informatie verstrekken is verboden.

Inmiddels hebben de media de openbare opinie zo sterk beïnvloed dat het blinde enthousiasme voor massale vaccinatie nog toeneemt, tegen alle evidentie in. Wanneer steeds meer mensen zullen sterven, zullen zij zeggen dat het ligt aan het feit dat nog niet alle mensen gevaccineerd zijn!

Wie had ooit gedacht dat het eugenetisch plan van de wereldelite om de wereldbevolking drastisch te verminderen, zo gemakkelijk zou verlopen? Georganiseerde massamoord, door de bevolking zelf toegejuicht! Terwijl nagenoeg alle onafhankelijke wetenschappers ter wereld waarschuwen voor dit verwoestend medisch experiment wordt het zelfs uitgebreid voor kinderen, waarvoor de covid 19 helemaal geen gevaar betekent. De heilsboodschap “heel de wereldbevolking vaccineren” wordt staalhard doorgedrukt.

De eerbied voor God en voor de waardigheid van de mens zijn uitgeschakeld en vervangen door de pseudoreligie van een politiek van massavaccinatie. Deze geldt nu als het opperste heil voor de gehele mensheid, waarvoor een totalitaire dictatuur en een permanente inquisitie verantwoord geacht worden. Eerbied voor de wetten van God, voor de natuurwet, voor het Evangelie en de Persoon van Jezus Christus, nl. wat de mensheid werkelijk geluk en leven schenkt, het verdwijnt allemaal voor het “heil” van de politiek van de massavaccinatie. 

De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede heeft reeds in 2004 een volledige handleiding uitgegeven van de sociale leer van de Kerk: “Compendium of the Social Doctrine of the Church”.  (Nederlandse versie) De inhoud hiervan lijkt op een sprookjeswereld, over heel de lijn tegengesteld aan hetgeen we nu in feite beleven. De mens als beeld Gods is het kroonstuk van de schepping.  Zijn leven en waardigheid dienen gekoesterd te worden vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Onze wereld protesteert heftig tegen het leed van dieren of het kappen van bomen, maar aanvaardt wel dat van levende ongeboren baby’s zonder verdoving organen worden weggenomen voor een winstgevende handel.

In de ijver voor het “gemeenschappelijk goed” moet de burgerlijke overheid er voor zorgen dat de burgers hun menselijke waardigheid en vrijheid optimaal kunnen  ontplooien. Het tegendeel is nu wet. Burgers moeten nu hun onderworpenheid aan een totale controle tonen. De universele bestemming van de goederen gaat vóór het privaat bezit.

Wanneer nu 1 % van de wereldbevolking 90 % van alle rijkdommen van deze aarde bezit, is dit gruwelijk en onaanvaardbaar onrecht. Deze rijkdommen komen toe aan alle mensen. Al mag er gerust verschil zijn, niemand heeft ooit enig recht op een immens kapitaal. Verder is er het “subsidiariteitsprincipe”. Een hogere instantie mag de verantwoordelijkheid van een lagere instantie niet af- of overnemen, maar moet deze juist ondersteunen (= subsidere). Ouders hebben de verantwoordelijkheid en vrijheid voor de opvoeding van hun kinderen en de staat moet hen daarbij ondersteunen. De staat heeft geen enkel recht schoolprogramma’s op te leggen over allerlei seksuele of andere ontwrichtende thema’s die de ouders niet willen. De staat heeft geen recht om aan kinderen wat ook op te leggen buiten het gezag van de ouders en zeker niet om kinderen omwille van een ziekelijke staatsideologie van hun ouders weg te nemen.

En dit is nog maar een kleine greep uit de ‘sociale leer van de Kerk”. Als christenen moeten we creatieve weerstand organiseren over heel de lijn opdat mensen in waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid kunnen leven vanuit het gezin als basis-cel van de maatschappij. Van hieruit dient al de rest geregeld te worden: het werk, de economie, de politiek, de internationale gemeenschap, de zorg voor de omgeving, de wereldvrede. Onze tijd is een roep om “Vrije Mensen” te worden die creatief ieder mensonwaardig juk afschudden en de samenleving herstellen in haar volle waardigheid,  rechtvaardigheid en schoonheid tot geluk van allen.

*

Na enig nieuws uit de gemeenschap onder Flitsen willen we het systematisch verdwijnen van de christenen in het Midden Oosten onder de aandacht brengen: Het drama van de christenen in het Midden Oosten. En dit nog biedt ruime informatie over Syrië, corona, geopolitiek, moraal, geloof en Kerk.

P. Daniel

Flitsen

Op Sacramentsdagavond werden duizenden vissen gebracht en in de grote vijver gezet. We hopen dat het een begin is van een vissenkwekerij waarmee we op termijn de bevolking kunnen  helpen. Er wordt nog een fonteintje  in  deze vijver voorzien opdat de vissen voldoende zuurstof zouden hebben en er zullen nog bomen rondom de vijver geplant worden.

Nvdr: Beelden uit Antwerpen n.a.v. Sacramentsdag:

De kinderen van de catechese van de parochie willen graag wekelijks een lange namiddag bij ons doorbrengen. Een leslokaal wordt daarvoor in orde gebracht, waar ze o.m. kunnen leren iconen schilderen. Het is tevens een gelegenheid om hen de schoonheid van het christelijk geloof over te brengen. Er is eerst een onthaal en gesprek in de crypte  dan schilderen van iconen, dan een versnapering en tenslotte ontspanning.

Lees verder

Het Zeeuws Volkslied…

… een stukje geschiedenis vervat in een lied

bol.com | Zeeuwse Vlag - Grote Zeeland Provincie Flag - Met Wapen -  Vlaggenmast Vlag - Van 100%...

De Zeeuwse vlag is ontworpen in 1948. Het wapen met de spreuk ‘ik worstel en kom boven’ slaat op de strijd tegen de Spanjaarden.

Het Zeeuws Volkslied is in 1919 ontstaan als reactie op Belgische annexatieplannen die al tijdens de Eerste Wereldoorlog opkwamen. Veel Belgen vonden dat Nederland zich door zijn neutraliteit tijdens de oorlog pro-Duits had gedragen. De Belgische regering wilde als compensatie voor de enorme schade en ellende die land en volk ondervonden twee Nederlandse gebieden annexeren: Zuid-Limburg vanwege de steenkool en Zeeuws-Vlaanderen vanwege de toegang tot Antwerpen.

In Zeeuws-Vlaanderen werd hier sterk tegen geageerd door ds. J.N. Patist, die vond dat het gebied van Hulst tot Cadzand ‘eigen landje, maar deel van Nederland’ moest blijven. Hij schreef samen met J. Vreeken in 1917 de tekst en muziek voor een protest-lied dat het Zeeuws-Vlaamse Volkslied is gaan heten.

In 1919 kwam het Belgische annexatie-streven nog sterker naar voren. Een grote groep in heel Zeeland voelde toen de behoefte de verbondenheid met Nederland en Oranje te benadrukken. De hoofdonderwijzer uit ‘s-Gravenpolder, D.A. Poldermans, schreef hierop de woorden van een volkslied waar de Middelburgse dirigent J. Morks de muziek bij schreef. Het Zeeuws Volkslied droegen zij op aan de Commissaris der Koningin, mr. H.J. Dijckmeester. Het lied bleek een blijver: bij veel gelegenheden, onder meer tijdens de nieuwjaarsrecepties van de Provincie Zeeland, wordt het door de aanwezigen gezongen.

https://www.zeeland.nl/over-zeeland/zeeuwse-vlag-en-wapen

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d’aloude Eendracht woont,
En welvaart ‘s landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
‘Ik worstel moedig en ontzwem!’

Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d’eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk’le keus:
‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

“We kunnen het ook laten…”

Herinnert u zich Heinz Erhardt, die in zijn rol van onbeholpen bijna medelijdenopwekkende deemoedige Duitser-van-na-de-oorlog de harten veroverde? Ondanks zijn opgepoetst Calimerogehalte was hij een taaltovenaar die met enkele zinnen een verhaal kon vertellen, een eigenschap die, sinds “begrijpend lezen” op school – ja, ook in Duitsland – een probleemvak geworden is (samen met wiskunde, wetenschappen…), ergens in de loopgraven van de verrijking verloren gegaan is…

Bij dit fragment verwijzen wij naar het vorige artikel over de heksenjacht op ‘t Scheldt. Had hun redactie “het moeten laten” om te kunnen blijven overleven?

Ook onze redactie worstelt met die existentievraag. Dikwijls – dagelijks – overwegen we, herschrijven we teksten om niet het risico te lopen in de poco vergeetput te belanden. Dansen op een slappe koord…

Wat u allicht gemist heeft in de media

Vernomen op fb:

Vector Country Flag of Syria - Heart | Vector World Flags

12 June، 2021

Brussels, SANA-The Syrian community in Belgium and a number of European Union countries celebrated the success of the presidential election and the winning of Dr. Bashar al-Assad in it during a national event held at the Syrian Embassy in Brussels.

Participants in the celebration expressed their joy and pride in the results of the election process, stressing that it reflected the adherence of the Syrian people to their independent will and sovereignty of their homeland without any external interference.

In turn, Acting Chargé d’ affaires of the Syrian Mission to the European Union, Abdel Mawla Al-Naqari, affirmed that the election results were a crowing for the successive victories in Syria against terrorism and its supporters, pointing out that fulfilling the presidential election as scheduled has proven resilience and solidity of the Syrian position in the face of a conspiracy that targeted Syria.

The Syriac Orthodox Archbishop of Belgium, France and Luxembourg, Georges Kourieh, for his part, congratulated the Syrian people over President al-Assad winning the election, saying “we hope work and circle of life would return to Syria to fulfill prosperity, stability, security and progress in all fields.”

http://sana.sy/en/?p=237455

Vert.: De Syrische Gemeenschap in België en een aantal EU-landen vierden het succes van de presidentsverkiezingen en de winnaar Bashar al-Assad in de Syrische Ambassade te Brussel.

Deelnemers uitten hun vreugde en trots over de resultaten van het verkiezingsproces, waarbij ze de nadruk legden op de gehechtheid van het Syrische volk aan hun onafhankelijke wil en de soevereiniteit van hun vaderland zonder enige buitenlandse inmenging.

De dd. zaakgelastigde van de Syrische Missie bij de EU, dhr. Abdel Mawla Al-Naqari, onderlijnde dat de verkiezingsresultaten de opeenvolgende zeges tegen terrorisme & hun handlangers bevestigden. Hij legde er de nadruk op dat de uitvoering van de presidentsverkiezingen zoals gepland doorgingen ondanks de samenzwering die Syrië als doelwit had.

De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van België, Frankrijk en Luxemburg, George Kourieh, feliciteerde het Syrische volk bij de overwinning van president al-Assad met de woorden “Wij hopen dat het werk en de levenscirkel van welvarendheid, stabiliteit, veiligheid en de vooruitgang op alle gebieden kan terugkeren.

Waarmee we willen duidelijk maken dat de vijandigheid t.o.v. Syrië slechts in de hoofden van de touwtrekkende hogere politieke “leiders” zit die de media voor hun kar spannen.

Hoofdsteden niet geliefd bij politie

Het is een bekend gegeven. Weinig agenten zitten erom te springen om in de hoofdstad – maakt niet uit in welk verrijkt land – aan het werk te gaan. Niet in Berlijn, niet in Parijs, niet in Stockholm, niet in Brussel. Overal waar de verrijkingsstoet neergestreken is.

Talrijke politieagenten vragen – zo snel mogelijk zelfs – een verplaatsing aan. De vakbondswoordvoerder van de Berlijnse politie gaf enkele redenen op, zoals terugkeer naar hun heimat, omdat ze elders meer kunnen verdienen, en nog anderen willen weg omdat “de arbeidsdruk immens is” . Er heerst een zekere ontevredenheid, iets waarover politici zouden moeten nadenken opdat de politie niet weg wil, maar het tegenovergestelde nastreeft, nl. in de hoofdstad werken.

In Duitsland hangt de goedkeuring van de verplaatsing blijkbaar ervan af of er een zgn. “ruilpartner” gevonden wordt, iemand die quasi op de zelfde sport van de carrièreladder staat, ongeveer in dezelfde loonbarema. Het kan ook een zgn. ringruil zijn, een cirkel, die rond wordt doordat de Berlijnagent naar Thüringen, eentje uit Thüringen naar Beieren, en een Lederhosenagent naar Berlijn verhuist. Maar het is moeilijk. Zeer moeilijk.

Er kunnen ook andere redenen meespelen, zoals in het familiale leven. Wie niet in aanmerking komt voor b.g. verplaatsingstoelatingen, die kan rekenen op een wachttijd van 10 à 15 jaar.

Waarom de politie uit de hoofdsteden weg wil? Moeten we er een tekening bij maken? Enkele voorbeelden uit duizenden op het www:

Belangrijk bericht i.v.m. “Betoging Vrije Meningsuiting” morgen

Luc Vermeulen deelt mee:

Belangrijk bericht. De busverantwoordelijke voor de betoging van zondag, vertrekkende vanuit Oostende is plotseling met een bloedvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis en moet daar minstens een week verblijven. Wij wensen hem een spoedig herstel toe!

Zijn taak zal overgenomen worden door Nikolay Holthoff 0473 724550, nikolayholthoff@proximus.be die we hartelijk bedanken om onverwachts in te springen! Vertrekuren en plaatsen blijven uiteraard hetzelfde.

Waarom we zondag betogen!
Zondag 13 juni betogen we voor het basisrecht om vrij onze mening te kunnen zeggen, schrijven, desnoods zingen en op spandoeken en affiches te zetten. We betogen voor het recht op te komen voor onze mening. Ook voor rechts-denkende mensen ook voor nationalisten. Het proces tegen en de veroordeling van de ‘4 van Mechelen’ omwille van de spandoek ‘stop islamisering’ is er ver over.

Zondag zeggen we duidelijk ‘dit kan niet meer’! We zullen dat doen op een vastberaden wijze. De betoging is toegelaten en we willen dan ook het verschil laten zien tussen een betoging van BLM en hun sympathisanten en een betoging van vastberaden nationalisten. Wij hebben geen nood aan incidenten laat staan aan vernielingen.

Deze betoging mag geen aanleiding geven tot het verbieden van latere betogingen (en die komen er!!). Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om de richtlijnen van de ordedienst correct op te volgen zoals wij ook van de politionele diensten de nodige soepelheid verwachten om deze manifestatie goed te laten verlopen.

Het aantal deelnemers zal de 200(toegelaten volgens de coronaregels) ver overschrijden. Wanneer dat onlangs geen probleem gaf voor de 3000 sympathisanten van de Palestijnen te Brussel en de honderden voetbalsupporters te Brugge dan moet dat ook in Mechelen kunnen voor onze manifestatie voor het recht op vrije meningsuiting. Zondag marcheren we met iedereen met zo velen als we zijn door het centrum van Mechelen!

Zondag vormen we één front om vastberaden op te komen voor ons recht op ONZE vrije mening ook wanneer die niet strookt met die van de politiek correcte politici.
Dit initiatief kan op veel bijval rekenen van talrijke verenigingen en actiegroepen wat ons alleen maar kan verheugen. Laat ons zondag respect opbrengen voor ieders mening. Anderzijds vragen we aan alle verenigingen en actiegroepen die met een afvaardiging aanwezig zullen zijn respect op te brengen voor de ordewoorden van de initiatiefnemers.

Laat deze betoging een aanzet zijn, een vastberaden aanzet om duidelijk te maken aan de politiek correcte dictators: Wij RECHTSE NATIONALISTEN GEVEN ONS NOOIT GEWONNEN.

Voor de slotmeeting hadden we drie politici gevraagd die zich uitgesproken hadden tegen het vonnis nml. Bart De Wever, JMDD en Tom Van Grieken. JMDD heeft zich verontschuldigd wegens andere aangegane verplichtingen. Bart De Wever heeft ons geantwoord dat hij de vrije meningsuiting zal blijven verdedigen maar hij wenst niet op hetzelfde podium te staan met personen van extreem linkse of rechtse verenigingen. Waarvan akte.

Zullen het woord voeren Tom Van Grieken voorzitter Vlaams Belang, Florens Van der Kooi actieleider Voorpost Nederland en Bart Vanpachtenbeke voorzitter Voorpost.

Hier nog even de inschrijvingsrichtlijnen voor de autobussen. Inschrijven is verplicht en kan tot zaterdag 17u.
De bus van uit Gent is volzet maar men gaat een dubbeldekker bestellen of een extra bus.
We zien mekaar zondag in Mechelen voor het verdedigen van het recht om vrij onze mening te uiten!

Antwerpen
Busverantwoordelijke: Karin Moller 0476 297497 / karin.moller@outlook.be
Borsbeeeksebrug 13u
Mechelen Veemarkt
Busregeling Gent- Lokeren- St Niklaas- Mechelen betoging 13 juni 2021
Busverantwoordelijke Paul Beheyt 0486 838646/ paul.jbeheyt@telenet.be
11u30 Gent P&R Arsenaal Brusselsesteenweg Gent
12u00 Lokeren Parking Carrefour Tweebruggestraat 4
12u30 St Niklaas hotel Serwir Konigin Astridlaaan 57
13u30 Mechelen Veemarkt
Busregeling Genk-Hasselt-Aarschot-Leuven
Busverantwoordelijke Herman de Troeyer 0486 287971 / hdt058600gmail.com
11u30 Hasselt parking Carrefour (hoek ring Hasselt) Herkenrodesingel 2
12u00 Carpoolparking Staatsbaan Bekkevoort
12u30 Leuven parking Bodart Koning Boudewijnlaan
13u15 Mechelen Veemarkt
Busregeling Oostende- Brugge-Aalst- Mechelen
Busverantwoordelijke Nikolay Holthoff 0473724550 of nicolayholthoff@proximus.be
11u00 Oostende Mercatorlaan prov instituut Zeevisssers
11u30 Brugge Magdalenaparking Magdalenastraat
12u30 Aalst Leo De Bethunelaan (begraafplaats)
13u30 Mechelen Veemarkt

Quo vadis, Syria?

We komen nog één keer terug op de presidentsverkiezingen in Syrië. En maken tegelijkertijd ook een vergelijking met het land b, waar ministers benoemd worden zonder dat ze deel namen aan de verkiezingen, met ministers waarvan er eentje op zijn zachts gezegd “omstreden” is daar hij de raad gaf geld te verbranden opdat het niet meer als bewijs zou kunnen aangevoerd worden, met een defensieminister die in haar bevoegdheid even veel ervaring heeft als een kleuterjuf, met een binnenministerin die bij het verschijnen van een camera als een bang konijn naar een lichtbak tuurt, met ministers waarvan men kan vermoeden dat ze loyaler zijn aan andere gezworen eden, kortom… welk recht heeft de regering van het land b een ander land terecht te wijzen omdat het presidentsverkiezingen organiseerde zonder de bewezen moslimterroristen of de buitenlandse bezetters erbij te betrekken? Trouwens, wij kunnen zelfs niet naar de stembus trekken om een natiehoofd te kiezen. Wij krijgen die – zonder kans op protest – in de maag gesplitst tot ergens in het najaar van sint juttemis vanuit het Huize Coburg. Is dat democratie?

In ons bewust leven hebben wij nog nooit verkiezingen meegemaakt waarbij quasi heel de bevolking uit de bol ging… om dat te vieren! Beelden uit de kuststad Tartous. Hoeveel hoofddoeken, hoeveel mondmaskers telt u? Hoeveel mannen in soepjurken, vrouwen in verhullende kleding? Waarschijnlijk lopen er in Molenbeek of Borgorocco meer rond…

Wat vinden de Syriërs zelf? Wat verwachten ze, wat hopen ze, wat willen ze… zo graag…

Hun dromen hebben ze nog…

  • heropbouw van het land
  • hereniging van heel het land
  • dat het resultaat van de presidentsverkiezingen, de beelden die heel de wereld kon aanschouwen, (eindelijk) de wereld tot inzicht doen komen, opdat de economie kan heropleven
  • normalisering relaties met andere landen
  • opdat Syrië “het Parijs van het Midden-Oosten” kan worden. (… alsof Parijs nog als aanbeveling kan dienen…)
  • met onvermoeibare inzet: terugkeren naar de “goede oude tijd”, zoals voor de oorlog, waarbij het iedereen in de bont-gemengde gemeenschap goed ging, iedereen werk had, kinderen onbezorgd naar school konden gaan, een land zoals vanouds, met de laagste levensduurte in het M.O.
  • devies: samen zaten we in de problemen, samen geraken we eruit. Hand in hand. We bouwen aan een prachtig nieuw Syrië, misschien niet zoals het vroeger was, maar een beter in de toekomst!

Het zal echter nog niet morgen gebeuren!

Terwijl hier verwende vroegrijpe meisjes protesteren omdat ze niet in strandkledij op school mogen verschijnen, heeft men in de zgn. “rebellen”enclave Idlib andere zorgen. De rector van de zgn. Idlib Universiteit – een onderwijsinstelling onder het alziend oog van het Turks huurlingenleger, heeft een bericht verspreid aan de studenten dat ten strengste afraadt “om eender welke reden gemengde groepen (Nvdr: mannelijke en vrouwelijke… dat er xxx aantal bijkomende geslachten door de westerse beschaving ontdekt werden, is daar nog steeds een onbekend gegeven) op sociale media te vormen, i.e. Whatsapp, Telegram, Facebook. (afbeelding bericht)… Virtuele gemengde groepen: héél gevaarlijk voor de deugdzame jeugd.

Als het Syrische leger er met de hulp van Rusland erin slaagt Abu Khaled Al Shami, een al-Qaeda leider in Idlib, te elimineren, dan wreekt Turkije dit per omgaande door de posities van het Syrische leger aan te vallen. Tot op heden staat al-Qaeda nog steeds op de lijst der terroristische groeperingen. Tot op heden maakt Idlib nog steeds deel uit van het Syrische grondgebied. Tot op heden is Turkije lid van de NAVO… Is de NAVO het eens met dergelijke cavalier seul-acties?*

Pierre Le Corf hebben we in deze rubriek al meermaals aan het woord gelaten. Hij weet als geen ander… of toch… correctie: zoals pater Daniël, hoe de situatie ter plaatse eruit ziet.

Hij leeft met en tussen het gewone volk. Helpt waar hij kan met zijn organisatie “We are superheroes”. Hij heeft het volste recht om de sancties aan te klagen die het Syrische volk pijn doen: “U ziet misschien geen mensen die op straat liggen te sterven; dat is niet hun lijden. De mensen lijden in stilte. De jeugd verlaat meer en meer het land, niet omdat ze hier weg willen of zich onderdrukt voelen, maar omdat ze geen hoop meer hebben. De waarde van de munt viel van 50 Syr. Pond (voor de oorlog) naar 40.000 Syr. Pond t.o.v. de dollar. Mensen werken van de ochtend tot de avond. Hun kinderen vragen ‘s avonds naar een banaan. 1 kg bananen kost 5000 Syr. Pond. Maar als je slechts 60.000 Syr. Pond verdient per maand… “

Hij spreekt over de druk die de VSA legt op elk bedrijf, elke persoon die met Syrië te maken heeft… die kunnen in de gevangenis belanden, beboet worden. “Zij dwingen bedrijven niet met Syrië samen te werken”, Syrië te isoleren. “Als je eender welke Syriër zou vragen wat er bereikt wordt door de sancties: dan zou hij je antwoorden “Zij doen ons pijn, niemand anders.”

“Ik ken gezinnen voor dewelke ik probeer te verzinnen hoe ik hen medicijnen kan bezorgen die hier niet meer te krijgen zijn. Een week geleden ging ik naar een begrafenis van een man die we regelmatig medicijnen brachten. We konden ze echter niet meer vinden… De prijs voor één doos: 90.000 Pond en hij had vier dozen per maand nodig… Hij had nood aan meer medicijnen en een betere behandeling, een behandeling die we niet kunnen hebben omdat die verboden is. Waarom verboden? Omdat de VSA stellen dat die medicijnen eventueel dubbel gebruikt kunnen worden, een Syrisch soldaat zou ze eventueel ook kunnen nemen.

Het volk betaalt de prijs. Niemand anders. De sancties laten niet alleen mensen honger lijden en de hoop verdwijnen, ze doden mensen.”

In een vorig artikel belichtten we de figuur van Turks maffiabaas Sedat Peker, die Erdogan via de publicatie van video’s op YT, het vuur aan de schenen legt. https://www.golfbrekers.be/it-takes-one-to-know-one/ Hoe past hij in het Syriëdrama?

U zal zich herinneren dat er in de Veiligheidsraad heisa was rond het aantal grensovergangen via dewelke humanitaire hulp naar Syrië mocht/kon gebracht worden. Dat de Syrische regering hierbij betrokken partij had moeten zijn, vond men daar hoogst onlogisch. Rusland wist echter de klepel hangen. Welke grensovergangen moesten per se gebruikt worden? Uitsluitend deze die leiden naar Idlib, Afrin en Oost-Syrië waar de Koerden aan het handje van de VSA de regio onder controle houden, met uitsluiting van het regeringsgebied. De bevolking daar hoeft geen hulp. Eigen schuld, dikke bult: hadden ze maar een al-Qaeda-president of een handpop van de VSA moeten kiezen… “Humanitaire hulp”… jawel, maar ook wapens, militaire logistiek, drones e.d., stoffen waarmee gifgassen kunnen gemaakt worden en een verse aanvoer fitte terroristen…

Het Russische leger is niet op zijn achterhoofd gevallen. Als na aankomst van humanitaire hulp plotseling het aantal raketten richting regeringsgebied dramatisch toeneemt, dan ligt de conclusie voor de hand. Ergo: Rusland hield stand m.b.t. grensovergangen/controle.

Terug naar het heden. Komt daar nu toch die Sedat Peker op de proppen, die blijkbaar meer dan één appeltje te schillen heeft met de Ottomaanse regering. In één van zijn video’s (… naar verluidt deze van 30 mei) heeft hij het over de wapens en voertuigen die naar al-Qaeda in Syrië vervoerd werden en de bevrachter van deze ladingen was een bedrijf genaamd SADAT, met als bedrijfsleider Erdogans voormalige militaire raadgever, Adnan Tanriverdi. (te lezen bij: Twitter Abdullah Bozkurt)

“Onze vrachtwagens reden onder de naam Sedat Peker Aid Convoy. We wisten dat andere vrachtwagens onder mijn naam wapens vervoerden. Dit werd georganiseerd door een team binnenin SADAT. Geen registratie, geen papierwerk.”

U kan het hele verhaal hier lezen (Engels): The suggestion Turkey was smuggling weapons to Al-Qaeda in Syria shows why Russia’s desire to halt ‘aid’ was a good idea

We proberen met optimistischer nieuws af te sluiten zoals met dit kinderkoor. Geen idee waarom en waar. Misschien was het ter gelegenheid van De Dag van het Kind. We ondervinden weer moeilijkheden om de Syrische webstek te raadplegen. Speelt geen rol. Kinderen zijn kinderen.

Bescherm ons Europa!

Het Vlaams Belang speelt internationaal mee een sleutelrol in het samenbrengen van de conservatieve en EU-kritische partijen in Europa. Als voorzitter van de Europese politieke partij Identiteit & Democratie (ID) verzamelde Gerolf Annemans, samen met Matteo Salvini, een aantal van deze partijen in Lissabon om het over een nieuw model voor Europa en samenwerking op middellange termijn te hebben. Het werk voor en achter de schermen loont. Steeds meer partijen sluiten zich aan en de gesprekken met Hongaarse en Poolse partners over zulke samenwerking gaan de goede richting uit. “Europa is onze enige thuis, we moeten opstaan om de waarden van het Oude Continent te verdedigen en we zijn klaar om de leiding te nemen”, aldus Gerolf Annemans.