Neen aan Turkije in de EU

Turkije is officieel nog steeds een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Het is een blunder van de EU om deze kandidatuur te handhaven.

Eerst en vooral is Turkije geen Europees land. Het is evenmin een democratie: het Erdogan-regime legt politieke tegenstanders het zwijgen op en vervolgt minderheden. Turkije chanteert Europa met een vluchtelingendeal waarvoor we nochtans letterlijk een hoge prijs betalen.

Turkije vormt ook een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en soevereiniteit van EU-lidstaten als Griekenland en Cyprus. Turkije steunt islamistische terreurgroepen in Syrië, Irak, Libië en Nagorno-Karabach.

Tot slot en niet in het minst, een toetreding van Turkije tot de EU zou leiden tot een oncontroleerbare migratiestroom naar ons continent.

De onaanvaardbare provocaties van het Erdogan-regime mogen niet beloond worden met de voortzetting van eindeloze en zinloze toetredingsonderhandelingen. De fractie Identiteit & Democratie (ID) in het Europees Parlement wil definitief een einde stellen aan deze onderhandelingen. Er mag ook geen Europees geld meer vloeien naar Turkije.

Steun ons standpunt en teken hier de petitie!

De laatste ontwikkelingen in Turkije:

Geschiedenisles: De vos verliest wel zijn haren…

… maar niet zijn streken

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. - Nederlandse  gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch  expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Erdogan heeft zijn megalomane droom van een neo-Ottomaans Rijk, waar geen plaats is voor andere religies dan de bejubelde islam, lang niet opgegeven. Noord-Cyprus schijnt voor eeuwig en altijd bezet te blijven en Noord-Syrië gaat dezelfde kant op.

Herdenking in Yerevan van de Armeense genocide gisteravond:

Schuif de tijdbalk door naar 1′

Jan Huybrechts schreef er deze terugblik over:

Op 24 april 1915 – vandaag dag op dag 106 jaar geleden – gingen de Ottomaanse autoriteiten over tot de aanhouding van een 250-tal leidende figuren en intellectuelen uit de Armeense gemeenschap in Istanbul. Deze golf van arrestaties was het begin van een systematische vervolgingspolitiek van de Armeense minderheid in het Ottomaanse Rijk die al snel de kenmerken van een genocide kreeg.

Het ooit zo machtige Ottomaanse Rijk was in 1915 nog slechts een schaduw van wat het ooit geweest was. Dit imperium, dat zich op zijn hoogtepunt, in de 16e en 17e eeuw uitstrekte van Noord-Afrika over het Arabisch schiereiland, het Midden-Oosten en Anatolië, tot ver over de Balkan tot in Centraal-Europa, had in de 18e en 19e eeuw een steeds verdergaand en steeds sneller verlopend machtsverlies geleden. Het vermolmde en corrupte machtsapparaat was niet langer opgewassen tegen de vele uitdagingen waarmee het werd geconfronteerd.

Extern was er de toenemende en niet aflatende druk van oude rivalen zoals het Russische tsarenrijk en de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en later ook van de snel opkomende westerse koloniale grootmachten als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Intern was er de groeiende onrust, die nog werd aangewakkerd door incompetentie.

Vanaf de 19e eeuw hadden de Ottomanen af te rekenen met opstandige bewegingen van hoofdzakelijk christelijke bevolkingsgroepen die er, vaak met steun van buitenaf, keer op keer in slaagden – zij het meestal niet zonder bloedige strijd – eigen, onafhankelijke staten te vestigen binnen de grenzen van het oude imperium. Denken we in dit verband onder meer aan Griekenland, Servië, Bulgarije en Roemenië.. Door deze dubbele dynamiek van desintegratie, verval en prestigeverlies kalfde het Ottomaanse rijk territoriaal steeds verder af en slonken de Ottomaanse macht en invloed in de wereld zienderogen.

Op het einde van oktober 1914 was ook het aan Duitsland gelieerde Ottomaanse rijk meegesleurd in de Grote Oorlog en leefde het in conflict met de ‘Sainte Alliance’ het bondgenootschap van Rusland, Engeland en Frankrijk. Vanuit militair oogpunt was het Ottomaanse rijk al vrijwel meteen ernstig in de problemen geraakt. In het zuiden van het hedendaagse Irak – toen nog een Ottomaanse provincie – was al in november 1914 een uit India afkomstig Brits expeditielegertje aanbeland dat de mondingen van de Tigris en de Eufraat bezette en optrok naar Basra.

Een Ottomaans-Duitse campagne die vanuit de Ottomaanse provincie Palestina tegen het door de Britten bezette Suez-Kanaal was gericht liep uit op een compleet fiasco. Een andere campagne in het noordoosten van Anatolië, met de bedoeling om vanuit Transkaukasië Rusland binnen te dringen, liep in de winterse bergen tussen Ottomaans- en Russisch Armenië eveneens uit op een enorme mislukking: van het 120.000 man tellende invasieleger onder bevel van generaal Enver ging in januari 1915, in minder dan één week 80.000 ma verloren door een combinatie van moordende omstandigheden en de tegenaanvallen van Russisch-Armeense troepen…

Het is heel goed mogelijk dat dit laatste feit mee aan de grondslag lag voor de plannen die uiteindelijk zouden leiden tot de volkerenmoord op de Armeniërs. Het triumviraat dat in die dagen het bewind voerde in het belaagde Rijk bestond uit Talaat Pasja, de minister van Binnenlandse Zaken, Generaal Enver Pasja, de minister van Oorlog en generaal Djemal Pasja, minister van Marine en gouverneur-generaal van de provincie Syrië. Zij behoorden tot de kopstukken van de politieke beweging ‘Itthiad ve Terakki’, die in het Westen bekend werd als de ‘Jong-Turkse Beweging‘.

Deze Turks-nationalistisch geïnspireerde beweging had in 1908 niet alleen een einde gemaakt aan het autocratische bewind van sultan Abdul Hamid, maar droomde ook luidop van een groot, aaneengesloten Turks Rijk dat zich uitstrekte van de Balkan tot ver in Centraal-Azië, waarin alle Turkssprekende volkeren verenigd zouden zijn.

In dit geopolitieke concept was er niet langer plaats voor Armeniërs of andere niet-Turkse bevolkingsgroepen. Er bestond bij de Jonge Turken een diepgeworteld wantrouwen tegen de christelijke Armeniërs. Een gemeenschap die vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw een opmerkelijke culturele en economische renaissance doormaakte die afgunstig door Istanbul werd gevolgd.

Het feit dat aartsvijand Rusland bij herhaling de ‘bevrijding’ van Armenië als oorlogsdoel had vooropgesteld en een lokale opstand in Van waarbij Armeniërs betrokken waren geweest, waren wellicht de spreekwoordelijke druppels die de al even spreekwoordelijke emmer deden overlopen…

Nog voor er werd overgegaan tot de massale deportatie van de Armeniërs naar Syrië, werd er eerst korte metten gemaakt met het meest weerbare deel van de Armeniërs. In februari en maart 1915 werden de naar schatting 150 à 200.000 Armeense officieren, onderofficieren en soldaten die in het Ottomaanse leger dienden ontwapend en in zogenaamde ‘arbeidersbataljons’ geplaatst. De levensomstandigheden in deze eenheden waren verschrikkelijk. De mannen werden ingezet bij zware dwangarbeid en gedecimeerd door honger, mishandelingen en -later- executies door Ottomaanse legereenheden en Koerdische hulptroepen.

Op 24 april werden, zoals gezegd, in een zorgvuldig voorbereide actie 250 leidende figuren – politici, journalisten, academici en zakenlui- opgepakt, per trein gedeporteerd en kort daarop vrijwel allemaal vermoord. Daarom geldt 24 april wereldwijd als herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Door deze arrestaties was de Armeens gemeenschap niet alleen van haar leiders beroofd maar smoorde men ook eventueel verzet in de kiem. Men kon zonder veel problemen overgaan tot de ontruiming van de Armeense leefgemeenschappen, het in beslag nemen en plunderen van hun eigendommen en de deportaties. Bijeengedreven door Turkse gendarmes en troepen werden ze meestal te voet, soms per trein, op transport gestuurd naar de Zuid-Ottomaanse provincies (het huidige Syrië en Irak).

Naar schatting werden tussen de 1,2 en 1,5 miljoen Armeniërs op deze wijze bijeen gedreven en systematisch gedeporteerd van wie, naar alle waarschijnlijkheid, driekwart het door ziekte, uitputting, uithongering en terechtstellingen het niet hebben overleefd… Een gitzwarte pagina uit het Grote Geschiedenisboek die niet zomaar mag worden vergeten…

Armenians 4 Syria - Posts | Facebook

Syrië heeft duizenden gevluchte Armeniërs opgevangen. Wie had kunnen denken dat zij opnieuw – met de opkomst van ISIS – het slachtoffer zouden worden?

Kevork Almassian, die wij regelmatig aan het woord laten, is een Syriër, nazaat van een gevlucht Armeens gezin. Hij geeft ons zijn kijk op de voorbije gebeurtenissen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_in_Syria

P.S. We schreven herhaaldelijk over de grensoverschrijdende ambities van Turkije – onder de titel “Het Neo-Ottomaanse Rijk” (1 – 5) Ook nu merken we dat de censuurduivel verschillende begeleidende video’s heeft doen verdwijnen.

De 4 van Mechelen

Chris Impens @ Valvas: De kleuren van de Vlaamse Leeuw
De miniatuur stelt een ridder met de Vlaamse kleuren voor, in een ongunstige apocalyptische context. (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0422 (0397 bis), f. 020, hier.)  

Luc Vermeulen (https://www.voorpost.org/) deelt mee:

Deze procesdag is voorbij. Onze beide advocaten hebben samen 1u en 15min. een schitterend pleidooi gehouden. Het is nu wachten op een vonnis. Op 12 mei kunnen onze advocaten het parket telefonisch contacteren met de vraag of er al een vonnis is. Is er een vonnis dan weten we op 12 mei uiteraard ook de uitslag. Is er nog geen vonnis dan is het wachten tot het parket klaar is met zijn werkzaamheden en overleg. Voorpost wenst alleszins iedereen te bedanken die tot op heden, op welke wijze ook, zijn solidariteit betuigd heeft.

U weet allicht wat eraan vooraf ging:

Sihamegate

Wout - Posts | Facebook

Sihame! U weet wel, Somers krulkonijn, dat de ondernemingszin “wij zijn doeners” van de Open-VLD in een passend perspectief plaatst.. Ze is niet meer uit het journaal weg te denken. Maar er is meer aan de hand: de financiële hebzucht is slechts een vlag die een andere lading dekt!

Bij dit schandaal gaat het vooral in de pocomedia over de financiële aspecten, waarbij er tal van “sponsors” betrokken zijn, die leven op de kap van de belastingbetaler. Andermans geld uitgeven is gemakkelijk.

Intussen vallen er dagelijks nog wat lijken uit de kast, maar de bedragen blijven al bij al nog beperkt. Ik speel nu even advocaat van de duivel:

Als het kruiperige klootjesvolk in Vlaanderen er geen probleem mee heeft om zich jaarlijks voor 12 à 15 miljard euro te doen bestelen door de Franstaligen, wat is dan het probleem met de enkele honderden duizenden euro’s van Sihame?

Intussen schijnt er toch wat de bewegen bij de Open-VLD, eerst was ze geschorst en nu gaat men haar er uitzetten.    Is er meer aan de hand?  En weet men intussen meer bij de Open-VLD? Heeft men een artikel gelezen op een bepaalde website, die niemand kent?

Om klaarder te zien enkele bijkomende elementen. Over wie minder gesproken wordt is haar broer, waarbij het belang van salafisme of het wahabisme met de poco mantel der multiculturele verdraagzaamheid bedekt wordt. ‘t Pallieterke publiceerde op 13.11.19 een vraaggesprek met jihadexpert Peter Velle: “Goede relatie tussen Vlaams Parlementslid en haar salafistische broer is een probleem”

Bij de jongste verkiezingen in mei jl. geraakte Sihame El Kaouakibi verkozen in het Vlaams Parlement. Sihame El Kaouakibi is de oprichtster van de multiculturele dansgroep Let’s Go Urban. Sihame werd binnengehaald door Bart Somers. Vraag is of Open Vld zo de weg vrijmaakt voor het salafistisch gedachtengoed in het parlement. ‘

t Pallieterke sprak hierover met Peter Velle. Peter Velle is een ex-moslim, voormalig informant van de Belgische Staatsveiligheid en jihadexpert. Hij volgt nog steeds de radicale moslims en hun gedachtengoed. Hij maakt zich grote zorgen omtrent de infiltratie van het salafisme in onze politiek.

Hoe legt u de link tussen Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi en de salafistische islam?

Peter Velle: Wel, de hechte band tussen Sihame El Kaouakibi en haar broer Said is bekend, maar tezelfdertijd verontrustend. Said is de voorzitter van de salafistische organisatie Al Mawada. Al in 2011 waarschuwde ik in Gazet Van Antwerpen voor de praktijken van deze radicale islamclub.”

“Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Onder de titel “Salafisme – Conservatieve stroming binnen de soennitische islam” schrijft Historiek.net: “Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Met de Wahabieten komen we in Saoedi Arabië terecht bij het House of Saud en niets is wat het lijkt te zijn.

In this investigative report by Wayne Madison a former U.S. Intelligence and US Navy officer we find out several major things That Turkey fell from the inside to crypto-jews or the “Young Turks” the Dönmeh. These jews where responsible for the Armenian genocide [a million and up where murdered] along with the genocides of thousands of Greeks. We also learn the House of Saud the family that rules Saudi Arabia are of jewish creation and blood hence also crypto-jews. This news being so dangerous to the Saudi’s they put out a contract on a researcher Mohammad Sakher who wrote openly of it. And we can see how the jews use their tool of islam to divide and rule Gentiles from within. The truth of islam…”

Ned. vert.: “In dit onderzoeksverslag door Wayne Madison, een voormalige VSA geheim agent en marine-officier, lezen we belangrijke zaken. O.a. dat Turkije van binnenuit doordrongen was door verborgen joden, of de “Jonge Turken”, de Dönmeh. Dat zij verantwoordelijk waren voor de Armeense genocide en deze van duizenden Grieken. We vernemen ook dat het Huis van de Saoedi’s, de familie die de leiding heeft van Saoedi-Arabië, via bloedafstamming een joodse creatie was. Dit gegeven was zo gevaarlijk voor de Saoedi’s dat ze een “contract”, een moordopdracht, zetten op Mohammad Sakher, die er openlijk over schreef… “

Uit: The Dönmeh: The Middle East’s Most Whispered Secret (Part I) — Strategic Culture (strategic-culture.org)

En in het licht van het voormelde is er het volgende:

“Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News” .Dans un reportage très orienté, la chaîne ultra-conservatrice américaine Fox News présente la commune bruxelloise de Molenbeek comme la “capitale du djihad en Europe”, provoquant la colère de la Bourgmestre, Françoise Schepmans, qui a annoncé vouloir porter plainte contre la chroniqueuse Katie Hopkins. … Les politiciens ferment les yeux parce qu’ils dépendent du vote des musulmans. C’est la raison pour laquelle des attentats ont été planifiés en Belgique .Katie Hopkins, chroniqueuse sur Fox News “ Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News (tv5monde.com) – En vanuit Frankrijk: Molenbeek, capitale européenne du jihad ? – Libération (liberation.fr)

Zoals te verwachten, volgden er woedende reacties in de media en politiek. De waarheid kwetst immers.  Over wie de aanslagen werkelijk plande is er wel geen woord. Katie Hopkins werd zelfs voor de rechtbank gedaagd door de burgemeesteres:

Keren we terug naar Sihame. Onze collega’s bij ‘t Scheldt berichtten:

“Zo ontving ‘t Scheldt het gênante bewijs dat Sihame en Erika het interieur van hun optrekje in de Elisabethlaan 172, 2600 Berchem lieten verfraaien. Geen slecht woord over verfraaiende vrouwen, uiteraard.

Probleempje is wel dat de verfraaiingswerken moesten gefactureerd worden aan een lege doos in…. Brussel.

‘t Is te zeggen, dat is geen échte lege doos, het is een doos die goed gevuld werd door Uw grote Roerganger, Jan Jambon. Hij parkeerde er om te beginnen 200.000 euro in. Speciaal voor de schoon ogen van Sihame El Kaouakibi. Want zij ging met deze 200.000 euro een kopie van Let’s Go Urban uitbouwen in Brussel, meer specifiek Molenbeek, onder de welluidende naam: WeLoveBXL vzw . Dat project had nogal wat voeten in de aarde, want al snel hadden mensen die écht wonen en werken in Molenbeek door dat er vooral veel gestileerde wind kwam waaien uit Antwerpen, waarmee ze bedoelden Sihame. Want eerst had Sihame gezegd dat ze naast leerkracht, dansleidster, choreograaf, marketeer, fotograaf, serial entrepreneuse, diversity coach, diversity expert, trouwfeestorganisatrice, diversiteitsboekenschrijfster, koninklijke empoweraar…. óók deradicalisatie-experte was, en dat ze met haar vzw Molenbeek wilde deradicaliseren.

Daar moesten ze in Molenbeek toch even mee lachen. Trouwens Molenbeek was op dat moment reeds het wereldepicentrum voor gesubsidieerde deradicalisatie-experten. We citeren vrijelijk en woordelijk de uitspraak van Molenbeeks gemeenteraadslid Jamal Ikazban (PS) over Sihames project: “Deradicalisering is een markt geworden. Waarom een vzw uit Vlaanderen, terwijl er ook genoeg zijn in Brussel? Het is ook dubieus dat de vzw (WeLoveBxl) pas is opgericht in juli 2017.” Daarmee alludeerde hij op het feit dat de vzw speciaal leek te zijn opgericht als vangnet voor de 200.000 euro van Jan Jambon. Wat uiteraard ook zo was.Om haar 200.000 euro te redden veranderde Sihame het geweer van schouder en zei tegen Jan en Alleman in Molenbeek (lees Achmed en Alleman) dat WeLoveBXL zich dan maar ging inzetten om potentiële terroristen aan een job te helpen via danscursussen. Van zoveel buitenhoofdelijke intelligentie vielen Vlaamse en Brusselse politici in katzwijm. De subsidie stond daags daarna op de rekening in Brussel.”

Vooral de paragraaf in het vet is van belang.  Ze gaat potentiële terroristen aan een job helpen via danscursussen!  De grap van de eeuw. Of wordt hier ongewild een tipje van de sluier opgelicht? Over welke job gaat het hier?    Voor wie wordt er hier gerekruteerd, rekening gehouden met al het voormelde?    Zijn al die VZW’s  een dekmantel voor?  Gaat er hier een al of niet buitenlandse geheime dienst achter schuil?  Sihame , een feministe en lesbische die actief is in radicale islamitische middens!!  Volgens de islam dient zo een soort van de torengebouwen gegooid te worden!. Wie is Sihame werkelijk? Ik denk hier aan de 1ste vrouw van Jempi?? En haar broer actief in salafistische middens! En dan komen we dus terecht in Saoedi Arabië, met het “House of Saud”, waar we ook al eens waren met Eurosystemsschandaal!.

In een familie van Berbers een feministe en een salafist broederlijk(sic) samen, te mooi om waar te zijn. Een zuster woont blijkbaar in Qatar, bondgenoot van Turkije, en schrijft typische logetaal op haar Facebook.

Wordt nu de aandacht afgeleid van deze “psyops” via het financiële gedoe? Is het daarom dat men beroep gedaan heeft op Johan VDL, niet zozeer als advocaat, maar als gewezen minister van binnenlandse zaken die natuurlijk het klappen van de zweep kent?

Maar het belangrijkste is wel te weten wie er werkelijk schuil ging achter deze islamitische terreur?   Hier dient er immers een onderscheid gemaakt te worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders, zoals bij elke “”false flag” waar er gewerkt wordt met “frontstores” en “patsy’s”. En daarbij komt dan de vraag: Cui Bono? Over de rol van Molenbeek als rekruteringsbasis van  deze “patsy’s” voor deze “false flags” werden ten andere berichten overgemaakt aan het gerecht dat dan ook weet wat daar gaande is.

Nebula: A Politcal Murder Traces back to NWO's Absolute Power

En al dit “false flag” terrorisme is een onderdeel  & gevolg van tal van andere bloedige  Nebula schandalen, die onopgelost en bijgevolg ook ongestraft zijn gebleven, zoals dat van de Bende van Nijvel. (Bron: The Nebula van W. Baeyens -pagina  VI). In het boek is ook het Atlas rapport opgenomen met de ware aard van de Nebula. Bij deze “false flag” terreur zijn ook tal binnenlandse en buitenlandse veiligheidsdiensten betrokken, en daar wringt natuurlijk het schoentje. Dit moet verborgen blijven, want een ongeluk is vlug gebeurd. Gezien al het voormelde en de samenhang er tussen, zijn er heel wat zaken die niet kloppen, en dekt er geen enkele vlag hier de werkelijke lading.  

Waar zit de Staatsveiligheid? Waar zit de OCAD?  Waar zit het Brusselse en federale parket?  Men heeft er weliswaar de handen vol met de reis van Dries naar Parijs, of liggen de activiteiten van Sihame in Molenbeek te gevoelig – vooral wie er kan achter schuilgaan – en dan komen we terecht bij de “usual suspects”, met o.a. de “duivel”.   Dit kan dan ook een verklaring zijn voor haar snelle opgang, en de onuitputtelijke geldbronnen, bij alle partijen met uitzondering van het V.B.  

H.P. 

P.S. Dit konden we niet laten liggen: vandaag vernemen we dat Sihame’s peetvader – ene Somers uit Mechelen – o.a. 100.000 euro plus nog eens 450.000 euro uit eigen zak zal terugstorten – zo blijkt dat de rechter oordeelt dat Somers krulkonijn zich al “doende” verrijkt heeft. Hij staat dan ook voor de volle 100% achter de beslissing Sihame uit de partij te zetten. Met sjoemelaars willen ze bij de liberalen niets te maken hebben… als ze er zelf geen profijt uit kunnen halen!

In “Groen-bestuurd” Straatsburg wordt de grootste moskee van Europa gebouwd

Totale geraamde kost: ca. 25 miljoen euro. Het stadsbestuur subsidieert met 10%, zijnde 2.5 miljoen euro. Het gaat om een moskee van Milli Gorus Islamic Confederation (CMIG), de Turkse islambelijding in het buitenland.

Laat het nu net één van de islamstrekkingen zijn die weigeren het anti-extremisme charter van pres. Macron te ondertekenen.

Brigitte Bardot is in alle staten; zij wil niet dat haar land het eerste “stinkdier” van de islam wordt!

Image

https://www.france24.com/en/france/20210324-row-erupts-in-france-over-plans-to-use-state-funds-to-build-strasbourg-mosque

Ook Dante’s “De Goddelijke Komedie” wordt politiek-correct gekortwiekt

In een nieuwe vertaling van Dante Alighieri’s De goddelijke komedie ontbreekt een opvallende naam: die van de profeet Mohammed.

Terwijl de hoofdpersoon in deze veertiende-eeuwse boekklassieker afdaalt door de hel, komt hij naast een reeks andere historische figuren ook de profeet Mohammed tegen. Die ondergaat daar een gruwelijk lot. In de nieuwe vertaling van uitgever Blossom Books komt de profeet nog wel voor, maar wordt hij niet meer bij naam genoemd.

‘We wilden niet nodeloos kwetsen’, zegt Blossom Books tegen de Belgische krant de Standaard.

Lees verder…

“Tenslotte heeft de Profeet het ook gedaan.”

Volgens Ishaq Akintola, een islamitische “professor”, zelfverklaarde “mensenrechtenactivist”, en directeur van MURIC, een vereniging die zich als doel stelt de moslimrechten te verdedigen, is het huwelijk met kinderen volgens de islamleer toegestaan. Tenslotte heeft de Profeet het ook gedaan.

“De islam is een complete manier van leven. Jullie – niet-moslims – moeten de moslims aanvaarden zoals ze zijn, niet zoals jullie zouden willen dat ze zijn. Moslims of hun religie mogen niet volgens niet-islamitische maatstaven beoordeeld worden. Er zal nooit een interreligieuze verstandhouding bestaan zolang niet-moslims moslims en hun manier van leven door een christelijke of andere bril beoordelen.”

En als voorbeeld voegde hij eraan toe: “Een huwelijk met kleine meisjes is beter dan prostitutie.”

“De klaar en duidelijke waarheid is: De islam kent geen leeftijdsgrens in het huwelijk en moslims moeten zich niet bij hen verontschuldigen, die weigeren dit te aanvaarden; vooral dan omdat 99.99% dezer huwelijken tussen moslims onderling gesloten worden. Als de man moslim is en het meisje ook, de ouders hun toestemming gegeven hebben, dan is dat uitsluitend en alleen hun zaak en hebben niet-moslims er niets mee te maken. Het is pure inmenging in de zaken der moslims en een poging een onbetamelijke invloed op hen uit te oefenen. Meestal hebben degenen, die zich op deze wijze bemoeien, bijbedoelingen.”

VoxNews

Een kennismaking met de “professor”:

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/11/the-tragedy-of-nigerias-child-brides