Zwarte Piet woont in Rusland

Het is quasi vanzelfsprekend: eender wat, eender hoe, het is altijd de schuld van Rusland. Met bijhorende verwensingen aan het adres van president Poetin en zijn regering. Kortom: mocht het kaartspel zwartepieten opnieuw uitgevonden worden, dan zou de kaart van schoppenboer wellicht voorgesteld worden met de afbeelding van het Kremlin of Poetin.

Wie een zelfde mening deelt als wat in de Russische politiek en samenleving gangbaar is, dan kan het niet anders dan dat je omgekocht bent.

“Het lijkt politiek… Er zijn vertekende beelden…”

In de video verneemt u een rond de pot gedraaide uitleg over het hoe en waarom ultraorthodoxe joden geen dienstplicht hoeven te vervullen. Kortom: als je dat in vraag stelt, dan ben je aan het “polariseren”. We herinneren ons een in het zwart werkende Israëlier (een twintiger) bij onze oude firma, die omwille van de dienstplicht ‘gevlucht’ was naar Antwerpen in de hoop dat hij hier zou kunnen onderduiken om aan de Israëlische militaire dienstplicht te ontsnappen. Hij was er zich van bewust dat hij jarenlang niet meer terug kon naar zijn thuisland en familie. Zelden iemand ontmoet die zich zo weinig aan de voorgeschreven joodse levensstijl hield. Wat er uiteindelijk met hem gebeurd is, geen idee. Hij verdween even snel als hij gekomen was.

De Israëlische regering wil sinds het uitbreken van het Gaza-conflict dat ook de ultraorthodoxe landgenoten hun dienstplicht vervullen, maar dat valt niet goed in vruchtbaar-religieuze aarde. (With war in Gaza, Israel faces new pressure to draft the ultra-orthodox into service / https://www.theguardian.com/world/2024/mar/26/plan-end-ultra-orthodox-students-military-exemption-row-israel)

Moeten ultraorthodoxe mannen vanaf volgende maand mogelijk in militaire dienst? Van oudsher is deze groep Israëliërs, ook wel charedim genoemd, juist vrijgesteld van dienstplicht. Een deel verzet zich tegen de mogelijkheid dat ze binnenkort opgeroepen kunnen worden: ook afgelopen dagen demonstreerden duizenden charedim voor hun uitzonderingspositie…

“Premier Ben-Goerion gaf jesjiva-studenten toen (1948) vrijstelling van het leger om hun de kans te geven de religieuze instituten te herstellen.”

In 1948 was de vrijstelling geen probleem, omdat de ultraorthodoxen op dat moment nog geen 3 procent van de bevolking uitmaakten.

Inmiddels maken de charedim zo’n 15 procent van de bevolking uit en zijn de religieuze instituten groter dan ze ooit zijn geweest, zelfs vóór de Holocaust waren ze niet zo groot.

Lees verder…

Bovendien is dit een zware vorm van discriminatie. Lees hier hoe het met de dienstplicht in Israël gesteld is. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen moeten hun militaire dienstplicht vervullen. Echter de ultraorthodoxe joden mogen zich bezig houden met het bestuderen van de Thora en met hun voortplanting.

“Onder de huidige regeling worden ultraorthodoxe vrouwen niet opgeroepen en kan een charedi-man onder zijn dienstplicht uitkomen door van zijn 18e tot 26e in een jesjiva te studeren. Daar bestuderen ze de Thora, werken ze niet en zijn volledig afhankelijk van overheidssubsidies.”

“En uit deze analyse blijkt dat het gemiddeld kindertal van ultraorthodoxe joden tegenwoordig zes tot zeven kinderen is. Modern-orthodoxe joden hebben rond de vier kinderen, terwijl niet-religieuze joden gemiddeld twee kinderen hebben.” https://nidi.nl/demos/de-bijzondere-demografie-van-israel/

Je zou voor minder protesteren. Je luilekker leventje inruilen voor de gevaren die militaire dienstplicht met zich meebrengen… Logisch dat ze aan hun statuut niets veranderd willen zien. Netanyahu bijt er zijn tanden op stuk daar hij een coalitie gevormd heeft met de politieke vertegenwoordiging van de ultraorthodoxen.

De Standaard vandaag:

Dinsdag trokken actievoerders naar het kantoor van de premier in Jeruzalem om te ijveren voor gelijke behandeling – de stemming over een wetsvoorstel daarover stond op de agenda. Onder het motto “Wij willen niet langer uw ezel zijn” brachten leden van de reservistenorganisatie Brothers and Sisters in Arms ezels mee naar de Jeruzalemse straten om hun protest kracht bij te zetten.

Dit dateert van 1 week geleden

Dit dateert van 4 weken geleden:

Dit van een jaar geleden:

Levenslang voor Chinees omkopingsschandaal in de nationale voetbalcompetitie

De voormalige voorzitter van de Chinese voetbalbond is veroordeeld tot levenslang voor het accepteren van steekpenningen ter waarde van 11 miljoen dollar.

De staatsmedia meldden dinsdag dat Chen Xuyuan, het voormalige hoofd van de Chinese nationale voetbalbond, tot levenslang is veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen. Dit komt na een van de grootste anticorruptieonderzoeken in de sport in de afgelopen jaren.

De levenslange gevangenisstraf die op 67-jarige leeftijd aan Chen is uitgesproken, markeert de afsluiting van een onderzoek naar hooggeplaatste voetbalfunctionarissen in China. Deze sport worstelt al lang met corruptie, die fans toeschrijven aan de voortdurende ondermaatse prestaties van het nationale team.

In de laatste aflevering van een vierdelige documentaireserie over corruptie die in januari op de nationale televisie werd uitgezonden, onthulde Chen dat hij de avond voordat hij in 2019 het voorzitterschap van de Chinese voetbalbond (CFA) op zich nam, enveloppes ontving, elk met 300.000 yuan ($ 41.600), van twee lokale voetbalambtenaren die hun heil bij hem zochten.

En hij was niet de enige. D’r gingen er nog een aantal aan vooraf, die allemaal een hoge straf opgelegd kregen… sommigen zelfs de doodsstraf… of het nu om leidinggevenden bij justitie, bij de veiligheid of bij financiën gaat. Met omkoping wordt niet gelachen. Een enkelband is een juweel, geen strafmaatregel.

Mochten wij een dergelijke repressieve justitie hebben, dan is het is nog maar de vraag hoeveel hooggeplaatste politici bij ons nog uit de gevangenis zouden kunnen blijven… En neen, we gaan geen namen noemen of zelfs maar insinueren.

almayadeen

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede vrienden,

  • Volgende week, Goede Vrijdag: geen bericht.
  • In het begin van de tweede week na Pasen hopen we voor enkele weken naar onze abdij van Postel terug te kunnen keren. We zullen dan geen uitgewerkte meditatie en gewone berichten samenstellen.
  • Wat zich nu afspeelt in GAZA en wat verder gaat onder de ogen van de hele wereld, van de wereldleiders en de internationale veiligheidsorganisaties is een misdaad tegen de mensheid, een onaavaardbare tragedie en een schande voor de hele mensenfamilie. Moeder Agnes-Mariam en onze gemeenschap willen zo vlug mogelijk een of meerdere containers met voedsel sturen. Wie wil helpen: GAZA: IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB” (Herman Maes, Abdijlaan 16, B-2400 MOL-POSTEL
    Belfius, Pachecolaan 44,  Brussel). Laten we bidden voor de slachtoffers en voor gans de mensheid.
  1. Meditatie

Het geweld ontmaskerd.

Jezus Christus heeft door zijn Menswording, zijn leer, zijn vrijwillig en bewust lijden en sterven op het Kruis de zinloze, uitzichtloze gruwel van iedere menselijke samenleving ontmaskerd en Gods plan voor een nieuwe wereldorde geopenbaard. De vier Evangelies (van Matteus, Marcus, Lucas, Johannes) hebben dit in een kort en helder passieverhaal (slechts 2 hoofdstukjes!) weergegeven. Iedere menselijke beschaving, die op andere fundamenten wordt gebouwd, zal uiteindelijk de oude levenswijze van leugen en bedrog, geweld en dood blijven voortbrengen.

In deze geest willen we de passieverhalen van de Evangelies lezen.  Velen blijven het Woord Gods nog steeds lezen vanuit de geest van de mythen terwijl de waarheid van de Evangelies juist de leugens van de mythen ontmaskeren. Zij zijn niet slechts een bron van waarheid maar ook van een dynamisch geestelijk leven.  Vele heiligen kozen slechts één zin als leidmotief. Het woord van Jezus op het Kruis: “Ik heb dorst” gaf moeder Teresa van Calcutta (+ 1997) de kracht om op wonderbare wijze te leven voor de aller armsten, stervenden en lijdenden om zo Jezus’ dorst naar wederliefde te lessen.

Ziehier hoe de passieverhalen onze eigen menselijke samenleving ontmaskeren. We belichten slechts enkele aspecten. Een uitgebreide commentaar zou boekdelen kunnen vullen. In het complot tegen Jezus speelt Judas mee. Wat zwaar doorweegt is dat hij “een van de twaalf” is, uit de intieme vriendenkring van Jezus. Hieraan voorafgaand verhalen de evangelisten hoe een vrouw met een albasten vaasje vol kostbare nardusolie Jezus komt zalven. Het toont de paradoxen in het leven. Judas, uit eigen kring, wil Jezus verraden voor 30 zilverlingen, de prijs voor een slaaf. Een vreemde vrouw geeft Jezus zomaar de kostbaarste nardus, ter waarde van 300 denarien! (Eén denarie was het dagloon van een goed betaalde arbeider).

De houding van Petrus toont de paradox van onze goede wil met ons feitelijk gedrag. In de hof van Olijven leert Jezus hem reeds dat geweld niet met geweld kan bedwongen worden. Wanneer Jezus gearresteerd wordt, grijpt Petrus naar het zwaard en hakt het rechteroor af van de knecht Malchus. Jezus zegt:  “Steek het zwaard terug op zijn plaats; allen immers die het zwaard nemen zullen door het zwaard omkomen” (Mattheus 26, 52). Landen die ook nu het meeste geld en energie besteden aan wapens voor eigen veiligheid, zullen zich terecht het minste veilig voelen! Eenmaal Jezus aangehouden is, verliest  Petrus zijn weerbaarheid. Hij warmt zich aan het vuur en wordt één met deze groep mensen. Niemand wil nog gerekend worden bij de man die net gearresteerd is. Ook Petrus niet. Met de strafste bewoordingen wil hij duidelijk maken dat hij achter de openbare opinie staat en volkomen een is met deze groep. Door het kraaien van de haan, – die belangrijke bijbelse figuur! – laat hij zich raken. Judas had wroeging, kwam tot wanhoop, sloot zelf de hemel boven zich en ging zich verhangen. Petrus heeft oprecht berouw, wat de bron wordt van zijn nieuwe levenshouding: “Hij ging naar buiten en begon bitter  te wenen” (Matteus 26, 75). Hierna zal hij werkelijk zijn leven voor Jezus geven.

Terwijl de huidige westerse media moordenaars en onschuldige slachtoffers openlijk met elkaar verwisselt, is er in de passieverhalen niet de minste twijfel over schuld en onschuld. De religieuze leiders voeren een complot tegen Jezus. De zogenaamde aanklachten en beschuldigingen tegen Hem voor de religieuze leiders zijn een opgevoerd spel en leveren niets anders op dan verwarring en tegenspraak. Judas getuigt onomwonden voor de hogepriesters: “Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden” (Matteus 27, 4) en gooit zijn geldstukken in de  tempel. Pilatus geeft openlijk zijn inzicht: “Ik vind niets schuldigs in die mens” (Lucas 23, 4). Ook de vrouw van Pilatus getuigt dat ze in een droom vernomen heeft dat Jezus een “rechtschapen mens” is en vraagt haar man zich niet met Hem in te laten. Een van de twee misdadigers die met Hem gekruisigd is, zegt tot de ander, doelend op Jezus: “… deze heeft niets verkeerds gedaan” (Lucas 23, 41). En de heidense honderdman, verantwoordelijk voor de kruisiging,  geeft een geloofsgetuigenis en roept het uit na Jezus’ dood: “Waarlijk deze mens was zoon van God” (Marcus 15, 39).

De veroordeling van Jezus toont verder de volslagen mislukking  van zowel het religieuze als van het burgerlijke gezag. De religieuze leiders hebben maar één doel: Jezus doden. Er is geen enkele belangstelling voor een ernstig onderzoek naar schuld en onschuld, of Hij mogelijk de Messias is, of Hij de Schriften vervult… Er is geen enkel open gesprek daarover mogelijk. Leden van de Hoge Raad die hiervoor wel open staan, moeten zwijgen en in het verborgene handelen. In geweld worden allen één en zo worden de religieuze leiders plots de vrienden van de Romeinse onderdrukker. Ze zeggen zelfs openlijk: “Wij hebben geen andere koning dan de keizer!” (Johannes 19, 15). Hun enige inzet is het volk op te ruien en onrechtmatig de kruisdood van Jezus te eisen. Ook het failliet van de burgerlijke macht is volkomen. Pilatus zegt dat Jezus geheel onschuldig is, hij wast zijn handen en beveelt  dan dat Jezus eerst gruwelijk gegeseld moet worden en daarna gekruisigd! Het doet me enigszins denken aan wat we hier in Syrië met de chemische aanvallen hebben meegemaakt. Ze werden allen  voorbereid en beraamd door de geheime diensten van westerse mogendheden en uitgevoerd door de door hen gesteunde terroristische groepen. De westerse media gaven eensgezind de schuld aan Syrië en de wereldleiders riepen om vergelding en begonnen Syrië te bombarderen met de steun van de openbare opinie! Hypocrisie ten top die tot vandaag voortduurt. Of denken we aan wat er nu in Gaza gebeurt. Wereldleiders en internationale veiligheidsorganisaties blijven de  gruwelijke volkerenmoord steunen, terwijl voor de schijn wat hulpgoederen worden gestuurd.

Jezus zelf heeft dit monsterproces en het verschrikkelijkste onrecht en geweld  ondergaan zonder er zelf op enige wijze aan deel te nemen. Wanneer iemand ons slaat zijn wij geneigd om driemaal terug te slaan. Daarom legde het Oude Testament reeds een beperking op: oog om oog, tand om tand. Jezus neemt echter helemaal niet deel aan vergelding. Bij de aankondiging van zijn verrader spreekt Hij in bedekte termen om Judas te beschermen. Tegen de stortvloed van valse beschuldigingen voor de hogepriesters en voor Pilatus doet Hij zelfs geen enkele moeite om zich te verdedigen. Hij zal wel openlijk van de waarheid getuigen en zeggen dat Hij inderdaad Koning is, al zal het de kans op zijn veroordeling sterk vergroten. Zelfs op het ogenblik van zijn gruwelijke kruisdood zal Hij nog om vergeving pleiten: “Vader vergeef hun, ze weten immers niet wat ze doen” (Lucas 23, 34).

De passieverhalen zijn een spiegel van onze samenleving vol leugen en bedrog, geweld en dood. Ze is niet in staat om zichzelf hieruit te bevrijden. Wanneer we het Woord Gods over  Jezus’ lijden en sterven begrijpen, kunnen we trachten de weg van de bevrijding te gaan. Jezus Christus is hierbij de Weg, de Waarheid en het Leven voor alle mensen van  alle tijden.

P. Daniël, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 22.3.24

2. Foto’s vindt u terug op Deir MarYakub El Mukata indien de techniek en IT-aansluiting het toelaten.

3. Wekelijkse Bijbellezing
Over het doopsel (II)

Wie was Johannes de Doper precies?

In de aanloop naar het Paasfeest en ook daarna willen we ons verdiepen in het grote mysterie van het doopsel. Het is dit grote sacrament dat van ons Christenen maakt. Maar wat betekent dat doopsel precies? Dat is de vraag die ons de komende weken zal bezig houden.

Vorige week hebben we gezien dat het doopsel niet iets nieuws was toen Johannes in de Jordaan begon te dopen ergens rond 29-30 na Christus. Het doopsel van Johannes was een uitloper van religieuze praktijken uit het Oude Testament. De Joden waren bekend met rituele wassingen.

Lees verder

Oosterweel, Noordkasteel…

Herinneringen… Als kind gingen we op warme dagen zwemmen in het Noordkasteel. Te voet trokken we met de kinderen uit de buurt, over de Royersluis, naar het Noordkasteel. Met handdoeken, boterhammen, een metalen busje water en vooral heel veel zin in een namiddag zwemplezier. Geen parasols, geen ligstoelen, geen strandbar, geen cocktails. Wisten wij veel dat deze oase zou verdwijnen. Er resten ons slechts nog foto’s aan een onbezorgde tijd. Een film konden wij niet opduiken; onderstaande beelden van een nog verder liggend verleden geven toch een idee.

Aanleiding van b.g. beschouwingen was een krantenartikel.

De eeuwenoude en beschermde kerk van het verdwenen Antwerpse polderdorp Oosterweel krijgt een nieuwe invulling. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, wil het kerkje gebruiken om van daaruit werfbezoeken aan het Oosterweelproject te organiseren. Later wordt het ‘kerkje van Oosterweel’, dat wordt opgewaardeerd, geïntegreerd in het ‘Ringpark Noordkasteel’, dat een groene long moet vormen naast het havengebied. “

HLN

De “woke”-zaadjes werden door de Russen geplant

Een van de hoofdthema’s van de toespraken van Yuri Bezmenov was het idee van demoralisatie, waarvan hij van mening is dat dit de sleutel zou zijn tot de vernietiging van een samenleving van binnenuit. Hij waarschuwde dat demoralisatie zou leiden tot een achteruitgang van traditionele waarden en morele normen, en tot een toename van apathie en onverschilligheid.

De waarschuwing van Bezmenov

Verneem hoe – naar verluidt – de woke-religie in het Westen gepland en uitgevoerd werd:

Kunnen wij ons land nog terug winnen?

De slogan, waarmee het Vlaams Belang naar de verkiezingen trekt op 9 juni, is er een van hoop. Tom Vandendriessche herhaalt deze in andere woorden in zijn onderstaand opiniestuk: “In 2024 nemen wij ons land terug.” Zelfs als het Vlaams Belang een recordwinst boekt, dan nog zullen de geslepen zwaarden en alle mogelijke truken van de foor boven gehaald worden om te beletten dat die winst verzilverd kan worden. We zien tenslotte hoe het in Nederland gespeeld wordt.

“Dries Van Langenhove werd veroordeeld omdat er door anderen zogenaamd racistische memes gedeeld werden in een private chatgroep die hij opgericht had. Daarbij kreeg hij van rechter Jan Van den Berghe niet alleen de maximumstraf van een jaar effectieve celstraf. Hij werd hij ook nog eens tien jaar zijn burgerrechten ontnomen, terwijl het openbaar ministerie daar niet eens om vroeg. Diezelfde activistische rechter presteerde dat enkele jaren geleden ook al eens toen hij Jeff Hoeyberghs wegens zogenaamd seksistische uitspraken niet alleen zware boetes, maar ook zijn burgerrechten ontnam.  

Doordat nationalistische studentenvereniging NSV onlangs Dries Van Langenhove uitnodigde voor een lezing in de gebouwen van de KULeuven verbood deze universiteit deze studentenclub nog langer gebouwen te gebruiken voor activiteiten. Het Gentse progressieve stadsbestuur kon niet achterblijven. De conservatieve studentenvereniging KVHV mag geen zalen van Stad Gent meer gebruiken omdat ze volgens Groen-schepen Hafsa El-Bazioui niet tijdig afstand namen van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs en ze daarmee volgens haar de non-discriminatievoorwaarden van Stad Gent overtraden.

Grondrechten zoals vrije meningsuiting zijn essentieel in een democratie. Ze zijn het instrument dat burgers beschermt tegen tirannie. Want met die grondrechten kunnen burgers zich  verenigen (vrijheid van vergadering) en zich uiten (vrijheid van meningsuiting) tegen de machthebbers in. Ze kunnen die machthebbers zelfs van de macht wegstemmen (vrijheid van verkiezing). Daarom zijn ze ook onaantastbaar. Machthebbers zijn tijdelijk en kunnen deze grondrechten niet inperken.

Deze basisprincipes zijn de voorbije jaren helemaal uitgehold. Steeds meer wetten zijn ingevoerd om de vrije meningsuiting in te perken. Racistische of seksistische meningen werden zo strafbaar. Dit allemaal onder de bijzonder vaag concept van ‘haatspraak’. Het opiniedelict werd geboren. Bovendien hoeft men deze uitspraken helemaal niet zelf te doen, het volstaat anderen zogenaamd “aan te zetten tot” het doen van uitspraken. Daar heeft Groen nu aan toegevoegd dat sancties volgen als men niet actief afstand neemt van wat anderen zeggen.

Het doel hiervan is de markt van meningen te vernauwen tot deze die in lijn liggen met die van de machthebbers. Pluralisme willen ze vervangen door eenheidsdenken. Daarom intimideren, sanctioneren en criminaliseren ze meningen die hen tegenspreken. Zo willen ze burgers tot preventieve censuur aanzetten. Het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn over iets een andere mening te hebben, dus beter mond toe houden. Burgers hebben geen onaantastbare rechten en vrijheden meer, ze worden onderdanen van de machthebbers waarmee men enkel nog mag instemmen. Zodat ze altijd aan de macht kunnen blijven. Dit zijn praktijken uit de marxistische culturele revolutie. Het is compleet totalitair en anti-democratisch. Maar volledig conform de progressieve “newspeak” beweren ze zowaar de democratie weerbaar te maken.

Burgers worden ontrecht door de invoering van opiniedelicten vanwege de wetgevende macht. De vervolging van de oppositie gebeurt op initiatief van organisaties zoals UNIA, de uitvoerende macht. De bestraffing wordt uitgevoerd door vaak politiek benoemde activisten in de rechterlijke macht. De scheiding der machten is er niet om burgers te beschermen tegen tirannie, maar eigenlijk enkel nog om de schijn op te houden dat de rechtstaat functioneert. In realiteit echter, is onze democratische rechtstaat gecorrumpeerd, zijn onze grondrechten afgeschaft en terroriseert de diepe staat zijn burgers. De democratische rechtstaat is geperverteerd. Het systeem is door en door rot tot op het bot.

Het herstellen van de burgerlijke rechten en vrijheden is dus cruciaal om de democratie en de soevereiniteit van de burgers te herstellen. Vrije meningsuiting is een grondrecht dat ons beschermt tegen tirannie. Daarom beschermt het ook meningen die de machthebbers niet graag horen, die controversieel zijn of misschien schokkerend. Enige uitzondering mogen laster en oproepen tot geweld zijn. Alle wetten die de vrije meningsuiting inperken moeten we dan ook volledig afschaffen.

Maar zal dit wel voldoende zijn om onze vrijheden te herstellen? De democratische rechtstaat bewijst te falen om ons te beschermen. Op elk niveau is het cultureel marxisme geïnfiltreerd in onze instellingen en vergiftigt het totalitaire woke-virus onze samenleving. Als de rechterzijde al eens aan de macht komt, blijven de woke wetten gewoon bestaan. “Verworven rechten”. Meer zelfs, N-VA heeft er de voorbije twintig jaar gewoon bereidwillig aan meegewerkt. Zo verschuift de grens in onze democratie, ongeacht wat burgers stemmen, telkens een stapje verder naar onvrijheid en onderwerping. Het cultureel marxisme voert een verrottingsstrategie op lange termijn. En daar hebben pantoffelconservatieven gewoonweg geen antwoord op.

De zwijgende meerderheid heeft dit te lang ondergaan. Het wordt tijd dat de zwijgende meerderheid de cultuurstrijd die ze voeren tegen onze vrijheid, onze identiteit en onze democratie eindelijk beantwoordt. De spreekwoordelijke handschoenen moeten af, want het woke-virus heeft onze democratische rechtstaat bijna dodelijk verziekt. Het volledige zogenaamd diversiteitsbeleid dat Vlamingen omwille van onze huidskleur, geslacht of seksuele overtuiging tweederangsburgers in eigen land maakt, moet volledige op de schop. Positieve discriminatie wordt afgeschaft. Verenigingen, overheden of bedrijven die dat toch willen doen, hebben de vrijheid dat te doen, maar sluiten zich uit van enige subsidie. Het totalitaire woke-virus verwijderen we met wortel en tak uit onze instituten.

De komende verkiezingen zijn mogelijk de laatste kans om onze vrijheden terug te nemen en de democratie te herstellen. Want het volk heeft nog altijd de macht van zijn stem. Die hebben ze ons nog niet afgenomen. En die gaan we gebruiken. Elke stem telt. Elke stem maakt verschil. Dan is het aan ons. In 2024 nemen wij ons land terug.”

Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid Vlaams Belang, I & D Fractie