Dubbel genaaid…

U heeft het gisteren vernomen: Colin Powell, de man die zo naïef was de beschuldigingen van de Amerikaanse geheime diensten te geloven, die de Irak-oorlog inleidde en duizenden slachtoffers op zijn geweten heeft, is gestorven. Hoe het mogelijk is dat iemand aan het hoofd van de Amerikaanse strijdkrachten zich laat ringeloren door een vlieg in zijn oor, willen we nu niet ingaan. Echter wel: de doodsoorzaak.

Op zich is het geen opzienbarend nieuws dat een 84-jarige sterft. In de huidige slabakkende coronatijden is elk overlijden van een bekend iemand echter wereldnieuws op voorwaarde dat er een theatraal coronatintje kan aan gegeven worden. Slechts enkele media waren zo fair erbij te vermelden dat hij aan wat men noemt “een onderliggende ziekte” leed: nl. kanker. In 2003 werd prostaatkanker vastgesteld en de laatste jaren aan bloedkanker, waardoor het lichaam niet meer in staat is infecties voldoende te bestrijden.

Volgens de titelpagina’s van een meerderheid der internationale kranten stierf hij aan de vermaledijde corona-infectie, die zowat alle hoogbejaarden (80+) voor hun 100ste verjaardag het graf injaagt. Er viel echter één schoonheidsfoutje: Colin Powell was reeds twee keer “geïmmuniseerd” – niet direct een aanbeveling voor twijfelaars.

Of Colin Powell zonder “immunisatie” langer zou geleefd hebben is niet bekend. Doet ook niet ter zake. Het belangrijkste was immers dat er een VIP-overlijden op de corona-slachtofferslijst bijgeteld kon worden.

U zal zich waarschijnlijk ook aan het overlijden van Fons Verplaetse, ex- gouv. Nat. Bank, herinneren. Die man mocht slechts 90 verjaardagskaarsjes uitblazen … hij werd geveld door – jawel – het coronavirus.

Former Secretary of State Colin Powell dies from Covid complications (nbcnews.com)

Colin Powell dies of Covid complications, had weakened immune system (cnbc.com)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frueherer-us-aussenminister-colin-powell-an-corona-gestorben-17590520.html

https://www.lefigaro.fr/international/colin-powell-secretaire-d-etat-sous-george-w-bush-est-decede-du-covid-19-20211018

Ondanks tegenwind…

Prof. Paul De Hert blijft ver weg van alle mogelijke virologische inzichten, maar bekijkt de coronacrisis op een kritische manier vanuit zijn vakgebied en passie, het juridische en meer bepaald de regels die een beschaafde en vrije maatschappij voor privacy hanteert.

Verneem meer over de grote blanco check aan de uitvoerende macht die wij – op bevel van de “experts” en de media – zonder veel protest overhandigd hebben aan de overheid:

Toevalligheden?

Een zgn. “fact checking service” – een “feiten controlerende dienstverlening” heeft merkwaardige financiële achtergrondbanden met bepaalde vaccinproducerende farmabedrijven en zegt over zichzelf dat zij de waarheid – en niets dan de waarheid – verkondigen.

Zoals over Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek in vaccinaties tegen Zika en Covid-19, die zijn ongerustheid over het gebruik kenbaar maakte omdat hij vreest dat omwille van de mRNA-vaccinatietechniek er meer besmettelijke en resistente virussen de kop zullen opsteken. Zijn mening wordt zowel op facebook als op youtube gecensureerd.

“Fact checker” Logically.ai wil Malones naam uitwissen en deelt mee dat hij valselijk als uitvinder genoemd werd. (0’29” in video). Volgens hun “feiten” moeten we Katalin Kariko en Drew Weissman op onze blote knieën danken voor hun wijsheid.

Op hun webstek ontdek je wat zij doen, nl. “zij identificeren foute informatie door het gebruik van artificiële intelligentie, deskundige analisten en zij bieden hun producten en diensten aan gebruikers, bedrijven en partners in de publieke sector.”

Deze waarheidsgoeroe werd opgericht door ene Lyric Jain n.a.v. de heisa die ontstond tijdens de presidentsverkiezingen in de VSA en het Brexit-referendum in het V.K. Hij kreeg sponsors op zijn hand, die slapeloze nachten vervuld met onwaarheden wilden ruilen voor roze wolken met engelenbazuinen: Mercia, XTX Ventures en hij kreeg bovendien een MIT Grant toegeschoven. Deze hebben op hun beurt geïnvesteerd in… Pfizer, Moderna of Johnson & Johnson. Vanaf 0’44 krijgt u een reeks tabellen met cijfers te zien om u duidelijk te maken waarom bepaalde feiten moesten “gecheckt” en aangepast worden à la tète du client. Het zal u niet verbazen dat daarin ook de naam van Bill Gates opduikt.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De zevende en laatste eigenschap van ons mens zijn is onze roeping tot de gelijkenis met God. We zijn allen  geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Het beeld blijft. De gelijkenis van God is door de zonde uitgewist en kunnen we met eigen krachten niet meer terug winnen.

Het “beeld Gods” is als het alfa van ieder mensenleven en de “gelijkenis Gods” is als het omega. Vanaf de oudste tijden zochten mensen steeds naar God in de schepping en de natuurkrachten. Toch zijn niet de mensen naar God opgestegen maar is God naar de mensen afgedaald.  God is zelf mens geworden, heeft onder ons gewoond, heeft geleden,  is gestorven op het Kruis en is op de derde dag verrezen. Jezus roept ons op om Hem na te volgen. Hebben we zo de gelijkenis met Jezus verworven dan hebben we tevens de gelijkenis bereikt met de Vader.

Jezus zegt ons dat niemand tot de Vader komt tenzij door Hem (cfr. Johannes 14,6) en Hij is de perfecte icoon van de  Vader (cfr. Johannes 14, 9). De heilige Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, zegt dat we de heilige Geest juist krijgen voor deze omvorming. Ons uiteindelijk levensdoel is niets minder dan binnentreden in de heerlijkheid van de Drie-ene God, wat ook ons hoogste geluk is. De overzijde van de dood is niet het geopende graf, maar het liefdevolle gelaat van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. En deze overgang gebeurt door een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping.

De heilige Paulus drukt het sterk uit: “Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat…” (Romeinen 8, 18). Het oorspronkelijke Griekse woord voor “lijden” staat in het meervoud (mathèmata) en geldt voor fysisch, psychisch, geestelijk, moreel lijden. Verderop drukt Paulus dan nogmaals zijn diepe overtuiging uit: “Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk… . Ik ben ervan overtuigd dat noch de dood, noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn en geen macht in de hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer” (Romeinen 8, 37-39). Paulus geeft een opsomming van wat in zijn tijd als de  gevaren gezien werd. We kunnen nu zeggen: zelfs de meest duistere plannen van een oppermachtige elite die de wereldbevolking wil ontwrichten, overal verdeeldheid wil zaaien en uiteindelijk een groot deel wil uitroeien om over de anderen als robotten te heersen… kunnen Gods liefde voor ons niet doven en niet beletten dat wij in Christus door  lijden  en sterven de gelijkenis van God ontvangen.

Hoe kunnen we nu reeds hiernaar leven? Door bewust te kiezen voor deze omvorming in Christus en binnen te treden in de dynamiek die ons steeds meer doet gelijken op Christus. Het is niets anders dan een christelijk leven leiden, geïnspireerd door de menselijke en goddelijke deugden. De kardinale deugden fungeren hierbij als scharniermomenten. De voorzichtigheid is geen leven in angst, vrees  of schuchterheid maar op bezonnen wijze het juiste oordeel vellen en de juiste weg gaan. Rechtvaardigheid leert ons respect tegenover God en de medemens en hen te geven wat hen toekomt.

Jegens God is het godsvrucht. We genieten volop van de schepping maar we erkennen en eren God als Schepper en Vader,  Jezus als Verlosser en de heilige Geest als onze Heiligmaker. Jegens de naasten erkennen we hun rechten. Het is een houding van rechtschapenheid in gedachten en handelen. Ze brengt harmonie. Sterkte geeft ons de moed om niet te capituleren, maar ook in moeilijkheden trouw  te blijven en het goede te doen. Hiermee kunnen we de angst overwinnen, zelfs voor de dood. Het maakt ons bereid om het offer van ons leven te brengen. Matigheid leert ons evenwichtig om te gaan met de aardse goederen en te leven met een gezonde  bescheidenheid en soberheid. Ze leert ons minder jachtig te zijn, onze instincten en impulsen te bedwingen.

De heilige Johannes spreekt over de “gulzigheid van het vlees” (Grieks: epithumia tès sarkos): “Verliest uw hart niet aan de wereld…Want al wat in de wereld is – het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld – het komt niet van de Vader maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid” (1 Johannes 2, 15-16).

Een christelijk leven wordt vooral geïnspireerd door de goddelijke deugden van geloof, hoop en bijzonder de liefde, die uitgaan van en gericht zijn op de Drie-ene God. Door het nieuwe gebod van de liefde dat Jezus ons openbaarde  leven we als vrije kinderen van God. Jezus vat alles zo samen: “’Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: ‘Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten” (Mattheus 22, 37-40).

Onmisbaar hierbij is het gebed. Een van de mooiste en meest volledige uiteenzettingen hierover vind je in het laatste en vierde deel van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Zoals een fysisch lichaam niet kan leven zonder zuurstof, zo kan geen mens als belichaamde geest blijven leven zonder gebed. Het Onze Vader dat Jezus ons zelf leerde is hierbij het belangrijkste gebed. Ook het Rozenhoedje kan zegen brengen over de hele dag. Uiteindelijk is bidden een levenshouding, een voortdurende  toewijding aan de Drie-ene God en aan de medemens. Ons leven met zijn dagelijkse moeilijkheden kan ook geheiligd worden door kleine tekenen, zoals het bidden van het Angelus ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Deze kleine daden zijn geen tijdverlies maar zullen uiteindelijk tijdwinst blijken te zijn, omdat ze orde en vrede brengen  en beantwoorden aan de diepste stroming in onszelf.

Vrienden, nu reeds zijn we kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is” (1 Johannes 3, 2-3). We kunnen  ons geen enkele voorstelling maken van onze uiteindelijke gelijkenis met God. Zoals een ongeboren baby zich geen enkele voorstelling kan maken van het zelfstandige leven buiten de moederschoot, zo kunnen wij ons evenmin voorstellen wat de heerlijkheid van die gelijkenis met God zal zijn. En zoals een baby uit de veilige geborgenheid van de moederschoot moet gestoten worden om tot een volwassen persoon uit te groeien, zo moeten wij uit de moederschoot van dit aardse leven gestoten worden om binnen te treden in de heerlijkheid van Gods Licht. Nieuwsgierig zullen we sterven. De hindoe-mysticus Rabindranth Tagore zei het zo: “Wanneer al de snaren van mijn leven gestemd zullen zijn, mijn Meester, dan zal bij elke van Uw aanrakingen, de muziek der liefde weerklinken”.

P. Daniel

Aandacht: Volgende week wil ik me even terugtrekken om  een persoonlijke retraite te houden. Daarom zal ik volgende vrijdag 8 oktober geen meditatie en geen bericht sturen.

Flitsen

Op onze zondagse wandeling naar de bergen en ons ontbijt in de woestijn kregen we plots twee jongeren op bezoek, kinderen van de eigenaar van het terrein. We kampeerden onder sparrenbomen maar verderop was er een olijvenboomgaard en een wijngaard. De jongens hadden 2 kisten druiven geoogst. Ze boden aan elk van ons een tros druiven aan en het waren wel wel de mooiste trossen die ze gaven!

Abouna Michel uit Damascus, de verantwoordelijke voor de liturgie in de Grieks-Melchitische kerk, komt maandagavond toe om ons twee dagen  te onderrichten over het byzantijnse morgengebed en vespers. Dinsdagmorgen gaf hij aanschouwelijk onderricht over de voorbereiding van de Eucharistie, die normaal in het heiligdom gebeurt (als uitdrukking van het verborgen leven van Jezus) maar die hij nu op een tafeltje in de kerk deed zodat iedereen goed kon volgen. Het “bereiden van de gaven” verwijst naar gans de heilsgeschiedenis, het leven van Jezus, Maria en de Kerk. Het ronde broodje vertegenwoordigt Maria, het binnenste vierkant daarvan is Jezus, het “Lam Gods”. Dan wordt het brood in stukjes gesneden met de ‘lans’: links een stukje voor Maria (driehoek), rechts voor de engelen en de heiligen, onder voor de levenden en overledenen. Dan worden de stukjes gesneden die voor de heilige Communie in het heilig Bloed worden gedoopt (boven het Lam Gods – de vierhoek). In de kelk wordt vooraf wijn en water gegoten. Het verwijst naar het bloed en het water dat uit Jezus’ zijde kwam na de lansstoot van de soldaat.

Lees verder

Wanneer volgt een klacht wegens discriminatie van de regenboogadepten?

Gisteren op het journaal – na het verplichte sportbad van 5 à 10 minuten – het huiveringwekkend nieuws dat de EU beslist heeft verschillende pigmenten te verbieden wegens ongezond. Hoe kan men dan nog tegemoet komen aan de regenboogkleuren die niet alleen de seksuele beleving, de politiek, de media, zelfs het verkeersreglement, veroverd hebben? Zeg nu zelf, een zwart-wit regenboog is toch geen zicht, heeft geen uitstraling, laat in het ongewisse of men aan een acute kleurenblindheid lijdt!

Europa verbiedt verschillende kleuren tatoeage-inkt, Fabrizio: “Het moet een keuze blijven” | Binnenland | hln.be

Het is tot nader order nog niet verboden…

... over deze beschouwingen na te denken

Let wel – we zijn voorzichtig… we willen liefst niet opnieuw uitgeschakeld worden door andere meningen – we pleiten bij deze niet voor een aanslag op de immens-geliefde MVR, noch op de gebouwen van de nullenzender, noch voor een Sarajevoscenario – we zijn tenslotte niet levensmoe en willen niet ergens (bv.) in de Limburgse bossen onder een boom met onze wandelstok en boterhammendoos gevonden worden door een van het pad afwijkende burgemeester, resp. stroper – dus… Let wel: wij doen bij deze geen oproep tot anarchie. We zeggen slechts dat het niet verboden is te denken. Wat u vervolgens met uw gedachten doet, is uw zaak!

Door de vaccinatiestorm…

“Door de wind, door de regen, dwars door alles heen” zong Ingeborg. Zij heeft zo haar mening over de vaccinatiedwang. Die mag ze hebben, maar ze moet die achter haar gaatjesvrije kiezen houden, vindt De Morgens grote denker, Joël De Ceulaer, er moet ingegrepen worden tegen andersdenkenden.

“Schandelijk. Verkopen die zender. Of orde op zaken stellen. Ingrijpen aub, VRT!”

Ingeborg heeft een holistische visie, zij is van mening dat we onze immuniteit op een andere manier kunnen verhogen dan met medicatie. Ze stelt zich openlijk de vraag of er ook een alternatieve benadering van het bereiken van een groepsimmuniteit benoemd kan worden. Een vraag die ze zich – naar eigen zeggen – heel vaak luidop stelde het afgelopen anderhalf jaar. En dat deed ze nog een keer in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’!”

Lees er hier meer over.

Luister toch nog eens naar Ingeborgs “Door de wind. Door de regen…”