Viruscompetitie

Free Vector | Virus icons pack

‘Het is een bekend fenomeen dat verschillende soorten virussen met elkaar in competitie kunnen gaan. Als het ene virus er is, krijgt het andere minder kans. Dat kan allerlei redenen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat beide virussen gebruik willen maken van dezelfde ‘resources’ in de cel. Ook is het mogelijk dat het eerste virus bepaalde mechanismen in de cel uitschakelt die het andere virus nodig heeft. Tot slot kan een virus een antiviraal effect oproepen bij een cel, waardoor het andere virus snel wordt opgemerkt.’

‘Het is absoluut interessant om te onderzoeken wat er de komende herfst gebeurt als het aantal verkoudheden weer gaat toenemen en of dit ertoe leidt dat mensen minder gevoelig zullen zijn voor een infectie met het coronavirus’.

Verneem hier meer.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ALERT BLIJVEN

Eén van de nieuwe feiten van de voorbije dagen, was de uitgave van het boek van Johan Sanctorum (1954-…) “Politiek Inccorrect” (uitgave bij Doorbraak boeken).  In het nauwe wereldje van verzet tegen de groei van een dictatoriaal regime zijn dit belangwekkende zaken.

Johan Sanctorum vertrekt vanuit een heel andere invalshoek dan ik (wij?).  Hij verklaart duidelijk dat hij atheïst is en daarmee bevindt hij zich nogal in de dominante lijn van hedendaagse publicisten (ook bij Doorbraak).  Dat houdt m.i. ook een soort relativisme in, bvb. in het hoofdstuk over seksualiteit (Me Too..), waarin hij een nogal breedzichtige seksuele moraal belijdt of zoals de maatregelen tegen de corona-epidemie, die hij weliswaar een opstap naar regime-versterking vindt, maar er geen al te diepgaande vragen over stelt op het vlak van de menselijke waardigheid.

Zelf verklaar ik me, als leerstellig katholiek, als een antipode (tegenpool), niet enkel van zijn uitgangsvisie, maar wel van zijn talrijke collega’s bloggers (op Doorbraak en elders). Ik wil hier de tweedeling maken, met duizend verscheidene tussen-meningen tussen enerzijds de atheïsten en anderzijds de christenen (katholieken) die vast in een transcendente Godheid geloven.  Om dit goed te kunnen begrijpen moeten wij Ons Heer citeren die, staande voor Pilatus, verklaarde: “Mijn rijk is niet van deze wereld”, en de zinsnede die we telkens in de Geloofsbelijdenis zeggen: “Ik geloof in het eeuwig leven”.

Nu is het voor ons, volksnationale christenen, niet makkelijk in de officiële Kerk.  Geplet tussen een paus Franciscus, die de NWO steunt (verzwijgen moorden op christenen en schending kerken), die de vluchtelingen, hoe talrijk ook, welkom heet, die compromitterend op foto staat bij de Rothschilds en anderzijds de plaatselijke kerkbedienaars, die in meerderheid alle officiële stappen van de Belgische kerk steunen (o.a. op het vlak van de corona-dictatuur, de sinds mei ’68 ingezette desacralisering en de steun aan het ecologisch en vluchtelings-discours van de kerk).  Deze kerk is dus in de ware zin een “Belgische” kerk geworden, waarmee ze zoals in Duitsland de zijde van de machthebbers en het regime hebben gekozen. 

Daarom geef ik even een portret, zoals links journalist Peter Mijlemans in het BvL (23.9) gaf van de nieuw voor te dragen kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett (Amerikaans hooggerechtshof): “Ze is briljant, conservatief, devoot, anti-abortus, anti-Obamacare…..”.  En verder schrijft Mijlemans : “Barrett is moeder van zeven kinderen – van wie twee geadopteerd uit Haïti – en zeer katholiek.  Zij en haar man, een voormalig openbaar aanklager, behoren tot de kleinschalige Power of Praise-beweging, een splintergroep binnen de katholieke charismatische hernieuwing….. Ze is ook lid van de Federalist Society, een conservatieve en libertaire beweging die individuele vrijheid als hoogste goed verdedigt.   Als katholiek, heel mijn leven vastgeklonken in de Vlaamsnationale Beweging, verdedig ik fervent die eis naar ultieme vrijheid voor de families, de kerken en de toekomst van onze jeugd.

Waarom ik over deze nadruk op deze christelijk/katholieke aspecten spreek, is omdat de kern van het verzet in Europa heerst in Hongarije, Polen en nu ook meer en meer in Roemenië.  Zoals Victor Orban benadrukken ze allemaal de christelijke grondwaarden, zoals respect voor het traditionele gezin, bevordering kindertal (demografie) en behoud van de völkisch homogene kern van een land, te begrijpen als het behouden van de oorspronkelijke grondwaarden van hetgeen Europa deed bloeien.

Johan Sanctorum is een onschatbare medestrijder in onze strijd om de blijvende terreur vanwege Belgie af te schaffen en met mijn fervent geloof in de Godsvrede ben ik blij dat hij aan die kant van de barricade het hoogste goed verdedigt.   Want intussen wordt de censuur steeds brutaler, zoals met het verwijderen door YT van de film van virologe Dr. Li-Meng Yan (zie vorige cyclus, het bekendmaken van een Wuhan virus).  We moeten in dit verband nogmaals de grote radio-stilte van de Vlaamsgezinde partijen aanklagen, die van de strijd tegen de corona-dictatuur nog niets hebben laten zien.

De Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) heeft in tegenstelling daarmee de website: www.coronawahnsinn.at    Zij noemen de maatregelen in Oostenrijk “ Ein Flächenbombardement auf Grund- und Freiheitsrechte”.  Ook in de Duitse AfD behoren talrijke partijleden tot de verzetskern tegen de afschaffing van zowel de vrijheidsrechten, als de wetten op ongecontroleerde instroom van immigranten.  Daarom deze herhaalde oproep, na 6 maanden onwillekeurige beperking van vrijheden: het behoort tot de kerntaken van de Nationalistische Beweging om het verbod op betogen, normaal kerkbezoek, vrije verplaatsing en woonstschending aan te klagen.

Bij het zeer verward wijzigen van de regels valt op te merken, dat de mondmaskerplicht in de meeste omstandigheden gehandhaafd blijft; zoals voor jongeren in het onderwijs en bezoekers van handelszaken en religieuze centra.  Hiermee verwijs ik naar Zweden, dat met een andere aanpak, minder slachtoffers kent.  Ook in Nederland wordt de mondmaskerplicht ten sterkste beperkt (mede door het verzet van talrijke groepen).

Intussen wordt er manu militari verder aan de vorming van een regering gewerkt.  De Belgische koning gaat zeer ver in zijn voorkeur voor een door de Waalse Loge gedomineerde regeringsvorming.  Zoals Luckas Van der Taelen in zijn moedig commentaar ook al opmerkte: “G.L. Bouchez meet zich de allures aan van de leider van de Franse La République en Marche, Emmanuel Macron.  Dwingend om zijn pad te volgen”.

Deze regering moet gestopt worden, in al zijn kwaadaardigheid voor Vlaanderen.  Maar ook Johan Sanctorum maakt in zijn boek een vernietigend beeld van de lamlendige Vlaming, die steeds zijn huik naar de wind hangt.  De mobilisatie, die de Vlaamse Beweging, moet organiseren, moet eerstens gaan naar de bewustmaking van de modale Vlaming van zijn identitair toebehoren en de belangen die daarbij op het spel staan.

Jos Wouters, Boom, 24.9.2020

Een vijfjarenplan

Berg uw vakantieplannen maar op tot ergens eind 2025.

Watch : What a move to Level 3-plus might mean for the capital

Kleurcodering C0vid – een 5 (vijf!) jarenplan …
“5 jaar (!) hebben ze nog nodig om uit te rollen wat ze willen. Het staat er en hebben ze gemeld laatst.
Regering onder invloed supranationale instellingen.
De regering gaat (onder invloed van de WHO uiteraard) nu met een barometersysteem beginnen werken, zoals ander Europese landen reeds doen. Er zal wellicht met kleurcodes gewerkt worden zoals ook bij andere landen. Maar wat wil dit zeggen? Als je kijkt naar de codes die gebruikt worden in Ierland bijvoorbeeld, dan zie je dat we bij code groen nog altijd in de coronacrisis met beperkende maatregelen zitten. Ze zijn dus van plan dit lang uit te spelen. Zie ook in kleine lettertjes onderdaan de grafiek dat het ook voor 2021 bestemd is. De EU berichtte enkele dagen geleden ook dat ze met een 5 jaren plan komen. We zijn er nog niet vanaf mensen.

Ze gaan hun plan stelselmatig verder opbouwen om de volgende stappen tot hun nieuwe wereld orde te zetten. Ze hebben tijd nodig voor het veranderen van een globale economie, “the great reset” zoals hun lakei organisatie de World Economic Forum het noemde.

Met het systeem van kleurcodes leven we onder een constante dreiging. De codes kunnen zomaar veranderd worden op basis van de zeer onbetrouwbare en willekeurige pcr test methodiek en de daaruit voortvloeiende ongenuanceerde cijfers voor het vaststellen van “besmettingen”. De maatschappij kan weer stelselmatig op slot gezet worden als de kleuren veranderen. Bedrijven op een gans grondgebied kunnen zomaar in een kleurcode gestopt worden waarbij hun omzet daalt of ze zelfs weer volledig moeten sluiten. En wees maar zeker dat ze gaan verstrengen wanneer er terug zoals elk jaar een normaal seizoen is met virale longontstekingen, veroorzaakt door een breed scala aan virussen

Dit is het terroriseren van de bevolking. Waar hebben we dit systeem met kleurcodes nog gezien? O Ja, ten tijde van terrorisme. Maar daar horen we plots niet meer van, hé?
Als wij zelf geen weerwerk bieden door onze stem te laten horen en onze medemens bewust te maken, gaan we hier nog lang inzitten, zoals hun plannen zelf aantonen. Als je je vrijheid weggeeft aan machtswellustelingen, dan geven ze hem niet terug! Hoelang pikken we dit nog? Dit is onze maatschappij! Niet die van de Europese en globale elite!”


Tekst: Jens Patteeuw

Er is meer om zich over te schamen dan het uitblijven van een federale regering

Is het normaal dat in één van de rijkste regio’s van Europa duizenden zorgbehoevenden in de kou blijven staan?

Hier zijn geen woorden voor, geen excuses, geen verklaring of toch geen zinnige verklaring. Ik heb het dan over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en de hartverscheurende verhalen zoals Pano in zijn reportage laat klinken. Er is amper geld voor, klinkt het, waardoor mantelzorgers opgebrand raken en ouders financieel het gewoon niet redden. De 270 miljoen euro die de Vlaamse regering deze legislatuur hiervoor reserveert, kan de nood niet lenigen. De wachtlijsten zullen de volgende jaren – tot bijna 20 jaar zelfs – flink toenemen. Ook bij minderjarigen is de toestand schrijnend. Bijna 2.000 kinderen staan op een wachtlijst. Met de 9 miljoen die hiervoor vrijgemaakt is, zullen zo’n 240 gezinnen aanspraak kunnen maken op de persoonsvolgende financiering. Amper 240. De rest mag wachten op Godot.

De Vlaamse melkkoe

En die Godot woont zeker niet in Vlaanderen. Mocht dat wel zo zijn dan was het misschien al opgelost, want dan zouden de middelen veel meer toereikend zijn. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft berekend dat om de wachtlijsten weg te werken zo’n 1,6 miljard euro nodig is. Dat is niet weinig, maar dat is nog altijd maar 13 % van de jaarlijkse transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Jawel, maar 13 %, u leest dit goed. Elk jaar opnieuw stroomt zo’n 12,3 miljard euro van Vlaanderen naar Franstalig België. 4,8 miljard via de sociale zekerheid, 1,3 via de algemene middelen, 2,3 via de financiering van gewesten en gemeenschappen en nog eens een restje van 3,9 miljard voor de afbouw van de staatsschuld. Dus elke Vlaming stort elk jaar 1.920 euro naar zijn Waalse buur onder de noemer ‘solidariteit’.

Dat de solidariteit in Vlaanderen daardoor onder druk komt te staan, is niet de zorg van het Belgische niveau. Vlaanderen kan niet het noodzakelijke beleid voeren omdat gewoon de middelen ontoereikend zijn, want elders gespendeerd. Je kan die euro geen twee keer uitgeven. En aangezien de Belgische patiënt voorrang heeft op de Vlaamse zorgbehoevende moet die laatste maar even op de wachtlijst blijven.

De fabel van de mier Er was eens een... - Jasper Stockmans Coaching |  Facebook

Dit land begint meer en meer te lijken op het land van de krekel en de mier.

Vlaanderen hoopte in 2017 dit probleem in de gehandicaptenzorg op te lossen met de persoonsvolgende financiering. Maar dat systeem heeft onvoldoende tot geen soelaas gebracht. Dat kan ook moeilijk als de middelen niet voorhanden zijn. Is het probleem al accuut voor minderjarigen met een handicap, dan is het gewoon rampzalig voor hun meerderjarige lotgenoten. Momenteel hebben zo’n 16.000 personen een actieve vraag naar een specifieke ondersteuning gesteld. Daarbij moeten ze eerst en vooral aantonen dat andere vormen van ondersteuning onderzocht zijn en niet het gewenste resultaat opleveren en tegelijk antwoorden op de vraag waarom een persoonsvolgende financiering de beste optie is. Komt daarbij dat toekomstgerichte vragen niet aan de orde zijn. Die mogen niet gesteld worden. Een moeder van 75 die voor haar kind met het syndroom van Down een aanvraag wil indienen, komt niet meer in aanmerking omdat ze de zorg na verloop van tijd niet meer zelf kan uitvoeren.
Dit land begint meer en meer te lijken op het land van de krekel en de mier. De mier die voorzienend is, krijgt het elke dag moeilijker en moeilijker om zijn huishouden aan de kant te houden en de winter veilig door te komen omdat de krekel zich van geen kwaad bewust is en rustig voortgeniet van de ondergaande zon. Als Vlaanderen niet wil eindigen als de mier en de krekel toch een klein beetje meer de attitude van de mier wil aannemen dan zouden we een pak verder komen. Dan zou de solidariteit op iets gebaseerd zijn. Dan zouden we onze eigen hulpbehoevenden kunnen geven waar ze recht op hebben zonder dralen, zonder ingewikkelde kafkaiaanse regeltjes

Elke Vlaming stort elk jaar 1.920 euro naar zijn Waalse buur onder de noemer ‘solidariteit’

Vandaar deze oproep aan de federale onderhandelaars. Responsabiliseer iedereen rond de tafel. Pak die ondoorzichtige geldstromen aan, geef aan wie het met recht toekomt en laat vooral de sociaal zwakkeren in Vlaanderen niet in de steek. Zoiets doe je niet. Gisteren, vandaag niet, nooit!

Jürgen Constandt
Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds;
voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Artsenkrant 24 september 2020

Lees en (her)bekijk ook: “Deze mensen zitten in permanente lockdown”: “Pano” onderzoekt de steeds groeiende wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

Coronavoorspelling werd werkelijkheid

Uitroepteken Gratis Pictogram van Ravenna 3D Icons

In 2014 gaf onderzoeker Anthony Patch, een interview dat ging over een corona virus, of de macht achter de politiek en over vaccins die van de bevolking slaven maakt. Hoe actueel!

De beeld- en geluidskwaliteit zijn niet best, de boodschap ook niet, maar het is wel schokkend en je kunt maar beter gewaarschuwd zijn. Of het allemaal waar is wat hij zegt is aan uw eigen beoordeling. In 2014 was de geloofwaardigheid van zijn verhaal voor de meeste mensen praktisch nul. Nu in 2020 klinkt het een stuk aannemelijker, voor wie oplet. Zijn verhaal is misschien bizar, maar wat hij dus 6 jaar geleden al vertelde is in grote lijnen waar we nu al in zitten. Nog bizarrer is dat de meeste mensen hiervan de ernst nog steeds niet in zien.

Corona-Molokai in Nieuw-Zeeland

Shackles, Foot, Coronavirus Line Illustration Icon On White Background  Stock Illustration - Illustration of graphic, prison: 182073169

Op 11 augustus, 2020, werd Auckland in een alarmniveau 3 lockdown geplaatst nadat er slechts vier besmette gevallen van corona waren geconstateerd in een Auckland’s huishouden. De rest van Nieuw-Zeeland werd in alarmniveau 2 geplaatst. Het is opvallend dat de premier, Jacinda Ardern, zulke strenge maatregelen heeft toegepast sinds de laatste draconische lockdown en na een coronavrije periode van 102 dagen.

Het land heeft tot op heden, 15 september 2020, een dodental van slechts 24, met 1801 bevestigde besmettingen, waarvan er 1624 hersteld zijn (zie de bronnen onderin). Op 13 augustus, 2020, kondigde de Directeur-Generaal van Gezondheid, Dr. Ashley Bloomfield, aan dat hij de opdracht had gegeven om corona besmette mensen, en mensen in hetzelfde huishouden, verplicht buitenshuis in quarantaine faciliteiten te laten plaatsen.

De premier liet ook weten dat in hun medische faciliteiten coronatesten niet meer geweigerd kunnen worden, en dat mensen langer dwangmatig in een quarantaine faciliteit zullen worden gehouden als ze geen test afnemen. Een voetganger in Auckland filmde één van de zwaarbewaakte quarantaine faciliteiten van buitenaf.

Lees ook:

Niets is wat het lijkt

Terwijl het klootjesvolk zich druk maakt om het killer-virus, lachen de machthebbers zich een ongeluk om het datzelfde klootjesvolk en datzelfde killervirus. Dat een complete mensheid zich zo mee laat slepen is een onbegrijpelijk fenomeen, maar het gebeurt. Keer op keer trapt de mensheid er in. Zelfs zo naïef dat men in de grootste val aller tijden trapt..Namelijk geloven dat wij ook nog eens zelf de schuldigen zijn van alle ellende op de wereld. Niets gebeurt zomaar. Niets is wat het lijkt. Alles heeft een reden. Dat is macht.

Luister naar Tucker Carlson van FOX News. MSM of niet. Dit missen wij in onze Nederlandse huiskamers. Excuses voor de matige ondertitels maar het maakt het verhaal niet onduidelijker.

We verwijzen graag naar:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE MENS IS WAARDIG IN VRIJHEID

Nu de focus meer komt te liggen op het vervolg in de Covid-zaak – te weten de vaccins – mogen we niet zwijgen.  Het begon, voor de lock-down, met o.a. mijn mededeling dat het een niet-natuurlijke aanval op de mensheid was. In de Kronen-Zeitung (Wien) van dit weekend heb ik uitsluitend daar het relaas gelezen van de gevluchte virologe Dr. Li-Meng Yan, die meegewerkt heeft aan de virus-ontwikkeling in Wuhan – vanuit Hong-Kong gevlucht is op levensgevaar en nu ondergedoken leeft in de VSA.  Zie de YT: Virologist Dr. Li-Meng Yan claims coronavirus…. The coronavirus whistleblower”.

Het verspreiden en de algemene corona-blokkage in de wereld was fase één.  Daarvoor kunt u kijken naar “Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010”.  Nu komt de fase van de vaccins: volgens een rondgestuurd bericht van dhr Mark Waterinckx zijn vervat in dit vaccin :

  • volledige controle bevolking
  • genetische wijziging van het DNA van de ontvanger
  • inbrengen digitale code = vaccinatie-paspoort.

De gezondheids-consequenties van een vaccinatie zijn zeer bedreigend en worden mogelijk na lange tijd zichtbaar.  Daarom hebben de producenten reeds verkregen dat zij vrijgesteld zijn van schadeclaims.

Zoals mijn – deels ingewijde – commentaar van in het begin beveel ik eenieder aan deze vaccinaties te weigeren (koste wat het kost).  Er zijn enkele belangrijke indicatoren:

  • Het is waarschijnlijk dat het virus mutaties ondergaat, waardoor de vaccinatie zijn doel voorbijschiet
  • Recente proeven wijzen uit dat de vaccin-stof al na enkele maanden uit het bloed verdwijnt en dus krachtloos wordt
  • Het vaccin vanuit Amerika (niet het Russische) zou het DNA van de mens wijzigen en fertiliteitsproblemen veroorzaken
  • Bij het vaccin, door de ideeën van Bill Gates ontwikkeld zou het bijkomende functies hebben, zoals identificatie van de persoon, betaalmiddel  en globaal controlesysteem over het menselijk individu.

Lees ook:Growing fear of Vaccines is justified”  Leonard G. Horowitz, Henrymakow.com

Intussen spreekt men in vele landen van een toename van de geconstateerde gevallen.  Het gaat nu m.i. over het vaststellen van positieve testing en niet over de zorgwekkende opnames in klinieken.  Men bereidt zo duidelijk hernieuwd maatregelen voor!  De hoofddoelstellingen in de vrije wereld moeten echter zijn: het beperken van de eindeloze controles, het afschaffen van de mondmasker-plicht overal waar dit een “farce” is en het beëindigen van beschadigende nieuwsmanipulatie om de bevolking te onderwerpen.

bol.com | Politiek incorrect, Johan Sanctorum | 9789492639455 | Boeken

De slaafsheid van de Vlaamse bevolking wordt hier telkenmale geduid.  Nu heeft Johan Sanctorum met zijn boek “Politiek incorrect”  de gepaste toon gevonden.  In zijn bespreking: “Laat u niet muilkorven!” wijst hij op de “Untertanengeist” van de Vlamingen, hun gebrek aan eigenheid en fierheid, hun onderkruipersrol in deze Belgische staat.  Heel de zaak “Chovanec” is hier in andere kolommen schitterend uit de doeken gedaan: zij toont het beeld van een staat, waar een zwaar en meedogenloos racisme tegen de Vlamingen wordt bedreven.

Telkens men G.H. BOUCHEZ (MR) ziet draagt hij trots een mondmasker met de Belgische vlag; identiek aan zijn geestesgenoten in de Vlaamse faciliteitengemeente.  Voor hen is het ideaal van de Belgische staat (onveranderd sinds 1830) deze waar de Vlamingen onderdanig hen de zolen likken.  Het interview van Mathias De Clercq in de Zondag (13.9) laat aan duidelijkheid niets over: de naam van VLD moet veranderen (mijn bemerking : het gehate woord Vlaams moet eruit) en de N-VA ‘en het Vlaams Belang moeten zo mogelijk verdwijnen (mijn bemerking: de pink op de naad voor de Loge-bevelen: het met wortel en tak vernietigen van ieder restje van Vlaamse eigenheid).  Ik herhaal voor de 3e maal: Egbert Lachaert is de willoze pion van de echte – fanatiek-belgicistische – machthebbers achter de VLD schermen.

Geschiedenis van de Nederlandse stam

Aan de lezers weze de lectuur van de Geschiedenis van de Nederlandsche Stam” van prof. P. Geyl aangeraden. (vooral deel I).  Daarin kan men lezen wat een vechtstad Gent was, die talloze keren in opstand is gekomen in de Middeleeuwen; die op zijn donder kreeg tegen VREEMDE bezetters, maar er toch telkens weer tegen opstond.  Vergeleken daarmee zijn de progressieve Gentse burgers abjecte figuren die hun stad, geschiedenis en hun zelfrespect tot grote schande maken!!

Tot slot verwijs ik naar de wraakroepende schending van het betogingsrecht in Mechelen, op zaterdag 13.9.   Een aantal vrijheidslievende burgers hadden opgeroepen tegen de bevoordeling van de islamieten door deze volmachten-regering te betogen.  Het werd verboden en Mechelen was dankzij Bart Somers en lakei burgemeester Vandersmissen een bezette stad.  Zelfs de ondergrondse parkings werden gesloten.

Diegenen die een Vivaldi-Avanti regering willen vormen; moet vijandigheid tegen de belangen van Vlaanderen en het Nederlands worden aangewreven.  De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. – Milan Kundera.

Jos Wouters, Boom, 14.9.2020

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De voorbije jaren zijn  al vele mensen uit Europa en elders ons komen bezoeken om zelf vast te stellen wat er in Syrië gebeurt. Zij hadden vlug begrepen dat hetgeen de  gewone media daarover schrijven, meestal het tegendeel is van de waarheid. Nagenoeg allen getuigen dat ze deze werkelijkheid met hun eigen familie of nauwste kennissenkring niet kunnen delen omdat ze niet geloofd worden. Immers, de meerderheid van de mensen heeft een duidelijk etiket nodig. En dat krijgen ze van de media. Zelfs wanneer ze de grofste leugens telkens weer herhalen, worden ze voor de meerderheid van de mensen, – gelovige, kerkelijke en intellectuele middens  incluis -, de waarheid. Slechts een kleine minderheid die voldoende afstand kan nemen van de drukte en de schijn van deze wereld, lijkt in staat het uiterlijk vertoon en bedrog te doorzien. Zij worden door de meerderheid dan belachelijk gemaakt en voorgesteld als zijnde asociaal, onaangepast. In het dieptepunt van de Sovjet-tijd wisten sommige Russen dat hetgeen de Pravda (Waarheid) met veel nadruk bleef verkondigen, leugen was en wat herhaaldelijk als leugen werd voorgesteld, eigenlijk de werkelijkheid was. Onze gewone media zijn nu gezakt tot dit niveau van de toenmalige Pravda.

Nvdr: enkele vrije geesten, journalisten die hun beroep eer aandoen:

Telkens wanneer het Syrische leger en zijn bondgenoten een deel van het volk konden bevrijden van de terroristen, brachten onze media een spectaculair verhaal van een chemische aanval, bomvaten, aanvallen op ziekenhuizen of martelingen, door het Syrische leger verricht. De overgrote meerderheid van de Syrische burgers zagen dat het misdaden waren door het westen zelf gepland of verzonnen om de verdere bevrijding van het land te beletten. De meeste anderen hadden hiervan geen flauw besef.

Ons eigen VRT nieuws blijft nu al weken lang waarschuwen voor zogenaamd nep-nieuws omtrent de covid-19. Het eenvoudige en decennia lang beproefde middel hydro-xychloroquine zou niet werkdadig zijn of zelfs gevaarlijk, het coronavirus zou veel gevaarlijker zijn dan de gewone seizoengriep, Bill Gates en de grote farmaceutische bedrijven zouden met het hele gebeuren rond de corona nauwelijks iets te maken hebben (op website van de VRT je krijgt wel zesmaal een foto te zien waarop iemand wordt gevaccineerd!)… We hebben vorige week uitdrukkelijk experts en topmedici uit de hele wereld aan het woord gelaten die, samen met nog vele anderen, overtuigend het tegendeel aantonen.

En nu staat de Russische dissident Alexei Navalny in het brandpunt van de belangstelling van de westerse media. Vergiftigd door het besmettelijkste en dodelijkste Novichok! Hoe komt het dat hij nog leeft (zoals Sergei en Ylia Skripal)? Hoe komt het dat niemand anders besmet is? Zou Poetin (met 80 % populariteit), een meester in diplomatische bezonnenheid, een dissident (met een populariteit minder dan 5%) gaan vergiftigen en dan naar Duitsland laten vertrekken om de vergiftiging wereldkundig te maken? Al is er geen enkel bewijs, de westerse luidsprekers roepen eensgezind dat Poetin moet  gestraft worden! Zou het niet eerder de zoveelste valse vlag operatie van de CIA kunnen zijn om het nog gewone vaccin tegen covid-19 dat verrassend door Rusland als eerste op de markt gebracht werd te kelderen? Of om de goedkope gastoevoer vanuit Rusland naar Duitsland en Europa langs  de Nordstream 2 (die op het punt staat voltooid te worden), toch nog te blokkeren?

Inmiddels beschrijven onze media de Franse president als de redder van Libanon. Nochtans waren Libanese en Syrische christenen bijzonder onaangenaam verrast toen de Fransen het Noord-Syrische Sandrak Alexandrette (Iskenderun) in 1939 als geschenk aan de Turken aanboden. Zo werd de doodsteek gegeven aan het Antiochië, waar de hl. Petrus 7 jaar bisschop was, van waaruit de hl. Paulus het christelijk geloof verspreidde, de hoofdstad van het christelijke oosten, lichtbaken van kunst en cultuur en zetel van verschillende patriarchaten van oosterse kerken. Het eens zo majestueuze Antiochië in Syrië is nu Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, waar het roemrijk christelijk verleden deskundig is uitgewist. En Frankrijk onderhield zogenaamd een bijzondere relatie met het maronitisch patriarchaat! Sindsdien heeft Frankrijk “de tedere moeder voor de christenen in het oosten” niet anders gedaan dan Libanon en Syrië helpen wurgen, met dramatische gevolgen vooral voor de christenen.  De schijn van de media staat in schril contrast met de werkelijkheid.

We schreven in het begin van dit jaar een open brief aan de VRT om de mediamanipulatie i.v.m. Syrië onder de aandacht te brengen, met verwijzingen naar een aantal bronnen die wel bereid zijn waarheidsgetrouwe berichtgeving te verstrekken.

Voor overtuigde christenen die meer bewust willen leven, hebben we in ons bericht een aparte bezinning voorzien. Om de diepere werkelijkheid van zichzelf en van de wereld te verstaan moet men afstand nemen van deze wereld en zich wenden naar het Woord van Hem die ons  geschapen heeft.

P. Daniel

Flitsen
De zondagseucharistie trachten we zo feestelijk mogelijk te vieren en deze zondag met enkele bijkomende wijdingen. Hiervoor gebruiken we de rijke byzantijnse gebeden. Vóór de mis hebben we het zout en het water gezegend achteraan in de kerk bij de gevulde wijwaterkuip. Na de mis baden we de lange gebeden voor de wijding van een nieuwe icoon, nl. van O.L.Vrouw van Guadelupe (Nvdr: ingesloten foto kunnen wij om technische redenen niet plaatsen. Zie video’s. ) De icoon werd deze week geschilderd en voor het altaar geplaatst met de bedoeling dat we zouden blijven bidden opdat het wereldwijd doden van het ongeboren leven, de grootste holocaust aller tijden, eens zou eindigen.

Lees verder