Raak!

… De afgelopen jaren hadden we debatten over wereldschokkende kwesties als daar zijn het ‘wit’ maken van blanke mensen, het laten vallen van de aanspreektitel ‘dames en heren’ wegens uitsluiting van niet-binaire personen, het verbieden van cowboy- en indianenpakjes of sombrero’s op verkleedpartijtjes wegens ‘culturele toe-eigening’. Over de onvoorbereidheid van onze maatschappijen op een nieuwe pandemie hoorden we, ondanks alle ‘onderzoeksjournalistiek’, nauwelijks een woord. De tijd van die ondraaglijke woke lichtheid lijkt nu echt wel voorbij…

Lees: De terugkeer van de natiestaat, door Mia Doornaert

Humor bij Facebook

“We nemen de problematiek van misinformatie heel ernstig. Misinformatie kan leiden tot polarisatie en daar willen we gepast tegen optreden,” zegt Jessica Zucker, product policy manager bij Facebook. “Maar het is niet aan een intern team binnen Facebook om dat te doen, daarom werken we nauw samen met externe experts.”

De keuze voor Knack en DPA gebeurt niet willekeurig. Beiden zijn lid van het International Fact-Checking Network (IFCN). Knack brengt al acht jaar factchecks in haar magazine en sinds enkele jaren ook online.

“Dat blijven we ook doen,” zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. “Voor ons betekent dit een versterking van onze factchecking-poot die ook los van Facebook blijft bestaan.” Zo zal Knack twee extra journalisten aannemen die zich specifiek op factchecking toeleggen, bovenop de factcheckingrubriek die journalist Jan Jagers al enkele jaren schrijft. Bij DPA gaat het om twee Franstalige en één Nederlandstalige journalist.

Lees er alles over bij: Facebook gaat binnenkort ook in België fake news identificeren en ontmaskeren. Het werkt daarvoor samen met Knack en DPA.

Onze redactie vraagt zich af wie de “factcheckers” onder de loep neemt…

Totalitaire journalistiek

We stevenen in hoog tempo af naar een totalitaire journalistiek, en naast 9/11 en de MH17 helpt ook het Corona virus daarbij. In deze column van Karel van Wolferen, bespreekt hij de invloed van het Corona virus en de wijze waarop de journalistieke media daar mee omgaat. Terugblikkend op zijn eigen verleden als buitenland correspondent bij het NRC, concludeert hij dat er geen ruimte meer is voor onafhankelijk journalistiek onderzoek. De journalistieke vrijheid is zoek. De media wordt uitsluitend nog aangestuurd door onze overheid en publiceert slechts de officiële waarheid. U wordt onder druk gezet om al het andere niet te geloven. Totalitarisme heeft onze journalistiek in de greep.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo worden hier eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn medemens, in de maatschappij en in de natuur.

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een ongelovige arts die in deze grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO die afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona.

(Een volgende keer hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst.

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen.

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig.

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden en dood zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan mensonwaardig worden, maar het lijden en sterven zelf blijven in zich altijd menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft.

Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en andere volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed aan info en video’s, vooral in verband met het coronavirus.

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee meeleven en meebidden.

P. Daniel

Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

Russisch icoon met voorstelling van de heilige Johannes Klimakos ...

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed.

Heilige Johannes Climacus, Hemelse ladder / Icons

Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nvdr: Om u een idee te geven:

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over. (Bon retour chez vous, mes amis)

Lees verder

Het verschil tussen “daadkracht” en “dictatuur”

Gisteren op Radio 1: de VRT correspondent in Hongarije. Volgens hem stevent het land linea recta af naar een dictatuur omdat de regering er de corona crisis met bijzondere volmachten wil aanpakken. Net het zelfde dus als in het land b. Hiert noemt de nullenzender dat “daadkracht”.

De Hongaarse regering beschikt nochtans over een ruime parlementaire meerderheid .. iets wat niet kan beweerd worden van de corona junta die onder leiding van Wilmès op dit ogenblik bij ons de lakens uitdeelt.

Waar zit dan het verschil? Wel de Hongaarse Eerste Minister is een zekere Viktor Orban en die werd nu eenmaal als ketter in de ban geslagen van de politiek correcte kerk en media aanhangers.

Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd,  bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze  gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nlwww.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië);Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, economist in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen  het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep  ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky  en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). In  2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen.  In 2009 kreeg de Syrische president  de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn  volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen  beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende  bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het  ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet.  Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn  territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite  van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk  toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020                 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Ziek land (4)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

“Die feiten zijn nauwkeurig en clean beschreven (DS 16 maart). De werkelijkheid was vunzig. Terwijl het volk naar het scherm keek, waren de leepste partijvoorzitters bezig met macabere machtsspelletjes. Politieke deontologie of goed bestuur waren in geen velden of wegen te bekennen. Het ging om de macht. Nog nooit heb ik zoveel leugens, bedrog, postjesjagerij en politiek gekonkel gezien in één week tijd.De burgers krijgen niet de volwaardigeregering waarop ze al een jaar recht hebben, zelfs geen noodregering.

Wat nog rest van de anderhalf jaar geleden ingestorte en door de kiezers afgekeurde regering, wordt weer op het schild gehesen en krijgt volmachten. Dat is het beste wat de partijleiders dit land te bieden hebben. Daarmee moeten de burgers het stellen…..

Sinds eind jaren 70 volg ik het politieke leven. Ik heb geregeld goed beleid gezien en heel af en toe echt politiek leiderschap. Vaak zag ik steekvlambeleid, ­partijgekonkel en slecht bestuur. Ik heb het malgoverno gezien in 1977-1981, toen de opeenvolgende federale regeringen om de haverklap vielen.

Ik heb PS-ministers gezien die staakten en de regering verlamden, zoals hun kameraden bedrijven platlegden.

Ik heb de staatsschuld zien groeien, omdat de politiek de tering niet naar de nering kon zetten.Ik heb de periode van de wafelijzers gekend: als landsdeel A iets kreeg, moest landsdeel B evenveel krijgen, desnoods met overbodige openbare werken.

Ik heb het land bijna zien barsten door de communautaire gevechten over het Vlaamse dorpje Voeren en over de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Ik heb decennialang het gebrek aan moed gezien om gerecht en politie effi­ciënt te organiseren, tot het volk in de Dutrouxperiode de politiek dwong. Ik heb vreselijke politieke manipulaties gezien tijdens de dioxinecrisis.

Ik heb een partij zien ontstaan die teert op vreemdelingenhaat en die deze daarom aanwakkert.

Ik heb partijen gezien die vooral stemmen ronselen door zich af te zetten tegen het andere landsdeel of door een partij te demoniseren.

Ik dacht dat ik het absolute politieke dieptepunt gezien had in de afgelopen regeerperiode, toen federale regeringspartijen vier jaar lang kibbelend over de straat rolden. Maar het echte dieptepunt kwam pas de voorbije week. Niet ‘Eendracht maakt macht’ was het motto van de leepste onder de Belgische machthebbers, maar ‘Onenigheid en vuile trucs leveren mij postjes en macht’.”

Guy Tegenbos in Onenigheid maakt macht (DS)

Omfloersde woordenschat (2)

… waarvan iedereen de échte betekenis kent!

Afbeeldingsresultaat voor golfbrekers omfloersde woordenschat

Een aantal woorden en begrippen waarmee u dit jaar geconfronteerd zal worden (II)

In onze vorige nieuwsbrief publiceerden wij reeds een eerste lijst van woorden en begrippen uit de politiek correcte “new speak” die ons ook dit jaar langs alle mogelijke kanalen door de heersende ideologie zullen opgedrongen worden. Hier volgt een tweede. Een deel van deze vocabulaire is al een tijdje in gebruik. Een ander is zeer recent op de markt gebracht. Het lijdt bovendien geen twijfel dat er in de komende maanden nog andere termen zullen uitgevonden worden. Maar ondertussen kan begrijpen wat precies met de reeds bestaande bedoeld wordt, best van pas komen. Daarom zetten we de reeks verder.

Cisgender: hiermee worden mensen aangeduid van wie de gender identiteit overeenkomt met hun geboorte geslacht. Mensen dus die tevreden zijn met hun sekse. Vroeger werd dit op enkele uitzonderingen na als vanzelfsprekend beschouwd. Maar tegenwoordig zou dit eerder een rariteit zijn…
Binair geslachtsmodel of genderbinair model: ervan uitgaan dat er slechts twee geslachten bestaan terwijl er volgens de politiek correcte leer veel meer zijn Wie hieraan zou twijfelen, is een ketter.
Divers (-iteit): jarenlang was het epitheton ‘multicultureel’ de onbetwiste nummer één in de hitparade van het politiek correcte jargon. Er werd nooit precies verteld wat hiermee bedoeld werd, maar het werd des te meer gebruikt. Zelfs in die mate dat alles wat in de maatschappij op het ‘nihil obstat’ van de kerk der weldenkenden kon rekenen quasi automatisch dit label opgeplakt kreeg en dat het woord minstens moest in elke subsidieaanvraag voorkomen. De laatste tijd komt het echter bijna nergens nog voor. Het werd immers op een discrete maar zeer efficiënt wijze vervangen door het adjectief ‘divers’ of het naamwoord ‘diversiteit’. Moeilijk was dat niet want hun betekenis werd ook nooit precies gedefinieerd. Wat uiteraard een grote soepelheid in het gebruik garandeert.

Die operatie had waarschijnlijk alles te maken met commerciële strategie: alle zakenmensen zijn er zich immers van bewust dat wie zijn marktaandeel wil behouden, regelmatig met een nieuw product voor de pinnen moet komen of tenminste doen alsof. Ondertussen is diversiteit dus troef. Behalve wanneer het de geslachten betreft want conform een dogma van de weldenkende kerk is een vrouw tenslotte maar een man zoals al de andere en omgekeerd… Toch nog dit: vermits er geen rassen mogen bestaan ( zie ‘rassen’) is spreken van raciale diversiteit helemaal uit den boze.
Europese waarden en normen: alleen de “rechten van de mens” mogen als dusdanig worden beschouwd. Rechtvaardigheid, tradities, identiteit, veiligheid enz. horen niet onder die noemer en zijn hier dus volledig aan ondergeschikt.
Extremisme: een begrip met een bijzonder relatieve betekenis. In de jaren zestig werd een federalist als een extremist beschouwd. Vandaag de dag is federalisme het laatste houvast van belgicistische conservatieve patriotten zoals Kristof Calvo van Groen. Het woord extremisme heeft echter een negatieve bijklank en komt dus best van pas om al wat rechts is hiermee op te zadelen. Met betrekking tot links wordt het dan ook veel minder gebruikt. Islamieten die aanslagen plegen, zijn in eerste instantie ook geen extremisten maar mensen die ‘verward’ zijn. Tenminste zolang de emoties die ze veroorzaakten blijven duren.
Heteronormativiteit of heterocentrisme: de aanname dat heteroseksualiteit de standaardtoestand van de mens is. Een bijzonder verouderd concept dat gebaseerd was op de biologie (de voortplanting is nog steeds een hetero gebeuren) en op het feit dat de grote meerderheid van de mensen hetero is. Ondanks dat er de laatste decennia best aanvaard werd dat er op deze regel uitzonderingen zijn, was dit totaal fout en verwerpelijk omdat het verwijzen naar normen op zichzelf al verkeerd is.
Jongeren: een eufemisme voor allochtonen die wat uitgespookt hebben. Dit heeft wel tot een ernstig probleem geleid. Het woord werd dermate vaak gebruikt dat iedereen tegenwoordig aan allochtonen denkt wanneer er ergens van ‘jongeren’ sprake is.
Kansengroepen: mensen tegenover wie een beleid van positieve discriminatie moet worden gevoerd omdat onze maatschappij ze zou achteruitstellen. Het kan dus gaan om allochtonen, homo’s, vrouwen, laaggeschoolde jongeren, Romazigeuners, transgenders enz. Blanke hetero mannen horen uiteraard nooit in een kansengroep.
Lentefeest: de nieuwe benaming van het paasfeest net zoals het Kerstfeest nu ‘winterfeest’ moet genoemd worden. Die vroegere christelijke benamingen zouden immers kwetsend zin voor “onze islamitische landgenoten”. Of dat ook zo is voor carnaval dat sinds kort door sommigen als ‘verkleedfeest’ herdoopt werd, is niet duidelijk.
Mensen met een allochtone achtergrond: oorspronkelijk een verderzetting van de reeks die een aanvang nam bij ‘vreemdeling’ en verder ging met: gastarbeider, migrant, allochtoon, enz. Het begrip kreeg echter de laatste tijd een bredere betekenis. Het wordt nu gebruikt om iedereen aan te duiden die niet oorspronkelijk autochtoon is en dit zelfs ook in de overdrachtelijke betekenis. De Standaard slaagde er ooit in om de titel van het boek “Tien kleine negertjes” van Agatha Christie “Tien kleine mensjes met een allochtone achtergrond” te noemen. Een gelijkaardige operatie werd overigens ook in het Engels uitgevoerd. In die taal heet het boek nu “Ten little Indians”. Politieke correctheid is blijkbaar ook een pandemie
Populisme: weer een begrip dat nooit precies gedefinieerd wordt. Het kan dus op om het even wat passen. Op voorwaarde uiteraard dat het volgens de weldenkende media als ‘omstreden’ moet worden beschouwd want het klinkt pejoratief.
Racisme: een evergreen van het weldenkend jargon. Merkwaardig toch: hoe vaker er officieel beweerd wordt dat rassen niet bestaan, hoe meer er sprake is van racisme. Het lijkt wel alsof racisme nodig is voor het voortbestaan van de heersende ideologie. Er wordt dan ook permanent naar nieuwe vormen ervan gezocht. We mochten het zelfs meemaken dat het drinken van melk als racistisch werd beschouwd (melk is wit en wordt voornamelijk door blanken gedronken). En dan hadden we het nog niet over Zwarte Piet. De Standaard vond het onlangs zelfs nodig te beweren dat het nepnieuws omtrent Corona racisme inhoudt (naar feiten en voorbeelden werd niet verwezen, als het in de krant verschijnt, dan is dat waar!) Er bestaat zelfs racisme t.o.v. dieren, dat wordt dan ‘specisme’ genoemd
Seksuele intimidatie: komt ondanks de Me Too-beweging meer en meer voor. Toen iemand in de gemeenteraad van Gent de fractieleidster van Groen (Elke Decruyenaere die ondertussen schepen werd) een charmante dame noemde, stond de volgende dag op haar blog te lezen dat hij haar seksueel geïntimideerd had.
Transgender-wc: Niemand weet wat men zich hierbij moet voorstellen. Ik zal het dus maar houden bij de definitie die de voormalige voorzitter van de Duitse CDU er ooit tijdens een carnavalsspeech heeft van gegeven en haar door weldenkend Duitsland zeer kwalijk genomen werd: “Een toilet waarvan de mannelijke gebruikers nog niet beslist hebben of ze rechtstaand of zittend zullen plassen”. Wat er ook van zij, er mag er niet aan getwijfeld worden dat er overal transgender-wc’s moeten worden geïnstalleerd.
Transmigrant: een eufemisme voor iemand die op onwettelijke wijze het land binnen wil om het dan zo vlug mogelijk en even onwettelijk richting UK te verlaten.- Vluchteling: wie illegaal is ons land vertoeft, werd lang wollig “een mens zonder papieren” genoemd. Hij wordt voortaan als een ‘vluchteling’ aangeduid. Zo wordt zijn illegaliteit nog beter gecamoufleerd.
Wit: moet ‘blank vervangen want dat woord zou een racistische connotatie inhouden. In het Frans blijven mensen zoals wij echter “des blancs”. Zouden die van onder de taalgrens ons in racisme overtreffen?

Francis Van den Eynde in Tekos

Ziek land (3)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

Als zelfs de media het inzien:

WAT BELGIË NODIG HEEFT…

Wat België nodig heeft, is niet een noodregering in tijden van corona. Wat dit land nodig heeft, is een volwaardige regering voor de zware jaren die erna komen. Jaren waarin de geldkraan opnieuw dicht moet, waarin burgers en bedrijven op een streng dieet moeten en ongeveer alles moet veranderen, willen we onze welvaart en onze ademruimte veiligstellen voor wie na ons komt. Dat is waar het om gaat, straks als we dit virus hebben overleefd. Maar laat dat nu net zijn wat de heren Magnette (PS), Bouchez (MR), Nollet (Ecolo) en Hedebouw (PTB) niet willen zien. Zalig hun Wallonië waar het geld aan de bomen groeit en aan de vierduizend kilometer extra hagen die ze daar gaan planten. Niet wij maar zij ontpoppen zich alsmaar meer tot de doodgravers van het land dat ze zo lief beweren te hebben.
JAN SEGERS ■ (HLN)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De wereld staat plots in brand. De trotse toren van de moderne vrijmetselaarsbeschaving, in hoogmoed opgericht zonder en tegen God, is voor onze ogen aan het instorten. Machtige koningshuizen sluiten, presidentiële paleizen gaan dicht, het luchtruim dat iedere moment gevuld was met ontelbare reizigers over heel de wereldbol gaat dicht en het wordt opnieuw de open hemel voor de vogels. Landsgrenzen worden afgesloten (helaas niet voor atoombommen en ander vernietigingsmateriaal). Op aarde verstomt het feestgedruis.  Dans en muziek maken plaats voor een angstig afwachten voor wat komen zal.

Evenementen worden afgelast, scholen,  restaurants,  winkels… sluiten. Zelfs Eucharistievieringen worden afgeschaft terwijl juist de kerken de uitgekozen plaatsen zijn om God te ontmoeten, die leven, liefde en vreugde geeft. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf, machteloos, verslagen door een minuscuul klein virusje. De dood dwaalt rond en treft allerlei mensen van hoog tot laag, van rijk naar arm.

De moderne mens heeft zich steeds meer meester willen maken van de schepping zonder God te erkennen, alsof het allemaal van hem is. Hij heeft gegeten van de boom van goed en kwaad, wat alleen God toekomt.

De tien geboden die God in de mens en in de natuur legde, heeft hij hooghartig afgewezen en zijn eigen grillen ingevoerd. De natuurwet heeft hij afgeschaft, van goed kwaad gemaakt en van kwaad goed, geheel volgens eigen grillen. God had de mens geschapen om in afhankelijkheid van Hem leven en liefde in overvloed te ontvangen. In zijn hoogmoed maakte de mens zichzelf tot god en achtte zich almachtig, de meester en heerser van het heelal. Heel zijn wereld stort nu in. Hij wordt geveld door een minuscuul niet eens zichtbaar virusje, dat heel de wereldeconomie  plat legt en heel het financieel systeem. Alles gaat dicht of stort in. God wil de mens laten delen in zijn eigen Leven en Vreugde. De moderne mens wil in zijn grootheidswaanzin alleen de dood. Politieke problemen worden opgelost met legers, oorlogen en dood. De belangrijkste momenten in het leven van een mens zijn de conceptie en de geboorte. Met deze vreugdevolle gebeurtenis kunnen moeilijkheden gepaard gaan. Hierop heeft de moderne vrijmetselaar maar één oplossing: doden.  Het kan moeilijk zijn voor mensen om afscheid te nemen van het leven. Dit wordt verzacht door zo vele middelen van lichamelijke en geestelijke nabijheid en hulp. De heersende goddeloze, vrijmetselaarsopvatting kent maar een oplossing: doden.

De instorting van onze moderne beschaving is een oproep tot bekering. Het is een oproep om te bidden voor allen die al besmet zijn opdat ze zouden genezen en vooral voor onze wereld dat hij opnieuw openlijk God en Christus zou erkennen.  Jezus heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd:

 “Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21, 34-36).

Het begin van mijn bericht is nog gewoon, zoals altijd. Vandaag hebben we evenwel uit voorzorg drastische maatregelen genomen, zonder enige paniek, zowel voor het afsluiten van bezoekers en gasten van buitenaf als voor onszelf. Ik weet ook niet of ik verder berichten kan schrijven en versturen, mogelijk wel. In mijn bericht heb ik nu wat verdere uitleg gegeven over de wereldsituatie met corona.

P. Daniel

Vrijdag 13 maart 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor gregorius palamaskerk thessaloniki

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van de relikwieën, ook wel genoemd de zondag  van de heilige Gregoir Palamas, aartsbisschop van Thessalonika (+1359), verdediger van de mystieke theologie (hesychasme- quietisme). (Nvdr: foto Gregorius Palamaskerk in Thessaloniki) Na de mis hielden we processie met de relikwieën.

Het wordt steeds meer lenteweer, hoewel het ’s avonds en ’s nachts nog koud kan zijn en overdag af toe hevige stormen. Het is aangenaam werken in de tuin en op het terrein.

Lees verder