Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Fanielorum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Op alle mogelijke manieren wordt Syrië monddood gemaakt, uitgewist van en door de internationale berichtgeving. Op YT werd het kanaal van Syria News gewoon verwijderd, alle filmpjes gewist. Meer dan 500 video’s in de vergeetput. Velen daarvan waren reportages met Engelse ondertiteling over moslimterroristen en hun misdaden. De westerse media zijn uitermate selectief in hun berichtgeving; slechts dat wat Uncle Sam goedkeurt mag verspreid worden.

image-YouTube Propagandists Platform for US Sponsored Al-Qaeda

Op 21 april werd Syrië op vraag van Frankrijk het stemrecht ontnomen in de OPCW. Guterres vond de rapporten over het gebruik van gifgas “ondraaglijk”. Dat de eigen mensen van de OPCW het ineengeflanste, gedokterde verslag afkeurden en de verantwoordelijkheid van de Syrische overheid ontkenden, werd van tafel geveegd. Een reportage: (zie ook onze verslaggeving onderaan)

In de EU-praatbarak worden vragen hierover verboden:

Actuele toestand in Syrië ziet u op dit kaartje:

https://i1.wp.com/southfront.org/wp-content/uploads/2021/04/29april2021_Syria_war_map-scaled.jpg?w=584&ssl=1
Lees verder

“Belgisch spreektaal”probleem

Navigatiestemmen | TomTom

Op Avaaz doet een petitie de ronde, “Behoud van de Belgische spreektaal in kindertelevisie.”, gericht aan min. van jeugd en media, Benjamin Dalle, die op zijn minst getuigt van een wereldvreemdheid, of eerder een Vlaamsvreemdheid, van de indienster. Naar verluidt is deze een psychologe, Ellen V., die zich stoort aan de Nederlandse versies van Disney+ en Netflix-uitzendingen voor kinderen. We citeren:

“Het viel me op dat streamingdiensten zoals Disney+ en Netflix bijna uitsluitend Nederlands-Nederlandse versies uitzenden. Als mama van een 5-jarige maar ook als psycholoog baart het me zorgen dat de Belgisch-Nederlandse versies dreigen te verdwijnen. Omdat ik merk dat ik niet de enige ben, wil ik jullie stem ook laten horen.
Zijn jullie ongerust over de trend die zich lijkt door te zetten? Teken dan deze petitie voor het behoud van Belgisch-Nederlandse versies. Bedankt!”

Wat is het probleem??? Vreest Ellen als “mama” en als “psychologe” dat haar vijfjarige zoon/dochter/x/? psychisch mishandeld wordt als haar kleuter naar zgz. “Nederlands-Nederlands” ingesproken filmpjes kijkt? Wat verstaat Ellen onder “Belgische spreektaal”? Is het West-Vlaams, Limburgs, Gents… of… de taal van Gaston Berghmans?

Spreekwoord paarden en zadel

“Van kwaad opzet is geen sprake…”

N-VA toont in memo hoe leden over Donald Trump best kop in het zand kunnen  steken - Het beleg van antwerpen

Vanmorgen in “De Ochtend” kwam de audit aan bod van de Stedelijke Inspectie van de Stad Antwerpen, die Krulkonijns ‘Let’s Go Urban’ onder de loep nam.

U vindt meer duiding bij: Audit stad Antwerpen na heisa rond El Kaouakibi: 350.000 euro voor Let’s Go Urban verduisterd en ATV.

Hoewel uitdrukkelijk gemeld werd dat er “van kwaad opzet geen sprake is…” …. “gaat men ervan uit dat er nog soortgelijke documenten vervalst werden”… Alsof het om een slecht leesbaar hoestsirooprecept gaat.

In De Ochtend werd de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de Antwerpse ambtenaar, die het intussen beruchte project, had moeten controleren. Om vervolgens vervolledigd te worden door het nèt niet uitgesproken vermoeden van de betrokkenheid van de bevoegde schepene(n).

Laat dat dan toch wel toevallig twee charmante geïncludeerde dames zijn met exotische wortels. De ene was N-VA’s wit konijn, resp. multicul excuustruus, Nabilla Ait Daoud, en de politieparel – hoop voor de toekomst der sossen, Jinnih Beels. Nabilla mocht van de Grote Leider in 2012 zoete broodjes smeren als schepene van o.a. Jeugd. Haar vriendschap over partijgrenzen heen met het Krulkonijn is geen geheim (… partijgrenzen… hoeveel liberalen hebben hun blauwe kas gekeerd naar de geel-zwarte beloftevolle carrièremogelijkheden??? Kan men dan nog spreken van een Vlaams-nationale partij???) . In 2018 nam Jinnih Beels de Jeugd-fakkel van haar over. Deze laatste voelt zich qua verantwoordelijkheid niet aangesproken, maar de subsidiekraan moet blijven lopen:

“Het is de bedoeling dat wij jeugdhuizen, jeugdverenigingen, zodanig subsidiëren dat zij er zijn voor jullie.”

We hebben het al eerder geschreven: het vermoeden van “ons-kent-ons”, “eigen volk eerst” en de verlokkingsvalkuilen indachtig op de weg van de stroper-die-boswachter werd, leidden ons naar de webstek van Nabillaatje, de sandwichbarmadame van het Zuid, die zo zomaar, uit het niets, haar Vlaamsnationale drang niet meer kon weerstaan en door BDW aan zijn inclusief-gastvrije brede borst gedrukt werd. Een pakkend citaat geplukt van haar webstek:

“‘De grote verbinding’ uit het bestuursakkoord trek ik ook door binnen mijn bevoegdheden.”

Mocht u meer willen weten over Nabillaatje, dan kan u onderstaand vraaggesprek met partijgenoot – en mede-Vlaams-nationalist – Michael Freilich bekijken:

“Ja, ik denk dat het belangrijk is om gewoon jezelf te blijven, gewoon je ding te blijven doen, je zegje te doen. En dan komt dat vanzelf…” Zoals mensen tegenkomen “die blij zijn iemand van de N-VA te zien en vragen te kunnen stellen…”… “En dat zijn echt wel fijne momenten…”

Fijne momenten. Zoals dromen van een “Nabilla-museum”, gooit Freilich een visje in de lucht. Onze redactie vraagt zich af of de Grote Leider haar, als verantwoordelijke voor Jeugd in de periode dat het gros der subsidies toegekend werd, zal durven aanspreken op het gebrek aan controle van gemeenschapsgelden, van belastingen die de brave burger opgehoest heeft om profiteurs, bedriegers, schriftvervalsers te financieren.

Onze redactie vraagt zich niet af of ze “politieke verantwoordelijkheid” zal nemen… Waarschijnlijk even veel als haar vriendin, die doodleuk haar parlementaire wedde blijft innen.

Wordt Pieter Laleman nu door Facebook verbannen?

bol.com | F.C. De Kampioenen 109 - De grimas van de paljas, Hec Leemans |  9789002269677 | Boeken

Meester Pieter Laleman, advocaat aan de Antwerpse Balie, begrijpt zelfs helemaal niks van Van Ranst. Dat schrijft hij op zijn Facebook:

Marc Van Ranst is een gevaarlijke leugenachtige arrogante paljas.

1. Iedereen herinnert zich het filmpje waarin hij een goed jaar geleden aangaf dat het dragen van een mondmasker buiten totaal zinloos is, en dat van zodra een bepaald percentage een masker begint te dragen, “dat besmettelijk wordt”. Dat was nog nadat hij meldde dat het om een griepje ging. Veranderde op een paar weken tijd totaal van kamp, zonder dat er ooit enige verklaring kwam. Zelfs een laconieke melding dat hij zich vergist had, kwam er niet uit. Van Ranst vergist zich nooit, dat zijn de anderen.

Lees verder…“Marc Van Ranst is een gevaarlijke, arrogante paljas” – PNWS

Wat hebben Katyn en Tom VGs vaststelling gemeen?

Op 13 april 1943 ontdekte de Duitse Wehrmacht in de bossen van Katyn, in de buurt van Smolensk, een reeks massagraven waarin uiteindelijk de stoffelijke resten van 4.200 Poolse officieren en intellectuelen blijken te liggen.

Een internationale commissie, met daarin leden uit zowel de bezette als neutrale landen, waaronder een delegatie van het Internationale Rode Kruis, moest de massagraven onderzoeken. Deze commissie leverde overtuigend bewijs dat de moorden door de Sovjets waren gepleegd maar Stalin beschuldigde de Duitsers van dit bloedbad.

Tegen beter weten in werd in 1946, tijdens het Neurenbergtribunaal, het bloedbad van Katyn door de geallieerden in de schoenen van Duitsland geschoven om Stalin niet voor het hoofd te stoten…

In april 1990 bevestigde de regering van de toenmalige Sovjet-Unie de verantwoordelijkheid van de NKVD – de Russische geheime politie – voor de massamoord waarbij naar schatting 25.700 Polen werden omgebracht.

Van ongeveer 10.000 Poolse gevangenen die in dezelfde periode verdwenen is het lot nog steeds onbekend…In de laatste week van januari 2009 wees het Russische Hooggerechtshof een verzoek van de nabestaanden van een aantal slachtoffers van Katyn van de hand om het tot een strafproces te laten komen. Eerder, in 2004 om precies te zijn, had de hoogste militaire aanklager in Rusland al bepaald dat de zaak niet zou heropend worden….

Dit belette echter niet dat de Russische Doema, het parlement, in november 2010 een verklaring goedkeurde waarin officieel werd erkend dat Stalin en andere Sovjet-kopstukken persoonlijk het bevel tot de liquidaties hadden gegeven. De communistische parlementsleden stemden tegen…

In september 2012 maakten de National Archives van de Verenigde Staten documenten openbaar waaruit duidelijk bleek dat het Witte Huis al in 1943 op de hoogte was van het bloedbad en de Sovjet-verantwoordelijkheid hiervoor maar dat de Amerikanen bewust deze betrokkenheid hebben verzwegen en zelfs verdonkermaand…

Bloedbad van Katyn – Wikipedia

Free Arrow Animations - Animated Arrow Gifs

78 jaar later…

Twitteraccount Tom Van Grieken vergrendeld: “Aanslag op vrije woord door Amerikaanse multinationals”
https://www.vlaamsbelang.org/twitteraccount-tom-van-grieken-vergrendeld-aanslag-op-vrije-woord-door-multinational/

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Lees verder