De Chovanecgate (2)

VERSLAGEN – BEELDEN

 In de media is er heel wat ophef over de 2 verslagen, nl.  een kort en een lang. Een eerste bron waarin verwezen wordt naar het 2de verslag dat in het bezit kwam van Het Laatste Nieuws:

“Waarom zijn destijds door de politie twee politieverslagen gemaakt? Dat is een vraag die ook de advocate van de weduwe van Jozef Chovanec (38) zich stelt. Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft destijds in elk geval enkel het eerste “summiere” verslag ontvangen. Zo heeft de woordvoerder van de Vlaamse minister-president vanavond verklaard aan BELGA, na een bericht van Het Laatste Nieuws over een tweede politieverslag.

Het Laatste Nieuws berichtte dinsdagavond over het bestaan van een tweede politieverslag. Dit verslag zou volgens de krant 55 minuten na het eerste verslag zijn geschreven en zou gedetailleerder ingaan op de feiten. Daaruit blijkt dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. Dit gegeven laat veronderstellen dat de politie mogelijk veel zou verzwegen hebben….”

Op de website van Het Laatste Nieuws verscheen dan het volgende bericht, waarin ook kopijen werden getoond van een gedeelte van dit 2de verslag :

 “Onze redactie kreeg een tweede politieverslag in handen over het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Dat verslag werd amper 55 minuten na het eerste summiere rapport geschreven, maar gaat wel gedetailleerder in op de feiten. En daaruit blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. “Het parket wist dus van dag één dat er beelden waren”, zegt advocaat Ann Van de Steen.”

Op  basis van de door HLN  gepubliceerde  kopijen van een deel van dit 2de ”verslag”,  gaat het hier in feite om het Proces Verbaal.  Als HLN in bezit is van de volledige kopij, dan hebben ze ook het voorblad, met opschrift “Proces Verbaal”, het dossiernummer en de weerhouden misdrijven. Waarom wordt dit dan niet gepubliceerd ?? Of ten minste vermeld.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Zitten we hier met een mengeling van onkunde en/of kwade trouw??

Een in beslagname door het gerecht gebeurt steeds in het kader van een P.V.

Er zijn dus 2 aspecten :

  • 1. Het P.V. :  Wordt overgemaakt aan het parket, al of niet per drager.   De inhoud van dit P.V. is geheim cfr. het geheim van het (voor)onderzoek . Alleen het parket kan over de inhoud mededelingen verstrekken.

Een bestuurlijke overheid,  heeft het formele akkoord nodig van het parket om de inhoud ervan te mogen aanwenden voor bv. een tuchtprocedure cfr. de rechtspraak van de Raad van State.

  • 2. Het verslag : Dit is veel beknopter, en is  enkel voor intern gebruik bestemd en is gebruikelijk gericht aan het diensthoofd en/of korpschef.   Een gedetailleerd  relaas bevindt zich immers het P.V. Als men dit verslag wil overmaken aan derden, dient men eveneens rekening te houden met het geheim van het onderzoek cfr. punt 1.  Er mogen in dat geval ook geen identiteiten vermeld worden cfr. de wet op de privacy. Men lost dit in de praktijk dan op door de identiteiten te vermelden na de handtekening, zodat een kopij kan gemaakt worden zonder identiteiten.
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

In onderhavig geval stelt zich de vraag : Tot waar is dit verslag geraakt binnen de Federale Politie ??  Werd onderweg een ander opgesteld ter bestemming van de korpsleiding ?? En zo ja door wie en waarom ??

In alle geval is de korpsleiding  toch op één of andere manier op de hoogte geraakt van het incident. Op dat ogenblik heeft deze inderdaad geen toegang tot het dossier bij het parket en vervolgens bij de O.R. maar via het informatica kan ze  wel toegang hebben tot de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie. Desgevallend kan men ook vragen een kopij over te maken.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Wie heeft er dan kennis genomen  (bij de top van de Polfed) van de opgestelde P.V.’s door de Luchthavenpolitie van Charleroi ??

  • 3. Het verslag voor de min. van Binnenlandse Zaken Jambon:
Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Van wie kwam dit juist en wie is de opsteller ?? Wie heeft daar allemaal kennis van genomen tijdens de overmaking? Hoe overgemaakt ??

Wie heeft dit verslag behandeld bij het kabinet van Jambon? Wat is de rol van Joy Donné ??  Er is immers naast  een formele, ook een informele weg om kennis over te  dragen.

Als uit dit verslag blijkt dat de zaak in onderzoek was, dus dat een O.R. werd gevorderd, dan is de rol van Jambon inderdaad uitgespeeld. Diegene die dan wel in beeld komt is de min. van justitie Geens, maar die door de media wel uit beeld wordt gehouden.

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
  • 4. De inbeslagname van de beeldenGebeurde dit ingevolge tel. instructies van de magistraat die gecontacteerd werd, in het aanvankelijke P.V. of kwamen deze instructies nadien via een kantschrift ?? In dit laatst geval dient dan een navolgend P.V. opgesteld te worden.  Bij in beslagname worden de beelden in een plastiek zak gestoken die gesloten wordt, en er wordt een inventaris opgesteld in 3 exemplaren. Vervolgens wordt deze zak en de inventaris neergelegd door de politie op de griffie van de correctionele rechtbank, alwaar een PAC nummer wordt aangebracht op de 3 exemplaren, waarvan één bestemd is voor de archieven van de politie. De vraag hierbij is: wanneer nam de magistraat kennis van de effectieve in beslagname als dit gebeurd is via een navolgend P.V. en wanneer gebeurde de neerlegging ter griffie. Vervolgens dienen de beelden bekeken  te worden waarvan ook een P.V. dient opgesteld te worden. Wanneer en wie heeft deze beelden bekeken ?

Het is niet omdat het parket wist van dag 1 dat er beelden waren, dat deze ook op dag  1 bekeken konden worden. 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Besluit:  Er wordt hier in de media en zelfs door advocaten een hoop leugens verkondigd, en men ziet problemen waar er geen zijn, maar waar er wel zijn,  blijft men blind.  Hier is in eerste instantie de voorgeschiedenis van belang waar de redactie reeds naar verwezen heeft.   En er zijn er nog andere, waarover ook een oorverdovende stilte heerst.

Hercule Poirot Vector Bar Moustache Transparent PNG

H.P.

De Pontius Pilatusshow (2)

Telkens een artikel niet achter een betaalmuur zit kan je er gif op nemen dat er iets achter de (muur)vrijgevigheid zit…

Het eerste artikel dat “de Vrienden van Doorbraak” zomaar gratis-voor-niks in hun goedertierendheid aan de be’vriend’e lezer – echter geen abonnee – schonken was dat van Karl Drabbe. Onmiddellijk ging er bij onze redactie een belletje rinkelen. Of beter gezegd: een beiaard. “Gratis” mag men niet verwarren met “je hoeft niet te betalen”. Bij het tweede wordt er wel iets in ruil verwacht. Begrip. Beïnvloeding. Waarschuwing. Terechtwijzing…

En ons argwaan wordt vandaag bevestigd met het vervolg op Drabbe’s “Na Jambon, een daadkrachtige Vlaamse regering”. Noteer de woordkeuze: “Na…”. Drabbe heeft zich bij zijn retoriek blijkbaar laten inspireren (copiëren??? twitterbericht incluis!) door onze steen-in-de-kikkerpoel Pontius Pilatusshow om daaruit vertrekkende de suggestie van een tactische terugtocht door Jan Jambon op de “Vrienden” los te laten. Een ingestudeerd nummertje (in opdracht van?) om te peilen naar de mening van de “Vrienden” voor het geval Jambon moet geslachtofferd worden op het altaar van het partijbelang? Of zien wij dat verkeerd? Echter: waarom Jambon? Waarom niet Joy Donné? In dit verband verwijzen we naar de laatste paragraaf:

Je kan je ook afvragen of en hoe de N-VA van binnenuit uitgehold wordt. Hoeveel voormalige liberalen werden op een N-VA-lijst verkozen? Maken bijgevolg deel uit van de partijraad? Of van het partijbestuur? (En ja hoor, ene Joy Donné, heeft daar een zitje.) Bepalen mee de politieke koers? Wie heeft de deur voor de vijfde kolonne open gezet?

Onze redactie wilde eigenlijk wachten op de beloofde persmededeling van Jan Jambon, ergens vandaag, vanuit zijn thuisbasis, Brasschaat. Het tweede artikel, ook geschonken door de “Vrienden”, geschreven door Pieter Bauwens, trok echter nu al onze aandacht. Vandaar deze beschouwingen. Ook daar is de woordkeuze opvallend, een waarschuwende toon: “Jambon en N-VA onder druk… Wankelt de troon van Vlaams minister-president Jan Jambon?”..” En deze bedenking is er eentje dat we niet gewoon zijn van een doorgaans voorzichtige Pieter Bauwens:

“Dat conflict wordt intern op de spits gedreven door de Belgische kabinetscultuur die Jambon meebracht naar het Martelarenplein. Zijn eerste aanwerving was zijn oude kok van op Binnenlandse zaken. Andere Vlaamse cabinettards ergeren zich dood aan de bourgondische cultuur ‘met een ander werkethos dan we op het Vlaamse niveau gewoon zijn’. Met daarbovenop een saus van Belgisch politiek cynisme. Van ‘da gade gij nie bepale’ tot ‘de cijfers liggen op mijn bureau, maar ik ga ze niet geven’.”

En dit dan, waarbij ook hier ons geuite vermoeden bevestigd wordt:

“Dat Jambon er dan nog voor zorgde dat zijn kabinetschef, Joy Donné, een verkiesbare plaats kreeg op de lijst, en ook verkozen is én in het partijbestuur zit, deed in — en buiten — Limburg veel N-VA-wenkbrauwen fronsen.”

Met als conclusie:

Collega Karl Drabbe zou wel eens gelijk kunnen hebben als er een herschikking van de regering wordt voorbereid. Zeker nu de N-VA zelf onder druk staat.

Mogen we, moeten we, n.a.v. heel de historie ervan uitgaan dat er ergens aan touwtjes getrokken wordt die niets met de al-dan-niet voorafgaande kennis van het Chovanecdossier te maken hebben maar alles met het ongeschonden blazoen én blijvende aanwezigheid van geïnfiltreerde Logeleden?

Honi soi qui mal y pense.

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen! (Friedrich  Schiller) | Friedrich schiller, Zitat des tages, Friedrich

Even stilstaan bij…

… deze uiteenzetting van Jules van Rooyen over de vrijmetselarij. Hij is tevens de auteur van “Sluiproutes van de macht”. (2010)

Achter de schijnwereld van de media en de politiek, ontdekte hij de grote leugen, de wereld van onbegrensde heerszucht en machtshonger; speelveld van geheime netwerken. Lees meer…

Een citaat uit het boek:

“Het ultraliberalisme heeft de grenzen vernietigd en de weg gebaand voor de heerschappij van enkele gigantische grootbanken, in handen van de Ashkenazische geldadel. Zij heerst met economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampenscenarios en culturele perversies. Zij heeft de media-industrie in handen. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de Europese natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen. Het Europese Noodfonds is de nieuwste strop om de nek. De Euro verenigt onverenigbare economieën. Dit instabiele systeem zal vroeg of laat aan het wankelen worden gebracht door Anglo-Amerikaanse grootbanken. De eerste inleg zal bij de volgende gecreëerde crisis, vertienvoudigd moeten worden om verdere crises te voorkomen. De Europese landen zijn gedwongen hun kop steeds verder in de strop te steken. Uiteindelijk verliezen de volken hun souvereiniteit en werken enkel nog om de staatsschuld af te betalen. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen.”

We zijn nu tien jaar na de publicatie. De voorspelling werd ingehaald door de werkelijkheid.

Fred van Gunst, psycholoog, had toen een gesprek met Jules van Rooyen. Duidelijk vervat in heldere begrijpelijke taal: een gesprek over de werkelijke macht in de wereld: klik hier.

Wat angstvallig verzwegen wordt

Enkele krantenknipsels vertellen u – wat op gevaar van beschuldigd te worden – van dat wat sinds WOII tot de allergrootste zonde, het ergste misdrijf aller tijden beschouwd wordt. Het gaat niet om verzinsels, niet om flauwe grappen, niet om een uit de lucht gegrepen complottheorie zonder fundament. De film toont slechts fragmenten van verklaringen, een titelbladzijde, de kop van een artikel, van een opiniestuk in welbekende kranten en media. Ze werden wel degelijk uitgesproken, geschreven, gedrukt… maar wij worden verondersteld doofstom en liefst ook nog blind te zijn. Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

U bent geschokt? U twijfelt aan de echtheid? U kan zelf de data en inhoud controleren via google. Een voorbeeld: geef als zoekopdracht: “ynet news islamization of europe is a good thing” en bekijk de resultaten.

Een ander voorbeeld: zoekopdracht: “don’t destroy isis it’s a useful tool”

… of eender welke andere titel van een artikel vermeld in de video.

We onthouden ons wijselijk van commentaar.

Beiroet was geen ongeval

The Trinity Square or Lamartine tree – LebanonUntravelled.com
Een afbeelding die heel de Libanese tragedie omvat: een dode cederboom, daarin een gekruisigde Christus… (meer info hier)

… In een wereld waarin er slechts complottheorieën zijn maar klaarblijkelijk geen operaties van geheime diensten is het niet alleen zinloos te vragen waarom bv. de VSA meer geld uitgeven aan hun 17 geheime diensten dan Rusland in het totaal aan zijn leger. Het is ook bij straffe van publieke belastering, vernedering en het kapot maken van de bestaanszekerheid verboden te onderzoeken of erover na te denken wie baat heeft bij de opeenvolgende gebeurtenissen, die – vanzelfsprekend – geen oorzakelijk verband hebben en die plotseling en onvoorspelbaar eindigen met een reusachtige explosie.

De cui bono-vraag mag in het universum van de massa media slechts gesteld worden als Rusland – of recent China – voor gebeurtenissen verantwoordelijk moeten gemaakt worden.

Sinds enkele jaren wordt het als kwaliteitsjournalistiek beoordeeld als feiten vrijelijk op basis van vermoedens over de zgz. gruwelijkheid en verraad van Vladimir Poetin of Xi Yinping de wereld in gestuurd worden; twee personen die, zoals goede mediagebruikers intussen wel weten, de oorzaak zijn van quasi alles wat er misgaat in de wereld.

De gepersonaliseerde aanklachten tegen Rusland en China in poco media vormen tegelijkertijd het vonnis… Als er echter een mogelijk verband bestaat met Israëls veiligheidspolitieke, militaire, of geheime diensten-belangen dan wordt onmiddellijk, volgens Bibi’s basisregel, geoordeeld dat het op de een of andere manier om structureel antisemitische en verkorte kapitalismekritiek gaat. Eender om welke feiten het gaat, ook al heeft de Mossad weliswaar een bewezen recordaantal 3000 gerichte moorden op haar kerfstok, zoals de gevolgen van terroristische aanslagen en illegale executies met groot begrip genoemd worden, als ze door de “goeden” gepleegd worden… Feiten die van de westerse waarheid afleiden; immers voor het Recht geldt de grote Georgiaanse triumviraats regel, genoemd naar George Orwell en twee maal naar George Bush, die beweert dat ook voor het internationaal recht iedereen gelijk is, maar sommigen zijn wel gelijker…

Recht is sowieso voor verliezers (“losers”) zonder kernwapens. De poco media onthouden u informatie – voor uw eigen goed, zoals dat heet – u wilt toch niet van antisemitisme beschuldigd worden?

Bv. deze verzwegen feiten: Netanyahu heeft reeds op 27 september 2018 tijdens een algemene vergadering der VN een foto van de haven van Beiroet getoond, met veronderstelde wapenopslagplaatsen van Hezbollah en daarbij juist dat gedeelte van de haven, dat nu verwoest werd. (video) Met betrekking tot de sinds jaar en dag veronderstelde, aangekondigde, bijna voltooide Iraanse atoombom (… herinner u de reden dat de VSA Irak binnen vielen…) verklaarde Netanyahu: “We zullen verder tegen Iran optreden wanneer en waar we dat moeten om onze staat en ons volk te verdedigen.” Waarmee Netanyahu niet alleen Iran zelf maar ook de sjiitische invloedssfeer in het M.O. bedoelde. Ergo: Iran, Irak, Syrië, Azerbeidzjan en vanzelfsprekend ook de sjiitische Hezbollah militie, het grootste non-staatsleger überhaupt.

Voor de explosie in Beiroet werden minstens twee laagvliegende jets boven het stadsgebied gehoord en gezien. Bovendien deelden gereputeerde westerse bronnen de Asia Times mee dat westerse verkenningsvliegtuigen over de Libanese kust ingezet waren op het moment van de explosie, maar ze zouden geen aanvallen uitgevoerd hebben. Klinkt naar voorkennis, niet passend bij een ongeluk.

Boaz Hayoun, een Israëlische expert voor explosieven en seismografie, die o.a. voor het respecteren van de explosievenregels in Israël verantwoordelijk is,  stelde vast dat er 43 seconden voor de gigantische explosie in Beirut een opeenvolging van 6 onderaardse explosies met een afstand van telkens 11 seconden optraden. Het tijdschrift „Israel Defense“ beschreef ze als explosies van wapensystemen die opzettelijk of onopzettelijk in de haven van Beiroet zouden aangestoken zijn.

Bij een luchtaanval op 21 juli 2020 had de Israëlische luchtmacht de belangrijke Hezbollahcommandant Ali Kamel Mohsen Jawad op de luchthaven van Damascus gedood. De Hezbollah had daarvoor wraak beloofd en per kerende had de Israëlische defensieminister Benny Gantz gedreigd dat “Libanon de pijnlijke verantwoording voor elke aanslag, die vanuit hun grondgebied uitgaat, zal dragen“. De Libanese christelijke president en de soennitische premier hebben beiden met de Hezbollah samengewerkt.

De Israëlische regeringsleiding heeft bij verschillende stellingnames duidelijk gemaakt dat zowel Hezbollah als ook de staat Libanon voor sjiitische aanvallen op Israëlische militairen zouden bestraft worden.  De krant “Israel Hayom“ citeerde de Israëlische defensieminister Gantz, nl. dat hij “de Israëlische strijdkrachten het bevel gegeven had de Libanese infrastructuur te bombarderen, mocht Hezbollah Israëlische soldaten of burgers verwonden”. De Israëlische stafchef Aviv Kochavi voegde eraan toe: “Mocht Hezbollah nog een aanval ondernemen, dan zullen wij een ongebruikelijk antwoord der Israëlische strijdkrachten aan het adres van de Hezbollah in Libanon te zien krijgen.”

Eind dec. ’19 Aviv Kochavi: “In de volgende oorlog zullen we krachtig toeslaan in stedelijke gebieden…”

De hoogst merkwaardige explosie in Beiroet gebeurde in deze vorm, met een drukgolf dus, die men slechts van atoomwapens kent, tot op heden slechts twee keer. Niet bij de explosie van ammoniumnitraat, dat zonder toevoeging van andere stoffen zoals olie of benzine, een stabiele en niet bijzonder explosieve substantie is. Maar wel bij de inzet door Israël van een nieuw wapen in Syrië en tegen de Iraanse marine dit jaar (video).

Zoals bv. de mini-Harper:

De huidige situatie in het M.O. met de alliantie van de VAE en Israël en de reeds bestaande samenwerking met Saoedi-Arabië, een alliantie van aanzienlijke soennitische krachten met de Israëli’s en de VSA maakt een actie tegen de sjiitische alliantie van Iran, Irak, Syrië en Azerbeidzjan mogelijk. Libanon is nu uitgeschakeld. Aan de strategie (zeven landen in vijf jaar- video Wesley Clark) het M.O. in chaos te storten, opdat de VSA, Israël en Saoedi-Arabië aan zet kunnen blijven, werd een volgend hoofdstuk geschreven.

Tegelijkertijd maakt deze strategie het voor neoliberale economische wereldmachten mogelijk Libanon als een tweedehandskoopje op de rommelmarkt over te nemen. Bij de lijkenpikkers: de Franse president Macron, die zich in oude koloniale machthebberfaçon, voor de “redding” van Libanon mede-verantwoordelijk verklaard heeft.

Maar ook Libanese oligarchen in Brazilië, die daar met uitgeweken kapitaal grote invloed verkregen hebben en die nu – zogezegd uit “heimwee” naar het oude land – , behoren tot de “onbaatzuchtige” redders. Dat kapitaal is immers internationaal belegd. En daarmee is het duidelijk: elke opbouwhulp zal aan de conversie van het corrupte Libanon in een even corrupte neoliberale modelstaat verbonden worden.

Bovendien ondersteunt de Israëlische  militaire aanslag de nieuwe strategie der VSA onder Trump, in dewelke hij akkoord is met Joe Biden, nl. de Nieuwe Zijderoute zo veel mogelijk te saboteren, te verhinderen of te vernietigen en de Nieuwe Koude Oorlog en het totale isolement van China te verwezenlijken. (The Chinese Silk Road to Lebanon Blocked by US Allies) Libanon was al toegetreden tot de Aziatische Ontwikkelingsbank, die voor de financiering van de Nieuwe Zijderoute opgericht werd. Beiroet was een der belangrijkste zeehavens van de maritieme Zijderoute. In dat verband is de aanwezigheid van westerse verkenningsvliegtuigen bij de actie, die tegelijkertijd voor waarschuwings-, bewakings- en evaluatiefuncties ingezet zouden zijn, niet verrassend. En de inzet van het nieuwe Israëlische wapen heeft vast en zeker de (koop)aandacht van het Amerikaanse leger getrokken.

Hoe is echter het oorverdovende zwijgen in het publiekrecht over al deze feiten, strategieën en ontwikkelingsrichtingen, hoe is het complete zwijgen over de rol van Israël bij het gelijktijdige wijdverspreid neo-McCarthyisme (identiek aan de in de NAVO-sympathiserende gedrukte pers) m.b.t. elke niet-categoriek positieve uiting van de Israëlische oorlogspolitiek in overeenstemming te brengen met haar grondwettelijke plicht de bevolking over het hele plaatje in te lichten?

Juist. Helemaal niet. Zij zijn, zoals de grote Amerikaanse media, eigenlijk het propaganda-instrument van een steeds gewelddadiger Westen, die de “Democratie” voor ouderwets houdt en verder werkt aan de omvorming van de wereld in neo-feodale, bewakingskapitalistische “bestuurde” gebieden.

Nvdr: De blauwe bruggetjes verwijzen naar de bronnen. Beeldmateriaal ter verduidelijking en als feitenmateriaal toegevoegd. Ingekorte vertaling uit: https://kenfm.de/beirut-war-kein-unfall-von-dirk-pohlmann/ – Wie is Dirk Pohlmann?

“Deugpronken” mag niet van facebook

Meisje met de parel

U kent allicht “Het meisje met de parel” van Vermeer.

Het tijdschrift Opzij meende het schilderij te kunnen gebruiken om met “inclusiviteit op een niet gestuurde manier” te kunnen uitpakken. Kàn niet, oordeelde facebook, de promotie werd geweigerd omdat ze in strijd zou zijn met de “community” regels.

Opzij had immers het blanke gezichtje vervangen door een gekleurde versie, compleet met opvallend rode lippen en een oorring. Nochtans viel op de dame in kwestie – Abbie Vandivere – niets aan te merken: zij werkt als schilderijen-restauratrice in het Mauritshuis en zou zelfs de wereldpers gehaald hebben met ontdekkingen tijdens de restauratie van het bewuste schilderij. (…)

Cover van Opzij op Facebook geweigerd | Binnenland | Telegraaf.nl

cover-van-opzij-op-facebook-geweigerd

Facebook is niet aan zijn proefstuk. In het verleden werden aankondigingen/affiches van tentoonstellingen, van musea, van archeologische vondsten gecensureerd wegens “aanstootgevend”… te bloot. Zelfs de iconische foto van het wegrennend Vietnamees meisje, bekroond met de Pulitzer Price, moest eraan geloven: de foto was volgens facebook omwille van 2 criteria niet aanvaardbaar, nl. “blote genitaliën” en “aanzet tot geweld”.

Of een moeder die de borst geeft aan haar boreling. Of een Grieks marmeren beeld… werden in het verleden ook al geweerd wegens aanstootgevende pornografische beelden.

Phan Thi Kim Phuc - Wikipedia

De onderhuidse censuur is echter veel omvattender. Alles wat niet binnen het politiek-correcte plaatje past wordt geweigerd wegens bv. “oproep tot geweld”. Zelfs het doorsturen van een verwijzing naar een artikel op een kritische webstek wordt gewoon geweigerd, of na een dag gecensureerd. Herhaalt zich de zonde, dan wordt de facebook-gebruiker voor een bepaalde tijd de toegang ontzegd. Sancties…

Facebook heeft zijn censuurpolitie niet in de hand

Een getuigenis:

Nieuw taalgebruik (2)…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

Elke dag worden er nieuwe woorden “ontdekt” om de miskende en misbegrepen dompelaars te benoemen. De inmiddels grijsgedraaide “jongeren” is u vertrouwd. Hoeft geen verdere uitleg. We waren verbaasd te horen dat inmiddels, dankzij de Blankenbergse getijden, de woordenschat uitgebreid is met “Brusselse bende uit Afrika” of “Afrikaanse bende uit Brussel”, “bekend bij justitie”, “kerfstok” en gisteren zelfs een toevoeging over het land van herkomst “Guinea” en “Haïti”.

Tot… ene professor criminologie, tevens ervaringsdeskundige, Elke Van Hellemont, tegengas mocht komen geven. Het woord “bendegroep” hoort volgens haar linkse wijsheid tot de lijst verboden woorden, die te stigmatiserend werken. Als wij haar betoog goed begrepen hebben, zouden wij door een slecht doordachte woordkeuze ook chiro- en scoutsgroepen in een verdacht daglicht kunnen plaatsen. En dat willen we toch niet, toch?

Immers:

“Bendegroepen zijn natuurlijk ontstane groepen van vrienden en daar zitten natuurlijk enkele heethoofden bij. In dit geval waren het er twee of drie, maar zij bepalen nu het beeld van al die jongeren, wat jammer is…

“Niet elk gedrag dat een bendelid pleegt, komt doordat hij in een bende zit. Niet al die jongeren hebben daaraan deelgenomen. Nu uithalen naar ‘de Brusselse jongeren’, alsof hun Brusselse afkomst het geweld verklaart, is fout.”

En hen extra controleren is helemaal uit den boze want dan wordt het alleen maar erger.

Wat moeten we dan wel doen? Hen nog meer bepamperen, laten begaan, wegkijken?

Als je de derde wereld in huis haalt, word je zelf de derde wereld.

We konden het boven aangehaalde filmfragment niet terugvinden/plaatsen. Vandaar deze kennigsmakingsvideo, waarbij ze haar “engagement” binnen een Congolese bende uitlegt aan een Brits publiek (zij geeft gastcolleges aan de Univ. Kent). Pikant detail: bij 02’03” minuut legt ze uit dat ze daar deelgenomen aan een weekeinde-samenkomst waarbij over niet-gewelddadige communicatie gesproken werd….

Als je naar haar uiteenzetting (in de video hieronder) luistert (u kan ondertiteling en vertaling inschakelen) dan vraag je je af waarom wij niet dankbaarder zijn voor deze zwarte parels. Ze zijn zeer gelovig, hebben een katten-annex-heksenfobie maar verder zijn er geen noemenswaardige problemen, behalve de taal én de Leopold-II-erfzonde. Zij prees zich bovendien gelukkig een privé beveiligingsbende ter hand te hebben… Voilà, daar ligt hun toekomst. Dat de politie hen nog niet aangeworven heeft… ruikt verdacht veel naar racisme!

Zo zie je maar dat we niet te snel mogen (ver)oordelen. Ook niet als ze een winkel leegplunderen. Troost je met de gedachte dat ze het wellicht meer nodig hebben dan de winkeluitbater.

Invalshoek van onze beruchte nullenzender: Gelukkig weten we nu, dat de strandstrijd eigenlijk een soort springvloed in de multiculturele getijden is. Misschien kan mevrouw de bendespecialiste-professor nog eens terugkeren naar haar vriendjes om hen e.e.a. uit te leggen?

Poppentheater

In zijn theoretisch zuiverste zin wordt de journalistiek verondersteld zich te beperken tot het uitsluitend rapporteren van de feiten zonder enige interpretatie of insinuaties.

Helaas is pure journalistiek tegenwoordig uiterst zeldzaam, maar doordat de gemiddelde persoon zich hiervan niet bewust is, kunnen degenen die andere informatieproducten pushen hun werk als zodanig verhullen, gezien het feit dat veel mensen onbewust meer ontvankelijk zijn voor de boodschap die wordt verspreid door alles wat met dat label. Kortom, de meeste producten die zichzelf journalistiek noemen, zijn geen echte journalistiek.

Lees: Intimidatie- en censuurcampagne tegen online onafhankelijke media

Ter illustratie:

https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/

Gezond verstand

Eminence grise Karel van Wolferen is, na jarenlang video’s gemaakt te hebben, terug in medialand. Zijn nieuwe weekblad Gezond Verstand zal eind september van start gaan en gaat over de agenda die in de huidige media alleen in bedekte termen ter sprake komt: over de agenda 2030, over de ‘transhuman’ agenda, over geopolitiek, over klimaat. Hierin wordt de fictie van de feiten gescheiden, het wensdenken van de realiteit.

Hoe de Amerikaanse poco media de BLM-storm aanmoedigden…

… om de herverkiezing van Trump te saboteren

Enkele koppen van bekende kranten met een vrije, niet politiek-correcte, vertaling:

“When black people are in pain, white people just join book clubs” Geeuw.

“Black Activists Wonder: Is Protesting Just Trendy for White People?” Modeverschijnsel zoals “a little black dress”.

“To White People Who Want to Be ‘One of the Good Ones’” Dashreclame.

“America’s Enduring Caste System: Our founding ideals promise liberty and equality for all. Our reality is an enduring racial hierarchy that has persisted for centuries.” Het voortdurende Amerikaanse kastesysteem: onze stichtingsidealen beloofden vrijheid en gelijkheid voor iedereen. De werkelijkheid is een voortdurende rassendiscriminatie die na eeuwen geleid heeft tot een zwarte president. Deze laatste bijdrage gaat om een opiniestuk waarbij het Amerikaanse “kastesysteem” vergeleken wordt met nazi-Duitsland.

Lees: How the Media Led the Great Racial Awakening