Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden

Wil de echte N-VA nu opstaan?

Vorig weekend pleitten N-VA’ers Ben Weyts en Siegfried Bracke voor een algemeen verbod op uiterlijke kentekens voor loketambtenaren. Men zou dan verwachten dat de N-VA dit op Vlaams niveau – waar ze in de regering zit – ook in praktijk zou brengen. Niks is minder waar.

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter vroeg aan N-VA-minister Bourgeois of hij deze legislatuur een initiatief zou nemen tot het uitvaardigen van een algemene richtlijn waarop Bourgeois verklaarde het partijstandpunt enkel “mee te nemen” naar de kiescampagne van 2014. Vlaams N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele maakte de spreidstand van zijn partij nog eens duidelijk in een reactie: “In de Kamer zullen we het neutraliteitsprincipe goedkeuren, want daar zitten we in de oppositie. Op het Vlaams niveau hebben we echter loyaliteitsverplichting ten aanzien van onze coalitiepartners en zullen we tegen stemmen.”

Wil de echte N-VA nu opstaan?

Ons vir jou: over zelfbeschikkingsrecht en Orania

Voortrekkersmonument

Voortrekkersmonument

Onze medewerker in Zuid-Afrika, Peter Murray, had ons verzocht dit verslag op Golfbrekers te plaatsen; tijdens de afwezigheid van de webbeheerder is dit in zijn pc blijven steken.  Vandaar vandaag pas, met enige vertraging,  de publicatie ervan.

 Verslag oor die samesprekings tussen die Boere-Afrikanervolksraad en die SA Menseregtekommissie op 13 Mei 2013

 Die Volksraad het gister ‘n gesprek gevoer met die SA Menseregtekommissie na aanleiding van die klag wat die Volksraad op 3 Desember by die Kommissie teen die SA Regering gelê het weens laasgenoemde se versuim om uitvoering te gee aan sy konstitusionele en volkeregtelike verpligtinge met betrekking tot selfbeskikking van volkere, en spesifiek die Boere-Afrikanervolk.

Die gesprek was teleurstellend. Die Hoof Bedryfsbeampte (Chief Operations Officer) met wie die gesprek aangevra is, het nie opgedaag nie en ook geen verskoning is vir haar gemaak nie (nie dat haar teenwoordigheid enige verskil sou gemaak het nie). Van  haar mindere beamptes en die deeltydse kommissaris wat die klag beoordeel, dr. Danny Titus*, het die Kommissie verteenwoordig. Die Voorsitster was me. Chantal Kisoon, die Provinsiale Bestuurder vir Gauteng.
Ter aanvang het die Voorsitter van die Volksraad die vergadering meegedeel dat dit óns mense se gebruik is om vergaderings met gebed te open, en het hy ons Ondervoorsitter, Abel Malan gevra om die gebed te doen. Die Kommissielede het dit oënskynlik vreemd gevind, dog die nodige respek getoon, terwyl die Kommissaris sigbaar geïrriteer voorgekom het.

Daarna het die Voorsitter van die Volksraad die redes verstrek vir die versoek tot gesprek en daartoe oorgegaan om ‘n kort beskrywing te gee oor die ontstaan en doel van die Volksraad, pogings om met die Regering te skakel, die redes vir die klag en die uitkoms wat die Volksraad verlang.

Vervolgens het hy aan die hand van die kommunikasie wat met die Kommissie gevoer is sedert die klag aanhangig gemaak is, aangetoon hoe navrae met onwaarhede oor die stand van die ondersoek beantwoord is. Hy wou voorts weet hoekom dit die Kommissie 5 maande neem om te bepaal of hulle jurisdiksie het om die klag te hanteer, terwyl die betrokke verdrae deur die VN as menseregteverdrae geklassifiseer is en die S.A. Regering by ondertekening daarvan die Internasionale Menseregtekomitee aanvaar het as beslegter van klagtes oor die uitvoering daarvan.

Kisoon het ontken dat daar voete gesleep word met die klag, en haar Kommissie se proses om klagtes te hanteer, verduidelik. Die ongewone aard van die klag en die implikasies wat dit vir die land kan inhou, dra glo by tot die tydsduur wat vereis word om ‘n besluit oor hul jurisdiksie te neem. Die wanvoorstellings oor die vordering is eenvoudig afgemaak en weggepraat.

Daarna het die Kommissaris wat die ondersoek uitvoer, Danny Titus, die woord geneem. Ofskoon hy toegegee het dat volke se reg op selfbeskikking in die Volkereg erken word, en dat die regime gebind is tot onderhouding van die internasionale ooreenkomste wat hy onderteken het, het Titus se  vooroordeel en vyandigheid uit die staanspoor geblyk toe hy, soos ons verwag het, die hele aangeleentheid oor die boeg van rassisme en ‘n terugkeer na “apartheid” probeer gooi het — ‘n tema wat hy herhaaldelik gedurende die gesprek na vore gehaal het. Die Voorsitter van die Volksraad het daarop aan hom ‘n omvattende navorsingstuk oor die erkenning van volke se reg op selfbeskikking in die Volkereg, oorhandig, wat deur ‘n medewerkende prokureur nagevors en opgestel is.

Voorts het hy die Volksraad se aanspraak op verteenwoordiging betwis weens die feit dat daar nie méér geregistreerde kiesers op die VVK se kieserslys geregistreer is nie. Hy wou weet hoeveel Swartes en Kleurlinge aan die verkiesing deelgeneem het, waarop die Volksraad hom daarop gewys het dat dit ‘n volksverkiesing was vir lede van óns volk wat die verklaring op die registrasievorm kon en wou onderskryf. Hy het trouens beweer dat die aantal vryheidsgesinde Afrikaners daal en ‘n stelling wat in The Economist gemaak word, as bron vir die bewering aangehaal. Die Voorsitter van die Volksraad het voorgestel dat as ‘n billike bepaling van die aantal volksgenote wat vryheid begeer, verlang word, die Kommissie by die Regering moet aanbeveel dat ‘n landwye meningsopname in die vorm van ‘n referendum, wat uit die Staatskas (d.w.s met ons belasting)  befonds word, onder Afrikaners gehou moet word.

Die ander vraag (wat ook te wagte was), was wáár die Volksraad ‘n eie gebied vir selfbeskikking in die oog het. Die Kommissie is daarop gewys dat die Volksraad in sy skrywes en vryheidseis vermy het om grense te trek, aangesien dit nou om die erkenning van die beginsel gaan. Daarna moet oorgegaan word tot die bepaling van die praktiese aspekte. Sou die selfbeskikkingsbeginsel aanvaar word, kan aan bestaande volksnedersettings soos Orania en Kleinfontein reeds ‘n hoë mate van selfbeskikking toegeken word, en voorsiening gemaak word vir die geografiese uitbreiding daarvan, terwyl volwaardige eie departemente vir terreine soos byvoorbeeld onderwys daargestel kan word. Sodoende kan selfbeskikking ‘n evolusionêre proses wees wat kan uitbrei totdat die eindideaal, te wete geografiese onafhanklikheid, bereik word.

Titus het beweer dat die beginsel van selfbeskikking reeds in artikel 235 van die Grondwet erken word. Die Volksraad se antwoord was dat dit sonder praktiese uitvoering ‘n dooie letter is. Ons dring aan op praktiese uitvoering daarvan.

Die vraag is gevra waarom ‘n regime wat die Afrikaner sigbaar haat, ons volk steeds onder sy gesag wil hou en nie bereid is om uitvoering te gee aan ons aanspraak op selfbeskikking nie. Ons afleiding is dat hulle ons slegs beskou as ‘n belastingbron wat getap kan word.

Vele ander vrae is gevra en argumente gevoer, waaruit die Kommissaris se kwade gesindheid, onbegrip en selfs moedswilligheid duidelik geblyk het. Daaraan geoordeel, is die Kommissie se bevinding en finale antwoord voorspelbaar. Hy erken enersyds dat die bevolking van Suid-Afrika uit verskillende volke (peoples) bestaan, nogtans gaan dit vir hulle om slegs één ding, naamlik die gelykskakeling en eendersheid van alle mense in Suid-Afrika kragtens die Grondwet. Voor die oppergesag van die mensgemaakte Grondwet — waaraan ons geen deel gehad het nie — moet die harde feite van ons eie volkskap, geskiedenis en identiteit wyk. Volgens Titus sal die Kommissie dieselfde standpunte voor die Internasionale Menseregtekomitee stel, sou die Volksraad hom tot dié liggaam wend.

Die gesprek en die benadering van die Kommissaris het opnuut die onbeskryflike yslikheid van De Klerk en sy meelopers se verraad teen ons volk onderstreep, waardeur ons in ‘n posisie geplaas is dat mense wat self geen volksidentiteit, volksgeskiedenis en volkstrewe het en daarom niks daarvan verstaan nie, oor die Boere-Afrikanervolk en ons nasionale aspirasies uitspraak kan lewer. Dit oortref die gekombineerde verraad van al die  joiners in die Tweede Vryheidsoorlog omdat die gevolge daarvan vir ons volksbestaan soveel groter is.

Die Volksraad sal voortgaan om die opdrag wat hy met sy verkiesing gekry het, onverbiddelik uit te voer en roep volksgenote op om laer te trek ter beskerming van ons volkskap en om ons strydvaardig te maak teen die aanslae wat daarteen gerig word.

Andries Breytenbach
Voorsitter

14 Mei 2013

* Danny Titus is ook die Uitvoerende Direkteur: Kultuur van die ATKV!  Behoede ons kultuur!

Kennismaking met Barbara Pas

“Er is in Vlaanderen slechts één partij die klaarheid biedt”

BIO Barbara Pas
Geboren te Temse op 1 maart 1981
Handelsingenieur – KULeuven – 2004
Gemeenteraadslid in Dendermonde 2007 – heden
Volksvertegenwoordiger 2007- heden
Ondervoorzitter Vlaams Belang sinds 16 januari 2013
Echtgenote en mama van Florien (2j.) en Leontien (6m.)

Eind vorige maand nam Barbara Pas (32) het roer over van Gerolf Annemans als fractievoorzitter in de Kamer. Barbara was eerder al voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en begin dit jaar verkoos de partijraad haar tot ondervoorzitter van de partij. Wij beloofden toen meer informatie over deze intelligente, rechtlijnige Vlaams-nationaliste op onze blog te zullen zetten.

Barbara, je bent zonet verkozen tot fractievoorzitter in de Kamer. Waarom kozen ze voor jou, denk je?

Die vraag moet uiteraard gesteld worden aan degenen die mij gekozen hebben. Ik dank de fractie alleszins voor het vertrouwen en zal er alles aan doen dat vertrouwen niet te beschamen.

Gerolf Annemans heeft de fractie 26 jaar voorgezeten. Is het geen loodzware opdracht hem te vervangen?

Vriend en vijand is het er over eens dat Gerolf één van de meest welbespraakte en erudiete parlementsleden is van de afgelopen twee decennia. Zelfs Johan Vande Lanotte gaf dat vorig jaar toe in een verkiezingsprogramma op VRT. Hij heeft een enorm politiek inzicht. Zo’n ervaring kan je niet zomaar vervangen. Maar het heeft geen zin me voortdurend met mijn voorganger te vergelijken, en ik hoop dus dat dat ook niet zal gebeuren. Het is trouwens allerminst mijn bedoeling om Gerolf te gaan imiteren. Niet op en niet naast het spreekgestoelte. Zoiets zou ook niet werken. Een fractievoorzitterschap moet je invullen in je eigen stijl. Ik zal dan ook op mijn geheel eigen wijze mijn uiterste best doen om dat op een degelijke manier te doen.

Moeten we dan een koerswijziging verwachten?

Neen, alleszins geen inhoudelijke koerswijziging. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Er zullen wel eigen accenten worden gelegd, maar onze prioriteiten blijven dezelfde. De communautaire tegenstellingen, de immigratie-invasie, de sociale impasse en de straffeloosheid zijn tenslotte niet verdwenen in dit onzalige land. Het Vlaams Belang heeft hierop een zeer duidelijke visie en voert dagelijks een verbeten strijd om die door te drukken in het parlement.

Maar telkens vanuit de oppositie.

Ja, maar dat is nooit een keuze geweest van het Vlaams Belang. Ik pik het niet langer dat politici van andere partijen aangeven dat wij langs de kant blijven staan, terwijl het net zij zijn die ons in die situatie dwingen. Een politieke les zegt anderzijds dat een meerderheid maar zo sterk is als zijn oppositie. Een regering die geen druk voelt, is laks en maakt fouten. Dat is een ontegensprekelijke wetenschap. De rol van het Vlaams Belang is dan ook van enorm belang. De voorbije dertig jaar heeft onze partij ideeën ingang doen vinden in de samenleving en heeft ze de belangrijkste maatschappelijke debatten in gang gezet. Om me tot dat ene voorbeeld te beperken: dertig jaar geleden werd er meewarig gelachen met de partij die als eerste programmapunt de Vlaamse onafhankelijkheid vooropstelde. Vandaag is de idee van een onafhankelijk Vlaanderen als alternatief voor een compleet geblokkeerde Belgische situatie gemeengoed geworden in Vlaanderen.

Als fractievoorzitter word je de nieuwe spreekbuis van het Vlaams Belang in de Kamer. In welke dossiers wil je tijdens je fractievoorzitterschap je tanden zetten?

In de eerste plaats de zesde staatshervorming die binnenkort zal besproken worden in de commissie Grondwetsherziening.  Vorig jaar heb ik me vastgebeten in het BHV-dossier. Nadat in dat dossier nefaste toegevingen werden gedaan door de Vlaamse partijen, wordt nu in het tweede luik van de staatshervorming de indruk gewekt dat belangrijke delen van het beleid naar de deelstaten gaan. Men strooit de mensen zand in de ogen. In de praktijk blijft de federale overheid doorgaans alle essentiële beleidsinstrumenten in handen houden. Het is aan ons om die schone schijn, die cosmetische operatie, te doorprikken.

Er wordt wel eens gezegd dat ‘de mensen’ niet wakker liggen van de staatshervorming.

Klopt, maar dan is het aan ons om uit te leggen dat zoiets een enorme impact heeft op hun dagelijks leven. Het probleem is dat de Franstaligen telkens dwars liggen wanneer Vlaanderen fundamentele bevoegdheden vraagt. Neem nu justitie. Vlaanderen is al jaren vragende partij om een jeugdsanctierecht in te stellen, waardoor jonge delinquenten gestraft kunnen worden voor hun daden. De Franstalige partijen staan op de rem en dus gebeurt er niets. Maar ook op het vlak van sociale zekerheid, activeringsbeleid en immigratie is het water tussen noord en zuid zo diep dat de wil van de meerderheid van de Vlamingen niet kan worden omgezet in beleid. Zelfs een kind stelt vast dat dat niet democratisch is. Daarom weigeren wij nog langer mee te stappen in het proces van staatshervormingen, maar pleiten wij ondubbelzinnig voor de ordelijke opdeling.

Het Vlaams Belang kondigde aan alles in het werk te zullen stellen om de zesde staatshervorming van Di Rupo ongedaan te maken. Hebt u die belofte gehouden?

Absoluut. In het Vlaams Parlement heeft collega Joris Van Hauthem belangenconflicten ingediend om het zogenaamde Vlinderakkoord – dat in wezen een Strikakkoord is – te bestrijden. In de Kamer gaf de N-VA aan dat zij dat ook zouden doen, maar toen puntje bij paaltje kwam pleegden ze als volleerde tsjeven vaandelvlucht. Zo stemden ze tegen de belangenconflicten die onze fractie indiende. Hierin werden onder meer de schending van het territorialiteitsbeginsel, de schending van de omzendbrief-Peeters, de schending van de Octopusnota én de bijkomende faciliteiten voor de Franstaligen in de Rand aan de kaak gesteld.  In een reactie stelde N-VA fractievoorzitter Kris Van Dijck ‘dat men dit niet kon goedkeuren gezien zijn partij nu deel uitmaakt van de Vlaamse meerderheid’. Wat bij mij de vraag deed opwerpen welke meerwaarde deze partij eigenlijk nog betekent in die Vlaamse meerderheid.

Terug naar het fractievoorzitterschap. Past deze opvolging in de vernieuwingsoperatie die het Vlaams Belang momenteel doorvoert?

Natuurlijk. Vernieuwing en verjonging. Men geeft een gezicht aan een generatiewissel.

Wat onmiddellijk opvalt is je jonge leeftijd. Denk je als jonge vrouw je mannetje te kunnen staan tussen de andere fractieleiders?

Daar heb ik wel vertrouwen in. Ik ben al kamerlid sinds 2007, toen was ik met m’n 26 jaar het jongste parlementslid, dus ondertussen weet ik wel hoe het er in dat huis aan toegaat. Bovendien kan ik steunen op een Kamerfractie van stuk voor stuk waardevolle parlementsleden.

Critici geven aan dat de vernieuwingsoperatie van het Vlaams Belang vooral een operatie ‘oude wijn in nieuwe zakken’ is. Hebben ze ongelijk?

Ik ben denk ik het levende bewijs dat dit net niet het geval is. Maar dat neemt niet weg dat dergelijke kritiek heel voorspelbaar is… Er zijn in onze vaderlandse pers nu eenmaal vele critici voor wie we, wat er ook moge gebeuren, nooit iets goeds zullen doen. Mensen die zich, wanneer het over onze partij gaat, nooit laten hinderen door enige kennis van zaken. Die kritieken storen mij dan ook niet: oude wijn in oude zakken, niet waar? (lacht)

Gerolf Annemans pleitte ervoor om naast de klassieke Vlaams Belang-thema’s ook andere politiek-maatschappelijke kwesties aan te snijden. Aan welke thema’s mogen we ons zoal verwachten?

In de eerste plaats sociaal-economische thema’s. Op 2 juni organiseert onze partij een congres onder de noemer: ‘sociale volkspartij’. We zijn dat in verschillende werkgroepen aan het voorbereiden. Bedoeling is dat we onze sociale standpunten aanscherpen en meer in de kijker plaatsen. Daarnaast hecht ik enorm veel belang aan ons EU-kritisch standpunt. In het parlement zijn wij de enigen met een eurokritische stem. En die stem is daar nodig. Als de Europese Unie ondertussen één ding heeft bewezen, dan is het wel dat meer integratie en meer Unie de economische situatie alleen maar erger maken. In andere landen heeft men de moed om de euro en zelfs de Europese Unie in vraag te stellen. Het zou logisch zijn het debat ook hier te voeren.

Binnen exact een jaar vindt de ‘moeder aller verkiezingen’ plaats. Het lijkt er sterk op dat de pers er kanseliersverkiezingen van zal maken. Vreest u niet dat het Vlaams Belang vertrappeld zal worden onder de vechtende olifanten?

De pers zal er allicht een ‘titanenstrijd’ tussen Di Rupo en De Wever van maken,  maar dan is het aan ons om de confederale strategie van De Wever te doorprikken. Zij beloven nu net hetzelfde als in 2007 en in 2010, terwijl we allemaal weten waarop dat is uitgedraaid. Niks, nul nada. Bovendien moeten we aan de mensen duidelijk maken dat er naast federale ook Vlaamse verkiezingen zijn waarbij de N-VA als regeringspartij beoordeeld moet worden. Het zal er dus op aankomen hun vele spreidstanden aan te tonen. Niet dat dat op zich zo’n moeilijkheid is, verre van, maar het probleem daarbij is het feit dat we niet met gelijke wapens strijden. Ook in 2014 zullen we moeten opboksen tegen een persboycot.

Maar ik blijf positief en ik heb vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen in deze crisistijden uiteindelijk meer dan ooit nood hebben aan duidelijkheid. En er is in Vlaanderen slecht één partij die die klaarheid biedt.

“Ik pik het niet langer dat politici van andere partijen aangeven dat wij langs de kant blijven staan.”

Cijferdans

CijferdansSchijnhuwelijken

Het aantal administratieve onderzoeken dat door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt opgestart naar schijnhuwelijken, steeg van 2.610 in 2004 tot 9.061 in 2012 (4.902 voorgenomen en 4.162 afgesloten huwelijken).

Momenteel riskeert iemand die een schijnhuwelijk aangaat, slechts een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en een geldboete van maximaal 600 euro. Dat is belachelijk weinig als men weet dat voor een schijnhuwelijk niet zelden bedragen worden neergeteld van 10.000 euro of meer. Bovendien kan wie tegen de lamp loopt bij een poging tot schijnhuwelijk, alsnog aan verblijfspapieren raken door een wettelijke samenwoning aan te gaan. Een ander pijnpunt is dat een strafrechtelijke veroordeling wegens een schijnhuwelijk niet altijd wordt gevolgd door een nietigverklaring van dat huwelijk door de burgerlijke rechter, laat staan dat systematisch wordt overgegaan tot de beëindiging van het verblijfsrecht van de betrokkene.

Wurlitzerdromen

crosley_wurlitzer_1015_jukebox_thumbThe Pebbles begonnen in de jaren ’60 en werd gesticht door Fred ‘Becky’ Beeckmans en Bob ‘Bobbott’ Baelemans. Origineel noemden ze zich de Fredstones. Als fans van de Flintstones kwamen ze zo terecht bij de naam Pebbles naar het gelijknamige tekenfilmfiguurtje uit de serie. Dit trouwens op aanraden van producer Norman Petty waar ze contact mee hadden. Petty werkte al met Buddy Holly en de groep stond dicht bij een internationale doorbraak.

In 1967 zorgde manager Louis de Vries (die ook Ferre Grignard onder zich had) voor een contract bij Barclay Paris en ze kregen veel succes met een eerste hit, “Get Around”. Opvolger ‘Seven horses in the sky’ wordt als een van de beste belgische popliedjes beschouwd. Dit nummer wekte interesse bij Apple. George Martin (manager van The Beatles) wou de groep onder contract, maar Barclay liet hen niet gaan. De groep bracht een eerbetoon aan George Harrison met het nummer ‘Incredible George’ die de groep ervoor feliciteerde met een telegram.

De band trad in 1967 op in het voorprogramma van Jimi Hendrix in de Olympia in Parijs, waar de Rolling Stones hen van op de eerste rijen aanschouwden.

Hun eerste elpee “Pebbles” had echter niet het verwachte succes en dat zorgde voor meningsverschillen in de groep. Er kwamen enkele wijzigingen in de bezetting en het ging bergaf met de populariteit. In 1974 hield de groep op. Vijf jaar later kwamen ze terug bijeen zonder groot succes, maar ze blijven nog steeds optreden. Hun nummer ‘Seven horses in the sky’ is daarbij een veelgevraagd verzoeknummer.
De 3 pioniers Fred Becky, Bob Bobbott en Luc Smet drukten ook hun stempel op andere groepen en artiesten waar ze voor producen of muziek schrijft: Yasmine, Raffaele, Dream Express, Trinity, Sofie, …
Het filmpje met “Seven horses in the sky” is slechts drie jaar oud; een originele opname uit de zestiger jaren heb ik niet kunnen vinden.

Liefs van Lolita

Het groen van het islamitisch kalifaat

Pravda.ruVolgend artikel verscheen in de Engelstalige versie van de Pravda.  Wij vonden het de moeite dit (ingekort) stukje  proza voor u te vertalen.  Probeer u even voor te stellen dat dit als een opiniestukje of een lezersbrief in de vrije westerse pers opgenomen zou worden.

“War on terror is voorbij, de oorlog voor het islamitisch terrorisme is pas begonnen”.

“De leider van het Amerikaanse regime, sjeik Obama heeft verklaard dat de “war on terror” voorbij is.  Ja, ja, de slinkse taktiekoorlog is voorbij.
Desalniettemin is de Amerikaanse jihad voor de uitbreiding van het kalifaat, door middel van het soennietische terrorisme, door genocide en schending van de menselijkheid, pas begonnen.
Obama en zijn lakeien Cameron, de clown, en Bonaparte Hollande, zien het als hun missie het Syrische Vrije leger te bewapenen.  Het Syrische Vrije Leger… dat vecht om Syrië te bevrijden van alle minderheden, non-psycho-soennietische standpunten, van alle logica, wijsheid en van  een toekomst.  Zij willen hun doelstellingen bereiken door oorlogsgevangenen te vermoorden, door achtjarige jongetjes hun vijanden te laten onthoofden, hun hoofden te barbecuen, vrouwen en kinderen d.m.v. bommen te laten afslachten of, zoals recent aan het licht kwam, een heel christelijk dorp van de kaart te vegen en uit te moorden.
Wat is de huidige koers van een christelijke scalp voor “uncle jihad” en de Amerikaanse terreur-slippendragers?
Het Westen, dat erin slaagt zijn eigen bevolking aan een ongelooflijke snelheid in een post-Hitler-tijdperk de slavernij in te jagen (ook hen houdt niemand tegen),  dringen elkaar voorbij om toch maar zo snel, zo veel mogelijk, elke extremist die ze kunnen vinden te bewapenen.  Eender waar: Egypte, Bosnië, Albanië, Tunesië, Saoedi-Arabië, Jemen, Irak en nu Syrië’s nieuwe eigenaars.
Er wacht ons een interessante toekomst en Obama met zijn internationale criminele entourage doen hun best om een christenloze groene toekomst te verzekeren.. het groen van het islamitisch kalifaat.
Proficiat, Amerikanen, goed gedaan.”

Auteur: Stanislav Mishin, Pravda.Ru
Vertaling: Floriaan Terbeke

Fahrenheit

Cc justLuc

Het KMI heeft besloten de weersverwachting voortaan in Fahrenheit aan te kondigen.

“Wij verwachten vanavond een temperatuur van rond de 32° F” klinkt een pak optimistischer dan “zet de plantjes binnen want we verwachten nachtvorst.”

Troonopvolging

Op subtiele wijze worden de inwoners van dit land op een troonwissel voorbereid. We willen u, beste lezer, niet langer in spanning houden.
Op zaterdag 20 juli eerstkomend, de dag voor de Belze feestdag, zal Albert Deux tijdens zijn laatste televisietoespraak de troonopvolging aankondigen. Alberto zit dan (bijna) twintig jaar op de troon (officieel op 9 augustus), en dat wordt met een vijfdaags feest gevierd. De dagen ervoor brengt hij een laatste bezoek – symbolisch – aan de drie landsdelen : Gent op 17 juli, de dag erna Eupen, en op 19 juli Luik. Op zondag 21 juli is er de traditionele viering, maar dit jaar extra opgesmukt omwille van die twintig jaar koningschap van Albert Deux.

Vier maanden later kan Filip I de kroon op zijn hoofd plaatsen, op de dag van het “Feest van de Koning”, foutief bekend als de “Dag van de Dynastie”, op vrijdag 15 november.
Di Rupo loopt weliswaar niet hoog op met de capaciteiten van Filip, maar hij hoopt, en met hem zowat alle Franstalige partijen, om in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 een soort “Belgiëgevoel” te creëren.
Kwestie van de stoute separatisten in het noorden te laten zien dat België/Belgique nog bestaat. Met de stijgende kans dat de Rode Duivels aan het WK voetbal in 2014 (start 12 juni) mogen deelnemen, zal ook daardoor een België-euforie ontstaan. Er zal meer en meer met Belze vlaggen gezwaaid worden om de Belgische voetballers aan te moedingen. De handige reclamejongens gaan dat gezwaai gebruiken om de “nieuwe” koning bij het grote publiek te verkopen.
Bijkomende reden: als na de verkiezingen van eind mei 2014 de regeringsvorming even moeilijk verloopt als de vorige keer, duurt het nog minstens een jaar, of langer, vooraleer Albert Deux kan stoppen.
Midden in de onderhandelingen voor een nieuwe regering van koning veranderen, is niet echt aangewezen.
Is hij er klaar voorIs Filip er dan klaar voor? Neen natuurlijk. Als hij er nu nog niet klaar voor is, tja, dan ook volgend jaar niet, en het jaar nadien ook niet. Met andere woorden, op basis van zijn capaciteiten is er nooit een geschikt moment om hem te kronen. Maar geloof me, nog dit jaar hebben we een nieuwe koning.
KvC – www.pallieterke.info

Oostenrijkse dhimmitude

Oostenrijk wil per se de hoofdprijs dhimmitude krijgen.  
In 15 Weense scholen wordt parallel met het normale lespakket de taalbeginselen zowel in het Turks als het Bosnisch-Kroatisch-Servisch (kortweg BKS) aangeleerd.  “Alfabetisering in meerdere talen” noemt men dat en het is naar het schijnt de meest recente actie die ondernomen wordt in de scholenchaos door de socialistische minister van onderwijs.  Het zou zonder meer uit het brein van het groot licht Anciaux kunnen ontsproten zijn.
Bv. in de lagere school in de Selzergasse staan er naast de lessen van de vaste onderwijzeres ook tien uren per week “moedertaal” in het BKS en Turks met een aparte leerkracht op het programma.  Letters en begrippen worden niet uitsluitend in het Duits maar ook in de genoemde andere talen aan de multiculturele leerlingen aangeleerd, kwestie van de Duitstalige Weense kindjes te laten wennen aan de taalverrijking die de Oostenrijkse hoofdstad ten deel valt.  Enthousiaste applauskreten bij de linkerzijde: “hoe beter een kind de moedertaal beheerst, des te gemakkelijker wordt het leren van het Duits”.
Dat er totaal andere eisen gesteld worden wat betreft de uitspraak of de spraakkunst der verschillende talen, zal het linkse front worst wezen; zij zijn van mening dat de Oostenrijkse leerlingen er slechts voordeel kunnen uithalen indien ze ook Turks leren.

Sultan Süleyman vond dat in 1529 ook al geen slecht idee en in 1683 deed grootvizier Kara Mustafa nog een poging om Wenen bij het Ottomaanse Rijk in te lijven.
De nipte redding van Wenen door de Poolse koning, Jan Sobieski,  bracht de Europese leiders tot het inzicht, dat ze alleen eendrachtig de Turken konden verslaan. Daarom werd in het voorjaar van 1684 de Heilige Alliantie opgericht. Deze had ten doel het Ottomaanse Rijk terug te dringen en het christelijke Europa te bewaren.

Beleg van Wenen

Nu rollen de EU-dhimmis eendrachtig de rode loper uit, openen de kassa’s, verkwanselen onze identiteit, taal, cultuur en ons rijkdom.

Waar is onze Jan Sobieski?

Floriaan Terbeke
Bron: PI