Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Fanielorum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

http://bsumaps.blogspot.com/2015/05/maps-of-syria-available-from-ball-state.html

Vandaag besteden we aandacht aan het Syrische erfgoedjuweel, Palmyra. U ziet als eerste video een simulatie van het oude Palmyra.

Kleurenpracht van de woestijn

Palmyra was in de oudheid een belangrijke stad in centraal Syrië, gevestigd in een oase, 215 km ten NO van Damascus en 120 km ten ZW van de Eufraat. Het was vele jaren een karavaanstad voor reizigers die de Syrische woestijn doorkruisten en was bekend als “de bruid van de woestijn”. De Griekse naam van de stad, Palmyra, is een vertaling van de Aramese naam, Tadmor, dat palmboom betekent. Tadmor is de naam van een stadje in de buurt van Palmyra.

Palmenoase
1870
Kamelenkorps in Palmyra 1930
Sheik van Palmyra, een populair figuur der Bedoeïnen, die met zijn stam toeristen rondleidde (foto ca. 1875)

Palmyra, hét paradepaardje van Syrië, dat bijna tot puin herleid werd door de ISIS-terroristen met als reden dat er niets mocht blijven rechtstaan of bestaan dat dient/diende ter verering van een heidense godsdienst… maar de stukken die niet te groot of te zwaar waren werden wel door hen verkocht op de zwarte markt.

Zo zag Palmyra eruit voor de doortocht en bezetting van ISIS:

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Battle%20for%20Palmyra–March%202016_1.png

De beschadigingen aan de gebouwen zijn quasi onherstelbaar:

Khaled al Asaad (81), de conservator van Palmyra, werd door ISIS gevangen genomen, gefolterd en vervolgens onthoofd:

En toch…

Een concert “Bid voor Palmyra” om de bevrijding te vieren:

Het Westen had er geen goed woord voor over: “smakeloos”… was het oordeel.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Russische schrijver Alexander Soljenitsyn (+ Moskou 2008) was een moedige dissident in de voormalige Sovjet-Unie. Hoewel hij om zijn heldhaftig gedrag tijdens WO I gedecoreerd werd, kwam hij in 1945 wegens zijn kritiek op Stalin voor 8 jaar in de  gevangenis en in een arbeidskamp terecht. In 1962 verschijnt zijn eerste roman: Een dag in  het leven van Ivan Denissovitch, wat insloeg als een bom. In 1970 krijgt hij de Nobelprijs voor literatuur en in 1973 verschijnt in Parijs het minutieuze verslag van het leven in de concentratiekampen: de Goelag Archipel. Onder Breznjev wordt hij in 1974 verbannen en 20 jaar later onder Mikhaïl Gorbatsjov gerehabiliteerd.

Gedurende deze twee decennia gaf hij vele voordrachten in het westen maar de  meest ophefmakende was zijn toespraak op 8 juni 1978 voor de studenten van de Harvard universiteit (VS). Hij geeft felle kritiek op het materialisme zowel in het westen als in het oosten. Zijn uitspraken zijn voor onze tijd profetisch.

De bronafbeelding bekijken

“Harvards motto is VERITAS. Many of you have already found out, and others will find out in the course of their lives, that truth eludes us if we do not concentrate our attention totally on it’s pursuit. But even whie it eludes us, the illusion of knowing it still lingers and leads to many misunderstandings. Also, truth seldom is pleasant; it is almost invariably bitter. There is some bitterness in my today’s speech too, but I want to stress that it comes not from an adversary, but from a friend.” (voor volledige tekst én video, klik hier.)

Ziehier enkele gedachten uit dit discours “De ondergang van de moed”. Tot de Amerikaanse studenten, die overtuigd waren van hun absoluut superieure samenleving, zegt hij: “Neen, ik neem uw maatschappij niet als model voor de omvorming van de mijne”. Hoewel hij het mensonwaardige en de anarchie van de Sovjet-Unie erkent, verwijt hij het westen dat het geen ziel meer heeft en een maatschappij van zwakzinnigen is geworden met een heel dun vernisje beschaving.

Politici én intellectuelen staan sprakeloos en als verlamden tegenover  de bedreigingen en de terreur van de machtige mogendheden. En de media zijn zo verslaafd aan de heersende mode dat ze in hun verblinding en leugens de schurken voorstellen als de grote helden van onze tijd. Ondertussen vlucht de samenleving in een leven dat steeds materialistischer wordt met een onbeperkte vrijheid  voor een leven van individueel genot. Hiervoor wordt ook de wet legalistisch aangepast.

Een verwoestende en onverantwoorde vrijheid leidt tot decadentie. De westerse hulde aan de mensenrechten mist een onderricht over de plichten en vervalt tot een dodelijke middelmatigheid: “een geestelijke middelmatigheid verlamt de meest edele inzet in  de mens”. De mens heeft meer nodig dan louter aards, materieel geluk. Jazeker, hij is geschapen voor het geluk, maar ook voor de dood. De mens is door God geschapen met  een blijvende verantwoordelijkheid jegens Hem, maar het westen heeft de band met God verbroken.

Soljenitsyn huldigt “de morele erfenis van de christelijke eeuwen met hun rijke voorraden aan barmhartigheid en offer”. Deze mensgerichte levenswijze is volgens hem ontstaan in de Renaissance als reactie op het einde van de Middeleeuwen, waarbij de menselijke natuur te zeer verdrongen werd om zijn geestelijke natuur  te verheerlijken. Ze zal zich ten slotte openbaren in  de tijd van de Verlichting, die naar een grote verduistering  leidt. In de 15e eeuw zullen vooral in Italië een literatuur en kunst ontstaan, die niet meer teruggrijpt naar de Middeleeuwen maar naar de oudheid en de Grieks-Romeinse  beschaving. In de tijd van de  Verlichting (18e e) zal steeds meer een “rationeel humanisme” en een “humanistische autonomie” gevormd worden als antropocentrisme. Met zijn hoog ontwikkelde technologie belandt de 20e  eeuw niet alleen in een politieke impasse maar vooral in een diepe morele crisis, een pijnlijke geestelijke leegte.

Soljenitsyn  heeft de ommekeer in de geschiedenis van de mensheid van het jaar 2020 niet meer meegemaakt, maar hij heeft er wel de oorzaken van gezien. De mens heeft gebroken met God en met het religieuze en het geestelijk verhevene. Hij beschouwt zichzelf als de maat van alle dingen, zijn “consensus” bepaalt wat goed of kwaad is. Daarmee is niet alleen ieder  restje van democratie vernietigd, maar heerst er tevens een totalitaire controle door een kleine elite van super miljardairs, “de kliek van Davos”.

Het onafhankelijk wetenschappelijk debat wordt de mond gesnoerd. Geen enkele van de huidige coronamaatregelen werd door een wetenschappelijk verantwoorde studie ondersteund.  En de media vertellen enkel wat deze elite beslist dat vermeld mag worden. Zij bepaalt het beleid van de regeringen, het “maatschappelijk juiste” nieuws in de media, neemt de rechterlijke verordeningen  en beslist over de uitvoerende macht. De halfjaarlijkse update van je vaccinatie zal bepalen of je iets mag doen/hebben of niet. Een wereld van robotten, geprogrammeerd en gedirigeerd door psychopaten, die de mensheid herleiden tot een voor hen aanvaardbaar en controleerbaar aantal. 

Welke leiders verlangen wij en welke leiders willen we zelf zijn? Het Evangelie van vorige zondag in de Latijnse liturgie stelde ons Jezus voor als de Goede Herder (Johannes 10, 11- 18). Het was het geliefde beeld in de tijd van de catacomben. Willen we huurlingen in onze regeringen, die uitvoeren wat een wereldbestuur voorschrijft? Of willen we ware leiders en goede herders die de soevereiniteit van een volk, de rijkdom van zijn  cultuur, de  menselijke waardigheid en vrijheden van zijn  burgers verdedigen? Voor christenen gaat het uiteindelijk niet om een politieke, economische, financiële of maatschappelijke hervorming, maar om een hernieuwing door het geloof in Jezus, de gestorven en verrezen Heer. Een samenleving omvormen met de authentieke christelijke waarden. Een huurling vlucht voor het gevaar om zijn leven te redden. Jezus gaf zijn leven om ons te redden. Bij gevaar brengt een ware leider en volgeling van Jezus niet zichzelf in veiligheid maar  de mensen die hem zijn toevertrouwd. Het geloof in Jezus is de bron van alle goede veranderingen en overwint  de wereld.

P.S. Twee eenvoudige en degelijke boeken kunnen u voorgoed wetenschappelijk bestand maken tegen de alom aanwezige populaire dwaasheden over “de schurkenstreken van de Kerk” in de “duistere Middeleeuwen”, “vervalsingen van het christelijke geloof en de Evangelies“ en de “mythe van de  persoon van Jezus Christus”: Thomas E. WOODS Jr (protestant!), De bouwmeesters van Europa. De geboorte van een beschaving uit de katholieke Kerk, De Blauwe Tijger, 2018, 260 blz. Hij handelt over de monniken, de universiteiten,  de wetenschap,  kunst en architectuur, internationaal recht, economie, liefdadigheid, moraliteit. Carsten Peter THIEDE, Jezus, waar of niet? Kok, Kampen, 2006., 144 blz. Hij behandelt de onovertroffen historische waarde  van de Evangelies en van de Persoon van Jezus, zijn Kruisdood en Verrijzenis. Beide uit het Engels vertaald. Thiede (+ 2005) was  hoogleraar  papyrologie en archeologie in Basel,  doceerde aan de Israëlische Ben-Gourion Universiteit en publiceerde over de Dode-Zeerollen. (Voor wie deze wereld van Waarheid wil betreden is er nog de schitterende studie van Brant PITRE, The Case for Jesus. The Biblical and Historical Evidence for Christ, Image, New York, 2016, 242 blz. Hij schreef dit als reactie op zijn eigen ervaring: “Het is in de universiteiten en collegezalen dat studenten toekomen als christenen en weggaan als  agnost of atheïst” blz. 10).

*

In Flitsen spreken we over de liturgie, de “Kruisdagen” en “het doodgewone”. We geven aandacht aan De Armeense genocide door Turkije. Rusland en de VS: frontaal tegenover elkaar in Syrië toont hoe de ellende in Syrië blijvend  gevoed wordt. We vervolgen met een pittig verhaal Wijsheid uit de woestijn: onthecht zijn van materiële rijkdom (2). En dit nog biedt weer een overvloed aan informatie en video’s over Syrië, corona, geopolitiek en de Kerk.

P. Daniel

Flitsen

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Op alle mogelijke manieren wordt Syrië monddood gemaakt, uitgewist van en door de internationale berichtgeving. Op YT werd het kanaal van Syria News gewoon verwijderd, alle filmpjes gewist. Meer dan 500 video’s in de vergeetput. Velen daarvan waren reportages met Engelse ondertiteling over moslimterroristen en hun misdaden. De westerse media zijn uitermate selectief in hun berichtgeving; slechts dat wat Uncle Sam goedkeurt mag verspreid worden.

image-YouTube Propagandists Platform for US Sponsored Al-Qaeda

Op 21 april werd Syrië op vraag van Frankrijk het stemrecht ontnomen in de OPCW. Guterres vond de rapporten over het gebruik van gifgas “ondraaglijk”. Dat de eigen mensen van de OPCW het ineengeflanste, gedokterde verslag afkeurden en de verantwoordelijkheid van de Syrische overheid ontkenden, werd van tafel geveegd. Een reportage: (zie ook onze verslaggeving onderaan)

In de EU-praatbarak worden vragen hierover verboden:

Actuele toestand in Syrië ziet u op dit kaartje:

https://i1.wp.com/southfront.org/wp-content/uploads/2021/04/29april2021_Syria_war_map-scaled.jpg?w=584&ssl=1
Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Catastrofen of aanslagen met vele onschuldige slachtoffers wekken bij sommigen spontaan de vraag op: Waar is God nu? In plaats van God ter verantwoording te roepen is het beter naar onszelf te kijken: wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kunnen  we het goede doen?

President Obama was op 27 mei 2016 in Hiroshima voor de herdenking van de atoombom aldaar op 6 augustus 1945. Hij sprak geen woord van verontschuldiging en wanneer hij zei dat “een atoombom uit de hemel viel” zou je nog denken “daar is God nu”.  De atoombom op Hiroshima en drie dagen later op Nagasaki waren echter door Amerikanen welbewust als vernietigingswapens gemaakt, door de Amerikaanse president bevolen en door een Amerikaanse piloot gelanceerd.

Nacht | Gent

De joods-Amerikaanse schrijver Elie Wiesel (+ 2016) heeft het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau overleefd. Pas in 1955 schrijft hij hierover in zijn boek La Nuit (Nvdr: Oorspronkelijk “The Night”, Ned.vert.: “Nacht”). Drie personen werden opgehangen en de gevangenen moesten toezien. Een van de drie was een kind, dat veel langer dan de andere twee bleef zieltogen. Elie Wiesel hoorde achter zich iemand vragen: “Waar is God nu?” Dan schrijft hij: “Diep in mijn hart wist ik het antwoord: Hij is hier, Hij hangt aan de galg!

De vraag is niet: “Waar is God nu?” maar, “waar is de mens nu?” God schiep ons naar zijn Beeld met verstand en vrije wil. Het is onze verantwoordelijkheid daarmee het  kwade te onderscheiden en het goede te doen.

*

Omdat er wat meer Reacties binnen gekomen zijn, willen we daar de nodige aandacht aan besteden. In onze Flitsen vertellen we o.m. over onze uitstap. In Syrië herbeleeft dezelfde strijd van vorige eeuw willen we een vergelijking maken tussen  nu en toen. In Libanon sterft wordt de tragedie van Libanon geschetst. En dit nog geeft weer uitvoerige info over corona, de wereldpolitiek en de Kerk.

Reacties

Op onze vorige inleiding ontvingen we nu evenveel negatieve als positieve reacties. De negatieve waren evenwel wat heviger. Zij blijven vast geloven in een gevaarlijk virus, waardoor ziekenhuizen overbelast worden,  medisch personeel uitgeput raakt en dat het covid 19 vaccin dé oplossing is.

Beslissend is de wijze waarop we de gewone media beoordelen. De tenoren van onze regering en alle experts die dag na dag in onze media worden opgevoerd, zijn allemaal verbonden met een afdeling van het Bill & Melinda Gates Foundation, zoals we al herhaaldelijk hebben aangegeven. Zij spreken vanuit de farmaceutische industrie. Daarom wordt geen enkele onafhankelijke  wetenschapper in onze media geduld. En zij zijn legio. Topwetenschapper dr Mike Yeadon, voormalig vicevoorzitter van Pfizer (!) zegt het cru: “Regeringen en media liegen over alles, absoluut alles in verband  met corona, om ons de dood in te jagen!” Met een nuchtere blik kunnen ook wij hiervan een en ander zelf vaststellen. Onafhankelijke wetenschap bewijst dat PCR tests totaal ongeschikt zijn en alleen maar angst opvoeren. Angst is de grootste bedreiging voor onze gezondheid. Mondmaskers altijd en overal dragen is onzin. Lockdown jaagt miljoenen mensen de armoede en uiteindelijk de dood in. Kun je dit alles nog zien als “zorg voor de volksgezondheid”? De in haast geforceerde “covid 19 vaccins” zijn geen vaccins, maar gevaarlijke genetische experimenten waarvan niemand de uitwerking kent. Het sterftecijfer voor covid 19 is niet hoger dan van een gewone griep (prof. John P.A. . Ioannidis, Stanford Univ., VS). Het vaccin is niet de oplossing maar hét probleem met de farmaceutische lobby. Massavaccinatie veroorzaakt inmiddels veel meer besmettingen, ernstige ziekten en sterfgevallen dan covid 19. Objectieve waarnemers wijzen er ook op dat de problemen in de ziekenhuizen niet met covid 19 te maken hebben. De vorige jaren was dit ook al zo, of nog erger. In plaats van meer mogelijkheden te voorzien, zoals gevraagd werd door “de witte woede”, werd toch nog bezuinigd.

Lees verder

Geschiedenisles: De vos verliest wel zijn haren…

… maar niet zijn streken

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Erdogan heeft zijn megalomane droom van een neo-Ottomaans Rijk, waar geen plaats is voor andere religies dan de bejubelde islam, lang niet opgegeven. Noord-Cyprus schijnt voor eeuwig en altijd bezet te blijven en Noord-Syrië gaat dezelfde kant op.

Herdenking in Yerevan van de Armeense genocide gisteravond:

Schuif de tijdbalk door naar 1′

Jan Huybrechts schreef er deze terugblik over:

Op 24 april 1915 – vandaag dag op dag 106 jaar geleden – gingen de Ottomaanse autoriteiten over tot de aanhouding van een 250-tal leidende figuren en intellectuelen uit de Armeense gemeenschap in Istanbul. Deze golf van arrestaties was het begin van een systematische vervolgingspolitiek van de Armeense minderheid in het Ottomaanse Rijk die al snel de kenmerken van een genocide kreeg.

Het ooit zo machtige Ottomaanse Rijk was in 1915 nog slechts een schaduw van wat het ooit geweest was. Dit imperium, dat zich op zijn hoogtepunt, in de 16e en 17e eeuw uitstrekte van Noord-Afrika over het Arabisch schiereiland, het Midden-Oosten en Anatolië, tot ver over de Balkan tot in Centraal-Europa, had in de 18e en 19e eeuw een steeds verdergaand en steeds sneller verlopend machtsverlies geleden. Het vermolmde en corrupte machtsapparaat was niet langer opgewassen tegen de vele uitdagingen waarmee het werd geconfronteerd.

Extern was er de toenemende en niet aflatende druk van oude rivalen zoals het Russische tsarenrijk en de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en later ook van de snel opkomende westerse koloniale grootmachten als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Intern was er de groeiende onrust, die nog werd aangewakkerd door incompetentie.

Vanaf de 19e eeuw hadden de Ottomanen af te rekenen met opstandige bewegingen van hoofdzakelijk christelijke bevolkingsgroepen die er, vaak met steun van buitenaf, keer op keer in slaagden – zij het meestal niet zonder bloedige strijd – eigen, onafhankelijke staten te vestigen binnen de grenzen van het oude imperium. Denken we in dit verband onder meer aan Griekenland, Servië, Bulgarije en Roemenië.. Door deze dubbele dynamiek van desintegratie, verval en prestigeverlies kalfde het Ottomaanse rijk territoriaal steeds verder af en slonken de Ottomaanse macht en invloed in de wereld zienderogen.

Op het einde van oktober 1914 was ook het aan Duitsland gelieerde Ottomaanse rijk meegesleurd in de Grote Oorlog en leefde het in conflict met de ‘Sainte Alliance’ het bondgenootschap van Rusland, Engeland en Frankrijk. Vanuit militair oogpunt was het Ottomaanse rijk al vrijwel meteen ernstig in de problemen geraakt. In het zuiden van het hedendaagse Irak – toen nog een Ottomaanse provincie – was al in november 1914 een uit India afkomstig Brits expeditielegertje aanbeland dat de mondingen van de Tigris en de Eufraat bezette en optrok naar Basra.

Een Ottomaans-Duitse campagne die vanuit de Ottomaanse provincie Palestina tegen het door de Britten bezette Suez-Kanaal was gericht liep uit op een compleet fiasco. Een andere campagne in het noordoosten van Anatolië, met de bedoeling om vanuit Transkaukasië Rusland binnen te dringen, liep in de winterse bergen tussen Ottomaans- en Russisch Armenië eveneens uit op een enorme mislukking: van het 120.000 man tellende invasieleger onder bevel van generaal Enver ging in januari 1915, in minder dan één week 80.000 ma verloren door een combinatie van moordende omstandigheden en de tegenaanvallen van Russisch-Armeense troepen…

Het is heel goed mogelijk dat dit laatste feit mee aan de grondslag lag voor de plannen die uiteindelijk zouden leiden tot de volkerenmoord op de Armeniërs. Het triumviraat dat in die dagen het bewind voerde in het belaagde Rijk bestond uit Talaat Pasja, de minister van Binnenlandse Zaken, Generaal Enver Pasja, de minister van Oorlog en generaal Djemal Pasja, minister van Marine en gouverneur-generaal van de provincie Syrië. Zij behoorden tot de kopstukken van de politieke beweging ‘Itthiad ve Terakki’, die in het Westen bekend werd als de ‘Jong-Turkse Beweging‘.

Deze Turks-nationalistisch geïnspireerde beweging had in 1908 niet alleen een einde gemaakt aan het autocratische bewind van sultan Abdul Hamid, maar droomde ook luidop van een groot, aaneengesloten Turks Rijk dat zich uitstrekte van de Balkan tot ver in Centraal-Azië, waarin alle Turkssprekende volkeren verenigd zouden zijn.

In dit geopolitieke concept was er niet langer plaats voor Armeniërs of andere niet-Turkse bevolkingsgroepen. Er bestond bij de Jonge Turken een diepgeworteld wantrouwen tegen de christelijke Armeniërs. Een gemeenschap die vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw een opmerkelijke culturele en economische renaissance doormaakte die afgunstig door Istanbul werd gevolgd.

Het feit dat aartsvijand Rusland bij herhaling de ‘bevrijding’ van Armenië als oorlogsdoel had vooropgesteld en een lokale opstand in Van waarbij Armeniërs betrokken waren geweest, waren wellicht de spreekwoordelijke druppels die de al even spreekwoordelijke emmer deden overlopen…

Nog voor er werd overgegaan tot de massale deportatie van de Armeniërs naar Syrië, werd er eerst korte metten gemaakt met het meest weerbare deel van de Armeniërs. In februari en maart 1915 werden de naar schatting 150 à 200.000 Armeense officieren, onderofficieren en soldaten die in het Ottomaanse leger dienden ontwapend en in zogenaamde ‘arbeidersbataljons’ geplaatst. De levensomstandigheden in deze eenheden waren verschrikkelijk. De mannen werden ingezet bij zware dwangarbeid en gedecimeerd door honger, mishandelingen en -later- executies door Ottomaanse legereenheden en Koerdische hulptroepen.

Op 24 april werden, zoals gezegd, in een zorgvuldig voorbereide actie 250 leidende figuren – politici, journalisten, academici en zakenlui- opgepakt, per trein gedeporteerd en kort daarop vrijwel allemaal vermoord. Daarom geldt 24 april wereldwijd als herdenkingsdag voor de Armeense genocide. Door deze arrestaties was de Armeens gemeenschap niet alleen van haar leiders beroofd maar smoorde men ook eventueel verzet in de kiem. Men kon zonder veel problemen overgaan tot de ontruiming van de Armeense leefgemeenschappen, het in beslag nemen en plunderen van hun eigendommen en de deportaties. Bijeengedreven door Turkse gendarmes en troepen werden ze meestal te voet, soms per trein, op transport gestuurd naar de Zuid-Ottomaanse provincies (het huidige Syrië en Irak).

Naar schatting werden tussen de 1,2 en 1,5 miljoen Armeniërs op deze wijze bijeen gedreven en systematisch gedeporteerd van wie, naar alle waarschijnlijkheid, driekwart het door ziekte, uitputting, uithongering en terechtstellingen het niet hebben overleefd… Een gitzwarte pagina uit het Grote Geschiedenisboek die niet zomaar mag worden vergeten…

Armenians 4 Syria - Posts | Facebook

Syrië heeft duizenden gevluchte Armeniërs opgevangen. Wie had kunnen denken dat zij opnieuw – met de opkomst van ISIS – het slachtoffer zouden worden?

Kevork Almassian, die wij regelmatig aan het woord laten, is een Syriër, nazaat van een gevlucht Armeens gezin. Hij geeft ons zijn kijk op de voorbije gebeurtenissen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_in_Syria

P.S. We schreven herhaaldelijk over de grensoverschrijdende ambities van Turkije – onder de titel “Het Neo-Ottomaanse Rijk” (1 – 5) Ook nu merken we dat de censuurduivel verschillende begeleidende video’s heeft doen verdwijnen.

Quo vadis, Syria?

Hoed u voor een Turkse tortel

In Afrin, het uiterste noordwesten van Syrië hebben de Turken de touwtjes vast in handen. In 2018 trok het Turkse leger over de grens en bezette heel de regio, waar voorheen de Koerden in de meerderheid waren, onder het motto “Operatie Olijftak”.

Mr. President, prevent ethnic cleansing in Afrin

Ze verdreven Koerden, christenen en andere minderheden. Erdogan wou “een veilige grensstreek”; m.a.w. de Koerden moesten er weg. Zij werden vervangen door de islamitische extremisten die – toen ze in midden en noord-Syrië in het nauw zaten – de keuze kregen – zonder dat ze door het Syrische leger een haar gekrenkt werden – het vrijgeleide naar het noorden te aanvaarden of zich over te geven aan het Syrische en Russische leger. De meesten kozen ervoor met vrouw en kinderen naar het noorden te trekken waar ze de woningen van de verdreven oorspronkelijke bewoners innamen.

Zelfs graven van Koerden moesten eraan geloven:

Sindsdien wordt Afrin bestuurd door een bonte mengeling van verschillende soennietisch-islamistische extremisten onder de paraplu van vadertje Erdogan. Stilaan wordt heel de regio verturkst: het onderwijs, de munt, de tewerkstelling in openbare diensten, de toewijzing van woningen e.a. hand-en spandiensten.

Systematisch wordt heel de regio gezuiverd van alles wat aan de vroegere samenleving herinnert. Het westen protesteerde met krokodillentranen … “Het mag niet blijven duren”… en hult zich sindsdien in stilzwijgen…

NO WAR peace dove vs grenade bomb Men's T-SHIRT freedom fun graphic tee sk S-XL | eBay

Operatie Olijftak begon op 20 januari 2018 tot 18 maart 2018 toen de Koerdische YPG de strijd opgaf. De Turken namen het boeltje over. Meer dan 200.000 Koerden vluchtten weg – of werden verdreven – zo niet volgde een gewisse dood. Van de oorspronkelijke 350.000 Koerden zouden er nu nog zo’n 150.000 wonen.

Door het immens groot aantal verdreven en/of gevluchte Syriërs (van de 22 miljoen zielen tellende vooroorlogse bevolking zouden ca. 13.5 miljoen hun woning verlaten hebben tijdens de laatste tien jaar) valt de etnische zuivering van Afrin niet op. Weinig of geen journalisten besteden er aandacht aan, hebben er trouwens ook geen toegang. Het gaat immers niet om een verdrijving in gang gebracht door een “dictatoriaal regime” of een erkende terroristische groepering. Het gaat om een massale verdrijving van een bevolking op gang gebracht en uitgevoerd door een NAVO-lidstaat en VSA-bondgenoot.

Nadat meer dan de helft van de Koerdische bewoners van Afrin verdreven waren, organiseerde Turkije de hervestiging van de moslim terroristen met hun gezinnen uit de Ghouta (nabij Damascus), Deir Ezzor en uit de Aleppo regio. Ca. 100.000 van hen hebben zich in de Afrin-regio gevestigd sinds het afsluiten van de Olijftak-operatie.

De in Afrin gebleven Koerden en Yezidi’s hebben het bijzonder moeilijk. Zij moeten leven volgens de opgelegde regels van het Turkse leger en de islamistische milities, die zich het SNA (Syrian National Army) noemen om hun bont crimineel allegaartje een ietwat officiele titel te geven. Onze redactie verwijst er in publicaties naar als het “Turks huurlingenleger”.

Recent rapporteerde ACAPS (Assessment Capacities Project), een onafhankelijke NGO, het volgende: “De Koerdische bevolking wordt voortdurend belaagd door lokale extremistische milities… waardoor hun job, inkomen, woning kunnen ontnomen worden. De Koerdische bevolking van Afrin wordt persoonlijk bedreigd, is het slachtoffer van chantage, van ontvoering door plaatselijke SNA milities in de regio. Koerdische bewoners van Afrin zijn bijzonder kwetsbaar wat betreft onderdak. Ze worden herhaaldelijk en systematisch bestolen en beroofd van hun bezittingen. Degenen die in 2018 uit hun huizen gevlucht zijn, konden na hun terugkeer vaststellen dat hun woningen bezet waren door de door Turkije hervestigde terroristen en hun gezinnen die uit het Syrische regeringsgebied verdreven waren.”

In de vluchtelingenkampen vindt men hen – de verdreven bewoners van Afrin – terug. Een getuigenis van een man die wil dat de bezetters én Turkije voor een internationale rechtbank verantwoording afleggen voor hun oorlogsmisdaden:

US State Department (min. buitenl. zaken) schreef in een verslag over mensenrechten, “2020 Country Report on Human Rights Practices: Syria” dat “de VN onderzoekscommissie over Syrië herhaaldelijke patronen van systematische plundering en toe-eigening van eigendom door SNA-leden in Afrin en Ra’s al-Ayn bevestigd zag” en dat “nadat burgerbezittingen geplunderd waren, de SNA strijders en hun gezinnen huizen bezet hadden nadat burgers gevlucht waren of zelfs burgers, vooral Koerden, dwongen, uit hun huizen te vluchten door praktijken zoals bedreigingen, afpersing, moord, ontvoering, foltering en gevangenisschap”.

De bewijslast voert aan dat – op een systematische wijze – zeer ernstige inbreuken van mensenrechten plaats vinden in de Afrin regio. Bij deze situatie wordt grotendeels weggekeken door de wereldpers en westerse regeringen.

Het ACAPS rapport geeft een speciale vermelding van confiscatie van landbouwgronden. De komst van de islam terroristen – vervat in het zgn. SNA – heeft ertoe geleid dat natuurlijke grondstoffen en/of inkomstenbronnen misbruikt werden. Een voorbeeld aangehaald door het Voice of America rapport: niet minder dan 8 miljoen van Afrins 26 miljoen olijfbomen werden omgehakt door SNA-strijders om hen te voorzien van brandhout of om dit als zodanig te verkopen. Afrin was een regio met traditioneel veel olijfboomgaarden.

Nogmaals – we blijven het herhalen – het SNA (Syrian National Army) – is ondanks zijn naam geen onafhankelijke Syrische militaire formatie. Integendeel: het is een constructie van 70.000 Soenni-islamitische gewelddadige extremisten, die een vrijgeleide kregen vanuit heel het grondgebied Syrië, en die vandaag georganiseerd, bewapend, gefinancierd en geleid worden door de Turkse overheid. Onze benaming “Turks huurlingenleger” is met geen letter overdreven.

Jiger Hussein, een vluchteling uit Afrin, die nu een onderzoeksploeg – https://missingafrinwomen.org – leidt die zich toelegt op met ontvoeringen en verdwijningen in N-Syrië: “Wij hebben sterk bewijs dat de Turkse autoriteiten en hun extremistische milities betrokken zijn bij internationale misdrijven in het Turks-bezette Afrin, inbegrepen verkrachting, smokkel, foltering en moord.”

Op b.g. webstek vindt u gedetailleerde info, namen van verdwenen meisjes/vrouwen in beeld gebracht op een kaart.

Koerdische en Yezidi vrouwen worden systematisch als slachtoffer gekozen. Dit wordt ook vermeld in het b.g. verslag van het VSA min. van buitenlandse zaken; het publiceert namen van milities als “Sultan Murad*, Faylaq al-Sham**, Firqat al-Hamza***, al-Jabha al-Shamiya****, en de SNA militaire politie*****”. Tevens wordt vermeld “slachtoffers van ontvoeringen door TSO’s (Turks gesteunde bewapende oppositiegroepen = islamitische milities) zijn dikwijls van Koerdische of Yezidische oorsprong of het zijn mensen die kritiek hebben op de huidige gang van zaken, of mensen waarvan vermoed wordt dat ze de voormalige Koerdische overheid van Afrin genegen zijn.”

De VN onderzoekscommissie stelde de verplaatsing vast van personen, door de SNA milities gevangen gehouden, naar Turkse gevangenissen, waarmee “samenwerking en gezamenlijke acties tussen de Turkse regering en het SNA en de criminele verantwoordelijkheid van (Turkse) bevelhebbers aangetoond worden”.

Het zal niemand verbazen dat de Turkse overheid alles ontkent.

Er werd een speciale NGO in het leven geroepen om de situatie der vrouwen in Afrin in beeld te brengen. Deze noteerde in 2020 de ontvoering van 88 vrouwen door het Turks huurlingenleger. In januari 2021 wist men nog steeds niets over het lot en verblijfplaats van 51 van deze vrouwen. Deze NGO kwam te weten dat 14 van de gevallen over foltering ging en 3 over verkrachting door het huurlingenleger onder het commando van Turkije. 2 slachtoffers hiervan worden nog steeds vermist. Met name de Hamza en de Sultan Murad Divisions zouden bij deze betrokken zijn.

Het VN – Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten heeft Turkije verzocht deze beschuldigingen te onderzoeken. Tot op heden werd geen enkel onderzoek – zelfs geen begin – bekend gemaakt.

* Sultan Mourad Division: Dé chouchou van Turkije, krijgt de meeste steun van alle terroristische milities. En de VSA leverde hen zelfs BGM-71 TOW anti-tank raketten. “Turks huurlingenleger” mag u letterlijk interpreteren: zij werden geronseld door Turkije voor bemoeienissen in Libië en Azerbeidjan.

** Faylaq al-Sham: Een alliantie van zo’n twintigtal milities, waarvan ook de Moslimbroeders deel uitmaken.

***Firqat al-Hamza: uit Daraa afkomstig, samengesteld uit 6 sub-milities. Kregen ook BGM-71 TOW anti-tank raketten toegespeeld.

****al-Jabha al-Shamiya: een ingewikkeld kluwen, een zooitje ongeregeld, voorheen actief in verschillende regio’s: o.a. in Aleppo, Damascus, Oost-Ghouta, werden door de CIA goedgekeurd voor de levering van BGM-71 TOW anti-tank raketten

*****SNA militaire politie: moet het huurlingenleger een vorm van legitimiteit geven. De video moet aantonen dat alles volgens de wet verloopt. Noteer dat een terroristische militie, de Hamza Division, afkomstig uit de Aleppo provincie, getraind, gesteund en bewapend door de VSA en Turkije, hier de baas speelt.

Bronnen: talrijke video’s, waarvan u hierboven een beperkte selectie kan bekijken

Violations by SNA… Who to blame?

Turkey Creates a Humanitarian Catastrophe in Occupied Syria

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen  met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid- 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monsterleugen aller tijden. De covid-19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid,  de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder.

Geen  enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche,  met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid-19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen.

In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid-19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk  aantoonde  dat de huidige “covid-19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Toen onze redactie met deze reeks begon, hadden wij geen flauw vermoeden hoe treffend de linkse illustratie na zoveel jaren nog steeds zou zijn. Bijgaande video geeft beknopt weer hoe desastreus de toestand in Syrië nu (nog steeds) is.

Vooraleer de 10 jaar durende verschrikkingen in Syrië begonnen, had het land twee grote inkomstenbronnen: landbouw en olie. Samen goed voor ca. 50% van ‘s lands BNP. Landbouw: ca. 26% met banen voor ca. 25% van het totaal werkende mensen.

De westerse sancties en de verwoestingen zijn verantwoordelijk voor de ineenstorting van de Syrische economie.

Bv. in 2015 bedroeg het economisch verlies 237 miljard dollar. Geschat verlies voor 2020: 400 miljard dollar. De grensovergangen van de bezette gebieden kosten de staat gemiste invoerrechten: 500 à 700 miljoen dollar per jaar.

En dan is er nog het humanitaire aspect: iedereen is het erover eens: de Syrische bevolking is het grootste slachtoffer van deze eeuw.

Vanaf 02′ krijgt u een overzicht hoe het tien jaar geleden begon, initieel meegesleept door de zgn. Arabische Lente. Vervolgens opgepikt door westerse infiltranten bij ISIS en andere zgz. opstandelingen, gestuurd, geleid, gefinancierd, door vreemde mogendheden.

Vanaf 04′ wordt een realistische visie uitgestippeld door Ammar Waqqaf, oprichter en voorzitter van Gnosos:

Op de vraag hoe loopt de weg “vooruit”, wat is mogelijk?

A. W.: Syriërs moeten zich realiseren dat de doelstelling “Assad (en zijn regering) moet weg” geen werkelijkheid wordt. De meerderheid der Syriërs, ook zij die gehoopt hadden dat de NAVO zou ingrijpen, of op eender wat om de huidige regering af te zetten, moeten dit inzien. Alle mogelijke resoluties en zgn. verzoeningsvoorstellen zijn in hun hoofden slechts een middel om de huidige regering af te zetten. En zij blijven maar hopen dat Rusland Assad zal dwingen weg te gaan, dat Iran gebombardeerd wordt en hun troepen zal terugtrekken… m.a.w. dit soort catastrofale en apocalyptische oplossingen zal het niet gebeuren.

Welke gevolgen heeft de 10 jaar oorlog op de bevolking? Op hun voeding? Armoede? Tewerkstelling?

A. W. : Een groot gedeelte van de bevolking lijdt onder voedseltekort.

Na tien jaar oorlog en vlucht/verdrijving moeten Syriërs de ergste humanitaire tekorten ondergaan. Miljoenen lijden honger – vooral tijdens het laatste jaar – daar bovenop de val van het Syrische Pond en de impact op de voedselprijzen en basisbenodigdheden. De invloed van de financiële crisis in Libanon, verdrijvingen op grote schaal en daar bovenop de coronacrisis hebben ertoe geleid dat ca. 4.5 miljoen Syriërs geen zekerheid hebben of ze hun honger kunnen stillen. Een groenten- en fruitverkoper vertelt dat hij nog slechts de helft van de omzet heeft omdat mensen het niet meer kunnen betalen; sommigen kopen zelfs een stukje van een fruit- of groentensoort i.p.v. per stuk of per bv. per kilo…
Zo’n 12.4 miljoen Syriërs – bijna 60% van de bevolking – lijdt honger of heeft geen zekerheid dat er de volgende dag eten op tafel zal liggen; d.w.z. het dubbel van 2018. Niet alleen in de breedte (het aantal betrokken Syriërs) maar ook in de diepte (de graad van armoede en tekorten). Het aantal dat niet meer zonder voedselhulp kan is verdubbeld in één jaar tijd naar 1.3 miljoen mensen.
Voedingsprijzen zijn gestegen met meer dan 200% in het afgelopen jaar.
Sommige Syriërs hebben sinds maanden geen vlees of fruit meer gegeten omwille van de onbetaalbare prijzen.

Op 09′ is Derek Ford van de DePauw Universiteit te gast. De VSA, Saoedi-Arabië en Israël doen er alles aan om Syrië te ontwrichten. Zij doen er alles aan om te beletten dat Syrië er economisch op vooruit gaat. Israël bombardeert regelmatig. Moet er op dat vlak niet ingegrepen worden? Niemand gaat investeren in een land dat gebombardeerd of waarbij de instabiliteit aangewakkerd wordt.


D. F.: Ja, absoluut. Vooraleer Joe Biden zich om zijn eigen volk bemoeide gaf hij reeds het bevel Syrië opnieuw te bombarderen met als legitimatie “zelfverdediging”… Alsof de VSA enig recht heeft “zelfverdediging” aan te voeren in Syrië vermits zij niet uitgenodigd werden door de Syrische regering; zij bevinden zich daar als een illegale bezettingsmacht. Blijkbaar geven zij het groene licht aan Israël voor de aanvallen. Het is één van de grootste hinderpalen. De oorlog moet ten einde komen. Het moet stoppen. Het duurt te lang, veel te lang. De doelstellingen van de VSA en het westen werden niet bereikt en zijn in feite onhoudbaar.

Wat met de sanctions? De Caesar Act, de finale messteek van de voormalige president Trump. Niet alleen verergeren ze daar de humanitaire crisis, het Syrische volk wordt de kans ontnomen hun levens herop te bouwen door de infrastructuur te herstellen. Is het dàt wat de VSA willen?

D. F. : Ja, inderdaad. In The Lancet (van juli verleden jaar, denk ik) werd gesteld dat de sancties beletten dat Syrië herstelt van het coronavirus. De blokkeringen, de sancties zeggen alles over de doelstellingen. De sancties zijn uitsluitend bestemd voor het regeringsgebied – legitiem Syrisch grondgebied – waar 70% van de bevolking leeft en kost miljarden dollars met de inflatie. Het is de hoogste jaarlijkse inflatie ooit. Er is een tekort aan goederen, aan banen…enz… Het maakt deel uit van de oorlog. Het is oorlogstactiek om ondanks 10 jaar weerstand om de Syrische regering tot aftreden te dwingen.

Caesar Act: En dan wordt er – nogmaals – uitgelegd wat de Caesar Act houdt. In de VSA wordt gesteld dat slechts de Syrische regering als doelwit genomen wordt. Met als reden de zgz. foto’s die buitengesmokkeld werden door een zgz. fotograaf uit de gevangenis. U ziet getuigenissen van Syrische inwoners, hoe zij getroffen worden en niet de regering. Meer uitvoerige duiding vindt u in een vorig artikel onderaan, helemaal gewijd aan de onmenselijke straffen die de VSA opleggen:
En die sanctions bereiken iedereen, burgers, handelaars, banken, verzekeringsmaatschappijen, transportbedrijven, regeringen en ja zelfs NGO’s die de Syrische bevolking willen helpen. Projecten voor de heropbouw kunnen niet uitgevoerd worden omdat Syrië uitgesloten werd van internationaal bankieren. Ziekenhuizen kunnen geen vervangstukken voor medisch materiaal (beeldvorming, nieranalyse, long-hartmachines e.d.) aanschaffen omdat zij deze niet kunnen betalen, omdat leveranciers angst hebben dat zij door de sancties getroffen zullen worden.

Vraag aan Ammar Waqqaf: Waarom verspillen de VSA – en andere vreemde spelers op het terrein, zoals Saoedi Arabië en Israël, hun tijd en moeite gedurende al die jaren – zoals nooit tevoren – om een regering ten val te brengen? Wat willen de VSA bereiken? Waarom niet inzetten op bv. een politieke oplossing, om een economische oplossing te vinden om het land te laten herstellen zodat het vooruit kan?

A. W.: Sinds het begin van de crisis wilden de VSA geopolitieke invloed. Met de huidige Syrische regering is dit afgebakend tot Iran of Rusland of een andere, eigenlijk anti-Israëlische belangen in de regio. Dit lukte niet. Dus de enige manier was het land op de knieën te krijgen en de regering te vervangen door een gehoorzame paladijn. Of om de bevolking te laten uithongeren. Dit is wat er nu gebeurt.
De volgende stap zou wellicht zijn de regering te dwingen tot een compromis. De feiten ter plaatse: de bevolking lijdt. Niet alleen wurgen de sancties de Syriërs, zij beletten ook dat de Syriërs het genot hebben van hun eigen grondstoffen, zoals graan, water, elektriciteit van en door de Eufraat en vooral olie. Nu dat Syrië olie moet invoeren, worden hun tankschepen als doelwit genomen. Hij concludeert, zoals wij hier al herhaaldelijk gedaan hebben: de VSA drijven hiermee Syrië nog meer in de armen van Iran en Rusland.

Kinderen, de meest getraumatiseerde groep (19′): honderdduizenden hebben hun ouders en hun thuis verloren. Ca. 5 miljoen kinderen werden er gedurende de laatste 10 jaar in Syrië geboren.

Afsluitend enkele cijfers:

 • 450.000 doden
 • 5.6 miljoen vluchtelingen
 • 200.000 vermisten
 • 38 geregistreerde chemische aanvallen met 1.400 doden bij één enkele aanval. Assad kreeg de schuld, terwijl duidelijk bleek – zelfs door een onderzoekscommissie van de OPCW, dat de terroristen de meesten, zo niet allen, op touw hadden gezet.
 • economische schade: 1.2 biljoen dollar
 • verlies opbrengsten van grondstoffen: 91.5 miljard dollar
 • muntontwaarding: 98% devaluatie
 • voedingsprijzen: 33 maal gestegen
 • kinderen: 60% lijdt honger
 • armoede: 2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens
 • infrastructuur:
 • 70% energievoorziening buiten werking
 • ziekenhuizen: 58% functioneel
 • scholen: 33% ligt in duigen

Tot slot beelden van kinderen die zich het Syrië van vroeger niet meer (kunnen) herinneren. Zoeken tussen ruïnes en op velden naar granaten om deze te kunnen verkopen als oud ijzer. Kinderen die geen kind mogen en kunnen zijn.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Lees verder