Monarchismen…

… anachronismen…

Koning (?)Flup!

Naar aanleiding van de voorbije regeringsvorming (sic) is er heel wat te doen geweest over de rol van Koning Flup. Kenners weten echter dat het de politieke entourage van de Flup is die daar aan de touwtjes trekt en voor de rest draagt Mathil de broek.

Belangrijker is echter hoe de Flup daar op de troon geraakt is, na de troonsafstand van Albert 2 . Wikipedia over deze troonafstand:

“…In april 2013 vertelde Albert aan premier Elio di Rupo dat hij op 21 juli dat jaar, de nationale feestdag van België, wenste af te treden. Di Rupo vroeg hem om zijn plannen tot abdicatie nog drie maanden stil te houden, omdat hij bang was dat anders de N-VA de tussenliggende periode zou gebruiken om het land te destabiliseren.[17] Uiteindelijk maakte Albert pas op 3 juli om 18 uur via een op de Belgische televisie en radio rechtstreeks uitgezonden toespraak bekend dat hij op 21 juli dat jaar zou aftreden ten gunste van de kroonprins Filip van België. Als reden voor zijn aftreden gaf hij dat zijn hoge leeftijd en gezondheid hem parten speelden. … “

Voor een goed begrip m.b.t. de troonsopvolging dienen we te kijken naar de grondwet:

1. Er is artikel 85 :

  Art. 85. “De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en volgens eerstgeboorterecht.
  De in het eerste lid bedoelde nakomeling die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon.
  Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers. “

Dit artikel is echter niet van toepassing, gezien de koning niet overleden was en dit geldt dan ook voor artikel 90.

2.  Er is dan ook nog artikel 93 :

  Art. 93. “Indien de Koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers, na deze onmogelijkheid te hebben laten vaststellen, de Kamers dadelijk bijeen. Door de verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.”

Dit artikel is evenmin van toepassing, gezien de koning niet in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, gezien hij het vrijwillig(sic) is afgebold.

3.  Van belang is vooral artikel 86:

   Art. 86. “Bij gebreke van nakomelingschap van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg, kan de Koning zijn opvolger benoemen, mits de Kamers daarmee instemmen op de wijze als in artikel 87 is voorgeschreven.
  Indien geen opvolger op deze wijze is benoemd, is de troon onbezet.

De koning kan maar zelf een opvolger aanduiden als er geen  nakomeling is. In dit geval was dit echter wel het geval. Van belang is de laatste zin. De benoeming door Albert 2 van de Flup als troonopvolger geschiedde dus in tegenstrijd  met artikel 86, waardoor de troon dan ook onbezet is.

4.  Als de troon onbezet is,  is artikel 95 van toepassing:

   Art. 95. “Ingeval de troon onbezet is, voorzien de Kamers, samen beraadslagend, voorlopig in het regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen; deze bijeenkomst heeft plaats uiterlijk binnen twee maanden. De nieuwe Kamers, samen beraadslagend, voorzien voorgoed in het bezetten van de troon.”

Gezien de  troonsafstand van Albert 2 en de voormelde artikelen werd dan ook de grondwettelijk voorgeschreven procedure in artikel 95 voor de troonsopvolging niet gevolgd.  De troon was immers onbezet.

Trouwens, door artikel 85 verliest de Flup alle rechten op de troon.

 Tevens pleegt hij meineed: artikel 91 bepaalt  immers:

  Art. 91. “De Koning is meerderjarig op de volle leeftijd van achttien jaar.
  De Koning neemt eerst bezit van de troon nadat hij, in een vergadering der verenigde Kamers, de volgende eed plechtig heeft afgelegd :
  ” Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ‘s Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.”

Er bestaat evenmin in de voormelde materie een stilzwijgende verkrijgende verjaring, zoals in het B.W. voor bepaalde zaken,  na de vooraf bepaalde termijnen

Het voormelde aspect van de troonopvolging werd ook al behandeld in “Le Cloaque des Voyous” door Louis De Jonghe:

Enkele citaten:

“F4 – le 13 avril 2013 – L’abbdication d’Albert II était prévue dès 2012.. TIENS, TIENS, mon article du 6 mai 2012 ..? http://www.7sur7.be/7s7/fr/1530/Tetes-Couronnees/article/detail/1616464/2013/04/17/Albert-II-la-fin-du-regne-avant-l-ete.dhtml

F5 – le 21 juillet 2013, l’intronisation du roi Philippe le 21 juillet 2013 pose toutefois problème…. L’article 85 de la constitution qui a été appliqué concerne une succession immédiate après décès du prédécesseur…, ce qui ne peut pas être le cas le jour même de son abdication ! C’était l’article 95 qui devait impérativement être appliqué…, mais cela n’arrangeait pas le premier ministre socialiste Di Rupo et ses amis politiques qui redoutaient l’absence de protection constitutionnelle que la dissolution du parlement sur vacance du trône entrainerait…! Le roi Philippe règne illégalement depuis le début…!
https://www.facebook.com/louis.dejonghedardoye/posts/4964484721000

F6 – le 22 juillet 2013 à 15 heure, visite surprise du premier président Goethals et du procureur général Leclercq au nouveau roi…Ces deux magistrats étaient pourtant présent la veille au parlement, il y a donc problème…, mais ils en ont négocié les modalités avec le nouveau roi…
http://www.7sur7.be/7s7/fr/16662/Le-roi-abdique-Vive-le-roi/article/detail/2130341/2014/11/24/Le-roi-Philippe-regne-illegalement.dhtml

Er stellen zich dan ook vragen over de rechtsgeldigheid van de troonsbestijging door de Flup en dan ook over de door hem ondertekende documenten.

Bjgevolg… dit geldt dan ook voor al diegenen die bij hem een “eed” hebben afgelegd!

De voormelde “combine” met Di Rupo in een sleutelrol kan dan ook veel verklaren, o.a. voor de vorming van Vivaldi.

Waar zitten de grondwetsspecialisten bij de V – partijen en bij de Vlaamse Beweging??  Wat ook de uiteindelijke beslissing zal zijn over deze troonsopvolging doet er niet toe. Het belangrijkste is dat er twijfels zijn en blijven, ook over de rechtsgeldigheid van deze Vivaldi samenzwering.

J.B.

Alle belgen gelijk voor de wet?

Want als wij dit land vandaag meer minachten dan gisteren, wil dat enkel zeggen dat we het gisteren onvoldoende verfoeiden.“*

Joachim, prins van het zoveelste Coburgerknoopsgat, moet maar de helft van zijn coronaboete betalen. Hij toonde berouw… Bijgevolg werd 10.400 euro herleid tot 5.200 euro.

Bovendien is er met het telsysteem iets misgegaan: 1+1=2… denkt u. Neen, hoor, 1 én 1 zijn twee onafhankelijke cijfers die niets met elkaar te maken hebben. De nietsvermoedende Joachim had zich naar twee verschillende feestjes verplaatst, elk met het aantal toegestane gasten, resp. 12 en 15. Niets aan de hand. Kom nu niet zeggen dat de invloed van de Coburgers daar geen rol in gespeeld heeft. (…)

Moet je eens aan de mannen van Voorpost uitleggen. Als een Coburger naar Spanje reist, zich daar onder de “mensen” begeeft, dan is dat een spijtige verkeerde inschatting. Als het straattuig in Brussel alles kort en klein slaat, brand sticht, de politie aanvalt, dan is daar niets mis mee. Geen boete. Niks. Noppes. Een drang waaraan men niet kan weerstaan. Veroorzaakt door jarenlange onderdrukking, discriminatie, gemiste kansen, racisme… u kent het riedeltje.

Als echter zes Voorposters braafjes op een afstand van 1.5 m met een spandoek een statische actie voeren, dan worden de zgz. coronaveiligheidsmaatregelen, zijnde elk een boete van 250 euro en urenlange opsluting, sito presto uitgevoerd. 250 euro die voor elk van de Voorpost-militanten een pak zwaarder wegen dan de oorspronkelijke boete van 10.400 euro voor feestvierende Joachim.

Eigenlijk moesten wij, Vlamingen, allemaal een boete krijgen omdat wij zulke lamme goedzakken zijn. We verdienen verdomme niet beter! Zijn wij masochisten?

*Citaat uit toespraak Wim De Wit, IJzerwake 2010

“Ik heb nog een veel beter voorstel…”

Congo Masks: Masterpieces from Central Africa - Exhibitions

… dan de eisen van deze brave meneer, die zich ook moet verontschuldigen voor alle goals op de kap van zijn zoon. Mijn idee: laten we een ultieme Wiedergutmachung doen door Congo te herstellen tot wat het was voor onze verschrikkingen” zoals hij het noemt. We laten de Arabieren er terug toestanden à la Syrie op na houden. We vervangen alle ziekenhuizen door sjamanen. We breken alle wegen af (ok, belgische wegen afbreken is nu niet zo moeilijk, dat gaat normaal vanzelf). Alle landbouw breken we af tot wat manjok naast het hutteke, waar we met plezier alle waterputtekes dichtsmijten. Schandalige scholen weg en alle analfabetisme terug zodat ze onze racistische boeken niet meer kunnen lezen. Herstel-paradijs Congo. En als kers op de taart: laat de Congo besturen door Company. Eens zien of het beter gaat dan Anderlecht.

schrijft Jan Boons refererend naar

Pierre Kompany (72) vindt dat de staat en koning Filip zich moeten excuseren voor het koloniale verleden. “Als de staat zich verontschuldigt, zou dat een grote stap zijn. Maar als de koninklijke familie dat ook doet, komen we er nog veel beter uit”, aldus de vader van Rode Duivel Vincent Kompany en burgemeester van Ganshoren in een interview met AFP. (…)

Open And Save File | NURUL IDAYA

Lees ook eens: “Congo was beter af als kolonie”

Cyclus

Baarle; Nassau en Hertog

WAARSCHUWING: GRENS OP DE ROUTE.

Sedert de verkiezingen in mei is er nog geen regering.  Heel het belgicistisch deel van het volk en de “”Lügenpresse” herhalen honderdmaal dat het land voorrang moet krijgen op de politieke spelletjes.

Het land is van de Koninklijke familie, die oorspronkelijk “Van Saksen-Coburg en Gotha’ heette.  Duitsers dus.  Ze zijn eng verbonden met de Engelse Koninklijke familie die ook “Van Saksen-Coburg en Gotha” heetten; totdat ze na de 1e Wereldoorlog “de Windsors” werden.  Prins Philip, de “gemaal” van Elisabeth II, heette oorspronkelijk “Battenberg”.  Allemaal dus Duitsers.  Na de oorlog werd dat “Mountbatten”.  Ook de Oranjes zijn voornamelijk Duitsers; temeer dat naast Oranje-Nassau, Prins Bernhard een “von Lippe-Biesterfeld” was.

In tegenstelling met wat altijd voorgesteld wordt, beschouwen de koninklijke families zichzelf niet enkel als van de “oude” adel; maar ook als “uitverkoren”.  Het is treffend dat geen enkel persorgaan in Belgie, hoe libertair ook, de positie van het koninklijk huis in vraag stelt.  Denk bvb. maar aan de loge-krant Het Laatste Nieuws en de extreem-linkse krant De Morgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vlaamse-evolutie-1024x448.jpg

In de titel van dit stuk staat: “Waarschuwing” en die geldt voor ieder die oprecht Vlaamsgezind is en het beste met Vlaanderen voorheeft!  Het is stuitend dat de actieve Vlaamse partij-politiek het belgicistisch offensief zo onderschat.  Het is anders al enkele decennia bezig en wordt door de grote meerderheid van partijen openlijk, hysterisch (Gwen Rutten) of stoemelings gesteund.  Deze is begonnen na de smadelijke intredes van koning Boudewijn in de Vlaamse steden, in 1980  (viering 150 jaar België).  Daarna hebben de echte machten achter de schermen gezworen het Vlaams-nationalisme kapot te maken.

U hebt het wellicht niet helemaal door; maar mentaal gezien houden de belgicisten helemaal geen rekening met de wens van Vlamingen voor meer autonomie.  Herman De Croo kon niet duidelijker zijn : “Het zijn mentaal gehandicapten!”.  Zelfs als we zestig procent zouden halen, dan zullen ze een verbond smeden met al hun gelijkgezinden, om te zeggen “No Paseran!”.

Dat zoiets nu in extreme vorm in Catalonië gebeurd, en dat ook Nicola Sturgeon in Schotland een njet gekregen heeft is geen toeval.  Op het Amerikaanse één dollar biljet staat:  “Novo Ordo Seclorum” , m.a.w. de Nieuwe Wereld Orde, die er moet komen.

Omwille van de vraag  (niet eis n.b.) van de Vlamingen voor confederalisme, wordt volledig afwijzend gereageerd.  En niet enkel door de Walen.  Mijn stelling luidt dan ook als volgt: als men confederalisme voorgoed weigert, dan kunnen we evengoed een hereniging met Nederland nastreven.  Is er nu werkelijk niemand in het Vlaams-nationale spectrum die daar voor durft opkomen.  Dit doel werd trouwens niet enkel nagestreefd – oorspronkelijk bij het Verdinaso -, definitief bij het V.N.V.; door talrijke leiders bij de Volksunie en vanaf de stichting ook bij de V.N.P./Vlaams Blok.  Maar die vriendelijke Nederlandse dame zegt telkens we naar ons Nederland gaan in de GPS : “Waarschuwing, grens op de route!”

Ik luister al decennia lang, naar de Nederlandse zender NPO4, omdat op “Klara” af en toe toch wel belgicistische praat te horen is.  Bij het googelen van deze Klara ontdekte ik dat voor hun “item” Belgische vlaggetjes stonden.  “De Nederlandstalige culturele zender in Vlaanderen is belgicistisch”!  Het comité van afdelingshoofden van de “VRT” heeft trouwens één (of meerdere) vergaderingen gehouden om zo intens mogelijk het belgicistisch gevoel op de buis te bevorderen.  Dit jaar 2020 moeten we dan ook de actie starten om de VRT volledig te boycotten.  En daarbij ook de VTM, want deze zijn geen slag beter.

Van harte hoop ik dat deze editie van “Cyclus” bij de politiekers van de Vlaamse Beweging terecht komt.  Na decennia slapen word wakker!  Le Roi Philippe heeft zich al laten ontvallen dat 2030 ten alle prijze een feestjaar moet worden.  Verscheidene partijen zetten hun programma’s op de tweede plaats om dit Belgie te steunen.  Houd de PvdA in het oog, die dit standpunt op stalinistische wijze doorvoeren, en zo eigenlijk de grote ondersteuners zijn van de high class en de nomenclatura die Belgie bestuurt.  Let op de VLD, waar de links-liberalen een gedachte-politiek willen invoeren om dissidenten in kaart te brengen.

Sommigen in de Vlaamse Beweging zijn euforisch, in afwachting van nieuwe verkiezingen.  Na de vorige onderhandelingen zegden N-VA-ers dat Vlaams Belang alles zou doen, om er maar bij te zijn : “Ze wilden zelfs een wit blad tekenen”.  Is dit waar?   Als de N-VA-ers bij een volgende ronde het Vlaams Belang mee in het bad zullen trekken , krijgen we wellicht een nasmaakje van Caligula.  Deze Romeinse keizer dwong ook heel wat medewerkers, die eerst aan zijn kant stonden, zelfmoord te plegen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vaderlandsliefde-is-geen-misdaad-1024x603.jpg

Als men een M.P. heeft, die het geregeld heeft dat op onze ID-kaarten onze vinger-afdrukken moeten komen, dan beschouwt hij ons als “Verbrecher” (mensen die zich niet aan de opgelegde ordening houden).  Als de Vlaamse Regering beslist heeft om de exclusieve engelstaligheid in sommige delen van het hoger onderwijs in te voeren, dan kunnen we enkel surrealistisch ongeloof ten toon spreiden; samen met de schitterende nieuwe voorzitter van de VVB: Hugo Maes (lof zij hem).  En deze figuren zouden de dolken nog niet klaar leggen?  Wat zij uitvreten zien we ook elke dag bij de sportuitzendingen (Vlaamse bevoegdheid) waar achter elke hoek en kant belgicistische propaganda wordt bedreven!!!!!

In een volgend artikel wat we allemaal kunnen doen in het VERZET.   Het gaat in onze strijd om niet meer en minder dan om onze Vrijheid onszelf te blijven.  Het eerste en laatste dat bewuste Vlamingen moeten doen is ZELFRESPECT betonen.

Jos Wouters,   Boom