De EU bedreigt vijf lidstaten:

Digitising EU law production | ISA²

Bulgarije, Finland, Polen, Zweden en zelfs… het land b om een EU-kaderbesluit van 2008, dat “manifestaties van racisme en vreemdelingenhaat” strafbaar verklaard heeft, zo snel mogelijk volledig in de nationale wetgeving op te nemen.

De brandbrief herinnert eraan dat deze tekst, dat door de Europaraad op 28 november 2008, onder de titel VI van het EU- verdrag aangenomen werd, eist dat elke lidstaat “de nodige maatregelen treft” om te verzekeren dat “de publieke opruiing tot haat of geweld tegen een groep van personen of een lid van een dergelijke groep met een max. straf van minimum 1 – 3 jaar gevangenis” wel degelijk omgezet wordt.‘ En niet uit exclusief de b.g. terminologie, maar ook refererend naar “ras, huidkleur, religie, afstamming, nationale of etnische oorsprong”, maar ook “de publieke verheerlijking, logenstraffing of grove banalisering van genocidemisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

De tekst verlangt ook dat de lidstaten in geval van een strafdaad “racistische of vreemdelingenvijandige motivatie als verzwarende omstandigheid beschouwd wordt” en eist dat deze regels “ten laatste tegen 28 november 2010” dienden vervuld te worden.

Kortom: een goede verstaander begrijpt dat dit “kaderbesluit” onder de dekmantel van “racismebestrijding” in werkelijkheid tot doel heeft al degenen in Europa tot zwijgen te brengen die het wagen de invasie van ons continent en diens islamisering aan te klagen – dit met de vriendelijke hulp van de EU als bondgenoot.

In de brandbrief aan de b.g. vijf landen stond vermeld dat de Bulgaarse en belgische wetgeving het niet toelieten “racistische en vreemdelingenvijandige motieven als verzwarende omstandigheden voor een misdrijf in overweging te nemen”. Tevens vindt de EU-commissie dat Bulgarije, Finland, Zweden en Polen in verschillende mate de “criminalisering van de verheerlijking, de ontkenning en de grove banalisering van internationale misdrijven en van de holocaust” niet correct in de eigen wetgeving omgezet hadden en had bijzondere kritiek op Finland, dat nagelaten had te besluiten dat racismemisdrijven zonder een tussenkomst van het slachtoffer onderzocht en vervolgd kunnen worden. Polen kreeg ook een oorvijg omdat het “de voorschriften over de opruiing tot racistische en vreemdelingenvijandig geweld niet correct in de eigen wetgeving omgezet had.”

Tenslotte heeft de EU-commissie hen allemaal een ultimatum van twee maanden gesteld om de b.g. punten te verduidelijken en te beantwoorden. Indien hieraan niet voldaan wordt, behoudt de EU-Commissie zich het recht hen tot de orde te roepen, die tot een klacht bij het EUropees Gerechtshof zou kunnen leiden.

 Présent 

“.fr”: uitsluitend voor getrouwen

Wie in het V.K. woont en een domeinnaam met “.fr” wil registreren kan dit niet meer doen sinds 1 januari. Wie al een een domeinnaam had met dergelijk gegeerd achtervoegsel, mag het houden. Frankrijk vindt dat het “.fr” alleen betrouwbare EU-partners toekomt. Nochtans worden andere landen buiten de EU, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, niet geviseerd. Zij “mogen” het kwaliteitsmerk “.fr” gebruiken om hun domeinnaam het illustere uithangbord te geven.

Hebben ze in Frankrijk geen andere zorgen???

… Wij vragen ons af hoe we van het overbodige vehikel “.be” vanaf geraken…

https://www.afnic.fr/#

EU = het land b in het kwadraat

Afbeeldingsresultaat voor geld uitdelen monopoly gratis afbeelding

EU-verkwisting: 872 miljoen euro in de loop van 13 jaar in Kenia de mist in.

Joachim Kuhs, van het AfD (lid van de I.D.fractie in EU-parlement) maakte bekend:

De EU heeft tussen 2008 en 2020 pakweg 827 miljoen euro aan Kenia overgemaakt. Waarom? Omdat Kenia daarom verzocht had. En neen, de EU vond het niet opportuun verrechtvaardigingsstukken op te vragen. Wat ermee gedaan werd, welke projecten sindsdien gesteund werden,… of bij wie en wat het aan de vingers bleef plakken… talrijke vragen die niet gesteld werden. Kenia is wereldwijd bekend als één der meest corrupte landen, waar christenen heel het jaar door gejaagd worden zoals fazanten in het jachtseizoen.

Een gedeelte van de “steun” werd uitgegeven voor een reality-TV-show waarbij een nep-presidente gekozen werd. (zie onderaan)

Dat ze daar nog niet aan gedacht hebben bij de TV-zenders. Schaf de verkiezingen af en laat een B.B. / B.C.(bekende belg / belge célèbre) kiezen tot premier, die op zijn beurt kandidaat-ministers mag roosteren, door drie maanden lang elke zaterdag een gepolitiseerde gecombineerde versie van Terzake/Questions à la Une en Blind Getrouwd/Mariés au premier regard uit te zenden.

EU-Verschwendung: 872 Mio. Euro in 13 Jahren in Kenia versickert › Jouwatch (journalistenwatch.com)

Met dank aan H.P. voor de tip.

Geamputeerde slagkracht

Afbeeldingsresultaat voor eu failure

Ongeacht je mening, je overtuiging, pro of anti vaccinatie, is heel de EU-slagkracht te omschrijven als de processie van Echternach.

Terwijl burgers in het Verenigd Koninkrijk, Israël en de Verenigde Staten gevaccineerd worden, staat de Europese burger achteraan in de rij. Hoe komt dat? Een reconstructie.

Lees: Het Europese vaccinverdriet, een reconstructie in vijf bedrijven

Een blijk van gezond verstand

De EU zal (momenteel) geen nieuwe sancties tegen Rusland uitvaardigen.

Dit ondanks het feit dat de band EU-Rusland vandaag op een klein lichtje staat, is “een muur van stilte ” geen optie, zo stelde EU-commissaris Borel. “We zijn niet alleen geografisch verbonden maar ook door talrijke historische, culturele en economische banden.”

Lavrov stelde “dat zijn land bereid is over alles te praten. Het belangrijkste probleem vandaag is de afwezigheid van de normale relaties tussen Rusland en de EU. Ik vind dat een gedetailleerd en eerlijk overzicht van de relaties tussen ons dringend nodig is. Ik hoop dat buiten de vragen die u wilt stellen, we dit ook fundamenteel gaan aanpakken.”

Borel zal vandaag geen goede punten gescoord hebben in Washington…

Is pornografie een mensenrecht?

Geen retorische vraag. Het is wel degelijk een vraag, een probleem, dat het Geweten, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moet beantwoorden.

De feiten die aanleiding gaven tot b.g. vraag kan men bondig samenvatten: de vermoedelijke benadeelde partij en indiener van de vraag is een gevangene die een gevangenisstraf uitzit voor tweevoudige moord en die het hemeltergend vindt dat zijn pornografische boekskes afgepakt werden en dat hij daar bovenop – alsof de ontbering van porno nog genoeg straf is – nog gesanctioneerd werd wegens inbreuk op de gevangenisregels. Volgens de gefrustreerde man is de inbeslagname en het verbod op bezit van dergelijke “literatuur” een inbreuk op zijn privé leven en vrijheid van meningsuiting.

Het Geweten moet nu oordelen of de toegang tot pornografie in de gevangenis een recht is dat gegarandeerd wordt door de Europese Conventie over Mensenrechten. Het ECLJ (European Centre for Law and Justice) werd door het Geweten aangesteld om in deze zaak tussen te komen en heeft “waarnemingen” op papier gezet.

Het ECLJ stelde vast dat pornografie per definitie immoreel is. Bijgevolg mogen landen, zoals gesteld door de Europese Conventie, bepaalde vrijheden beperken om het moreel, de veiligheid, gezondheid of rechten van anderen te beschermen. De bescherming van de ethiek is een bevoegdheid van de landen, zoals erkend door de Conventie in art. 8, 9, 10, 11 en 21.

Het ECLJ baseerde zich op het verslag “Pornography and Human Rights” (pornografie en mensenrechten) bij de gegevensverstrekking aan het Geweten over het uitgebreid onderzoek, waarbij men tot de vaststelling kwam dat herhaaldelijk “gebruik” van pornografie tot verslaving, psychologische ziektes en relatieproblemen kan leiden. De “devaluatie” van vrouwen is quasi stelselmatig verbonden met pornografie, daar ze in een stereotypische en vernederende wijze voorgesteld worden.

Het ECLJ benadrukte bovendien dat het volledig legitiem is gevangenen te beschermen tegen de perverse effecten van pornografie – vooral omdat zij in deze bijzonder kwetsbaar zijn. Hun afgezonderd en lui leventje verhoogt het risico op verslaving. De aansporing tot impulsief geweld, veroorzaakt door pornografie, is zelfs nog problematischer voor gevangenen met een verleden van seksueel geweld. Bijgevolg is het niet verbieden van pornografische materiaal in hechtenisinstellingen een inbreuk in de plichten van het land om de gezondheid en veiligheid van de gevangenen te verzekeren – idem dito voor hun terugkeerkansen in de maatschappij.

In de voorbije jaren heeft het Geweten slechts bij uitzondering de bescherming van het “moreel” toegepast bij het vonnissen van geschillen – meestal werd voor de gemakkelijke oplossing gekozen, zoals “privé sfeer”. Pornografie is een ander paar mouwen zoals het verband met gezondheid, veiligheid en waardigheid, die een grotere controle vereisen. Er zou een toenemend besef van de mogelijke schade veroorzaakt door pornografie zich ontwikkelen, waarbij de noodzaak hen – vooral jongeren en kwetsbaren – tegen zichzelf te beschermen de voorhand neemt.

Twee ontwerp-resoluties worden momenteel in de EUropese Raad besproken, met de aanbeveling dat de landen grotere controle uitoefenen, vooral op vrouwen- en kinderrechten.

Het ECLJ hoopt dat het Geweten in staat zal zijn een “interpretatie van de mensenrechten” uit te spreken met “respect voor de menselijke gezondheid en waardigheid”.

Mocht u het ECLJ willen steunen en uw mening willen uiten, dan kan u een petitie tekenen; klik op: “Pornografie is geen mensenrecht”

Bron: Is Pornography a Human Right? (mailchi.mp).


Vaccinatiesaga

Fiche informative concernant la vaccination dTpa de la femme enceinte à  destination des sages-femmes. - Sage Femme Union Professionnelle des  Sages-Femmes Belges

By March 2021, at least 80% of people over the age of 80, and 80% of health and social care professionals in every Member State, should be vaccinated. (Vert.: tegen de maart maart 2021 zou minstens 80% van de mensen , ouder dan 80, en 80% van het zorgpersoneel moeten ingeënt zijn)

By summer 2021, Member States should have vaccinated 70% of the entire adult population. (Vert.: tegen de zomer 2021 zou 70% van de gehele volwassen bevolking ingeënt moeten zijn.)

Will citizens know which vaccine they will be getting? ( Vert.: Zullen de burgers weten welk vaccin ze gaan krijgen?)

Yes. (Vert.: Ja)

When vaccines receive conditional marketing authorisation, the package leaflet with details on the specific vaccine will be translated into all languages and published in electronic form by the Commission. (Vert. Als vaccins bijkomende verkooptoelating krijgen, dan moet de bijsluiter van het resp. vaccin een vertaling krijgen in alle talen (van de EU) en gepubliceerd worden in elektronische vorm door de EU-Commissie.)

All health care professionals and all patients would therefore have access to a leaflet in electronic form in their own languages. (Vert. Bijgevolg zal heel het zorgpersoneel en alle patiënten elektronische toegang krijgen in hun eigen talen.)

The vaccine companies are responsible for putting in place the necessary mechanisms to ensure that each patient receives the package leaflet in print form in his/her language upon request without burdening healthcare professionals administering the vaccine. (Vert.: Op simpel verzoek zijn de farmabedrijven verantwoordelijk voor de bijsluiter in drukvorm in zijn/haar taal zonder dat het zorgpersoneel dat het vaccin toedient hiervoor moet lastig gevallen worden.)

The Commission and Member States, together with WHO, are working on vaccination certificates…(Vert.: De EU-Commissie en de EU-lidstaten werken samen met het WHO aan vaccinatiecertificaten… )

Depending on the pace of vaccination and natural infections, the pandemic might be controlled by the end 2021 in Europe. (Vert.: Afhankelijk van de vaccinatiesnelheid en natuurlijke infecties zou de pandemie tegen het einde 2021 in Europa onder controle moeten zijn.)

Can we still spread the disease once vaccinated? (Vert.: Kunnen we de ziekte na vaccinatie nog verspreiden?)

We do not yet know. Additional evaluations will be needed to assess the effect of the vaccine in preventing asymptomatic infection, including data from clinical trials and from the vaccine’s use post-authorization. (Vert.: We weten het niet. Bijkomende evaluaties zijn nodig…)

Therefore, and for the time being, even vaccinated people will need to wear masks, avoid indoor crowds, and respect social distance, so on. Other factors, including how many people get vaccinated and how the virus is spreading in communities may also prompt revision of this guidance. (Vert.: Bijgevolg moeten zelfs gevaccineerde personen momenteel nog maskers dragen, mensenmassa’s in gesloten ruimtes vermijden en afstand houden… enz. Afhankelijk van het aantal gevaccineerde mensen, hoe het virus zich verspreidt bij bepaalde gemeenschappen, kunnen de regels aangepast worden.)

If I have already had COVID-19 and recovered, do I still need to get the vaccine? (Vert.: Ik heb het coronavirus al gehad en ben genezen. Heb ik het vaccin nog nodig?)

There is not enough information currently available to say if or for how long after infection someone is protected from getting COVID-19 again; this is called natural immunity. Early evidence suggests natural immunity from COVID-19 may not last very long, but more studies are needed to better understand this. (Vert.: Er is momenteel nog niet genoeg info hieromtrent voorhanden om te weten hoe lang iemand beschermd is na de infectie tegen een herhaling van de besmetting. Er zijn indicaties dat de natuurlijke immuniteit niet lang duurt…)

Uit: Questions and Answers: COVID-19 vaccination in the EU*

Het EU-contract met Astra-Zeneca werd dan uiteindelijk dan toch bekend gemaakt, zij het met een behoorlijk aantal onleesbaar gemaakte paragrafen. Met een truuk zijn deze voor een groot gedeelte toch leesbaar.

U kan het contract in PDF hier downloaden. En hier vindt u het APA akkoord. We leren dat

  • Astra-Zeneca levert het vaccin voor een bedrag van 870 miljoen euro aan de EU. Mochten de totale kosten omwille van onverwachte kosten, bv. bij de productie, hoger zijn, dan mag het bedrijf Astra-Zeneca geen verlies lijden.
  • Indien de meerkosten meer dan 1/5 van b.g. 870 miljoen euro bedragen, dan moet Astra-Zeneca dit met bewijzen kunnen aantonen.
  • De EU heeft tot op heden een voorschot van 336 miljoen euro betaald. Dit werd door de EU tot bij het verschijnen van het contract geheim gehouden. In EU-kringen had men het steeds over een bedrag met “drie cijfers in de miljoenen”.
  • Zoals de EU tot vervelens toe herhaald heeft, staat in het contract wel degelijk dat Astra-Zeneca moet leveren, zoals afgesproken.
  • Astra-Zeneca wil echter tot einde maart i.p.v. 80 miljoen vaccindosissen wegens productieproblemen slechts 31 miljoen dosissen leveren. En gaat ervan uit dat de in het V.K. geproduceerde dosissen niet aan de EU moeten geleverd worden. De zgz. productiemoeilijkheden hebben slechts effect op de EU en niet op andere klanten. (…)

Bij alle contracten met de farmareuzen werd gestipuleerd dat de EU samen met hen in de boot stapt mocht deze in gevaarlijke wateren varen. De EU heeft zich ertoe verplicht – weliswaar onder zeer strenge en strikte voorwaarden – de vaccinproducenten voor bepaalde risico’s te vergoeden, o.a. moesten deze gezien de zeer korte ontwikkelingstijd, een schadevergoeding moeten betalen. Dit laatste omdat het snel moest gaan. De vaccins werden immers in 1.5 jaar ontwikkeld en geproduceerd. Maar uiteindelijk, zo stelt de EU, ligt de verantwoordelijkheid helemaal bij de producenten. (…)

Terwijl wij heel de tijd gingen we van de veronderstelling uit dat de vaccinatie “op eigen risico” zou gebeuren. Wentelt de farma-industrie en de EU hun verantwoordelijkheid uiteindelijk af op de gevaccineerde burgers?

Bron: Handelsblatt met doorschakelingen naar verwijzingen

Conclusie: Stel dat u zich laat vaccineren. Dan moet u een bijsluiter in uw taal kunnen lezen. Dan moet u echter nog steeds alle regels volgen. Voor hoe lang? Er kan geen termijn op gezet worden. Hoe lang bent u dan immuun? Vraagteken. Bent u ook immuun tegen zgn. mutaties? Vraagteken. Bent u ouder dan 64 en u hoort bij de gelukkigen die het Astra Zeneca vaccin ingespoten krijgen? Dan is het perfect mogelijk dat het u niet beschermt of erger… De EU wast haar handen in onschuld en laat de lidstaten beslissen of en welk vaccin u toegediend krijgt. U wordt na de vaccinatie verlamd, u krijgt een beroerte, u wordt steriel, u ziet UFO’s vliegen… Neem vooral geen contact op met de “experten” of de “regering”. U brengt hun campagne op tv in het gedrang. Leg er u bij neer. Liefst een paar meter onder de grond zodat u niet meer kunt procederen…

De vaccinatietrein der traagheid

Slow Train GIFs | Tenor

Aan het huidig tempo van vaccineren is er hier pas groepsimmuniteit in… september 2024. Het Verenigd Koninkrijk, sinds kort geen lid meer van de EU, ligt ver voorop, met 500.000 vaccinaties per dag en reeds 75% van de 80-plussers gevaccineerd.

Bulgarije is de hekkensluiter met een zgz. “normaal leven-perspectief” in 2040. Het V.K. zal tegen het einde van de zomer 83% van de volwassenen gevaccineerd hebben als ze de huidige snelheid blijven volhouden.

Bron: Politico, waar u de cijfers en tabellen kunt raadplegen.

To hit Commission target, EU vaccine rollout should be 5 times faster – POLITICO