Wordt “klimaatontkenning” strafbaar?

Ook in het rationele Zwitserland slaat de groene waanzin om zich heen. Zo wil Groene politica Valentine Python (… ze heet echt zo!… ) het ontkennen van de klimaatgevaren strafbaar maken. Reden: de teloorgang van de algemene kennis.

En omwille van die teloorgang moet de Zwitserse regering maatregelen nemen tegen “klimaatsceptische uitlatingen”. Zij vergelijkt die met het oproepen tot antisemitisme en racisme. En zij vindt dat de klimaatsceptici of zelfs -loochenaars onder dezelfde noemer vallen. Ergo: ze moeten bestraft worden. Want… klimaatontkenners verhinderen de indoctrinatie kennis van het goedgelovige publiek en staan bijgevolg “effectieve maatregelen” in de weg.

Blijkbaar mag men zelfs over het weer en het klimaat geen eigen mening meer hebben.

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (3)

Verwijzend naar vorige bijdragen, hierbij wat cijfermateriaal voor de toestand in Duitsland, waarop groene Ricarda Lang: “Dat is de weg naar de toekomst!”

  • Een gewone lucht-warmtepomp kost ca. 15.000 euro.*
  • Een gesofisticeerde-aardwarmtepomp ca. 30.000 euro*
  • Een nieuwe olie-/gasverwarming ca. 10.000 euro.**
  • Indien de warmtepomp ook effectief moet verwarmen in oude gebouwen, worden isolatiemaatregelen verwacht met bijkomende kosten.***
  • Een warmtepomp verbruikt heel wat meer stroom dan een gasverwarming: bij een huis met ca. 150 m2 woonoppervlakte: ca. 2.000 euro per jaar.
  • Verhuurders mogen hun kosten gedeeltelijk doorrekenen; ergo: de huurprijzen zullen stijgen.****

Ter vergelijking prijzen bij ons: – *https://www.centraleverwarmingcv.be/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water

**https://www.centraleverwarmingcv.be/gas **https://www.centraleverwarmingcv.be/mazout/mazoutketel

***https://zoofy.nl/prijsgidsen/kosten-huis-isoleren/

****slechts bij hernieuwing van huurcontract; indexaanpassingen huurprijs zijn afhankelijk van EPC

Berlijn, de verloren stad (22-bis)

Het referendum, opgedrongen door het groene “Klimaneustart“, waardoor Berlijn de beste gelovige van de klimaatreligie had moeten worden is mislukt. Enerzijds omdat te weinig Berlijners gingen stemmen, anderzijds omdat degenen die toch naar de stemlokalen trokken, een verkeerd advies aan de Berlijnse senatoren gaven. Verkeerd = niet het gewenste groene credo, nl. minimum 25% van alle kiesgerechtigden, zijnde 608.000 ja-stemmen. De “Laatste Generatie”-klimaatterroristen waren niet bepaald gelukkig. Naar verluidt wachtten ze samen de uitslag af en hadden zelfs een apart lokaal voorzien voor klimaatklevers die eventueel een zenuwinzinking zouden krijgen.

Meer details: Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ scheitert, Luisa Neubauer erhebt Vorwürfe

Unser Reporter besucht die Wahlparty. Luisa Neubauer: „Es gibt Kräfte in dieser Stadt, die geben alles dafür, noch den letzten Funken Klimazerstörung rauszuholen.“

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie

In vergelijking met andere landen hebben Duitsers weinig onroerende eigendommen. Dit in tegenstelling tot “armere” landen, waar veel meer belang gehecht wordt aan het bezit van de eigen vier muren. Duitsland is een land van huurders. De plannen van de groene vice-kanselier Habeck dreigen nu de eigen woning tot een luxe te maken, die zich slechts rijken zullen kunnen permitteren.

De EU speelt dit in de hand door de eigenaars van een eigen woning te verplichten zo “klimaatvriendelijk” als enigszins mogelijk – of beter zoals gewenst door de EU-ivoren torendictators – te maken. Volgens de plannen van de EU-commissie zouden al in het jaar 2033 alle huizen in de EU een bepaalde energiestandaard moeten bereiken. Voor oudere gebouwen betekent dit dat in de volgende tien jaar daken, muren, onderkeldering, vensters, deuren moeten geïsoleerd worden. Dat klassieke verwarmingen, waarvoor enkele jaren geleden bij de nieuw-aanschaf nog een subsidie uitgereikt werd (o.a. hoog-rendementsverwarming op gas), moeten plaats maken voor zgz. moderne verwarmingsmethodes. Voor heel veel mensen is dit onbetaalbaar. Of technisch onuitvoerbaar.

Zo gek het voor ons ook mag klinken, het zijn vaak de armste landen waarin de bewoners een eigen woning hebben, zoals in Oost-Europa. Een laag inkomen en dito pensioenvoorzieningen maken dat mensen daar zelf een eigen huis willen hebben.* De rijkste landen in Europa hebben de grootste huursector. En deze zit mede dankzij de asielcrisis in de problemen. Vind maar eens een betaalbare huurwoning. Bovendien moet je bij de zoektocht naar een sociale huurwoning opboksen tegen de toenemende druk van de tsunami der asielzoekers, die sowieso voorrang krijgen op de wachtlijsten.

Onze Duitse vriendin Ute zegt dat ze verplicht zal worden haar huis te verkopen. Zij kan onmogelijk 100.000 euro of meer uitgeven aan haar woning om deze nog te ‘mogen’ bewonen als de plannen van de groene Habeck doorgaan. En vermits haar huis dan niet zal voldoen aan de energievoorschriften, zal ze dubbel gestraft worden door een quasi gedwongen verkoopprijs, die ver onder de reële waarde zal liggen.

Volgens schattingen door experten zouden in Duitsland alleen al ca. 6 miljoen gebouwen door de EU-plannen getroffen worden. “Dat is politiek uit het wolkenkoekoekstehuis. Dat is noch betaalbaar of uitvoerbaar.” reageert de voorzitter van ‘Haus Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer”, Kai H. Warnecke.

Maar in Duitsland moeten de EU-plannen volgens de regering nog aangescherpt worden. Volgens een uitgelekt rapport zouden deze plannen zelfs in een wet gegoten worden. Wie de marsbevelen niet volgt, zal dus de wet overtreden, mag vervolgens een proces verwachten, met een vonnis waardoor de eigenaar uit zijn eigen huis zal verdreven worden – tenzij hij de verplichte sanering + boete betaalt – door in beslagname en onteigening. Volgens een ontwerp van Habecks ministerie voor economie en klimaatbescherming (BMWK) en Klara Geywits (SPD) ministerie voor wonen, stadontwikkeling en bouwen, mogen er vanaf 2024 geen nieuwe olie- en gasverwarmingen meer geïnstalleerd worden. Bovendien moeten vanaf volgend jaar alle verbouwde verwarmingsinstallaties hun warmte uit minstens 65% hernieuwbare energie opwekken. In feite komt het hierop neer dat slechts nog warmtepompen of een verwarmingsnet zullen kunnen aanvaard worden. Probeer maar eens in steden windmolens en voldoende zonnepanelen te installeren om genoeg stroom te verwekken… Probeer maar eens buiten de stadskernen of industrieterreinen een warmtenet te ontwikkelen dat in een radius van tientallen km de verspreide woningen moet verwarmen… En dan hebben we het nog niet gehad over het stroomnet dat sowieso zal ineen storten als diesel- en benzinewagens moeten vervangen worden door e-auto’s.

Een studie over dit thema wees uit dat in Duitsland slechts de helft van de woningen geschikt is voor een warmtepomp-verwarming. En bovendien zou de eigenaar een onbetaalbare elektriciteitsrekening moeten slikken. De toestand zal hier niet veel anders zijn.

Keren we terug naar de mogelijke gevolgen van de onteigeningsplannen, de Habeck-wet. In de voormalige DDR had men daarvoor een oplossing; daar zou men niet lang getwijfeld hebben. Een overschot aan “vakkrachten” die gehuisvest moeten worden én een aantal moedwillige bio-Duitsers die niet willen** gehoorzamen volgens de oekazes van de klimaatgoeroe’s. De staat zou zo vriendelijk geweest zijn de milieuwetten mee te financieren – de bouwtechnische kosten te betalen – op voorwaarde dat de eigenaar alle eigendomsrechten overdraagt aan de staat. In ruil zou de oorspronkelijke eigenaar er dan gratis mogen blijven wonen zo lang hij wil. En dan zou het tweede luik van de gedwongen verkoop volgen: de verdrijving.

De staat wist sowieso hoeveel m2 per DDR-burger ter beschikking stonden. En vervolgens zou het een klein kunstje geweest zijn een gemeentelijke ruimtebeheersorganisatie op te richten die “wegens een maatschappelijke noodsituatie” heel het woningenbestand zou in kaart brengen met daarop, netjes verdeeld in verschillende kleurtjes voor m/v/kind/leeftijd, de bewoners van het pand. Gevolgd door een verplichte invasie van minder bevoorrechte “ontheemden”. Kortom: zoals onze grootouders verplicht werden Duitse soldaten onderdak te verlenen tijdens WOII. Liefst zo snel, zo veel mogelijk, zodat de huiseigenaren moe getergd uit hun – volgens de regering – te grote huizen trekken om deze over te laten aan de welgekomen exotische parels.

En daarmee is dan de cirkel rond. De huizen volgens de klimaatbijbel gesaneerd, asielzoekers opgevangen, bio-Duitsers, die vervolgens op zoek moeten naar een sociale woning. Als ze geluk hebben vinden ze een kamer die ze kunnen delen met een soortgelijke sukkelaar. Kortom: een communistisch paradijs.

Intussen is Habeck woedend… omdat zijn plan “gelekt” werd naar de pers.

*Meer info bij: huisvestingsstatistieken https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Housing_statistics/nl

**willen… = kunnen, maar dat woord stond niet in de DDR-woordenboek. Alles kan in een communistisch paradijs.

paz.de

De keuze tussen vlees en nepvlees is snel gemaakt

Waarom zou de klant voor nepvoeding meer betalen? Voorlopig hebben we nog de keuze tussen echt en nep. Hoe lang nog vooraleer we verplicht worden gehakt met een samenstelling van erwten, soja, meelwormen of andere insecten te kopen?

In de kwaliteitskrant DS kan u gratis een artikel lezen waarin u duidelijk gemaakt wordt waarom vleesvervangers zo duur zijn. Omwille van de auteursbeschermingswet kunnen wij dit niet hier publiceren. We citeren een paragraaf, waaruit duidelijk blijkt dat heel het veggieverhaal niet weggelegd is voor jan-met-de-pet maar wel voor de master-klimaatgroene-betweter:

‘Ze nemen een brutomarge die volgens ons in de buurt ligt van 30 procent’, zeggen prijsspecialisten Peter Speltincx en Olivier Hagenbeek van Simon-Kucher, een consultancybureau dat wereldwijd producenten én retail adviseert over prijszetting. Een producent die liever niet met naam genoemd wordt, meent dat het nog meer is. ‘Het is hier in België ruim veertig procent.’ Maar waarom is er die grote marge? ‘Daar zijn verschillende redenen voor’, zeggen Speltincx en Hagenbeek. ‘De doelgroep van dit type producten bestaat om te beginnen uit volledige vegetariërs en ook flexitariërs. Net die groep heeft ook een zekere bereidheid om meer te betalen, want ze kopen dat product vaak omwille van dierenwelzijn of het milieu.’

Lees: Een kilo varkensgehakt: 8 euro, een kilo veggiegehakt: tot 24 euro. Waarom zijn vleesvervangers zo duur?

Berlijn, de verloren stad (22)

Zondag is het de dag van de waarheid. Dan mogen ca. 2,4 miljoen Berlijners in een referendum hun mening uiten over het toekomstplan voor Berlijn, nl. of Berlijn tegen het jaar 2030 klimaatneutraal moet zijn.

Berlijn zou dus binnen 7 jaar slechts nog 5% van de broeikasgassen mogen uitstoten die de stad in het jaar 1990 nog produceerde. De Berlijnse Senaat (regering van de stadstaat) houdt dit voor niet realiseerbaar. Wat zijn de gevolgen als het referendum de meerderheid haalt en Berlijn desondanks in de klimaatzonde volhardt? Naar verluidt niets. Er werden geen sancties voorzien. Alsof de hoge prijzen energie- en voedingsprijzen en de EU-richtlijnen voor klimaatgunstige woningen nog niet genoeg sancties zijn.

Waarom de gebeurlijke sancties dan niet opgenomen worden in het referendum? Volgens Stefan Zimmer, woordvoerder van het referenduminitiatief “Klimaneustart Berlin”, omdat dit te veel tijd zou ingenomen hebben en omdat de initiatiefnemers, als ware democraten, de wetgeving overlaten aan de politiek. En trouwens, sancties kunnen ook zonder bijhorende wetten opgedrongen worden. Het Bundesverfassungsgericht (grondwettelijk hof) heeft immers in haar oneindige wijsheid geoordeeld dat de klimaatverandering wel degelijk sommige rechten van mensen kan schenden.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin-klima-volksentscheid-senat-sanktionen-verwaltungsrechtler.html