Duidelijk toch: we moeten onze soevereiniteit opgeven.

Merkel wil dat ze onze soevereiniteit opgeven. Wat drijft haar?  Of beter: wie betaalt haar?  Welk postje wacht haar na het kanselierschap?

Is het toeval dat Soros dit weekend naar Brussel komt voor een onderonsje met de grote voorstander van een zo groot mogelijke rassenmengeling, Frans Timmermans?  Waarbij men zich ook de vraag kan stellen aan welke lokkertjes hij toegegeven heeft. (…)

De bronafbeelding bekijkenKomt Soros met een dikke portefeuille om de twijfelende landen omtrent het Zelfmoordverdrag met financieel-aantrekkelijke argumenten te overtuigen het alsnog goed te keuren?  Of – als dat niet lukt – met welke chantagemiddelen?  Hij heeft tenslotte bij herhaling beloofd “nationalisme” te zullen bestrijden.  (…)

Met een Merkeliaans-typische drogredenering, zijn wij volgens Merkel niet meer “het volk”.  Het volk dat zijn de mensen die in het land leven, gewenst of ongewenst, legaal of illegaal, brave belastingbetalers of criminelen, resp. terroristen.  “Globalisme is het doel. Samen met de VN en de EU.  Compromissen sluiten is de nieuwe bijbel koran.  Want pas dan kunnen onze eigen belangen het beste gediend worden.”

Naties hebben niets meer te zeggen.  De VN en EU hebben onze zaakjes overgenomen.

Tijdens een Saar- CDU-partijdag toonde ze zich bezorgd om het toenemende nationalisme met de verwijzing naar de erfzonde “Hebben we dan niets geleerd uit het verleden?”.  Vrhstdt deelt trouwens Merkels bezorgdheid: zie video.

 

De vloek van de visumvrijheid…

De bronafbeelding bekijken… of de zegeningen van de EU… kies zelf maar…

In Merkelland kon men een forse stijging van asielaanvragen uit Georgië noteren.  Dit jaar overstegen de aanvragen deze van de Turken en belandt het Prachtland uit de Kaukasus op plaats zes van economische toeristen, die niet van plan zijn na drie maanden verblijf met een toeristenvisum huiswaarts te keren.

Van de 6340 asielprocedures die in 2017 in Merkelland op hun asielgehalte beoordeeld werden, konden slechts 130 met een positieve – al dan niet tijdelijke (die in de praktijk eeuwigdurend is) verblijfsvergunning rekenen.  M.a.w. ca. 2% der aanvragers worden geacht “bescherming” nodig te hebben.  Raar fenomeen: Georgië wordt algemeen als het meest democratische land uit de regio beschouwd (… wat niets te betekenen heeft… wij Vlamingen zijn ervaringsdeskundigen in de constellatie “belgië”…),  het droomt van een EU-lidmaatschap én zou bovendien een gewillig nieuw lid van de NAVO in de toekomst willen zijn.

Om deze redenen werd de visumplicht door de EU-bonzen afgeschaft.  “De Zuid-Kaukasus is een strategische regio van de EU, met dewelke we goede relaties moeten onderhouden”. Intussen gaan er stemmen op om – wegens de toevloed van Georgische “vluchtelingen” – of het nieuwe mechanisme, dat de visumvrijheid eventueel tijdelijk kan opschorten, zou moeten geactiveerd worden.  Dit kan worden in gang gezet bij een duidelijke stijging van ongegronde asielaanvragen of wanneer de nieuwkomers voor een veiligheidsprobleem zorgen.  En/of.  Bij de Georgiërs zijn beide redenen van toepassing.

Echter… u raadt het… de EU-commissie ziet dit liever niet gebeuren: “een diplomatieke atoombom”.  Die wil eerst proberen of het misbruik door “een betere samenwerking” met de Georgische regering kan ingedamd worden.   Zo zou de Georgische regering de EU beloofd hebben bv. een publieke ontradingscampagne op te starten.  Een poging Georgië bij de lijst der veilige herkomstlanden in te delen, waardoor geweigerde asielbedriegers vlotter naar hun vaderland kunnen uitgewezen worden, werd door de Duitse Groenen echter geblokkeerd.

Na het opheffen van de visumplicht voor Georgiërs in 2017 verdrievoudigde in Merkelland het aantal tafelschuimers uit Georgië.  In 2017 tot op heden 3000 aanvragen,  met een voorkeur voor NRW en Saksen.  Geef ze eens ongelijk: de plaatsvervangende voorzitter van de SPD in Dresden illustreerde:  Een asielzoeker krijgt van de Duitse staat (… en van de belastingbetalers) een gratis woning en ca. 400 euro zakgeld.    Volgens Duitse maatstaven eerder bescheiden.  Een koppel: 800 euro.  M.a.w. het viervoudige van het doorsneeloon in Georgië.  Een vliegticket richting Merkelland is dan geen slechte investering voor een mogelijke win-for-live.  Bovendien zonder kosten aan mensensmokkelaars.

In september en oktober vlogen twee chartervliegtuigen met ca. 100 Georgische burgers van Leipzig naar Tiflis.  De kosten voor een uitzetting van immigranten met een chartervlucht belopen ca. 95.000 euro.  Volgens info van het Saksische binnenministerie bevinden zich in hun Bundesland momenteel nog 511 Georgische staatsburgers, wiens asielaanvraag geweigerd werd.

En… als klap op de vuurpijl een niet onbekend gegeven – volgens het Saksische justitieministerie is het aantal Georgische gasten in de gevangenissen buitengewoon hoog.  Georgië staat op plaats vier, na Polen, Tunesië en Libië.  De kosten voor vertalingen hebben zich vervijfvoudigd in een periode van drie jaar.  De Georgische taal hoort tot de talen, waarvoor een stijgende vraag is bij tolken van de politie, rechtbanken en ziekenhuizen.  (…)

Ook in dit land noteert men soortgelijke problemen als in Duitsland.  De titel van het artikel: “De EU slaat alarm over stroom Georgiërs en Albanezen” is misleidend.  Niet de EU, wel de populaire asiellanden, maken zich zorgen.

 

N-VA vaandelvlucht bij stemming immigratiepact in EU-praatbarak

6 minuten

Lees: COM(2018)168 – Machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van immigratiebeleid goed te keuren namens de Unie

Nvdr: Dank aan Ropie voor de tip: De Terzake-uitzending met Mr. Fernand Keuleneer kan u terugvinden onder
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20181119/

Er is Theo*. En er is de realiteit. “Since 2016, the Union has been strongly and continuously engaged in the process of elaboration of the Global Compact for Migration, delivering EU coordinated statements through the EU delegations in the consultative and stocktaking phase.”

* Nvdr: Verwijzend  naar “Er is Theo”…  Lees ook de reacties op Franckens facebookprofiel.  “Trek de stekker uit de regering als Michel dit gaat ondertekenen”

Omtrent Marrakesh

Vrienden,

Er heerst veel commotie maar ook veel verwarring over het VN Migratiepact van Marrakesh:

1/ Men probeert u wijs te maken dat ik dat VN-Migratiepact al zou hebben ondersteund, ja, zelfs ondertekend. Dit door te verwijzen naar een eerdere verklaring van Marrakesh die daarmee niets, maar dan ook niets, te maken heeft, namelijk de eindverklaring van de EU-West-Afrikatop in het kader van het zogenaamde Rabatproces in Marrakesh op 3 mei 2018.
De VN en de EU zijn twee verschillende instellingen. De zogenaamde ‘Verklaring van Marrakesh’, die op de top van mei werd aangenomen, gaat diep in op terugkeer en de strijd tegen mensensmokkel. Daarenboven heb ik van die gelegenheid geprofiteerd om daar bilaterale terugkeergesprekken aan te knopen met Tunesië, Niger, Gambia, Ivoorkust en Marokko zelf. Stuk voor stuk vruchtbare gesprekken die zullen uitmonden in bijkomende migratie-akkoorden.
Wat voorligt in december is het VN migratiecompact en is totaal iets anders. Alleen vindt dit ook plaats in Marrakesh, vandaar de verwarring.

2/ Ik lees ook dat ik ‘2 jaar niets gedaan zou hebben’. Pertinent onwaar.
Het migratiecompact werd voor het eerst ernstig bediscussieerd op een informele Europese migratieraad in Sofia in januari van dit jaar. Het is immers de Europese Unie die onderhandelde over de tekst. Op die Raad ben ik stevig tussengekomen met forse inhoudelijke bezwaren. Ook erna bleven we onze inhoudelijke bezwaren formuleren.

Onze bezwaren tegen het pact zijn inhoudelijk en werden doorheen het proces consequent geformuleerd.

Deel dit bericht massaal aub. Hoe meer delers, hoe meer lezers en hoe minder onwaarheden. Bedankt.”

Ter herinnering: wie niet kan aanwezig zijn, kan het debat ook “live” volgen via het youtube-kanaal.

Prof. Thomas Van Poecke (K.U.L.): “Het verzet komt (veel) te laat.”

Er zijn toch nog verstandige professoren…

…Dat het pact neutraal staat tegenover migratie is onjuist. Het beschouwt de toenemende migratie als een gegeven waar we niet onderuit kunnen en waar we best positief mee leren omgaan, met goede beleidsrecepten en door hecht internationaal samen te werken…
…Toch zijn er addertjes onder het gras. Zo stelt de preambule dat het pact berust op de ‘kern van mensenrechtenverdragen’…
…In hun eigen land zouden regeringen betekenisvolle input moeten vragen aan hun parlementen, civiele actoren en bevolking. Dat moet tijdig gebeuren, niet op het einde van de rit…
…niets belet dat er een gezamenlijke EU-verklaring komt dat het pact geen instrument is dat voor de rechter kan worden ingeroepen…
…In hun eigen land zouden regeringen betekenisvolle input moeten vragen aan hun parlementen, civiele actoren en bevolking. Dat moet tijdig gebeuren, niet op het einde van de rit…
… Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en Polen hebben zich teruggetrokken. In België, Duitsland en Estland wordt fel gediscussieerd. Maar het verzet komt (veel) te laat… (…)

Hoogleraar Paul Scheffer: “Het Marra­kech-pact zegt meer over de bescherming waar illegale migranten recht op hebben……

Hoogleraar Paul Scheffer: “Het Marra­kech-pact zegt meer over de bescherming waar illegale migranten recht op hebben……

De bronafbeelding bekijken…  dan over hun terugkeer naar de landen van herkomst.

Er zijn toch nog verstandige professoren…

…Het pact wil migratie versoepelen en stelt de rechten van legale én illegale migranten voorop. Dat kan het moeilijker ­maken om ongewenste migratie tegen te gaan. Het Marra­kech-pact zegt meer over de bescherming waar illegale migranten recht op hebben, dan over hun terugkeer naar de landen van herkomst…
…Een parlementaire bespreking moet in Nederland en België tot de conclusie leiden dat het pact in deze vorm tekortschiet – ondanks alle goede voornemens. De huidige verdeeldheid vereist heroverweging. Internationale migratie is een wezenlijk vraagstuk voor de toekomst van Afrika en Europa: regulering van die migratie vraagt om duidelijke akkoorden, niet om halfslachtige teksten… (…)

‘Vooral West-Europa zal de factuur betalen voor het migratiepact van de Verenigde Naties’… dixit prof. Herman Matthijs

Een volgend Zelfmoordverdrag is in de maak

De bronafbeelding bekijkenNa het Globale Immigratiepact staat een volgend VN-pact in de steigers, dat zowel door politici als door de media doodgezwegen wordt: het “Globale Vluchtelingenpact”.  Er zal tijdens een algemene VN-vergadering over gestemd worden.  Dit pact behelst twee hoofddoeleinden: de druk op de eerste ontvangende landen te doen afnemen, nieuwe vestigingsprogramma’s te verdiepen en/of in een nieuw jasje te stoppen.

Met eerste ontvangende landen worden bv. Turkije, Jordanië, Libanon bedoeld, die door ons, EUropa, moeten ontlast worden.  Een zo groot mogelijk aantal der betrokkenen moet dankzij de nieuwe immigratieprogramma’s naar Europa verkast worden.

Ook dit pact zou “niet bindend zijn”.  Waarom moet het dan ondertekend worden?  Om dezelfde reden als het Zelfmoordverdrag: om een basis te hebben waarop dan een politiek kan gevoerd worden, die aan de eisen van dit pact voldoet.  Met de instemming en ondertekening staat de deur wijd open voor implementatie in de wetgeving en rechtsspraak.

De autochtone bevolking wordt niet geraadpleegd; die is slechts van nut als betaler.  De nationale soevereiniteit wordt verder uitgehold. In hoever het oude, deels overbevolkte  EUropa nog méér te integreren – meestal onderontwikkelde, taalonkundige, cultuurvreemde, dikwijls criminele – nieuwkomers kan opvangen is voor de VN niet aan de orde.  En voor de meeste onzer regeringsleiders ook niet.  Wij mogen gerust als melkkoe van de hele derde wereld dienen.

Bij punt 89 van het pact lezen we: “Het wordt erkend dat de invoering van een politieke oplossing in het herkomstland niet onvermijdelijk de voorwaarde voor een vrijwillige repatriëring is om de uitvoering van het recht van de vluchtelingen op een terugkeer in hun thuisland niet in gevaar te brengen.”  Voor Israël zou dit een regelrechte bedreiging betekenen… want dan zouden alle Palestijnen en hun nakomelingen in de diaspora tot in aller eeuwigheid zich in Israël kunnen vestigen.  Idem dito situatie voor de Volksdeutsche die uit Oost- en Zuidoost Europa verdreven werden, voor de Pruisen die vervangen werden door Polen, voor Polen die vervangen werden door Russen, voor de Russlanddeutsche, voor de christenen in Turkije en andere moslimlanden, voor Syriërs, voor Armeniërs… die vervangen werden door Turken… enz…

In par. “Nieuwe vestiging” luidt het: “91. De staten worden om bijdragen verzocht om – met ondersteuning van de relevante belanghebbenden – nieuwe vestigingsprogramma’s te installeren of uit te breiden.” 

“Verzocht”.  Schaamteloosheid ten top.  Als je ziet hoeveel we tegenwoordig aan de pomp “verzocht” worden te betalen, hoeveel water en energie kost, wat we aan directe of indirecte belastingen mogen ophoesten…

Martin Sichert, Beierse volksvertegenwoordiger van de AfD, bindt de kat de bel aan.  Zou iemand onze importsecretaris willen op de hoogte brengen?

 

 

‘Vooral West-Europa zal de factuur betalen voor het migratiepact van de Verenigde Naties’… dixit prof. Herman Matthijs

De bronafbeelding bekijkenEr zijn toch nog verstandige professoren…

De laatste dagen staan de media vol over het ‘Global Compact for Migration’ (GCM), een tekst vanuit de Verenigde Naties (VN) die de migratiestromen op deze wereld wil stroomlijnen. De tekst is al goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VN te New York in juli . Toen hielden de Verenigde Staten de boot af, maar nu is over deze tekst een wereldwijde discussie uitgebroken.  Lees verder…

Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

Het zelfmoordverdrag is “een sterk staaltje volksverlakkerij”… dixit prof. Elchardus (VUB)

Mark ElchardusEr zijn toch nog verstandige professoren…

Lees het opiniestuk (DM) van socioloog. Mark Elchardus, professor aan de Vrije Universiteit Brussel, met volgende specialisaties:
Cultuursociologie, Sociologie van de tijdsordening,
Democratie, Hedendaagse ontwikkelingen van opvattingen, Houdingen en wijzen van denken en voelen

“Volgende maand in Marrakesh kunnen regeringen het VN-verdrag over migratie met de ogen dicht ondertekenen. Het is juridisch toch niet bindend. Tenminste, dat beweren voorstanders van deze ‘internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie’, het Global Compact for Migration (GCM). Een sterk staaltje volksverlakkerij.

De ondertekenaars verbinden er zich wel degelijk toe. “Commit” staat in de Engelse tekst, “de GCM te implementeren, zowel in hun landen als op regionaal en globaal niveau” (paragraaf 41). Eenmaal ondertekend wordt het verdrag normerend en richtinggevend voor beleid. Waarom anders een verdrag sluiten?

Mocht het GCM, zoals de titel suggereert, handelen over reguliere of legale migratie, dan vormen de aanbevelingen voor België geen probleem. De meeste ervan worden hier al ter harte genomen, behalve misschien dat legale migratie bij ons vaak om gezinshereniging draait, terwijl het GCM sterk pleit voor arbeidsmigratie.

De titel is misleidend en het voorgestelde verdrag is om twee redenen onaanvaardbaar. Het staat in de weg van een effectieve aanpak van illegale migratie en is opvallend eenzijdig en vooringenomen.

Lees verder