Van donkere naar korte metten

Afbeeldingsresultaat voor "De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden

Het gezegde ‘korte metten maken’ komt uit de middeleeuwse kloosterwereld. De ‘metten’ maakten deel uit van het dagritme van middeleeuwse monniken. Metten waren de gebeden die ze om 2 of 3 uur in de ochtend moesten opzeggen. Volgens het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is de term metten afgeleid van het christelijk-Latijnse matutinae, dat een verkorting is van laudes matutinae (‘ochtendlof’) of matutinae preces (‘ochtendgebeden’).

Het dagritme van de monniken was eentonig. Elk dag hetzelfde ritueel, dag in, dag uit.

De fervente neerlandicus en gereformeerde predikant Carolus Tuinman (1659-1728), die zijn hele leven spreekwoorden en gezegden verzamelde, schreef in “De oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden Deel 1 (1726)”, over de herkomst van ‘korte metten maken’:

“Dit drukt uit, iets haastig en loopswijze afdoen, gelijk de Monniken, die hunne metten uitrabbelen, om ras gedaan te hebben.”

Het gebedsritueel in de vroege ochtend duurde minstens een uur en soms – bijvoorbeeld op zon- en feestdagen – zelfs nog langer. Voor de monniken was dit gebed omwille van voor de hand liggende redenen het minst populaire gebed van de dag. Midden in de nacht uit je slaap, uit je warme bed… Daarom raffelden ze deze gebeden af. Vandaar: ‘korte metten’.

Donkere metten van Goede Vrijdag

Afbeeldingsresultaat voor donkere metten

De metten (matutinae) maken deel uit van het getijdengebed in de Rooms-Katholieke Kerk en de orthodoxe kerken. Het woord ‘metten’ komt van het Latijnse woord ‘matutinum’, dat ‘ochtend’ betekent. De metten worden gebeden tussen zonsondergang en zonsopgang, meestal in de zeer vroege ochtend. Het aanvangstijdstip varieert van ongeveer 3.45 uur tot 6.15 uur. De vigilie (“wake”) wordt meestal voor middernacht gebeden, de metten erna. Zie de officiële boeken van de abdij van Solesmes.

De metten vormen het langste officie van het rooms-katholieke getijdengebed, en bestaan in hun oorspronkelijke versie uit twee nocturnen die elk bestaan uit zes psalmen en een langere lezing, de eerste uit de Bijbel, de tweede uit de kerkvaders. ‘s Zondags komt daar nog een nocturn van drie lofzangen uit het Oude Testament met een evangelielezing en het Te Deum bij. Hierbij moet worden aangetekend dat de metten in zeer veel kloosters worden ingekort, waarbij de nocturnen over twee weken worden verdeeld (denk aan de uitdrukking ‘korte metten maken’). In de standaard (lange) versie duren de metten op zijn minst anderhalf uur, meestal langer. In de Goede Week zijn de zogeheten Donkere Metten en Lauden nog uitgebreider. (Wikipedia)

De geboorte van een beschaving uit de katholieke kerk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is xbouwmeesters-voorkant.jpg.pagespeed.ic.qLVY_8VDqJ.jpg

Actueler dan ooit:

Wie vandaag de dag de vraag stelt hoe de westerse beschaving ontstond, zal als antwoord krijgen dat het Westen is ontstaan uit Athene of Rome. Maar wat is de ultieme bron van de westerse beschaving?

Bestsellerauteur en hoogleraar Thomas E. Woods geeft het lang genegeerde antwoord: de katholieke kerk. In dit alomgeprezen boek en bestseller gaat Woods voorbij aan de bekende riedels over kopiërende monnikken waarmee de wijsheid van de klassieke Oudheid bewaard werd. De moderne wetenschap, vrijemarkteconomie, kunst, muziek, tolerantie, en de idee van mensenrechten komen uit de katholieke kerk.

In De bouwmeesters van Europa kom je te weten hoe de moderne wetenschap in de kerk is ontstaan, hoe katholieke priesters 300 jaar voor Adam Smith het vrijemarktdenken ontwikkelden, hoe de universiteit is ontstaan, wat er niet klopt over wat je van het Galileo-proces weet, hoe het westerse recht voortkwam uit het kerkelijke canoniek recht, hoe de kerk het Westen humaniseerde vanuit de heiligheid van al het menselijke leven.

Geen instituut heeft meer gedaan in de vorming van het Westen dan de tweeduizend jaar oude katholieke kerk – en dat op een wijze die we hebben vergeten of nooit eerder hoorden.

De bouwmeesters van Europa is een essentieel boek om de verloren waarheid te herontdekken.


Thomas E. Woods is een bekende historicus, politiek commentator en bestseller auteur. Hij schreef 12 boeken en is veelvuldig in de Amerikaanse media aanwezig om zijn licht op vele onderwerpen te laten schijnen.

Ga naar De Blauwe Tijger voor bestelling

Notre Dame voor beginners

Beveiliging???

Benjamin Mouton, voormalig architect en verantwoordelijke voor de N.D. tot 2013, heeft zo zijn mening: “De brand kan niet veroorzaakt zijn door een kortsluiting, door een eenvoudige losstaande storing. Er is een ware warmte-ontlading nodig bij het begin (van de brand) om een dergelijke ramp in gang te zetten. Eik (refererend naar de 800 jaar oude eiken gebinte) is een zeer (vuur)bestendige houtsoort.”

Respect

Afbeeldingsresultaat voor christ crying on cross

De grafkruisen op een kerkhof in Pieve di Cento, een stadje met 7000 inwoners in Bologna worden met een zwarte doek bedekt opdat “anderen” zich niet beledigd zouden voelen. Wie de anderen zijn, kan u allicht raden. Het kerkhof heeft trouwens na renoveringswerken ook automatisch functionerende overgordijnen geplaatst in een kapel zodat de R.K. symbolen tijdens ceremonies van anderen niet zichtbaar zijn.

“Respect” noemt men dat. ‘t Is maar hoe je het bekijkt. (…)

Vandaag is het Palmzondag

Pietro Lorenzetti: De intocht van Jezus in Jeruzalem (1320)

Vandaag is het Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst.

Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede Week -en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek- geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht.

Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving.

In onze contreien worden er geen palmtakken gebruikt, maar wel een gewijd twijgje van de buxusplant, dat we achter Christus aan het kruis steken en daar een jaar blijft hangen tot de volgende Palmzondag. Al stellen we ons de vraag of er nog genoeg buxus overgebleven is na de invasie van de vraatzuchtige rupsen van de buxusmot. Die rupsen zijn niet het belangrijkste probleem voor het voortbestaan van deze traditie. Of het nu palm-, olijf- of buxustakken zijn die op Palmzondag gewijd worden maakt niets uit; de leegloop van de kerk en het tekort aan priesters is veel ernstiger.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Acht jaar lang heb ik de leugens over de oorlog in Syrië ontmaskerd en gesmeekt geen nuttige idioten te zijn in dienst van gewetenloze wapenbazen en oliebaronnen die steeds maar oorlog willen om een onschuldig volk uit  te moorden en een heerlijk land te verwoesten.

Onze strijd tegen deze valse oorlogspropaganda zal nog een tijd moeten doorgaan vooraleer een verantwoorde journalistiek met waarheidsgetrouwe berichten onze taak eindelijk overneemt.

Herhaaldelijk hebben we echter dit perspectief al verruimd (we zitten hier ook op 1250 m boven de zeespiegel!).  We keken naar de ontwrichtingen in de  westerse beschaving (en elders) en de verwarring in de Kerk. Welnu, daar willen we  in de nabije toekomst steeds meer onze aandacht op vestigen. Zovele negatieve aspecten van de huidige samenleving zijn onaanvaardbaar. We moeten allen trachten er iets aan te doen. De menselijke en christelijke waarden van onze beschaving dienen naar boven gehaald te worden opdat mensen zinvol en gelukkig kunnen (samen)leven. Dat zovele mensen  de zin van hun leven verliezen, gedesoriënteerd zijn,  depressief worden en geen enkele vreugde meer kennen, is onaanvaardbaar.

Hierover wil ik een grondige voordracht voorbereiden en met het nodige beeldmateriaal illustreren, in drie delen:  1. Enkele eigenschappen van onze ontwrichte samenleving, 2. de diepere oorzaak, 3. Wat kunnen we concreet daaraan doen? Suggesties en voorstellen hierover zijn  welkom. Er werden reeds enkele voordrachten gepland zodat ik hoop eind mei, begin juni voor enkele weken terug  in België te zijn. Ook Vlaanderen heeft een te rijke erfenis op zoveel gebied, zodat het onverantwoord is de jeugd over te laten aan allerlei vormen van verslaving. En juist nu verschijnt van emeritus paus Benedictus XVI  een  uitvoerige verklaring over de achtergronden en het ontstaan van de  schandalen in  de Kerk  (en de maatschappij). De eerste reacties in onze media zijn klungelig en afwijzend, zoals we konden verwachten. Wie echter de moed heeft hierover ernstig na te denken, zal tot dieper inzicht komen. Benedictus XVI weet wat hij schrijft. En wij willen dit grondig ter harte nemen.

Voor de komende Goede Week wil ik me zelf vrij houden en zal op Goede Vrijdag geen bericht sturen. Er zijn dan trouwens zeer lange liturgische diensten vooral gedurende  de driedaagse, onmiddellijke voorbereiding op Pasen.

Je krijgt nu ruime uitleg over het leven in Mar Yakub, waarna slechts één bezinning over de oorlog tegen Syrië die bijna, maar niet helemaal gedaan is. In de bijgevoegde info en video’s krijg je uitgebreid materiaal over de maatschappelijke, politieke en militaire situatie.

Aan allen wens ik een vruchtbare Goede Week, Moge Pasen dit jaar werkelijk een nieuw begin worden, voor uw persoonlijk leven en voor onze maatschappij.

P. Daniel

Vrijdag 12 april 2019

Flitsen

Vorige donderdag baden we “de grote canon van de boete”  met veel knielen en buigen* tot op de grond.

*Nvdr: Ter illustratie om jullie een idee te geven: deze video van slechte beeldkwaliteit – niet uit Mar Yakub – maar wel uit Mar Afrem in Maaret Saidnaya, de zomerresidentie van de Patriarch der Syriac Orthodoxe Kerk. (Klik hier voor meer info over St. Ephrem de Syriër)

De vrijdagavond werd voor het laatst de uitgebreide akathisthymne gezongen.  Die liturgie heeft iets van een Mariaal volksfeest. Met heel de gemeenschap namen we deel aan deze viering in de parochiekerk, waar een 60-tal mensen actief bij aanwezig waren en die bijna twee uur duurde. Een van de  grotere  meisjes nam de leiding om met de kinderen de Maria icoon onder een baldakijn te versieren met linten, bloemen en kaarsen. Ze waren net  klaar voor de dienst begon. Op de 5e zondag van de vastentijd wordt de heilige Maria, de Egyptische herdacht. Zij was in dienst van de verrijzeniskerk in Jeruzalem en trok dan voor 18 jaar naar de woestijn om daar een leven van gebed en strenge vasten te leiden (5e-6e eeuw). Zij wordt beschouwd als een voorbeeld van boete. Het was voor ons een gelegenheid om ’s avonds met allen de film van haar leven te  bekijken.

Nvdr: Beelden tijdens de vastentijd 2016 in Mar Yakub begeleid met gezang en vertaling naar het Engels:

Een twintigtal jongeren van het Syrisch orthodox seminarie te Seydnaya (zie eerste video bovenaan) kwam zaterdag op  bezoek, allemaal  in dezelfde eenvoudige zwarte toog. Het zijn monniken en enkele seminaristen. Het was een korte maar hartelijke ontmoeting.

Lees verder

Idlibistan, het democratische paradijs…

… waar zgn. “gematigde rebellen” van al-Nusra-allooi de shariawet dicteren

Een korte beschrijving en de bedenking of er wel een verschil is tussen HTS en ISIS:

Lukrake arrestaties, zonder enige uitleg, beschuldiging of proces. Niemand is veilig, zelfs de grootste HTS-fan niet. Blijkbaar was het onder Assad dan toch nog niet zo slecht.

Ziekenhuizen worden aangevallen, medisch personeel gearresteerd. Om diverse redenen: bv. iemand medische zorg verlenen die niet tot HTS behoort of weigeren een neparts in dienst te nemen. Internationale hulp wordt niet uitgedeeld. Medische hulpgoederen worden door HTS in beslag genomen, verkocht aan de hoogst biedende of uitgedeeld aan de HTS-aanhang. De rest van de bevolking mag rustig verrekken.

Vluchtelingen in Idlib moeten hun tenten binnen de 72 uur verlaten omdat ze aan HTS geen “toegang” betaald hebben. Ze hangen helemaal af van humanitaire hulp. Hoe zouden ze voor het neerpoten of gebruik van een tent kunnen betalen? Of voor voedsel, drank, brandstof, medische zorg???

Voor degenen die nu nog niet weten welke vlag de HTS-lading dekt, raden wij onze vorige artikels aan: