Radicaliseringsbidden?

“Gebeden” in lagere school in Nice – islam rukt op

Buitenschoolse momenten worden volgens officiële richtlijnen ingevuld met ondersteuningslessen, ludieke ateliers of groepsactiviteiten, activiteiten dus die door de school worden opgezet om de vorming van kinderen te vervolledigen. Maar op maandag 13 november hebben twee leerlingen van een lagere school in Nice dit moment aangegrepen om “een gebedsstonde” te organiseren. Volgens de burgemeester Christian Estrosi en de rector van de academie, Nathalie Chicot, gaat het over “inbreuken op het lekenonderwijs”.

De ouders werden op het kabinet van de burgemeester ontboden. De leerlingen kwamen ervan af met een “waarschuwing”. Want, zegt Jean-Luc Gagliolo, verantwoordelijke voor onderwijs van Nice, het gaat om kinderen van 8 jaar “die niet de bedoeling kunnen hebben om de school te ontwrichten”. De burgemeester voegde eraan toe: “De toestand in de wereld rechtvaardigt dat men geen olie op het vuur giet”. In juni had dezelfde burgemeester nochtans al gewaarschuwd voor “islamitische gebeden georganiseerd door kinderen van de lagere school”, en “minuten van stilte opgedragen aan de profeet Mohamed”.

Angst voor islamfobie verstikt elk debat

Tot hiertoe bestond op het Franse territorium enkel één officiële gids om radicalisering tegen te gaan bij jongeren van 15 tot 25 jaar (Prévenir la radicalisation auprès des jeunes de 15-25 ans). Maar de radicalisering start op veel jongere leeftijd. Tijdens het eerbetoon naar aanleiding van de islamitische moord op Dominique Bernard werden in Frankrijk meer dan 500 verstoringen en bedreigingen geregistreerd. 183 leerlingen werden uitgesloten tot ze voor de disciplinevergadering zouden verschijnen. Maar sindsdien werd geen enkel resultaat voorgelegd. Geen statistieken, geen cijfergegevens. Alleen dit bericht uit onderwijskringen: “Kinderen die geradicaliseerd zijn, uit de groep halen, lijkt wettelijk niet mogelijk”. Frankrijk staat erbij en kijkt ernaar.

Onder die geschorste leerlingen, een kind van 10 jaar in de Pyrénées-Atlantiques. Zijn straf? Een leraar gaat nu “intens met hem werken”. Al in 2022 bleek uit cijfers dat lagere en middelbare scholen steeds vaker getroffen worden door dit soort van islamitische geloofsijver. De schoolinstellingen fluiten in het donker en durven – uit angst hetzelfde lot te zijn beschoren als de leraars Bernard en Paty – niet optreden. Een vrouwelijke inspecteur van de academie verzekert bijvoorbeeld: “Meestal zijn inbreuken op het lekenonderwijs niet verbonden met vermoedens van radicalisering”. Men laat betijen met andere woorden. Om de sociale vrede te bewaren? U kent het intussen: zachte heelmeesters….

Peter Logghe

Ter kennisname over “Een verslag uit Syrië zonder poco bril”

Even deze mededeling: pater Daniël ondervindt steeds meer moeilijkheden om zijn nieuwsbrief te verspreiden.  We kunnen er hier niet dieper op ingaan, maar zoals het spreekwoord zegt "een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig".   Intussen wordt geprobeerd de geïnteresseerden, die op zijn verzendlijst staan, via een ander mailadres te bereiken.  Hij weet niet of de tussenpersoon erin geslaagd is vermits hij grotendeels van de buitenwereld afgesloten is.   Onze redactie heeft alvast geen volledige versie kunnen of mogen ontvangen.  Mocht één van jullie op deze verzendlijst staan én de nieuwsbrief van 1.12.23 toch in uw mailbox gekregen hebben, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit even in de reactiemodule zou willen melden om vast te stellen waar de hapering (... censuur) zich voordoet. 
Mocht de verzending én ontvangst (nog) niet lukken, dan kan u de nieuwsbrief in de toekomst - als het God en de internetstoorders belieft, via dit kanaal lezen.    

Mag misbruik “misbruikt” worden?

“…Maar nu de vraag die in veler oren wellicht onfatsoenlijk klinkt. Kunnen en mogen slachtoffers die blijvend gebukt gaan onder hun leed onwaarheden vertellen? Mag iemand hen daar desgevallend hoffelijk op wijzen? Of houdt respect voor hun terechte emoties in dat elke inhoudelijke discussie het aangedane leed ontkent of minimaliseert?

In dat geval is een bewering van een slachtoffer in vraag stellen of betwisten per definitie moreel fout, ook al is die bewering bezijden de waarheid. Het inhoudelijke argument is immers een miskenning van het slachtofferschap. Gevoelloos. Een keuze voor de dader…”

Lees over Rik Torfs gehechtheid aan de rede: Misbruik – Doorbraak.be

Kerstmarkt wordt geopend met muezzingeblaat

In Karlstadt, een rustig stadje in Franken, vond op 26 november de Andreasmarkt plaats, die bedoeld was om bezoekers dit jaar kennis te laten maken met de islam.

Met het motto ‘Het Oosten ontmoet het Westen” namen de plaatselijke moskeeverenigingen, waaronder de onder controle van de Turkse overheid Ditib-moskee, de scepter over.

Na de opening ging het verder in de geest van oosterse islamitische gebruiken: op het podium werden relevante islamitische gebedspraktijken voorgesteld, bijvoorbeeld in welke lichaamshouding de symbolische onderwerping moet gebeuren.

Van christelijke kerstliederen werd op de zgn. “rommelmarkt vóór Kerstmis” werd afstand gedaan. In de plaats daarvan zong een kinderkoor moslimliederen.

Op de aangekondigde “vlooienmarkt vóór Kerstmis” werden christelijke kerstliederen volledig achterwege gelaten; in plaats daarvan zong een kinderkoor moslimliederen. Ook het culinaire aanbod werd aangepast aan het oosterse concept: in plaats van glühwein en geroosterde amandelen was er dit keer gebakken Turkse knoflookworst en tantuni.

Verneem meer: https://www.nius.de/gesellschaft/karlstadt-in-franken-weihnachtsmarkt-mit-muezzin-ruf-eroeffnet/9e63e307-6e61-4221-845d-59c6901c658f

De klucht tijdens de tragedie…

… met als hoofdrolspelers een heruitgevonden duo, Don Quichot en Sancho, én een missionaris op zoek naar een nieuwe kerk.

Niemand gelooft hier nog een politicus van enige betekenis als die gewoon op een stoel gaat staan en het volk toespreekt. Op een boogscheut echter van de wereldbrand, waarop alle ogen van deze planeet gericht zijn en zelfs president Biden nachten over piekert, daar ruiken Vlaamse en Belgische politici een kans to knock themselves in the publicity.

Lees Johan Sanctorums dagboek: It is the hole in the emmer, my friend.

Mocht u Franckens gedachtengang willen volgen, bekijk dan deze video:

Mogen we aan ons initieel artikel herinneren?

Op 21 oktober 2021 schreven we over de niet zo fraaie poging van een over het paard getilde zanger om de Duitse erfzonde te verzilveren: Calimero-rol als opstapje naar zangcarrière | Golfbrekers.

Vandaag, twee jaar later, werd er een afsluitend vervolg aan gebreid: Gil Ofarim gaf in de rechtbank toe dat heel zijn verhaal, alle beschuldigingen, uit zijn duim gezogen waren. Zijn “ego” als wereldster kon het niet verkroppen dat hij zoals iedereen zijn beurt moest afwachten aan de receptie. Zijn zgz. “verontschuldigingen” zijn larie en apekool. Het vonnis is een lachertje.

Wij hadden daar geen rechtbank, geen advocaten voor nodig. Antisemitisme kan in Duitsland àltijd op sympathie rekenen. Ook als het duidelijk een gefantaseerd verhaal is met het doel “Wiedergutmachung” te kunnen innen, media-aandacht te krijgen en zijn carrière een duw te geven..

Bon, vandaag is wat krom was, recht gezet. Hoewel… niet recht genoeg. Hopelijk leren politici en media er iets uit.

Bekijk onderstaande video en bekijk vooral de ondertiteling en bijhorende vertaling:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

We zijn allen geschapen naar Gods beeld met een onstilbaar verlangen  dat alleen in God kan voldaan worden. Ziehier nu de derde eigenschap van ons mens-zijn: we zijn gewond door de zonde.

Het begrip zonde is nagenoeg geheel verdwenen  uit de moderne maatschappij. Waar God uit het openbare leven verdwijnt en het christelijk geloof verzwakt, daar verdwijnt ook het besef van zonde of wordt in omgekeerde zin gebruikt. Zij die openlijk in een homoseksuele relatie leven, daardoor de kerkgemeenschap en zichzelf verwonden, worden beschouwd als zijnde gekwetst en uitgesloten door de Kerk.

Al komt zonde niet meer voor in de openbare opinie, vanuit onze dagelijkse ervaring zien we duidelijk een ontwrichting in de samenleving, in de wereld en in ieder van ons. Zelfs kleine kinderen die zo lief  zijn, kunnen heftig boos worden in de strijd om het grootste stuk chocolade. Ook in de samenleving kunnen we vaststellen hoezeer deze gevuld is met na-ijver en geweld, leugen en bedrog, haat en moord. Iedereen kan met zijn menselijk verstand inzien dat liegen en bedriegen, elkaar hatelijk bejegenen en oorlog voeren groot kwaad veroorzaken. Toch is het pas de christelijke openbaring die ons aantoont dat de diepere oorzaak hiervan de zonde is. En de joods-christelijke openbaring toont ons verder in het licht van Gods Liefde en van het verlossingswerk van Jezus Christus wat zonde eigenlijk is.

De eerste hoofdstukken van het boek Genesis verdienen een zeer aandachtige studie omdat ze ons het geheim van Gods schepping en de zonde van de mens openbaren. Met behulp van beelden worden op meesterlijke wijze de diepste mysteries onthuld. Er zijn twee scheppingsverhalen.  Het eerste is een cosmogenese en vertelt het ontstaan van het heelal. Het tweede, dat ouder blijkt te zijn, is een antropogenese en geeft meer uitleg over het gedrag van de mens. Deze twee verhalen vullen elkaar aan.

Wat is de diepere zin? God geeft de mens het uitdrukkelijk gebod om vrij van alle bomen in de tuin te eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2, 16) want als hij daarvan eet, zal hij sterven. God wil de mens er toe brengen overvloedig te eten van de bomen en vruchten van het leven om zo in te treden in de gemeenschap van het eeuwige leven met God. De mens weigert echter te eten en daardoor weigert hij de gemeenschap met God. Hierna doet God een nieuwe poging en zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past” (2, 18).We kunnen dit onmogelijk interpreteren alsof het gaat om het werk van een architect die achteraf ziet dat zijn werk niet goed is. In het voorgaande werd immers telkens gezegd: en God zag dat het goed was en zelfs heel goed. Hoe kan dit dan plots niet goed zijn? De verklaring is dat het tekort niet bij God ligt maar bij de mens. De mens volgt het gebod van God niet op door te eten van de vruchten van het leven en in gemeenschap te treden met Hem. Het is niet goed dat de mens alleen blijft, namelijk teruggeworpen op zichzelf en niet in gemeenschap met God. De eerste mens blijft alleen, nl. gescheiden van God en dat is niet goed. In die zin zegt ook Jezus: “Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen maar indien hij sterft brengt hij veel vrucht voort” (Johannes 12, 24). Door met Christus te sterven, treden we in gemeenschap met zijn sterven en verrijzenis. Ook in het scheppingsverhaal ligt de nadruk op de gemeenschap met God en het intreden in zijn eeuwig geluk. Met de schepping van de vrouw, die gelijk is aan de man, krijgt Adam een nieuwe uitnodiging om niet  op zichzelf te blijven maar samen met zijn  vrouw op Gods uitnodiging in te gaan. De man zal inderdaad jubelen om de gave van zijn vrouw (2, 23), maar ze zullen zich toch niet keren naar hun Schepper. Dat is de zonde.

In Genesis 3 wordt de heerlijkheid die God voorzien heeft voor de mens tot ellende. Het begint met de verleiding door het sluwe serpent, “de oude slang die de Duivel en Satan heet” (Apocalyps 12, 9), de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Hij zaait twijfel en maakt hen wijs dat ze als god zullen worden wanneer ze doen wat verboden is. Man en vrouw staan open voor de illusies van de duivel en de verboden vrucht trekt hen aan. Zij willen de vergoddelijking grijpen maar buiten God om. Ze zijn eensgezind in  het kwaad, eten van de boom van kennis van goed en kwaad en willen zelf god zijn. Ze breken de relatie met God en daaruit komt de ontwrichting voort  in zichzelf, onder elkaar en met de schepping. De mens werd geschapen om als Gods afgevaardigde te waken over de schepping en er volop van te genieten. Hij was als een hogepriester in een heilige tempel om te delen in Gods eeuwig leven. Door hun zonde en breuk met God worden zij nu teruggeworpen in de eindigheid van tijd en ruimte om uiteindelijk te sterven. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood…” (Romeinen 5, 12). De harmonische omgang met elkaar waardoor ze van elkaar  genoten als beeld en gelijkenis van God, wordt verbroken. In hun naaktheid erkenden ze de grootheid van hun schepping in God. Nu worden ze in hun naaktheid de prooi van elkaars begeerlijkheid.  Het brengt angst teweeg en ze willen zichzelf beschermen, war ze niet meer kunnen. God zal hen opzoeken en opnieuw uitnodigen in gemeenschap te treden met Hem. Nu zullen ze echter de verantwoordelijkheid voor hun zonde moeten dragen. De man beschuldigt de vrouw en de vrouw beschuldigt de slang. De aarde zal vervloekt zijn, doornen en distels voortbrengen en de man zal moeten  zwoegen voor zijn bestaan. De vrouw zal naar de man verlangen, maar de man zal over haar heersen en zij zal in grote pijn kinderen ter wereld brengen. De slang wordt vervloekt. Tenslotte  wordt de eindoverwinning in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe Eva (Maria) zal de kop van de slang verbrijzelen. Apocalyps 12 beschrijft dit in de strijd van de Vrouw en de Draak.

Hoewel vele theologen en schriftgeleerden, geheel ten onrechte, de eerste hoofdstukken van Genesis nog steeds als mythen beschouwen, zijn ze in werkelijkheid de sleutel om gans de openbaring van Gods Liefde en het verlossingswerk van Christus te verstaan. Ze geven ons een inzicht in de verwoestingen die door de verleiding en de zonde sindsdien worden aangebracht. Waarom  God het zo beschikt heeft, blijft voor ons een geheim. We zullen deze hoofdstukken 1, 2 en 3 van Genesis hernemen om goed te begrijpen wat zonde eigenlijk is.

De Catechismus van de katholieke Kerk geeft in nr.  1871 deze algemene samenvatting: “De zonde is een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet. Ze is een belediging van God. Ze stelt zich op tegen God, in een ongehoorzaamheid die tegengesteld is  aan de gehoorzaamheid van Christus” (zie uitgebreide uitleg over de zondeval in nr. 385-421 en zonde in nr. 1846-1876).                                                                              

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 25.11.23

Flitsen

Mijn nieuw e-mail! Op woensdag 15 november 2023 was mijn oud e-mail (maesdaniel3@gmail.com) plots geblokkeerd. Wil er rekening mee houden dat al wat mij gestuurd werd vanaf die datum tot nu toe op dit oud e-mail, niet door mij gelezen kon worden. Mijn nieuw email: abunadaniel@yandex.com. Ons eenmansnieuwsagentschapje heeft bijna een week stil gelegen: technisch werkloos. Er waren geen protestbetogingen en geen “naakte ontslagen”! Werkzekerheid en wedden blijven onveranderd op hetzelfde peil: 0. Helaas is er is voorlopig in de gemeenschap geen internet en dikwijls geen elektriciteit. Voor internet moet ik me verplaatsen. Maar geen nood, we trachten de draad weer op te nemen en verder te gaan. Hopelijk zijn er nu geen klachten meer van mensen die zeggen dat ze geen annex ontvingen of zelfs helemaal geen mail. Als dat toch het geval is, laat het me weten.

Lees verder

Van een heet hangijzer naar een ultraorthodoxe verrassing

Eén der hete hangijzers dat deze herfst op de politieke agenda van de Israëlische regering stond was de door de ultraorthodoxe partijen geëiste wettelijk verankerde vrijstelling van militaire dienstplicht voor hun aanhangers (Haredi)*

Van de ongeveer 9,7 miljoen inwoners is 75 procent joods en ipso facto verplicht tot militaire dienst, zowel mannen als vrouwen. Maar de joodse samenleving heeft altijd een deel ultraorthodoxe bevolking gehad die door de eerste premier David Ben-Gurion ten tijde van de oprichting van de staat ervan vrijgesteld werd.

Deze uiterst vrome groep moest in staat worden gesteld om volgens het motto “De Thora is ons brood” te leven. Dit betekent dat ze de studie van de Thora, de Talmoed en andere geschriften van het jodendom ongestoord moeten kunnen voortzetten. Tot op heden zijn wetenschappelijke studies het er niet over eens hoeveel mensen in verband met deze zogenaamde status quo-overeenkomst van Ben-Gurion in 1948 en in de eerste decennia na de oprichting van de staat niet opgeroepen werden om hun militaire dienstplicht te vervullen.

Deze vrijstelling gaat gepaard met een ander aspect dat herhaaldelijk tot verhitte discussies leidt in Israël: de bezoldiging van een dergelijke religieuze studie is hoger dan de vergoeding tijdens de militaire dienst. De huidige regeringscoalitie heeft deze kloof nog doen toenemen.

Bovendien zijn Israëli’s, die jarenlang hun dienstplicht vervulden en zelfs als reservist opgeroepen werden, degenen die belasting betalen omwille van hun productief leven. Daar tegenover staat een relatief hoog percentage van de ultraorthodoxe bevolking, namelijk ongeveer 44 procent, dat afhankelijk is van sociale steun van de staat.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Het Israël van 1948 is echter enorm veranderd, ook de demografische structuur. De bevolkingsgroei van de ultraorthodoxe gemeenschap van Israël breekt wereldrecords. Terugkijkend op 1980 werd 5,6% van de totale bevolking (212.000 mensen) beschouwd als de ultraorthodoxe gemeenschap. Dertig jaar later was dit aandeel 12,9% (1.290.000), een stijging van meer dan 500%, terwijl de totale samenleving (Joden en Arabieren samen) samen op een stijging van 135% komt.

Het ultraorthodoxe jodendom is een vast bestanddeel van de mondiale joodse en de Israëlische-joodse gemeenschap. Er werd altijd steun gegeven aan een groep die zich inzet voor joods-religieuze studies en ook dat het grote publiek hen daarin steunt (quasi onderhoudt). Maar in Israël is de verhouding zo sterk uit zijn voegen getreden dat de seculiere bevolking vreest daaronder te begeven. Niet alleen politici, maar ook experts luiden alarm, omdat één op de vier Israëli’s in 2050 een ultraorthodoxe joodse inwoner zal zijn.

Niettemin dienen ook ultraorthodoxen in de gelederen van het Israëlische leger, omdat deze religieuze gemeenschap allesbehalve homogeen is. Er zijn groepen die zichzelf definiëren als de moderne orthodox-zionist en niet alleen een dienst verlenen aan het leger, maar ook actief zijn in hun productieve professionele leven.

Maar er zijn ook groepen die zich volledig distantiëren van de seculiere staat en zijn zionistische instellingen. Israël merkt herhaaldelijk op dat sommige van deze stromingen, volgens de Neturei Karta (bewakers van de stad), zelfs op zoek zijn naar een gesprek met radicale Palestijnen of zelfs de Iraanse leiding, omdat de door de mens gemaakte joodse staat hen een doorn in het oog is.

Decennialang probeerde de politiek een modus vivendi te vinden en de status-quo van 1948 te verbeteren; een streven dat altijd hangende bleef. Tegen 2020 waarschuwde het Hooggerechtshof dat deze kwestie nu eindelijk moet worden opgelost. Het leger heeft actie ondernomen. Sinds het einde van de jaren negentig zijn er instellingen opgericht die religieuze studie combineren met militaire dienstplicht. Daarnaast zijn er eenheden gecreëerd die zijn afgestemd op de ultraorthodoxe manier van leven.

In 2017 dienden met 7.250 Haredim en ultraorthodoxen, m.a.w. 50% meer dan in 2014. Maar zelfs in 2019 werden slechts 1.220 ultraorthodoxe mannen in de militaire dienst ingezet, amper 10% van de mannen van deze groep. Volgens het Israëlische leger dienden er begin 2023 in totaal 3.000 Haredim in het leger. Een opvallend klein percentage van deze Israëlische bevolkingsgroep, want zonder enig onderzoek of ze wel degelijk de joodse religie studeerden, kregen 63.000 ultraorthodoxe mannen tussen 18 en 26 jaar een vrijstelling.

Op 7 oktober kwam de aanval van Hamas. In de dagen en zelfs weken daarna was het duidelijk hoe slecht de overheid en diens instellingen functioneerden. En tijdens deze nationale noodsituatie nam het Israëlische maatschappelijk middenveld (de burgers) het roer over. Jood, moslim, christen, Druze of Tsjerkesk, seculier of religieus, man of vrouw, jong of niet langer zo jong – iedereen pakte mee aan. Een van de grootste verrassingen in deze situatie waren de wachtrijen die voor de rekruteringscentra van het Israëlische leger stonden.

In verschillende steden kon men deze ongewone wachtrijen zien. Allemaal jongere mannen in een quasi zelfde kledij: zwarte broeken en jas, wit hemd en het traditionele hoofddeksel, namelijk een zwarte hoed of een zwart keppeltje. Deze ultraorthodoxe mannen stonden in de rij om vrijwilligerswerk te doen bij het Israëlische leger.

Nauwelijks twee weken na 7 oktober, toen 360.000 reservisten gemobiliseerd werden bovenop de dienstplichtigen en professionele soldaten, noteerde Israël 2.100 ultraorthodoxe mannen die de legerpapieren invulden en hun oude leven achterlieten. De meesten werden tijdens de 4de week na de “Black Shabbat” al beëdigd om de basisopleiding te voltooien en bijvoorbeeld na de training als ziekenwagenchauffeur, kok of bij de logistiek te werken.

Intussen zijn de wachtrijen niet meer zo lang, maar wekelijks worden er toch nog meer dan 100 à 150 ultraorthodoxe mannen toegevoegd. Verslaggevers die dit fenomeen opvolgden, vernamen van de toekomstige soldaten dat de schok van 7 oktober hen duidelijk gemaakt had dat ook zij moesten bijdragen aan de verdediging van het land; en dat ze klaar staan voor elke taak waarvoor ze ingezet kunnen worden

*The Government Bill for the Exemption of Ultra-Orthodox (Haredi) Men from IDF Service: A Brief Guide https://en.idi.org.il/articles/49508

Meer info in onderstaand artikel: