IJzerwake

YW2019 affiche 250px

STEENSTRATE, HET WAAROM VAN DEZE LOCATIE.

Wat verenigt de bezoekers, speciaal de getrouwen van elk jaar, bij hun deelname aan de IJzerwake?  Naar we vermoeden is het hun onweerlegbare liefde en inzet voor Vlaanderen en het Vlaamse volk.  Zij komen bijeen in de weidsheid van de vlakte van Steenstrate, als een vervolg op de Bedevaarten van Diksmuide.

Steenstrate is één van de gedenkwaardige plekken van de “Groote Oorlog”.  Dit is te wijten aan twee gebeurtenissen :De tweede slag bij Ieper  (22.4-25.5.1915).  In Steenstrate bevonden zich de Belgische 6eDivisie, tezamen met twee Franse divisies.  Verder bevonden zich ook Britse en Canadese troepen in de nabijheid.  Zij stonden t.o.v. een grote Duitse overmacht, in feite 11 divisies, de reserve-eenheden meegerekend.  Deze slag is vooral gekend voor de eerste inzet van het beruchte chloorgas, dat tegelijk paniek en slachtoffers zou vergen.

Het eindresultaat van de slag was een minieme terreinwinst voor de Duitsers; ze namen Langemark en Pilkem in, maar daarna stabiliseerde het front terug voor jaren.  De Fransen leden hier ook grote verliezen, vooral door de gifgas aanvallen. Waardoor er achteraf een gedenkteken is geplaatst in de nabijheid van de Steenstrate-locatie.

De chemische aanvallen – een nieuwigheid in de oorlog – brachten niet het verhoopte resultaat en werden door een verdrag in 1925 sterk veroordeeld en verboden.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck

Op 26 maart 1917 sneuvelden in de frontzone van Steenstrate de gebroeders Van Raemdonck.  Deze jongens uit Temse werd gezamenlijk gevonden en gelden als een symbolisch bewijs van broederliefde tot in de dood.  Omdat de gebroeders Van Raemdonck ook verbonden waren met de Frontbeweging, gelden ze als één van de symbolen van de Vlaamse frontsoldaten.  Een bescheiden monument werd voor hen opgericht, op de plaats waar nu de IJzerwake plaatsvindt.  Zelfs voordat de IJzerwake bestond, werd er al jaarlijks een bloemenhulde gebracht op de dag van de IJzerbedevaart.

Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck
Afbeeldingsresultaat voor gebroeders van raemdonck graf

Toen er in de jaren 1996 en later onenigheid ontstond rondom het IJzerbedevaart-comité, werd eerst gereageerd door op de andere IJzer-oever te blijven.  Op  geen enkel moment is het tot de noodzakelijke toenadering gekomen, die in wezen over de toekomst-visie voor de Vlaamse Beweging ging.  Uiteindelijk heeft men in het nieuwe millenium besloten de jaarlijkse verzameling van Bedevaarders in Steenstrate te laten doorgaan. 

Het hele gebeuren is niet zozeer op te vatten, als een reactie op andere inzichten of evenementen.  De Vlaamse Beweging wordt te weinig als een constante gezien; een voortdurende poging om ons eind-ideaal te verwezenlijken.  Daarom bestaat de plechtigheid uit een religieus deel; de rituelen rond de herinnering aan de tijd en de actie sinds de Frontbeweging en de Vlaamse “State of the Union”.  Deze stand van zaken gaat uit van de morele aanspraken, die we na honderd jaren Vlaamse onverzettelijkheid, tot de onze kunnen rekenen.

De IJzerwake heeft door de steun van het VNJ en de quasi volledige Vlaams-nationale strijd-organisaties de funktie van gezamenlijke ontmoetingsplaats bevestigd.  Alle generaties, alle groepen, uit alle hoeken van Vlaanderen; komen er tesamen op deze enigszins magische standplaats.  Het is zowat zoals het Celtisch Festival in Lorient (Bretagne), dat we eveneens onze Vlaamse muziek en volksdansgroepen willen verwelkomen, op de tevens ingerichte IJzerfolk.  Meer dan enkel folklore, stellen we echter ook een realistische stand van zaken op.

De voorbije gebeurtenissen in Europa laten zien, dat de volkse krachten overal op eigenzinnige wijze doorbreken.  In deze geest wensen de inrichters van de IJzerwake, dat de toestroom van bewuste burgers naar ons evenement flink toeneemt.  Ongevraagd worden de volksverbonden krachten in Europa verwenst en tot vijand verklaard.  Dit komt in de eerste plaats omdat we ons nergens willen laten gelijkschakelen en de macht niet aan anonieme EU-middens willen overlaten.   De mondigheid van de individuele mens wordt gevoed door de moeizame strijd, die we sinds de Frontbeweging hebben gevoerd. 

De vlakte van Steenstrate is evenzeer een historische plek als Diksmuide.  Alhoewel we enkel kunnen verlangen naar de tijd dat we ook aan de IJzertoren terug een plechtigheid kunnen inrichten.  Om dit te bereiken dient de morele kracht van het IJzerwake-comité versterkt i.p.v. verzwakt te worden.  Dit kan weer groeien op de 18e IJzerwake, op zondag 25 augustus e.k. bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck  (Steenstrate – Zuidschote, gemeente Ieper).

Jos Wouters, Boom

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben maar de hel voor de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd wordt is nog lang niet ten einde. Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging “Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden in voorbereiding op het feest van de Hemelvaart van Maria. We willen ons hierbij aansluiten in het besef dat deze noveen even zinvol en krachtig blijft na dit grote Mariafeest. Hiervoor stelt zij deze kleine litanie voor met afsluitend gebed.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor Syrië, bid voor ons (3 X).
Hl. Jozef, patroon en beschermer van de universele Kerk, bid voor Syrië, bid voor ons.
Heiligen van Syrië en van het Midden-Oosten, bid voor Syrië en bid voor ons Heilige Charbel, bid voor Syrië en bid voor ons Hl. Paulus, zegen het christendom in Syrië, help de christenen, vergeet deze wieg van het christelijk geloof niet Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons Laat ons bidden.
God van Mededogen, Hoor het schreien van het Syrische volk. Genees hen die leiden onder het geweld. Troost hen die treuren om hun doden.
Sterk de geburen in hun zorg voor de opvang van de vluchtelingen.
God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op rechtvaardigheid voor allen. Amen.

Ditmaal een kort vakantiebericht. We geven alleen maar wat nieuws uit het leven van de gemeenschap. In de bijgevoegde informatie en video’s heb je weer een overvloed aan berichten over de militaire, politieke, economische, sociale situatie in Syrië en in de wereld, alsook over de voortschrijdende morele ontwrichting in de wereld. We laten het daarbij.

P. Daniel

Nvdr: een videogetuigenis van zr-overste Agnes-Mariam de la Croix, die “een droom” heeft:

Vrijdag 16 augustus 2019

Flitsen

Familiebezoek

De zuster van een van onze medezusters kwam deze week meeleven samen met drie van haar kinderen en de verloofde van een van hen. Het was aangenaam om zien hoe elk met eigen gaven kon hulpen bij de verschillende werkzaamheden. En ’s avonds was het steevast voetbal, echt gemengd met jongens en meisjes, kinderen en volwassenen.  De verloofden wilden van de  gelegenheid gebruikt maken voor een goede voorbereiding. Voor christenen is dat op de eerste plaats een geestelijke tocht met een ernstige biecht. In de afscheidseucharistie baden we bijzonder voor hun intenties en voor alle jongeren en gehuwden. Voor de verloofden was het een definitieve stap in de  goede richting, zo hopen en bidden wij met hen.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Dit wekelijks artikel omvat zowel goede als slechte berichten: over de samenleving, natuur, heropstanding maar ook de problemen van het herstel te wijten aan de zware sancties opgelegd door “de ware democraten” van het Westen, en over de militaire toestand – vooral in Idlib.

We beginnen met de zwaar geteisterde stad Aleppo, die ondanks alles als een sfinx herrijst en bruist van het leven:

Deze eeuwenoude souk – Unesco werelderfgoed – mag weer gezien worden. Het herstel gebeurde volgens de oude bouwtechnieken; de originele bouwplannen werden strikt gevolgd. Er is plaats voor 53 winkeltjes; 48 worden nu geopend – de rest volgt binnenkort. Kostenplaatje: 400.000 $, waarvan een gedeelte gedragen werd door de Aga Khan Foundation.

U herinnert zich Douma? Douma, waar de geënsceneerde gifgasaanval gedraaid werd. Douma, van waar de burgerbevolking van Damascus onder vuur lag. Douma, met het uitgebreid tunnelnetwerk. Douma, van waar uiteindelijk de terroristen een vrije aftocht naar Idlib aangeboden kregen in ruil voor het stopzetten van de gevechten. Ook daar wordt heropgebouwd, al zal het nog lang duren en veel geld/inzet kosten eer het terug leefbaar is. U herkent op de beelden het jongetje dat in Den Haag ging getuigen over de zgn. gifgasaanval.

Lees verder

Salve Regina

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Een ode aan O. L. Vrouw. De ons onbekende Rebecca Górzyńska is een kunstenares, die van vele markten thuis is. Zij tekent, schildert, borduurt (zie afbeelding) én zingt. Dit alles geïnspireerd door religieuze thema’s.

Zij verhuisde van de VSA naar Polen. Meer weten? Klik hier.

Afbeeldingsresultaat voor salve regina tempeliers

Het Salve Regina – Gegroet Koningin – is een Maria-antifoon. Ontstaan en uiterst populair gebed aan Maria ten tijde van de Kruistochten. Vooral geliefd bij de Tempeliers. Wordt toegeschreven aan St. Bernardus van Clairvaux.

Gelukkige Moederkensdag!

Aan de moeders van Vlaanderen op het moederfeest van 15 oogst

Wij hebben u, moeders, ooit nog gevierd
op ‘t feest van Moeder Maria ten hemel gevaren;
Het was de tijd toen de dagen trager nog waren
en ‘t leven nog niet door de smartphone bestierd.

Nu wordt in de meimaand voor moeder gefeest,
omdat de commerce en de loge dat hebben bevolen.
De kindjes, destijds nog geboren in blaren van kolen,
zijn lang voor de kolen ontgroend en verweesd.

Wie durft nog geloven de dag van vandaag,
wordt door de moderne profeten voor sukkel versleten
en zij decreteren wat ieder mag eten en weten
en wie hen niet volgt, vatten zij bij de kraag.

Gij, oudere moeders in Vlaanderen mijn land,
die hebt geleefd in een tijd van broedertwist en schande
en troost gingt brengen in “pensionaten” allerhande,
ik reik u dit vers en ik reik u mijn hand.

Afbeeldingsresultaat voor roos animated gif

Al past gij niet goed in ‘t moderne gewricht
en zijn al vele moeders in Vlaanderens aarde begraven,
aan hen en aan u, het geduldig geslacht en te brave
offreer ik, symbolisch een roos, dit dankbaar gedicht!

Hector van Oevelen

Dit gedicht van de Hofdichter werd op 16 augustus 2018 gepubliceerd in ‘t Pallieterke

Vloeken in de moskee…

Zuid-Arabisch geschrift, destijds in gebruik te Mekka. Er zijn geen koranteksten in dit schrift gevonden. (Nat. museum Sanaa, Jemen)

“De Koran kan niet in Mekka en Medina zijn ontstaan, want dan zouden de oudste koranhandschriften in een ander alfabet zijn opgeschreven.”

Koenraad Elst: Terwijl de meeste islamcritici focussen op de islamtraditie zoals moslims zelf die belijden en als normatief voor hun eigen gedrag beschouwen, is er ook een tweede front, weinig van invloed op het islamdebat maar genoeg om moslims woedend te maken wanneer ze er toch van horen: het historisch revisionisme dat ook niet-islamitische bronnen gebruikt. Het ontdekt stilaan heel wat onjuistheden in de canonieke geschiedenis van de vroege islam.

Taalkundige: Koran is niet geschreven in heilige steden

In elke populaire inleiding tot de islam staat het als onomstotelijk feit: de Koran is ontstaan in Mekka en Medina. Maar volgens de Canadese geleerde Robert Kerr is dat onmogelijk.

De opkomst van de islam kun je alleen begrijpen als je die in de context van zijn tijd plaatst. Dat zal, betoogt de Canadese wetenschapper Robert Kerr, nooit lukken wanneer je je beperkt tot klassiek Arabische teksten waarin de islamitische overlevering is opgetekend. Ook kennis van andere talen en culturen waarmee Arabieren eeuwenlang in contact stonden is essentieel. Lees verder…

Trouwens, los van de taal, is er ook met de wetenschappelijke inhoud iets niet pluis:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen. Samen met Arabische milities vallen ze in 638 Jeruzalem binnen en herbouwen de tempel onder kalief Umar. Zij beschouwen zich als de door God uitgekozenen om de wereld te onderwerpen en van alle kwaad te zuiveren. Ook het Arabische heilige boek zou ontstaan zijn in N. Syrië en niet in Mekka en Medina, als prediking van deze judeo-nazareners.

De koran  wordt opgebouwd gedurende meer dan 200 jaar door meer dan 30 schrijvers in een Syrisch Aramese context met elementen uit de midrash, joodse tradities, Tora, joodse heilige boeken, Evangelies en apocriefen, sprookjes en legenden, medische verhandelingen, historische verhalen en zo meer. Vanaf de 8e eeuw wordt een nieuwe islam opgelegd vanuit Damascus en Bagdad om met goddelijk gezag over heel de wereld te heersen. Mohammed wordt als profeet pas uitgevonden na 650. Alle vermeldingen van Mohammed in de koran zijn latere toevoegingen. De huidige islam zou rond de 10e eeuw vastgelegd zijn door kalief Abd al-Malik en de  bouw van de Rotskoepel in Jeruzalem.

De bronafbeelding bekijken

Zowel het joodse als het christelijk geloof worden veroordeeld, vooral de leer van de heilige Drie-eenheid. Alle verwijzingen naar de alliantie met de judeo-nazareners en naar de joodse en Aramese oorsprong van de koran worden uitgewist en iedere kritische interpretatie wordt verboden. Ziehier slechts enkele van de  boeiende resultaten van een boek waarvan de samenvatting me deze week werd toegestuurd.

Nvdr: het volledige boek is gratis te downloaden bij https://legrandsecretdelislam.com/telechargement/

Het is onmogelijk om daar nu dieper op in te gaan. Eén gedachte wil hier slechts aan toevoegen, nl. over de oorsprong van zovele ontwrichtingen van het geloof in Jezus. Deze judeo-nazareners zagen de taak van Jezus in  het herstel van een machtig politiek rijk. Omwille van de ontrouw van het joodse volk zou dit mislukt zijn en God zou Jezus op tijd teruggenomen hebben en in zijn plaats een andere de kruisdood laten sterven. Zij wilden met die flauwe joods-christelijke volgelingen van Jezus die zich rond de apostelen schaarden en geen enkele politieke macht hadden, niets te maken hebben. Door hun latere bliksemsnelle oorlogsoverwinningen wisten ze zich op de goede weg, gezegend door een almachtige politieke messias, vertegenwoordigd door de kalief.  En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? Het verjagen en uitmoorden, bestelen en wurgen van een heel volk vinden ze allemaal terug in hun zogenaamde goddelijke roeping. En wat is de grote bekoring van zovele vrome gelovigen en katholieken in  onze  tijd? Ze willen zich niet alleen aanpassen aan de openbare opinie maar zij willen veel meer werelds en politiek succes van het geloof en de  Kerk. Ze rekenen op wereldlijke macht en burgerlijk gezag. Het wordt tijd dat we het al te menselijk streven laten varen om in te treden in Gods plan en volgeling van Jezus worden. Ziehier wat Jezus zegt in het Evangelie van de Eucharistie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn  kruis op te nemen” (Mattheus 16, 24)

P. Daniel

Vrijdag 9 augustus 2019

Flitsen

Vakantiedag met minder validen

Al jaren trachten we bijzondere zorg te dragen voor de gehandicapten van Qâra. Aanvankelijk bezochten we hen in het dorp. Nu komen ze iedere zaterdag bij ons doorbrengen en krijgen daarvoor de grote zaal aan de ingang van de poort ter beschikking. Vorige zaterdag werd er een echte vakantiedag van gemaakt. Het vertellen van stichtende  verhaaltjes scheen hen heel bijzonder te amuseren. ‘s Middags aten we samen met de gemeenschap onder de colonnade naast de grote zaal. Terwijl wij ‘s avonds de vespers zongen bleven zij nog lang zingen  en dansen onder elkaar.

Lees verder

Islamofobie?

Afbeeldingsresultaat voor hoofddoeken cartoon

Een meisje van 12 moet aan de gate op een Canadese luchthaven haar sjaaltje verwijderen. Wou dit slechts in een aparte kamer, zonder toeschouwers, doen. Mocht niet. Verontwaardiging alom: alsof ze verplicht werd met ontblote borsten een paaldans uit te voeren. Goede raad: vlieg niet naar Antalya (Turkije)… daar word je zelfs gefouilleerd (voor de derde keer) aan de gate en niemand, maar dan ook niemand, neemt daar aanstoot aan. Ook niet de moslims, resp. moslima’s, die meevlogen. Maar die hadden dan ook geen sjaaltje om hun hoofd gebonden. Je vraagt je dan af wat in zo’n moslimhoofd omgaat. Wat is er ingrijpender: een sjaaltje even van je hoofd nemen of gefouilleerd worden?