Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen  met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid- 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monsterleugen aller tijden. De covid-19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid,  de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder.

Geen  enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche,  met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid-19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen.

In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid-19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk  aantoonde  dat de huidige “covid-19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Lees verder

Achter de coulissen van het “sciëntistisch priesterschap”

Onderstaande reactie van Theudmer op de recentste Cyclus van Jos Wouters is uw aandacht waard:

“In de toestand voor de lancering van de voortdurende campagne van coronistische paniekzaaierij was er onder de Vlamingen wantrouwen jegens politiekers, maar nog steeds een blinde volgzaamheid jegens het sciëntistisch priesterschap, “De Wetenschappers”. De cryptocraten hebben daar gebruik van gemaakt door aan de priesters van het sciëntisme het voortouw te geven in hun huidige psychologische oorlogvoering, met als gevolg dat de mensen serviel in de zwarte put sprongen op het woord van die sciëntisten.

Het is daarom zeer belangrijk om aan te tonen hoe de occulte oorsprong van het sciëntistisch etablissement dezelfde is als die van de maçonnieke lands-en-wereldpolitiek. Hoeveel mensen weten immers dat, bijvoorbeeld, de Royal Society in Engeland gesticht was door de rozenkruisers van de “Invisible College”? Newton was een aanhanger van het hermetisch alchemisme, zoals ook John Dee, de hoftovenaar van de protestantse Engelse koningin Elizabeth I die aan de grondslag stond van de gedachte der opbouw van een Brits rijk. De ketter Giordano Bruno was geobsedeerd door Egyptisch occultisme. Copernicus en Galileo vertegenwoordigden de oude occulte pythagoreaanse zonnecultus, en Pythagoras uit de Oudheid werd in het ontwikkelen van zijn leringen gedreven door de occulte Egyptische mysteriescholen.

De occulte mysteriescholen van Babylon en Egypte, gesynthetiseerd in het joods-kabbalisme, zijn de grondslag van het esoterisch wereldbeeld van de maçonnieke loges en aanverwante sekten. De Engelse vrijmetselarij werd, nota bene, in de achttiende eeuw gesticht door rozenkruisers, adepten dus van dezelfde sekte die de Royal Society gesticht had. Ook Luther, eertijds, was een agent van de rozenkruisers, en hij droeg hun zegel; dat werd dan nog eens bevestigd door de B’nai B’rith die tijdens een samenkomst in Parijs, in de eerste helft van de twintigste eeuw, Luther opeiste als een agent van subversief Juda om de Latijnse Kerk te destabiliseren:

Martin Luther yielded to the influence of his Jewish friends, and again, by Jewish authority and with Jewish finance, his plot against the Catholic Church met with success…” (Geciteerd in “The Catholic Gazette”, 1936.)

Het “Charter van Keulen”, dat, zoals voorspelbaar was, een nepdocument genoemd wordt door de vrijmetselaars, werd volgens de pater Nicolas Deschamps SJ (“Les sociétés secrètes et la société”, boek 1; staat op Liberius.net) ondertekend door de handlanger van Luther, Filip Melanchthon. Het document betrof een besloten gnostische ridderorde, een categorie waaronder de rozenkruisers en de latere vrijmetselaars zich bevinden. Het document bevindt zich bij het “Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik” in Den Haag.

De Franse Revolutie en de genocidaire praktijken die ermee gepaard gingen werden aan de top gestuurd door de martinisten, de occulte sekte die in Frankrijk de vrijmetselarij in de greep had. Het jakobinisme was een creatie van de martinistenorde, en de bloederige guillotine van Robespierre was de moeder van het modern westers republicanisme. De martinist Gérard Encausse was de speerpunt van wat in maçonniek milieu de “spiritualistische beweging” genoemd werd, en een product van die beweging was de Waalse neo-kathaarse sekte die door politiemensen onderzocht werd in het kader van de zaak Dutroux. Bij de bezittingen van de Joodse handlanger van Dutroux, Bernard Weinstein, werd immers een schrijven gevonden ondertekend door ene “Anubis” (in de occulte sekten worden esoterische namen gebruikt). De opperdruïde van de sekte die door de politie onderzocht werd, Francis Desmet, droeg de esoterische naam “Anubis”. Zoals we weten werd de zaak in de doofpot geduwd; in de context daarvan, onthoud hoe Jean Michel Nihoul beweerde dat hij niet veroordeeld ging worden omdat hij genoeg stront had om de Belgische regering te doen vallen:

“He will never come to court, he said, because the information he has about important people in Belgium would bring the government down.” (“Belgium’s silent heart of darkness”, Olenka Frenkiel, 5 mei 2002, “The Guardian”.)

Volgens Oswald LeWinter (“Bush-Cheney Cabal: Pedophilia, Arms Dealing, Murder”) had Dutroux een villa in de Caraïben waar beruchte figuren zich in perversiteiten gingen wentelen. Opvallend hierbij is dat de Joodse, Mossad-geconnecteerde Jeffrey Epstein zijn eiland met occulte tempel zich bevond in de Caraïben.

Zo ziet u, mogelijke lezers, hoe het sciëntistisch systeem en het modern politiek systeem twee afdelingen zijn van één en dezelfde occulte wereldorde, gebouwd op leugens en bedrog. U kunt noch politiekers, noch “wetenschappers” vertrouwen; beide groepen dienen dezelfde kwaadaardige zaak die de wereldbevolking tot een ontworteld, zombieachtig slavenvolk wil transformeren ten dienste aan de anti-christelijke zonen van Juda die Europa “Edom” noemen en van oordeel zijn dat hun verborgen leider, die zij “exilarch” noemen, niet kan heersen in Jerusalem zolang Rome niet verwoest is omdat daar de Troon van Petrus staat.

Geheel de familie van occulte genootschappen, id est de vrijmetselaarsloges, de theosofen, de martinisten, rozenkruisers, gnostische kerken zoals de OTO, groepen zoals de “Skull and Bones”, de Britse “Round Table” en de “Bohemian Club”, wordt aan de top van de occulte piramide bestuurd door de joods-kabbalistische adepten van Sjabbetai Tzevi en Jacob Frank, in Arabische landen berucht onder de naam van “Dönmeh” en in het internationaal systeem vertegenwoordigd door de familie Rothschild.

De moderne wereld, inclusief de parlementaristische systemen, werd geconstrueerd door de sekten die heden, met in hun hoofden de maçonnieke leuze “oplossen en coaguleren”, hun post-wereldoorlogs bouwwerk willen afbreken om een “vierde industriële revolutie” uit te voeren, wat zij beschouwen als de eindloop van hun eeuwenoude samenzwering ter constructie van een gecentraliseerd technocratisch slavensysteem.

Het integraal katholiek monarchisme dat de Verduistering en de Franse Revolutie wil vernietigen is en blijft het waarachtig Rechts.”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Lees verder

Cyclus

pasen christelijk - Google zoeken | Pasen, Kerstgroeten, Christelijk

SYMBOLEN EN PASEN

Op deze Witte Donderdag denken we al aan Pasen.  De dag van het Laatste Avondmaal.  Hoe ver gezocht het ook mag zijn, we beleven met alle lieve, oprechte, goedmenende mensen in de wereld ook een Laatste Avondmaal.   Onze verraders zijn onder ons.  Verklikken viert hoogtij.  De opperste elite beschouwt alle gewone mensen als nog minder dan “vee”; het zijn nutteloze eters.

Als diepgelovig iemand zeg ik nogmaals hoe belangrijk PASEN is.  Hoe uitzichtloos men onze situatie wil maken; achter het figuurlijke Golgotha gloort het nieuwe licht!  In dit kort nummer van Cyclus wil ik een proficiat en dank sturen aan Pater Daniël* en het lijdende volk van Syrië.

Enige korte statements: nogmaals herhalen dat de veroorzaakte crisis uit 2 delen bestaat:

  • Het veroorzaakte corona–leed wordt angstaanjagend opgevoerd; de echte agenda zijnde het tot slavernij brengen van de vrije mensen is HET ULTIEME DOEL.  Dus tracht maximaal zo normaal mogelijk te leven! 
  • Ten tweede: door de gigantische focus op dit coronaprobleem neigen de mensen naar een houding om dit nog enkel als belangrijk te vinden; alles wordt bijkomstig.  Zo moeten we dringend vragen de Vlaams-nationale (groot-Nederlandse zaak) prioritair voorop te blijven stellen. 

In een vorig artikel brengt H.P. een briljant zicht op de SihamagateHier wil ik kort al wijzen op twee andere verdachte dossiers, waarvan de ontcijfering van een “Sky  berichtendienst” van de drugswereld er eentje is.  Zoals enkele tussenfiguren al meldden, werd de schade in hun milieu al “beperkt”.  Dit kan ook niet anders, vermits uit staalafnames blijkt dat Antwerpen van boven tot onder vergeven is van de verdovende middelen.  Alhoewel Bart De Wever de strijd aangaat, zal hij toch beseffen dat hij met veel judassen aan de tafelen zit.  Overvalwagens in de wijken geven een mooie indruk!  Het tweede is de “zonnenpanelen-saga” van de VLD, die men ook Tommel-gate” kan noemen, naar analogie van de Turteltaks.  Heel dit dossier kadert eigenlijk weer in de “ecologie-waanzin” waarvoor de links-liberalen bereid zijn een communistisch bewind te installeren (het invoeren van allerhande absurde milieu-dictaten).

Mag ik alle gewaardeerde lezers/lezeressen aanbevelen Pasen warm te vieren, het samenzijn met diegenen die zo belangrijk zijn.  De vrees is dat we voor “the great disaster” staan, oorlog dreigt in Oekraïne en voedselgebrek wordt bij ons aangekondigd (kunstmatig gecreëerd).  Zoals de meerderheid van de mensheid uiteindelijk zeer goed van inborst is, zo zijn de Logebanksters en de machtselite psychopatisch en satanisch slecht.

De Rechtbank van 1e aanleg in Brussel heeft de corona-maatregelen voor onwettig verklaard (31.3 klacht van Mensenrechtengroepen).  Nog nooit was men zo snel om beroep aan te tekenen (Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken).  Dit wijst erop dat de maatregelen zoals sluiting van horeca, het verbieden van de godsdienstbeleving, verplichting mondmaskers, ongrondwettelijk is!!  (Zie commentaar Prof. Vuye).   Door de manier waarop ze de bevolking terroriseren zouden figuren zoals Frank Vandenbroucke en Marx Van Ranst eigenlijk voor een uitzonderingstribunaal moeten gebracht worden, een Nürnberg 2.0.

Onze wens is: veel moed om een normaal leven op een ongedwongen manier te beleven!  Zorg mee dat in onze streken geen GOELAG mogelijk wordt!

Jos Wouters, Boom, 1.4.21

Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af. 

Klar zur Wende?  Heino Bosselmann

Kerk enkel voor journalisten?  Dominiek Spinnewyn-Sneppe: 

“… Maar goed, aan het einde van de coronatunnel schijnt het licht van Pasen, want we hebben immers Kerstmis opgeofferd om Pasen te kunnen vieren. Dàt was de belofte. Maar ook aan die belofte wordt niet voldaan…”

*Wekelijkse nieuwsbrief, gedocumenteerd door Golfbrekers-redactie: “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril”

Waar komen de Paaseieren vandaan?

Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken? – meneergodsdienst

Toen het christendom zich vervolgens in de loop der eeuwen over Europa verspreidde, raakte het Pasen ook vermengd met een aantal heidense lentefeesten. Zo stamt de traditie van het paasei mogelijk af van de heidense overtuiging dat eieren symbool stonden voor de vruchtbaarheid en de geboorte van de lente. Onder andere in de Germaanse heilige-boom cultus was het gebruikelijk om de komst van de lente te vieren door eieren in de bomen te hangen. Er bestaat echter ook een meer praktische verklaring van de oorsprong van het paasei, die met name verband houdt met de periode van het Vasten. In die weken was het namelijk voor christenen verboden om vlees en zuivel te eten, en door velen werden eieren ook als zuivelproduct beschouwd. Omdat de kippen echter niet stopten met broeden, had men aan het einde van het Vasten zo’n overschot, dat het al snel traditie werd om met het begin van Pasen hardgekookte eieren te eten.

Uit: OORSPRONG VAN PASEN