Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Hooglied of Lied der liederen behoort tot de vijf zogenaamde feestrollen (megillot) of boeken uit het Oude Testament die bij gelegenheid van bepaalde joodse feesten worden gelezen: Hooglied (Pasen), Ruth (Wekenfeest, Pinksteren), Klaagliederen (ter herdenking van de verwoesting van de tempel), Prediker (Loofhuttenfeest), Esther (Poerim/karnaval). Op het voornaamste feest, het Paasfeest wordt dus het Hooglied gezongen.   De titel wil de overtreffende trap weergeven. Het is het lied dat alle andere liederen overtreft, zoals we ook spreken van het heilige der heiligen, de hemel der hemelen, de koning der koningen. Het Hooglied wordt voorgesteld als zijnde van Salomo (10e eeuw voor Christus). Aan Salomo werd alle wijsheid en poëzie toegeschreven zoals aan Mozes de Wet werd toegeschreven. Het meisje is een Soelamitische, symbool van schoonheid. Misschien vindt het boek zijn  oorsprong in een zang op het huwelijk van Salomo met een buitenlandse prinses.

Op het eerste gezicht zijn er met dit boek ernstige moeilijkheden verbonden. Vooreerst komt de naam van God niet eenmaal voor. Hoe kan men in de liturgie God loven met een boek waarin zijn naam niet eens vermeld wordt? Een nog grotere moeilijkheid is het feit dat de tekst een puur profane inhoud lijkt te hebben. Het gaat over de liefde in de lente! Er is een jongeman, de minnaar, de bruidegom en de jonge vrouw, de beminde, de bruid. Tussenin verschijnt een koor. Het meisje lijkt het middelpunt te zijn. Met haar begint en eindigt het boek. Slechts 8 van de 117 verzen, verdeeld over 8 hoofdstukken, zijn niet van, tot of door haar geschreven. Het meisje en de jongen lijken smoorverliefd te zijn. In 4, 1-15 en 7, 2-10 beschrijft de jongen op erg sensuele en aanschouwelijke wijze de lichamelijke schoonheid van zijn meisje van boven tot onder. En het meisje zegt: “Ik ben een muur en mijn borsten zijn de torens. Daarom ben ik in zijn  ogen de stad waar men vrede vindt” (8, 10). Met enige overdrijving kunnen we zeggen dat hun ontboezemingen en liefdesverklaringen dezelfde zijn als die van de jongeren op bierviltjes in iedere studentecafé. Hij is “mijn lief”, “mijn zielsbeminde”, “koning”, “mijn vriend”. Zij is “de mooiste”, “mijn vriendin”, “mijn duif, “mijn bruid”, “mijn zuster”. De grote Bijbelse thema’s en het religieuze geloof worden niet openlijk vermeld.  Er wordt ook niet uitdrukkelijk gesproken over een huwelijk en de morele waarden zoals de vruchtbaarheid en de opvoeding van de kinderen.

Toch werd het Hooglied tegen het einde van de eerste eeuw al in de Hebreeuwse canon opgenomen en hiertegen werd nooit geprotesteerd. De beroemde Rabbi Aquiba stelde dat hierin op mysterieuze wijze de verhouding van God met Israël vervat lag en zei verder: “De hele wereld weegt niet op tegen de dag dat het Hooglied aan Israël werd gegeven. Alle geschriften zijn heilig, maar het Lied der liederen is het heilige der heiligen” (einde 1e eeuw). Bijzonder betekenisvol is ook de vondst van fragmenten van vier kopieën van het Hooglied tussen de Rollen van de Dode Zee, die toebehoorden aan een rigoureuze, celibataire gemeenschap. Wanneer deze strenge religieuzen het Hooglied als een religieuze tekst koesterden, kan deze onmogelijk een puur profane betekenis hebben.

Zowel de hele joodse als de christelijke traditie zijn eensluidend: dit boek is geschreven in een overdrachtelijke, allegorische betekenis. Deze kan op verschillende wijzen verstaan worden. De Messiaanse interpretatie ziet hierin de verhouding van de Bruidegom, de Messias, de Koning van Israël met zijn volk, gesymboliseerd door Jeruzalem. Deze beschrijving is dan een inleiding op de komende messiaanse tijd, een tijd van volkomen liefde en geluk. Dit kan ook in christelijke zin verstaan worden als de verhouding van Christus met zijn Kerk. Verder is er de algemene interpretatie van Gods liefde voor de Kerk, het volk Gods. Zoals eens Israël als Gods uitverkoren volk werd,  zo is nu heel de mensheid in de Kerk voorbestemd om Gods uitverkorene te zijn. Tenslotte is er de mystieke interpretatie, nl. de liefde van God voor de afzonderlijke mens. In christelijke zin kan hierbij ook de verhouding gezien worden tussen Christus en Maria, waarbij Maria zowel de Kerk als de afzonderlijke ziel kan vertegenwoordigen.

Vele grote geestelijke schrijvers, heiligen en mystiekers hebben in het Hooglied een uitzonderlijke bron van geestelijk leven gevonden. Terecht heeft dit boek een grote invloed gehad op de christelijke spiritualiteit. Het Hooglied kan ons doen inzien dat er geen liefde is zonder lichaam maar ook geen lichaam zonder liefde. En hierbij gaat het helemaal niet om de zinnelijke, erotische beleving. Deze zijn slechts een springplank om iets te begrijpen van de diepste vervoering in het hart van God, die de mens wil verheffen tot zijn eigen geluk. Wanneer de heilige Johannes  van het Kruis (+ 1591) zijn mystieke ervaringen krijgt en opschrijft in zijn commentaar op het Hooglied, is hij letterlijk aan het wegteren in een verschrikkelijk cachot, een voormalig stinkend toilet. Hij beleeft het tegenovergestelde van zinnelijke lusten. De sensuele beelden zijn slechts een aanleiding om iets te verwoorden van zijn hoogste goddelijke liefdeservaring. Het is een ervaring van tegelijk sterven en leven. De aardse liefde sterft in hem om de goddelijke liefde te laten geboren worden.

Lees verder

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De verrijzenis van Jezus is een mysterie dat ons verstand overstijgt. Niemand heeft deze verrijzenis gezien of kunnen vaststellen.   Het is zoals met de schepping,  met het ontstaan van het heelal. Ze overstijgen ons menselijk kennen. Niemand was er bij. Het is naïef te denken dat een wetenschapper ooit op een dag een formule zal geven waarmee hij het ontstaan van het heelal helemaal kan verklaren. Daarom is de schepping niet minder werkelijk. Wij leven iedere dag van deze schepping. Het zou dwaas zijn te zeggen: zolang ik niet weet hoe de natuur om mij heen precies ontstaan is, wil ik er niet van genieten.  Wij leven er iedere dag van. Op gelijkaardige wijze is Jezus’ verrijzenis werkelijk. De wereld, de Kerk en de gelovigen leven van Jezus’ verrijzenis.

Om de werkelijkheid van Jezus’ verrijzenis te aanvaarden hadden de apostelen twee ervaringen: enerzijds de vaststelling van het lege graf en anderzijds de levendige ontmoetingen met de Verrezen Heer. Zij stonden aanvankelijk perplex en herkenden de Verrezen Heer slechts nadat Jezus zelf hen had gesproken en overtuigd. Jezus maakt hen duidelijk dat Hij dezelfde Persoon is en niet slechts een Geest maar ook een Lichaam heeft, zij het een Verrezen Lichaam dat niet meer gebonden is aan tijd en ruimte. Hij toont hen zijn  doorboorde handen en zijde. Deze eerste getuigen van Jezus’ verschijning worden aanvankelijk door de anderen niet aanvaard. Thomas verwerpt zelfs categoriek het eensluidend getuigenis van de andere apostelen. De Evangelies getuigen evenwel op  onweerlegbare wijze van de echtheid van deze twee ervaringen, ondanks het feit dat de apostelen en de eerste  christenen zelf hieraan eerst sterk twijfelden. Dit bewijst dat het geenszins een eigen uitvinding of vooropgezet plan was. Zij zelf konden slechts geleidelijk de overweldigende werkelijkheid aanvaarden. Stap voor stap ontdekten zij dat alles voorspeld was in de Schrift door de profeten en herhaaldelijk door Jezus zelf. Er is achteraf ook geen enkele aanduiding te vinden van enig bewijs dat het graf door de apostelen zou leeggemaakt zijn of dat de verschijningen door hen zouden zijn uitgevonden. De enige uitleg die recht doet aan de werkelijkheid is dat  alles precies geschied is zoals Jezus het heel zijn openbaar leven heeft gezegd: Hij, de beloofde Messias van Israël, de Zoon van God, zou gruwelijk lijden en ter dood gebracht worden maar na drie dagen verrijzen en aan zijn apostelen zijn  heilige Geest schenken om aan alle mensen vrijmoedig te verkondigen dat Hij, de Verrezen Heer de Redder is van alle mensen. Zo is het ook gebeurd. De apostelen trokken de wereld in en verkondigden precies wat de profeten al hadden gezegd, wat Johannes de Doper verkondigde en waartoe Jezus onophoudelijk had opgeroepen: de tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij, bekeer u en geloof in de Blijde Boodschap. Ieder die nu gelooft in Jezus en zijn Evangelie onderhoudt, zal gered worden, de kracht van zijn  heilige Geest ontvangen en uiteindelijk doorheen het lijden en sterven in dit aardse leven, delen in zijn verrijzenis.

De apostelen zelf zijn hiervan de eerste voorbeelden. Het geloof dat Jezus Christus, gestorven en verrezen is en de Redder is van alle mensen, werd op enkele decennia tijd verspreid over heel de wereld. De eerste geloofsbelijdenis luidt: “Jezus is Heer”. Hadden de apostelen misschien een uitzonderlijk  organisatietalent? Beschikten ze over een enorm budget voor een wereldwijde media reclame? Neen, het waren ongeletterde, arme vissers uit Galilea, die zelf aanvankelijk niet eens in staat waren te geloven. Nogmaals, de verspreiding van het geloof  kun je enkel verklaren wanneer je het Evangelie aanvaardt zoals het ons is overgeleverd. Jezus beloofde zijn  bange, ongelovige apostelen de kracht van zijn  Geest die alle vrees zou overwinnen. Het Pinksteren over de apostelen heeft hen grondig en definitief veranderd.

Een kernbegrip, dat de houding van de apostelen weergeeft, is het Griekse woord parresia (vertrouwen, vrijmoedig spreken). Het komt 26 maal voor in het Nieuwe Testament (als ik goed geteld heb). En het betreffende werkwoord parresiadzesthai (vertrouwvol handelen) komt 7 maal voor. Eeuwen voorheen werd het woord parresia in de zogenaamde democratie van Athene gebruikt om aan te duiden dat een burger in de volksvergadering vrij het woord mocht nemen. De eerste christenen  hebben dit woord overgenomen maar het kreeg vanuit Jezus’ verrijzenis een geheel nieuwe betekenis. In onze tijd zijn er filosofen die rond dit begrip complexe en veelzijdige betekenissen hebben uitgewerkt. We laten dit alles terzijde. Met de apostel Petrus en de anderen  wordt  “parresia” een geloofshouding en levensinzet. Wanneer Jezus gevangengenomen wordt is Petrus bang en benieuwd hoe het afloopt. Zopas had hij aan Jezus luid verkondigd dat hij zijn leven voor Hem zou geven. Nu heeft hij alle moed verloren. Wanneer hij zich warmt aan het vuur en omstaanders hem herkennen als een volgeling van Jezus, begint hij te tieren en te loochenen. Hij wordt één met de groep rond het vuur, een met de massa die Jezus veroordeelde.  Na de verrijzenis treffen we een totaal veranderde Petrus aan, “vervuld van de Geest”. In plaats van zich bang af te sluiten uit vrees voor de joodse overheid gaat hij er zelf naartoe en spreekt met parresia. Nu zijn het de hogepriester en Schriftgeleerden die totaal verbouwereerd zijn en niet weten hoe ze moeten reageren: “Bemerkend dat het ongeletterde en eenvoudige mensen waren, stonden zij verbaasd toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. Zij herkenden hen als gezellen van Jezus” (Handelingen 4, 13). De religieuze overheden dreigen en verbieden de apostelen nog verder over Jezus te spreken. Dit heeft geen enkel effect. De apostelen antwoorden dat het voor hen onmogelijk is “niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4, 20). Zo verging het alle leerlingen. Uiteindelijk zullen ze daarvoor ook met vreugde de marteldood willen ondergaan om met Jezus te sterven en te verrijzen. Zij tonen dat het heil niet komt van deze wereld maar van Jezus, gestorven en verrezen.

Het vrijmoedig getuigen van Jezus’ verrijzenis wordt het hart van het leven van de ware christenen. Ook nu zijn er “apostelen” uit alle christelijke kerken, alsook bekeerde moslims die dezelfde boodschap verkondigen, verschrikkelijke vervolgingen lijden maar wiens leven en prediking met wondere tekens door God gezegend wordt. Zonder een spectaculaire apostel te moeten zijn,  kan ons dagelijks leven eveneens door de kracht van Jezus’ verrijzenis doordrongen worden. Lees de Evangelieteksten waarin Jezus verschijnt als Verrezen Heer aan zijn  apostelen. Voeg u bij de apostelen. Vertel Jezus uw twijfels en uw zorgen en zeg Hem dat je Hem wil erkennen als uw Redder en dat je Hem wil volgen. Vertrouw uw leven toe aan Hem en geef al uw zorgen aan Hem. De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden maar de verrijzenis van ons hart kan ieder ogenblik gebeuren.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 21.4.23

Nvdr: Bijhorende foto’s zijn naar alle waarschijnlijkheid binnenkort te bekijken op (4) Deir MarYakub El Mukata | Facebook.

Flitsen

De voorbije zondag werd zowel in oost als west het Evangelie van de verschijning van de verrezen Heer aan Thomas gelezen (Johannes 20, 19-31). De apostelen zijn samen en hebben uit vrees voor de joden de deuren gesloten. De verrezen Heer verschijnt toch aan hen. Thomas is er echter niet bij. Hij wil het eensluidend getuigenis van de andere apostelen niet geloven. Acht dagen later is hij wel bij de apostelen. Opnieuw verschijnt de verrezen Heer Jezus en nodigt Thomas uit te geloven. Thomas geeft zijn getuigenis: “Mijn  Heer  en mijn God”. Deze zondag wordt genoemd “de zondag van de gesloten deuren”, of beter nog “van de ongelovige Thomas”. We baden deze namiddag voor een hernieuwd vuur van evangelisatie, bijzonder in het Midden Oosten oosten met zijn talrijke verschillende geloofsgemeenschappen. Wat voor Thomas zijn vinger was is voor ons het geloof. Door het vuur van enkele evangelisten zijn er nu ook hele groepen die Jezus als hun Verlosser erkennen en zelf ijverige verkondigers worden. ’s Avonds vierden we de Eucharistie voor deze intentie.

De heropstanding van Syrië

Armoede, ellende en beperkingen voor het Syrische volk zullen voorlopig nog niet opgelost zijn. Tijdens de voorbije winter hadden we gemiddeld 2 uur elektriciteit op 24 uur en verschillende dagen zelfs minder, soms slechts 2 X een kwartier.  

Lees verder

Islamschaduw over het Verenigd Koninkrijk

Bijgaand voorbeeld toont aan hoezeer de sluipende islamisering in het Verenigd Koninkrijk al een feit is. De politie onderzoekt in Wakefield, West Yorkshire, een “haatvoorval”, en 4 kinderen werden intussen door de school geschrapt. Het voorval zorgt voor ophef, zelfs de krant The Times berichtte erover op de titelpagina.

Vrienden vroegen een medeleerling een koran te brengen. De 14-jarige autistische jongen liet het boek echter vallen, waarbij enkele pagina’s en de omslag licht beschadigd werden. Het voorval kwam ter ore aan de islamitische gemeenschap. Uit angst voor hoogoplopende emoties reageerde de Kettlethorpe High School buiten proportie. De politie werd ingeschakeld en startte een onderzoek tegen de jongen. 4 leerlingen werden een week door de school geschrapt. De schoolleiding noemde het gebeuren “onaanvaardbaar” – hoewel het niet met opzet was gebeurd. In de islamgemeente verspreidde zich een fake bericht dat de koran verbrand werd. Een Labourgemeenteraadslid schreef op Twitter dat de koran “ontwijd” werd en dat de stad en de politie de zaak ter harte moesten nemen. De politiechef verscheen op een vergadering in de moskee en liet verstaan dat men dit ‘haatincident’ zou onderzoeken, tezelfdertijd bedankte hij de islamitische gemeente voor haar tolerantie.

Parallelle maatschappijen in de realiteit

De moeder van de jongen verklaarde dat haar zoon doodbedreigingen had ontvangen en dat hij niet meer naar school kon uit angst. Tijdens een ontmoeting in de moskee onder voorzitterschap van het gemeenteraadslid Akef Akbar zat ze met een zwarte hoofddoek bedekt als het ware in een soort rechtbank. De Noord-Engelse regio West Yorkshire kent een hoog aandeel moslims (voornamelijk uit Pakistan) en die gemeenschap groeit sterk aan door een hoog geboortecijfer. In het nabije Oldham is ongeveer 1 op de 3 inwoners moslim, en bij de jonge generaties is dat meer dan de helft.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds kort het fenomeen van de ‘Non-Crime Hate Incidents’: op 5 jaar tijd werden 120.000 dergelijke incidenten geregistreerd. Het gaat om legale uitingen van vrije meningsuiting die echter “door een slachtoffer of een andere persoon als vijandig of als vooroordeel gemotiveerd worden aangevoeld”, zoals de College of Policing (beroepsorganisatie van de politie in Engeland) formuleerde. Deze ‘Non-Crime Hate Incidents’ komen vooral tegemoet aan islamitische ijveraars die elke kritiek op hun godsdienst willen bestraft zien. Hoewel van hogerhand geprobeerd werd de inflatie van vervolgingen af te remmen, lijkt de Woke-politie niet te stoppen.

Het gaat hard in het Verenigd Koninkrijk, toch één van de geboorteplaatsen van de Europese democratie.

Peter Logghe

Quo vadis, Syria?

Het jaar 2023 bracht Syrië een aardbeving én nog meer raketten door afzender, buurland Israël. Bij ons heeft dit geen nieuwswaarde. Je zou voorwaar denken dat Israël het Syrische grondgebied beschouwt als een militair oefenterrein. Alleen al in het jaar 2022 werden hierdoor minstens 44 mensen gedood en 50 gewond. Waarschijnlijk meer. Zogezegd om proactief Israëls voortbestaan te verdedigen. Zelfs de luchthaven van Aleppo, die cruciaal is voor de humanitaire hulp aan de aardbevingsregio, was één der doelwitten. Volg onderstaand bruggetje voor een tijdlijn:

Israeli attacks on Syria in the past year: Timeline

Stilaan geraakt zelfs de aardbeving in de vergeethoek. Nochtans publiceerde de UNHCR (VN-Vluchtelingenorganisatie) in haar rapport over de aardbeving van februari:

“Aardbeving 6 februari 2023: 8,8 miljoen mensen in Syrië zijn getroffen door de aardbevingen. Mensen die al door het conflict ontheemd waren, zijn opnieuw gedwongen hun onderkomen te ontvluchten. Sommige slachtoffers hebben voor het eerst een huis verloren.” ( Aardbevingen Turkije en Syrië: de noden zijn hoog – UNHCR Nederland )

Maar laten we niet vergeten dat Syrië sinds jaar en dag méér door de sancties in de miserie, de bevolking in armoede, geraakte dan door de oorlog en de aardbeving. Op 13 april 2023 publiceerde OCHA een rapport over de toestand in Syrië in het jaar 2022 – voor alle duidelijk vooraleer de aardbeving plaats had. De inhoud spreekt voor zich. En toch blijven de VSA en het westen vasthouden aan de strafmaatregelen die vooral de bevolking het recht op een normaal leven, op de heropbouw van het door oorlog zwaar geteisterde land ontzeggen.

We citeren en vertalen naar het Nederlands uit Syrian Arab Republic: Annual Report – 2022 Humanitarian Response (January – December 2022) – Syrian Arab Republic | ReliefWeb. Slechts de cursief geschreven tekst werd door onze redactie – voor de volledigheid bijgevoegd – de VN houdt zich liever op de vlakte i.p.v. iets dieper te rapporteren… Wat niet wil zeggen dat de tekst niet duidelijk genoeg is voor degenen die de miserie én de oorzaak willen zien:

Deel 1: Trends in context en behoeften
In 2022 bleven zowel humanitaire als economische indicatoren verslechteren, met een cholera-uitbraak en klimaatgerelateerde schokken die een toch al nijpende situatie in Syrië verergerden. Ondanks een algemene afname van grootschalige vijandelijkheden in het hele land sinds het begin van het conflict, documenteerde het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) 450 burgerslachtoffers in de eerste negen maanden van 2022 als gevolg van luchtaanvallen, beschietingen op de grond, landmijnen en niet-ontplofte munitie door verschillende partijen in het conflict. Willekeurige arrestaties en checkpoints bleven een van de belangrijkste veiligheids- en beveiligingsproblemen waarmee mensen in Syrië werden geconfronteerd, terwijl vrouwen en meisjes onevenredig werden getroffen door verschillende vormen van geweld.
Het jaar werd gekenmerkt door hoge inflatie, brandstoftekorten, geldontwaarding en stijgingen van de grondstoffenprijzen. Dit leidde tot een groeiende kloof tussen inkomen en uitgaven en een verslechtering van het vermogen van huishoudens om in hun basisbehoeften te voorzien. 8%t van de huishoudens - en 16% van de huishoudens met een vrouwelijk hoofd - was volledig niet in staat om in hun behoeften te voorzien, vergeleken met 6% procent in het voorgaande jaar, terwijl 77% niet in staat was om adequaat in hun basisbehoeften te voorzien, vergeleken met 70% in 2021. Basisvoorzieningen bleven verslechteren en instorten, van niet-functionerende gezondheids- en watervoorzieningen tot een gebrek aan gezondheidswerkers en ontoereikende leerruimtes / scholen. Wijdverspreide en frequente stroomuitval en brandstoftekorten troffen niet alleen mensen op het niveau van het huishouden, maar veroorzaakten ook ernstige verstoringen in de levering van essentiële diensten zoals water, gezondheid en onderwijs. Voedselonzekerheid bleef verergeren met naar schatting minstens 12,1 miljoen mensen die voedselonzeker zijn, en nog eens 2,9 miljoen mensen lopen het risico op voedselonzekerheid als de situatie in 2023 blijft verslechteren.
Nu spaargelden uitgeput zijn en de toegang tot basisdiensten wordt belemmerd, zijn huishoudens in het hele land sterk afhankelijk van het kopen van goederen op krediet, leningen en giften. Mensen in Syrië bleven hun toevlucht nemen tot negatieve vindingrijkheid om aan hun behoeften te voldoen, waaronder het rekenen op humanitaire hulp, kinderarbeid en het aannemen van schadelijke (alternatieve) voedselpraktijken. Meer dan 27% van de huishoudens meldde tekenen van psychische problemen bij jongens en meisjes jonger dan 18 jaar. Ze kwamen het meest voor in huishoudens met vrouwen aan het hoofd of waar het hoofd van het huishouden een handicap heeft.
Tegen het midden van 2022, en toen het land werd geconfronteerd met een watercrisis (laten we ook niet vergeten dat zowel Turkije, d.m.v. afsluiten van Eufraatdammen op Turks grondgebied als de moslimterroristen, de zgn. 'rebellen', d.m.v. het afsluiten van de waterleiding als vorm van chantage, hierbij een belangrijke rol speelden), hadden bijna zeven miljoen mensen naar verluidt slechts twee tot zeven dagen per maand toegang tot hun primaire waterbron. Een ernstige en langdurige droogte in Syrië had geresulteerd in slechte vegetatie en de regenval in 2022 was ook droger dan normaal. Het watertekort werd verergerd door de ongewone droogte tijdens het regenseizoen en de ongewoon hoge luchttemperaturen. In combinatie met lage waterstanden in de rivier de Eufraat en beschadigde waterinfrastructuur, verminderden deze omstandigheden de toegang tot water voor drink- en huishoudelijk gebruik voor miljoenen Syriërs, veroorzaakten aanzienlijke oogst- en inkomensverliezen en een toename van door water overgedragen ziekten. Als gevolg van de watercrisis en de algemene sociaal-economische situatie werd in september 2022 een cholera-uitbraak uitgeroepen in Syrië, die zich verspreidde naar alle 14 gouvernementen. Begin 2023 waren er meer dan 77.500 vermoedelijke choleragevallen gemeld."

We schreven het al in vroegere bijdragen onder dezelfde titel: als er één goede kant is aan de aardbeving, dan is het wel dat Syrië stilaan weer door de Arabische wereld opgenomen wordt. En ja, ook daarin speelt buurland Israël een rol. Mét een ultranationalistische én bijgevolg zionistische regeringspartner heeft het land internationaal geen goede beurt gemaakt. De uitbreidingsplannen, de kolonisatie, de nederzettingenpolitiek, de verdrijving van Palestijnen waren niet van dien aard dat moslimlanden in Noord-Afrika en het M.O. opzij bleven kijken. Zelfs de Grote Beschermheer over de Atlantische Oceaan supportert niet meer met poco oogkleppen op voor de zgn. “énige democratie in het M.O.”. Er zit een haar in de boter.

Kris-kras mededelingen over en uit Syrië:

  • Na meer dan 10 jaar heropent Syrië zijn ambassade in Tunesië. De Syrische buitenminister wordt er verwacht. En ja, ook al is de poco wereld verbolgen over de nieuwe koers die Tunesië vaart, het is duidelijk dat de neergang van de zgz. “gematigde” islampartij Ennahda, die niet alleen de islamisering in het land opnieuw aandreef, de criminelen vrijliet, maar ook tekende voor een groot aantal Tunesische vrijwilligers bij ISIS, leidt tot een andere buitenlandse politiek.
  • Jordanië, Egypte, Marokko, Irak hadden ook al hun herontdekte broederlijk-Arabische gevoelens t.o.v. Syrië uitgedrukt, evenals Erdogans oppositie in Turkije
  • In Algerije hoefden die niet herontdekt te worden; het heeft zich nooit afgewend van Syrië en belooft dit ook nooit te doen, eender wat er gebeurt. De grote gangmakers van de dooi waren en zijn Saoedi-Arabië en de VAE. Het uiteindelijk doel is dat Syrië terug officieel plaats mag nemen in de Arabische Liga. De enigen die nog dwars liggen zijn Qatar en Koeweit.
  • En, dat kunt u waarschijnlijk raden, de VSA en Israël. CNN liet weten dat CIA’s grote baas William Burns een onaangekondigd bezoek aan Saoedi-Arabië gebracht heeft om zijn en de VSA’s frustratie kond te maken over de mogelijke vrede in het M.O. die tegen de wensen van de VSA ingaat. Ook de toenadering tot Iran is iets dat in de top-politieke en militaire kringen in de VSA niet in goede aarde valt. (CIA chief, ‘frustrated’, visits KSA, assures intelligence coordination)
  • Desalniettemin wordt vandaag de Saoedische buitenminister Faisal bin Farhan in Damascus verwacht voor een bezoek bij president Assad, nadat deze eerst ontvangen werd in Saoedi-Arabië.
  • Meer info bij het Syrische Ministerie van Buitenlandse zaken: (12) وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية Mofa – Syria | Damascus | Facebook
  • Komt er stilaan verzet tegen de VSA bezetting door de VSA van Oost-Syrië, waar de olievelden zich bevinden. (politics/huge-explosions-reported-in-us-occupation-base-in-deir-ezzor ) Wat we hier al jaren berichten: opnieuw reden tankwagens met gestolen Syrische olie via een illegale grensovergang naar VSA bases in Irak.

Kevork Almassian, Syriër van Armeense oorsprong, die zijn land ontvluchtte en nu vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland, meer duiding geeft over de toestand in Syrië:

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Syrië vierde gisteren zijn 77ste Onafhankelijkheidsdag. President Assad kreeg talrijke gelukwensen uit het buitenland en in Dubai lichtte de Burj Khalifa op in de Syrische kleuren:

Een terugblik vanaf 17.4.1946:

Slokt Polen Oekraïne op?

Hoog bezoek

Zelenski bezocht op 12 april Polen en sprak met president Duda. Hij ontving daarbij de hoogste Poolse onderscheiding nl. de Witte Adelaar. Ze voorzien dat de grenzen tussen de twee landen binnen heel afzienbare tijd zullen wegvallen. Dan kan het land makkelijker tot de EU toetreden.

 Zelenski ontvangt bij zijn bezoek aan Polen een hoge onderscheiding.

Heeft Zelenski (een deel van) Oekraïne aan Polen beloofd in ruil voor een serieuze Poolse “vredesmacht” of beter gezegd een huurlingenleger onder Poolse leiding*?  Volgens Hongaars eerste minister Orbán gonst het van geruchten over een “vredesmacht” in de EU-wandelgangen. Zullen de Poolse kiezers dit slikken? Er zijn heel binnenkort verkiezingen. Bovendien weten de oudere kiezers ook dat de Oekraïense ultranationalisten in de oorlog (1941-1945) tienduizenden Polen vermoord hebben..

Nieuws flash over de recente Pentagon-lekken.

Die “vredesmacht” kan nu van pas komen. Blijkens lekken uit het Pentagon is het Oekraïense leger heel slecht uitgerust voor het grote lenteoffensief waarover onze media al maanden schrijven.

Of wacht Polen tot er vroeg of laat een staakt-het-vuren komt (bv. lijn van de Dnjepr-rivier) om het westelijke deel onder zijn hoede te nemen? Polen controleerde West-Oekraïne van 1920 tot 1939 en het gebied rond Kiyiv controleerden ze enige tijd in de 16de en 17de eeuw.** Dat is al een poos geleden…

Het Pools-Litouwse Gemenebest

 Deze Litouwer pleit doodernstig voor het herstel van het Pools-Litouwse Gemenebest (1569-1648). Dat omvatte Wit-Rusland en West-Oekraïne.**

De prestigieuze denktank Foreign Affairs prijst in zijn uitgave van 23 maart dit Gemenebest: “Een constructie die bijna 700 jaar geleden geschapen is en die oplossingen biedt voor het Europa van vandaag.” Duitsland zal dat minder leuk vinden: een niet zo vriendelijke superstaat in hun rug. De EU zal een koekoeksjong ontvangen dat achter hun rug een aparte relatie met de VS en Groot-Brittannië heeft.

Een samensmelting zal een zware dobber zijn voor de Poolse en Litouwse bevolking. Denk aan de hoge opvangkosten, de nu al torenhoge inflatie, de enorme kosten van ordehandhaving in het woelige West-Oekraïne, de dumping van Oekraïens graan en vlees die de eigen boeren uit de markt prijst.

Pools boerenprotest tegen de dumping van Oekraïens graan

Voor de Poolse bedrijven echter zou het een goudmijn kunnen zijn: grote agrobedrijven, lage energiekosten, lage lonen en afwezigheid van enige sociale bescherming.

Maar hoe gaan ze het religieuze terrein voor de opslorping effenen? Dat is in Oost-Europa vaak een netelige kwestie. Denk aan het voormalige Joegoslavië.

Het flippen van de kerken

Om de samensmelting van Polen en West-Oekraïne te vergemakkelijken, moet je de kerken naar de West-Europese kant flippen. Welke kerken?

Er is in Oekraïne de Orthodox Church of Ukraine of OCU. Die is in 2019 erkend als aparte kerk door patriarch Bartholomeus van Istanboel. Is die erkenning geldig of is dit een schisma? Heeft de patriarch van Istanboel die in een moslimland woont en geen bisdom van enige omvang heeft, die bevoegdheid? Staat hij hoger dan de andere patriarchen?

Dan is er de Ukrainian Orthodox Church of UOC die historisch onder het Patriarchaat van Moskou valt. Derde groep zijn de Uniaten of Oekraïens-katholieken.  Die zijn in 1600 onder de Poolse overheersing onder impuls van de jezuïeten afgesplitst van de orthodoxe kerk. Ze zijn met Rome verbonden maar mogen het oosterse ritueel gebruiken.

Vrij genuanceerd overzicht van de kerken daar.

Gewapende kerkovernames

Die OCU palmt nu de gebouwen van de UOC in. Alles wat fysisch aan Rusland herinnert, moet verwijderd worden, monumenten, boeken maar ook gebouwen, zo zei Zelenski’s adviseur Podolyak onlangs nog. Zijn de gebouwen niet van waarde (bv. houten noodkerken), dan bulldozer je ze.

Klik op: Video van Самооборона Горловки — Video | VK

Hier ziet u hoe speciale eenheden binnenvallen in een kerk in Ivano-Frankivsk en traangas gooien.

Geautomatiseerde vertaling van het bovenstaande VK-bericht. Die vernoemt enkele steden en ook kloosters (Lavra en het Holenklooster Pechersk):

Unknown persons set fire to the canonical church of the Ukrainian Orthodox Church in the Ternopil region of Ukraine. Earlier in Ivano-Frankivsk was the seizure of the only temple of the Ukrainian Orthodox Church. /…./
Usually a crowd of young people comes, some kind of fight begins. Like these young men, /…./ are Orthodox, although they have nothing to do with Orthodoxy. Some oak phallus will be set – and go to worship him. As a result, the temple is filled with tear gas and everyone is expelled from there. The temple is closed – the temple passes under their possession. Caves of Kiev-Pechersk saints promise to close and not to let believers there. The Minister of culture of Ukraine explained that now in the Lavra will be better without monks. Recently, in the Chernivtsi region, “cabans” come directly to the liturgy – someone in uniform, someone without. They pull the priest out of the altar and begin to blame him. The priest asked to complete the liturgy, to complete the sacrament, and then is ready to go with them. But no, evil doesn’t need it.

Maak een kerk die in het Westen te verkopen is

De Orthodox Church of Ukraine is goed te verkopen in het Westen. De metropoliet Epiphaniy van de OCU ligt goed bij de internationale LGTB-gemeenschap en zou het homohuwelijk niet ongenegen zijn. Hij dient ook sacramenten toe aan de katholieken. Dat zou de fusie van de OCU en de Uniaten (Oekraïens-katholieken) ten goede komen.

Een propagandafilmpje van 2019 over de aanstelling van metropoliet Epihaniy

Volgens een recent bericht zou Epiphaniy nu de formule van de Geloofsbelijdenis in katholieke zin aangepast hebben. Art. 8 gaat over de “Geest die uitgaat van de Vader”.  Bij de katholieken is dat “de Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon”.  Die laatste formule zou nu overgenomen worden. Daarmee is de weg geëffend voor verdere toenadering tot Rome en zelfs opslorping (zoals bij de Oekraïens-katholieken).

Hier legt een Grieks orthodox priester uit waarom ze “(van de Vader) en de Zoon” verwerpen. Als de OCU dat echter doorvoert, dan zullen andere orthodoxe kerken uit West- en Oost-Europa misschien volgen. Of meer waarschijnlijk zal dat tot verdere afscheiding (schisma) leiden wat de orthodoxie in West-Europa en de VS nog meer zal verzwakken. Maar dat is misschien ook de bedoeling.

In Kiyiv bekeert Polen de “ware Rus”

De propagandaversie. De echte “Oekraïners” zijn de afstammelingen van het blonde ras van de Vikings en hebben dus Germaans en geen Slavisch bloed.

De enige “Russische” term die in Kiyiv nog erkend is, is “Kiyivaanse Rus“**. Dat is de alom gebruikte historische term die het eerste christelijke vorstendom aanduidt ontstaan bij de bekering van de Kiyivaanse kroonprins Vladimir in 987. Kiyiv is het centrum van de “Kiyivan Rus” gebleven tot het begin van de Tartaarse overheersing in 1240. Dan is het voor eeuwen weggedeemsterd. In de ogen van de Oekraïense ultranationalisten die een enorme invloed hebben, zijn de “Russen” van de Russische Federatie een mengras van Aziaten en Oost-Slaviërs, meer Aziatisch dan Europees. Als zij menen af te stammen van de “Kiyivaanse Rus” is dat een geschiedenisvervalsing. 

De Poolse regering ziet dat ook zo. De “Russische Federatie” zijn halve Aziaten, die moeten zo ver mogelijk gehouden worden liefst opgesplitst in verschillende delen. Zie: https://www.golfbrekers.be/dugin-over-rusland-deel-7-luik-2/

Met Groot-Polen zal (West-)Oekraïne in Europa gebracht worden en de godsdienst zal opschuiven in de richting van “katholicisme van de oosterse ritus”.

De Fatima-profetie van 1917 luidde: “Rusland zal zich bekeren”.  We weten dat Biden tijdens zijn bezoek aan Polen op 22 februari (Aswoensdag) over Fatima met de Polen gesproken heeft. Er is dan een H. Mis opgedragen in zijn hotel en “de bekering van Rusland” was een van de intenties. We weten nu dat het de bekering van de “Kiyivaanse Rus” bedoeld werd.

Met de gewapende kerkovernames, die doen denken aan de bolsjewieken van 1917, voltrekt die bekering zich nu. De andere “Rus” (van de Russische Federatie) is geen “Kiyivaanse Rus” maar een halve Aziaat, de profetie slaat dus niet op hen.

Tenax

*Lees in dit verband een vorig artikel:

**bekijk onderstaande video voor meer historisch-politieke duiding:

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vorige keer toonden we wat een christelijke samenleving kan zijn, onderscheiden van een heidense of wereldse maatschappij. Hierop ontvingen we meer dan gewone positieve reacties en enkele vragen. Ik wil nu aantonen dat er veelal onvoldoende kennis is van de ware grootheid van Jezus Christus en zijn Evangelie.

We nemen de Evangelieteksten zoals ze ons zijn overgeleverd, omdat ze een uitzonderlijk hoge historische betrouwbaarheid bezitten. En toch zijn er nog miljoenen  mensen die menen dat de Evangelies vervalst werden, dat Jezus in feite getrouwd was met Maria Magdalena en dat hun kinderen in Frankrijk leefden… Een knap schrijver zoals de Amerikaan Dan Brown heeft met zijn triller De Da Vinci Code (2003, in 44 talen,  81 miljoen exemplaren verkocht!) ontelbare mensen de indruk kunnen geven dat hij de echte geschiedenis van Jezus bracht. Deze fantasieën werden overigens vroeger al succesvol verspreid door anderen (Michael Baigent, Richard Leigh, Harry Lincoln). In de jaren ’80 waren hun verhalen over “het heilig bloed en de heilige graal” wereldwijde bestsellers, waarop Dan Brown deskundig verder borduurde. Dergelijke verzinsels hebben succes bij mensen die liever sensatie hebben dan historische werkelijkheid. Ook nu worden sommigen geboeid door mensen die “openbaringen” krijgen “vanuit het universum” of vanuit de “galactische energie” en zo de “absolute waarheid” brengen. Dan Brown zegt dat Constantijn vele originele  manuscripten die “het ware leven” van Jezus verhalen, vernietigd heeft. Welnu, ’n honderd papyrusteksten uit de tijd van Constantijn zijn bewaard in ‘n 20 tal bibliotheken (Jeruzalem, Cairo, Oxford, Cambridge, Berlijn, Keulen, Dublin, Ann Arbor…). Hierin wordt nergens één teken van wijzigingen aangetroffen. De triller van Dan Brown doet denken aan de authentieke dagboeken van Hitler” die destijds eerst ook door deskundigen erkend werden, veel geld opbrachten en later verschrikkelijke vervalsingen bleken te zijn.

Een andere moeilijkheid ligt bij sommige grote bijbelwetenschappers zelf. Ze gaan op in technisch-wetenschappelijk werk – wat op zich zeer goed is – maar hebben geen oog voor de eigenlijke boodschap. De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) verwijt hen terecht dat ze nog steeds vanuit een overdreven eerbied voor de mythen de Evangelieteksten willen ontleden in plaats van de mythen te ontmaskeren vanuit de heldere boodschap van het Evangelie. Mythen verbergen de waarheid en kennen niet de onschuld van hun slachtoffers.

Hiermee hangt ook de neiging van sommige bijbelgeleerden samen om de authenticiteit van de Evangelies telkens meer te relativeren, zonder historische grond. Jezus heeft de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 voorspeld. In hun wantrouwen hebben sommige bijbelgeleerden dan “gemeenschappen” uitgevonden (van Mattheus, van Marcus, van Lucas, van Johannes), die na die datum de evangelies zouden hebben samengesteld en Jezus de voorspelling van de ondergang van Jeruzalem in de mond gelegd hebben, omdat ze niet konden aanvaarden dat Jezus dit werkelijk vooraf voorspeld heeft. Van het bestaan van hun gemeenschappen is nooit enig bewijs gevonden. Overigens heeft het boegbeeld van de Duitse vrijzinnige theologie en teksthistoricus, de lutheraan Adolf von Harnack (+ 1930) uiteindelijk zelf toegegeven dat hij zich vergist had en dat de Handelingen van de apostelen duidelijk voor de dood van Jakobus, Petrus en Paulus geschreven zijn (dus vóór 62/63!) Vermits Lucas in de Handelingen verwijst naar zijn vroeger al geschreven Evangelie, moeten de Evangelies (Marcus-Mattheus-Lucas) dus al in de jaren 50 ontstaan zijn. Dit geeft een heel ander beeld van de werkelijkheid dan de (niet bestaande) gemeenschappen die tegen het einde van de eerste eeuw de Evangelies zouden “samengesteld” hebben.

Overigens wijzen de kleine verschillen in de Evangelies – die meestal eerder aanvullingen zijn! – op het feit dat er nooit een poging gedaan is om de Evangelies, voor verschillende geloofsgroepen geschreven, te veranderen of “aan te passen”, wat net een aanduiding is voor de authenticiteit van de Evangelies. Met echte onbevooroordeelde geleerden zoals de Duitser Carsten Peter Thiede (hoogleraar Nieuw Testament, papyrologie en archeologie in Basel en de Israëlische Ben-Gurion universiteit, + 2004) herhalen we dat we uit heel de oudheid geen enkele biografie van een keizer hebben die de historische betrouwbaarheid van de Evangelies benadert.

Andere bezielde bijbelwetenschappers die de grootheid van de Evangelies hebben begrepen en ook deskundig aantonen zijn de Amerikaanse apologeet Scott Hahn, verbonden aan de Franciscan Catholic University Stuebenvillle, die als fervent protestant samen met zijn vrouw Kimberly in een spannende zoektocht uiteindelijk de katholieke Kerk ontdekte.

Bijzonder creatief is ook de Amerikaanse theoloog Brant Pitre,  die vanuit een grondige kennis van de joodse achtergrond de grootheid van het christelijk geloof aantoont.

In ons taalgebied hadden we destijds de Nederlandse dominicaan, magister J. van der Ploeg (+ 2004) Oudtestamenticus, voormalig rector van de katholieke universiteit van Nijmegen en kenner van de Dode Zee-rollen. We hebben nu wel internationaal erkende theologen maar missen degelijke wetenschappers die met overtuiging de diepe rijkdom van het Evangelie en het christelijk geloof kunnen/durven aantonen. Indien er toch een grootheid aan mijn aandacht ontsnapt,  wil ik dit graag vernemen.

Lees verder

“Dit is reeds als het einde.”

Jezus is herrezen uit de dood. En wat met Vlaanderen? De toekomst ziet er erg somber uit. Sta even stil bij dit beklijvend opiniestukje:

“Vlaanderen is overleden ! Neen, dat gebeurde niet gisteren op Goede Vrijdag, maar veel eerder !
We moeten terugggaan tot 3 april 1990 toen koning Boudewijn voor 36 uur van zijn functie werd ‘ontheven’.
Het is geen toeval dat wikipedia het woord ‘ontheven’ tussen aanhalingstekens plaatst. Een koning die even uit zijn functie stapt om ‘zijn’ goddeloze schijnchristelijke ministers een wet te laten ondertekenen die lijnrecht tegen God’s Geboden ingaat is geen koning maar een schertsfiguur. Dat het volk, meer bepaald het eertijds zo Katholieke Vaanderen, dit zomaar slikte betekent dat Vlaanderen toen al zwaar ziek was…

Lees verder: Vlaanderen is overleden ! – Katholiek Forum