“We hebben het coronavirus al gehad…”

“… Het enigste virus dat er nog is, zit bij jullie.” (ongelovigen)

De politie was machteloos. Officieel mogen er slechts 10 personen buiten samen komen. Meer dan 9.990 coronaregelsovertreders bij de begrafenis van rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik die op 99-jarige leeftijd overleed aan… corona.

En die begrafenis werd gevolgd door nog een van een rabbi, Yitzhok Scheiner, 98 jaren jong, die … ook aan corona stierf.

Politiebronnen lieten weten dat het onmogelijk was de menigte te verspreiden omdat elke poging tot tussenkomst in een “bloedbad” zou geëindigd zijn. De aanwezigheid van jonge kinderen liet het gebruik van paarden en waterkanonnen niet toe. De politie zou wel ca. 60 autobussen op weg naar de begrafenis kunnen tegenhouden hebben en hen doen omkeren. Er zouden (slechts) 100 boetes uitgereikt zijn.

Citaat van begrafenisdeelnemers: “We hebben het coronavirus al gehad. Het enigste virus dat er nog is, zit bij jullie (seculiere Israëliers)”

https://www.timesofisrael.com/police-say-they-were-helpless-to-stop-funeral-of-rabbi-that-drew-10000/

“Bedevaart” in Wenen

Naar verluidt zouden volgens de poco media ca. 10.000, volgens andere bronnen tienduizenden “gelovigen” in Wenen deel genomen hebben aan deze “bedevaart” voor de vrijheid.

Die größten Journalisten- und Politikerlügen zur Wien-Großdemo widerlegt (wochenblick.at)

Een nieuwe tactiek: er werden zondag 17 betogingen aangemeld, die allemaal verboden werden. Daarop besloten de organisatoren die om te dopen tot een bedevaart, “want niemand kon hun recht op vrije geloofsbeleving verhinderen”.

En zo verzamelden zich tegen 11 uur de eerste betogers in de Volksgarten voor een bijeenkomst met als motto “Österreich braucht Jesus” (Oostenrijk heeft Jezus nodig). Het bisdom Wenen had daarvoor nog gewaarschuwd als “misbruik van geloofsvrijheid”.

https://www.diepresse.com/5930548/erzdiozese-wien-warnt-vor-pseudokirchlicher-corona-demonstration

De betogers namen vooral regeringsleider Kurz op de korrel. Eisten zijn ontslag en scandeerden “Wir sind das Volk”.

De poco media hadden het over chaos en geweld, uni sono met ÖVP binnenminister Hebammer die zelfs een “parlementsbestorming” liet optekenen. Een gefilmde reportage toonde de processie die aan het gebouw, waarin niemand aanwezig was daar het gerenoveerd wordt, voorbij ging, zonder “bestorming”. (…)

Was in Wien gelang: Friedliche Revolution auf der Straße (wochenblick.at)

Uiteindelijk begeleidde de politie – zoals het hoort bij een aangemelde betoging – heel de bedevaartstoet i.p.v. hen – zoals de binnenminister bevolen had – met geweld uiteen te drijven.

Opmerkelijk: politie op kop die de helmen afneemt…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Westen is het Noorden kwijt! De westerse beschaving heeft in belangrijke mate haar eigen wortels verloochend, waardoor de verschillende niveaus van de samenleving ontwricht worden. Het geestelijk onbehagen onder de mensen blijkt al jaren alleen maar toe te nemen, wat in verschillende vormen tot uiting komt: verwarring, angst, depressie, gemis aan levenszin, ziekteverzuim, burn-out, wanhoop, zelfdoding. Sinds vorig jaar is dit psychisch lijden nog spectaculair gestegen. Terwijl het de taak van de staat is te zorgen dat de burgers voldoende vrijheid en privacy hebben om hun leven in een redelijke zelfbeschikking en welvaart uit te bouwen, worden van regeringszijde de sociale banden nog doorgesneden. Het is de staat die zijn volk terroriseert zodat de samenleving steeds meer verwordt tot een monster dat zijn eigen kinderen opeet. Voorlopig dieptepunt: iedereen moet gevaccineerd worden. En wat blijkt? De landen die massale vaccinatie het eerst of het best hebben doorgevoerd, Israël en Engeland,  zijn de landen te zijn die nu onder de strengste dwangmaatregelen moeten leven.

Een beschaving is altijd gebouwd op religieuze wortels, voor de westerse beschaving is dit het joods-christelijk geloof, dat vorm gaf aan alle aspecten: de wetenschap, de economie, de liefdadigheid, de kunst en de cultuur, het recht, de vooruitgang. Op 10 november 1793 werd in de kathedraal van de Notre Dame te Parijs de troonsbestijging gevierd van de “godin van de rede”, die de terreur van de Franse Revolutie inluidde. De eerbied voor God en zijn schepping, voor de mens en zijn waardigheid als beeld van God werden vervangen door de aanbidding van de rede en de positivistische wetenschap. Inmiddels is de mens slachtoffer geworden van zijn eigen technische manipulatie. De mysteries van geboorte en dood zijn niet meer de twee oevers van de vruchtbare  stroom van het menselijk leven, maar objecten van onbeperkte technische manipulatie, die onherroepelijk leiden tot steeds meer degeneratie. Waar geen eerbied is voor God en zijn schepping is er ook geen eerbied voor de waardigheid van de mens. Waar het Licht van Jezus Christus, in Wie alles bestaat,  niet mag schijnen, heerst de duisternis van de duivel. Er is een radicale ommekeer  nodig, een terugkeer naar authentiek geloof én naar authentieke wetenschap: Go Back Better!

Ziehier een uitzonderlijke gids, om de goede weg te gaan in de huidige morele ontwrichting: de “vader van de moderne genetica”, professor genetica te Parijs, Jérôme Lejeune (1926, gestorven op paasmorgen 1994).  Het Romeinse decreet van 21 januari 2021 verleent hem de titel “eerbiedwaardig”, wat de eerste stap is op weg naar de heiligverklaring. Na het onderzoek door de plaatselijke bisschop in 2007-2012 en het onderzoek van kardinalen in Rome, wordt nu officieel erkend dat hij de deugden op heldhaftige wijze heeft beleefd. Ik vind het leven van professor Jérôme Lejeune, waarmee ik een dag heb mogen doorbrengen, zo inspirerend dat ik er twee bijdragen aan wil wijden onder de titel: Een stem voor de stemlozen”. Als geneesheer bleef hij trouw aan zijn eed van Hippocrates en als katholiek aan zijn doopsel. Hij heeft de onschendbaarheid van het menselijk leven vanaf de conceptie luid en wereldwijde verdedigd en tevens de gruwelijke ontsporingen vanwege het ontkennen hiervan voorspeld. Daarom werd hij politiek en wetenschappelijk genadeloos vervolgd totdat hem alle middelen werden afgenomen. Ook de Nobelprijs voor geneeskunde, die hij reeds lang verdiend had, werd hem niet gegund. Hij is een bijzonder voorbeeld voor onze tijd, zowel van een katholiek die geen compromissen sluit met de gangbare opvattingen als van een topwetenschapper die niet de heersende ideologieën naloopt maar als vrij man de waarheid blijft dienen.

*******

In de gemeenschap hebben we vooral gebeden voor de “Eenheid van de christenen”. We belichten enkele hoogtepunten  uit het boeiende leven van professor Jérôme Lejeune: “Een stem voor de stemlozen”. Verder  vervolgen we de “Wijsheid uit de woestijn” (3) over de zo herkenbare menselijke zwakheden en het belang van het geestelijk vader/moederschap. In de uitgebreide “En dit nog” vind je overvloedige info over het machtsmisbruik onder voorwendsel van corona en andere onderwerpen van geopolitiek belang.

P. Daniel

Eenheid van de christenen

Samen met de Latijnse Kerk hebben ook wij van 18 tot 25 januari gebeden voor de eenheid van de christelijke kerken. 25 januari wordt in het westen de bekering gevierd van de grote heilige Paulus en in het oosten wordt de briljante theoloog Gregorius van Nazianze (+ 390) herdacht.  Met de eenheid van de Kerk bedoelen we vooreerst de eenheid in verscheidenheid van de kerk in het Antiochië van het midden van de 1e eeuw: de kerk van de joden en van de volken, verschillend en toch één in geloof in Jezus. Onze gemeenschap de “Eenheid van Antiochië” is hieraan bijzonder toegewijd. Enkele eeuwen later zal de kerk van de joden totaal verdwijnen. Sinds Vaticanum II kan ze weer stilaan terugkomen met de zogenaamde “messiaanse joden” (vele miljoenen over de hele wereld). Vervolgens gaat ons gebed nu ook vooral uit naar de grote verwarring in alle christelijke kerken.  Het geloof in Jezus, zijn Evangelie en zijn Kerk worden nu heftig aangevallen, niet alleen van buiten af maar ook van binnenuit en zelfs vanuit het hoogste kerkelijke leergezag. Sommigen schijnen van de Kerk een soort multinationale, filantropische broederschap te willen maken, aangepast aan de heersende ideologieën van onze tijd, waaruit Jezus’ Kruisdood voor de vergeving van zonden alsook onaantastbare  morele waarden werden geschrapt. Deze aantasting brengt meer schade toe dan de uitdrukkelijke kerkvervolging die in nagenoeg heel de wereld toeneemt.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ruim ’n halve eeuw geleden vroeg een van mijn broers mij als jonge priester om eens te komen spreken voor een grote groep bejaarden. Hij was toen secretaris van het OCMW (Openbare Commissie voor Maatschappelijk Welzijn), dat in onze gemeente een groot bejaardenhuis en een weeshuis beheerde.  Hij is inmiddels  overleden. Hij was erg begaan met de noden van de bewoners en klaagde er toen al over dat er maatschappelijk zo weinig aandacht was voor de echte noden van de mensen. Eigenlijk, zo zei hij, wordt van mij alleen maar gevraagd dat ik het juiste formulier op de juiste wijze invul. Er was echter in die tijd gelukkig nog een groep zusters die met veel liefde en toewijding voor de bejaarden en de weeskinderen zorgde. Zij baden regelmatig het rozenhoedje waaraan vele bejaarden graag deelnamen. Verder  was er een priester op rust die dagelijks de Eucharistie vierde, waaraan ieder vrij kon deelnemen. Tenslotte kon iedere bezoeker vrij in- en uitlopen en dikwijls namen kinderen hun oude vader of moeder voor een namiddag mee naar huis. Overigens was het toen nog de gewoonte dat vele ouderen door hun kinderen zelf werden opgevangen, zoals dit ook bij ons gebeurde.  Als weduwe kwam grootmoeder (van vaders kant) gewoon bij ons groot gezin en kreeg ze bij ons de “beste kamer”. Als kinderen schilden wij samen met haar de aardappelen.

Wat ik die namiddag verteld heb weet ik niet meer, maar ik herinner me nog goed dat ik een luchtige toespraak wilde houden met als voornaamste bedoeling de bejaarden te bemoedigen vanuit hun menselijke waardigheid. Onze waardigheid als mens hangt niet af van onze rijkdom, onze kennis, onze vaardigheden of onze mogelijkheden enzovoort. Vanaf onze conceptie hebben we allen de volle menselijke waardigheid omdat God ons geschapen heeft naar zijn beeld. Ook ons oud of ziek zijn, doet in niets afbreuk van onze waardigheid. Wij blijven voor altijd Gods beeld in ons bewaren en daarmee de volle menselijke waardigheid. Het was bijzonder bemoedigend voor mij om te zien hoe de bejaarden, waarvan de meesten in een rolstoel zaten, voortdurend knikten, niet als gelovigen die tijdens de zondagspreek in slaap vallen, maar als aandachtige toehoorders en met een brede glimlach. Na afloop zei mijn broer: “Herman (mijn doopnaam), proficiat, ge hebt dat goed gedaan”. Vanuit zijn bekende humoristische ingesteldheid, voegde hij er echter aan toe: “Nu moogt we wel niet denken dat iemand iets verstaan heeft van wat ge gezegd hebt, want ruim de helft van hen is potdoof en de rest is half doof!” We konden er beiden hartelijk om lachen. De bejaarden genoten ervan dat een jonge priester met brede gebaren die namiddag een toespraak hield voor hen, alsof zij deelnemers waren aan een belangrijk congres.

Is dit een verhaal uit een nog erg primitieve tijd van het Vlaamse volk? Neen, dit is een beeld van de bloeiperiode van onze welzijnszorg, waarbij de menselijke noden nog centraal stonden. Ik heb alle waardering voor de edelmoedige inzet van het verzorgend personeel in  onze tijd. Zij wijden zich helemaal toe aan een verzorging die gericht is op de behoeften van de patiënten.

En dan wordt plots van hogerhand een beleid opgelegd dat in de meest barbaarse maatschappij niet eens denkbaar zou zijn: bejaarden moeten afgesloten worden van hun geliefden. Terwijl hun eenzaamheid al hun grootste lijden was, moet hen nu als het ware de definitieve nekslag gegeven worden. Ondertussen wordt het ene technische snufje na het andere ingevoerd alsof ze daarop zaten te wachten.

In de jaren 80 van de vorige eeuw, toen ik retraites predikte voor onze missionarissen in Zaïre, was er in Lolo (Evenaarsprovincie) een jongen die wegens kinderverlamming zich in het zand voortbewoog met twee houten blokken. ’s Morgens vroeg was hij de eerste die me toe wuifde en met een brede glimlach een “mbote sango” (goede morgen pater) toeriep. Hij was ook altijd omringd door andere kinderen.

Is er nu één regeringsleider of directeur van een verzorgingsinstelling die denkt dat een bejaarde omwille van zijn elektrische rolstoel, maar afgesloten van zijn kinderen, veel gelukkiger is dan deze jongen? Moeten bejaarden in de verschrikkelijkste eenzaamheid sterven om de waanzin van de vierde industriële revolutie van een elite te realiseren en ieder restje menselijkheid onder hoogtechnologische machines te laten verpletteren? Is de bejaarde niet meer waard dan alle gesofisticeerde machines van de verzorgingsinstelling samen?

Lees verder

Het uitverkoren volk…

… meent zich alles te mogen permitteren

6.500 Antwerpenaren uit 2 Joodse wijken, tussen het Stadspark en de Lamorinièrestraat worden gevraagd zich te laten testen. (…)

Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties vindt dat de inwoners van die wijken voorrang moeten krijgen op het vaccin: “Als uit deze test zou blijken dat de besmetting vier keer hoger ligt dan in andere Antwerpse wijken, dan kan je je de vraag stellen of deze wijk niet prioritair is op het krijgen van het vaccin.” … Je moet maar durven…

Burgemeester De Wever is het niet met hem eens. “Iemand die positief is, kan al niet gevaccineerd worden. Je zou bijna aanmoedigen dat mensen zich dan niet aan de regels moeten houden om sneller aan het vaccin te geraken”, klinkt het.

Stel nu – horresco referens – dat de b.g. speciale Antwerpenaren niet zo gunstig reageren op de vaccinatie met eventueel zware fysische gevolgen, welke verwijten gaan we dan te horen krijgen?

Het is trouwens overal ter wereld waar er een grote concentratie van joden woont hetzelfde probleem. Zij vinden dat zij ten allen tijde, in alle omstandigheden, eender waar ter wereld een uitzonderingspositie bekleden, waarmee wij – onderdanige stervelingen – moeten rekening houden.

De Londense politie heeft een trouwfeest met maar liefst 400 gasten stilgelegd, dat plaatsvond in een joods-orthodoxe meisjesschool, melden Belga en de BBC, hoewel volgens de coronamaatregelen max. gasten toegelaten zijn bij een huwelijksfeest. Om pottenkijkers buiten te houden, waren alle ramen geblindeerd. De politie nam een kijkje en telde honderden aanwezigen. De organisator kreeg een boete van 10.000 pond (11.221 euro). Vijf andere gasten kregen een boete van 200 pond (225 euro). De school had de ruimte verhuurd, maar was zich naar verluidt niet bewust van het trouwfeest. De burgemeester van Hackney, de Noord-Londense wijk waar het trouwfeest doorging, verklaarde diep teleurgesteld te zijn, temeer omdat de orthodox-joodse gemeenschap in de wijk al zoveel mensen aan de ziekte is verloren. De infectiegraad ligt er hoger dan in de rest van Engeland. (…)

In New York werd de de burgemeester zelfs beschuldigd van anti-semitisme. De wetten van het gewone volk zijn immers niet van toepassing op de uitverkoren elite (…):

“blatantly anti-Semitic, creating religious-observance based color coded ‘hot-spot’ zones directed towards particular Jewish communities.”

Burgemeester Cuomo: “Zij hebben zich nog nooit aan de regels gehouden.”

In november vierde de Joodse gemeenschap daar ook een huwelijksfeest met duizenden dicht opeen gepakte gasten in de Yetev Lev D’Satmar synagoge in Brooklyns Williamsburg. Het gebouw biedt plaats aan max. 7000 aanwezigen. (…)

En in het Beloofde Land is de toestand met de ‘ware gelovigen’ niet veel anders dan hierboven beschreven, al gaat men er daar minder behoedzaam mee om.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie”…, ons door een (niet verkozen) wereldelite voorgehouden, lijken veelbelovend. Het blijven echter gevaarlijke technologische ideologieën. Ze blijken nu een totale ommekeer te beogen:  mechanisatie, elektriciteit, digitalisering, automatisering, informatica, artificiële intelligentie, robotten, 5 G, nano-computerchips… Niet alleen economie, politiek en samenleving zouden helemaal omgevormd moeten worden maar ook de mens. We gaan naar een transhumanisme en zelfs een post-transhumanisme. Wie met een ongeval zijn hand verliest,  die kunstmatig vervangen kan worden, zodat hij met zijn hersenimpulsen zijn hand kan bewegen, krijgt iets fantastisch. Wanneer abortus echter steeds later wettelijk mogelijk moet worden, niet om de vrouwen te helpen, maar om organen te hebben van baby’s die zo volgroeid mogelijk moeten zijn voor de erg winstgevende abortushandel, dan is dat duivels.

De covid 19 is slechts een voorwendsel om de angst te kunnen  opvoeren en de meest radicale veranderingen wereldwijd te kunnen voorstellen. Deskundigen zeggen ons al maanden lang dat alle dwangmaatregelen geen zin hebben en zelfs verwoestend zijn. Hou op met testen en verzorg de zieken gewoon zoals we met de andere griepen deden. Ziehier nogmaals het besluit van een lange studie van een topwetenschapper:

“De maatregelen  zonder voorgaande van algemene afzondering, strikte afzondering van verzorgingsinstellingen, het algemeen dragen van maskers door de hele bevolking, obsessionele hygiëne voor oppervlaktes en handen wassen en de in haast ontwikkelde vaccins zijn tegengesteld aan wat de wetenschap ons leert en tegen de desbetreffende recente studies” (Prof. Denis Rancourt, universiteit van Ottawa, Canada, 11 januari 2021)

Dat massavaccinatie (mRNA) onnodig,  totaal zinloos en bovendien roekeloos is, legt prof. dr. Theo Schetters overtuigend uit (Nederlands):(deze video werd blijkbaar door velen erg gewaardeerd).

En  de drijvende kracht achter massale vaccinatie is niet de zorg voor de volksgezondheid, maar de farmaceutische sector die, volgens Olivier Petitjean in twintig jaar tijd uitgegroeid is tot hyper-gefinancierde monsters in dienst van de aandeelhouders eerder dan van de patiënten

We moeten nuchter erkennen dat al het mooie en waardevolle van onze samenleving wordt aangetast:

“Alles wat ons leven bepaalt is verwoest: onze openbare diensten, onze kleine  ondernemingen, onze onafhankelijkheid, onze jeugd, onze economie, onze levensvreugde, onze hoop, onze vrijheid, alles… Het is een technologische, eugenetische maatschappij, een bewaakte samenleving en op afstand, bestaande uit heersers en slaven…  totalitarisme op zijn Chinees.” (Dominique Muselet, 7 januari 2021)

« Een boulevard opent zich voor de “Great Reset”… Er is geen algemene bewustwording van de problemen die hiermee verbonden zijn…niets… Er is geen echt debat over de belangrijke thema’s … van deze toekomstige economische ontwikkeling……Leugens, beschuldigingen en chaos alom… Het is nodig dat alle burgers van de wereld zich verenigen om zich een mening te vormen die goed gedocumenteerd is over de doelstellingen en de methodes van deze toekomst” (Diana Johnstone, 8 januari 2021)

Het is een “plan”demie om angst te zaaien en een totaal nieuwe technocratische tirannie door te voeren. Een elite beslist over leven en dood van 7,8 miljard mensen om alle rijkdom massaal aan zich te trekken. Hiervoor worden alle vaste waarden en de hele beschaving verwoest. We beleven eigenlijk een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld (voorzegd o.m. in Openbaring 13, 5)

Deze 4e industriële revolutie zal uiteindelijk mislukken omdat ze niet tegemoet komt aan de geestelijke behoeften van de mensen. Ze kan wel onnoemelijk veel schade aanrichten voordat mensen tot bewustzijn gekomen zijn. We moeten ondertussen weerstand opbouwen door de beproefde waarden uit het verleden te koesteren: God als Schepper en de tien geboden als  handleiding, Jezus Christus als Verlosser, met zijn Evangelie, zijn Moeder Maria en zijn Kerk, het huwelijk met de eigenheid van vader, moeder en kinderen, de heiligheid van ieder mensenleven zoals heel de mensheid vóór ons, en een warm ‘samenleven’  herstellen met bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren, zoals steeds in de beste tijden gebeurde.

*******

We voegen hier een overweging aan toe over “heiligheid” van de woestijnvaders. Niemand is heilig zoals God zelf en iedere christen is “geheiligd” door het doopsel. In die zin groet de heilige Paulus “alle heiligen in geheel Achaïa” (2 Korintiërs 1, 1). Heilig zijn is zijn leven geven in liefde en vrijheid zoals Jezus. Dit geeft ons niet alleen een diepe vrede maar ook een goed inzicht. De heilige Pastoor van Ars (+ 1859), die slechts over een gebrekkige intellectuele ontwikkeling beschikte, had meer kennis in het leven van de mensen dan alle Franse psychiaters, “-peuten” en “-logen” samen. Daarom stroomden de mensen ook naar hem toe. Hij was innig verbonden met de Bron van Leven en Kennis, God zelf. Het streven naar authentieke “heiligheid” verdient meer aandacht. We beginnen met een algemene voorstelling van de heilige Dorotheus van Gaza, die in een aantrekkelijke, innerlijke vrede leefde. Een “heilige geestdrift” kan ons tot navolging leiden.

P. Daniel

Flitsen

De zondag na Epifanie viert de Latijnse liturgie de Doop van Jezus. Na de Eucharistie zijn we heel het huis rond getrokken om alle cellen te zegenen.

Deze week ontvingen we nog verschillende vrachtwagens met hulpgoederen, vooral voor vrouwen in nood.

Wat kunnen we doen?

Lees verder

Reconquista Menorca

17/1/1287: “Menurka” van de Arabische bezetting bevrijd


Tegen het einde van de 7e eeuw veroverden de Moren Noord-Afrika op de Byzantijnen en de Balearen bleven onbeschermd achter. Het duurde dan ook niet lang of de Balearen worden ingenomen door de Moren. Menorca werd nu Menurka genoemd en in 913 bij het kalifaat Córdoba ingelijfd. In 1015 werd Menorca opgenomen in het deelrijk Denia van de Almohaden. Zij deelden het eiland in vier districten op en legden irrigatiesystemen en fruitplantages aan. In deze periode nam de bevolking toe en leefden verschillende religies vreedzaam naast elkaar.
In de 13e eeuw voltrok zich een radicale verandering in de heerschappij over het westelijke Middellandse-Zeegebied door de opmars van de Catalaans-Aragonese troepen. Mallorca werd door de legers van Jaume I op de Moren veroverd, en de Arabische heersers krijgen in 1232 toestemming om op Menorca zijn leenmannen te worden.

Alfonso III of Aragon - Wikipedia
Alfonso III

Het eiland behield deze status tot 1287, toen Menorca werd veroverd door Alfons III met een leger bestaande uit Sicilianen, Mallorcanen, Catalanen en Aragonese soldaten en huurlingen. De Moren werden als slaven opgepakt of na betaling van losgeld verbannen. Velen werden ook simpelweg op volle zee overboord gegooid. Alleen de rijke Arabieren konden blijven en vermengden zich uiteindelijk met de Menorcaanse bevolking. Het christendom werd weer in ere hersteld en Alfonso verdeelde Menorca onder zijn aanhangers. In 1291 sterft Jaume I en Menorca wordt vanaf die tijd geregeerd door de koningen van Mallorca en het Catalaans wordt de voertaal.
In 1349 kwam het koninkrijk van Mallorca aan zijn einde en werd Menorca ingelijfd bij Aragón, dat zich in 1492 verenigd met Castilië en Granada waardoor het Spanje van nu vorm begint te krijgen.

https://www.menorca.org/es/historia-de-menorca/islam-menorca/

Bij 1′ op de tijdlijn ziet u het standbeeld van Alfonso III op de Plaza de la Conquesta in Mahon

Cisterciënsers* bouwen nieuwe abdij

*Trappisten

Zisterzienser – Wikipedia

Een commissie van de Duitse deelstaat Brandenburg heeft donderdag groen licht gegeven voor de verkoop van het voormalige boswachtershuis in Treppeln, vlakbij de historische cisterciërabdij van Neuzelle, ten zuiden van de stad Eisenhütterstadt in de deelstaat Brandenburg. Volgens de commissie kan het nieuwe klooster de rol van Neuzelle op het vlak van cultuur en onderwijs versterken en een impuls geven aan de authenticiteit en het charisma van de cisterciënzerorde in Duitsland.

De Duitsers kennen de abdij van Neuzelle vooral dankzij het uitstekende bier dat er nog altijd volgens eeuwenoud cisterciënzerrecept wordt gebrouwen.

Een belangrijk argument voor de overdracht was het feit dat de Stasi, de gehate geheime politie in de voormalige DDR, er een thuisbasis had. Meteen wordt op die manier ook bijgedragen tot verzoening met het verleden. Het domein in Treppeln omvat een landgoed van 75 hectare. De zes cisterciënzers die het klooster zullen bevolken, zijn afkomstig van de abdij van Heiligenkreuz. Sinds 2017 wonen zij op vraag van de plaatselijke bisschop op het historische kloosterterrein van Neuzelle, een van de enige volledig bewaard gebleven cisterziërsabdijcomplexen in Europa en het meest noordelijke voorbeeld van de Boheemse barok.

Bron: Kathpress.at

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Over wat 2020 ons gaf en hetgeen we van 2021 mogen verwachten, zijn er vooral twee meningen. Politici, media en enkele altijd aanwezige “experten” brengen al maanden lang, ieder uur van de dag en de nacht als keizerlijke hof-astrologen dezelfde boodschap: het corona virus is de grootste levensbedreiging voor onze samenleving én de mensheid. Om ons hiertegen te beschermen zijn de meest drastische maatregelen nodig:  algehele afsluiting, lockdown, sociale afstand bewaren, altijd en overal mondmaskers dragen, niet met heel de familie aan tafel gaan, geen groepsfeesten, geen kerkdiensten voor een grote groep… Wie zich hieraan niet houdt moet zeer zwaar gestraft worden. Hiervoor moeten zoveel mogelijk mensen getest worden. En alleen een massale vaccinatie rechtvaardigt een terugkeer naar het normale leven.

Wereldwijd groeit de groep die met wetenschappelijke bewijzen iedere bewering van deze voorgehouden algemene opinie radicaal ontkracht. Zij stellen zelfs dat deze coronacrisis nauwkeurig gepland is door een elite die een werelddictatuur nastreeft, als een zwangerschap die na 9 maanden de vrijheid, waardigheid en het leven wil ontnemen aan het grootste deel van de wereldbevolking. Ze willen niet alleen een nieuwe economie maar ook een nieuwe samenleving en vooral een nieuwe mens maken. Om dwangmaatregelen op te leggen creëert de elite een hysterische angst, o.m. door de valse besluiten uit de PCR test. Dit is de mening van de duizend dokters in Duitsland die opheldering eisen (“Aufklärung”) en van de 600 dokters in Spanje die de waarheid eisen. Inmiddels is er een wereldwijde vereniging van meer dan honderdduizend dokters die deze  verschrikkelijke werelddictatuur willen stoppen (https://www.stopworldcontrol.com/proof/#). « Indien de acteurs van deze wereld, de  Rockefellers, de Gates, de Rothschild, de Soros en aanverwanten verklaren dat zij klaar zijn  om tot de actie over te gaan, zal het Grote Herstel van het Wereld Economisch Forum nog meer verwoesting, slavernij en dood meebrengen… De krachten die schuil gaan onder deze duivelse misdaden, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft… indien wij, het volk, dit niet stoppen” (Peter Koenig*, voormalige voornaamste economische raadgever gedurende meer dan 30 jaar (!) bij de Wereldbank én bij de Wereldgezondheidsorganisatie, 1 januari 2021: https://www.mondialisation.ca/hold-up-un-historique-des-mensonges-et-magouilles-sur-la-covid-19-video/5652416). De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt waardoor onverantwoorde maatregelen (lockdown, mondmaskers, sociale afstand…) aan allen werden opgelegd, die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het corona virus: https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/   

*Nvdr: In okt. ’19, twee maanden voor de corona-uitbraak werd een verbluffend gelijkend scenario door leidende internationale instellingen, zoals WEF en de Wereldbank bij een gezamenlijk “Event 201” gesimuleerd. Toeval??? Peter König, met zijn 30 jaar ervaring bij de Wereldbank en de uitvoering van humanitaire programma’s blikt op de huidige coronapandemie én de simulatie Event 201 en waarschuwt: deze absolute overdrijving.– hoe we ermee omgaan, meedoen – Als we dit volgen een meedoen, deze absolute overdrijving… dàt wordt getest om in de toekomst te kunnen handelen. En een volgend geval zàl er komen…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Hoe zal dit eindigen? De wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving  en de schepping kapot maken tot verrijking van een corrupte elite, die een schandelijke werelddictatuur wil, zullen spectaculair blijven toenemen.

Het ideaal zou zijn dat er een eerlijk gesprek en uitwisseling komt tussen de twee groepen. Hierbij moet aan de politici en de “hof astrologen” het voordeel van de twijfel gegund worden, waardoor al te groot gezichtsverlies vermeden wordt. Misschien meenden sommigen van hen het ook goed en speelden onbewust het spel van de werelddictatuur mee. Dan zou deze corona crisis het beste zijn wat de mensheid ooit overkomen is, waardoor zij tot inkeer komt en het werkelijke belang van de mensen zou gaan dienen.  De schepping Gods, de waardigheid en vrijheid van de mens zouden dan werkelijk gerespecteerd kunnen worden, de agressie zou afnemen, de gezinnen  gesteund en de onderlinge liefde en solidariteit kunnen groeien. De andere mogelijkheid is dat de regimes die nu zoveel totalitaire macht hebben bereikt, zich verharden en iedere redelijke dialoog weigeren.   De tot de tanden toe gewapende politiemacht zal in staat zijn iedere weerstand bloedig neer te slaan. De huidige regimes zullen tot volle ontplooiing komen in een meedogenloze dictatuur en we zullen nog jaren van de ene lockdown in de andere geduwd worden (Ruim overzicht van Mattias Desmet en Sam Brokken (Nederlands): https://m.youtube.com/watch?v=GGN7rs6uy44…).

Dictaturen hebben maar macht zolang een meerderheid van de mensen bereid is hun waardigheid en vrijheid op te geven.  Interessant is de reactie van een man die meedeed met de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari  2021. Als er geen instellingen meer zijn  die de stem van het volk respecteren, als de gekozenen hun geheime criminele plannen blijven doorvoeren, wat kunnen we dan nog doen? We kunnen alleen nog beroep doen op de hemel, zegt hij. Hij heeft ook met enkelen gebeden in het Capitool (https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-man-who-stormed-capitol-tells-his-story-to-lifesitenews). De reactie van de media en de politici wereldwijd op deze bestorming is natuurlijk een enorme verontwaardiging: de “rechtstaat”, “de democratie” moeten gerespecteerd worden! Dit zijn echter holle woorden, waarmee ze hun eigen onverantwoord gedrag willen rechtvaardigen. Ook in België heeft de regering op slag de godsdienstvrijheid afgeschaft en de Kerk tot staatskerk gemaakt, tegen de wil van de christenen. Politici bepalen nu in detail de liturgie, die voor hen overigens geen enkele waarde heeft. Als we van een kathedraal een supermarkt maken of een openbaar zwembad is er geen probleem. Wat voor ons het heiligste is, wordt totaal niet gerespecteerd. Wereldleiders hebben andere belangen. Ook de meerderheid van onze beleidsmakers wordt betaald door Bill Gates Foundation (“Wiens brood men eet…”: http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html).  Voor Jezus was er tweeduizend jaar geleden evenmin aandacht.  Belangrijk was de macht van keizer Augustus. We kunnen dit echter veranderen wanneer gelovigen opstaan, massaal naar de kerken gaan en de priesters en bisschoppen vragen voor te gaan in de Eucharistie, waartoe ze alle recht hebben. Dan is de macht van de dictatuur door de wil van het volk gebroken. Het is uiteindelijk aan het volk om te beslissen of ze willen leven onder een dictatuur die bepaalt met hoeveel men in de kerk mag komen of met hoeveel kinderen ouders aan tafel mogen zitten. Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen massaal opstaan en de dictatuur afschudden.

*******

De  corona crisis blijft onze hoofdaandacht opeisen. We beschouwen deze als een geestelijke strijd. Daarom voegen we er nog een meditatie aan toe: “In het Begin was het Woord…”. Over de toestand in Syrië vind je een zeer uitgebreide en rijke “quo vadis” achteraan (inmiddels al de 104e!)

P. Daniel

Flitsen

Al ondervinden ook wij de negatieve invloed van de corona crisis,  hier heersen gelukkig niet de dwaze dwangmaatregelen zoals in vele andere landen. Hier heerst nog een zekere gezonde weerstand. Af en toe is er iemand grieperig zoals ieder jaar, het leidt, niet tot paniek. Van het meer teruggetrokken leven maken we gebruik om de nodige aandacht te besteden aan de liturgische vieringen. We prijzen ons gelukkig in deze tijd van zonsverduistering en verwarring dat we ons, zoals voorheen,  kunnen blijven voeden en laten verlichten door de Eucharistie en het Woord Gods. Ze geven ons iedere dag wat we nodig hebben. Geloof en liefde overwinnen de huidige duisternis. Dinsdag baden we de plechtige “koninklijke uren” en de vespers van de Epifanie, de Openbaring, wat in het oosten  eigenlijk het grote kerstfeest en doopfeest is. Woensdag baden we de lange lauden van de Epifanie met de feestelijke Eucharistie en daarna de lange en mooie gebeden voor de zegening van een behoorlijke voorraad wijwater. Dit feest wil de verschillende “komsten” van God te midden van de mensen verheerlijken. Bijzondere nadruk valt natuurlijk op de geboorte van Jezus in Bethlehem, de aankondiging door de engelen aan de herders, de mysterieuze uitnodiging aan de magiërs, die het symbool zijn van alle volken die uitgenodigd worden. Door de Menswording van Jezus wil God heel de mensheid in liefde en geluk met zich verenigen. Tenslotte wordt bijzonder het doopsel van Jezus in de Jordaan herdacht. Dit is ook de dag van de plechtige dopen van de catechumenen, zoals op Pasen.  Uiteindelijk heeft  de Epifanie de betekenis  van een bruiloftsfeest: Christus heeft zich verenigd met de mensheid en met zijn Kerk.

Nvdr: Corona: In maart baden verschillende geloofsgemeenschappen tot O.L.V. in Saydnaya; u ziet een autokonvooi naar het klooster en kaarskesprocessie met toespraken.

Lees verder