Het is tot nader order nog niet verboden…

... over deze beschouwingen na te denken

Let wel – we zijn voorzichtig… we willen liefst niet opnieuw uitgeschakeld worden door andere meningen – we pleiten bij deze niet voor een aanslag op de immens-geliefde MVR, noch op de gebouwen van de nullenzender, noch voor een Sarajevoscenario – we zijn tenslotte niet levensmoe en willen niet ergens (bv.) in de Limburgse bossen onder een boom met onze wandelstok en boterhammendoos gevonden worden door een van het pad afwijkende burgemeester, resp. stroper – dus… Let wel: wij doen bij deze geen oproep tot anarchie. We zeggen slechts dat het niet verboden is te denken. Wat u vervolgens met uw gedachten doet, is uw zaak!

Cyclus

DE OPGELEGDE WAARHEID

Als we het passief ondergaan van het corona-scenario bekijken kunnen we enkel verbijsterd zijn!  Het is dus aangewezen naar de oorsprong daarvan te kijken, middels een snuif filosofie.

De meerderheid van de mensen aanvaardt het beleid dat tot grote wetsovertredingen en vrijheidsberoving leidt!  Dit is maar mogelijk omdat hen, meestal via de media en overheid, een aantal premissen (vastgelegde aannames van een werkelijkheid) worden aangeduid, waaraan niet mag/kan getwijfeld worden.  De aanloop tot deze toestand begint niet bij de start van het corona-tijdperk, maar wordt al decennia lang verbreid.

Hier dienen we te herhalen wat het diabolische als uitgangspunt heeft: de realiteit dient opgevat zoals een individu dit vanuit zijn zelfstandig denken ziet.  Er is dus een tweedeling, die niet enkel religieus versus ongelovig is; het komt erop neer dat de mens wilsbekwaam zelf de lijnen van zijn handelen en ethiek vaststelt.  De andere zijde, waaronder diegenen die in transcendente wezensvormen gelooft, stelt dat de “waarheid” en “werkelijkheid” apart van de persoonlijke mening bestaan.

De bron van de overtuiging, die de “mens” voorhoudt dat hij in het universum zijn enige meester is, komt uit het marxisme  (beïnvloed door de Verlichting).  Het communisme heeft getracht, met geweld en tientallen miljoenen doden, haar theorie op te dringen.  Dit begon heel duidelijk voor ingewijden: Karl Marx was een satanist.  Hij liet zich, zoals alle revolutionairen steunen en onderhouden door het grootkapitaal uit New York en Londen.  Er was niet enkel zijn steun Friedrich Engels, maar de aanstichters van de Russische Revolutie Vladimir Lenin en Leon Trotski werden vanuit de satanische bankerskringen uit New York naar Rusland gestuurd, voorzien van steun.  Om hun revoluties te doen slagen, hebben ze aan de lopende band bloedbaden aangericht, zoals Josef Stalin met de Grote Zuivering en de Holodomor en Mao-Tse-Toeng met de culturele revolutie.

In tegenstelling tot wat de massa gelooft, is na de mislukkingen van hun beleid het communisme blijven voortwoekeren.  Zoals we nu weten, is aan de wereldtop een coalitie actief van de rijksten der wereld, via het neo-liberalisme tot aan het (Chinese en Cubaanse en Venezolaanse) communisme.  In de realiteit zijn de grootste ijveraars voor een communistisch systeem exact de rijksten op de aarde  (de Rotschild’s bezitten ongeveer de helft van alle waarden in de wereld en samen met de andere Bill Gates’ en Georges Soros’ willen ze eigenlijk alles tot hun bezit maken.   Dit d.m.v. de “kritische theorie” waarmee de Frankfurter Schule vanaf 1968 alle waarheden via het nihilisme wilden leiden naar de communistische dialectiek  (de uitleg van de maatschappij vanuit marxistisch standpunt).

Een belangrijke mijlpaal voor de verdwazing en de stuitende tirannie die we nu beleven ligt dus in het welslagen van het programma van deze Frankfurter Schule  (enkele auteurs : Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse en Jean-Paul Sartre).  De mars door de instellingen heeft heel het middenveld opgepeuzeld en zelfs de “Kerken”, waaronder de Katholieke Kerk grotendeels in haar macht gekregen.  Een goed voorbeeld daarvan in Vlaanderen zijn de “jeugdbewegingen”, waar geen snippertje geheel gebleven is van de oorspronkelijke religieuze overtuiging of inzet voor de vrijheidsemancipatie van Vlaanderen.  Om te begrijpen dat zaken zoals de “corona-strijd” blindelings geïntroduceerd kunnen worden bij deze jeugd, maar ook aan de universiteiten, moet men weten dat er een volledige leegte heerst omtrent het besef in vaste ijkpunten.

De (deels ondergrondse) strijd van het wereld-communisme heeft zich geopenbaard door de strijdpunten, waarmee het vermolmde Westen, volledig kan verpulverd worden.  (De woke – cancel culture, de ongebreidelde immigratie, de vroegseksualisering van de jeugd, de strijd tegen de traditionele familie).  Als we, met een aantal vrije geesten, dan ook opperst verzet plegen, dan is het zoals bij een voetbal- of tennismatch: we spelen steeds in opperste verdediging op eigen speelveld.  Zelfs de meest onverdachte denkers laten zich in die dialectiek insluiten, zoals een Luc Pauwels, die in een nieuw boek stelt dat Joris van Severen toch geen fascist was….. Bij elke uitspraak die we doen, moeten zelfs “Germaanse heidenen”, zich eerst positioneren als niet-racistisch en vrij van antisemitisme.  Alsof eender welke hoeveelheid van “Pilatus-houdingen” ook maar enige invloed heeft op de “talmoedische dwang” om eender wie, op welk moment ook, als antisemiet te betitelen.

De strijd om het louter overleven van ons duizendjarig denkkader is uiterst summier geworden.  Hoewel er veel verzet losbreekt, hebben de satanische machten (bv. Democrats in de VSA, La République en Marche in Frankrijk) de teugels vast in handen.  Ze hebben daartoe het voordeel de media al ruim op voorhand ingepalmd te hebben.  Een ander voorbeeld zien we aan de verkiezingsuitslag in Duitsland: de AfD gaat daar achteruit : dit is m.i. te wijten aan de wankelmoedige houding van de partij inzake het bestrijden van de coronadictatuur en het uitrangeren van volksnationale figuren.  Ze hebben ze wel succes in Saksen en Thüringen met een volksverbonden opstelling!

Juist deze houding wijst erop dat het Rassemblement National in Frankrijk geïnfiltreerd is en op een schandelijke wijze de corona-dictatuur laat links liggen.  Dit zal leiden tot een grote afkalving van deze partij.  Hetzelfde zien we in Vlaanderen, waar noch het Vlaams Belang noch de N-VA een halt durven toeroepen aan de terreur tegen eigen volk (ook niet inzake de behandeling van de Vlamingen in Brussel).  Gaan deze Vlaamsgezinde krachten zo geen deel van hun aanhang zien verdwijnen?

Het is heuglijk nieuws dat de muilkorven/slavenmaskers (voorlopig?) worden afgeschaft, maar wat gaan onze vertegenwoordigers doen als de pandemie zijn verwoesting  gaat beginnen, door de vernietiging van het natuurlijk immuunsysteem door de vaccinaties?  Gaan ze mee alle ongevacccineerden en critici opsluiten of tot paria’s maken?

Tot slot: pleeg verzet.  Aanvaard de zgn. realiteit niet  en storm in het wilde (Ernest Van der Hallen)!  De neo-liberale dictatuur van de vrijmetselarij moet beëindigd worden!   Geen Judassen in ons midden!  Wat één bende aan verwoestingen kan aanrichten bewijst de familie Anciaux die er dan nog een boek over geschreven heeft  (Over generaties). Doorbraak-recensie: “In het utopisch universum van de gewezen Vlaamse minister van Cultuur kunnen allochtonen aan de Brusselse lokketten in het Arabisch worden bediend.

Tot slot nog enkele uitspraken:

  • Onnadenkend respect voor de overheid is de grootste vijand van de waarheid.  Albert Einstein.
  • Ik ben een diep religieuze ongelovige.  Dit is een enigszins nieuwe religie.  Albert Einstein.
  • We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.  Albert Einstein.
  • De tegenstelling tot liefde is niet haat.  Het is onverschilligheid.   Nazijager Elie WieseL.

Dat laatste citaat van Elie Wiesel is bestemd voor de grote massa van Vlamingen die absoluut onverschillig zijn t.o.v. hun vaderland Vlaanderen, hun symbolen en vooral het lot van hun nageslacht.

Jos Wouters, Boom, 27.9.21

“Krankzinnige ideeën van een hippiestaat”

AfD-boegbeeld dr. Alice Weidel past Frau Merkel een kleedje in de Bundestag en vraagt zich af: “Hoort Angela Merkel eigenlijk nog tot de CDU/CSU???”

“Durchgeknallte Ideen eines Hippiestaates!

Niemand in Europa oder anderswo auf der Welt denkt daran, die deutsche „Energiewende“ zu kopieren. Wir sind der einzige Hippiestaat, der diese durchgeknallten Ideen ernsthaft umsetzen will – koste es, was es wolle. Whatever it takes – wie Mario Draghi zu sagen pflegt.

Das „schützt“ weder „das Klima“, noch rettet es den Planeten. Aber es macht Pendler und Familien arm, die auf das Auto angewiesen sind, es ruiniert Mittelständler und treibt die produktive Industrie und 100.000e Arbeitsplätze aus dem Land.

Herr Scholz redet viel von „Respekt“, hat aber wenig Respekt für die hart arbeitenden ganz normalen Leute, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit fahren, ihre Kinder großziehen und dafür laufend bestraft werden.

Ihre Regierung hat keinen Respekt für diese Menschen, und auch nicht für die mittelständischen Unternehmer und Familienbetriebe, die Millionen Menschen Arbeit geben und – wenn es nach Rot-Grün-Links geht – über eine asoziale Vermögensteuer und Erbschaftssteuer enteignet werden sollen…”

Ned. vert.:

“Niemand in Europa of elders in de wereld denkt eraan om de Duitse ′′ energierevolutie ′′ te kopiëren. Wij zijn de enige hippiestaat die deze gekke ideeën serieus wil uitvoeren – het koste wat het wil. Alles wat nodig is – zegt Mario Draghi.

Dit ′′ beschermt ′′ noch het klimaat, noch de planeet.. Maar het maakt pendelaars en families arm die afhankelijk zijn van de auto, het ruïneert de middenstand en drijft de productieve industrie en 100.000 banen uit het land.

De heer Scholz vertelt veel over ′′respect “, maar heeft weinig respect voor de hard werkende normale mensen die elke dag opstaan, naar het werk rijden, hun kinderen opvoeden en daarvoor bestraft worden.

Uw regering heeft geen respect voor deze mensen, noch voor de middenstanders en familiebedrijven, die miljoenen mensen werk geven en – als het rood-groen-links zijn zin krijgt – via een asociale vermogens- en erfbelasting moeten onteigend worden” …

Ondertiteling, vertaling, geschreven tekst via icoontjes onderaan

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Wanneer we echte Vlaamsgezinden horen over het verloop van 11.juli dan klinkt er vaak pessimisme.  Hoe dikwijls beginnen we deze dag, in het morgendrood, met nieuwe hoop en eindigen deze dag met ontgoocheling…..  Redenen tot klagen over de mede-Vlamingen die totaal onverschillig zijn en voor het decennia-lange gezwets van overheden tijdens hun toespraken.  En nog erger, velen van onze politieke moralisten – religieus of atheïstisch – nemen de gelegenheid te baat om het zelfbewustzijn en nationalisme van de (weinige) Vlamingen op die dag ernstig te kapitelen…..

Al decennialang is mijn kerntaak de promotie van de uiterlijke kentekens van de Vlaamse strijd.  Ontstaan toen bij de “koerswending” van de VU deze  dingen niet meer belangrijk bleken.  Elke dag van mijn leven ben ik er mee bezig geweest…. en nu is er van uiterlijke kentekens van Vlaanderen zo goed als niets meer te merken.  Ik zal nog even een vergelijking trekken wat voor het officiële Vlaanderen belangrijk is:  de organisatie “Tomorrowland” in Boom, kreeg voor dit jaar 1.800.000 euro steun (het festival gaat dan nog niet door); we hebben in heel ons bestaan 0 euro subsidie gekregen (en moeten dat ook niet hebben).  Maar sinds we ook een webstek hebben, voor de verkoop van vlaggen, zelfklevers enz.  hebben we intussen al NUL bestellingen gekregen van dit officiële, ongeveer 50 procent van de bevolking vertegenwoordigende politiek Vlaams-nationalisme.

De vorige Cyclus ging over de tricolore waanzin.  Ik heb, Johan Sanctorum uitgezonderd, niet veel gelijkaardig verzet mogen opmerken.  Terwijl dit al bij al toch vrij omvangrijk belgicisme toch echt wel onwelvoeglijk is.  Tom Van Grieken in zijn interview in “de Zondag 4.7” vergist zich trouwens als hij zegt dat “voetbal” toch anders moet beoordeeld worden qua belgicisme.  Wat opvalt is, dat de meeste zogenaamde sportliefhebbers ook nu hun tricolore collaboratie-vlaggen laten hangen.

Elke dag van mijn bewust leven heb ik aan Vlaanderen gedacht.   En een veruit primordiale zaak is, dat volksbewuste Vlamingen zich zo ook zouden tonen in het dagelijkse leven.  Niet dus.  Ik ga al vele jaren op 11 juli de folders van IJzerwake (en andere) bussen (doorheen drie provincies) en op de meeste plaatsen is de bevlagging “om in tranen uit te barsten”.  Tot mijn grote plaatsvervangende schaamte zijn er zelfs dorpen waar helemaal geen enkele vlag uithangt (ik noem ze niet uit schroom).  Ik ijver volop opdat de Vlamingen een (fatsoenlijke) VL op hun wagen zouden hangen, een leeuwenwimpeltje aan hun fiets,  een leeuwenspeldje op hun jas:  NOPPES.    Hoe wilt u nu dat de Vlamingen op zelfrespect kunnen aanspraak maken als ze zelfs niet durven tonen dat ze Vlaming zijn??

Dit komt eigenlijk niet van “irgendwo”.  Dit bewijst ook dat er een effectieve, geniepige repressie rondwaart; waardoor bijna alle Vlamingen het tonen van hun eigenheid verbinden met welkdanige nadelen ook, door een belgicistische overheid.  Vandaag stond Bart De Wever fier op een foto met de organisator van de “Antwerp Pride”; hij maakte daarbij een strijdlustig teken; ik veronderstel dat hij de gender-revolutie steunt.  Antwerpen ken ik al mijn hele leven en de stad heeft nog nooit zo “belgisch” geoogd als tijdens het bewind van de telg De Wever, uit de langdurige Vlaamsnationale familie.  In beeld kwam ook het bekendste café van de Grote Markt, waar het stadhuisvolk aan huis is, met een Belgische vlag die heel de gevel bedekte.  De Vlaamsnationale strijders uit het hiernamaals roepen een weeklacht over dit soort volk uit…..   We gaan naar een Derde Val van Antwerpen, na deze in 1585  (Alexander Farnese) en deze van 1830-1831 (maarschalk Gérard van de Fransen).

Vlaanderen is meermaals het “Beieren” aan de Noordzee genoemd.   Het beschikt over enorme troeven…  een werkzame bevolking, historische steden, de mooiste vrouwen van de wereld….   Maar de overgrote meerderheid heeft niet het minste zelfrespect; dat zich uit door de keuze voor een maffia-achtige politieke bovenlaag.  Vandaag moeten we ook terugkomen op de corona-dreiging, die voor het schaapachtige Vlaanderen desastreus dreigt uit te komen.

Tijdens ons veelvuldig verblijf in Nederland konden we zelf vaststellen dat de mondmaskers, ook in handelszaken, verdwenen zijn.  Heel de horeca bloeit terug open.  Ook in Engeland staat dit volgende week op het programma.  Hier zorgen misdadigers zoals Frank Vandenbroucke en Marc Van Ranst ervoor dat deze en andere maatregelen nooit meer zullen afgeschaft worden….

Er is door ontelbare burgers in dit land verwoed gevochten om hun economie overeind te houden.  En dit is grotendeels gelukt ook.  Zoals de prognoses zijn, gaat de zogenaamde pandemie in de herfst terug losbarsten.  Dit zal twee kenmerken hebben: de gevaccineerden zullen veelvuldig slachtoffer zijn (van zgn. nieuwe varianten) en men zal de schuld aan de niet-gevaccineerden geven!   PM Johnson van Engeland heeft al verklaard dat men met belangrijke sterftecijfers zal moeten rekening houden vanaf het najaar.  De voornaamste redenen zijn dat quasi iedereen het officiële coronaverhaal gelooft, zich bijgevolg zich heeft laten vaccineren (onder lichte dwang) en de immuniteits- en DNA kenmerken van de mens zich blijvend veranderd hebben  (Deze tien dingen zullen gebeuren als de samenzweerders de schroef aandraaien – Dr.Vernon Coleman – frontnieuws.com).

Er loopt een sterke parallel tussen de schaapachtige reactie in Vlaanderen t.o.v. de coronaleugens en het totale gebrek aan volksfierheid  (uitgezonderd Viruswaanzin en enkele geïsoleerde Vlaamsnationalisten).   Alle partijen hebben hier het gebrek aan waarheidsbevinding getoond en in alle toonaarden gezwegen.  Neem een voorbeeld aan Forum voor Democratie in Nederland en de FPÖ in Oostenrijk!  Het is de taak van de voormannen uit de politieke Vlaamse Beweging tijdens de volgende catastrofale lockdowns ons volk en economie te behoeden voor de totale ineenstorting, “collapse” in neo-Nederlands!

Decennialang strijd ik al voor de Vlaamse eigenheid, d.m.v. het gebruik van de Vlaamse symbolen,  het gebruik van een beschaafde eenheidstaal, het verwerpen van een beschamende en vaak obscene cultuur in onze openbare media.  Dit is ook mede het Leitmotiv waarom ik, van voor de uitbraak van de coronaleugen, de strijd ben aangegaan tegen hetgeen ons volk tot slaven en zombies dreigt te maken.

Jos Wouters, Boom, 11 julitijd, 6.7.21

Nvdr: Videobeelden ter illustratie van het bovenstaande.

Neem nota van de verwijtende begeleiding door een verslaggever “… een ludieke actie van de VVB, na jarenlang het onveilig maken van menig wielerklassieker…”

Uit het Angeltjes-archief, een hulde aan de man die Vlaanderen leerde te vlaggen “je moet minder vergaderen en méér doen”: Huldebetoon van de Gulden Sinjoren voor Ivan Mertens: “Vlaanderen is zijn vaandeldrager kwijt…”

Cyclus

VERSOEPELINGEN TEN BEHOEVE VAN TRICOLOOR FESTIJN

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Ook bij vorige voetbaltoernooien was ik één van de weinigen, die stelling nam, tegen de belgicistische – opgeklopte – voetbalrage.  Naast het “verdriet” om het afnemen van onze grond- en vrijheidsrechten worden we ook weer geconfronteerd met expansief belgisch patriotisme.

We kunnen de gebruikelijke redenen benoemen: eerstens natuurlijk de inherente voetbalgekte (waar men dan niets anders achter zou zoeken) en tweedens het vorige malen ook aangehaalde onbetwistbare belgicisme van een groot deel van de bevolking.  Nu dient echter de aandacht gevestigd op het feit dat, verdacht ineens, heel wat versoepelingen mogelijk werden, die in deze voetbal-tijd pasten.  En de duidelijke focus dat een belangrijk deel van de bevolking, ondanks alle mens-vijandelijke maatregelen van dit regime toch weer voor hen staan te juichen!!!

Want vergis u niet: het beeld werd vrijgegeven van de regeringsploeg, vermomd als supporters van de Rode Duivels, vol tricolores en sommigen occulte handtekens makend.  Al wat in dit land aan de machtsuitoefening zit, vnl. de demonische krachten achter de schermen, poken deze loftuitingen voor België op.  Men moet dan ook vaststellen dat, gepaard aan de slaafse opvolging van de stilaan absurde corona-regels (bv. mondmaskers in openlucht, parken), we met een graad van idiotie bij de bevolking te maken hebben, die nauwelijks nog te overtreffen is.

In dit artikel wil ik het boek aanprijzen van de Vlaming Walter J. Baeyens, uitgegeven bij De Blauwe Tijger, Groningen:  “De Covid-19 Goelag”.  Hij haalt in dit boek gefundeerd en met vele verwijzingen (voetnoten) zijn stellingen aan, die we ook hier sinds maart 2020, telkens weer de wereld insturen.  Hij doet vele onthullingen, waaronder op blz. 158 : “tot deze groep van Young Global Leaders behoort ook Alexander De Croo, op dit moment, oktober 2020, premier van België……..  De Croo is trouwens een goede vriend van Gates”.  Men heeft in deze regering trouwens ook Frank Vandenbroucke binnengeloodst; een figuur die door zijn enorme politieke opspraak in het verleden, eigenlijk levenslang van een leidende functie in ’s lands bestuur uitgesloten zou moeten worden.  Deze Frank Vandenbroucke pleit nu, schijnbaar alleen, maar schijn bedriegt, voor het voortzetten van corona-dictatuur, zoals de mondmaskers.  Zoals ik in vorige “Cyclus” waarschuwde: we beleven nu een intermezzo, zodat ze na twee maanden met volle kracht weer kunnen verbieden.  Lees vooral : We gaan allesbehalve terug naar normaal”.

In de U.S. heeft een bekende medisch specialist, Dr. Buttar, ook nogmaals (met vele anderen) Bill Gates aangeduid als de “drijvende kracht” achter heel deze nep-pandemie, wat Michael Mannheimer vertaalt met : “US-Wissenschaftler beweist: Bill Gates ist der Drahtzieher des mörderischen Anschlags auf die Zivilisation in der Menschheitsgeshichte.  Corona war von Anfang an von ihm geplant”Kort vertaald: US-wetenschapper wijst Gates aan als de planner van de meest moorddadige aanslag op onze beschaving in de geschiedenis der mensheid.  Dat we met een bevolking zitten in ons land, die nog zeker voor drie-vierde  de leugens van de media gelooft, en er naar handelt, is tragisch.

Men heeft het lichaam van Jürgen Conings “gevonden”.  De kranten krijsen wild in het rond over de vloed van samenzweringstheorieën.  Mogelijk werd Jürgen Conings van aanvang aan gemanipuleerd door de geheime diensten , die bijna in elk land, een spoor van wandaden toedekken.  Noteer dat, als oefening, het nieuwe pan-Europees “leger-eskadron” uitgeprobeerd werd; deze zijn in het kader van de Illuminati ideeën opgevat, om opstandigheid op de meest professionele manier te verhinderen.  Hoeveel kans is er dat die “drijfjacht” van toen toch al succes had?  Want vergis u niet: de toelating van de betoging in Mechelen (13.6) was maar een afleidingsmanoeuver.  Ik nam niet deel (nam aan alle grote betogingen vroeger deel in de Voer, Schaarbeek, de taalgrens), omdat men moest schikken naar de muilkorven-plicht.  Noteer dat velen, geïntimideerd door het speciale sfeertje van “home-town” Mechelen toch niet deelnamen.

Ik bevind me, net als ettelijke decennia daarvoor, in de spits van de Vlaamse beweging.  Tot mijn verbijstering snapt het grootste deel van de actieven, niet welke het “dodelijke” gevaar is van deze uitrol van een digitale, controlerende dictatuur.  Over een aantal vrijheidsberovingen, die ook voor Nederland, permanent dreigen te zijn, hoor ik hen NIET.  De Vlaamse Beweging, de partijen incluis, moeten de onvoorwaardelijke beëindiging van de mondmaskerplicht, het opheffen van het verbod op vergaderen en manifesteren eisen en de onaantastbaarheid van zowel de woning als het lichaam (vaccinatiedwang) als niet te onderhandelen benoemen.

Het tricoloor tijdperk is vooral een oefening om de staatsburgers nog meer als slachtvee te kunnen klasseren.  Hoe kunnen de Vlamingen daarover in alle talen zwijgen, als het gaat om een staat, die ons al van bij de aanvang als tweederangsburgers behandelt?  Dit ziet men best aan onze situatie in Brussel en aan de taalgrens.  Iemand die ronduit zijn sympathie voor België, zelfs via het voetbal toont, kiest naar mijn opvatting tegen de belangen van de Vlamingen.

Ook al zou ik maar de stem van “de roepende in de woestijn” zijn, zeer kortelings zal de schrikbarende waarheid des te duidelijker worden.  In de latere herfst zal ons verzet duidelijk moeten geklonken hebben, want zwijgen is geen optie!  Men plant nu in het E.P. de goedkeuring van een “voorstel van vrouwenrechten”, waar abortus tot gevorderd tijdstip als een “mensenrecht” zou betiteld worden.  Alle Vlaamse partijen, behalve het Vlaams Belang, willen dit duivels voorstel goedkeuren!  (Matic rapport: www.europarl.europa.eu/document/A-9-2021-0169_NL.pdf).

Jos Wouters, Boom, Zomerzonnewende, 21 juni 2021

Geuzenlied

Duyse Florimond Van -

Volgens Florimond van Duyses “Het oude Nederlandsche Lied” moest dit geuzenlied in 1566 ontstaan zijn en werd het voor het eerst gepubliceerd in “een nieu Geusen liedboek” in 1581. Het lied zou geschreven zijn door ‘E.H.’ Arent Dirckszoon Vos, naar volgend citaat: “Tghene hier nae volghet en is noyt in eenighe Liedtboecken ghedruckt gheweest. – Een Liedeken gemaect by M. Arent Dircxz. Vos / in zijn leven Pastoor inde Lier / ende soude wel voor in desen boeck behooren ghestelt gheweest te hebben: Op de wijse”

Lang heeft Vos niet kunnen genieten van zijn lied. In 1570 werd hij te ‘s-Gravenhage op de brandstapel gezet als straf voor het deelnemen aan de Beeldenstorm in zijn Lierse kerk en het roven van kerkzilver. Triest detail is dat een van de verzwarende omstandigheden in het dossier het bezit van een “opruiende liedtekst” was, vermoedelijk dit lied.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_oude_Nederlandsche_lied

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

ACHTERDOCHT IS AAN DE ORDE

Na 14 maanden maatregelen tegen de vrijheid en de grondwetten, onder het mom van een pandemie, gaat men “versoepelen”.  Maar de opmerking vooraf is dat de opposanten tegen de corona-maatregelen blijvend als tegenstander van het “Belgisch” regime worden gekenmerkt.  Dus, als men de maatregelen van het Overlegcomité FOD niet aanvaardt, wordt men ook als een staatsvijand beschouwd.  Daarom acht ik het bv. waarschijnlijk dat mijn telefoon en andere digitale apparaten door de staatsdiensten gevolgd worden.

Aan al deze werknemers van de maffia-staat Belgie kan ik, ter verkorting van mijn artikel, de reacties van Graaf de St.Germain, op 30.5.21 op het artikel “Gedachten in gedichten” twee delen, aanbevelen.  Daar hoef ik niets aan toe te voegen.  Eveneens aan de trollen beveel ik de reactie van Paul aan, die alle vragen stelt die een vaccin-weigeraar aan de corrupte dwanginstanties kan stellen.

De voorbije dagen werd er veel gedebatteerd over de vrijheid van meningsuiting.  Aanleiding is het ontwerp van Vincent Van Quickenborne, om zogenaamde haatspraak aan een andere rechtbank toe te vertrouwen (weg bij Assisen, met een strikt vervolgingsbeleid).   Het siert de N-VA met Peter De Roover, dat ze daar dwars gaan voorliggen.  Maar de talrijke artikels, die hier rond in allerlei fora verschijnen, verdoezelen de ware aard van de gehele constructie.

Het gaat in wezen niet enkel om “haatspraak”, niet enkel om de bestrijding van corona-sceptici, niet enkel om sympathisanten van Jürgen Conings, niet om de spandoek van de Voorposters.  De opbouw naar een perfect Belgisch loge-concept was al zeer lang in voorbereiding.  Gedurende meer dan tien jaren, destijds nog in het Nationalistisch Verbond, waarschuwde ik voor de repressie die er zat aan te komen.  De eindbedoeling is de totale vernietiging van elk zelfrespect, elk volksbesef, elke verworvenheid die in de loop van 100 jaar Vlaamse Beweging is bereikt.  Als de oppositie-krachten niet werkelijk een strijdmethode ontwerpen en de Vlaamse bevolking zonder taboe benaderen, zie ik het zwart in.

Het is geen toeval dat exact Alexander De Croo tot eerste minister is benoemd en nu voluit zijn strijd tot vernietiging van de Vlaamse levenskracht voert.  Heeft u de verschillende filmpjes met zijn “lichaamstaal” al gezien, wanneer hij met iets, resp. iemand, Vlaams wordt geconfronteerd?  Alsof de duivel die met wijwater wordt besprenkeld!  De Open VLD is al sinds het ontstaan van België de voornaamste belgicistische kracht  (later samen met Groen) en men ziet aan bv. de woede-uitbarstingen van een Patrick Dewael dat ze elk zelfstandig averechts denken haten als de pest.  In de lijn van de bijdragen van Graaf de St.Germain moet ik zeggen dat het echte beleid niet voor onze ogen wordt bepaald, maar in nauwe samenspraak met de occulte/satanische machten achter de schermen, op een heel ander dan een louter het Belgisch niveau.

Deze dreiging geldt trouwens niet enkel voor dit land; in de meeste wereldlanden heersen de links-liberale pionnen van de Nieuwe Wereld Orde.  Eén van hun grote objectieven is het uitdunnen van de rangen van de wereldbevolking.  Lees daartoe: Ehemaliger Senior Economist v.d. Weltbank :  Die N.Y.T. bereitet uns auf einen massiven Bevölkerungsrückgang vor.    En verder nog: Vaccine murders are passed off as Covid.   De grootste schok, wat velen nog steeds niet kunnen geloven, is dat de links-liberalen  (zie o.a. VVD in Nederland en O-VLD in België) eigenlijk een puur communistisch-goelagiaanse agenda aan het uitvoeren zijn.   Als ik het geluk – en Gods zegen –  heb voor hierna nog volgende artikels, zal ik het thema “bevrijdende verkiezingen” behandelen in de toekomst.

Barbara Pas heeft het ook begrepen: “Vlaamse mening wordt verboden”.  De achterdocht moet vooral uitgaan naar de zgn. versoepelingen, die inhoudelijk door onevenwichtigen zijn ontworpen. Vanaf 9. juni zal men weer mogen knuffelen, maar de mondkapjesplicht wordt niet opgeheven (zal blijvend zijn, vrees ik);  de cafés restaurants mogen weer bezocht worden, maar men is met de uitrol van een volkomen onwettelijk (Europees/Belgisch) vaccinatie-paspoort bezig;  mensen die gevaccineerd zijn zullen thuis (!!!!!!!!) heel wat meer vrijheden hebben (t.o.v. niet gevaccineerden).  Hoe gaat men dat controleren? Elke dag: xxx aantal keren huisvredebreuk?

Daarom schrijf ik, conform mijn titel, dat de hernieuwde afbreuk van het “oude normaal” wel vlug na de zomer terug zichtbaar zal worden.  Daartoe plegen we verzet en moet dit steeds massaler worden!  Let goed op wat er gebeurt in de landen van het vroegere Commonwealth, met name vooral in Australië**, Canada, maar ook de V.K.: een hoge graad aan een absolute controle-maatschappij en afwezigheid van enige vrijheid.   Het zijn dan ook de landen waar de Freemasonry*  stevig gevestigd is.  Lees hiervoor : “Weinig verschil tussen leven in de Gazastrook en Melbourne (Australië)”.

Samengevat mijn mening: de tijdelijke chaotische versoepelingen zijn een bedrog en zullen zeer waarschijnlijk in de latere herfst door een nieuw lock-down offensief gevolgd worden.  Lees hiervoor : “Covid Relaxation is a Trick”  Gary D. Barnett.

Het oude normaal lijkt voorgoed voorbij:  beluister toch nog eens het lied van de jarige Bob Dylan : “I’m go walking my Freedom Highway” en “This land is my Land”.    Waar is de tijd dat de generaties van toen Woodstock, (3 Days of Peace and Music) konden beleven?

Voor allen, die beter zouden moeten weten, we gaan voor niet minder dan het Oude Normaal.

We zullen moeten gaan voor de redding van een basis-Vlaams authentiek volkspotentieel, en ons voorbereiden op de redding van die Vlamingen/Nederlanders, die nog gered willen worden.

Jos Wouters, Boom, 1.6.2021

** Australië:

Mededeling aan wie het aanbelangt

Luc Vermeulen

2u  · De twee aangekondigde Voorpostacties die van nu zondag 30 mei te Brussel en die van 6 juni te Gent gaan niet door. Dit om ons volledig te kunnen concentreren op de voorbereiding en organisatie van de grote betoging op 13 juni te Mechelen.

De 4 van Mechelen gaan uiteraard in beroep tegen het vonnis.

Onze juridische strijd en de strijd voor het recht om onze mening vrij te uiten kan men financieel ondersteunen via het rekeningnummer van vzw Voorpost:BE20 9796 5418 2856 met vermelding proces Mechelen.

Gedachten in gedichten

Galgelied

Er stonden drie galgen op ’t galgeveld,
De kraaien hebben het voortverteld.

En stom blauwden winterse bossen rondom,
Zij kaatsten ’t gekrijs van de kraaien weerom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie mannen moesten opgeknoopt.

Drie rechters lazen het vonnis voor;
De bossen bauwden het na in koor.

Eén had in eigen macht geloofd,
Hij moest het bekopen met zijn hoofd.

Eén had gehoopt op een nieuwe tijd,
Dat was voor het heden een scherp verwijt.

Eén had de waarheid te zeer bemind,
Daarvoor ging hij bengelen hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: haat is haat!

De kring van het volk werd enger en enger,
’t Gelaat van de rechters werd strenger en strenger…

Maar toen de koord in de hoogte ging,
In elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
Drie rechters werden opgeknoopt.

Eén had zijn eigen volk verraden,
Eén had zijn geldkist volgeladen,

Eén had de macht om haarzelf bemind,
Drie rechters bengelden hoog in de wind.

De kraaien krijsten: kwaad is kwaad!
De bossen echoden: inderdaad!

Karel Vertommen (1907-1991)
uit: Brood (1939)

“Procureur Philippe Van Ingelgem. “De vrijheid van meningsuiting zoals ze in onze grondwet staat, is aan enkele wettelijke restricties onderworpen. Zo mag ze niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien is de wetgever sinds 1831 geëvolueerd en worden nu ook proactieve daden gesteld om strafbare feiten te voorkomen en niet enkel te ‘genezen’ wanneer het te laat is.”

Image