Iedereen geslaagd…

Sinds onze kleinzoon in het lager onderwijs zijn broek verslijt, volgen we min of meer de het reilen en zeilen van zijn school en de te verwachten prestaties. Met onder’wijs’ heeft dit niet veel meer te maken. Als pingpongballetjes komen er plotseling kinderen met een internationale geschiedenis bij of verdwijnen weer. Taalkennis: ongeveer op vriestemperatuur. En dat telt vanzelfsprekend voor quasi alle vakken. Meestal valt die kinderen niets te verwijten. Het zijn hun ouders die hen meegesleurd hebben in een landverhuizersverhaal, waardoor ze plotseling opduiken en even plotseling verdwijnen. Of ze tijdens die maanden als medeleerling in de klas van onze kleinzoon iets opgestoken hebben? Veel zal het niet zijn. Bij praktisch alle lessen worden ze uit de klas gehaald om apart bijgespijkerd te worden. Zelfs de turnles is een probleem omdat deze met alle leerlingen, meisjes en jongens, gegeven wordt. En als ze in de klas moeten, resp. mogen blijven, worden ze verondersteld zich “nuttig bezig te houden”, of beter gezegd: zich nuttig bezig te laten houden door bv. op de computer spelletjes te laten spelen onder begeleiding van een leerling die zijn/haar taak al af of de les onder de knie heeft.

Twee van hen kwamen terug naar school op 1 september. Waarschijnlijk zullen hun ouders in het land b mogen blijven of vinden ze geen lucratiever sociaal systeem ergens in een buurland. Dat de coronamaatregelen van vorig schooljaar hen niet goed bekomen zijn, mag duidelijk wezen. Eén van hen is intussen de karige kennis van de Nederlandse taal zo goed als verleerd. En toch… en toch… mogen zij vlot overgaan naar het volgende leerjaar. Om weer van vooraf aan te beginnen. En binnenkort komen er nog twee jackpotkinderen bij, wist onze kleinzoon te vertellen. Ook hier in de Kempen: een klas met 20 kinderen waarvan 1/5 onze taal niet begrijpt en de reguliere lessen niet kan volgen. Zij moeten bijgevolg privéles krijgen. Het is derhalve niet moeilijk te begrijpen dat er leerkrachtentekort is. Het is dweilen met de kraan open.

In het middelbaar is het fenomeen “iedereen geslaagd” overduidelijk met tot drie keer minder zittenblijvers in vergelijking met vorige jaren; er werden amper C-attesten uitgedeeld door de coronacrisis… “Het voordeel van de twijfel”, noemt men dat. Twijfel??? Of gewoon angst voor de reactie der ouders van de zgn. “kwetsbare kinderen”? Angst voor beschuldigingen van racisme, discriminatie….

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the classroom

Onderwijsminister Ben Weyts weigert de olifant in het klaslokaal te zien: “Corona is schadelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs…” Dat het coronavirus pas in februari hier opdook, zal hem wellicht ontgaan zijn. Dat een ander virus – waarvoor een vaccin geen doeltreffend bestrijdingsmiddel is – het onderwijspeil compleet onderuit haalt is een zorg die niet door een maatregel van de Veiligheidsraad zal opgelost worden.

We verwijzen i.d.v. naar het Manifest van Pro Flandria “Het onderpresterend onderwijs? De belangrijkste oorzaken voor de actuele problemen” van Kurt Moons en Jan Boons. Bij de inleiding lezen we:

“Het Vlaamse onderwijs zit in het slop. Wie de eerste maanden van 2019 een krant opensloeg kon er niet naast kijken. Er bestaan ontzettend veel cijfers overde benarde situatie vanuit elke invalshoek (PISA, TIMMS en PIRLS, …) en die cijfers duiken allerminst voor het eerst op, maar circuleren al gedurende ruim een decennium.”

We citeren enkele stukjes:

“… Ten eerste wordt expliciet opgelegd om maatschappelijke kennis, waaraan het de jongeren soms ontbreekt wegens te beperkte opvoeding thuis, via de school bij te brengen. Het gaat dan onder meer om het theoretisch rijbewijs, leren omgaan met geld, politiek bewustzijn, algemene beleefdheid en ‘respect’, samenleven met ‘verschillen’. Dit is opvoeding, geen kennis, en hoort in de eerste plaats thuis in het gezin en pas daarna op school, waar het nu te veel kostbaar volume inneemt ten koste van de basisvakken.
Ten tweede zijn er tal van maatschappelijke problemen waarvoor het onderwijs ingeschakeld wordt om ze te helpen oplossen, zoals bijvoorbeeld armoede thuis (de school voorziet in een actieplan, in maaltijden, in ‘gesprekken’, in eigen financiële input bovenop de maximumfactuur). Bij “radicalisering” wordt de school bijvoorbeeld het voornaamste instrument voor vroegtijdige detectie, maar vooral ook om die problematiek aan te pakken door meer en dieper de geneugten van de democratie onder de aandacht van die risicojongeren te brengen. Segregatie in de maatschappij wordt aangepakt door quota op te leggen aan scholen voor hun leerlingenpopulatie. Stuk voor stuk maatschappelijke problemen waar het onderwijs in een oplossende rol gewrongen wordt die het op dat terrein niet zou mogen hebben. Bovendien gaat ook dit allemaal opnieuw ten koste van de broodnodige schaarse middelen als tijd, geld en mankracht en leidt het opnieuw af van haar kerntaak: de kennisoverdracht.
Op het derde en laatste niveau is het onderwijsveld een zuivere speelbal van de politieke grillen. De Belgische begroting ontspoort en financiële krapte dwingt tot hervorming op Vlaams niveau in het onderwijs. Ook op zuiver ideologisch vlak is het onderwijs de dienstmaagd om ideeën te verwezenlijken, in de eerste plaats het dogma van de “gelijkheid”, vertaald als de “afspiegeling van de maatschappij” en “radicale inclusie”. De inschrijvingsdecreten, de herfinanciering, de grote herstructureringen, zowel van scholen als in de graadstructuur, de nieuwe eindtermen, … staan allemaal in het teken van deze
politieke onderwijsvreemde idealen. Dit zijn geen ‘oplossingen’ voor problemen waar het onderwijs de overheid om hulp vraagt, integendeel, dit zijn blind van bovenaf opgelegde maatregelen die politiek mooi verpakt worden maar de scholen hinderen en dus afbreuk doen aan de kwaliteit van onderwijs.
Jammer genoeg moeten we tot volgende conclusie komen: De overheid heeft zich over een periode van 20 jaar ontpopt van facilitator van onderwijs tot rem op kwalitatief onderwijs…

.. Vorig jaar trad de nieuwe inspectie, modieus “2.0”gedoopt, in werking. Op papier heeft de inspectie een bocht gemaakt, door “niet repressief” en als “een coach” te werk te gaan. In realiteit blijft ze onverminderd de scholen zeggen wat ze wel en niet mogen doen in alle blindheid voor de niveaudaling.
Het is schrijnend dat de nieuwe inspectie bijvoorbeeld een leerkracht Frans in een derde graad ASO Moderne Talen verbiedt om een dictée te geven of een vertaling te laten doen. Het is een schuldig verzuim van de overheid om de inspectie niet terug te dringen tot het domein van haar bevoegdheden en de inspectie alsnog te dwingen om zich op de sterke output te concentreren…

Dit document van Pro Flandria beschrijft de spreekwoordelijke olifant in de kamer, resp. de scholen, in de samenleving. Dé olifant die men niet màg waarnemen, niet met de vinger mag nawijzen… op straffe van… Dé olifant die een zelfde status heeft als de heilige koe der Indiërs.

Bekijk even deze reportages: ook hier wordt de onderliggende reden van de stijgende werkdruk en de daling van het onderwijsniveau niet genoemd (… het zijn dan ook reportages van de nullenzender):

Berlijn, de verloren stad (13)

In de hoofdstad van Merkelland werd een verbod op zwartrijders uitgevaardigd. Nou en? Het was en is toch altijd nog verboden zwart te rijden… Zeker. Al besluipt je op de Antwerpse tram een donkerbruin vermoeden dat minstens de helft zwart rijdt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de woordkeuze.

Schwarzfahren will gelernt sein - Ausgabe 368

Een groene Orwellsenator (stadstaten hebben senatoren in Duitsland. Bij ons – in de eveneens verloren stad, Brussel, hebben ze “ministers”), verantwoordelijk voor de “Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung“ (Gewestbureau voor de gelijke behandeling tegen discriminatie) heeft een advies uitgevaardigd – een wetsontwerp -, dat met donder- en blikseminslagen moet gewettigd worden, waarbij de Berlijnse overheid, lees ambtenarij, m.a.w. de politie of andere gemachtigde ambtenaren die overtredingen vaststellen, niet meer de begrippen “zwartrijder”, “buitenlander”, of “asielaanvrager” mogen gebruiken omdat ze – u raadt het – discriminerend zouden overkomen. Dit staat allemaal vermeld in het ontwerp-bevel voor “Mitarbeitende der Berliner Verwaltung zum diversitysensiblen Sprachgebrauch“ (Medewerkenden van de Berlijnse overheid voor diversiteitsgevoelig taalgebruik” van de heer Dirk Behrendt, justitiesenator, die Göthes taal door de muggenzeef der politiek-correcte weg-met-ons dictatuur wil halen. Zo mogen bv. woorden als “Mitarbeiter“, “Radfahrer” en “Fußgänger” (medewerker, fietser, voetganger) liefst niet meer gebruikt worden en dienen te vervangen door “Radfahrende“, “Zu Fuß Gehende“, in het Nederlands klinkt het even onzinnig medewerkende“, “fietsrijdende” en “te voet gaande“… Snapt u de nuance? Ze klinken te exclusief mannelijk.

Schwarzfahrer” wordt in het rood-rood-groene Berlijn hertaald naar “rijden zonder geldig ticket”. “Asylbewerber“, Ned. “asielaanvrager“, moet geweerd worden omdat dit misleidend zou kunnen overkomen. Tenslotte is asiel een basisrecht van iedereen. Moet vervangen worden door “asielzoeker” of “beschermingsrechthebbende“. En “Ausländer” (buitenlander, vreemdeling) moet wijken voor “mensen zonder Duitse nationaliteit” en/of “mensen met een internationale geschiedenis.”

Kunt u zich bv. dit persbericht voorstellen?

“De afgekeurde beschermingsrechthebbende met een internationale geschiedenis trok tijdens een rit zonder een geldig vervoerbewijs een verboden bestekstuk en stak wegens diversiteitsgevoelige redenen een mens met Duitse nationaliteit neer omdat ze hem tot in het diepste van ziel gekwetst had door haar rit opvallend-uitdagend te betalen.”

Macht Merkel unsere Heimat zur Deutschen Denunzianten Republik DDR?

De man heeft nogal wat totalitaire trekjes die aan de voormalige DDR herinneren. Recent heeft hij een meldsysteem voor het personeel in de zes Berlijnse gevangenissen in het leven geroepen, waarbij deze verplicht worden “democratievijandige tendensen” te melden. Spionage en verklikking hoort nu dus ook tot hun taakbeschrijving. En die gaat ver: zelfs als de zgn. “voorvallen” geen reden tot een disciplinaire of strafrechtelijke terechtwijzing geven, dan nog wil de heer senator Behrendt dat dergelijke vermoedens sofort aan hem gemeld worden. Jawohl! Nochtans heeft de neo-stasi senator het “anschwärzen” – het zwart maken – ook op de verboden woordenlijst gezet.

“Democratievijandig”… Wil er iemand in Berlijn de heer Behrendt als dusdanig melden bij de “Landesstelle” van de heer Behrendt? Waarbij u wel moet weten dat u hem hiermee niet zwart maakt, maar wel volgens zijn eigen voorschriften “verklikt”.

Onze redactie vraagt zich af hoe het zit met “Schwarzarbeit”. Of voelt zich niemand met een geprononceerd-gepigmenteerde huidskleur zich hierdoor aangesproken?

Warum Berliner Landesbedienstete nicht mehr „Schwarzfahrer“ sagen dürfen

BLM-tuig in actie

Los Angeles Offers $100,000 Reward in Ambush Shooting of Deputies – The  Patriots Report

Los Angeles: Twee agenten zitten in hun politiewagen. Ze zijn ingeschakeld bij de veiligheid van het treinvervoer. Er waren geen rellen, geen provocatie… niets. Een man duikt plots op en vuurt, zonder waarschuwing, verschillende kogels af in de wagen. Bij het ziekenhuis, waar de gekwetste agenten binnen gebracht werden, klinken vervolgens kreten van BLM-aanhangers: “Ik hoop dat ze sterven!”.

Het gaat om twee jonge agenten: een 31-jarige moeder van een zoontje van 6 en haar collega van 24. Naar verluidt is de dader niet blank…

Trump wil snelrecht: de doodstraf. Er wordt een beloning van $ 100.000,- uitgeloofd voor inlichtingen die tot de arrestatie en veroordeling van de moordenaar leiden.

Het volledige verslag vindt u hier.

Zelfs het stadsbeeld moet gekleurd worden

Calgary: Save Driediger's "Giving Wings to the Dream" mural — Everyday  Tourist

De medium-gepigmenteerde burgemeester van Calgary, Canada, Naheed Nenshi, wil dat deze muurschildering “Giving wings to the hope”, een teken van hoop, overschilderd wordt door BLM propaganda. Logisch, toch… zelfs al zijn de reikende handen multigekleurd… wat moet die witte duif daar? Trouwens, waarom wordt een vredesduif telkens in het wit voorgesteld? Zijn getinte duiven soms niet evenwaardig of oorlogszuchtig? .. Het stadsbestuur wil 120.000 Can. dollar betalen aan de BLM-vrijwilligers die hun “strijd” met borstel en verf willen uiten…

Naheed Nenshi werd in 2015 nog verkozen tot beste burgemeester ter wereld. We hebben zo het gevoel dat “de-beste-burgemeester-der-Maneblussers-en-streekgenoten” steken laat vallen. Wat let hem op als Vlaams importminister een subsidie uit te loven voor een BLM-fresco op de maagdelijke muren van de Nekkerpool?

Zet ‘m op, Theo!

Duim omhoog symbool voor sociaal netwerk - Download Free Vectors, Vector  Bestanden, Ontwerpen Templates

Zó kan het dus ook… al moet er wel meer dan één celdeling na het samenkomen der gameten hebben plaats gevonden, wil je het naar waarde kunnen schatten!

Het gaat niet om kleur of ras. Het zijn foute mensen. Foute zwarten en foute blanken. Er zitten ook blanke mensen tussen de demonstranten van BLM.

Het zijn aandachtstrekkers, hypocrieten en, was de media er niet geweest, een groep waar niemand al te veel aandacht aan zou besteden.

Maar we hebben nu eenmaal onze fakemedia en dus komt het wereldwijd onder de aandacht. Slavernijverleden? Daar hebben blanken meer last van gehad! Geweld tegen zwarten? De genocide op blanken in Zuid Afrika die nog steeds voortduurt, is NOG NOOIT besproken door de media. Plaasmoorde? Ze weten niet eens wat het inhoudt. (…)

Vooraleer de poco hamer toeslaat…

🤐 Popular - Zipper-Mouth Face

Alle verwijzingen naar zigeuners moeten in de toekomst geweerd worden. Dàt zal u zonder enige twijfel al vernomen hebben. U zal dus geen zigeunersalade, geen zigeunersaus, geen zigeunerschnitzel onder die benaming meer kunnen bestellen of kopen. Of er nog zigeunerbloeses of -rokken mogen verkocht worden is onduidelijk. Eigenlijk snappen we de achterliggende redenering – discriminatie, in het slecht daglicht stellen van een groep – niet. Wij lusten de “zigeuner”gerechten, wij houden van de waaiende rokken, de vrouwelijke bloeses. Niets mis mee, toch? Ook in de muziekwereld wordt de ban van het woord “zigeuner” een probleem. Tal van schlagers, operettes en zwaardere muziekstukken vermelden, bewieroken zelfs, deze minderheid, die vooral berucht is voor haar vingervlugheid. Wat gaan ze nu doen? De liederen bannen op YT, de teksten herschrijven?

Geniet dus nog snel vooraleer liedjes zoals deze hieronder verdwijnen en/of “hertaald” worden zoals dat heet:

En dit lied herbergt zelfs twee verboden woorden, een dubbele belediging… “Du schwarzer Zigeuner”… en zeggen dat wij dit van het begin tot het einde konden (… zelfs nu nog) meezingen. Ach… wat waren we toen onbewust van de impact die we veroorzaakten op het zigeunergemoed.

Alle gekheid op een stokje: de laatste zin van het lied is treffend… “Spiel mir was vor, denn ich will vergessen heut’, was ich verlor…” Naar muziek luisteren om even te kunnen vergeten wat we verloren hebben en wat we nooit meer zullen kunnen terugvinden.

Onze redactie publiceerde in de loop der jaren verschillende artikels over zigeuners en hun capriolen, o.a. in Duitsland, in Gent, in Nederland, Spanje… (Google: Golfbrekers zigeuners) Zoals bv. deze onderstaande, waarbij een groot aantal der ingesloten afbeeldingen en video’s intussen gecensureerd werden. Maar dat zijn we inmiddels gewoon geworden. Het verschil met pakweg enkele jaren geleden is dat het nu veel sneller en veel frequenter gebeurt. Als het te dikwijls aangeklikt, bekeken, wordt, dan wordt het verwijderd… “voor uw eigen goe”, zegt men in Antwerpen.

Loontje komt om zijn boontje

Free Smiley Face Clipart - Graphics | Free smiley faces, Smiley, Animated  smiley faces

Eerst vernielen en beroven ze winkels. Steken de boel in brand. Tot een BLM-lieverdje zelf het slachtoffer wordt… nadat hij samen met andere schoelies deze verwensingen tijdens het gooien met molotovcocktails naar de politie geschreeuwd had: ‘pigs in blanket, fry ‘em like bacon’ – de politie worden “varkens in uniform genoemd die zoals spek moeten gebakken worden”.

De commentaren onder de video zijn hilarisch. Bv. “hij heeft eindelijk zijn zwart kleurtje” “de politie, die ze haten, hebben hem gered”“zo geraken vreedzame burgers in vuur en vlam”“fossiele brandstoffen doen vreedzame betoger pijn”“ik hoop dat zijn schoenen gestolen Nikes zijn”… enz…

Geweldloze interventie…

… bij wegblokkade van blanke BLM-sympatisanten

In minder dan een minuut gaan ze opzij, de blanke weg-met-ons betogers, die het leven van extreem-gepigmenteerden o-zo-belangrijk vinden. Even de motor laten huilen, een beetje dichterbij…

Best wel grappig. Een stem klaagt het motorlawaai aan “a noise violation”… terwijl het hysterische vrouwengegil de motoren overtreft…

Hoeveel “laatste dictators” zijn er?

Is het u ook opgevallen hoe we door de media klaargestoomd worden voor een westerse “beïnvloeding” van Wit-Rusland volgens het model “Oekraïne”? In alle berichtgevingen wordt bij het vermelden van president Loekasjenko er de gratuite beschrijving “de laatste dictator van Europa” bijgevoegd.

Ver van te willen beweren dat hij een doetje is – integendeel zelfs – moet ons toch van het hart dat men met twee maten en gewichten meet. Is men in het westen bekommerd om het democratische gehalte van Wit-Rusland? Of probeert men het land van Rusland te vervreemden, een opstand aan te moedigen, te sturen, de NAVO uit te breiden? We hebben gezien wat het resultaat was in Oekraïne. Alleen de wapenindustrie en de oligarchen zijn er beter van geworden.

Niet elk voormalig USSR-land krijgt dezelfde aandacht; het lijkt wel alsof een gemeenschappelijke grens met Rusland de maatstaf is voor de westerse drang de zgn. democratie uit te dragen. Over Montenegro rept men met geen woord. Ook al worden bisschoppen, priesters en gelovigen gearresteerd. Kan niet. Mag niet: immers… Montenegro is sinds 2010 kandidaat EU-lid en sinds 2017 lid van de NAVO.

Daar waar in Wit-Rusland geloofsvrijheid geen probleem vormt, is de huidige president van Montenegro een andere mening toegedaan. Hij heeft de Servische Orthodoxe Kerk tot mikpunt genomen, wil kerken en kloosters onteigenen, tot eigendom van de staat verklaren “om de Servische en Russische invloed te weren”. En – om de beschuldiging van christenendiscriminatie te weerleggen – een eigen Montenegrijnse kerk steunen. Nochtans is ruim 70% van de bevolking Servisch-Orthodox-gelovig.

Dit gezegd zijnde – u dacht toch niet dat het land b het énige land was met een ingewikkelde geschiedenis en een quasi onmogelijke staatsstructuur? – bij het pas in 2006 internationaal erkende Montenegro, moet u toch ook even een stap terug zetten in het verleden eer u er enige kijk op hebt.

Wikipedia: “De Montenegrijnen staan qua geschiedenis, taal en religie dicht bij de Serviërs. Het verschil is dat Montenegro onafhankelijk bleef in de tijd dat Servië tot het Ottomaanse Rijk behoorde en de Montenegrijnen een eigen Kerk voor 1918 hadden genaamd Montenegrijns-Orthodoxe Kerk (Crnogorska Pravoslavna Crkva). De Serviërs hebben hun eigen Kerk de Servisch-Orthodoxe Kerk (Srpska Pravoslavna Crkva). Tegenwoordig zijn er veel Montenegrijnen die zichzelf als Serviër beschouwen (de politieke Serviërs) omdat ze tegen de onafhankelijkheid van Montenegro zijn. Deze personen identificeren zichzelf ook als de Montenegrijnse Serviërs (Crnogorski Srbi).

75,77% van de bevolking is christelijk (ongeveer 72,07% Servisch/Montenegrijns-orthodox en 3,44% katholiek).[1][2] Moslims maken 19,11% uit van de bevolking. Hiertoe behoren de etnisch Albanese minderheid, die vooral langs de grens met Albanië woont, en de Bosniakken en andere Slavische moslims (samen ook met de nationaliteit ‘Moslim‘ aangeduid) in Sandzak.

In Montenegro is er ook de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Servisch-orthodoxe Kerk bestaat in Montenegro sinds 1918. Hiervoor was dit de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Montenegrijnse Kerk werd door het regime van koning Aleksandar Karadjordjevic van het koninkrijk Joegoslavië opgeschort en pas na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 werd deze weer door de Montenegrijnen volgens oude traditie hersteld met Metropoliet Antonije Abramovic als leider.[9]Deze kerk is niet canoniek en wordt daarom niet erkend door de andere orthodoxe kerken.

M.a.w. De oorspronkelijke reden voor het ontstaan van de Montenegrijnse-Orthodoxe Kerk, de scheuring van de Servisch-Orthodoxe Kerk, was dat de geloofsbroeders bezet waren door de Ottomanen, die – zoals bekend – niet zo begripvol waren voor het christelijke geloof en de belijders. Zelfs Metropoliet Antonije Abramovic (overleden 1996) op de vraag of er verschillen bestaan wat betreft geloof of liturgie tussen de orthodoxe kerken, heel verbaasd: ,,Nee, natuurlijk niet. Maar daar gaat het ook niet om. Zonder kerk geen staat, zonder kerk geen volk. Dit is Montenegro, de kerk van een andere natie heeft hier niets te zoeken.”, het inspirerende voorbeeld van schisma-gangmaker en ervaringsdeskundige in Oekraïne, Mykhailo Antonovych Denysenko, indachtig.

Als we deze gedachtengang volgen, dan zou de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk slechts bestaansrecht hebben in Italië, in Rome, in Vaticaanstad. En de islam in Mekka of Medina – daar kan men ook nog over redetwisten.

En dan wordt in het door het westen omarmde Montenegro (… wat trouwens een prachtig-mooi landje is…) een zelfverklaarde atheïstische president verkozen, Milo Đukanović, die eerder al een termijn als president en vier periodes als premier had opzitten. Heeft hier iemand mogelijke verkiezingsfraude vermoed?

Dàt echter wordt in de westerse media pas opgemerkt en aangeklaagd als het om staatsleiders gaat die niét de westerse goedkeuring genieten. En die man wil een nieuwe wet, die “de geloofsvrijheid moet garanderen”, waarmee alle gebouwen, toebehorend aan de Servisch-Orthodoxe Kerk, gebouwd voor 1918, genationaliseerd moeten worden. Het zou gaan om ca. 650 heiligdommen, kloosters, kerken, bedevaartplaatsen e.d. De in beslag genomen eigendommen zouden vervolgens toegewezen worden aan de “nieuwe Montenegrijns-orthodoxe kerk”, onder de leiding van een hoogbejaarde uitgetreden (… uit de kerk gezette) priester, Miras Dedeic (geb. 1938), een man die talrijke geloofswatertjes doorzwommen heeft en overal voor opschudding zorgde. (…) Zijn kerk wordt noch door lokale orthodoxe geloofsgemeenschappen, noch door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel erkend.

Zelfs het beroemde Ostrog klooster én toeristisch hoogtepunt zou aan de nieuwe eigenaar toegewezen worden:

En we komen terug op het uitgangspunt, nl. dat u hier in de media niets te zien krijgt over de protestbetogingen tegen de inbeslagnames van kerkelijk goed in opdracht van de atheïstische president en uitvoerende regering van Montenegro.

De EU dringt aan op een vreedzame en EUropese oplossing. Moskou is bezorgd.