Taalspitsvondigheden

In de poco Britse pers worden exoten uit de beruchte Zandbaklanden “Asians” (Aziaten) genoemd. Kwestie van zich in te dekken tegen mogelijke racismeklachten. Azië is groot; je kan er alle kanten mee uit.

De kwaliteitskrant De Standaard, die al lang niet meer standaard in de Vlaamse gezinnen gelezen wordt – toonde zich dapper met de titel: ‘Invasie van Aziatische hoornaar niet te stoppen’... en ‘Vlaanderen zal op een bepaald moment vol zitten’, waarmee we weer bij de conclusie van Dries Van Langenhoven beland zijn.

… Exoten zijn soorten die niet in een bepaald land of bepaalde regio thuishoren, maar zich daar door toedoen van de mens hebben kunnen vestigen. Sommige exoten worden invasief: zijn breiden zich massaal uit én hebben een negatief effect op autochtone soorten of veroorzaken overlast… (…)

Ach, we weten wel dat het hier om een bovenmaatse moordwesp gaat. We vroegen ons echter af of de Britse media nu hun poco benaming van Allahs zendeliingen zullen aanpassen. Tenslotte is de vertaling van de Latijnse benaming van b.g. moordinsect “vespa velutina” heel iets anders dan deze die wij eraan gegeven hebben. Lieflijk zelfs: “Fluweelachtig behaarde wesp”. Of m. b.t. de Britse “Asians”: “met fluwelen handschoenen aanpakken”. Suggesties welkom.

Nieuws uit de onovertroffen stad der dwaasheden

Gratis gepofte kastanjes voor deelnemers Lof Der Zotheid Optocht

Nog eentje dat we van facebook plukten. De titel is misleidend: u dacht waarschijnlijk aan de EUropese hoofdstad, waarvoor we binnenkort aan de poorten dienen tol te betalen. Niet toch. We hebben het over de voormalige Fiere Stede, Gent. Voormalig… inderdaad… lees dit facebook bericht over de aanwervingspolitiek, geschreven door Karim Van Overmeire. Neem gerust eerst een cognacske.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 omschreef ik Groen een extremistische partij. De vele voorbeelden die deze stelling onderbouwen, zijn nu ook aangevuld met het meerjarenplan van de Gentse schepen van personeel. In Gent zullen sollicitanten niet langer alleen op hun CV of op de resultaten van hun proeven beoordeeld worden, maar ook op hun afkomst of geaardheid.

In de campagne wordt onderstreept dat er ‘alleen bij gelijk resultaat voorrang wordt gegeven aan…’

Dat is hypocriet, zeker als men tegelijk stelt dat men ernaar streeft dat 30% van de aanwervingen buitenlandse roots moeten hebben. De twee doelstellingen zijn immers niet tegelijk te realiseren: ofwel geef je voorrang aan een gelijke behandeling van alle sollicitanten, ofwel geef je voorrang aan het behalen van het vooropgestelde quorum. Het valt dus te vrezen dat heel wat sollicitatieproeven zullen leiden tot ‘gelijke resultaten’ zodat het voorrangsbeleid in werking kan treden.

Even hypocriet is de verpakking in leuke termen als ‘samen’, ‘openheid’ en ‘diversiteit’. Het gaat niet om ‘alle’ Gentenaars. De categorieën voor wie er een bijzondere inspanning geleverd wordt, zijn immers netjes afgelijnd. Lelijke mensen maken nochtans ook minder kans bij een sollicitatie, net als mensen met een hoog BMI. Zouden ze er in Gent actief naar streven om evenveel N-VA-ers in hun personeelsbestand op te nemen als de gemeenteraads-verkiezingen aangaven?

Meer nog: zal de Groene schepen er actief voor zorgen dat er genoeg Vlaams Belang-kiezers voor de stadsdiensten werken?

Of stoppen de riedeltjes van ‘diversiteit’ en ‘samen’ dan plots?

Het idee dat het stadspersoneel een afspiegeling moet zijn van de bevolking, is natuurlijk een regelrechte zottigheid. Niemand heeft ‘recht’ op tewerkstelling bij de overheid, en groepen hebben al zeker geen recht op een ‘evenredige vertegenwoordiging’. De selectieprocedures mogen enkel tot doel hebben om de beste kandidaat te selecteren, en dit na een procedure waarbij elke sollicitant dezelfde kansen krijgt.

Werken in overheidsdienst heeft trouwens een aantal consequenties. Wie onvoldoende Nederlands kent om zich op een vlotte en correcte manier uit te drukken, heeft geen plaats in een overheidsdienst in Vlaanderen. Dat geldt ook voor wie het dragen van zichtbare religieuze symbolen belangrijker vindt dan het uitstralen van neutraliteit.

Ik nodig kandidaten die in Gent geen eerlijke kans krijgen uit om de vacatures in Aalst in de gaten te houden. Wij selecteren op basis van bekwaamheid, niet op basis van je stamboom of van je voorkeuren in de slaapkamer. Enthousiaste en bekwame medewerkers zijn van harte welkom.

De onderstaande affiche hebben we geplukt van de Groen-webstek. Daar vernemen we o.a.:

“Tegen 2025 willen we dat 30% van de nieuwe collega’s een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. Ten tweede streven we naar in totaal 2% collega’s met een arbeidsbeperking. Ook personen die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap zijn een doelgroep. De Stad wil af van het binaire man-vrouwdenken en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers, om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. Stad Gent richt zich op al die doelgroepen, maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.”

Bent u nieuwsgierig naar zoveel “Fier”heid over de “inclusie” van het “hele spectrum aan genderexpressies” en andere lichaamsverrijkingen waarvan onze redactie zelfs het bestaan niet kan vermoeden? Lees dan “het strategisch kader” van 52 bladzijden, een leidraad hoe discriminatie te bestrijden door te discrimineren.

Een tweede cognacske is toegestaan.

Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen - Gent

De Chovanecgate (6)

CHOVANEC: DE TREIN DER TRAAGHEID

Nadat het Chovanec dossier  opgerakeld  werd om politieke redenen ten einde de CD&V van de N- VA los te wrikken en de N-VA  uit te rangeren, keerde de zaak als een boemerang teug naar Charleroi, met daarbij de politie en het gerecht in een twijfelachtige hoofdrol. Er diende dan ook opnieuw een operatie ‘schadebeperking’ gestart te worden door de maffia van de “broeders en kameraden”.

Na wat politiek getrek,  waarbij ook de media in Vlaanderen betrokken waren,  ging het dossier, door het verzoek van de B.P. om de onderzoeksrechter te vervangen,  terecht komen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Bergen. In afwachting luwde de storm. Op te merken valt dat aan Franstalige kant, en dit zowel bij de politiek als in de media het verdacht stil bleef.

Uiteindelijk viel dan de beslissing van de KIB, begin oktober 2020: HLN: Kamer van inbeschuldigingstelling beveelt reconstructie in zaak-Chovanec


… De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep van Bergen heeft vandaag een reconstructie van de feiten bevolen in de zaak-Chovanec. Het onderzoek in de zaak blijft in handen van de rechter die het momenteel voert…

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Dit ondanks de vraag van de procureur-generaal die wilde dat de rechter zou vervangen worden “om nog andere redenen dan die aangehaald door de burgerlijke partij.“

Dat verdachten en de  B.P. de O.R. willen wraken behoort tot de geplogenheden; of ze dit krijgen is een andere zaak. Dat de  P.G. dit ook vraagt, is uitzonderlijk en betekent in feite een “rode kaart “ voor de O.R.  De reden waarom de P.G. de vervanging vroeg is een andere dan deze van de B.P. maar deze werd niet vermeld.

Dat de KIB deze vervanging weigert op verzoek van de P.G. is dan weer een kaakslag voor de P.G., tenzij hier een komedie werd opgevoerd om alle partijen hun show te laten opvoeren. In andere persteksten is er echter ook sprake van bijkomende onderzoekszaken, zoals het verhoor van de passagiers van het vliegtuig in Slowakije, met dan een rogatoire commissie, het opsporen en  verhoor van de persoon die Chovanec naar de luchthaven bracht en naar de beroepsactiviteiten van Chovanec in België!

Kortom , een ganse vracht aan onderzoekdaden, en gezien de politieke motieven (vermeld in de intro) verwezenlijkt werden, zijn we dan ook op weg naar 2022, en desgevallend kan Covid 19 ook nog wat afremmen. Er is immers geen hoogdringendheid meer.  Opvallend is ook dat de potentiële sporen vermeld in de reeks Chovanec publicaties  bij Golfbrekers,  nergens worden vermeld, volgens de berichten in de MSM, alhoewel deze reeks via mail ter kennis werd gebracht van het parket generaal. 

Het enige gevaar dat bij dit verdere onderzoek  kan opduiken, is dat er disfuncties aan het licht komen m.b.t. het functioneren van de luchthaven en waar de redactie ook al naar verwezen heeft.  Dit aspect is immers politiek zeer gevoelig, en meer dan de dode Chovanec.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Intussen is er ook al nieuws van de Hoge Raad voor Justitie: HLN: “Geen doofpot in zaak-Chovanec”, oordeelt Hoge Raad voor Justitie

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van Jozef Chovanec geen “pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen.  Dat deelt de HRJ mee…

De HRJ roept de gerechtelijke overheden en de verschillende partijen op om sereen samen te werken na de ruchtbaarheid die aan de zaak werd gegeven. “Een lopend gerechtelijk onderzoek moet geheim blijven; het vermoeden van onschuld en de rechten van verdediging zijn fundamenteel in elke democratische rechtsstaat”

Dit resultaat ligt dan ook volledig in de lijn der verwachtingen, zeker als men weet wat het werkelijke probleem is, en zoals dit uitgebreid werd toegelicht in de verschillende publicaties over de zaak Chovanec, bij Golfbrekers. (Google: De Chovanecgate 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5-1 en 5-2)

Racism in Canada | Students exploring inequality in Canada

De HRJ werkt dan ook mee aan de doofpot, weliswaar op diplomatischer maar ook een sluwere manier. Of wat had men kunnen verwachten?

Het enige probleem waarmee men nu nog ligt te worstelen, althans in Vlaanderen, is de Hitlergroet van de inspectrice, maar ook hier draait de operatieschadebeperking op volle toeren, met behulp van de “broeders en kameraden” in de MSM leugen- en collaboratie-pers.  Normaal gezien is voor deze door de linkse en logemaffia’s gecontroleerde MSM , een Hitlergroet het schandaal, waaraan ze hun vingers aan aflikken maar hier liggen de politiek correcte kaarten zeer moeilijk,  wetende wat er werkelijk schuil ging achter deze Hitlergroet,  een achtergrond die duidelijk werd omschreven in de publicaties over Chovanec.  (De Doofpot 1 en 2) Met die achtergrond kan men natuurlijk niet naar buiten komen, om de “Meesters en Capo’s” in Wallonië niet voor het hoofd te stoten. De “flamins” moeten immers hun plaats kennen.

Met de gebalde vuist op 1 mei, symbool van 150 miljoen doden,  zijn er dan wel geen problemen. Of hoe  een selectieve herinnering en selectieve verontwaardiging,  altijd wijzen op verborgen agenda’s.

Een andere oplossing drong zich dan ook op:  De “Hitlergroet” werd een grapje, gebracht door een “onschuldige freule” van 22 lentes: “Agente die Hitlergroet bracht tijdens fatale interventie: “Ik wilde een grapje maken”.

Fawlty Towers, Vol. 1 - Hotel Inspectors/Germans/A Touch Of Class [VHS]

Blijkbaar heeft ze nog nooit naar Fawlty Towers gekeken. De betreffende clip met een door het lint gaande Basil toen er Duitsers in zijn brokkenhotel logeerden, werd ei-zo-na naar de diepste racisme-kerkers verwezen. Terwijl het ‘incident ‘ deel uitmaakte van het belachelijk maken van de figuur ‘Basil’, niet van de Duitse gasten.

Ook de advocaat deed zijn duit in het zakje: Ze was amper 22 en de sfeer was geladen” “Maar die man is niet gestorven door dat gebaar”, zegt haar advocaat. Hij wijst erop dat er een enorm gespannen sfeer hing, nadat Jozef Chovanec (38) zichzelf zwaar had verwond en zich agressief opstelde. “Die explosieve toestand bleef maar duren. Zij is nog jong en dacht grappig te zijn.” Hij ziet ook verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de andere agenten.”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Er stellen  zich hier  dan ook enkele vragen:

  • Wie heeft deze combine georganiseerd met de MSM?
  • Wie heeft de toelating gegeven aan de inspectrice voor dit interview?
  • Wie was daarbij aanwezig? In welke taal verliep dit interview?
  • Heeft deze inspectrice dit vrijwillig gedaan of werd ze er toe verplicht?

De inspectrice heeft dus dit interview toegestaan aan de Staatkundige, maar gezien niet iedereen dit blad voor de “elites” leest, werd dan voor een bredere verspreiding, beroep gedaan op het kanaal bij uitstek, de logegazet Het Laatste Nieuws.   De reacties zijn ook het lezen waard.. op een paar na, is er niemand die begrijpt wat er gaande was en nog is.. en waarbij de ene idioot de andere poogt te overtreffen, met toogpraat. 

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Trouwens hoe is dit interview te verzoenen met de eisen van de HRJ?

Zoals voorspeld zal deze Chovanec zaak dan ook geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis.

H. P.


Wijze raad…

Culinair; Lot met 2 uitgaven van Victor Plancke & - Catawiki

… niet van tante Kaat, maar wel uit een “Huishoudschrift voor de huishoudscholen en de 4de lagere graad”…(2)

Met deze zinnigheid nemen we een #MeToo-risico:

“Hoeveel dronkaards en losbandigen zouden eerbare mensen gebleven zijn, indien hun vrouwen ze door verwaarlozing en slordigheid niet het huis uit hadden gejaagd.”

“Blanke Amerikanen worden meer gedemoniseerd dan joden in nazi-Duitsland”

white lives matter too! - White Lives Matter Too - Tapestry | TeePublic

Waar staan we nu, na 55 jaar van speciale voorrechten en dito goedpraten van en voor zwarte Amerikanen? De integratie is mislukt. Of eerder: zwarte Amerikanen die voor hen opkomen willen uitsluitend zwarte steden, uitsluitend zwarte studentenkoten, exclusief zwarte restaurants en zelfs een zwart nationaal lied. Met uitzondering van dit laatste bevat de verlanglijst dat wat ze al een halve eeuw geleden hadden, 50 jaar voor hun positieve discriminatie.

Hoe valt het te verklaren dat het geen racisme is als zwarten segregatie eisen?

bol.com | The New Color Line, Olin Fellow Paul Craig Roberts |  9780895264237 | Boeken

Zoals aangetoond in ons gezamenlijk boek, “The New Color Line” (1) werden raciale quota uitdrukkelijk verboden door de burgerrechtenwet van 1964. De wet werd echter omgekeerd toegepast en quota’s werden opgelegd. Als resultaat zagen talrijke jonge blanken, vooral mannen, hun carrières verhinderd. Minder gekwalificeerden namen hun plaats in universiteiten, op de werkvloer en bij promoties in hun loopbaan. Nieuwe oneerlijkheden tegen blanken werden goedgepraat door blanke linksen als compensatie voor oneerlijkheden t.o.v. zwarten in het verleden. De zonden der vadren werden aan de zonen gepresenteerd. (… zoals in Zuid-Afrika…)

Dit is de Nieuwe Gerechtigheid.

De roekeloosheid van blanke Amerikanen maakt het gemakkelijk om zich te laten hersenspoelen en indoctrineren. En dàt zijn ze wel degelijk. Velen van hen zijn zodanig doordrenkt van schuldbesef dat blanke stedelijke besturen niet in staat zijn blanke bedrijven, winkels, culturele instellingen, standbeelden, privé woningen… te beschermen tegen plundering en brandstichting. De Democratische Partij is zo doordrenkt van blank schuldbesef dat hun enige antwoord op de plunderingen en brandstichtingen eruit bestaat de financiering van de politie terug te schroeven!

Volgens de mediahoeren leidt het Biden / Kamala duo de dans naar de presidentiële overwinningsbal. De Democraten weten maar al te goed dat Biden – na een hoffelijke duldingstermijn – zal ‘verwijderd’ worden wegens medische onmogelijkheid het ambt uit te voeren. De anti-blanke raciste Kamala wordt dan de president. Als de schulddoordrongen Democraten winnen.

Wat wordt de toekomst voor blank Amerika met Kamala in het Witte Huis? Dit is iets dat alle Amerikanen zouden moeten tot nadenken zetten als ze hun stem uitbrengen.

Blanke Amerikanen, onbekommerd en goedgelovig zoals ze zijn, hebben er geen gedacht van hoe gedemoniseerd blanken worden. Niemand zegt hen dat. Niemand wil dit horen of weten. Ze zijn immers bezig met hun brood en spelen, met “football”, met VIP-Hollywoodprobleempjes, met het gewicht van een burger… Het blank-zijn wordt dusdanig gedemoniseerd dat de universiteiten hun cursussen aanpassen, dat bepaalde sprekers, kunst en muziek gecensureerd of zelfs verboden worden, dat wetenschappelijke vakken – “een blanke constructie” – racistisch beschouwd worden. Physica zelf werd tot “een spiegel van koloniale voorbeeldvorming en sociale ongelijkheid” verklaard. (2)

Zelfs wiskunde wordt nu racistisch geklassificeerd door… blanke wiskundigen, de Mathematical Association of America. Wiskunde, zo stellen de gehersenspoelde wiskundigen, is vervuild met racisme. Blijkbaar is zelfs 2+2=4 een blank-racistische constructie.

Dikke zever, zegt u? Was het maar waar. U kan er bij (3) meer over lezen. (3)

1)  https://www.amazon.com/New-Color-Line-Paul-Roberts/dp/0895264625/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=The+New+Color+Line&qid=1602630401&s=books&sr=1-3 

(2)  https://www.rt.com/op-ed/498873-decolonizing-light-physics-racism/

(3)   https://www.rt.com/op-ed/503367-thought-crime-mathematics-fear/ 

Auteur: Paul Craig Roberts – vert. red. Golfbrekers

Baroque orkest schrijft vacatures uit

PPT - Avond gebed Van Alice Nahon PowerPoint Presentation, free download -  ID:5311773
Alice Nahons Avondliedeke met een “verbeterde” illustratie

Het Amsterdamse Baroque Orkest heeft diep in eigen hart gekeken… Eerstdaags wordt er een vergelijkend praktisch examen voor exotische musici uitgeschreven, die het gezelschap moeten “verbeteren” volgens de huidige waarden en normen.

U zal dus naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2021 barokmuziek uit de periode 1600- 1750 kunnen beluisteren met de lang verwachte invulling van djembe’s, garagebs en zuggara’s. Over de sistrum bestaat nog twijfel. Naar verluidt zouden er verschillende versies ingezet kunnen worden; men is het er nog niet over eens welk model het best Bachs composities tot hun recht laat komen.

Meer weten? Lees: Baroque orkest niet ’divers’ genoeg: geen subsidie

Om het probleem te duiden, voegen wij dit beeldmateriaal bij:

Soortgelijke culturele problemen in Amsterdam:

Zwarte Pieten-optocht

My name is Piet, Zwarte Piet… | Golfbrekers

We kunnen vanop een veilige afstand – de Atlantische Oceaan lijkt ons breed genoeg als barrière – er wel een satirische invalshoek aan geven, maar het wordt stilaan dramatisch in de VSA. In de 2de video ziet u beelden van een NFAC-optocht in Lafayette, Louisiana, waarbij de deelnemers niet van plan zijn geschenken of snoepjes uit te delen.

De NFAC (Not Fucking Around Coalition) is een bewapende militie, een bende, met en van uitsluitend negers.

John Jay Fitzgerald Johnson, bekend als Grand Master Jay, is de leider zijn van de groep. In zijn vorig leven was hij rapper (u weet wel: een soort rijmende dichter/zanger), producer, DJ en militair. What Is the NFAC, and Who Is Grandmaster Jay?

Hij stelt dat de bende uitsluitend gevormd wordt door voormalige soldaten, expert-schutters. De man was zelfs onafhankelijk presidentskandidaat in 2016 (video).

We citeren zijn credo: “We zijn een zwarte militie. We zijn geen protesteerders. We zijn geen betogers. We komen niet om te zingen of te scanderen. Dàt is niet wat we doen”.

Johnson vindt dat de VSA ofwel afstand moeten doen van de staat Texas, m.a.w. er een onafhankelijke pure negerstaat van (laten) maken of de Amerikanen van Afrikaanse oorsprong toe te laten te verhuizen naar een ander land dat bereid is hen een grondgebied te geven dat vervolgens tot een onafhankelijke natie kan gevormd worden. (…)

Da’s nog eens een idee voor de EU: “de vluchtelingen toe te laten te verhuizen naar een ander land dat bereid is hen een grondgebied te geven…” Waar ze echter moeten werken voor de kost … Zoals ergens op een andere planeet, misschien?

Op YT vindt u “optochten” in verschillende steden.