Cyclus

OPROEP AAN VLAAMSE REGERING: VOER DE NIEUWE CORONA-DICTATUUR NIET UIT!

Hiermede vorder ik de leden van de Vlaamse Regering op, de door de federale regering besliste maatregelen, inzake mondmasker- en Covid Pass plicht niet uit te voeren!

Ter motivatie haal ik nogmaals aan, dat de Grondwet (van belgie) hiermee overtreden wordt:

 • Het gelijkheidsbeginsel,  art. 10
 • Het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden, art. 11
 • De persoonlijke vrijheid, art. 12
 • Art. 19: de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering ervan
 • Art. 25: de drukpers is vrij.

En tenslotte art. 187: de grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geschorst.

Naast het beroep op de burgerrechten, uit de Grondwet, beroep ik me op de onverdroten inspanning van duizenden Vlaamse bewegers, de voorbije honderd jaren om een land op te bouwen en in te richten, met vrijheid en zonder terreur!!!

Nog eens kort samengevat vertrekt men van de foute premissen, dwz. aannames die wetenschappelijk kunnen betwist worden, om de effectiviteit van de mondmaskers te bevestigen en het verschil dat zou gemaakt worden inzake besmettingen, door het afgrendelen van activiteiten voor mensen zonder Covid-Pass.   Zo heeft afgevaardigde Igor Philtjens in Limburg, (eigenmachtig?) bevolen dat men het domein van Bokrijk niet zonder dergelijke pas mag betreden.

De in te voeren maatregelen hebben een dergelijke impact op lange termijn, dat ze bvb. de nu vijfenzeventig jaren geleden vernietiging van de IJzertoren of het invoeren van Franstalige rechten middels het Egmontpakt (1977) ver overtreffen.  Zoals Lawrence Urbain zes maanden geleden al schreef voor Doorbraak (nu pas gepubliceerd: In mei vonden we deze opinie nog verregaand.  Maar intussen…. 31.10) zijn deze dictatoriale maatregelen slechts een opstap naar nog grote vrijheidsbeperkingen.

Speciaal wil ik hier de N-VA vermelden :  voor we over volksverraad beginnen heeft u nog één kans!!  De abrupte ommezwaai duidt erop dat de geheime machten achter de schermen hun dwingend chantagewerk gedaan hebben.  Het is nu het historische moment, Jan Jambon, om daaraan te weerstaan en geschiedenis te schrijven.

Het is toch niet, zoals Father Staples (Keltische vrijheidsmonnik) aan Anton Pype, reeds dertig jaren geleden zegde:  “Jullie worden, langs Brussel om, bestuurd door Parijs”.   Dit houdt in dat de O-VLD  wederrechtelijk maatregelen oplegt, vanwege de echte bestuurders achter de schermen.  We zien daar dus de Jacobijnse regeringsmacht in Frankrijk, volledig in handen van de Loge “Grand-Orient”.

De Vlaamse Volksbeweging heeft nu ook een scherpe brief met als motto “Vlaanderen vrij, geen pasjesmaatschappij” geopenbaard, te sturen voor de stemming aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers: u kan hem hier onverkort lezen:

“Brief naar de Vlaamse federale volksvertegenwoordigers

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het federale parlement zal u, als volksvertegenwoordiger, weldra dienen te beslissen of u de noodtoestand die unilateraal wordt uitgeroepen door Vivaldi al dan niet aanvaardt.

Dat de covid-besmettingen toenemen kan niemand ontkennen.  Maar het vertonen van een vaccinatiebewijs verhelpt daar niets aan. Een QR-code, al dan niet virtueel, houdt geen virus tegen.

Onze Vlaamse minister-president stelde zelf dat in Vlaanderen het aantal gevaccineerde personen olympische proporties aanneemt. De Vlaamse inentingsgraad ligt inderdaad dermate hoog dat van een pandemisch risico in Vlaanderen geen sprake kan zijn.  

De enige echte reden waarom u wordt gevraagd om een noodtoestand te bekrachtigen is  van politieke aard.  Er is  een politiek profileringsspel  aan de gang tussen  een uitgeleefde, tegennatuurlijke coalitie en de Vlaamse kiezer die verwacht dat de Vlaamse gemeenschap zich mondiger zou opstellen.

Uitzonderingsregimes, zeker diegene die aan de grondwet raken,  dienen tot uitzonderlijke toestanden beperkt te blijven.

Zo lang geen wet tot vaccinatie verplicht, kan niemand verplicht worden om een vaccin te laten zetten.  Het weigeren van een vaccin, om welke reden ook, is in die omstandigheden niet minder legitiem dan de beslissing om het wél te aanvaarden. Mensen op deze grond de toegang tot de samenleving ontzeggen, in horeca, cultuur of waar dan ook,  hoort niet thuis in een democratie die naam waardig.

Laat daarom geen uitzonderingstoestanden toe, zonder dat daar echt nood aan is ; laat uw macht als parlement en die van Vlaanderen, als gewest en gemeenschap,  niet uithollen door een ondemocratische volmachtenregering. En laat niet toe dat Vlamingen met afwijkende meningen worden gediscrimineerd in hun toegang tot onze samenleving, louter omwille van het feit dat ze verkiezen om een vrijblijvend vaccin niet te aanvaarden.

Wij verzoeken u dan ook uitdrukkelijk, wanneer u zult dienen te stemmen, om u tegen de toepassing van de pandemiewet te verzetten.

VLAANDEREN VRIJ – GEEN PASJESMAATSCHAPPIJ !

Hoogachtend,

Hugo Maes, Voorzitter VVB

 

We moeten op deze eerste zondag van betogingen (Brugge, Leuven) alles in het werk stellen, om gelijktijdig met Nederland (grote betoging tegen dictatuur in Den Haag op 7.11) deze opgelegde vrijheidsberoving door het World Economic Forum, Bill Gates, Georges Soros en aanverwanten, de wacht aan te zeggen.

Jos Wouters, Boom, 31.10.21

Voor een filosofische afwijzing:

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Dank voor deze ultieme (wanhoops) poging. Intussen zijn er dan toch enkele wakker geschoten. We moeten hierbij wel oppassen om niet in het spel te treden van de samenzweerders, en ons richten op het essentiële. Daarom nog enkele punten :
  1. Het laatste wat we mogen denken is, dat de Vivaldi bende begaan is met onze gezondheid,
  2. Al de kopstukken binnen de politiek – poco media en de (pseudo) intellectuele & wetenschappelijke middens hebben zich de “vaccin vuiligheid” niet laten inspuiten. Hoogstens een “nep vaccin…”.
  3. De Franstaligen in Brussel & Wallonië passen wetgevingen die niet passen in hun kraam, niet of zeer laks toe, ook al zijn deze wetgevingen op een democratische manier tot stand gekomen. Het vb : de Taalwetgeving in Brussel.
  4. De muilbanden en het vaccin (een genetisch experiment) zijn biologische wapens. Het doel van het vaccin is ofwel de dood ofwel de slavernij.
  Nog enkele bronnen, naast die reeds vroeger werden vermeld in mijn reacties :
  https://themillenniumreport.com/2021/06/heres-the-covid-game-plan-for-global-genocide-and-enslavement-of-humanity/
  https://themillenniumreport.com/2021/06/hard-data-proves-big-pharma-knew-covid-vaccines-would-worsen-and-prolong-the-pandemic/
  https://themillenniumreport.com/2021/04/medicide-how-american-hospitals-and-doctors-methodically-murdered-covid-patients/
  5. De door Vivaldi afgekondigde maatregelen zijn er op gericht een biologische, psychologische en economische oorlog te voeren, en dit vooral tegen Vlaanderen. Via de “lockdown” wordt er een onherstelbare schade toegebracht aan het economische weefsel en de financiële belangen. Het doel is een communistische NWO dictatuur, waar ik reeds uitgebreid heb naar verwezen in vorige reacties. Het gaat hier dus in geen enkele mate om onze gezondheid.
  6. De voormelde praktijken zijn dan ook daden van hoogverraad en misdaden tegen de mensheid, waarbij er een samenzwering is met buitenlandse vijandige machten, om onze Westerse beschaving te vernietigen. Na WO II was dit de dood met de kogel !!!
  7. Bij de samenzweerders, zijn er naast de 2 Olifanten in de kamer nog tal van anderen betrokken. Een bron, met ook een scenario :
  https://themillenniumreport.com/2021/06/the-global-power-structure-behind-operation-covid-19-covid-kill-shot-exposes-itself/
  De andere info over de plannen zijn vermeld in mijn laatste reactie. Deze plannen werden reeds in mei 2020 ter kennis gebracht van het Federaal Parket en de OCAD. Resultaat :?????????????
  8. De zo pas afgekondigde wetgeving is er dan ook op gericht de Covid 19(84) samenzwering verder uit te voeren, in dienst van de vijanden. Een dergelijke wetgeving die een daad van hoogverraad uitmaakt, mag dan ook niet uitgevoerd worden, zo niet wordt men mededader. Voor de politie geldt dan nog dat een manifest onwettig bevel niet mag uitgevoerd worden. (zie Deontologische code).
  Inzake de federale ministers geldt bovendien de wet :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998062530&table_name=wet
  met titel en citaat :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1998062530&table_name=wet
  met citaten :
  “ Art. 2. Het hof van beroep te Brussel is bij uitsluiting bevoegd om een minister te berechten voor misdrijven die hij mocht gepleegd hebben in de uitoefening van zijn ambt.
  Voor de berechting van een minister tijdens de uitoefening van zijn ambt, voor misdrijven die hij buiten de uitoefening van zijn ambt mocht gepleegd hebben, zijn de hoven van beroep van de plaats van het misdrijf, die van de verblijfplaats van de verdachte en die van de plaats waar de verdachte gevonden is, gelijkelijk bevoegd.
  Art. 4. De ambtsverrichtingen die in de regel behoren tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en van de procureur des Konings, worden uitgeoefend door de raadsheer in het bevoegde hof van beroep, daartoe aangewezen door de eerste voorzitter van dat hof, en door de bevoegde procureur-generaal, ieder wat hem betreft.
  Zij mogen over het hele grondgebied van het Rijk alle handelingen van opsporings- of gerechtelijk onderzoek verrichten en gelasten die tot hun respectieve bevoegdheid behoren. Zij stellen de procureur-generaal van het rechtsgebied waar de handeling moet worden verricht hiervan in kennis. Deze laatste licht op zijn beurt de procureur des Konings in van het arrondissement waar de handeling verricht moet worden.
  Art. 7. Behalve bij op heterdaad ontdekte misdaden of wanbedrijven, kunnen de dwangmaatregelen waarvoor het bevel van een rechter vereist is, met name bevelen tot medebrenging, huiszoekingen, inbeslagnemingen, het opsporen en aftappen van telefoongesprekken, alsook onderzoeken aan het lichaam, ten opzichte van een minister alleen bevolen worden door een college dat is samengesteld uit de in artikel 4 bedoelde raadsheer en twee andere raadsheren in het hof van beroep die door de voorzitter van dat hof werden aangewezen. Het college beslist bij meerderheid.

  Art. 17. Behalve bij ontdekking op heterdaad kan een minister niet worden aangehouden of in voorlopige hechtenis genomen worden dan met verlof van de Kamer van volksvertegenwoordigers. (=einde citaten).
  Gezien het hier bij deze daden van hoogverraad gaat om een voortdurend misdrijf, is de heterdaad procedure dan ook van toepassing en kunnen de betrokken ministers dan ook aangehouden en opgesloten worden, zonder verlof van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het is dan ook aan de Procureur Generaal van Brussel om hier op te treden.
  9. Het gaat hier dan ook niet om de “coronapas”, maar om de monsterachtige samenzwering op wereldniveau. Deze moet aangeklaagd worden. Tot wat deze samenzwering kan leiden, enkele bronnen :
  http://www.daretoreadit.com/73986/bulletin-victoria-australia-goes-full-bolshevik-communist-seizing-unvaxed-bank-accounts-cutting-off-their-unemployment-cant-buy-anything-unless-they-take-the-kill-shot-this-is-the-plan-for-here-also
  http://www.daretoreadit.com/73974/australia-mrna-booster-every-6-months-or-no-food-shopping-for-you
  We evolueren dus naar hongersnoden zoals de Holodomor :
  https://www.henrymakow.com/2021/07/celeste-solum-communists-planning.html?_ga=2.204007250.310798680.1635610602-699685610.1634222971
  In deze brug is er ook de Deagel lijst. Er is nog een andere “Holodomor” :
  http://aanirfan.blogspot.com/2021/10/eisenhowers-death-camps.html
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/nu-in-india-straks-wereldwijd-mensen-doodgehongerd-omdat-ze-geen-digitale-id-hadden/
  10. Dan stelt er nog het probleem van het “klootjesvolk” dat dol enthousiast meewerkt aan de samenzwering en de ondergang. Een recente analyse :
  https://www.frontnieuws.com/de-waarheid-over-tirannie/
  met enkele citaten :
  “Ik herinner me dat ik The Black Book of Communism las toen het in 1999 uitkwam. Het hoofdstuk over China vond ik het meest meeslepend. Het beschreef de angstaanjagende macht genaamd de Rode Garde. Het was wat we vandaag een niet-gouvernementele organisatie noemen. Terroristen om precies te zijn …..
  De historicus Will Durant schreef: “Er is altijd, in elke samenleving, een minderheid wiens instincten zich verheugen in de toestemming om te vervolgen; het is een bevrijding van de beschaving.” Hij heeft gelijk. Het is de Joker. Het is de Rode Garde. Het zijn de ontevredenen die een betekenis zoeken voor hun miserabele leven, en ze denken dat ze die gevonden hebben in de vervolging van anderen. De regering profiteert hiervan, en ontketent de lust tot het opleggen van leed. De sadistische impuls verspreidt zich en breidt zich uit, en bedreigt de beschaving zelf…..” (=einde citaten). Dit is duidelijk !!!
  Of wat ik vroeger al heb omschreven als een complex van “ obsessies – frustraties – complexen – afgunst – nijd – haat en wraak”. Deze dienen dan ook ontmaskerd te worden als mededaders aan de Covid 19(84) samenzwering en terreur.
  Besluit : Het voormelde (=niet beperkende opsomming) dient dan ook samengebald te worden in een tiental krachtige slagzinnen, die meer zeggen dan tientallen blz. literatuur.
  In zake de juridische aspecten dient onverbiddelijk gesteld te worden dat er op geen enkele manier een wettelijk kader kan geschapen worden voor het gebruik van de muilband en het “vaccin”(sic) als biologisch wapen en om dit dan in te zetten tegen de bevolking. Idem voor de “lockdown” als economische wapen.
  De Vlaamse partijen en belangenorganisaties dienen dan ook gerechtelijke onderzoeken en vervolgingen te eisen tegen al de verraders en mededaders.

Reacties zijn gesloten.