Omfloersde woordenschat (2)

… waarvan iedereen de échte betekenis kent!

Afbeeldingsresultaat voor golfbrekers omfloersde woordenschat

Een aantal woorden en begrippen waarmee u dit jaar geconfronteerd zal worden (II)

In onze vorige nieuwsbrief publiceerden wij reeds een eerste lijst van woorden en begrippen uit de politiek correcte “new speak” die ons ook dit jaar langs alle mogelijke kanalen door de heersende ideologie zullen opgedrongen worden. Hier volgt een tweede. Een deel van deze vocabulaire is al een tijdje in gebruik. Een ander is zeer recent op de markt gebracht. Het lijdt bovendien geen twijfel dat er in de komende maanden nog andere termen zullen uitgevonden worden. Maar ondertussen kan begrijpen wat precies met de reeds bestaande bedoeld wordt, best van pas komen. Daarom zetten we de reeks verder.

Cisgender: hiermee worden mensen aangeduid van wie de gender identiteit overeenkomt met hun geboorte geslacht. Mensen dus die tevreden zijn met hun sekse. Vroeger werd dit op enkele uitzonderingen na als vanzelfsprekend beschouwd. Maar tegenwoordig zou dit eerder een rariteit zijn…
Binair geslachtsmodel of genderbinair model: ervan uitgaan dat er slechts twee geslachten bestaan terwijl er volgens de politiek correcte leer veel meer zijn Wie hieraan zou twijfelen, is een ketter.
Divers (-iteit): jarenlang was het epitheton ‘multicultureel’ de onbetwiste nummer één in de hitparade van het politiek correcte jargon. Er werd nooit precies verteld wat hiermee bedoeld werd, maar het werd des te meer gebruikt. Zelfs in die mate dat alles wat in de maatschappij op het ‘nihil obstat’ van de kerk der weldenkenden kon rekenen quasi automatisch dit label opgeplakt kreeg en dat het woord minstens moest in elke subsidieaanvraag voorkomen. De laatste tijd komt het echter bijna nergens nog voor. Het werd immers op een discrete maar zeer efficiënt wijze vervangen door het adjectief ‘divers’ of het naamwoord ‘diversiteit’. Moeilijk was dat niet want hun betekenis werd ook nooit precies gedefinieerd. Wat uiteraard een grote soepelheid in het gebruik garandeert.

Die operatie had waarschijnlijk alles te maken met commerciële strategie: alle zakenmensen zijn er zich immers van bewust dat wie zijn marktaandeel wil behouden, regelmatig met een nieuw product voor de pinnen moet komen of tenminste doen alsof. Ondertussen is diversiteit dus troef. Behalve wanneer het de geslachten betreft want conform een dogma van de weldenkende kerk is een vrouw tenslotte maar een man zoals al de andere en omgekeerd… Toch nog dit: vermits er geen rassen mogen bestaan ( zie ‘rassen’) is spreken van raciale diversiteit helemaal uit den boze.
Europese waarden en normen: alleen de “rechten van de mens” mogen als dusdanig worden beschouwd. Rechtvaardigheid, tradities, identiteit, veiligheid enz. horen niet onder die noemer en zijn hier dus volledig aan ondergeschikt.
Extremisme: een begrip met een bijzonder relatieve betekenis. In de jaren zestig werd een federalist als een extremist beschouwd. Vandaag de dag is federalisme het laatste houvast van belgicistische conservatieve patriotten zoals Kristof Calvo van Groen. Het woord extremisme heeft echter een negatieve bijklank en komt dus best van pas om al wat rechts is hiermee op te zadelen. Met betrekking tot links wordt het dan ook veel minder gebruikt. Islamieten die aanslagen plegen, zijn in eerste instantie ook geen extremisten maar mensen die ‘verward’ zijn. Tenminste zolang de emoties die ze veroorzaakten blijven duren.
Heteronormativiteit of heterocentrisme: de aanname dat heteroseksualiteit de standaardtoestand van de mens is. Een bijzonder verouderd concept dat gebaseerd was op de biologie (de voortplanting is nog steeds een hetero gebeuren) en op het feit dat de grote meerderheid van de mensen hetero is. Ondanks dat er de laatste decennia best aanvaard werd dat er op deze regel uitzonderingen zijn, was dit totaal fout en verwerpelijk omdat het verwijzen naar normen op zichzelf al verkeerd is.
Jongeren: een eufemisme voor allochtonen die wat uitgespookt hebben. Dit heeft wel tot een ernstig probleem geleid. Het woord werd dermate vaak gebruikt dat iedereen tegenwoordig aan allochtonen denkt wanneer er ergens van ‘jongeren’ sprake is.
Kansengroepen: mensen tegenover wie een beleid van positieve discriminatie moet worden gevoerd omdat onze maatschappij ze zou achteruitstellen. Het kan dus gaan om allochtonen, homo’s, vrouwen, laaggeschoolde jongeren, Romazigeuners, transgenders enz. Blanke hetero mannen horen uiteraard nooit in een kansengroep.
Lentefeest: de nieuwe benaming van het paasfeest net zoals het Kerstfeest nu ‘winterfeest’ moet genoemd worden. Die vroegere christelijke benamingen zouden immers kwetsend zin voor “onze islamitische landgenoten”. Of dat ook zo is voor carnaval dat sinds kort door sommigen als ‘verkleedfeest’ herdoopt werd, is niet duidelijk.
Mensen met een allochtone achtergrond: oorspronkelijk een verderzetting van de reeks die een aanvang nam bij ‘vreemdeling’ en verder ging met: gastarbeider, migrant, allochtoon, enz. Het begrip kreeg echter de laatste tijd een bredere betekenis. Het wordt nu gebruikt om iedereen aan te duiden die niet oorspronkelijk autochtoon is en dit zelfs ook in de overdrachtelijke betekenis. De Standaard slaagde er ooit in om de titel van het boek “Tien kleine negertjes” van Agatha Christie “Tien kleine mensjes met een allochtone achtergrond” te noemen. Een gelijkaardige operatie werd overigens ook in het Engels uitgevoerd. In die taal heet het boek nu “Ten little Indians”. Politieke correctheid is blijkbaar ook een pandemie
Populisme: weer een begrip dat nooit precies gedefinieerd wordt. Het kan dus op om het even wat passen. Op voorwaarde uiteraard dat het volgens de weldenkende media als ‘omstreden’ moet worden beschouwd want het klinkt pejoratief.
Racisme: een evergreen van het weldenkend jargon. Merkwaardig toch: hoe vaker er officieel beweerd wordt dat rassen niet bestaan, hoe meer er sprake is van racisme. Het lijkt wel alsof racisme nodig is voor het voortbestaan van de heersende ideologie. Er wordt dan ook permanent naar nieuwe vormen ervan gezocht. We mochten het zelfs meemaken dat het drinken van melk als racistisch werd beschouwd (melk is wit en wordt voornamelijk door blanken gedronken). En dan hadden we het nog niet over Zwarte Piet. De Standaard vond het onlangs zelfs nodig te beweren dat het nepnieuws omtrent Corona racisme inhoudt (naar feiten en voorbeelden werd niet verwezen, als het in de krant verschijnt, dan is dat waar!) Er bestaat zelfs racisme t.o.v. dieren, dat wordt dan ‘specisme’ genoemd
Seksuele intimidatie: komt ondanks de Me Too-beweging meer en meer voor. Toen iemand in de gemeenteraad van Gent de fractieleidster van Groen (Elke Decruyenaere die ondertussen schepen werd) een charmante dame noemde, stond de volgende dag op haar blog te lezen dat hij haar seksueel geïntimideerd had.
Transgender-wc: Niemand weet wat men zich hierbij moet voorstellen. Ik zal het dus maar houden bij de definitie die de voormalige voorzitter van de Duitse CDU er ooit tijdens een carnavalsspeech heeft van gegeven en haar door weldenkend Duitsland zeer kwalijk genomen werd: “Een toilet waarvan de mannelijke gebruikers nog niet beslist hebben of ze rechtstaand of zittend zullen plassen”. Wat er ook van zij, er mag er niet aan getwijfeld worden dat er overal transgender-wc’s moeten worden geïnstalleerd.
Transmigrant: een eufemisme voor iemand die op onwettelijke wijze het land binnen wil om het dan zo vlug mogelijk en even onwettelijk richting UK te verlaten.- Vluchteling: wie illegaal is ons land vertoeft, werd lang wollig “een mens zonder papieren” genoemd. Hij wordt voortaan als een ‘vluchteling’ aangeduid. Zo wordt zijn illegaliteit nog beter gecamoufleerd.
Wit: moet ‘blank vervangen want dat woord zou een racistische connotatie inhouden. In het Frans blijven mensen zoals wij echter “des blancs”. Zouden die van onder de taalgrens ons in racisme overtreffen?

Francis Van den Eynde in Tekos

Omfloersde woordenschat…

Afbeeldingsresultaat voor new speak

… waarvan iedereen de échte betekenis kent

Het leidt geen twijfel dat u ook dit jaar overspoeld zal worden door de politiek correcte “new speak” die ons langs alle mogelijke kanalen door de heersende ideologie zal opgedrongen worden. Dat jargon zal zoals altijd bestaan uit een aantal woorden en begrippen waarvan sommigen al een tijdje in gebruik zijn, andere pas recent ontstaan zijn en een aantal andere in de komende maanden nog zullen uitgevonden worden. Maar wat er ook van zij: begrijpen wat er precies mee bedoeld wordt, kan best van pas komen. We vonden het dan ook nodig u er nu al enkele voor te stellen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde en uiteraard worden ze stuk voor stuk van een summiere uitleg voorzien.

Allochtoon: een term die al een tijdje meegaat en waarop stilaan sleet komt. Ondertussen mag hij wel beschouwd worden als het voorlopig einde van een lange evolutie die bij ‘vreemdeling’ startte. Die ‘vreemdeling’ werd na een tijdje een ‘gastarbeider’, daarna een ‘migrant’, een ‘mede-Vlaming’, dan iemand uit een ‘etnisch culturele minderheid’ en is dus nu voorlopig een ‘allochtoon’. Want vermits al die benamingen na een tijdje vervangen werden omdat ze mogelijkerwijze ‘pejoratief’ konden overkomen, is er geen reden om te denken dat dit uiteindelijk ook voor’ allochtoon’ niet het geval zou zijn. In Gent is het al zover, vermits die term verbannen werd uit de woordenschat van de stedelijke administratie. Het woord werd zelfs door burgemeester in het Baudelopark officieel begraven. Het stadsbestuur heeft het vervangen door ‘Gentse Turk’, ‘Gentse Noord-Afrikaan’, enz. Het vergat echter mede te delen of het woord ‘allochtoon’ toch nog gebruikt wordt wanneer het mensen betreft die niet in Gent wonen. Maar gezien de universele roeping van het huidig bestuurscollege van de Arteveldestad zal hieraan wel binnenkort een mouw worden gepast.
Antipolitiek: Een woord dat plots ontstond na de verrassende verkiezingsoverwinning van het VB op 24 november 1991. Niemand wist van waar het kwam of wie het had uitgevonden, maar in de eerste jaren na “zwarte zondag” (ook new speak) werd er zowel in de politiek als in de media veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarna geraakte het stilaan onder de radar. De laatste tijd duikt het echter regelmatig weer op. Als u zou denken dat het woord betrekking heeft op mensen die met politiek niets willen te maken hebben, bent u volledig verkeerd. Antipolitiek is een terminologie die voorbehouden is voor mensen die een politieke mening huldigen die afwijkt van deze van de heersende ideologie, dit met de bedoeling ze uit het democratisch debat te bannen. In kerkelijke termen zouden ze ketters zijn.
Belgische djihadist: er is geen ontkomen aan, een radicale moslim die vanuit ons land vertrokken is om in Syrië of Irak aan de kant van IS te gaan vechten, mag alleen zo genoemd worden. Van zijn oorspronkelijke nationaliteit mag absoluut geen gewag worden gemaakt. Of hij de Belgische nationaliteit verkregen heeft of niet, is ook van geen enkel belang. Hij is van hier vertrokken en dus is hij Belg en uiteraard nooit een allochtoon.
Burgerbeweging: gewone burgers die spontaan samen een politieke agenda op stellen en hiermee het stelsel van de politieke partijen willen vervangen. Er zijn nogal wat mensen waaronder een aantal journalisten die, vaststellend dat de politieke partijen de huidige crisis niet aan kunnen, erop rekenen dat burgerbewegingen hierin wel zullen slagen. Ze zien hierbij over het hoofd dat van zodra die bewegingen aan verkiezingen zullen deelnemen, ze niets anders zullen zijn dan partijen zoals alle anderen.
Child free: dit epitheton definieert mensen uit Europa die bewust kinderloos willen blijven omdat… de overbevolking van de Derde Wereld een ernstige bedreiging voor het leefmilieu vormt.
Culturele accaparatie: een misdrijf waaraan westerlingen zich vaak schuldig maken wanneer zij gebruik maken van voorwerpen, kledij e.d. die oorspronkelijk bij een niet-blank (excuseer: wit) volk horen. De voetbalploeg AA Gent werd door een instelling van de Verenigde Naties van culturele accaparatie beschuldigd, toen die vernam dat de club een Indiaan met een veren hoofddeksel als symbool gebruikte. Opgelet! Culturele accaparatie kan slechts in één richting gebeuren. Een zwarte Afrikaan in drieledig pak en met een stropdas om de nek pleegt geen culturele accaparatie. Een Vlaamse vrouw die op het strand een zijden sari boven haar badpak draagt, doet dat wel.
Dekoloniseren: U dacht dat de tijd van het kolonialisme al lang achter ons lag, Kongo is tenslotte al zestig jaar onafhankelijk. Fout dus. Volgens de huidige generatie bobo’s en culturo’s is het nog nooit zo actueel geweest. Ze zijn namelijk tot de ontdekking gekomen dat we in onze geest nog altijd kolonialen zijn en dit onder meer omdat we nog steeds niet bezwijken onder de schuldcomplexen m.b.t. wat onze voorouders allemaal zouden uitgespookt hebben. Er wordt dan ook geprobeerd ons die op te dringen via toneel (een specialiteit van de KVS in Brussel en de NTG in Gent), film, literatuur, radio, TV en een paar kranten (De Standaard, De Morgen…). Hier bestaat een naam voor: hersenspoelen… Opgelet: argumenteren dat wij toch niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor wat de generaties die ons vooraf gingen al dan niet hebben uitgespookt, heeft totaal geen zin. De kleur van uw huid volstaat om uw schuld onomstotelijk aan te tonen.
Duurzaam: Een epitheton dat bij alles past dat positief moet worden voorgesteld. Er bestaat in Gent zelfs een lagere school die zich als duurzaam voorstelt. Het is niet duidelijk of hiermee bedoeld wordt dat de leerlingen geacht worden er langer dan zes jaar les te volgen.
Eye rape: een neologisme dat maar zeer recent ontstaan is. Een linkse feministische vrouw die te lang en te nadrukkelijk aangestaard werd door een man die niet in haar smaak zou kunnen vallen, zal beweren het slachtoffer van “eye rape” te zijn. Andere vrouwen zouden zoiets ook best gênant en vervelend vinden maar het daarom nog niet verkrachting noemen.
Fascisme: een evergreen van het zuiverste water. Het woord werd zo vaak gebruikt dat het helemaal geen betekenis meer heeft. Er mag trouwens van uitgegaan worden dat zij die het overal menen te zien opduiken, weinig of niets van het historisch fascisme afweten. Een Franse denker zei ooit dat iedereen wel eens de fascist van iemand anders is geweest. M.a.w. het is gewoon een scheldwoord dat intellectueler klinkt dan andere en dat net zoals de “reductio ad Hitlerum” een ultieme redding biedt voor wie over geen enkel ernstig argument beschikt om een politieke tegenstander de mond te snoeren.
Femicide: Vrouwen zouden naar verluidt vaker dan mannen het slachtoffer zijn van passionele moorden en van uit de hand gelopen verstoorde relaties. Er kan hier gerust worden uit geconcludeerd dat mannen brutaler zijn en zichzelf minder onder controle hebben dan vrouwen. Maar dat volstaat niet voor linkse feministen. Ze zijn van mening dat vrouwen vooral vermoord worden omdat ze vrouw zijn en noemen dit femicide, naar analogie met genocide … (commentaar overbodig). Wat er ook van haar: er is verbetering op komst want zowel in Parijs als in Brussel werd de laatste maanden tegen femicide betoogd en dat zal zeker helpen…
Islamofobie: deze term is niet nieuw maar zal ongetwijfeld nog lange tijd in zwang blijven. Het woord werd een decennium terug in Teheran naar aanleiding van een radicaal islamitisch congres uitgevonden. Het werd zeer snel gretig overgenomen door al wie zich in het westen links progressief noemt om het naar het hoofd te slingeren van al wie de lef heeft om zich kritisch over de islam uit te laten. Zij die dat doen, beseffen niet dat een fobie een psychiatrische ziekte is en dat ze zich hiermee op het pad begeven van de vroegere communistische Sovjet-Unie waar dissidenten in psychiatrische instellingen werden opgesloten.
Omstreden: een woord dat voornamelijk door de VRT wordt gebruikt en alleen maar betekent dat de persoon van wie het gezegd wordt niet in de smaak valt van de redacties van de openbare omroep. Salvini, Viktor Orban, Theo Francken, Boris Johnson zijn omstreden, J.M. Le Pen was dat jarenlang maar de leiders van de communistische totalitaire staten China, Cuba en Vietnam waren dit nooit en de theocratische dictatuur die het in Iran voor het zeggen hebben, werd ook nooit zo genoemd.

Dit is, geachte lezer, een eerste lijst van begrippen die u de komende maanden vaak zal horen of lezen.
Volgende maand leggen wij u een andere voor.

Francis Van den Eynde in Tekos

Pleidooi voor het Nederlands

Afbeeldingsresultaat voor nederlands vlaanderen nederland

“Vlaamse en Nederlandse universiteiten zouden dan ook aan ernstige zelfoverschatting doen door te menen dat zij met hun financiële middelen door het kruim van buitenlandse studenten én geleerden overspoeld zullen worden zodra zij het Nederlands integraal inruilen voor het Engels. Het lokken van buitenlanders met het vooruitzicht dat zij geen Nederlands hoeven te leren omdat die taal (en dus die cultuur, en dus die maatschappij) toch niet de moeite waard is om er zich in in te leven, is zowel een misplaatste vorm van zelfonderschatting als een bijna immoreel staaltje van consumentenbedrog. Het Nederlands is namelijk geen taal om beschaamd over te zijn, en het Engels dat wij in de plaats daarvan aanbieden, is meestal ook niet veel meer dan een afkooksel van de taal van Inspector Morse.

Het tweede argument. Onze studenten moeten Engels kennen als de besten, of ze kunnen niet mee. Natuurlijk moeten zij Engels kennen: Engels is namelijk géén noodzakelijk kwaad, het is een groot goed. Het is prachtig dat geleerden over een lingua franca beschikken waarin zij met vakgenoten wereldwijd over de uitkomsten van hun onderzoek kunnen communiceren. En onze studenten moeten bovendien Frans en Duits leren, want er is tot voor héél kort in die talen, die ook nog geografisch dicht bij ons liggen, veel gepubliceerd dat we niet straffeloos kunnen veronachtzamen. Wat niet impliceert, naar mijn bescheiden mening, dat we de leerlingen al in het middelbaar onderwijs een vak als geschiedenis of aardrijkskunde in een vreemde taal moeten onderwijzen. Als je op 11 juli verbaasd bent dat op die dag de Vlaamse nationale feestdag wordt gevierd, omdat je alleen weet hebt van de bataille des éperons d’or, dan ben je niet goed bezig, denk ik.

Terug naar Academia. Zonder Engels kunnen onze studenten internationaal niet mee, zeggen onze universiteitsbestuurders. Maar tegelijk hoor ik hen in koor jammeren over de braindrain, de uittocht van onze beste wetenschappers naar het land van belofte, Amerika dus, waar eindelijk eens met allerlei incentives – geld dus – komaf mee moet worden gemaakt. Tja, zo denk ik dan: in de voorbije decennia, toen al het onderwijs in Nederland nog in het Nederlands gebeurde, en ook in Vlaanderen de moedertaal eindelijk de voormalige wereldtaal Frans had afgelost, toen waren honderden jonge geleerden blijkbaar goed genoeg voorbereid om in Amerika en elders hoge toppen te scheren. Zij hadden duidelijk van professoren die hen in hun moedertaal onderwezen – versta: in de moedertaal van de docenten én van de studenten – voldoende bagage meegekregen om internationaal te excelleren. Laat ons dus maximaal inzetten op verbeterd en versterkt talenonderricht in het middelbaar onderwijs én op de universiteit, maar zonder aantasting van het fundamentele recht en de fundamentele plicht van een gemeenschap om haar taal een essentiële plaats te blijven geven in de overdracht van wetenschap en cultuur.”

Uit het dankwoord prof. dr. Ludo Simons voor Visser-Neerlandiaprijs

6 februari 2020

Op 1 februari 2020 kreeg prof. dr. Ludo Simons de Visser-Neerlandiaprijs voor de wijze waarop hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen. Lees de volledige tekst.

Begeleidend deze terugblik:

Logisch, toch?

Gerelateerde afbeelding

Jan Laeremans omtrent het Talenplan van het Vlaams Talenplatform: “Woordenschat en grammatica zijn de basis van een taal. Universiteiten hebben hierin de laatste 20 jaar telkens de verkeerde richting aangewezen, die hebben altijd meegedaan met modernismen waarbij dit niet meer belangrijk was.”

U kan zelf eens proberen of u de fouten eruit haalt. Herinner u: “Hij drinkt altijd “t” in de tegenwoordige tijd.”

Gedachten in gedichten

Dit gedicht is in feite een fragment uit Vondels toneelwerk ‘Gijsbrecht van Aemstel’ waarin het wordt vermeld als de koorzang ‘Rei van Klarissen‘ die het derde bedrijf afsluit. Wegens zijn verband met het kerstgebeuren is het als gedicht een eigen leven gaan leiden buiten het toneelstuk. Op muziek gezet door Gaston Feremans.

O Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes ‘t licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En wort geviert en aengebeden?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.

Hy pooght d’onnoosle te vernielen
Door ‘t moorden van onnoosle zielen,
En werckt een stad en landgeschrey,
In Bethlehem en op den acker,
en maeckt den geest van Rachel wacker,
Die waeren gaet door beemd en wey,

Dan na het westen, dan na’et oosten.’
Wie zal die droeve moeder troosten
Nu zy haer lieve kinders derft?
Nu zy die ziet in ‘t bloed versmooren,
Aleerze naulix zijn geboren,
en zoo veel zwaerden rood geverft?

Ons vir jou…

Voortrekkersmonument

70 jaar geleden werd het Voortrekkersmonument ingehuldigd:

“Ons sal lewe, ons sal sterwe… “

Het Voortrekkermonument werd dusdanig gebouwd dat jaarlijks op de middag (12u) van 16 december (de dag waarop de Slag bij Bloedrivier uitgevochten werd) de zon een monumentale plaat verlicht gelegen in een crypte waardoor het opschrift Ons vir jou Suid-Afrika leesbaar wordt.

Taalverloedering vermomd als dikdoenerij

Afbeeldingsresultaat voor voor wie haar soms geweld aandoet

“Ieder mens heeft een breekpunt. Lezer, hier brak ik. Hoe onvolkomen ik het Nederlands ook machtig ben, hoe gebrekkig ook mijn taalbeheersing, al lopen mijn zinnen op krukken en past mijn woordenschat in een wel heel klein kistje, toch ben ik gehecht aan het Nederlands, het is de enige taal die ik bezit, en wat ik liefheb zo mismeesterd te zien, — ik sloot gepijnigd de ogen. “Wat zijn de need to knows?” Wat zijn de wat?

Nederlands is dit niet, Engels mag het ook niet heten: het is taalverloedering vermomd als dikdoenerij, symptomatisch voor onze omgang met de eigen taal. Nederlands als haspeltaal, de Vlaming taalhaspelaar.”

Uit: Een woekering van taalpuisten en woordwratten

Waar is de tijd???

Vindingrijk taalgebruik

Zojuist aankondiging bij Goedemorgen Nederland: “De politie staat op scherp voor pubers die in winkels op rooftocht gaan”. Dat woord “pubers” kan nu dus gebruikt worden naast “jongeren”, “tieners”, “jonge daders”, “studenten” en “inwoners van Antwerpen, Brussel... (woonplaats)” voor al die “mensen met ‘n migratie-achtergrond” . .

Afbeeldingsresultaat voor parasiet

Wat is er mis met “tuig van de richel” of “uitschot“?

Zoals deze lieverdjes die naar de bioscoop gingen in Birmingham met popcorn machetes:

De voorstelling van de film “Blue Story” werd in alle zalen van het bioscoopketen geannuleerd.