Verloren jeugd

Issa syria boy FSA

De titel van de documentaire luidt letterlijk vertaald “Waar kindheid stierf”. In talrijke gevallen… waar kinderen stierven. Het is het verhaal van Syrische kinderen die tijdens de bezetting van islamistische terreurgroepen verplicht ingelijfd werden als strijders én gedwongen werden toe te kijken (… of erger) bij barbaarse slachtpartijen.

Het Syrische leger heeft deze regio terug heroverd. De kinderen zullen echter nooit vergeten wat hen aangedaan werd, wat ze beleefd hebben, hoe ze ontvoerd en gehersenspoeld werden, hoe ze moesten werken, en hoe ze – om in leven te blijven – deel namen aan barbaarse praktijken. De onzichtbare littekens op hun ziel zijn dikker dan de littekens van fysische letsels.

Wij zijn hier bekommerd om de leerachterstand die scholieren oplopen door de sluiting der scholen. En dat moet ook zo zijn. Kinderen zijn onze toekomst. Als men echter bekijkt wat onder “rebellen”democratie een “normaal” leven voorstelt dan worden enkele maanden in te halen leerstof relatief onbelangrijk. Dat we er heelhuids uitkomen, gezond en wel, dàt is waar het om gaat. Ook in Syrië, waar de sancties ondanks de precaire toestand onverminderd zwaar wegen op de bevolking. Wie hulp stuurt is meteen het mikpunt van de VSA en de EU.

Keren we terug naar het “rebellen”-fata morgana (… wie een verschil ziet met het ISIS-Kalifaat mag het ons melden), waar er geen plaats was voor het kind-zijn. Kijk even mee naar bijgaande film, die achteraf, na het verdrijven van de terroristen, ze kregen in ruil voor wapenstilstand een vrijgeleide naar Idlib, gedraaid werd. Onder de leiding van dikwijls buitenlandse terroristen, moesten de kinderen vechten tegen hun eigen landgenoten, tegen hun eigen familieleden. Een 6-jarig meisje moest leren met wapens om te gaan. Een 11-jarig jongetje moest tunnels graven en vechten voor en bij Jaish Al Islam. Een tiener kreeg een scherpschuttersopleiding en ze gooiden hem vervolgens in de gevangenis, waar hij gefolterd werd. Of voetballen met hoofden van tegenstanders als pedagogische insteek. En als gevolg dikwijls het Stockholmsyndroom uit overlevingsdrang. Talrijke kinderen kunnen het niet meer navertellen, hebben geen psychische hulp meer nodig. De film neemt de kindterroristen mee naar de tunnels, naar een ondergrondse oorlogsarena, met kamers, vergaderzalen, medische voorzieningen, labo’s, parkeerplaatsen voor auto’s… Het ergste wat wij uit deze documentaire onthouden is één zin van een jongen: “We geraakten eraan gewoon.” Afgestompt.

Hun familie, een leraar en een kinderpsycholoog vertellen over de diepliggende, emotionele schade die aan de kinderen berokkend werd… en over hun pogingen deze te herstellen.

Arabisch gesproken, Engelse ondertiteling. Ook als u geen van beide talen machtig bent, dan nog zal u perfect begrijpen waar het om gaat. Misschien heeft u hem al ergens gezien. Noteer echter dat dezelfde terroristen, zgz. “gematigde rebellen”, van Jaish Al Islam zich nu in Idlib bevinden, waar ze kunnen rekenen op de bescherming van Erdogan. En die nu met de coronacrisis een toegevoegde engelbewaarder hebben in de vorm van de Guterres-oproep om de wapens neer te leggen. En wat met de sancties, mijnheer Guterres? (…)

De film is intussen meer dan een jaar oud. En toch blijvend actueel. Opdat iedereen zich herinnere, waartoe mensen in staat zijn. Waar geen plaats is voor het kind-zijn.

Onderstaande film geeft een uitgebreid beeld van het immense tunnelnetwerk in Douma, waar achteraf pas duidelijk werd hoe de terroristen noodhulp, voedsel en drank, medicijnen e.a. noodzakelijke producten in ondergrondse magazijnen opsloegen en tegen woekerprijzen verkochten aan de plaatselijke bevolking. “Prutsen aan de keukentafel”?

Na de bevrijding door het Syrische leger woede en vreugde om de vondst van noodhulp door Jaysh al Islam in beslag genomen. Hier ziet u beelden van de bevolking die voorraadplaats vindt en zichzelf bedient:

Douma herpakt zich… al is de nood nog enorm groot.

Afsluitend deze film van een sermoen gegeven door een Jaysh al Islam leider in het noorden van Syrië. Ze genieten daar de bescherming van de Verheven Leider, hebben de Koerden verdreven, en doen daar net hetzelfde als in Douma. De sermoen gaat over verboden en toegelaten zondes. Eigenlijk verbiedt de islam het roven van oorlogsbuit, maar speciaal voor hen heeft Mo speciale volmachten uitgereikt, want Allah zag dat het volk zwak en onkundig was. Vandaar dat het in deze omstandigheden wel degelijk màg en zelfs aanbevolen wordt. Ongelovigen zijn immers niet beter dan honden. Hij noemt het hulp aan de moslims.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In Syrië schijnen nu ook 5 mensen besmet te zijn. Ze kwamen uit het buitenland. Zo worden hier eveneens algemene voorzorgsmaatregelen van kracht. Corona is nu het belangrijkste nieuws heel de wereldbol rond. Het biedt kansen en gevaren. Deze pandemie kan de wereldfamilie tot inkeer brengen en terugvoeren naar het wezenlijke, in de geest van hetgeen het eerste Bijbelboek, Genesis ons leert. Het eerste mensenpaar wilde niet ingaan op Gods uitnodiging om in gemeenschap met Hem, leven en liefde in overvloed te ontvangen, maar wenste zelf god te zijn. Deze breuk met God bracht een ontwrichting mee van de mens in zichzelf, met zijn medemens, in de maatschappij en in de natuur.

Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

Corona schept onverwachte initiatieven van edelmoedigheid, zoals je kan zien in bijgevoegde video’s: een priester die zijn geneesmiddel aan een jongere geeft en zelf sterft, (wat door de mainstream pers “evangelisch” werd opgenomen!) een ongelovige arts die in deze grote ellende God ontdekt, paus Franciscus die de hele wereld in gebed verenigt, creatieve Eucharistievieringen langs internet, muziek op het balkon, de waanzinnige oefening van oorlogsvoering van de NAVO die afgeblazen wordt of toch bijna… En ja, het eenvoudige middel tegen malaria, chloroquine, schijnt wel degelijk te beschermen tegen corona.

(Een volgende keer hopen we te schrijven over bertram poeder dat effectief beschermt tegen malaria, en wellicht ook tegen corona). Deze pandemie biedt ook gevaren bovenop de besmetting. Vooreerst de angst.

Bij mensen werd een lichte besmetting vastgesteld en van dat ogenblik af werden sommigen door de angst zo verlamd dat ze, zonder fysische redenen, in de kortste tijd toch op intensieve dienst moesten opgenomen worden. Een ander groot gevaar op landelijk en wereldvlak bestaat hierin dat men geleidelijk van maatregelen naar een dictatuur overgaat en op wereldvlak naar een totalitaire werelddictatuur, nog erger dan de geplande nieuwe wereldorde(wan)orde ons ooit kon opleggen.

Een goddeloze mensheid waande zich de meester van het leven en dacht lijden geheel te kunnen uitroeien en binnenkort ook de dood, die daarom  alvast beschouwd  werden als onaanvaardbaar en mensonwaardig.

In zijn barmhartigheid en originele humor laat God toe dat een minuscuul virusje met een mokerslag deze mens terug tot het besef van zijn schepsel zijn: lijden en dood zijn niet “onmenselijk” maar horen wezenlijk bij het menselijk leven. Het handelen kan mensonwaardig worden, maar het lijden en sterven zelf blijven in zich altijd menswaardig en zelfs noodzakelijk. De mens kreeg wel de opdracht en de mogelijkheden om lijden en dood voor elkaar zoveel mogelijk te verzachten. Uiteindelijk zijn lijden en sterven, in geloof en liefde met Christus doorleefd, de enige weg voor de zondige mens, om verlost te worden van alle kwaad  en te delen in Gods eeuwig leven en in Christus’  verrijzenis. Zij  blijven onmisbaar voor onze omvorming van aardse, zondige  vergankelijkheid naar  het eeuwige, goddelijke Leven, waarvoor God ons  geschapen heeft.

Na enig nieuws uit onze gemeenschap in quarantaine, geven we nu de open brief die we vorige keer al schreven aan onze  VRT en die tot heden slechts door twee blogs werd verspreid omdat de mainstream media alle voorrang geven aan corona. Verspreid de brief maar als je wil en kan. Hoe vlugger de hersenspoeling van onze journalisten ontmaskerd wordt, hoe vlugger de ellende van het Syrische volk (en andere volkeren) ook eindigt. Volgende vrijdag zal het 30 jaar geleden zijn dat de gesel van de abortuswet over ons land kwam (en die wereldwijd veel meer dodelijke slachtoffers maakt dan corona!). Hiervoor willen we een korte (anderhalve blz.) en duidelijke brief schrijven. Na enkele ”merkwaardigheden” geven we een overvloed aan info en video’s, vooral in verband met het coronavirus.

Tenslotte verwittigen we jullie nu al dat we de week daarna, op Goede Vrijdag, de stilte willen bewaren en geen bericht  sturen uit eerbied voor het grootste nieuws uit de hele mensengeschiedenis: Jezus stierf op het Kruis. Heel de Goede Week is overigens een week van stilte en gebed. Het beste dat je kan doen is intens hiermee meeleven en meebidden.

P. Daniel

Vrijdag 27 maart 2020

Flitsen

Russisch icoon met voorstelling van de heilige Johannes Klimakos ...

De vierde zondag van de veertigdagentijd  in de byzantijnse liturgie is gewijd aan de hl Johannes Climacus, een geëerde asceet en abt van het klooster van de Sinaï, in de zesde eeuw. Naar aanleiding van de droom van Jakob in Betel met de ladder naar de hemel (Genesis 28, 10-22), schreef hij de “klimax” (Grieks voor ladder), de Scala Paradisi, de Paradijsladder, die heel populair werd. Hij schreef dit alles vanuit persoonlijke ervaring en gebed.

Heilige Johannes Climacus, Hemelse ladder / Icons

Het is een volledige verhandeling over het geestelijke leven voor de monnik, vanaf de verzaking aan de wereld tot de volmaaktheid van de liefde. Het is een opgang naar God in 30 stappen, die in de kloosters tijdens de vasten gelezen werden. Het eerste deel handelt over de overgang van de breuk met de wereld naar het “kindschap” van God. Het tweede deel beschrijft de strijd tegen de harstochten, die wel goed zijn in zich, maar moeten gezuiverd worden.  Het derde deel beschrijft de  volmaaktheid in geloof, hoop en liefde, die leidt tot de innerlijke rust en vrede van de ziel (de “hysechia”). Boven op de ladder staat God de monnik op te wachten. Enkele jaren voor zijn dood trok de hl Johannes Climacus zich terug in een kluizenaarsleven. Heel zijn leven verliep  tussen de Tabor en Sinaï. (Paus Benedictus XVI wijdde hieraan een boeiende catechese, 11 februari 2009). Voor heel de mensenfamilie, die  steeds meer tot een soort vastentijd en een  monnikenbestaan geleid wordt, is deze Paradijsladder een geschikte handleiding.

Op 21 maart begint de (astronomische) lente. Het is hier de gewoonte om dan de “moeders” te vieren, zoals met het feest van de hl Jozef de “vaders”, ook de “geestelijke” vaders en moeders. We maakten er op zaterdagavond een feestje van met een gebak. En daar horen altijd sketches bij. Omwille van de beperkte mogelijkheden gebeurde dit nu met een poppenspel.

Ons leven in quarantaine met strenge hygiënische maatregelen verloopt heel gewoon.  Er worden vele uren besteed aan het gebed. We hebben er nu ook alle tijd voor en kunnen zo de zorgen en noden van de anderen bij de Heer brengen. Werk, studie en ontspanning krijgen op aangepaste wijze hun plaats. In de aanloop naar het Heilig Triduum worden de gebeden ook geleidelijk uitgebreider en intenser. Donderdagmorgen baden we “de grote boetecanon” van de hl Andreas, aartsbisschop van Kreta. Het zijn  9 “oden” met elk ‘n 30-tal gebeden die zowat alle situaties, personen en  woorden uit heel de Schrift hernemen die tot boete oproepen. Bij ieder gebed hoort een “grote metanie”, nl. knielen tot met het hoofd op de grond, dus ’n paar honderd keren. Dit gebed stelt alle fitnessoefeningen in de schaduw en het morgengebed duurt, beginnend met de Eucharistie,  meer dan drie uur.

Nvdr: Om u een idee te geven:

Joepie, ons gebed is verhoord! Vandaag waren we bijzonder verheugd bij het vernemen dat onze vrienden, de 4 in Bagdad ontvoerde verantwoordelijken van S.O.S. chrétiens d’Orient bevrijd zijn, al hebben we er nog geen verdere gegevens over. (Bon retour chez vous, mes amis)

Lees verder

Quo vadis, Syria? (aanvulling)

Het kon niet uitblijven. Ook Syrië krijgt met de coronabesmetting te maken. Na ons artikel van gisteren vernemen we vanochtend dat het aantal besmettingen met 4 toegenomen is. Ook ditmaal geïmporteerd uit het buitenland via een landing op de luchthaven van Damascus. Naar verluidt zouden de besmette personen onmiddellijk na landing in quarantaine geplaatst zijn. (…) Syrië zou over (slechts) 1000 tests beschikken, geleverd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). (…)

De cavalerie is in aantocht. Eén van de Russische schepen die via de Bosporus koers zetten naar Tartous, heeft naar verluidt medisch materiaal en drie legerziekenwagens aan boord. (…)

De VN en het Internationale Rode Kruis doen ook hun duit in het zakje: dinsdag lieten ze weten dat “een onmiddellijk staakt-het-vuren in heel Syrië nodig is om de coronabesmettingen in Syrië te bestrijden en te beletten uit te breiden”. Juist. En wat met de sancties? Wanneer komt er een oproep om de sancties, die even goed slachtoffers maken, op te heffen? Wie levert er maskers, schorten, brillen, beademingsapparaten, tests?

Vanaf gisteravond 18.00 tot vanochtend 06.00 uur: avondklok in Syrië:

En wat betreft de Turks-Russische Idlibafspraak… de terroristen denken er zelfs niet aan de M4 vrij te geven opdat een gezamenlijke Turks-Russische patrouille mogelijk zou zijn. Integendeel, een tweede brug moest eraan geloven. Tot zover de realiteit vs. een VN-wensdroom. (…)

Image

De Turken zijn nog niet aan de nieuw patatjes met hun beschermelingen. Ze keren zich even snel tegen hun broodheer als ze vroeger tegen Assad gedaan hebben.

Quo vadis, Syria?

Drie dagen geleden was het naar verluidt Internationale Waterdag. In een land zoals Syrië met een grote woestijnoppervlakte, waar water het verschil tussen leven en dood uitmaakt, is dit nog belangrijker dan bij ons. De Syrische Rode Halve maan verspreidde deze video die iedereen moet attent maken op mogelijke watervervuiling en of -verspilling:

Des te onmenselijker is het afsluiten van de watervoorziening door Erdogans huurlingenleger voor ca. 600.000 mensen in Hasaka en omgeving. Het was gisteren (voor vandaag ontbreken ons nog gegevens) de derde dag dat zij de watervoorziening saboteren in het Alouk waterstation. Zeker nu water onmisbaar is voor de hygiëne tijdens de coronapandemie is het een oorlogsmisdrijf dat burgers het leven kan kosten. Het waterpompstation is de enige watervoorziening in die regio die veilig is voor consumptie. (…) Het is trouwens niet voor het eerst dat het waterpompstation door de terroristen afgesloten werd.

Eergisteren werd bekend gemaakt dat het eerste coronageval geregistreerd werd; het zou gaan om een jonge vrouw van 20 met dubbele Britse-Syrische nationaliteit die via Libanon vanuit G.B. naar Syrië kwam. Haar partner testte negatief. (…) Alle andere vermoedelijke besmettingen bleken ook negatief. (…)

Er werden door de overheid strikte veiligheidsmaatregelen verordend. Zo is er een uitgangsverbod vanaf vandaag, 25.3.20, van 18.00 u tot 06.00 u. (…) Uitzonderingen voor medische en hulpdiensten, onderhoud en herstelling nutsdiensten en de pers.

Alle grensovergangen met Libanon worden gesloten voor het land binnenkomende personen, Syriërs inbegrepen. Slechts vrachtvervoer, mits gezondheidscontrole van de chauffeurs, is toegelaten. (…) De Kasaab grensovergang (noord-Latakia) blijft tot nader order helemaal gesloten.

Een media-campagne ter bewustmaking voor het coronagevaar met grote affiches in de straten van Damascus en de rest van het land (…):

Lege souks, lege straten in Damascus:

En in Aleppo:

Alle vormen van openbaar vervoer werden opgeschort. (…) Erediensten werden al langer verboden.

Burgerinitiatieven en bedrijven verdelen beschermende middelen, maskers, kledij, ontsmetten scholen, gemeenschapsruimtes, publieke ruimtes en straten. (…)

Alle hens aan dek in ziekenhuizen “voor het geval dat”:

De overheid stelt de bevolking gerust: aan de bevoorrading van basisproducten, zoals bv. voeding wordt niet geraakt. Wel moeten de voorzorgmaatregelen tegen corona gerespecteerd worden. (…) Deze bakkerij in Damascus draait op volle toeren:

President Assad gaf zondag met het decreet nr. 6 algemene amnestie voor misdrijven, begaan voor 22.3.20. Deze is een aanvulling van de vorige. (…) Terroristische misdrijven, wapen- en drugssmokkel zijn uitgesloten van deze amnestie-maatregel. Er wordt echter een oogje dichtgeknepen voor terroristische activiteiten die zich beperken tot het internet. De amnestie kan gaan over bv. een vermindering van de hechtenisstraf en – niet onbelangrijk – een geste t.o.v. “vluchtelingen” die hun legerdienst wilden ontlopen op voorwaarde dat ze zich binnen de drie maanden aanmelden. (…)

Lees verder

Moedige Tunesische dame

Afbeeldingsresultaat voor jasmijn tunesie

We vragen ons niet af of er al een prijs op haar hoofd staat. We vragen ons af wanneer de prijs uitgekeerd zal worden. Dit zal in terroristenkringen niet onopgemerkt voorbij gaan. Hoe durft ze – als vrouw dan nog wel? Een interview geven, internationaal in beeld komen, met haar opvallend uitdagende verschijning…en hun beschermheer aanvallen!

Leila Chettaoui (voormalig volksvertegenwoordigster) gaf op 10 maart tijdens een vraaggesprek op de Tunesische Telvza TV-zender haar ongezouten mening over de Verheven Leider aller Ottomanen. De inval van het Turkse leger in het noorden van Syrië (… zij noemt de provincie Idlib, maar het leger verdreef daarvoor de Koerden ook in andere provincies helemaal tot aan de Iraakse grens) kwam er niet omwille van de redenen die Erdogan aanhaalt “bescherming van de Turkse grensstreek en de plaatselijke bevolking” – integendeel: hij deed dit om de ISIS-leden te beschermen. En dat hij nu zijn huurlingenleger (FSA – NSA – Oeigoeren – HTS & andere zng. “rebellen”) ook wil beschermen. Inbegrepen al Qaeda (al Nusra… HTS), die de grootste bedreiging vormen voor Tunesië – immers het knooppunt der terroristische activiteiten ligt in Noord-Afrika.

Zij verwees ook naar de weg die landgenoten aflegden om zich bij ISIS aan te sluiten: Tunesië via Turkije naar Syrië, mogelijk gemaakt door Erdogans touroperator.

Leila Chettaoui maakte deel uit van de “seculiere” partij Nidaa Tounes, de tegenpool van de “gematigd”-islamitische Ennahda. Zij klaagde ook herhaaldelijk de financiële steun van Qatar aan bij Tunesische religieuze gemeenschappen en organisaties.

Leila Chettaoui bleef onverbloemd haar steun aan de Syrische president Assad en het Syrische volk uiten. Ze noemt hem een “jonge moedige president”.

In dit verband publiceerden wij:

Korandemocratie : van de lente in de Antarctische vrieskou

De Geur van Jasmijn

Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd,  bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze  gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.geotrendslines.nlwww.ericvandebeek.nl; www.novini.nlwww.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië);Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundige journalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, economist in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen  het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, congreslid (voor Hawai) Tulsi Gabbard, de Britse journaliste Beeley Vanessa, die de hele mainstream pers in haar hemd zette en vooral de Witte Helmen als terroristengroep  ontmaskerde, de eminente Canadese professor Michel Chossudovsky  en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië zijn o.m. te lezen op Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempête sur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte met zijn voet een bom terug en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). In  2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen.  In 2009 kreeg de Syrische president  de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werd uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraa slogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn  volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen  beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende  bewijzen bekend dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het  ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte!) vroegen ons om te helpen zoeken naar  hun kinderen. Ze herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet.  Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syrië geven,  moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn  territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel aan de kant van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite  van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee neemt men deel aan de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het is een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk  toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.                20/03/2020                 Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Quo vadis, Syria?

In Idlib is de situatie ver van opgelost. Het staakt-het-vuren en hertekening van de grens tussen rebellenbezetting en regeringsgebied tot 6 km ten noorden van de snelweg M4 en ten westen van de M5 is voorlopig slechts een vrome wens. “Gematigde rebellen” zijn het niet eens. Eigenlijk zijn ze het met niemand eens, zelfs niet onder bevriende, lees “concurrerende” ongematigde collega-“rebellen”.

Ze vallen elkaar aan, ze vallen de Koerden aan, ze vallen de Russen aan, ze vallen de Turken aan, ze vallen de Amerikanen aan, en ja, ze vallen de Syrische legertroepen aan. Uit democratische wanhoop. Niemand begrijpt hun verlangen naar een pure shariasamenleving, waar alles loopt zoals Mo het voorgeschreven heeft.

Van de afgesproken gezamenlijke Russisch-Turkse patrouilles op de M4 komt voorlopig niet veel in huis. Erdogans huurlingen weigeren hun biezen te pakken. Integendeel ze hebben de snelweg onbruikbaar gemaakt: een groot gat erin geblazen, autobanden in brand gestoken, een aarden/steengruis wal neergepoot en iedereen opgeroepen daarheen te trekken om er “vreedzaam” te protesteren. Poetin kan er niet mee lachen. Hij heeft zijn Turkse collega een termijn gesteld waarin hij zijn beschermelingen naar het noorden moet zien te laten verhuizen. Zo niet… zal het met onzachte dwang gebeuren!

Op het hoofd van deze Russische journalist, “embedded” bij de Russische eenheden, werd een beloning van 50.000 dollar gezet en wie erin slaagt een Russische soldaat te ontvoeren mag rekenen op het dubbele: hij geeft duiding hoe de terroristen alles in het werk stellen om het Poetin-Erdogan akkoord te doen kelderen. HTS belooft de Russische militaire politie aan te vallen; al-Joulani (al-Qaeda, al-Nusra, HTS) heeft het jachtseizoen op Russische soldaten in Idlib geopend verklaard. Er werd door de terroristen een algemene oproep aan scherpschutters, anti-tankraket-lanceerders… gelanceerd met het doel de Russische militairen én journalisten aan te vallen. Wat tot de conclusie leidt dat Turkije hun beschermelingen niet kan of wil tot de orde roepen. Erdogan heeft het nochtans met Poetin afgesproken: Turkije zou ervoor instaan dat de terroristen zich tot 6 km ten noorden van de M4 terugtrekken; alles wat daaronder ligt zal onder controle van het Syrische leger komen. De geschiedenis herhaalt zich. Soortgelijk akkoord, soortgelijke belofte werd al gedaan tijdens de Sochi-akkoorden. HTS en de Oeigoeren lappen alle afspraken aan hun laars. Integendeel, de terroristen maken gebruik van het staakt-het-vuren om zich te hergroeperen, te herbewapenen, zich in te graven, mijnenvelden aan te leggen… Men kan zich de vraag stellen of het Turkse leger, dat slechts enkele weken geleden nog aan de kant van de terroristen tégen het Syrische/Russische leger vocht, zich nu wel 180° kan omdraaien… van terroristen-bondgenoot tot terroristen-vijand. Hoe geloofwaardig is dat? Stel, dat de Turkse militairen gewoon de recentste bevelen volgen van hun Verheven Leider, samen met de Russische militaire politie tégen de terroristenbelangen ingaan, dan worden ze door de terroristen als verraders aanzien. En omgekeerd, als Erdogan zijn kar weer keert, idem dito. Kortom: Erdogan is voor geen meter te vertrouwen. De terroristen ook niet, maar die tekenen geen akkoorden.

Lees verder

De “gematigde rebellen”virus deelt mee…

Afbeeldingsresultaat voor gematigde rebellen cartoon

U herinnert zich dat er een Turks-Russisch akkoord over een staakt-het-vuren in Idlib gesloten werd waarbij de twee snelwegen M4 en M5, die Syrië doorkruisen resp. van west naar oost en van zuid naar noord vrij van rebellengebroed moeten gemaakt worden zodat ze kunnen gebruikt worden voor het doel dat ze aangelegd zijn: het vervoer van mensen en goederen. Het Turkse en Russische leger zullen er samen patrouilleren om de veiligheid te garanderen.

Niet met ons, zeggen de democratieverdedigers, ook gekend met hun westers koosnaampje “gematigde rebellen”. Kijk en luister naar het sermoen van hun ontvangstcomité:

“In de naam van Allah en zijn Profeet,… vrede, zege en gebed… blablabla… zij met hem en heel zijn sibbe. Wij staan hier popelend te wachten met onze harmonie, bloemenruikers, rijst, dansmariekes en enkele bakken Mort-Subite.”

Grapje! De baardman waarschuwt de goddeloze Russen. Als ze durven hun grondgebied te betreden dan zwaait er wat. Ze peinzen er zelfs niet over de M4 vrij te geven, integendeel, de M5 pakken ze ook terug. En zoals tijdens een poëzieavond belooft hij in een kleurrijke taal “hun hoofden te zullen oogsten”. Immers hun oorlog gaat niet om de autosnelwegen maar om de hoofdenoogst in Damascus, waar ze meteen de dictator hetzelfde lot beloven. En.. vanzelfsprekend… de sharia te zullen invoeren. ISIS heeft daar geen patent op!

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De wereld staat plots in brand. De trotse toren van de moderne vrijmetselaarsbeschaving, in hoogmoed opgericht zonder en tegen God, is voor onze ogen aan het instorten. Machtige koningshuizen sluiten, presidentiële paleizen gaan dicht, het luchtruim dat iedere moment gevuld was met ontelbare reizigers over heel de wereldbol gaat dicht en het wordt opnieuw de open hemel voor de vogels. Landsgrenzen worden afgesloten (helaas niet voor atoombommen en ander vernietigingsmateriaal). Op aarde verstomt het feestgedruis.  Dans en muziek maken plaats voor een angstig afwachten voor wat komen zal.

Evenementen worden afgelast, scholen,  restaurants,  winkels… sluiten. Zelfs Eucharistievieringen worden afgeschaft terwijl juist de kerken de uitgekozen plaatsen zijn om God te ontmoeten, die leven, liefde en vreugde geeft. De mens wordt teruggeworpen op zichzelf, machteloos, verslagen door een minuscuul klein virusje. De dood dwaalt rond en treft allerlei mensen van hoog tot laag, van rijk naar arm.

De moderne mens heeft zich steeds meer meester willen maken van de schepping zonder God te erkennen, alsof het allemaal van hem is. Hij heeft gegeten van de boom van goed en kwaad, wat alleen God toekomt.

De tien geboden die God in de mens en in de natuur legde, heeft hij hooghartig afgewezen en zijn eigen grillen ingevoerd. De natuurwet heeft hij afgeschaft, van goed kwaad gemaakt en van kwaad goed, geheel volgens eigen grillen. God had de mens geschapen om in afhankelijkheid van Hem leven en liefde in overvloed te ontvangen. In zijn hoogmoed maakte de mens zichzelf tot god en achtte zich almachtig, de meester en heerser van het heelal. Heel zijn wereld stort nu in. Hij wordt geveld door een minuscuul niet eens zichtbaar virusje, dat heel de wereldeconomie  plat legt en heel het financieel systeem. Alles gaat dicht of stort in. God wil de mens laten delen in zijn eigen Leven en Vreugde. De moderne mens wil in zijn grootheidswaanzin alleen de dood. Politieke problemen worden opgelost met legers, oorlogen en dood. De belangrijkste momenten in het leven van een mens zijn de conceptie en de geboorte. Met deze vreugdevolle gebeurtenis kunnen moeilijkheden gepaard gaan. Hierop heeft de moderne vrijmetselaar maar één oplossing: doden.  Het kan moeilijk zijn voor mensen om afscheid te nemen van het leven. Dit wordt verzacht door zo vele middelen van lichamelijke en geestelijke nabijheid en hulp. De heersende goddeloze, vrijmetselaarsopvatting kent maar een oplossing: doden.

De instorting van onze moderne beschaving is een oproep tot bekering. Het is een oproep om te bidden voor allen die al besmet zijn opdat ze zouden genezen en vooral voor onze wereld dat hij opnieuw openlijk God en Christus zou erkennen.  Jezus heeft ons uitdrukkelijk gewaarschuwd:

 “Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken en stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon” (Lucas 21, 34-36).

Het begin van mijn bericht is nog gewoon, zoals altijd. Vandaag hebben we evenwel uit voorzorg drastische maatregelen genomen, zonder enige paniek, zowel voor het afsluiten van bezoekers en gasten van buitenaf als voor onszelf. Ik weet ook niet of ik verder berichten kan schrijven en versturen, mogelijk wel. In mijn bericht heb ik nu wat verdere uitleg gegeven over de wereldsituatie met corona.

P. Daniel

Vrijdag 13 maart 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor gregorius palamaskerk thessaloniki

In de byzantijnse liturgie was het nu de zondag van de relikwieën, ook wel genoemd de zondag  van de heilige Gregoir Palamas, aartsbisschop van Thessalonika (+1359), verdediger van de mystieke theologie (hesychasme- quietisme). (Nvdr: foto Gregorius Palamaskerk in Thessaloniki) Na de mis hielden we processie met de relikwieën.

Het wordt steeds meer lenteweer, hoewel het ’s avonds en ’s nachts nog koud kan zijn en overdag af toe hevige stormen. Het is aangenaam werken in de tuin en op het terrein.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Afbeeldingsresultaat voor zwaard van damascus monument

Het Zwaard van Damascus-monument op het Umayyad plein symboliseert de kracht en de trots van de Syrische beschaving.

De lente is in het land:

Alle aandacht gaat voorlopig naar de wereldwijde coronavirus-besmetting. Idlib is even op de achtergrond van het internationale nieuws verdwenen. Ook in Syrië wordt zoals bij ons voor besmettingen gewaarschuwd en raad gegeven hoe men deze kan vermijden. Alle sportactiviteiten worden in Syrië vanaf 14.3. tot na de ramadan stilgelegd. Aan de grensovergangen wordt streng gecontroleerd.

Dr. Nizar Yazigi, min. v. gezondheid, en de goeverneur van Homs gingen op inspectie bij de immigratie- en paspoortafdeling van de Josiah grensovergang tussen Syrië en Libanon.

Een nieuwe spoedafdeling werd geopend in het al-Mojtahed ziekenhuis te Damascus – een investering van 2 miljoen dollar:

Op de luchthaven van Damascus werd een warmtescanner geïnstalleerd om reizigers met een verhoogde temperatuur op te sporen.

150 Syrische bedrijven namen deel aan twee kledingbeurzen in Caïro als vertegenwoordigers van de Syrische textielindustrie. 10 Syrische firma’s stonden op de textielmachines-tentoonstelling. De Syrische zaakgelastigde in Caïro benadrukte dat – ondanks de crisis – Syrische bedrijven actief bleven deelnemen op internationale beurzen, dat ze competitief zijn en kwaliteitsvolle producten leveren. (…)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1-160-660x330-1.jpg

De productiecapaciteit van de herstelde fosfaatfabrieken in Khneifis en de al-Sharqiya mijnen in Palmyra Badiya (woestijn) bereikt intussen 70%. Een elektriciteitscentrale werd er opgericht om de mijnen van stroom te voorzien. (…)

In Deir Ezzor is de watervoorziening terug in productie:

De zoveelste herstelling van een elektriciteitscentrale:

Een man keert terug naar huis, naar Deir Ezzor, terug naar zijn normale leven als boer:

Lees verder