Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer gaan de kiezers nu eens eindelijk wakker worden?

Bijna dagelijks stel ik vast dat ons land een “failed state” aan het worden is. Ben ik nu de enige om dit te moeten vaststellen en heeft de meerderheid van onze bevolking geen oog meer voor de realiteit?

Iedereen kan toch vaststellen dat onze overheidsinstellingen niet meer werken, hopen geld kosten en grotendeels corrupt zijn. Omdat de overheid niet meer “correct” en “voor iedereen” werkt is het nu blijkbaar normaal geworden als iemand iets van de overheid nodig heeft, b.v. een bouwtoelating, dat hij U aanklampt met de vraag “kent gij iemand?”. De overheid werkt nog maar alleen voor de vrienden van de overheid . Onze overheid is nu reeds enkele generaties in handen van de 3 zogenaamde correcte partijen die zelf in handen zijn van telkens een dozijn families waar de macht van vader op zoon of dochter wordt doorgegeven.

Ieder van deze partijen beschikt over een vakbond waarmede in de loop der tijd misdadige afspraken werden mee gemaakt zoals b.v. het recht om GEEN rechtspersoonlijkheid te moeten hebben. Hierdoor kunnen vakbonden iedere tegenpartij op de knieen krijgen door steeds maar méér, en dikwijls totaal onterecht, te eisen.

Dat de meeste arbeiders en bedienden blijkbaar nog niet hebben begrepen dat die bonden hun steeds maar stijgende eisen kunnen waarmaken tot op het ogenblik dat alles plots stopt is me een raadsel. Zo laten de beroepspolitiekers nog steeds maar toe dat die bonden hun fataal werk mogen verder zetten. Zo worden de grootste en mooiste wereldbedrijven die voor de toekomst van een groot gedeelte van onze bevolking zouden kunnen zorgen de ene na de andere uit ons land gestampt. Na Renault (Vilvoorde) kwam General Motors Opel (Antwerpen). Daarna was het de beurt aan Ford (Genk) en nu weer Caterpillar (Gosselies).

Jaar na jaar werd er gestaakt en geëist. En nu hebben de Amerikaanse eigenaars beslist dat het GEDAAN is. Niemand laat graag zijn bezittingen achter in een ander land maar als het nu eenmaal totaal onbewoonbaar is geworden blijft er geen andere keuze over.

Het smerigste is dan wel dat die bonden nu nog durven roepen dat het de fout van de kapitalistische eigenaars is die aan de basis van dit zoveelste sociale drama liggen. Niets is minder waar. Maar van de meeste  beroepspolitiekers of vakbondsleiders moet men nooit op veel eerlijkheid of correctheid rekenen.

Feit is dat we maand na maand productieve jobs verliezen en er onproductieve (controleurs, inspecteurs, parkwachters en ander goed bedoeld breigoed) bijkrijgen.

Deze evolutie zal ons nu steeds sneller en sneller fataal worden. De beroepspolitiekers beloven steeds minder belastingen maar het worden er steeds meer. Ze beloven méér transparantie maar alles wordt steeds méér en méér troebel, onduidelijk en oncorrect. Ze beloven een beter leven voor iedereen maar maken onze samenleving steeds meer ondragelijk.

De laatste jaren heeft men onze samenleving meer en meer verzuurd door het ongelimiteerd toelaten van vreemdelingen die hier niets te zoeken hebben. In tegenstelling tot de duizenden arme Vlamingen die jaren geleden naar de VSA trokken om er te gaan WERKEN en hun brood te trachten te verdienen, door zich aan te passen aan de taal en de gewoonten van het gastland doen onze huidige nieuwe bezoekers juist het omgekeerde. Meestal werken ze niet maar komen profiteren van onze sociale door onze ouders en grootouders georganiseerde sociale voorzieningen. Zich aanpassen en onze taal leren is niet aan hen besteed. Integendeel beginnen ze meer en meer te eisen dat we ons aan hen gaan aanpassen. Gelet op hun hoog nataliteitscijfer is het duidelijk dat onze kinderen en zeker onze kleinkinderen zullen moeten gaan uitvoeren wat zij zullen bevelen. Is dit nu werkelijk wat onze autochtone bevolking of wat er nog van rest wenst?

Beste lezers, de volgende verkiezingen van 2018 (Gemeente) en 2019 (Nationaal) zullen de ALLERLAATSTE kans zijn die U zal hebben om het tij nog te doen keren.
Straf die drie partijen die ons land naar de totale vernieling hebben gebracht nu eens eindelijk af en schenk uw stem eens aan diegenen die nooit een eerlijke kans hebben gekregen om het beter te mogen doen. Besef dat iets zoals het “cordon” een soort misdaad is en dat deze misdaad aan de basis ligt van veel van uw huidige problemen. De stijgende criminaliteit en de onbetaalbaarheid van het stijgende aantal vreemdelingen zijn er maar enkele voorbeelden van. Wees eens moedig en laat U niet meer bedriegen door steeds nieuwe beloften van diegenen die ze nooit hebben gehouden.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

P.S.: Volgende bijdrage: Waar staan we nu met VLM?

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyOpen brief aan Minister Johan Van Overtveldt.

Beste Johan,

Het is nu reeds lang geleden dat we ons laatste gesprek hadden. Inmiddels bent U Minister van Financiën geworden en tracht ik U wat te blijven volgen.
Ik meen dat uw vorige mening over de EURO de juiste was en dat U op dat gebied, ik meen ten onrechte, uw mening sterk hebt gewijzigd. Ook schrok ik over uwe berekeningen in verband met de zogenaamde “speculatietaks” en wat die wel zou gaan opbrengen voor de “staatskas”. Ik schreef destijds op deze “blog” dat ik een andere mening had en heb inmiddels kunnen vaststellen dat ik gelijk had.

Maar vandaag wil ik U mijn ontgoocheling laten weten over de wijze waarop U bepaalde getallen hanteert bij het opmaken van uw begroting. Graag wil ik me vooraf verontschuldigen indien wat ik nu ga schrijven onjuist zou blijken te zijn. Het gaat namelijk over het volgende.

Onlangs kruiste ik toevallig de weg van een zakenman die jaren geleden, en volgens hem totaal ten onrechte, door een van onze rechtbanken zwaar werd veroordeeld in verband met zogenaamd gesjoemel met BTW-afdrachten. Wie er nu feitelijk gelijk had doet in mijn voorbeeld feitelijk niet ter zake. Het ging hier over een veroordeling in drie dossiers voor in totaal iets méér dan 25 miljoen euro. Door destijds beslag te leggen over al waarover deze man nog beschikte kan men stellen dat hij nu reeds sedert enkele jaren onvermogend is.
Maar hier komt nu de kat op de koord.

Enkele van uw medewerkers blijven dit dossier opvolgen en berekenen maandelijks de openstaande schuld van deze man, waarvan de initialen GVV zijn, nauwkeurig tot op de euro na. Zo kon ik vaststellen dat maandelijks méér dan 42.000 euro aan het basisbedrag worden toegevoegd wegens intrestlasten. Het zou dan blijken dat de schuld van deze man ten voordele van FOD Financiën jaarlijks met méér dan een half miljoen euro toeneemt en dat dit bedrag in uw jaarlijks budget zou opgenomen worden. GVV zorgt er dus blijkbaar helemaal alleen voor dat uw belasting inkomsten jaarlijks stijgen met méér dan 500.000 euro.

Maar waar ik niet meer kan volgen is het feit dat deze man enkele jaren geleden heeft getracht een einde te stellen aan allerlei vervolgingen, aanmaningen enz.
Het bleek dat dit alleen maar mogelijk was door met uwe diensten een afbetalingsregeling te kunnen organiseren. Na besprekingen blijkt het dat een overeenkomst werd bereikt en sedert dat ogenblik hoort de man niets meer van die schuld. Waarschijnlijk omdat hij zich steeds zeer stipt heeft gehouden aan de gemaakte afspraak en de maandelijks te betalen som via een bestendige opdracht iedere maand door de bank ING aan uw diensten wordt overgemaakt.

Maar hier stellen we ons nu toch een vraag. Volgens de inlichtingen waarover ik beschik hebben uw diensten een akkoord ondertekend om voor ieder van de drie dossiers maandelijks de som van 0.01 euro of, beter gezegd, één cent te moeten betalen. GVV stort dus maandelijks 0.03 euro (drie stortingen van 1 cent) en zal U waarschijnlijk, rekening gehouden met zijn nog  te verwachten levensduur die nu nog circa 30 jaar bedraagt, misschien in de loop van de dertig volgende jaren nog ongeveer in totaal 10 euro betalen. Indien ik juist kan rekenen zal GVV ongeveer  nog 75.000.000 jaar moeten leven om de huidige schuld terug te betalen. Maar aangezien er jaarlijks nog steeds méér dan 500.000 euro intresten worden aangerekend zou hij ieder jaar nog een extra van 1.5 miljoen jaar langer moeten kunnen leven om ooit uit de problemen te geraken. Bent U nog mee?

Indien mijn inlichtingen juist zijn is het dan niet normaal dat steeds méér belastingbetalers de schouders laten hangen en onze overheid niet ernstig meer nemen?
Het zou me plezieren, beste Johan, indien ik van U een mailtje mocht ontvangen waarin U me belooft om bij een volgende budgetvoorstelling het dossier GVV uit uw cijfers  te verwijderen en aan GVV voor te willen stellen om die 10 euro ineens te betalen en het dossier te sluiten. Mocht hij sterven voor 2046 dan heeft hij feitelijk te veel betaald maar hem kennende zal hij daar nu nog niet van wakker gaan liggen. Dat zullen misschien wel vele belastingbetalers gaan doen indien ze deze tekst lezen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyGoed nieuws voor ex-VLM medewerkers?

Enkele dagen geleden vernamen we in het verre Isafjordur (IJsland)dat de curatoren opnieuw herhalen dat ze meerdere kandidaten hebben voor een overname van VLM en zoveel jobs als enigszins mogelijk is willen redden.
Normaal zouden we bij de eersten zijn om dergelijk goed nieuws met handen en voeten toe te juichen.Maar we zijn op latere leeftijd steeds meer sceptisch geworden wanneer we dergelijke teksten lezen.

Na ongeveer 1 jaar voorbereiding en nadat we wisten dat VLM in de handen van een soort oplichters was gevallen stonden we bij een faling klaar om binnen de 48 uur een doorstart te organiseren. Belangrijk element daarbij was het feit dat we een akkoord hadden met de belangrijkste klant van VLM, nl. Carl Legein van de Aviation Factory, die ons onmiddellijk voor meer dan een half miljoen euro aan reeds bij VLM geboekte chartervluchten wou doorschuiven. Dit akkoord was reeds voldoende om zonder groot risico na enkele dagen verder te vliegen en aan een vijftigtal medewerkers werk te verschaffen.
Tijdens een onderhoud in Brussel met het Bestuur der Luchtvaart konden we voor de zoveelste maal de absurde organisatie van ons land vaststellen. Snelheid was essentieel in dit dossier omdat de eerste chartervluchten reeds na enkele dagen dienden te worden uitgevoerd.

Toen we vaststelden dat we eerst een uitgebreid  “business plan” zouden moeten gaan opstellen en dat dit eerst door een reeks ambtenaren, aan wie we best privé les zouden kunnen geven op kennis van de transportsector, gedurende weken zou gaan bestudeerd worden,  haakten we af. Ook de curatoren bleken voor ons totaal onbereikbaar geworden. We hebben dit alles reeds in detail beschreven. Maar vandaag stellen we ons toch enkele vragen.

1. Gaat het bestuur der Luchtvaart nu snel een exploitatievergunning, de zogenaamde AOC (Airline Operating Certificate), afleveren aan een buitenlandse onderneming die geen enkele ervaring kan voorleggen op luchtvaartgebied?

2. Het hele pakket van de toenmalige opdrachten van “The Aviation Factory” is ofwel reeds uitgevoerd ofwel reeds ondergebracht bij buitenlandse bedrijven. De weigering ons een AOC toe te staan heeft niet alleen aan Aviation Factory veel geld gekost maar ook aan de eigenaar van het Bestuur der Luchtvaart. Inderdaad die duurbetaalde ambtenaren hebben er nu voor gezorgd dat al dat geld voor die opdrachten naar het buitenland is vertrokken; dat er een groot aantal nieuwe werklozen zijn bijgekomen, enz.

3. Wat kunnen de curatoren vandaag nog in de aanbieding zetten? NIETS. Alle toenmalige charteropdrachten zijn inmiddels verdwenen en de door VLM nog gevlogen regelmatige lijnen liggen inmiddels zolang stil zodat die voor een overnemer geen enkele waarde meer hebben.
Iedere nieuwe luchtvaartmaatschappij kan opnieuw van nul beginnen en heeft VLM voor niets meer nodig zelfs niet voor de naam die in heel Europa als vergif wordt beschouwd.

4. Op risico een voorspelling te maken die, in tegenstelling tot de vele die we reeds hebben gemaakt misschien eens NIET zou uitkomen, durven we vandaag stellen dat de curatoren meer dan waarschijnlijk geen enkele job meer zullen redden. Al de recente verklaringen van “dag en nacht werken om zoveel mogelijke jobs te kunnen redden” beschouwen we als wind en folklore.

We gaan dit dossier dag per dag volgen en zullen onze opmerkingen blijven spuien. En bovendien hebben we volgende week een vergadering om de mogelijkheid te onderzoeken om opnieuw van nul te beginnen. Het Bestuur der Luchtvaart moet van ons geen knieval verwachten maar zal beslist van ons nog horen!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Beeldmateriaal bij ATV: “Ik mag niet van de grond”

En het laatste nieuws van de curatoren: “Er blijven nog twee kandidaten over”

 

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyIk begin steeds beter te begrijpen hoe dit corrupte land in elkaar steekt !

Het was in de late zomer van vorig jaar dat ik voldoende informatie betreffende VLM aan elkaar had geknoopt om met zekerheid te kunnen weten dat dit bedrijf enkele maanden later in faling zou gaan. Mijn diverse bronnen gaven me de overtuiging dat VLM feitelijk in december 2015 de boeken had moeten neerleggen en toen reeds tegen een negatief eigen vermogen aankeek.

Maar door een misdadig systeem om steeds maar nieuwe bestemmingen in het leven te roepen en na relatief korte tijd opnieuw af te voeren werden telkenmale duizenden tickets verkocht voor vluchten die nooit zouden gevlogen worden. Men stelde de terugbetaling van die tickets steeds verder uit en boorde steeds nieuwe bronnen aan. Ondertussen sluisden de 5 musketiers, zoals we hen noemden, steeds maar meer geld naar hun rekeningen. In december was ik 100% zeker van mijn bevindingen en deelde die mede aan de Kredietbank en aan de bedrijfsrevisor DELOITTE. Het heeft geen zin mijn hele saga te herhalen maar we zetten die vroeg of laat wel eens in detail op papier.

Vanaf de maand december heb ik steeds meer tijd en geld gestoken in mijn voorbereidingen om te trachten mijn vroeger kind vroeg of laat terug in handen te krijgen. Ik stelde opnieuw een prachtige ploeg samen met wie ik zonder problemen snel een winstgevend bedrijf zou in handen hebben. Alles werd tot in de puntjes voorbereid. We gingen in Alzey (Zuid-Duitsland) onderhandelen met Lufthansa-technik voor het onderhoud van de motoren, we troffen allerlei voorbereidingen om het technisch onderhoud opnieuw in eigen handen te nemen en hoopten opnieuw vele technici, die inmiddels waren  weggelopen, opnieuw aan een baan te helpen. We zouden vele zaken opnieuw invoeren die destijds het succes van VLM hadden gemaakt maar die door luchtvaartamateurs werden gewijzigd of afgevoerd met grote verliezen als gevolg. Lees verder

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyPURE SCHANDE

Vorige maandag hadden we een onderhoud met de curatoren. Dit onderhoud verliep opperbest. We hadden vernomen dat ze de vliegtuigen die nog eigendom waren van VLM niet wensten te verhuren zoals we hadden gevraagd maar alleen een verkoop wilden overwegen. We hadden daar geen probleem mee. We bevestigden hen dat we zelf aan enkele specialisten de waarde hadden gevraagd en dat deze ongeveer 3.000.000 euro bedroeg voor de zes toestellen samen en waarvan er twee waren met een reeks ontbrekende onderdelen en 4 in orde waren.

Het was niet de bedoeling “een zaak” te doen maar we wensten ook niet “te veel” te betalen. We zouden bij de eerste start een vijftigtal personen in dienst nemen en daarna progressief steeds meer. We begrepen dat ze zelf de toestellen bij andere partijen zouden laten schatten en dat we zeker zouden overeenkomen voor de finale prijs. We benadrukten dat we zo snel als mogelijk wilden starten omdat onze partner, Aviation Factory, een hemels groot probleem had. Aviation Factory was veruit de grootste klant van VLM en had nog contracten lopen voor honderdduizenden euros.

Aviation Factory had reeds drie vluchten van de eerste week van Juli bij andere ondernemingen in het buitenland ondergebracht en hierop een verlies van 23.000 euro geleden. Vanaf 16 juli begon er een lange reeks en Carl Legein , de eigenaar van AF, hoopte dat we zeker vanaf die dag zouden kunnen gaan vliegen. De curatoren begrepen dit en zouden ons zo snel als enigszins mogelijk was hun vraagprijs voor de toestellen mededelen. We vertelden hen dat we reeds met alles klaar waren (bemanningen; technische dienst etc. kortom alles wat nodig was om met een perfect veilig product te kunnen starten.

Alleen ontbrak ons dan nog de zogeheten AOC van het bestuur der Luchtvaart maar we zagen daar geen probleem in. Vooral het feit dat we reeds vier maanden geleden en dan nog eens twee maanden geleden het Bestuur hadden ingelicht over reeksen inbreuken op de wetgeving en dat ze het de moeite niet hadden gevonden om te moeten ingrijpen, stelden ons gerust.

De volgende dag zaten we voor een half dozijn ambtenaren op het Bestuur. We vertelden hen alles wat we reeds hadden geregeld. We deelden hen de namen van al onze voornaamste toekomstige medewerkers mee.We herhaalden dat alle punten die iets met veiligheid te maken hadden 100 procent in orde zouden zijn. We vertelden hen het probleem van AF en dat we vanaf de eerste week rendabel zouden opereren. We herhaalden dat het Bestuur de misdadigers tot de dag van de faling hadden laten vliegen.

Dat we maanden geleden reeds hadden verwittigd dat er dagelijks honderden nieuwe slachtoffers werden gemaakt die nooit hun centen zouden terugzien; dat we wisten dat er reeds putten waren van miljoenen euro’s; dat de vliegtuigen niet meer op normale wijze werden onderhouden; dat de onderneming reeds van einde 2015 in staat van faling verkeerde enz.enz.

We vroegen begrip voor de paperassen en ons 30 of 60 dagen te willen toestaan om al dat “papier” zoals het aanbrengen van de naam van ons nieuwe bedrijf op de duizenden bladzijden van alle zogenaamde Manuals (Flight Manual; Technical Manual; Operations Manual enz.) te willen toestaan. We stelden als datum van onze eerste vlucht 11 juli voor.

Toen we op een antwoord wachtten zag ik onmiddellijk uit hun lichaamstaal dat 4 van de 6 er plezier in hadden om me op de hoogte te brengen van hun reeds genomen beslissing.

“Maar mijnheer Van Gaever, het verleden heeft geen belang. U bent een volledig nieuw bedrijf en wij moeten al uw manuals volledig gaan nakijken en dat neemt veel tijd in beslag”

 “Maar hoe kan dat nu? Het zijn dezelfde die U reeds had goedgekeurd”

 “Neen zo gaat dat niet. Alles moet opnieuw worden nagekeken en dat zal zeker niet kunnen tegen 11 juli” (!) Bovendien gaan we met niets beginnen vooraleer U ons uw “business plan” hebt toegestuurd. Wij moeten nakijken of U voldoende financiële middelen hebt om uw plannen te kunnen verwezenlijken zodat de passagiers beschermd zijn” (!)

 “Maar mevrouw, waarom hebt U dan VLM dat reeds van vorig jaar “failliet” was en nu duizenden slachtoffers achterlaat laten verder vliegen toen het bedrijf werd overgenomen en onder de leiding kwam van een soort misdadigers zonder dat die enig nieuw papier hebben moeten binnenbrengen”?

“Het heeft geen zin te redetwisten; wij wachten op uw ‘business plan'”.

We verlieten snel deze ambtenaren, die gemiddeld per maand meer dagen ziek en afwezig zijn dan wij in heel ons leven. We beseften dat ons land met dat soort ambtenaren zoals VLM failliet moet gaan.

Toen we thuis kwamen vernamen we dat de lijn Antwerpen-Hamburg die we normaal in ons “business plan” zouden hebben opgenomen voor 3 verbindingen per dag reeds vanaf a.s. maandag 4 Juli door het franse CHALAIR zal gevlogen worden.. Goed dat we ons “business plan”  niet hadden afgegeven want we zouden de volgende dag reeds hebben moeten bellen met het Bestuur om te vragen het in de vuilbak te kieperen!!!!

Huichelachtige regering die iedere dag spreekt van jobs, jobs, jobs en via haar eigen administratie jobs vernietigt.

Arm Vlaanderen dat het zover heeft gebracht om het mogelijk te maken dat luchtverbindingen vanuit haar eigen grootste stad, Antwerpen, gemakkelijker te laten uitvoeren door buitenlanders dan door het “eigen volk”…

Ik ga nu rusten.  Vreselijk voor al die mensen die ik vandaag reeds zou hebben aangeworven.

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever – 30 juni 2016

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWat gebeurde er de laatste 24 uur?

1. Wat VLM betreft:
Zonder meer goed nieuws. We hadden een eerste gesprek met de curatoren die vergezeld waren van de rechter waarop ik tot nu toe zo boos was geweest.

Zoals ik trouwens had geschreven heeft hij zich in de luren laten leggen door de criminele mooipraters en bedriegers/oplichters van het VLM management.

Ik neem geen woord terug van wat ik reeds heb geschreven maar wil begrip opbrengen voor personen die ter goeder trouw zijn en het is soms zeer moeilijk om zich tegen werkelijke oplichters te verdedigen. Wel zou ik deze rechter de raad willen geven om in de toekomst méér aandacht te hebben voor personen van het slag als Van Gaever dan voor geraffineerde misdadigers. We schudden elkaar de hand en we hebben dit incident met de mantel der liefde bedekt. Jammer dat men de oplichters niet enkele dagen in “den bak” heeft kunnen steken en dat ze toch nog in aller heil het land hebben kunnen ontvluchten. Weliswaar met een privé-vliegtuig zoals het dergelijke oplichters past!

Uit het gesprek met de curatoren is gebleken dat ze ons voorstel om de 6 overblijvende toestellen van hen te huren geen optie is. Ze vrezen namelijk dat we snel slechte vrienden zouden worden omdat de kans groot is dat we tijdens onze eerste vluchten tot de vaststelling zouden kunnen komen dat ons vliegtuig ergens in beslag zou genomen worden, onze eerste passagiers in een of ander hotel zouden moeten worden gestoken met alle narigheid van dien. Volgens Meester Frans De Roy, het opperhoofd van het drietal, is alleen een zuivere verkoop van de toestellen haalbaar. Bovendien geeft hen dit wat financiële ruimte om reeds de meest dringende problemen trachten op te lossen.

Indien iemand onder U wat wil helpen kunnen we alleen een correcte intrest beloven en geven we graag de toestellen in pand. Maar hopelijk geraken we er wel uit met een of andere bank die nog best enkele ernstige klanten kan gebruiken.

De laatste belangrijke stap zal a.s. dinsdag genomen worden tijdens een onderhoud met het Bestuur van de Luchtvaart om 13.30 u.

We zullen voorstellen om ons te laten starten op maandag 11 juli. Dat is een mooie datum om met een nieuwe Vlaamse Luchtvaartmaatschappij te beginnen.

We garanderen dat, in tegenstelling tot de vroegere bedriegers die tot op de laatste dag nog een exploitatie vergunning hebben kunnen behouden en waarvan alle vliegtuigen nog een luchtwaardigheidsbewijs hadden behouden spijts dat er sommige sinds maanden half opgepeuzeld waren en belangrijke onderdelen zoals b.v.” een schroef” misten er bij ons geen enkel vliegtuig ooit onveilig de lucht zal ingaan.

Captain Raymond Nicolai, onze postholder voor operaties en een klok in de luchtvaartwereld als vroegere baas van alle lange afstand piloten van SABENA en gezagvoerder Peter Engelen, de huidige postholder en training manager van VLM zullen garanderen dat er nooit een vlucht zal starten zonder dat alle leden van het vliegend personeel 100% met alles maar dan ook alles in orde zijn.

De vroeger technische maintenance manager Bart Motmans die op een schandalige wijze door een vriend kluchtzanger van “Jefke” werd opzij geschoven zal er opnieuw zorg voor dragen dat ieder vliegtuig dat de grond zal verlaten piekfijn op alle gebied in orde zal zijn. De huidige en door het bestuur der Luchtvaart goedgekeurde hoofd van de technische
diensten graaide iedere maand 20.000 euro uit de kas en maakte van de technische diensten van VLM een Mikey Mouse operatie zoals ik er nooit een andere in de luchtvaartwereld heb gekend.

Enkele weken geleden ontving ik een mail uit Chang Mai in Thailand van Fons Coch een vroegere directeur van SABENA. Het is een vriend geworden en sinds hij weet dat ik terug belangstelling heb voor VLM volgde hij vanuit het verre Thailand alle VLM-vliegtuigen via een speciaal internet programma. Hij vroeg me of ik soms de reden wist waarom sommige
VLM-vluchten tussen Antwerpen en Southhampton en daarna tussen Antwerpen en Hamburg “fladderden”? Ze vliegen veel te traag en veel te laag, schreef hij. Toen ik bij een medewerker van de technische kluchtzanger mijn licht ging opsteken vernam ik dat men reeds vele maanden zo goed als zonder wisseldelen zat. Er was een verwarming van de voorruit stuk en we kunnen deze niet herstellen. Daarom mag het vliegtuig niet op
normale vlieghoogte vliegen want daar vriest het en als de ruit aanvriest is het moeilijk om nog te landen als men niets meer kan zien!!!! Daarom moet het toestel blijven vliegen in temperaturen boven het vriespunt. Het vliegt dan ook trager; in onstabiel weer en verbruikt
méér. Na de retourvlucht uit Southampton hadden we te weinig tijd om nog een voorruit te vijzen uit één van de opgepeuzelde toestellen en is het vliegtuig dan maar verder naar Hamburg vertrokken al “fladderend”. En zo vloog het circus steeds maar verder.

In onze mogelijk nieuwe maatschappij, die waarschijnlijk VG-luchtvaartmaatschappij zal gaan heten zullen dergelijke onbegrijpelijke toestanden nooit plaatsgrijpen. Men mag de duivel niet bij de staart trekken maar ik heb in mijn leven tientallen tweedehands-
vliegtuigen gekocht en opereerde steeds van kleinere luchthavens met korte startbanen zoals Moenchen Gladbach, London City of Deurne en heb nooit één gekwetste reiziger gehad. Ik wil dat ook zo houden.

Het Bestuur der luchtvaart kan nu alleen maar vaststellen dat op gebied van veiligheid Van Gaever met andere kleppers werkt dan het vroegere VLM.

Alleen vragen we 60 dagen tijd om alle paperassen in orde te brengen en die NIETS met veiligheid te maken hebben maar alleen maar ambtenaren bezighouden om na te kijken hoeveel centen ik mogelijk denk te gaan verdienen volgens mijn “business plan”. Of ik wel kansen heb te slagen?
Hoe zinloos allemaal. Hoe kan ik voorspellen maanden vooraf welke bezettingscijfers ik denk te halen op die of die lijn? Gewoon folklore! Stel dat ik juist heb gegokt maar de dag nadat mijn “business plan” werd goedgekeurd en waarin ik heb geschreven dat we tussen Antwerpen en Hamburg gaan vliegen hoor ik dat b.v. Lufthansa eveneens vanuit Antwerpen naar Hamburg gaat vliegen en wel met een straalvliegtuig dan kan ik heel mijn “businessplan” op het stort kippen.

De toekomst voorspellen kunnen alleen ministers zoals bij de laatste voorspelling in verband met de te verwachten opbrengsten in verband met de heffingen op beurswinsten de zogenaamde speculatie taks. Om in de broek te doen van het lachen!

Hebben de ambtenaren reeds nagekeken hoeveel miljard BEF onze Brussels
Airlines van Lippens en Davignon er reeds hebben doorgeblazen gedurende
de laatste jaren? Ze liggen reeds jaren aan het Lufthansa infuus of waren reeds jaren in hetzelfde gezelschap als VLM vandaag. Toen ze met Brussels Airlines gingen beginnen stelde ik hen voor om samen te werken.
Ik wilde toen ook mijn oude DAT terug overnemen. Ze lachten me uit. WIJ gaan dat overnemen en van naam veranderen en we hebben U niet nodig verklaarden ze en lachten me gewoon uit. Naderhand heb ik kunnen vaststellen wat een financiële krachtpatser die Lippens wel niet was.
Duizenden mensen zijn hun zuurverdiende centen kwijt en dat mag allemaal nog loslopen! Hoeveel miljard heeft Davignon er nu reeds doorgeblazen vanaf de eerste dag dat hij MIJN Delta Air Transport van naam veranderde en er de leiding van nam?

Ik ga vandaag afronden. Als het “Bestuur” mij die 60 dagen geeft dan vliegen de eerste 50 personeelsleden op 11 juli. En we willen er een pint op verwedden dat ze enkele maanden later met twee of driemaal zoveel zullen zijn.

2. Brexit
Ik wil kort zijn en kom er later op terug. Een schitterende dag voor Great Britain. In één zin samengevat: de overwinning van de productieven op de profiteurs.

Men zegge het voort…
Freddy Van Gaever, 24 juni 2016

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyLiefste Kindjes,

Onderstaande tekst schreef Bompi op maandagmorgen en stuurde deze tekst naar enkele “intimi” zonder hem echter op het Internet te zetten.
Men weet maar nooit welke gekke bokkensprongen onze rechtbanken soms kunnen maken. Maar nu is het zover. Lees maar goed wat ik enkele dagen geleden schreef toen ik nog niet wist dat “de rechters” vandaag hebben vastgesteld dat “uw doosje” hun beslissing met enkele dagen voorsprong heeft geklopt!! Proficiat schatjes !!!!!


20 juni 2016
Dank U wel lieve kindjes voor dit mooie verjaardagsgeschenk !

Zoals U weet, schatjes, was het gisteren 19 juni de verjaardag van Bompi. Maar dit jaar viel die dag op een zondag. En dan werkt “de post” niet. Daarom bracht de postbode slechts hedenmorgen het doosje dat U me hebt opgestuurd met mijn verjaardagsgeschenk. Toen ik het doosje in ontvangst nam dacht ik eerst dat het een fopdoosje was omdat het zo goed als niets woog. Maar nadat ik de mooie geel-zwarte strik had losgemaakt vond ik in het doosje een kleine omslag met daarin een kaartje. Op dat kaartje had U zes letters aangebracht:

V.L.M.  R.I.P

Toen begreep ik dat U me werkelijk wilde verrassen op de dag dat ik 78 kaarsjes mocht uitblazen. Bompi wist reeds méér dan één jaar dat dit kaartje vast en zeker zou verzonden moeten worden maar er is steeds een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Uiteindelijk hebben jullie me uit die onzekerheid verlost.

Laten we van deze dag geen feestdag maken maar een dag van bezinning. Laat onze gedachten gaan naar die paar honderden medewerkers van VLM-Belgie en VLM-Nederland die door en door bedrogen werden door oplichters; advokaat plus raadgever en een totaal falende justitie. Laat ons medelijden gaan naar die honderden leveranciers die voor miljoenen euro’s werden bestolen en de duizenden reizigers die in het volste vertrouwen tickets betaalden die, zoals we meermaals schreven, totaal waardeloos zouden blijken te zijn. We herhalen het tot vervelens toe dat die toegestane WCO de doodsstrijd onnodig verlengd heeft en de uiteindelijke schade aanzienlijk heeft vergroot. Hopelijk, en zoals het in een niet corrupt land zou moeten gebeuren, zullen de schuldigen zwaar worden gestraft. Maar in België weet men nooit.

Bompi heeft reeds gedurende vele vele jaren moeten vaststellen dat wij inderdaad in een door en door corrupt land leven.

Bompi heeft reeds DRIEMAAL een succesvolle luchtvaartonderneming op de kaart gezet en telkens werd het me ontstolen door de toenmalige corrupte ambtenaren van het Bestuur der Luchtvaart. Aangezien die nu blijkbaar, juist zoals het vroegere SABENA, het strijdperk hebben verlaten ga ik trachten om het nog eens een vierde, en beslist laatste maal, te proberen.

Daarover hopen we U snel méér nieuws te kunnen brengen.

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever

Lees ook: VLM Airlines failliet verklaard

VLM Airlines is failliet, oprichter wil bedrijf weer overnemen

VLM Airlines is failliet

Men zegge het voort

Aankondiging Freddy17 juni 2016, Mijn allerlaatste triestig sprookje over VLM.

Liefste Kindjes,

Ons Oma is boos op Bompi omdat ik jullie zovele triestige verhalen vertel.
“Vergeet niet dat het kleine kinderen zijn en die moeten dergelijke vreselijke verhalen niet weten of aanhoren. En zeker niet van hun grootvader. Vertel liever eens iets plezants of iets waar ze kunnen met lachen! Iets waar ze iets aan hebben en dat ze op school kunnen verder vertellen!”

Lieve Kindjes, ons Oma heeft gelijk.

Daarom beloof ik dat dit laatste verhaal over VLM nu ook het allerlaatste zal zijn. Het zal geen prettig verhaaltje zijn maar daarna beloof ik komen er enkele minder trieste verhalen of sprookjes.

Zoals U weet, lieve schatjes, hoop ik U a.s. zondag 19 juni te kunnen knuffelen. Het is dan Bompi’s verjaardag en op die dag mag U Bompi helpen om 78 kaarsjes uit te blazen. Hopelijk heeft Oma voor een zeer grote taart gezorgd want anders zal er voor die kaarsjes onvoldoende plaats zijn.

Bompî wil nu ook enkele dagen rusten en komt terug met een nieuw verhaaltje op dinsdagavond 21 juni.

Maar vandaag wil hij U nog iets vertellen over het bedrijf dat Bompî vele jaren geleden heeft opgericht en dat nu in handen is gevallen van een bende oplichters.

Bompi heeft tot vervelens toe zijn uiterste best gedaan om vele personen en bedrijven in te lichten over dit onbegrijpelijke bedrog. En dit reeds sinds méér dan één jaar.

Ik bewees dat de bedrijfsrevisoren knoeiden met de cijfers. Ik legde haarfijn uit hoe men voor miljoenen euro’s het personeel aan het oplichten was met het oppeuzelen van het zogenaamd “sociaal passief”. Ik legde de hele fraude uit met het doorschuiven van de bedrijven van de ene naar de andere oplichter.

Bompi belde met het parket; trachtte rechters uit te leggen hoe de ene na de andere wet van dit land met de voeten werd getreden. Maar in een corrupt land zoals Belgie staan de rechters meestal aan de zijde van de schurken.

Voor de “schijn” veroordelen ze soms misdadigers maar laten ze onmiddellijk weer vrij zodat ze opnieuw aan de slag kunnen.

Of ze zijn akkoord met bevriende advocaten en laten ze lopen wegens “procedure fouten”. Soms spannen ze zelf samen met de misdadigers zelf!!! Lieve schatjes, jullie geloven dat niet maar uw oude Bompi zegt dat het toch zo is. In het geval van VLM hebben de eigenaars en bazen, die allemaal bedriegers en waarschijnlijk toevallig allemaal
buitenlanders zijn, reeds voor miljoenen euro’s bedrog gepleegd!

VLM is reeds FAILLIET sinds 2015!! Maar men bedriegt leveranciers en klanten; men richt nieuwe luchtlijnen op en ontvangt voor reuze bedragen tickets voor vluchten die nooit zullen worden gevlogen. Alleen de laatste maanden werden verbindingen geschrapt tussen Antwerpen en Geneve; Antwerpen en Birmingham; Luton en Waterfort; Luton en Birmingham; Rotterdam en Hamburg en telkens miljoenen BEF GESTOLEN van hun klanten en dan beslissen rechters die zeer eenvoudig kunnen vaststellen dat het allemaal diefstal en bedrog is en dat de oplichters NIETS moeten terugbetalen gedurende zes maanden en beschermd zijn door een misdadige beslissing WCO geheten.

Ondertussen laten die rechters toe dat de oplichters en hun advocaten onbegrijpelijk hoge bedragen op hun eigen rekeningen mogen overschrijven en opnieuw enorme putten graven.

Bompi ziet iedere dag hoe het onmogelijke toch mogelijk wordt; hoe het onbegrijpelijke toch kan verder gaan; hoe dag na dag het geld van honderden brave reizigers en tientallen naieve leveranciers wordt gestolen en verbrast.

Bompi belooft, lieve schatjes, dat hij er nooit meer zal op terugkomen. Hij heeft er alles maar dan ook alles aan gedaan gedurende vele maanden om dat schandaal te laten stoppen.

Bompi denkt aan de paar honderd personeelsleden die eerstdaags in de miserie gaan zitten; aan de trouwe leveranciers die de mening toegedaan zijn dat ze vanaf de dag van de goedkeuring van de WCO op hun beide oren kunnen slapen maar opnieuw schromelijk bedrogen worden; aan de paar DUIZEND reizigers die NA de goedkeuring van dat WCO bestolen en bedrogen worden; aan die oplichter-rechter die met minachting spreekt over BOMPI maar die volgens mij niet meer op straat zou mogen komen en die thuishoort waar misdadigers thuis horen en dat is NIET op straat!!!
Omdat Bompi de waarheid spreekt en dat in ons land beschouwd wordt als misdadig en politiek niet correct begint men Bompi te pesten.

Is het toevallig dat een wereldbedrijf op gebied van data-verkeer me laat weten dat er geknoeid wordt met mijn computer en ik moet oppassen?
Is het normaal dat Oma me vertelt dat ons veertig jaar oude telefoonnummer 03/3221112 meestal onbereikbaar is geworden??? Lievekes, Bompi gaat vanaf vandaag NIETS meer schrijven over VLM.

Bompi neemt enkele dagen rust en wacht af of die rechter-oplichter het misschien toch zal klaarkrijgen om Bompi te laten bestraffen omdat hij de moed aan de dag legt, en sinds vele maanden,; om een gigantisch bedrog aan te klagen. Bompi werd reeds door zovele mensen schromelijk bedrogen zodat eentje meer of minder niet zoveel meer uitmaakt.

Het is nu wederom tijd schatjes om te gaan slapen. Bompi hoopt U overmorgen op zijn verjaardag terug te kunnen zien. Als ge iets zou horen over VLM gedurende de volgende dagen laat het Bompi dan weten via zijn GSM want hij is een paar dagen in het buitenland.

Dag Lievekes. Tot zondagavond.

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever

Nvdr: Tijdens onze afwezigheid heeft Freddy voorafgaand aan deze bijdrage enkele artikels geschreven, die wij niet konden plaatsen.  U heeft ze misschien via de internet-tamtam toch kunnen lezen.  Ze nu nog plaatsen is nogal gek.  Alsof men een boek van achter naar voren leest.  Wij verontschuldigen ons hiervoor.

In elk geval wenst onze redactie hem een fijne verjaardag, met drie kussen en een knuffel van ons Lolita.

 

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyMoet ik er nu echt zelf de stekker uittrekken?
Ik meen een miljardenfraude te hebben ontdekt ten nadele van duizenden werknemers in Europa!

Deel 1

Ziehier mijn verhaal en hoe mijn vroeger bedrijf VLM er deel van uitmaakt.

Eerst wat geschiedenis. Ik zal in de nabije toekomst het juiste verhaal schrijven over de schandalige wijze waarop men mijn kind VLM van mij heeft gestolen. Het volstaat vandaag te schrijven dat het voor minder dan 5 miljoen euro werd verkocht (195 miljoen BEF) en dat de koper het wat jaren later verkocht aan AIR FRANCE voor een 40-voudige prijs van een kleine 8 miljard BEF!
We schatten dat de werkelijke waarde toen ongeveer 5 maal minder was maar dat heeft AIR FRANCE kort na de overname zelf kunnen vaststellen.

Het doet me denken aan een soortgelijk verhaal dat vandaag alle kranten haalt namelijk de miskoop van het Amerikaanse Perrigo  door tegen een veelvoud van wat het werkelijk waard was Omega Pharma over te nemen.

Terug naar VLM. Na de overname begon VLM meer en meer hoogte te verliezen en kwam snel in de rode cijfers terecht. De vakbonden waren zeer zeker een deel van het probleem en begonnen steeds nieuwe eisen te stellen om de lonen en vergoedingen bij VLM steeds meer en meer aan deze van het grote AIR FRANCE aan te passen. Na een paar jaar bleken de verliezen voor een betrekkelijk kleine maatschappij (250 werknemers) de spuigaten uit te lopen. Ditzelfde werd vastgesteld bij het eveneens door AIR FRANCE overgenomen CITYJET uit Dublin (ongeveer 1250 werknemers)

In 2013 kleurden de resultaten van deze twee nieuwe AF (Air France) dochters donkerrood. AF liet de luchtvaartwereld aanvang 2014 weten deze dochters uit hun familie te willen bannen.

Hier begint feitelijk mijn verhaal maar al wat ik nu ga schrijven is mijn perceptie van wat er daarna allemaal ongeveer moet gebeurd zijn. Ik ben overtuigd dat ik steeds dicht bij de waarheid  zal zitten en zal nu een soort theaterstuk gaan schrijven met als hoofdrolspelers de toenmalige voorzitter van AIR FRANCE, “Anneke“, de eigenaar van het Duitse bedrijf INTRO dat bijna wereldfaam heeft verkregen door het ene verlieslatende luchtvaartbedrijf na het andere over te nemen met als doel het te REORGANISEREN, “Mieke” en de huidige eigenaar van VLM “Jefke“. Ook de vorige baas van Renault Vilvoorde “Pierre-François” en de baas van Opel Antwerpen “John” komen in mijn stuk voor.

Lees verder

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyVERKEERSLEIDERS LEGGEN LUCHTHAVEN PLAT  !!!!

Zelden voelde ik me zo onmachtig als vandaag. Toen ik gehoord had wat er vandaag op de luchthaven van Zaventem gebeurde werd ik bijna woest. Het feit dat ik aan dergelijk schandaal niets kan doen maakte me doodtriest. Gedurende de voorbije jaren heb ik enkele malen gewezen op een destijds moedige beslissing van de Amerikaanse president Ronald Reagan die waarschijnlijk de beste president is geweest van de VSA na de oorlog. Reagan was in zijn jongere jaren vakbondsafgevaardigde voor de acteurs van de filmindustrie. Maar hij had verstand en doorzicht. De eisen die hij stelde waren steeds bescheiden en verantwoord. Hij was een verzoener en geliefd door zijn leden en gerespecteerd door de tegenpartij.

Toen hij president werd en er een probleem opdook in de luchtvaartsector waar de verkeersleiders voor een zoveelste maal gingen staken trapte hij op de rem.

Reagan wist dat de verkeersleiders reeds jaren misbruik maakten van hun grote macht door steeds te dreigen de hele luchtvaart stil te gaan leggen. De herhaalde dreigingen hadden hen geen windeieren gelegd. De verkeersleiders verdienden véél méér dan de doorsnee ambtenaren. Ze gingen vroeger met pensioen, hadden méér verlofdagen, méér premies, minder werkuren enz. enz.

Reagan smeet, bij een zoveelste onverantwoorde stakingsdreiging, het hele zootje van de ene dag op de andere aan de deur zonder de minste vooropzeg. De duizenden verkeersleiders konden hun ogen niet geloven. Reagan vorderde alle militaire verkeersleiders op, gaf aantrekkelijke voorwaarden voor diegenen die reeds met pensioen waren om terug te komen helpen, benoemde onmiddellijk al diegenen die reeds op een betrekking stonden te wachten enz. Na enkele maanden liep alles terug normaal en nooit ging er nog één verkeersleider in staking. Al de vroegere verkeersleiders verloren hun betrekking en konden nooit nog voor de overheid gaan werken. Honderden familie drama’s waren het gevolg . Zelfmoorden, echtscheidingen, kinderruzies, verklaringen van onvermogen enz. waren het gevolg van de totaal onverantwoorde eisen van hun vakbond de zogenaamde PATCO.

Vandaag stellen we dezelfde situatie vast in ons land. Onze verkeersleiders genieten van dezelfde bijna onaanvaardbare voordelen zoals destijds in de USA de leden van PATCO.

Véél hoger loon als de meeste ambtenaren, méér verlof, méér premies, minder werkuren, talrijke extra voordelen enz. enz. En toch leggen ze zonder de minste reden onze hele luchtvaart zo goed als plat omdat ze geen enkel van hun verworven en totaal absurde voordelen willen afgeven. Onder de valse bewering in verband met de “grote verantwoordelijkheden” die ze zouden hebben voor honderden passagiers willen ze hun eisen bekrachtigen. Totaal waardeloze verklaringen. Wat moeten de treinbestuurders die soms rijden met treinen met 1000 passagiers dan niet zeggen of eisen? Wat moeten de gezagvoerders van cruise schepen met 3, 4 of 5000 passagiers dan niet kunnen eisen? De hele situatie is totaal onaanvaardbaar en tienduizenden passagiers zijn het slachtoffer en aan de faam van ons land wordt enorme schade aangebracht. Zoals destijds Van den Boeynants zei: trop est trop! Genoeg is genoeg!

Daarom hopen we dat er bij ons ook een verantwoordelijke kan gevonden worden die de moed heeft zoals destijds president Reagan.

Geef al die verkeersleiders 24 u tijd om snel aan het werk te gaan en dankbaar te zijn voor al de voordelen waarvan ze dankzij alle belastingbetalers kunnen genieten.

Indien ze volharden ONMIDDELLIJK en zonder de minste vooropzeg AAN DE DEUR. Nooit nog een kans om voor de overheid te werken en een proces aan hun broek om solidair met de andere stakers alle veroorzaakte schade te vergoeden.

Dat zou de beslissing zijn van Freddy Van Gaever indien hij de politieke macht zou hebben om dit probleem op te lossen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever, 13.04.2016