Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

Cyclus

Shackle Stockvectors, rechtenvrije Shackle illustraties ...

DE TYRANNIE VERDRIJVEN……

Stilaan zullen we het onderwerp van “de Covid-plaag” wat moeten afbouwen.  Veel van wat kon en moest gezegd worden, hebben we gedaan.  In ’t meervoud want er zijn toch enkele onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging  (bv. op Doorstroming) die tegengeluiden verspreid hebben.

Ik reken het tot het palmares van de hardnekkige Vlaamse Beweging, dat er juist bij ons dissidente stemmen zijn gehoord.  Zelden werd er zo’n verpletterende censuur gepleegd, als in de Belgische pers (99,9 % voor de officiële versie).  Ondanks enkele versoepelingen gaat de dictatuur aan maatregelen; de staat van beleg; gewoon door.  Voorbeelden zijn het verbod om aan zee te komen; de grens met Nederland en Frankrijk te overschrijden en het dragen van muilkorven tezamen met de 1,5 meter.

We zullen echter ook niet zwijgen; er zijn bvb al. 100.000 boetes uitgedeeld.  Benieuwd hoeveel in Wallonië en hoeveel in Vlaanderen.  Een groot aantal zijn uitgevoerd als grove schendingen van de grondwet.  Hierover zegt bvb. Wim Voermans, specialist recht Univ. Leiden : “Uitzonderingsmaatregelen kunnen slechts uiterst beperkt in tijd een omvang uitgevoerd worden (en niet maandenlang) en ze moeten onder parlementaire controle staan”. (Gesprek Ab Gietelink met Wim Voermans Café Weltschmerz). 

Bij de oppositie tegen al deze vrijheidsrechten is gebleken hoe zwak het verzet van politieke partijen daartegen was, niet enkel in België.  Het doet de vraag stellen naar de exacte staat van de democratie in partijen.  Enkel in Oostenrijk (FPÖ) en zwakjes in Duitsland (AfD) zijn partijen in het verweer!  Het schouwspel van onze V-partijen in deze doet ook de vraag rijzen naar het vermogen om een intellectuele discussie over grondproblemen aan te gaan.  Men moet toch beseffen dat op wetenschappelijk vlak bepaalde zekerheden maar kunnen veroverd worden door de mogelijkheid tot tegenspraak.  Stellingen moeten de toets van kritiek doorstaan.  Zo niet belanden we terug bij oekazes, zoals de aarde die vlak is.  Over de evolutietheorie van Darwin mogen overigens ook geen twijfels geuit worden. 

België Archives - Wicked Truths

Intussen bereidt men achter de schermen in dit land de verdere “coup” van Magnette voor.  Slechts zijn uitgangspunt is het vertrekpunt.  Ik zie los van de opiniepeilingen (bv. nu 23.5 dS) twee ontwikkelingen: eerstens het sluipende offensief van de belgicisten, dat al lang bezig is.  Ze bedienen zich daarbij van takiyya, het bedrieglijk ageren dat ze geleerd hebben bij de islam en de Loge.  Met Egbert Lachaert, de stropop van Alexander De Croo zal er geen vermindering van belgicistisch ageren komen.  Men moet daarbij zelfs vaststellen dat dit streven naar unitarisme het eerste programmapunt van VLD en Groen geworden is.  Kristof Calvo wordt op dit vlak in Groen niet tegengesproken!  Tweedens is er de bijna-meerderheid voor de V-partijen, bij verkiezingen en peilingen. 

De volgende vaststellingen zijn daarbij te maken: de 2 V-partijen lijken communicerende vaten.  Maar er is amper winst vanuit de andere helft van het electoraat.  De V-partijen hebben grotendeels verzuimd een campagne te voeren om de Vlamingen volksbewust te maken.  Bvb. door de hopeloze situatie van het Belgisch feit uit te leggen. Ondanks een schijnbaar blok van Vlaamsbewusten, ziet men sinds de verkiezingen daar nergens in Vlaanderen enig effect van.  Door de verplettering van de “Lügenpresse” staan de Vlamingen elke dag bloot aan unitaire cliché’s.  Daarbij valt op met welke toon we door de nieuwsredactie van VRT worden toegesproken: Martine Tanghe en Goedele Wachters  spreken precies tot papkinderen.  De VTM is niet beter: een commerciële zender (neo-liberaal) met extreem-linkse nieuwsredactie.

Er waart dus een “parfum van tyrannie” door Vlaanderen.  Dit maakt dat in bedrijven, scholen, instellingen Vlamingen angstvallig verbergen Vlaamsbewust te zijn.  Zoals bij een regering in september de kleurpartijen Vlaanderen zullen verraden, zo zijn de V-partijen schuldig aan het feit dat Vlamingen geen enkele moed van overtuiging hebben.  Eén van de lichtgevende punten is dat op de blogs een aantal mensen eindelijk begrijpen dat de Vlaming in België als een soort “Untermensch” aanzien wordt.  Hier wordt dan ook herhaald dat Bart De Wever verscheidene belangrijke verklaringen deed zoals: “De Vlaamse Beweging is overbodig geworden” en “De Vlaamse symbolen zijn gans besmet!”.  Hij heeft dat nooit herroepen.  Het Vlaams Belang van haar kant, staat sinds midden tachtiger jaren, in het teken van de vreemdelingen-problemen.  De andere thema’s zoals Vlaamse onafhankelijkheid stond daar steeds voor in de schaduw en de ethische standpunten zijn grotendeels afgeschaft.    De manier waarop heeft hen in een cordon sanitaire (dat kennen we nu allemaal) geplaatst, waardoor niemand van weldenkend Vlaanderen in hun gezelschap wil gezien worden.

Dus nogmaals mijn aanbeveling doen: de Vlaamse partijpolitiek moet inzetten op het identitair Vlaamsbewust maken van de massa.  Vooral de jongeren komen daarvoor in aanmerking!  Tweede punt is dat ze dringend hun echte medestanders moeten “verzorgen”, zijnde vrijheidslievend midden-Europa, de identitaire partijen in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland.  Derde punt is dat ze, tegen hun particratie in, durven opstaan tegen de schendingen van mensenrechten en het francofoon etnoracisme en de zaken met name benoemen.

Velen zullen het woord “tyrannie” in de titel gezwollen taal vinden.  Maar de Vlamingen zijn, net als de inwoners van de “Ostgebieden” in Duitsland, meermaals slachtoffer van “decimering” geworden (het uitdunnen van de bevolking).  Paul Beliën schreef ooit in een artikel in Doorbraak 2003: “Tussen 1850 en 1950 verlieten één miljoen Vlamingen hun vaderland.  Dat was een enorme aderlating voor een volk dat gedurende deze periode slechts een vijf miljoen leden telde.”  Daaraan ging vooraf  de massale uittocht, tijdens de periode van Alva en de Reformatie (16e euw), waarbij handelaars en vaklieden massaal wegvluchtten.  Maar ook de etnische schandplek, die ons Brussel is, heeft in de Belgische periode honderdduizenden Vlamingen van volksgenoten tot volksvijanden gemaakt.

Elke moedige stem heeft zijn gewicht!  Vooral bij de voortdurende schending van de vrijheden in dit land nu!  In Nederland, waar veel harder verzet geboden wordt, zijn de maatregelen bijlange zo zwaar niet.  Met excuses moet ik de meeste bronnen van verzet, weer uit de Duitse, Zwitserse en Nederlandse hoek komen.  Met medestander Lovenaar  hoop ik ook uit de aanbevolen lectuur, de geheime achtergronden verder mee te duiden.

Jos Wouters, Boom

Mariamaand in mineur (3)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

We schreven het al: niet alleen is deze meimaand, Mariamaand, in mineur, ook alle herdenkingen en vieringen georganiseerd door de Vlaamse Beweging werden op non-actief gezet. Met dit Marialied denken we met weemoed terug aan een IJzerwake, die dit jaar niet mogelijk is.

Emiel Hullebroeck componeerde, Clem De Ridder zorgde voor de tekst:

Lieve Vrouw der Lage Landen

Hoge Vrouwe in de hemel, ‘s Heren Moeder, reine Maagd.
Hoor het volk der Lage Landen, dat U ned’rig bijstand vraagt.
‘t Heeft al oude adelbrieven, van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand’ren, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden, bleef het in zijn hoogste nood.
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen, van de zee tot in de hei;
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ‘t zong U lied’ren in de mei !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zie de wonde, die Uw dierbaar volk ontwijdt;
‘t Slaat de hand aan eigen broeders, ‘t is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil’ge wegen, dwaalt het verder van U af.
‘t Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Cyclus

Dagblad010 | Nida zeurt over foto's mondkapjes bij moslima's

HET TIJDPUNT WAAROP DE GLIMLACH ONS WERD ONTNOMEN!

Alsof het niet beter afgesproken kon worden,  duiken overal de mondkapjes op.  Mensen worden panisch van angst en dan dus maar een mondkapje op.  Het mooiste dat een aanvang van erkenning tussen mensen aangeeft verdwijnt: de glimlach.  Het begint aller tederst bij de eerste glimlach die een baby voor zijn moeder en vader heeft!

Ik ga hier niet de noodzaak van mondmaskers in ziekenhuizen, bij verpleging en ernstige sanitaire bedreigingen veroordelen.  Wel de mondkapjes, die het openbare leven nu moeten regelen, en eigenlijk “muilkorven” zijn.  Zoals steeds ben ik naar een dieper inzicht gaan zoeken, en vermoedt achter dit verschijnsel esoterische en kabbalistische  motieven.  Daarbij kreeg ik de aanwijzing, dat in het slavendom, muilkorven niet ongebruikelijk waren.  De ware bedoeling kan dus verder liggen; zeker als men zich aanvraagt wanneer deze attributen terug afgeschaft gaan worden.  De “kabbala” is de leer waarnaar talmudische volgelingen verwijzen, en die de buitennatuurlijke aspecten via symboliek, getallenleer en volkerenkennis aangeeft.

Ik haalde een belangrijke openbaring bij Dr. Walter Veith, een 7-dags adventist, die daarom ook niet op elk vlak navolgbaar is.  Vooral door zijn afkeer voor het katholicisme in zijn geheel.  Wel is zijn opmerking over die kerk juist nu zo geldig, waar hij zegt: de leer die verspreid wordt bestaat uit 2 onderscheiden cultussen.  De leer voor de gewone leek is voor de gojim, dit is een talmudische term, die de ongelovige, het vee, aanduidt.  In de afgeschermde top wordt een andere leer gevolgd die veelal diametraal t.o.v. de eerste staat.  Dit stellen veel bezorgde katholieken nu vast met een paus, die de anti-paus genoemd wordt.

Een voorbeeld (beknopt) is de discussie (in deze Covid tijd!) over de gender-verklaring van broeder van Liefde René Stockman.  Dit onooglijk bericht, dat niemand zou opmerken, krijgt de grootste verklaring(en) over zich heen van decaan Piet Hoebeke en artsen Petra De Sutter, Marleen Temmerman en Guy T’sjoen. De decaan noemt deze verklaring WAANZIN.  Deze dokters in kwestie onderscheiden zich door hun voortdurend gemorrel aan de morele en ethische standaarden in onze samenleving.  Maar de kers op de taart is dat de Belgische bisschoppen een communiqué hebben verspreid : “zij drukken hun grootste waardering uit voor het engagement van de Broeders van Liefde in België”. (dS 16.5).  Diegenen dus die broeder Stockman terechtwijst.  Een communiqué over het opheffen van de grondwetten i.v.m. de erediensten en de reusachtige stijging van de armoede n.a.v. de Covid maatregelen heb ik van hen nog niet mogen vernemen

Intussen schrijft gelukkig Pieter Bauwens in Doorbraak van 16.5.: Erediensten horen bij fase 1.

Terwijl ook professor Raoult  laat weten dat de plaag aan het verdwijnen is (YT), blijft toch de timing van de maatregelen hoogst verdacht.  Frankrijk (Macron was een vroeg-ingewijde) wil deze zomer geen toeristen in Frankrijk toelaten.  Dit kan niet anders dan een poging van totale controle te zijn op het vrijetijdsgedrag van de Europeanen.  Hier zie ik toch een eenvormige lijn, met de maatregelen over de horeca, ook in ons land.  Verklaringen daarover, o.a. in Trends (A.De Croo), zijn wellicht niet zo toevallig.  Kan over de hypothese gesproken worden dat in de “werkplaatsen” van de elite het concept wordt ontwikkeld om een controleerbaar gedrag van de “Gojim” in te stellen.  Men lijkt doelbewust een groot deel van de toeristen- en ontspanningswereld op te offeren……

Op de voorbije bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (oktober), onder de benaming “Event 201” is er voor de aanwezigen een computer-simulatie getoond over de afwikkeling van een pandemie.  Daarvoor verwijs ik naar een bericht van enkele dagen terug op Uncut-news.ch (vele interessante berichten) waarop Peter König  publiceert : “Der globale Lockdown – eine todbringende Farce und ein teuflischer Plan”.  Uit meerdere bronnen blijkt immers dat Gates, Soros en tutti quanti al op voorhand bezig waren met het meest abjecte plan dat deze Nieuwe Wereld Orde ooit uitvoerde.

Nvdr: Verneem meer over Event 201 bij Live Simulation Exercise to Prepare Public and Private Leaders for Pandemic Response U kan de vijf video’s gewijd aan de zgn. “Pandemic Exercise” hier terugvinden. Ze bevatten vijf gebieden: medische tegenmaatregelen, handel en reizen, financieel, communicatie en epiloog, evaluatie.

Mijn excuses dat ik steeds maar anderstalige bronnen moet voorleggen.  Ik ageer in mijn rubriek, die tot doel heeft, de bevrijding van Vlaanderen/Nederland uit de terreur, niet om mezelf in het zonnetje te zetten.  Ik dank ingewijde reageerder Lovenaar hartelijk voor zijn deskundigheid.

Toch blijf ik de oproep doen aan de Vlaamse intelligentsia om duidelijk te begrijpen dat in deze Covid kwestie een reusachtige brain-washing plaatsvindt.  De enige weg die we hebben is het publiek andere bronnen voorleggen (ook al zijn we niet altijd met alles akkoord).  Er moet de moed zijn om nu al de dwang-vaccinatie af te wijzen, het track-systeem in te voeren voor mensen die verdere reizen maken bestrijden, het afschaffen van baar geld tegengaan en de monsterachtige overtredingen van de grondwet aanklagen.

Kontrast.at a Twitter: "Für die nationalen Hysteriker ...

Ik eindig voorlopig met een uitspraak van Berthold Brecht :  “Wie de Waarheid niet kent is wellicht enkel een domkop.  Maar die de Waarheid verneemt en ze een leugen noemt, is een misdadiger”.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen :

 • Publicaties van Duitstalige specialisten: Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, immunoloog Dr. Stefan Hockertz, viroloog Dr. Carsten Scheller, Dr. Bodo Schiffman.
 • Robert Jensen show, vele afleveringen
 • “Der Gotteswahn von Bill Gates und Co”, Dr. Wodarg.  (blog Michael Mannheimer).
 • Berichten over World Economic Forum, 18.10.19.

Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan

Cyclus

Période française de l'histoire de Belgique — Wikipédia

VLAANDEREN GEEN PROTECTORAAT VAN FRANKRIJK

Wanneer in maart de maatregelen werden afgekondigd tegen de “plaag” dan trachtte de Vlaamse regering hopeloos lichtere maatregelen te verkrijgen voor handel en industrie.  Niets te smeken of op de knieën te vallen!  De Waals/Brusselse machthebbers inspireerden zich met name op de Franse regelgeving.  In het eertijds verlichte Frankrijk heerst nu zowat de zwaarste buiten-wet-stelling van de nationale instellingen.  Met gigantische terreur maatregelen tegen de bevolking.

Nu gaan er in de Franse regering stemmen op om het strenge regime al minstens te verlengen tot 24 juli.  Zoals ik merk uit de Franstalige pers uit ons land, die ik nauwgezet volg, beschouwen deze de invloedssfeer van Frankrijk zo goed als binnenlands.  Vele Franse nieuwsfeiten worden er gebracht alsof het een binnenlands item is.  Het is dan ook een treffend artikel in Doorbraak op 30.4, van de hand van Ronny Vidts, dat aangeeft dat de Vlaamse regering onder Jan Jambon aan de leiband van de federale krachten ligt  (Jambon, apporte!).

Het is anderzijds opvallend dat tussen de talrijke, zeer onderscheiden artikels in Doorbraak geen grote kritiek op de ongrondwettelijkheid in dit land te lezen is.

In de Duitse alternatieve blogs wordt zeer terecht, herhaaldelijk, vermeld, dat de “grondrechten”, d.w.z. de basisartikelen in de grondwet EEUWIGHEIDSRECHTEN zijn.  Evenmin als in de “Bundestag” kan hier de parlementaire vergadering deze afschaffen en het volk heeft het recht deze te verdedigen, zelfs tegen de overheid.    Karel van Wolferen deed in zijn recentste you-tube opname, trouwens de basiseis alle boetes te vernietigen (in Nederland), die in strijd met de grondwet zijn opgelegd.  Dit geldt ook voor hier.

Men heeft een voorbeeld aan Frankrijk genomen en hier een aantal vervolgingen tegen de gewone burger gestart.  Dus worden er boetes uitgedeeld aan wegblokkades,  verkeerde aanwezigheid in parken, in tweede verblijf  (na huiscontrole) en na het overschrijden van de grens met Nederland en Frankrijk (ondanks het verdrag van Schengen).  Opmerkelijk is dat weerom Vlaanderen het overgrote deel van de boetes uitschrijft; in Wallonië verwaarloosbaar.  Ook worden er pertinent andere maatstaven gebruikt voor het islamitische deel van de bevolking.

Natuurlijk staan we hier voor een onberekenbaar virus, dat de zwakkeren onder ons onevenredig treft.  Mijn meevoelen gaat naar de slachtoffers, speciaal de ouderen die we ook in onze omgeving zo goed mogelijk beschutten en verzorgen.  Vanuit mijn christelijke overtuiging ben ik trouwens adept om de steeds maar uitbreidende euthanasieregelingen volledig af te schaffen.  Maar de willekeurige terreur en razzia’s tegen de onschuldige burgers heeft niets met efficiënt beleid te maken.  Parken afsluiten, mensen opjagen, steeds maar bijkomende controles aankondigen, is de politie inschakelen tegen de eigen bevolking. 

Frankrijk dreigt naar grote interne spanningen te gaan, indien hogegraads-vrijmetselaar Macron zijn speeltjes niet stopzet.  In het land, dat zich trots republikeins noemt, is elke denkbare oppositie onder curatele geplaatst.  Sophie Wilmès en haar Fransgezinde ploeg volgt met goeddunken de lijn van Frankrijk.  Vergeet niet dat ze vijf jaar schepen was in Ukkel en acht jaren in Rode.  Als ze daarna dergelijk Nederlands spreekt, is dat uit viscerale afkeer voor onze taal.  Heel de ploeg, met voorlopige volmachten, staat ten dienste van het “réveil” van de unitaristische krachten, die na deze periode met de laagste methodes zullen toeslaan.  Men kan de algemene sfeer al in het Laatste Nieuws volgen, dat meer dan ooit de maçonnieke krachten mobiliseert.

Voor na de intense uitbraak voorziet men het volgende :

 • Een vaccinatie-eis tegen Covid.  Er kan echter voorzien worden dat er de komende periodes mutaties gaan optreden.  Onderzoek heeft al aangetoond dat het virus in Frankrijk andere eigenschappen heeft als bvb. in China.
 • Een app, te installeren op de mobieltjes, die ervoor gaat zorgen, dat tegen elke privacy een medische specifieke codering voor ieder mens mogelijk wordt.
 • Een voorziene persoons-registratie, die de voorwaarde zou zijn om nog reizen naar het buitenland te doen.

Daarom nogmaals een oproep aan de rechterlijke en activistische wereld; specifiek aan de Vlaamse Beweging om de basisrechten met hand en tand te verdedigen.  In deze crisis merkt men de ongeschiktheid van politieke partijen om ongemakkelijk tegenstroom te roeien!  We zijn het echter verplicht aan de trouw voor ons volk om de vrijheidsrechten (vrije verplaatsing, vergadering en woonst) te garanderen.  Hierin is de VVB eerder een gelukkige uitzondering.

Intussen begint het verzet vorm te krijgen in Europa en vnl. in Amerika.  In vele Duitse steden en in Zwitserland komt de bevolking reeds op straat.  In Nederland bestaat met een aantal initiatieven op internet ook een vaste kern van verzet (o.a. blog E.J. Bron, Robert Jensen show, Café Weltschmerz).  In Frankrijk zal het ongenoegen bijzonder groot zijn, maar de censuur verhindert eender welke bericht op main-stream.

De Vlaamse regering heeft zich laten ringeloren door de Belgische krachten.  Ze moet krachtig weerwerk gaan bieden tegen de belgicistische “entente”, die eigenlijk haar vrijmetselaarsbevelen in Frankrijk haalt.  In de gekende Vlaamsgezinde persorganen is men de bevoegdheden al aan het bespreken voor na een volgende (zgn. glorieuze) verkiezingswinst van de V-partijen.  Men zou beter tot de realiteit terugkeren, de particratie in eigen rangen bestrijden en de strijd tegen alle vereende belgicistische krachten voorbereiden.

Tot slot nogmaals iets over het verbod op religie: meer en meer wordt het duidelijk dat de afspraken over het verbod (vooral christelijke eredienst) gebaseerd zijn op een grote haat tegen de Kerk(en). De dignitarissen van deze kerken slagen er zelfs niet in een deuk in een klomp boter te slaan.  Dat men de Franse Revolutie (waar men zich op inspireert) nog zo ging overtreffen!

Jos Wouters, Boom.

P.S.:  In Duitsland stichting van een anti-vrijheidsbeperking partij: Widerstand 2020*.

Contact : nichtohneuns.de

“We beleven een periode van staat van beleg”  Karel van Wolferen en Kees van der Pijl, Café Weltschmerz.

*Nvdr: De webstek van Widerstand 2020 is (tijdelijk?) niet raadpleegbaar. Hierbij een kennismakingsvideo:

Cyclus

Freiheit über alles

Deze provocerende titel (excuseer voor de vreemde taal) om direct de toon te zetten. Schrijver dezes is helemaal geen libertair; nl. iemand die vindt dat alles toegelaten moet zijn, volgens de hoogst-persoonlijke norm, wars van iedere ethiek. Eerder iemand die handelt zoals in de Bijbel de volgelingen van Christus worden benoemd: “’We leven in deze wereld, maar zijn niet van deze wereld”. (vrij naar 2 Kor. 10:3).

Nu we steeds verder wegzinken in een ordeloos beheren van deze plaag, dient herhaald (zoals in Cyclus XIX) dat de artikels van de grondwet met de voeten worden getreden: art. 15 onschendbaarheid woning; art. 25 censuur kan nooit worden ingevoerd; art. 36 recht op vreedzaam en ongewapend samenkomen; art. 19 : vrijheid van godsdienstig samenkomen.

Screenshot_123
“Iedere samenleving die wat vrijheid opgeeft om wat veiligheid te verkrijgen, verdient geen van beide en zal ze allebei verliezen.”

Hetgeen opvalt is dat een groot franje van de bevolking zonder morren het opheffen van de vrijheid ondergaat. Zelf stel ik dat in mijn naaste levenscirkels vast en wel vooral bij diegenen die de links-groene denkrichting volgen. Ineens constateer ik dat hun denken een rigide nieuwe gebodsleer aanhangt, die door decennia indoctrinatie leidt tot het kritiekloos aanvaarden van poco stellingen, van totale vrijheidsberoving.

Als men deze groep, in de leeftijd vooral tussen 35 en 60 jaren, aanspreekt over de tienduizenden doden door vruchtafdrijving, de dagelijkse tol van tientallen doden door de christenvervolging in de moslim en communistische wereld, het doemscenario van de duizenden vecht-mannen die naar hier komen als ‘vluchteling’, het levensgrote begrotingstekort in België, zelfs voor deze crisis, dan reageren ze in het beste geval met schouderophalen. In ergere gevallen dreig je in een cordon sanitaire gezet te worden!

Met deze crisis is dit anders: velen zijn bereid tot “bespitzelen” van de naaste: het bespioneren van ongepast gedrag van naasten, het aangeven van handelaars die uit wanhoop toch nog iets trachten te redden en het ronduit verklikken van mensen, die zgn. a-sociaal gedrag vertonen.

Dit noopte me ertoe de gedachtencontrole van nabij te bekijken. Reeds vlug na de oorlog begon de CIA een programma – met zeer controversiële experimenten – om zoals de collega’s van de Russische KGB, hersenspoelingssystemen te onderzoeken en te ontwikkelen. Zoals bij de communisten dateert van toen de programma’s rond “psychic driving”. Andere woorden daarvoor zijn “brainwashing” en “mind control”. Daartoe heb ik een You Tube filmpje ontdekt: “Out of shadows Official” (Nvdr: video onderaan). Dit getuigt van de decennia durende inschakeling van “Hollywood” door de geheime diensten, om de geesten van de mensen grondig gelijk te schakelen. Om dit te recapituleren: gedurende decennia hebben de elites van deze wereld – dit is het samengaan van liberalen en marxisten – een clash zoals deze voorbereid om de mensheid totaal afhankelijk te maken; en dit vanuit hun satanische en perverse praktijken.

Als we het resultaat van de huidige slavernijcoup zien, dan is dit mogelijk gemaakt door het decennia lang brainwashen van de 3 à 4 generaties na mei ’68. Dit heeft men bereikt door de entertainmentindustrie van Hollywood, een aantal moderne muziekgenres met verborgen of soms openlijke occulte boodschappen en het gradueel omturnen van de vrije pers tot een unisono Lügenpresse. Men stelt dan ook vast dat de meest aangetasten net de hoger afgestudeerden zijn. Hoe is het anders te verklaren dat uit generaties universitaire alumni quasi geen enkel figuur nog in de leiding van de politieke Vlaamse beweging is gestapt??

Intussen groeit er onverhoopt protest, dat reeds op straat gevoerd wordt, en helemaal doodgezwegen wat Europa betreft. Er zijn herhaalde betogingen in Berlijn, Nürnberg, Stuttgart en ook in Zwitserland. In de USA nemen de effectieve protesten toe, onder volkse vrijheidsgroepen (soms gewapend).

Deze vrijheidsberoving kan niet zo verder! Vooral in de buurlanden Frankrijk en Duitsland heerst er een ware terreur met huizenhoge boetes. Bij ons moet er dringend, door de middenstands-, de beroepsgroepen en de rechtswereld opgetreden worden tegen de aanslepende platlegging van hele sectoren. De dreiging is nu acuut dat we in onze Europese landen een “collapse” gaan krijgen van hele sectoren. Dit vreemde woord collapse om aan te duiden dat wat gaat gebeuren ongeveer het denkbeeldige is van een instorten van de World Trade Towers op 11.9.2001. Dat mensen bijna krankzinnig worden van de onzekerheid, blijkt de marxistische leiders van ons land niet te deren.

Zoals Robert Jensen is zijn conférence al herhaaldelijk zegde: het nieuwe normaal gaan we niet aanvaarden. De opgelegde maatregelen met mondmaskerdwang gaat leiden tot een golf aan zwaar-psychische klachten. De mensheid is in de tienduizenden jaren opgang naar de beschaving altijd gekenmerkt door de sterkte van dichtbijheid!! Verscheidene van de maatregelen lijken gemotiveerd te zijn door pathologische en geobsedeerde denkrichtingen. In Amerika leest men reeds in betogingen tegen Bill Gates en Georges Soros, dat zij vrijmetselaars en satanisten zijn en ter verantwoording moeten geroepen worden.

Men kan enkel hopen en vragen dat de lijst van mensen, die zich met zeer grote vragen afwenden van deze gedachtendictatuur stijgt. Dat kan, door met voorzichtigheid voor bestraffende maatregelen tegen de vrijheid, toch het oude normaal toe te passen in uw leidmotieven en sociale interacties.

Intussen dreigt er nl. een werkelijk catastrofe op wereldschaal – ik wil echt niet oproepen tot paniek – omdat de eerste tekenen zichtbaar worden van schaarste van basisgoederen, de manipulatie daarrond en de vuile truken van het internationale kapitaal.

Alternatieve geluiden hoort u bij : Robert Jensen show, Café Weltschmerz met Ab Gietelink en Karel van Wolferen; de blog Uncut-news.ch en blog Guido Grandt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen :
“Die globale Elite und die One-World-Corona-Agenda”. Die Belege. Guido Grandt.
Die Rückkehr des Hungers, die Verteuerung der Lebensmittel”. Guido Grandt
Lektuur van Aldous Huxley, George Orwell en Alexander Solzjenitsyn.

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan.

Cyclus

APATHIE  EN DEFAITISME

Het onderwerp van deze verhandeling was al gepland voor de corona-crisis.  Het gaat over de apathie en het defaitisme dat bij de Vlamingen, ook uit de V.B., heerst, ondanks  de voorspelling dat de V-partijen een meerderheid kunnen halen.

Apathie is het gevoelloos worden, afgestompt zijn, waardoor ieder idealisme en vaste hoop gerelativeerd wordt.  Op de wijze van: we zullen wel zien of er nog iets van komt.

Defaitisme is een ander woord voor moedeloosheid; het betwijfelen of men niet alsnog naar grote nederla(a)gen gaat. 

Ik stel vast, in vergelijking met de opkomst van de Vlaamse Beweging (zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw) er geenszins optimisme, strijdlust en fierheid over eigen kunnen heerst.  De meeste Vlamingen, ook uit de Beweging, durven zich zelfs geen Vlaams-nationalist meer tonen!

Intussen is de corona-ramp over ons gekomen.  Hierbij wil ik enkele niet-poco vragen opwerpen.  

 • Het corona-virus zou ontstaan zijn in Wuhan, China.  Niemand schijnt zich de vraag te stellen waar dit virus zo ineens vandaan komt.  Hoogstwaarschijnlijk komt deze uit een onzorgvuldige handeling in een virus-labo.  Waarbij zelfs geenszins gezegd wordt dat dit wel uit een Chinese bron zou zijn.

Men moet, parellel met de misdadige politiek in Irak/Syrië, stellen dat de geheime diensten van de USA, Israel en Saoedië-Arabie voor een afgrond aan leed en misdadigheid in de wereld hebben gezorgd.  Trump is geenszins de “witte ridder”; de politieke tegenstelling demo-republi in Amerika is wat ze in Frankrijk zeggen  “du bonnet blanc et du blanc bonnet”.

 • Het zou dus om een soort virus gaan; maar is dat dan wel een variant griep-virus?  Mijn stelling luidt dat het op onnatuurlijke wijze ontstaan is.  De verantwoordelijke leiders in de wereld van de NWO (nieuwe wereld orde) dienen voor een krijgstribunaal te verschijnen.  Verscheidene onder hen voorspelden al jaren geleden een pandemie, zoals bv.  ex-minister Jacques Attali in Frankrijk.  Deze pandemie zou dan het doel van een wereldregering moeten bevorderen.

Dit artikel ging echter over de waarschuwing om, vanuit mijn partijpolitiek ongebonden oogpunt, te waarschuwen voor een onoordeelkundige inschatting van de toekomst.  (Nvdr: Lees vooral ook Jacques Attali’s mening over de huidige coronacrisis onderaan dit opiniestuk) De euforie van de geachte Tom van Grieken en vele van zijn medestanders is misplaatst.  Weliswaar is het quasi zeker dat het Vlaams Belang de leidende partij in Vlaanderen wordt.  Maar het gaat niet enkel daarom, maar wel wat er daarna zal gebeuren.  Heel politiek Vlaanderen staat al klaar om het Vlaams Belang in een grandioze val te lokken. Is er overigens al één politieke stem die het “cordon sanitaire” in vraag gesteld heeft?

Even de mentaliteit van de belgicistische krachten in herinnering brengen: welke score de Vlaams-nationalisten ook halen, voor hen zijn ze “quantité negligeable”. Een verwaarloosbaar aantal.  Een bende geestelijk gestoorden, dixit Herman De Croo.  Deze stemmen moeten enkel vakkundig onschadelijk worden gemaakt.  De optie in 2024 is Van Grieken een bijzonder oneervol compromis te doen sluiten; evtl. eerst voorafgegaan door een belgicistische campagne zonder weerga.  Men misbruikt er zelfs de corona-crisis mee om een onwettige regering op de been te brengen  en daarrond tricolore propaganda te maken(Tous ensemble, belgicains) !!

De lezer zal opmerken: dit is toch defaitisme.  Geenszins : ik beroep me in mijn vurige strijd op de voorbeelden van Mark Grammens (1933-2017), Clem de Ridder (1920-2013), Lieven van Gerven  (1928-2002) en Anton van Wilderode  (1918-1998) die met vele anderen het ZELFRESPECT hadden zich van oneervolle compromissen af te wenden.  Zoals Mark Grammens durfden ze vol strijdlust terug de leegte intrekken, om essentiële principes te  verdedigen of redden.

De geschiedenis van de politieke Vlaamse Beweging na W.O. II (ik ben geenszins anti-politiek) staat bol van strategische nederlagen.  Telkens werd er bij akkoorden uitgegaan van de fairplay van de politieke tegenstanders. Om één voorbeeld te geven : het taalgrens-akkoord in 1962 werd nauwkeurig nageleefd, op alle punten, door de Vlamingen.  De Walen  en belgicisten hebben dit  steeds naast zich neergelegd, zoals de doodsbedreigingen in Voeren, het veroveren door de francofonie van de zes randgemeenten en de raciale minorisering van de Vlamingen in Brussel laten zien.  Vandaag staan politici, zoals de hele VLD en Groen, klaar om primo alle verworvenheden van de Vlaamse Beweging op de helling te zetten en secundo bij een coalitie-vorming de Vlaams-nationalisten een smadelijk compromis aan te smeren!!

Moeten we dan ook niet in apathie vervallen, zoals de steeds maar minder commentaren in de blogs laten zien.

De Vlaams-nationalisten moeten een globale machtspolitiek ontwikkelen.  Zij dienen klaar en duidelijk te stellen, dat ze van een volstrekte meerderheid gebruik zullen maken, om verregaande onafhankelijkheid uit te roepen.  De zwakte in hun positie moeten ze bestrijden door:

 • De dringende scholing van de doorsnee Vlaming richting Vlaams-nationalisme.  Op alle mogelijke wijzen moeten ze een (continu) staatsdragend discours houden.  Ze dienen de Vlamingen tot bewuste volksgenoten te maken; zoniet is hun evtl. macht op drijfzand gebouwd.
 • De Vlaamsnationalisten moeten intern en extern zonder verwijlen bondgenoten zoeken.  Dit kan in de eerste plaats bij Nederland en andere volksnationale Europese groepen  (??).  Dit vraagteken of Catalonië of Schotland wel over de wederzijdse brug komen.  Belangrijk is de steun en sympathie van de Viségrad-landen (Polen, Hongarije en Tsjechië), Oostenrijkse, Duitse, Italiaanse en Franse identiteits-partijen.
 • Zoals de geachte prof. A.K. Evrard in zijn brochure zegt : “Van een spontaan oproer tijdens de opvoering van de Stomme van Portici was geen sprake….. Alexandre Gendebien liet rechtstreeks op Frans aangeven revolutie-plakkaten aanbrengen…….  In 1831 stuurde Frankrijk een 60.000 man sterk legioen naar ons om de “Hollanders” te verdrijven (zelfs in strijd met de zgn. Belgische grondwet). (Nvdr: u kan hier heel het b.g. artikel lezen)

KORTOM, DIT LAND IS ONGRONDWETTELIJK ONTSTAAN!

 • Men moet openlijk durven stelling nemen, tegen de vele gezwollen uitingen van belgicisme, ook in de media.  O.a. het aan de kaak stellen dat de zenders VRT en VTM netwerken zijn om het belgicisme te promoten.

We beleven nu een zware wereld-crisis,waarbij deze onderwerpen voor futiel  (vnl. onbelangrijk) kunnen aanzien worden.  Maar terwijl deze crisis duurt, hebben de stalinisten van de PS en Ecolo de macht naar zich toe getrokken.  Met de steun van het Koningshuis (van Sachsen-Coburg und Gotha) en de onzichtbare top van de Belgische geldmachten en de Vrijmetselarij.  Daaruit blijkt dat de stalinisten en de neo-liberalen niet van elkaar te scheiden zijn.

De Vlaamse Beweging moet niet zo beaat kijken, naar wat de politieke partijen voor ons allemaal in petto hebben.  We zullen zelf een rebelse macht moeten vormen,  die zich niet door apathie en defaitisme laat weerhouden. 

Daarom de oproep van ondertekende veldwerker – strijder in de Vlaamse Beweging :  kom toch uit uw kot met uw Vlaams-nationale of heelnederlandse overtuiging!

Jos Wouters, Boom 

… D’une part, agir massivement sur les éléments les plus directs de la crise : Il nous faut plus d’hygiène individuelle, et collective ; plus de médecins, d’infirmières, d’équipements hospitaliers, de moyens de soins intensifs ; plus de moyens de recherche fondamentale et appliquée. Il nous faut enfin réguler les systèmes financiers et défaire les folles pyramides de dettes qui nous ont emmené là où nous sommes aujourd’hui.

D’autre part, tirer le meilleur des nouvelles pratiques que cette crise, quelle que soit sa gravité, nous aura imposé : se respecter, se laver, se surveiller ; passer plus de temps avec les siens, avec ses amis, et avec la nature ; cuisiner et passer du temps à table ; sélectionner les déplacements les plus utiles ; découvrir les vertus du télétravail ; réduire la durée et le nombre de participants des réunions, réelles ou virtuelles ; utiliser vraiment ces nouvelles technologies pour bien écouter de la musique, pour informer, pour enseigner et pour diagnostiquer. Produire autrement, avec une division géographique du travail beaucoup moins dispersée et fragile. Et, en conséquence, promouvoir un tout nouveau mode de croissance, et de nouveaux secteurs économiques jusqu’ici, pour certains, négligés. Surtout ceux de la santé et de l’éducation, dans toutes leurs dimensions. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que Wall Street regroupe certaines de ces entreprises dans un nouvel index, indice dit Stay Home, où on retrouve, à coté de Netflix, 33 entreprises directement bénéficiaires de cette crise, aussi diverses que Activision Blizzard, Slack, Teladoc, New York Times, Sonos, Amazon, Blue Apron, Alibaba, Campbell Soup, Central Garden and Pet Co.

Plus généralement, cela nous apprendra à prendre au sérieux la seule chose dans le monde qui est vraiment rare, qui a vraiment de la valeur : le temps. Le bon temps. Celui de notre vie quotidienne, qu’on ne doit plus perdre dans des activités futiles. Celui de notre vie personnelle, qu’on peut allonger en y consacrant plus de moyens. Celui de notre civilisation enfin, qu’on peut préserver, en cessant de vivre dans l’agitation, la superficialité, et la solitude. Dans un tout nouvel équilibre entre nomadisme et sédentarité…

De volledige tekst vindt u hier: La pandémie permettra peut-être de comprendre que seul vaut le temps..

De Debatclub: De Dood 2020 in Vlaanderen

Wordt zonder twijfel weer een boeiende avond. Twee proffen van de Universiteit Antwerpen die in debat gaan over:

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 40 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.