Cyclus

Zwarte Seagulls

5.4.2020

VRIJHEID  IS EEN BROOS  GOED.

De nieuwe plaag van Bijbelse proporties. Op enkele weken tijd belandt de bevolking van een relatieve vrijheid in een bewakings-samenleving.
a) er worden wegblokkades opgericht om de verplaatsingen te controleren;
b) men zet drones in om te kijken of mensen in hun eigen (vakantie)woningen zijn;
c) men sluit de Nederlandse en Frans-Vlaamse grenzen af en deelt boetes uit voor wie er voorbij wil;
d) men verbiedt een groot deel van de handel van de echte middenstand (e-verkoop met talloze wagens mag nog wel);
e) men schakelt elk argument van oppositie uit;
f) toegang tot openbare ruimtes wordt verboden of bemoeilijkt, bvb. een park of het strand.

Met de vorming van een regering met volmachten is een regeren ontstaan, waarbij de grondwet kan overtreden worden. En de oppositie gezien de noodtoestand eigenlijk niet protesteert tegen deze vorm van politiestaat.

DE BELGISCHE GRONDWET

Volgende artikelen van de grondwet zijn aan de orde :

Art. 15: de woning is onschendbaar.   Bepaalde regeringsleden willen dat huisbetredingen kunnen gebeuren bij vermoeden van quarantaine vergrijpen, zonder huiszoekingsbevel.

Art. 25: de drukpers is vrij : de censuur kan nooit worden ingevoerd.  Men stelt sedert jaren vast dat de geschreven en de radio/televisie pers eensluidende informatie geven over politiek-correcte punten.  De vorige en huidige toestand kan men een zelf-censuur noemen.  Door deze “nieuwe plaag” hoort men bovendien geen enkel standpunt, dat de genomen politiek in vraag stelt of een diepgaandere analyse toelaat.   Dit is even erg als het communisme.

Art. 36: de Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen.  Het samenzijn, zelfs zonder vergaderen, van meer dan 2 personen wordt als een vergrijp aanzien en evtl. bestraft.

Art. 19: de vrijheid van eredienst : de vrije, openbare uitvoering ervan.  Dit  verbod hebben vnl. de leiders van de onderscheiden godsdiensten beslist, zonder raadpleging van hun gelovigen.

Vandaag is het Palmzondag, het begin van de “metafoor” van het menselijk zijn.  De gelovigen stellen vast hoe God zich door zijn Zoon offert voor de vrijmaking van de mensheid.  We zijn getuigen van de terechtstelling van Jezus, maar ook van de Verrijzenis met Pasen.  Zonder dit geloof in het voortbestaan over de dood heen, is elk christelijk geloof zonder voorwerp.  Het is het “statement” dat we met God eeuwig leven, over de fysieke dood heen.

Het opschorten van de eredienst kwam zelfs in de meest barre tijden niet voor.  Bij de Franse Revolutie werden de priesters buiten de wet gesteld; toch vonden er bedekt vieringen plaats.  Bij de vervolging door Spanje van de lutheranen en calvinisten werd, met gevaar van eigen leven toch diensten gehouden, soms in het open veld.  In vrijwel alle communistische landen waren er ondergrondse kerken actief (met alle gevaren van dien).  Jaarlijks worden tienduizenden christenen vermoord of gevangen gezet, omdat ze ondanks gevaar toch hun geloof willen uitdragen..   Over deze massa-slachtingen hoort men overigens niets in de serieuze pers, zelfs niet in de officiële kerken.

De grootste gevaren nu, als gevolg van deze plaag, zijn de toenemende paniek, die voor velen in paranoia dreigt te veranderen.

Het tweede gevaar is het bestendigen van de opschorting van de burgerlijke vrijheden.

Het derde gevaar is het op grote schaal invoeren van de “bewaking” van de bevolking.  Dit gebeurt d.m.v. drones (met o.a. warmte-detectie), track-systeem op de mobiele apparaten, om steeds de positie van het individu vast te stellen en de afschaffing van het baar geld.

Het vierde gevaar is het monddood maken van een groot spectrum aan politieke thema’s, onder het mom van de volksgezondheid.

Het vijfde en grootste gevaar is de grootste inzinking en malaise van onze economie, indien men niet met de nodige middelen de continuïteit verzekert van ons maatschappelijk weefsel.

Als men deze door-een-door Belgische pers volgt, als observator, dan stelt men nu al dat de N-VA  is veroordeeld tot nutteloosheid.  Gedurende de vele jaren van hun regeringsdeelname heb ik mezelf als de meest duidelijke criticus opgesteld.  Heden moet men objectief vaststellen dat ze in een niet-uitgesproken “cordon sanitaire” zijn geplaatst.  De tactiek van de franstaligen en belgicisten is duidelijk: door de N-VA tot onbetekenende proporties terug te brengen, wil men met het succesrijke Vlaams Belang, dat toch niet meetelt,  Vlaanderen een ranzig profiel geven, waarmee niet moet onderhandeld worden.  België voor lange tijd weer gered!

Door deze crisis van de plaag dreigt de publieke opinie volledig weg te evolueren van de standpunten van voorheen.  Het moment dus om dan wel verkiezingen te houden!!!

Het is aan wakker en tegendraads Vlaanderen om een taktiek te ontwikkelen tegen deze evolutie: ook Bart Maddens zegt nu (in Doorbraak) dat de Vlaams-nationalisten nooit als volwaardige partners zullen aanzien worden in dit land.

De Vlaamse voormannen in de politiek hebben nog de tijd, om daaruit een strategie te ontwikkelen.  Nieuwe omstandigheden vergen een andere aanpak!

Opmerking : bij het minste dat er verkeerd loopt in de samenleving, zoekt men een schuldige: bvb. een verkeerde medische ingreep, een onjuiste houding in het onderwijs, een onnadenkend woord uitgesproken dat niet poco is.   Cruciaal is dat in deze crisis de vraag naar het ontstaan van dit virus niet (mag) gesteld worden. 

Bill Gates sprak op een conferentie in 2015 reeds over een (corona)-pandemie.  Vanwaar komt trouwens de naam corona?  Men wil ons doen geloven dat de vleermuizen de schuld zijn; en China?  Het typische Dracula-verhaal. De vleermuizen zijn uit het kasteel ontsnapt…..

Opmerkelijk is dat deze plaag uitbreekt in landen, waarmee de wereldleiders problemen hebben.  China, Iran.  Mijn inziens is het geen straf van God.  Waarom beheert men laboratoria voor bacteriologische oorlogsvoering?  Zelfs als het een accidenteel gegeven is; een soort Tsjernobyl,; dan zijn toch de Deep State, de geheime wereldmachten verantwoordelijk voor dit leed in de wereld.  En, ook niet toevallig (?) voor het afschaffen van veel burgerlijke vrijheden.

 De verantwoordelijken dienen dan ook opgespeurd te worden.

J. Wouters,  Boom

Wie gelooft die mensen nog?

Image

We zijn een koele minnaar van Kathleen Cools, maar gisteren was ze een puike journaliste die ongemakkelijke vragen durfde stellen:

Wanneer wetenschap aan politiek doet: Van Ranst zwakte belang mondmaskers af, “omdat er toch te weinig waren”

Image
Image
Image

Ziek land (7)

Tom Van Grieken stuurt open brief naar Wilmès

“Het coronamonster kunnen we alleen maar samen verslaan”

In een open brief liet Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn teleurstelling weten aan eerste minister Sophie Wilmès (MR). Van Grieken meent dat de premier minder dan eerlijk is geweest tijdens de afgelopen dagen met betrekking tot de samenstelling van haar volmachtenkabinet en begrijpt niet waarom de tweede grootste partij van het land – Vlaams Belang – niet betrokken werd in haar vergaderingen. Dit in tegenstelling tot eerdere beloftes van Wilmès. Onderaan is de brief integraal te lezen.

Beste mevrouw de eerste minister,
Beste mevrouw Wilmès,

U beloofde in het parlement dat u élke partij die de coronavolmacht steunt, zou betrekken bij de opvolging ervan. Het is tijd voor nationale eenheid, zei u met een uitgestreken gezicht. Het Vlaams Belang toonde zich pragmatisch en bereid om die volmacht te steunen. Het coronamonster kunnen we alleen maar samen verslaan.

Het is dan ook onvoorstelbaar dat u uw plechtige belofte nu al verbreekt.
U nodigde alle partijen uit… behalve het Vlaams Belang.

Zijn Vlaams Belangers die hun gezondheid op het spel zetten als arts of verpleegkundige dan van geen tel voor u?
Zijn onze geliefde familieleden, die zich als transportarbeider, dokwerker of als supermarktpersoneel blootstellen aan het coronavirus om uw land draaiende te houden, dan irrelevant voor u?
Kan u zich niet inbeelden dat er onder de zovele zelfstandigen, die niet weten of ze dit ooit financieel te boven gaan komen, ook Vlaams Belangers zitten?
Bent u dan echt niet bezorgd over onze ouders en onze grootouders die nu angstig thuis of in een rusthuis afgesloten zitten?

Dat u, zelfs vandaag, 810.000 burgers uitsluit, dat gaat er bij mij niet in.
Dat u, zelfs vandaag, liever politieke spelletjes blijft spelen, dan het coronamonster samen te verslaan, dat gaat er bij mij niet in.
Dat u, zelfs vandaag, burgers opdeelt in eerste- en tweederangsburgers enkel omdat ze op de ‘foute’ partij stemden, dat gaat er bij mij niet in.

Ik hoop dat u uw harteloze beslissing intrekt en de volgende vergadering de tweede partij van uw land wél betrekt.

Anders stelt u me niet alleen teleur als premier, maar vooral als mens.

Met vriendelijke groeten,

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Ziek land (6)

Open brief aan Wilmès Sophie

Geachte mevrouw Wilmès

Allereerst mijn excuses dat ik u niet aanspreek met ‘mevrouw de Premier’. U begrijpt dat dit als Vlaming momenteel nogal gevoelig ligt. Dat deze nieuwe vorm van Vlaamse onderdanigheid nog niet helemaal doorgedrongen is. Ik betwijfel eerlijk gezegd dat ik de woorden ‘mevrouw de Premier’ gevolgd door uw naam ooit over de lippen zal krijgen. Ik hoop dat ik jou, of jouw 16000 kiezers.. hier niet teveel mee schoffeer. Beschaving boven alles, niet?

Mag ik u allereerst feliciteren met het vertrouwen dat u vandaag gekregen heeft voor uw regering- Wilmès II in de Kamer. Na de eedaflegging van uw regering -Wilmès II dinsdag, een gitzwarte dag voor de Vlaamse, en ja ook de Belgische democratie, mogen we vandaag gerust spreken van een donkerblauwe donderdag. Deze minderheidsregering bestaat vandaag uit een ploeg die electoraal zo zwaar boven haar gewicht bokst, dat je er zelfs geen smurfendorp mee kan runnen. Ook al zien deze wezentjes allemaal blauw. Hoe heeft u dit toch allemaal voor elkaar gesmurft? Hoe bent u de Grote Smurf kunnen worden van dit status-quo land België? Uiteraard, uw smurfen-outfit als grote smurf is niet maagdelijk wit. U wordt gekleed door een Waalse rode stof, symbolischer kan haast niet, maar toch. De sluikse manier waarmee u aan de macht gekomen bent is zo Gargameliaans dat elke smurf in het dorp dit doorziet en niet in de val trapt. Zelfs pers en media in dit land, laat ons ze even laconiek de brilsmurfen noemen (verregaand politiek correct en meestal links getint) krijgen hun verontwaardiging niet meer onderdrukt. Een smurfenlied zo vals gezongen als dat van u en uw liberale smurfenvrienden.. welke wetstraat- trommelvliezen kunnen zoiets aan?

Toch is blijkbaar de eerste smurfenhit reeds een feit. Als cadeautje wordt moppersmurf Zakia Khattabi (ex voorzitster Ecolo) nu vrijdag door de Senaat benoemd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Een functie die haar na twee eerdere weigeringen dan toch plotsklaps wordt toebedeeld. Belgische koehandel ten top. U zal het mij wel niet kwalijk nemen, dat ik de moed heb haar moppersmurf te noemen. U herinnert zich naar alle waarschijnlijk mevrouw Khattabi ook nog wel als de partijvoorzitter die weigerde Bart De Wever een hand te geven. Zich zelfs niet in dezelfde ruimte wil bevinden als Mr De Wever. Meneer De Wever, u kent hem wel. Die Vlaamse politicus die maar een schamele 242.386 voorkeursstemmen genoot. Een vijftienvoud van uw kiezers. But who’s counting today, right?Zij vond het trouwens ook wel ok destijds wanneer Ecolo- jongeren Theo Francken afbeeldden in nazi-uniform. Stel u voor dat de N-VA jongeren mevrouw Khattabi zouden afbeelden zwaaiend met een IS vlag.. De poppen, excuseer, de Waalse smurfen zouden nogal aan het dansen gaan. Maar humor is belangrijk in het leven, niet?

Dus laat ons onder dit stukje verhaal maar een lachband plaatsen en verder gaan. In de geschiedenis blijven hangen, u bent het ongetwijfeld met mij eens, daar hebben we vandaag geen baat bij, noch tijd voor.

Veel schrijnender is dat er vandaag in uw ploeg een klungelsmurf zit, op het departement volksgezondheid dan nog wel. Helaas komt een ongeluk nooit alleen en worden wij juist nu met zijn allen geconfronteerd met wat misschien wel eens de grootste gezondheidscrisis zou kunnen zijn van de voorbije eeuw(en). Ministers van Volksgezondheid in andere landen hebben zich de voorbije maanden schrap gezet (ongetwijfeld de onze ook, alle negen..) voor wat op komst was, nl het coronavirus. Ze lichtten hun burgers hierover in op een adequate manier. Onze federale minister geraakte helaas niet verder dan het sloganeske ‘blijft in uw kot, ik meen het he’..’

Alle smurfen nog aan toe. Wat hebben we toen gelachen. Want hoe kan je deze verwittiging, gebracht alsof we een bende kleuters waren, nu serieus nemen? Aangezien de fysieke verschijning van onze Klungel een op zijn zachtst gezegd Bourgondische levensstijl verraadt, waren de mopjes over frietkoten e.d. nooit ver af. Maar het lachen verging ons snel. Want ook al mag humor dan wel belangrijk zijn in het leven, het coronavirus is absoluut niet grappig! Terwijl wij met zijn allen eerst in ‘shockdown’ modus moesten voor we blijkbaar mentaal klaar waren voor de daarop volgende lockdown, lukte het deze minister niet eens om voldoende mondmaskers bijeen te smurfen. Dit terwijl ze op 02/03/2020 haarzelf nog profileerde als potige smurf in de krant De Tijd. Zij verklaarde toen, en ik citeer: ‘ Er is veel paniekzaaierij. Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen. Maar als ik dat zeg, doen sommigen alsof ik de mensen wat wijsmaak.’

Laat dit even bezinken mevrouw Wilmès, en begrijp dan dat dit dezelfde uit de kluiten gewassen smurf betreft die niet eens onze zorgverstrekkers van de nodige mondmaskers kon voorzien. Sterker nog, voor de bestelling blijkbaar door een partijgenoot (luilaksmurf) om het tuintje geleid werd. Deze man verzaakte aan te doen waarvoor hij betaald werd. Hierdoor werden onze zorgverstrekkers zwaar in de steek gelaten. Een klein onderzoek naar deze man op voorhand had dit kunnen voorkomen. De handelsstatuten van zijn firma leren ons algauw dat er 1001 mogelijke activiteiten in vermeld staan. Maar niet eentje die zijn activiteiten in het verhandelen van mondmaskers zou kunnen verklaren.

Er ging dus helaas veel tijd verloren. Tijd, die niet diende verloren te gaan als haar kabinet eerst het nodige opzoekwerk had verricht i.p.v. paniekerig met miljoenen euro’s staan te zwaaien voor wie ‘last minute’ mondmaskers kon bezorgen. Schrijnend. Kan je haar misschien niet laten focussen op andere bevoegdheden die ze in portefeuille heeft? Haar taken overhevelen naar misschien een van de andere 8 ministers van Volksgezondheid in dit land?

Sta me toe even mee te denken. Wat heeft ze nog in portefeuille? Asiel en migratie? Laat haar misschien daar op focussen? Of nee, doe toch maar liever niet. Draag die bevoegdheid ook maar over naar iemand anders. Want het lijkt wel dat, hoe meer deze minister smurft in een bepaald departement, hoe meer er stuk gaat. Dat heeft ze op asiel en migratie ook al bewezen.

Weet u mevrouw Wilmès, ook al heeft u en uw liberale club op een Gargameliaanse, slinkse wijze de Vlaamse/ Belgische democratie gekaapt, toch wens ik u voorlopig veel succes in het bestrijden van dit virus samen met ons, het volk. Of zoals u het zo mooi formuleerde: ‘nu samenwerken in nationale eenheid’. Al had ik in uw plaats eerder voor ‘Stay strong together’ gekozen aangezien u met het vormen van deze regering de Belgische natie in de praktijk al onherroepelijk gesplitst heeft.

Mevrouw Wilmès, onze strijd om zelfbestuur in Vlaanderen kan en zal wel even on hold gezet worden. Maar vergeet niet dat je met een regeringsploeg als Wilmès II.. een draak die democratisch alle verbeelding tart.. iets onomkeerbaar in gang hebt gezet. Het venijn zit hem namelijk altijd in de staart. Alle smurfen weten dat. Daarom ook dat ze altijd een gaatje knippen in hun witte broekje. Om het staartje te respecteren.. Vriendelijke groeten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, staande mensen, de tekst 'MR MR MR MR MR MR MR MR N-VA: 1.086.787 stemmen VB: 810.177 stemmen MR: 512.825 stemmen'

Geleend bij facebook Geef 43,3 % van de vlaamse kiezers de regering waar ze recht op hebben

Ziek land (5)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

Ook een land in crisis heeft het recht niet om de democratie te negeren. Groen, CD&V, sp.a en Open Vld laten zich ten koste van de democratie meesleuren in een Waals discours van misprijzen voor een Vlaamse meerderheid. Ze verkopen hun ziel aan een minderheidsregering mét een Vlaamse minderheid. Het is voor mij zelfs ongezien en onbegrijpelijk dat socialisten en ecologisten applaudisseren voor een regering met tien liberale ministers. Hun enige verbindingslijm is het slijm van een griepvirus.

Ziek land (4)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

“Die feiten zijn nauwkeurig en clean beschreven (DS 16 maart). De werkelijkheid was vunzig. Terwijl het volk naar het scherm keek, waren de leepste partijvoorzitters bezig met macabere machtsspelletjes. Politieke deontologie of goed bestuur waren in geen velden of wegen te bekennen. Het ging om de macht. Nog nooit heb ik zoveel leugens, bedrog, postjesjagerij en politiek gekonkel gezien in één week tijd.De burgers krijgen niet de volwaardigeregering waarop ze al een jaar recht hebben, zelfs geen noodregering.

Wat nog rest van de anderhalf jaar geleden ingestorte en door de kiezers afgekeurde regering, wordt weer op het schild gehesen en krijgt volmachten. Dat is het beste wat de partijleiders dit land te bieden hebben. Daarmee moeten de burgers het stellen…..

Sinds eind jaren 70 volg ik het politieke leven. Ik heb geregeld goed beleid gezien en heel af en toe echt politiek leiderschap. Vaak zag ik steekvlambeleid, ­partijgekonkel en slecht bestuur. Ik heb het malgoverno gezien in 1977-1981, toen de opeenvolgende federale regeringen om de haverklap vielen.

Ik heb PS-ministers gezien die staakten en de regering verlamden, zoals hun kameraden bedrijven platlegden.

Ik heb de staatsschuld zien groeien, omdat de politiek de tering niet naar de nering kon zetten.Ik heb de periode van de wafelijzers gekend: als landsdeel A iets kreeg, moest landsdeel B evenveel krijgen, desnoods met overbodige openbare werken.

Ik heb het land bijna zien barsten door de communautaire gevechten over het Vlaamse dorpje Voeren en over de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Ik heb decennialang het gebrek aan moed gezien om gerecht en politie effi­ciënt te organiseren, tot het volk in de Dutrouxperiode de politiek dwong. Ik heb vreselijke politieke manipulaties gezien tijdens de dioxinecrisis.

Ik heb een partij zien ontstaan die teert op vreemdelingenhaat en die deze daarom aanwakkert.

Ik heb partijen gezien die vooral stemmen ronselen door zich af te zetten tegen het andere landsdeel of door een partij te demoniseren.

Ik dacht dat ik het absolute politieke dieptepunt gezien had in de afgelopen regeerperiode, toen federale regeringspartijen vier jaar lang kibbelend over de straat rolden. Maar het echte dieptepunt kwam pas de voorbije week. Niet ‘Eendracht maakt macht’ was het motto van de leepste onder de Belgische machthebbers, maar ‘Onenigheid en vuile trucs leveren mij postjes en macht’.”

Guy Tegenbos in Onenigheid maakt macht (DS)