Het nazispook blijft rondwaren

De bronafbeelding bekijken

Zowel in Nederland als in het amnestieweigerende land b blijft het nazispook opduiken. Nu gaat het over een bijkomend pensioentje, in feite een invaliditeitsuitkering, (… belastingvrij… zou dat in feite hét probleem zijn?) van enkele honderden euro’s aan enkele stokoude mannen die – zoals dat heet – de wapens opgenomen hebben tegen het Vaderland.

En dat moet stoppen. Daarover zijn zowel onze noorderburen als onze eigen vaderlanders het eens. Schandalige verrijking!

Duitsland schept klaarheid. Volgens gegevens van het BMAS (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) ontvangen nog 2033 personen in het buitenland, waarvan 435 Duitse staatsburgers, een uitkering. Goed voor een totaal van 787.740 euro per maand. Joods.nl meent te weten dat de meeste begunstigden in Europa wonen,, met het hoogste aantal in Polen, waar 573 mensen nog steeds betalingen ontvangen.
Andere Europese landen met een aanzienlijk aantal begunstigden zijn Oostenrijk met 101, Slovakije met 184 en Kroatië met 71 begunstigden. In het land b gaat het om 22 à 27 landverraders; de kranten zijn het niet over het juiste aantal eens. Gemiddeld gaat het om een maandelijkse uitkering van 387 euro p.p. De geruchtenmolen heeft het over fabelachtige bedragen die tot 1500 euro per maand per persoon gaan, waarbij de gepresteerde jaren “heropvoeding” maatgevend zijn. Kortom, een win-for-life voor een bewezen nazi!

Nochtans… dat ze er niet “rijk” door werden, mag blijken uit de uitgave van dit “aandeel” om de aankoop van een prothese te bekostigen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

In onverdachte – pre-diepvries – tijden gaf zelfs de voormalige belgische binnenminister een toespraak bij bijeenkomsten van het SMF:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

Het roddelblad Bild maakte daarvan een “geheim Hitlerpensioen” voor “nazi-ondersteuners”, vlotjes gecopieerd door de poco media, waarmee ook in Merkelland een georkestreerde verontwaardiging uitgelokt werd.

In feite zijn deze uitkeringen noch geheim noch schandalig. Zij zijn niet het gevolg van de dienst in een Duitse organisatie, maar wel een eerder kleine compensatie voor de fysische gevolgen van deze inzet.

Als basis telt de wetgeving over de verzorging van oorlogsslachtoffers (Bundesversorgungsgesetz –BVG) van het jaar 1950. Volgens deze wet heeft recht op verzorging, resp. financiële steun, degene die “door een militaire of militairverwante dienstverlening of door een ongeval tijdens de uitoefening van de militaire of militairverwante dienstverlening of door de dienstverbonden verplichtingen een lichamelijke beschadiging geleden heeft.” Zoals er zijn, kwetsuren, letsels, handicaps die o.a. veroorzaakt werden “door een direct oorlogsgevolg, een krijgsgevangenschap, een internering in het buitenland of in niet onder Duitse bestuur staande Duitse gebieden omwille van Duitse staatsburgerschap of Duitse volksverbondenheid, een met militaire of militairverwante dienst of met algemene ontbindingsmaatregelen samenhangende straf- of dwangmaatregelen, als deze volgens de omstandigheden als een kenbaar onrecht te beoordelen zijn.”

Als militaire dienst geldt “elke naar Duitse defensierecht gepresteerde dienst als soldaat of legerambtenaar, en ook in de Duitse Volkssturm, in de Fendgendarmerie, in de Heimatflakbatterien.”

Bij de Vertriebenen – Duitsers of Volksduiters – wordt de uitoefening van de wettelijke dienstplicht volgens de voorschriften van het herkomstland (voor 9.5.45) met de legerdienst bij de Duitse Wehrmacht gelijk gesteld.

Bij militairverwante dienst, die bij een fysisch gevolg eveneens in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, geldt o.a. voor. “de omwille van een oproeping door een militaire dienst of als gevolg van een militair bevel voor bij de Wehrmacht geleverde vrijwillige of onvrijwillige dienst, de Reichsarbeitsdienst, de dienst in kampen, in de organisatie Todt ten dienste van de Wehrmacht, in de bouwstaf Speer/Osteinsatz ten dienst van de Wehrmacht of de dienst bij de luchtbescherming”.

Deze wet wordt toegepast op “Duitsers en Volksduitsers en hun nabestaanden, andere oorlogsslachtoffers, voor zover de fysische kwetsuren met een dienst in het raam van de Duitse Wehrmacht of met een militairverwante dienst voor een Duitse organisatie in een oorzakelijk verband, en hun nabestaanden, andere oorlogsslachtoffers, bij dewelke de fysische gevolgen in Duitsland of in een toenmalig door de Duitse Wehrmacht bezet gebied door een directe oorlogsbelasting veroorzaakt werd, en hun nabestaanden, voor zover hun adres of verblijfplaats binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen.”

De lijst van de organisaties, waarin tijdens de uitoefening van de dienst een letsel kan opgetreden zijn, is even lang als de resp. personenlijst. En de regel is heel eenvoudig: wie tijdens de dienstverlening van een Duitse organisatie gewond geraakte, heeft recht op een tegemoetkoming. Dat geldt evenzeer voor Duitse staatsburgers als voor niet-Duitsers, voor vrijwilligers én voor opgeroepenen. De wet voorziet ook uitbetaling aan rechthebbenden met een adres in het buitenland. Met een soort beloning voor “ex-nazi-collaborateurs” hebben de betalingen volgens de BVG niets te maken. (…)

Cyclus

HET THEMA DAT WIJ VOOR DE VERKIEZINGEN WILLEN….

Deze late februaridagen lijkt het al helemaal lente; alsof God met de klimaat-spijbelaars is.  Telkens weer wordt de waan van het ogenblik tot objectief strijdpunt verheven.  In plaats van een beetje gelukkig te zijn over de stralende atmosfeer worden we door “het nageslacht” bedreigt met de Apocalyps.  Gisteren werd er paniek gezaaid, vandaag stond het al een meter hoog.

De overheden in dit surrealistisch land Belgie, hebben hun les van Stalin goed geleerd….  Toen deze in de dertiger jaren de “Grote Zuivering” begon, rekende hij op de donkerste lijnen van het Communistisch Manifest (boek van Friedrich Engels en Karl Marx).  Om de communistische omwenteling te doen slagen zijn alle middelen goed; en Stalin gebruikte de hulp van de onderwereld om de terreur te vergroten.  Zo is het in Belgie, gegeven het klimaat, dan ook mogelijk dat een bepaald volksdeel sedert  geruime tijd wegkomt met wetteloosheid..

Ik lijst nogmaals enige punten op, die wetens en willens getolereerd worden door het Belgisch regime :

  • Een oplossing voor het klimaat is een grotere deelname aan het openbaar vervoer.  Nu  is het zo dat vnl. rond de grote steden ongeveer de helft van de reizigers zwart rijdt bij de Lijn.

Controles zouden tot raciale opstootjes kunnen leiden…  Wanneer er toch boetes worden uitgeschreven, dan worden die door de bepaalde doelgroep niet betaald.  Het gevolg is dat “de Lijn” vierkant draait en vele werknemers het niet meer uithouden.  Een mank openbaar vervoer…

  • De strijd tegen het sluikstorten en drugsafval dumpen wordt met beperkte middelen
  • gevoerd.   Er is nauwelijks een groter probleem dat de levenskwaliteit en de natuur aantast!  Nochtans vindt de bepaalde doelgroep dat betaalde vuilnis-verwerking en recyclage niet voor hen bedoeld is.  Ze verlaten er hun woonblokken soms zelfs niet voor, zoals her en der aan de voet ervan blijkt.  Met grote moeite worden er al eens overtreders geklist, maar de boetes die daarna zouden moeten betaald worden……ho maar…  Grote bevolkingsgroei geeft dus stijgende vorm van vervuiling van openbare ruimte.
  • De verhouding van verkeersboetes Vlaanderen versus Wallonie is geschat 1/20.  Er zijn bvb. geen twintig fietsers in Wallonië beboet voor rijden zonder licht.  Dhr Ben Weyts stond voor kort om de andere dag nieuwe traject-, bewakings- en financiële beslissingen aan te kondigen (in Vlaanderen)   Maar als men in het Parlement vraagt hoeveel van de boetes er betaald worden blijkt dit een eind onder de 50% te liggen.  Boetes worden niet geïnd bij de “bepaalde doelgroep”, geen raciale onrust aub.

De partijen die de laatste decennia aan de macht zijn, steunen zoals Stalin, het schorem, door deze op talloze domeinen ongestraft hun gang te laten gaan.  Een laatste voorbeeld : voor de rellen vorig jaar in Molenbeek is er niets en niemand verontrust, wat ook in politiekringen tot grote woede geleid heeft.

Deze regering, een sociaal-economische, heeft een overheidstekort van 3,2% van het BBP.  Ondanks de lage rente en de aantrekkende economie stijgt de staatsschuld aan 507 euro/seconde.  Kijk via Google op de staatsschuld-meter!   Nochtans is men met een grote “werf” bezig, achter de schermen, nl. een coalitie voorbereiden die de bereikte autonomie van Vlaanderen terugschroeft.  Het is zoals met de inwijking: door heel Calcutta naar hier te halen worden we zelf Calcutta.  Voor België is het zo dat de unitaristen/belgicisten niet zullen rusten totdat we het economische peil van Wallonië bereikt hebben….   En Wallonië is pleite.

Eigenlijk doen de Vlaams-nationale partijen te weinig, in aanloop naar de verkiezingen.  Ze spannen de wagen voor het paard.  Daarom nogmaals het HOOFDTHEMA voor de verkiezingen aub:  alle stoere voorstellen en verkiezingstoespraken zijn zonder praktisch nut, als men niet eerst en vooraan de totale onafhankelijkheid van Vlaanderen stelt.  De voorbije legislatuur heeft getoond dat elke regering, sinds het begin van België, de belangen van Wallonië en Franstalig Brussel vooraan stelt.  Daar heeft de deelname van de N-VA geen jota aan veranderd.

Daarom het verzoek aan N-VA: Vlaamse macht wordt slechts opgebouwd met Vlaams-bewuste medestanders en niet met belgicisten.  En de Vlamingen hebben geen boodschap aan arrogant narcisme van een partijleider.

Als Groen aan de macht komt betalen we ons blauw, worden we rood van woede en slaan we paars uit omdat de Belgische staat terug unitair wordt!!!

Jos Wouters, Boom      

Gedachten in gedichten

Geschreven met een pen en inkt in De Nieuwe Wandeling, cel 304, 22 mei 1946:

Moederke, uw angstig oog
Volgt uw kind zijn kamp zoo hoog,
Uwe liefde heeft haar hart verblijd,
In haar harden Vlaamschen strijd.

Moederke, een vliegende smart
Trof uw hevig kloppend hart
Toen het pand dat God u schonk
Onschuldig in de boeien klonk.

Moederke, reeds oud van dagen,
Moedig hebt gij ‘t leed gedragen.
In uw oogen welt een traan
Zwijgend naamt gij ‘t offer aan.

Moederke, trouw bewaart uw beeltenis
Tusschen de muren der gevangenis.
Heil u moederke teer bemind
Klinkt een groet van uw moedig kerelskind.

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor frontieres comté flandres
Graafschap Vlaanderen ca.1350

De machtshonger van het niet zo ‘douce France’:

Deze meest noordelijke regio van Frankrijk, grotendeels geprangd tussen de kust en de grootstad Rijsel, heeft nog steeds haar Vlaamse volksaard en eigenheid behouden. Niet moeilijk te begrijpen, want dit gebied vormt immers geen etnische grens met Vlaanderen maar eerder een staatkundige, een gevolg van jaren tegengestelde machtsbelangen van grootmachten. Eeuwenlang behoorde de streek, die nu door iedereen Frans-Vlaanderen wordt genoemd, immers tot het voormalig graafschap Vlaanderen of althans tot de grotere constellatie ervan. Een historisch en cultureel overzicht: lees verder…

Het centralistische Frankrijk wiste afkomst en geschiedenis uit. De Vlaming, Elzasser, Bretoen, Normandiër, Bask, Corsikaan… verfranst, hun eigenheid, taal, cultuur, identiteit uitgewist. Franse ambtenaren en de clerus werden zo ver mogelijk van hun geboortegrond hervestigd. “Nationalisme? Verraad van morele waarden,” volgens Macron.

Zogezegd

” Nieuwvlaamse repressieprocessen zonder proces. Degoutant.

Advocaat Fernand Keuleneer op facebook

Antwerps schepencollege gaat naam Delwaidedok nu al veranderen.

Ondanks de waarschuwing dat suggesties niet aanvaard worden, trok deze aanbeveling onze aandacht: “Gewoon De Weverdok. Als binnen enkele jaren Anuna Bart opvolgt blijft die naam nog een tijdje bruikbaar… “

Delwaidedok