Het nazispook blijft rondwaren

De bronafbeelding bekijken

Zowel in Nederland als in het amnestieweigerende land b blijft het nazispook opduiken. Nu gaat het over een bijkomend pensioentje, in feite een invaliditeitsuitkering, (… belastingvrij… zou dat in feite hét probleem zijn?) van enkele honderden euro’s aan enkele stokoude mannen die – zoals dat heet – de wapens opgenomen hebben tegen het Vaderland.

En dat moet stoppen. Daarover zijn zowel onze noorderburen als onze eigen vaderlanders het eens. Schandalige verrijking!

Duitsland schept klaarheid. Volgens gegevens van het BMAS (Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) ontvangen nog 2033 personen in het buitenland, waarvan 435 Duitse staatsburgers, een uitkering. Goed voor een totaal van 787.740 euro per maand. Joods.nl meent te weten dat de meeste begunstigden in Europa wonen,, met het hoogste aantal in Polen, waar 573 mensen nog steeds betalingen ontvangen.
Andere Europese landen met een aanzienlijk aantal begunstigden zijn Oostenrijk met 101, Slovakije met 184 en Kroatië met 71 begunstigden. In het land b gaat het om 22 à 27 landverraders; de kranten zijn het niet over het juiste aantal eens. Gemiddeld gaat het om een maandelijkse uitkering van 387 euro p.p. De geruchtenmolen heeft het over fabelachtige bedragen die tot 1500 euro per maand per persoon gaan, waarbij de gepresteerde jaren “heropvoeding” maatgevend zijn. Kortom, een win-for-life voor een bewezen nazi!

Nochtans… dat ze er niet “rijk” door werden, mag blijken uit de uitgave van dit “aandeel” om de aankoop van een prothese te bekostigen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

In onverdachte – pre-diepvries – tijden gaf zelfs de voormalige belgische binnenminister een toespraak bij bijeenkomsten van het SMF:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan

Het roddelblad Bild maakte daarvan een “geheim Hitlerpensioen” voor “nazi-ondersteuners”, vlotjes gecopieerd door de poco media, waarmee ook in Merkelland een georkestreerde verontwaardiging uitgelokt werd.

In feite zijn deze uitkeringen noch geheim noch schandalig. Zij zijn niet het gevolg van de dienst in een Duitse organisatie, maar wel een eerder kleine compensatie voor de fysische gevolgen van deze inzet.

Als basis telt de wetgeving over de verzorging van oorlogsslachtoffers (Bundesversorgungsgesetz –BVG) van het jaar 1950. Volgens deze wet heeft recht op verzorging, resp. financiële steun, degene die “door een militaire of militairverwante dienstverlening of door een ongeval tijdens de uitoefening van de militaire of militairverwante dienstverlening of door de dienstverbonden verplichtingen een lichamelijke beschadiging geleden heeft.” Zoals er zijn, kwetsuren, letsels, handicaps die o.a. veroorzaakt werden “door een direct oorlogsgevolg, een krijgsgevangenschap, een internering in het buitenland of in niet onder Duitse bestuur staande Duitse gebieden omwille van Duitse staatsburgerschap of Duitse volksverbondenheid, een met militaire of militairverwante dienst of met algemene ontbindingsmaatregelen samenhangende straf- of dwangmaatregelen, als deze volgens de omstandigheden als een kenbaar onrecht te beoordelen zijn.”

Als militaire dienst geldt “elke naar Duitse defensierecht gepresteerde dienst als soldaat of legerambtenaar, en ook in de Duitse Volkssturm, in de Fendgendarmerie, in de Heimatflakbatterien.”

Bij de Vertriebenen – Duitsers of Volksduiters – wordt de uitoefening van de wettelijke dienstplicht volgens de voorschriften van het herkomstland (voor 9.5.45) met de legerdienst bij de Duitse Wehrmacht gelijk gesteld.

Bij militairverwante dienst, die bij een fysisch gevolg eveneens in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, geldt o.a. voor. “de omwille van een oproeping door een militaire dienst of als gevolg van een militair bevel voor bij de Wehrmacht geleverde vrijwillige of onvrijwillige dienst, de Reichsarbeitsdienst, de dienst in kampen, in de organisatie Todt ten dienste van de Wehrmacht, in de bouwstaf Speer/Osteinsatz ten dienst van de Wehrmacht of de dienst bij de luchtbescherming”.

Deze wet wordt toegepast op “Duitsers en Volksduitsers en hun nabestaanden, andere oorlogsslachtoffers, voor zover de fysische kwetsuren met een dienst in het raam van de Duitse Wehrmacht of met een militairverwante dienst voor een Duitse organisatie in een oorzakelijk verband, en hun nabestaanden, andere oorlogsslachtoffers, bij dewelke de fysische gevolgen in Duitsland of in een toenmalig door de Duitse Wehrmacht bezet gebied door een directe oorlogsbelasting veroorzaakt werd, en hun nabestaanden, voor zover hun adres of verblijfplaats binnen het toepassingsgebied van deze wet vallen.”

De lijst van de organisaties, waarin tijdens de uitoefening van de dienst een letsel kan opgetreden zijn, is even lang als de resp. personenlijst. En de regel is heel eenvoudig: wie tijdens de dienstverlening van een Duitse organisatie gewond geraakte, heeft recht op een tegemoetkoming. Dat geldt evenzeer voor Duitse staatsburgers als voor niet-Duitsers, voor vrijwilligers én voor opgeroepenen. De wet voorziet ook uitbetaling aan rechthebbenden met een adres in het buitenland. Met een soort beloning voor “ex-nazi-collaborateurs” hebben de betalingen volgens de BVG niets te maken. (…)

Zogezegd

“Een goed gedacht en een kurken ziel, en ge drijft boven,” pleegde ons moeder te zeggen!

Afbeeldingsresultaat voor crazy ottoman caliph erdogan cartoon

“Ga naar Syrië, Irak, Noord-Afrika, het Midden-Oosten of de Balkan, en vraag de mensen daar wat ze van Turkije en de Turken vinden. Je zult nooit woorden horen als kolonialisme, invasie, vervolging of bloedbad. In plaats daarvan hoort u dankbetuigingen die een symbool zijn geworden, zoals: ‘De trouwe Turk was hier…’ Ja, het is een eeuw geleden dat we die landen verlieten, maar het volk aldaar wacht nog steeds in hoop … U weet dat ik zeg: De wereld is groter dan de vijf [verwijzend naar de vijf permanente lidstaten van de VN-Veiligheidsraad]. En Turkije is groter dan Turkije. We kunnen niet gevangen zitten in 780.000 kilometer2 [de totale oppervlakte van Turkije].”

Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, 10 november 2016.

Lees ook: Turkije streeft naar leiderschap over een wereldwijde islamitische unie onder de sharia

Wapenhandel: Big Business

De VSA zijn met voorsprong de leiders van ‘s werelds wapenexport met meer dan 12 miljard dollar. M.a.w. zij domineren de internationale wapenhandel; hun exportcijfer alleen is gelijk aan de vijf volgende landen op de lijst.

Tweede grootste exportland, Rusland verkoopt “slechts” de helft van de VSA.

Frankrijk is het enige andere land met een verkoop hoger dan 2 miljard dollar, gevolgd door Duitsland met 1.65 miljard dollar.

De grootte van een land heeft geen verband met de exportcapaciteit. Israël, een klein land, staat op de vijfde plaats met 1.26 miljard dollar (tegenover 528 miljoen dollar import). Nederland, met 17 miljoen inwoners en een oppervlakte die 13 keer kleiner is dan Frankrijk, exporteert voor 1.17 miljard dollar, terwijl China, ook al is het de 2de grootste wereldeconomie, exporteert slechts ca. 1.13 miljard dollar.

Slechts één Afrikaans land (Zuid-Afrika met 74 miljoen dollar) en enkele Latijn-Amerikaanse landen zijn wapenexporteurs.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Met enkele dagen vertraging:

Vrijdag 22 februari 2019

Namens de internationale commissie voor de mensenrechten in het Midden-Oosten klaagt Haitham  Abu Said openlijk de VS aan omdat ze 1200 terroristen  van Raqqa met behulp van het Turkse leger overgebracht hebben naar Afrika, vooral naar Nigeria. Hij wijst verder op de nauwe band van de VS met de islamitische staat. Onze pers blijft de internationale coalitie onder leiding van de VS prijzen om hun geweldig werk in Syrië. In feite hebben VS en bondgenoten hier niets anders gebracht dan dood en vernieling. Dat is en blijft ook  hun bedoeling, in dienst van de zionisten. In de bijgevoegde video’s krijg je daar meer uitleg over.

We geven nieuws vanuit de gemeenschap en volgende keer hopen we iets te vertellen over een groep jongeren uit Sadad die nu hier zijn voor een korte maar intense retraite. Verder geven we een uitgebreide beschouwing over de achtergrond van de oorlog in het Midden Oosten en Syrië met tekens van hoop.

P. Daniel

Vrijdag 22 februari 2019

Zonnig ontbijt zondagmorgen

Zondagmorgen scheen de zon even zo heerlijk dat we besloten  op het terrein te gaan ontbijten. Jaren geleden zijn we begonnen  aan de  bouw van een kluizenarij. Gedurende gans de oorlog was het te gevaarlijk alleen op het terrein te komen en zeker te gevaarlijk om daar alleen te overnachten. Nu hebben we het ommuurde tuintje gebruikt om er een houtvuur aan te leggen met verder de vaste ingrediënten: een pikzwart moortje, water, suiker, thee, broden,  kaas en… de klanken van een luit. In de toekomst kan dit best een kostbare cel zijn voor eenzaamheid, stilte, rust en gebed. Het zou tevens een ideale therapeutische plek kunnen worden voor burn-out managers en anderen, die dringend  rust en de vrede van Christus nodig hebben.  Wij zaten rond een houtvuurtje, niet aan het meer van Tiberias, waar de verrezen Heer verscheen aan de apostelen (Johannes 21), maar in de woestijn van Damascus op de zondag, de dag van Jezus’  Verrijzenis. Links de deur van de kluizenaar cel, achter ons, olijvenbomen en in de verte het dorp Qâra met een tiental zichtbare minaretten. Na ons ontbijt kwamen er  steeds meer  donkere wolken, tegen de  middag viel er regen en in de namiddag dwarrelden sneeuwvlokken naar  beneden. En zo hadden we op één dag alle ingrediënten van de seizoenen.

Ondertussen komt een groep jongeren een korte maar intense retraite houden. Daarover hopen we volgenden week te berichten.

Wereldwijde weerstand

De hele Atlantische pers doet nog steeds  moeite om ons te doen geloven dat het eigenlijke probleem in Syrië en het Midden Oosten “een bloedige dictator” is. Daarvan wil het westen het volk natuurlijk grootmoedig bevrijden met zijn gevierde democratie  en een flinke militaire tussenkomst. Ook onze zogenaamde Vlaamse kwaliteitskrant schrijft nu over “De belegering van Baghouz” en wijst met de overtuiging van een gedrogeerde zombie nogmaals op die “bloedige dictator die stand houdt”. Het zal dus nog even duren vooraleer onze Vlaamse pers over Syrië een artikel levert van een journalist met een weinig hersens, een ruggengraat en een geweten.

Achter deze schone schijn schuilt echter een decennia lange politiek van bloedige interventie in het Midden Oosten vanwege VS, Israël, Europa en zijn Arabische bondgenoten. Het resultaat is een enorme  verwoesting, miljoenen doden, vernietiging van de infrastructuur, een niet aflatende  vluchtelingenstroom…

Ondanks de miljarden dollars van de golfstaten en een ongeziene mediacampagne worden deze westerse interventies ter plaatse niet zo positief onthaald. Ja, er groeit zelfs wereldwijd een steeds sterkere weerstand tegen deze westerse houding.

De zionisten vielen in 1982 Libanon binnen en het gelukte hen de PLO (Palestijnse  bevrijdingsorganisatie) van Yasser Arafat uit te schakelen. (video) Het resultaat was echter dat hieruit de Hezbollah ontstond. Terwijl de PLO van Yasser Arafat eigenlijk niet zoveel betekende, werd Hezbollah een goed gedisciplineerde, goed  georganiseerde groep. In 1992 werd de leider Sayyed Abbas Moussaoui samen met alle leden van zijn familie door de zionisten vermoord. Hierna kwam de vastberaden charismatische Sayyed Hassan Nasrallah die van Hezbollah een organisatie maakte die sterker  is dan het Libanese leger en zijn geheime diensten. Met de aanslag op de eerste minister Rafiq Hariri kon zonder veel moeite de schuld in de  schoenen van de Syrische president geschoven worden en Syrië moest uit Libanon weg. Dit gaf echter Hezbollah, de kans om in het parlement te komen (nu met 18 ministers). In 2006 ontketende  Israël opnieuw een oorlog tegen Libanon om Hezbollah uit  te roeien, wat niet lukte. Op 12 februari 2008 vermoordde Israël Haj Imad Moughnniyad, alias Haj Radwane, de vice-chef, die het leger van Hezbollah leidde, de geheime diensten, de weerstand van Palestina en Irak en nog veel meer. Het was een zeer harde slag. Ondertussen had Hezbollah echter de geest en het hart van een groot deel van Libanese volk veroverd. Sayyed Nazrallah heeft de verschillende functies verdeeld onder afzonderlijke commandanten zodat er nu geen piramidale structuur meer is maar een horizontaal bestuur, waarbij niemand onmisbaar is. Tenslotte kreeg Hezbollah het klaar, tegen enorme buitenlandse druk in,  dat eindelijk de christen Michel Aoun tot president van Libanon werd aangesteld. Hij is een waardig staatsman die zijn volk niet naar de zionistische slachtbank zal leiden. We bezochten hem op 19 november 2011 samen met de groep internationale journalisten, zoals je kunt lezen  in ons Syrisch dagboek, deel I (blz. 142-144).

Na de agressie tegen Libanon moest de ontmanteling van Syrië volgen. Daarvoor konden  de zionisten rekenen op de VS en de zogenaamde  “internationale gemeenschap”. In maart 2003 komt Colin Powell op bezoek bij de Syrische president om hem dringend aan te sporen mee te werken aan het nieuwe uitgebreide Midden-Oosten volgens de wensen van de zionisten.

Nvdr: The Guardian: “Powell’s visit to Damascus helps ease tension “

“In a press conference before going into meetings, Powell said the US had no plan to attack Syria and that he was there to solve their differences by diplomacy.”

Een ingewikkeld kluwen van belangen was hiermee verbonden. Syrië moest zijn identiteit opgeven en verdeeld worden  in een Turks gebied  (Aleppo, Afrin, Idlib). De Koerden moesten in het noorden samen met een stuk van Irak een eigen onafhankelijke staat krijgen waardoor meteen Syrië en Irak gebroken worden. Israël moest dan de Syrische Golan krijgen en Quneitra. Verder moest  er een plaats zijn voor  een islamitisch kalifaat want zij zorgen dat de landen altijd ontwricht blijven, zodat  Israël zonder moeite  de heerser kan zijn. De “Amerikaanse pijplijn” vanuit de golfstaten door Syrië (Homs) naar de Middellandse  zee was de vorige eeuw al de aanleiding voor twee staatsgrepen maar de marionet die werd aangesteld werd verdreven vooraleer hij de pijplijn kon aanleggen. De bedoeling was uiteraard om meteen de  Russische economie te verlammen met deze pijplijn. Natuurlijk ook om beslag te kunnen leggen op de grondstoffen van Syrië: olie en gas.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

In deze Quo Vadis probeert onze redactie nogmaals een overzicht te geven van de recente politieke en militaire toestand in Syrië. Probeert. De situatie verandert dagelijks. Intenties en bombastische verklaringen worden om de dag herroepen, aangepast, of gewoon niet uitgevoerd.

Zoals het vertrek van de VSA. Dat eigenlijk, feitelijk geen vertrek zal zijn. Want er blijven toch nog militairen als “vredesmissie”. Of er nu 200 – of inmiddels 400 – onuitgenodigd op buitenlands territorium hun wil opleggen, doet niet ter zake. We zullen sowieso nooit te weten komen met hoeveel ze zijn en waar ze zullen (ver)blijven. Over hun doelstellingen is er meer duidelijkheid. Enerzijds de Russisch-Iraanse invloed beperken. Israël steunen. Anderzijds het land, de gemeenschappen opsplitsen, verdeel en heers, de controle over de olievelden, de Koerden bij de les houden, verhinderen dat Erdogan al te goede maatjes wordt met Poetin, beletten dat het land zich opricht zodat het blijvend aangewezen is op hulp vanuit het buitenland – waarop dan sancties gelegd worden – en de vermaledijde Assad in het zand laten kruipen. Liefst op vraag van de eigen bevolking die dankzij de sancties met tekorten moet kampen.

Het zullen dus 400 Amerikaanse militairen zijn die verspreid over het Syrische grondgebied de democratie in de diaspora zullen moeten (mogen…) blijven verdedigen. 200 daarvan in de basis Al-Tanf, de rest waarschijnlijk in de grensstreek met Turkije. Het luchtruim wordt blijvend door de VSA “beschermd” tegen mogelijk gevaar, zoals een heimelijk opgerichte I.S.-luchtmacht, marsmannetjes in vliegende schotels en ayatyollahs op vliegende tapijten. Trump is door de Pentagon/CIA hoepels moeten springen. Gelukkig is er Venezuela en de Muur. Kwestie van de aandacht af te leiden. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij door raadgevers overtuigd werd om samen met de Europese coöperanten voor een geschat totaal van 800 à 1500 militairen te zorgen en de zgn. “veiligheidszone” in NO Syrië te controleren. We benijden de VSA militairen niet. Argwaan bij de Koerden, gehaat in regeringsgebied.

Die 200 in Al-Tanf? Ach, da’s voor de zekerheid. “We willen geen heropstanding van ISIS,” klonk de geruststellende boodschap. Wat er niet bij vermeld werd is dat het Rukban camp in de door de VSA bezette zone, rond de Al-Tanf basis, op deze manier ook gevrijwaard wordt van Syrische inmenging. En dat de terroristen, die daar de lakens uitdelen, verder mogen rekenen op Amerikaanse bescherming. (…)

Wat betreft dat kamp en de opening van de corridors: het is daar één grote ellende. En dat moet zo blijven, volgens de “gematigde rebellen” want de duizenden vrouwen en kinderen zijn hun beste verdedigingswal én broodwinning. Hulpgoederen worden graag in beslag genomen en voor woekerprijzen verkocht. De burgers die het kamp willen verlaten via de veilige corridors om terug te keren naar hun dorpen en steden, worden tegengehouden. Manu militari of door geruchten over de verschrikkingen die hen boven het hoofd hangen. Liefst van al willen de “gematigde rebellen” naar Idlib, want “daar zijn ze veilig”.

Een zelfde tactiek als in de bevrijde regio’s elders in Syrië, zoals bv. in Ghouta. Volgens een woordvoerder van het Russische defensieministerie hebben “de vluchtelingen in het Al-Rukban kamp bevestigd dat zij door de door de VSA gesteunde rebellen gedwongen worden ter plekke te blijven” en hij doet een beroep op de VSA en hun volgelingen de vluchtelingen te laten vertrekken. De jongeren, die in het kamp verblijven, worden in ruil voor hulpgoederen quasi gedwongen zich in te lijven bij de rebellengroepen. (…)*

DWN (Deutsche Wirtschafsnachrichten) meent te weten dat het offensief van het Syrische leger voor de bevrijding van de Idlib provincie begonnen is. Opvallend is de neutrale toon van het bericht: “De Assad-regering zet haar acties voor de herovering van haar grondgebied voort. Sinds vandaag (21.02) zet het Syrische leger een groot offensief in het noorden, westen en zuiden van Idlib tegen de huurlingen van het Al-Nusra Front in”. Over troepenverplaatsingen van het SAA hadden wij al bericht. Die zijn ook nodig omdat de aanvallen vanuit Idlib door Al-Nusra en co dagelijkse kost zijn. Ze zien natuurlijk ook wel dat ze daar compleet ingesloten zitten en daar mag de grensstreek (Hama, Aleppo (ter illustratie video: gerestaureerde textielfabriek op industrieterrein onder vuur), Latakia) de gevolgen van dragen. (…) Dat het Syrische leger dan terugschiet om de burgerbevolking in regeringsgebied te beschermen, is logisch. Over die slachtoffers wordt er met geen woord gesproken in de westerse media. (…) Ter herinnering: hoeveel jaren werd de hoofdstad Damascus belaagd eer de terroristen uit Ghouta verdreven werden en zij naar Idlib een vrijgeleide kregen? (…)

Of het groot offensief, waarvan sprake in DWN, daadwerkelijk ingezet is? Voorlopig vinden we nergens hierover bevestiging. Het zou kunnen dat de troepenverplaatsingen DWN tot die conclusie gebracht hebben. (video) Wat we wel bevestigd kregen is dat er een verhoogde activiteit is in het Idlib luchtruim door zowel Turkse als Russische gevechtsvliegtuigen. (…)(…)

Eigenaardig, want de DWN meent ook te weten dat Trump en Erdogan “eindelijk” over meerdere punten met elkaar eens geworden zijn over Oost-Syrië. De Turkse defensieminister waarschuwde dat er geen “machtsvacuüm” mag komen. Lees: de Ottomanen zijn maar al te graag bereid dit in te vullen.

In Afrin explodeerde een autobom* dichtbij het hoofdkwartier van het FSA. 10 doden, 20 gewonden. (video) Niemand eiste de verantwoordelijkheid op. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 5 mensen, buiten
Syrische “oppositie”, ook “gematigde rebellen” genoemd, in Idlib. Waar is de Syrische vlag?

In dezelfde stad marcheren de “gematigde rebellen onder Ottomaanse vleugels” door de stad en scanderen Turkse nationalistische slogans. Wordt de Syrisch-Turkse grens nogmaals hertekend?

Het uitkammen van de woestijn in centraal Syrië gaat voort. Ook daar zitten nog ISIS-terroristencellen. Vermits ze zich in regeringsgebied ophouden, zijn de VSA niet in hun uitroeiing geïnteresseerd.*

Iran was het beu als schietschijf voor Israëlische vliegtuigen/raketten te dienen. Het kon het VSA commandocentrum hacken en de drones, die constant over Syrië en Irak spioneren, naar hun hand zetten, resp. buiten werking brengen.*

*video ter illustratie:

File image of a mass grave near Syria's Raqa city. Reuters

In de stadsrand van Raqqa werd nog maar eens een massagraf met 3500 lichamen ontdekt. (…)

Of Al-Baghouz intussen helemaal ISIS-vrij is? Feit is dat vrouwen en kinderen als levend schild gebruikt worden. In ruil voor o.a. voedsel werden gevangenen vrij gelaten. Vrachtwagens beladen met ISIS terroristen en hun gezinnen worden naar een Amerikaanse basis in het NO van Syrië gebracht.

Verschillende vrachtwagens met ISIS terroristen, die de strijd opgegeven hadden, en hun gezinnen werden over de grens naar Irak gebracht. We kunnen ons voorstellen dat de geslepen messen klaar liggen. De ingesloten video is van gisteren:

Ze zijn in Irak als de dood dat ISIS-terroristen erin slagen te vluchten naar Irak en zich daar te vervoegen bij ISIS-slaapcellen (video).

U kan hier een video bekijken over het ontstaan en de val van ISIS en over de vraag waar hun leider Abu Bakr al-Baghdadi zich momenteel bevindt.

Gutmenschenwaanzin

Afbeeldingsresultaat voor gutmenschen gehirn

… djihad in Merkelland
Politiek asiel beschermt gewelddadige, gevechtsvaardige Tsjetsjenen

Van de 50.000 in Merkelland wonende Tsjetsjenen volgens de Grondwet 500 exemplaren “radicaal-islamitische” tijdbommen. De inmiddels ontslagen Hans-Georg Maaßen waarschuwde voor deze elite-eenheden van de djihad, tot hij persona non grata verklaard werd door Merkel.

In 2007 werd Ramsan Kadyrow met de hulp van het Kremlin premier van de republiek. Met zijn hulp kon Rusland het Tsjetsjeense terrorisme in de noordelijke Kaukasus beperken, betaalde miljarden roebels en verleende Kadyrow speciale volmachten, die hij niet aarzelt – dictatoriaal – te gebruiken. Talrijke Tsjetsjenen vluchtten, vroegen asiel aan in de EU – vooral in Merkelland “omwille van politieke redenen”.

Onder Kadyrow riepen islamitische “rebellen” het “Emiraat Kaukasus” uit, pleegden terreuraanslagen in Rusland, zweerden later I.S. trouw en volgzaamheid. Radicale moslims uit Tsjetsjenië vochten zij aan zij met I.S. in Syrië en Irak, met de Taliban in Afghanistan. De beide mannen die in 2013 een bomaanslag pleegden tijdens de Boston marathon waren Tsjetsjenen. De “Allahu Akbar” messentrekker in Parijs, die een voorbijganger doodde, is afkomstig uit de Noord-Kaukasus-republiek. Ook in Merkelland halen Tsjetsjenen steeds meer de krantentitels. Enkele I.S. terugkeerders stonden reeds voor een Duitse rechtbank.

De beste kenner der Tsjetsjenenclans in Merkelland was Maaßen. Hij heeft herhaaldelijk publiek gewaarschuwd voor het “hoog gevaarpotentieel”, dat uitgaat van de vechtervaren radicale moslims uit de Noord-Kaukasus. Zonder gevolg. De Tsjetsjenen bij onze oosterburen zijn in de fleur van hun leven: tussen 20 en 50 jaar. Minimum 500 van hen zou gevechtservaring hebben. Zij hebben goede contacten in de terreurnetwerken van I.S. en Al-Qaeda, waar ze tot de gevechtselite behoren. Naar buitenuit leven ze afgezonderd van de maatschappij, ideaal voor typische slaapcellen. Geografisch vindt men hen vooral in de regio Berlijn, Brandenburg en Nordrhein-Westfalen. In Brandenburg stamt de helft van de gevatte extreem-islamitische tijdbommen uit de Noord-Kaukasus.

Karakteristiek voor hen – bovenop hun extreme gewelddadige inzet – een clanstructuur, die een strikte grens trekt ten opzichte van andere afkomsten. Alhoewel Tsjetsjenen dus eerder daders dan als slachtoffers kunnen ingeschat worden, genieten xxx duizenden van hen politiek asiel (of worden geduld, zoals dat heet, als ze geen aanspraak kunnen maken op echt asiel). Velen van de asiel-erkende Tsjetsjenen staan op Russische opsporingslijsten wegens hun betrokkenheid bij terroristische activiteiten en ze door hun vlucht – richting asiel – wilden voorkomen zich te moeten verantwoorden voor de rechtbank.

In 2016 heeft Rusland 16 uitleveringsverzoeken wegens terrorismeverdenking aan Duitsland gesteld; dit op basis van het Europese uitleveringsverdrag van de EUropese Raad. Slechts op de helft werd ingegaan en dan slechts deze wegens drugs, geweld of diefstal (gemeen recht), waarmee radicale moslims in Europa meestal hun activiteiten financieren.

Maar als het om politieke vervolging gaat in het thuisland, ook als de betrokkene in Duitsland een bewezen crimineel is, dan gaat Duitsland op de rem staan. Die lieverdjes houden ze liever zelf. Tot vreugde van de plaatselijke bevolking. Immers: de persoonlijke beschermingsrechten van buitenlandse geweldenaars zijn groter dan de rechten van gemeenschap, ook als deze daardoor in gevaar gebracht wordt.

Hans-Georg Maaßen wist dit en was zo vermetel ervoor te waarschuwen. U kent de gevolgen van zijn “Zivil Courage”. (…)

De problemen met asiel-Tsjetsjenen beperken zich niet tot Duitsland. Ook in Oostenrijk maakt men zich zorgen over het toenemend aantal criminele Tsjetsjenenbendes. (…)

Polen houdt zijn grenzen goed in de gaten. Tsjetsjenen zijn niet welkom. (…)

De voormalige importsecretaris gaf 5 Tsjetsjeense homo’s een “humanitair visum”. Hoe ze hun seksuele voorkeur – en het daarmee verbonden gevaar voor lijf en leden – moesten bewijzen is ons niet bekend. Naar verluidt is ons progressief land bij de eersten (na Litouwen) om humanitaire visa te verstrekken aan deze vervolgde minderheidsgroep.

Lees ook: Een Tsjetsjeen provoceren kan gevaarlijk zijn

Quo vadis, Syria?

De bronafbeelding bekijken

Ook deze bijdrage wil aantonen dat Syrië zich langzaam herstelt van de gruwelen der voorbije jaren. Iets wat hier niet bekend gemaakt wordt.

Afbeeldingsresultaat voor clio agence de voyage

Zo berichtte DWN (Deutsche Wirtschaftsnachrichten) over een Frans reisbureau – Clio – dat dit jaar verschillende cultuurreizen naar Syrië in zijn aanbod opgenomen heeft. Dit bovenop het aantal georganiseerde reizen vanuit verschillende landen waarover wij reeds in vorige bijdragen schreven.

Het Tsjechische min. van buitenlandse zaken bevestigde dat Tsjechië ontwikkelings-, heropbouw- en humanitaire projecten in Syrië zal blijven steunen. De steun zou volgens plan 8 miljoen dollar bedragen voor de periode 2016 – 2019. Het ministerie uitte zijn volle steun aan de taak van de VN afgevaardigde voor Syrië, dhr. Geir Pedersen, om de crisis in het land te beëindigen. Over de bouw van het weeshuis van 20.000 m2 hebben we al geschreven. In maart 2018 kondigde de Tsjechische regering aan 6 humanitaire projecten voor een totaal van ca. 1.137 miljoen euro op zich te zullen nemen. (…)

Cultureel erfgoed: De Al-Zahiriyah bibliotheek in Damascus (meer hier)

130 personen uit Homs (stad) en omliggende platteland gaven zich over aan de overheid, beloofden niets meer te ondernemen dat de veiligheid van het land en de bewoners in gevaar zou brengen. Zij kregen amnestie en konden bijgevolg terugkeren naar het burgerleven of zich aansluiten bij de SAA. (…)

Elke week kunnen wij berichten over Syriërs die terugkeren uit de opvangkampen in Jordanië en Libanon. Zoals steeds worden zij aan de grens opgevangen met transport, medische en andere zorgen. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, zittende mensen
Nassib-Jaber grensovergang met Jordanië

De Syrische politieke en media adviseur Bouthaina Shaaban nam deel aan de Valdai Conferentie over het M.O. in Moskou. Zij stelde dat de westerse media misleiden en niet altijd de waarheid overbrengen. Het gaat echter de goede kant op. Vele intellectuelen geloven de westerse media niet (meer) en zijn bereid naar de standpunten van mensen afkomstig van Syrië te luisteren. De Valdai Conferentie biedt hiervoor een goede gelegenheid, vermits tientallen onderzoekscentra, diplomaten en intellectuelen eraan deelnemen. “We slaagden erin zowel het Syrische standpunt (Syrische regering), de aard van de agressie waaronder het land sinds acht jaar te lijden heeft, als de rol van de VSA en co spelen om de crisis zo lang mogelijk te rekken door het steunen van het terrorisme en het verhinderen van een politieke oplossing.”

Shaaban legde er de nadruk op dat de Israëlische bezetting, de steun van de VSA, én de oliebronnen, de redenen zijn voor de voortduren van het conflict in het M.O. Zij stelde dat de interpretatie van sommigen over de oorzaak van het conflict geïnspireerd werd door sektarische, etnische en religieuze redenen. (…)

Los van deze conferentie werd door de Britse journaliste Vanessa Beeley een documentaire “The Veto” gemaakt, waarin de leugens over Syrië blootgesteld en aangeklaagd worden. Het toont wat er achter de schermen bekokstoofd werd – vooral in Homs (stad) om de westerse en Arabische media te misleiden en de Veiligheidsraad te misbruiken om druk op Syrië en ook op internationale groepen te zetten door economische en militaire ingrepen. Gebeurtenissen werden in scène gezet als alibi voor sancties door het westen, in de hoop dat de VSA uiteindelijk toch in Syrië zouden slag leveren en het bezetten. De documentaire is ongeveer 1u30 lang (momenteel nog niet beschikbaar), oorspronkelijk in het Engels, vertaald naar 7 andere talen. U kan hier naar een inleidende video kijken:

Rusland wil de Witte Helmen voor de rechtbank dagen voor misdrijven in Syrië. (…)

Twee humanitaire corridors voor Syriërs, die het inmiddels beruchte al-Rukban kamp willen verlaten, werden dinsdag open verklaard door Mikhail Mizintsev (Russische nationaal defensie controlecentrum) met twee checkpoints in Jleb en Jabal al-Ghurab, die 24/24 open zullen zijn onder de hoede van Russische militairen en Syrische veiligheidsdiensten. In het kamp zouden volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) ca. 40.000 (50.000?) vluchtelingen verblijven. Probleem is dat het kamp in de zgn. Al-Tanf “veiligheidszone’ van de VSA ligt, waar hun bevriende “gematigde rebellen” de rol van jachtopziener spelen. (bekijk video getuigenis) Om die reden was het uiterst problematisch voor de VN het kamp van hulpgoederen te voorzien. Men gaat ervan uit dat onder die 40.000 (50.000?) vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zich ook terroristen verscholen hebben. (…)

De VN zijn er niet bij betrokken, wilden er niet bij betrokken worden, ondanks het verzoek van de vluchtelingen in het kamp, van Rusland en Syrië om zich samen in te zetten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten

Een oproep van stamleider sjeik Abdelaziz Diab aan de vluchtelingen in het Rukban camp: wees niet bevreesd, kom terug naar huis via de veilige corridoren:

Volgens de voorzitter van de agrarische sector, Iyad Mohammad, worden er voorbereidingen getroffen voor de export van Syrische landbouwproducten naar Dubai. Het zou gaan om de oprichting van een verschepingsfirma en (koel)opslagplaatsen in de tax-vrije zone van de luchtvracht van Dubai. Deze zullen een belangrijke groei voor de Syrische export kunnen betekenen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: fruit en eten
Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Bab el-Naser, Aleppo: moeilijk en gestaag herstelt Aleppo zich

President Assad doet opnieuw een oproep aan de gevluchte Syriërs om terug te keren en het land samen herop te bouwen.

Toespraak Assad: Enkele opmerkelijke citaten vervat in een korte video.

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor frontieres comté flandres
Graafschap Vlaanderen ca.1350

De machtshonger van het niet zo ‘douce France’:

Deze meest noordelijke regio van Frankrijk, grotendeels geprangd tussen de kust en de grootstad Rijsel, heeft nog steeds haar Vlaamse volksaard en eigenheid behouden. Niet moeilijk te begrijpen, want dit gebied vormt immers geen etnische grens met Vlaanderen maar eerder een staatkundige, een gevolg van jaren tegengestelde machtsbelangen van grootmachten. Eeuwenlang behoorde de streek, die nu door iedereen Frans-Vlaanderen wordt genoemd, immers tot het voormalig graafschap Vlaanderen of althans tot de grotere constellatie ervan. Een historisch en cultureel overzicht: lees verder…

Het centralistische Frankrijk wiste afkomst en geschiedenis uit. De Vlaming, Elzasser, Bretoen, Normandiër, Bask, Corsikaan… verfranst, hun eigenheid, taal, cultuur, identiteit uitgewist. Franse ambtenaren en de clerus werden zo ver mogelijk van hun geboortegrond hervestigd. “Nationalisme? Verraad van morele waarden,” volgens Macron.