Oorlogstrommen in het M.O.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

De VSA zoeken een aanleiding om tegen Iran militair tekeer te gaan. Israël speelt daarbij de rol van oorlogsfluisteraar.

In deze onzekere tijden is één ding zeker: Iran kan onmogelijk een oorlog willen. Maar evengoed staat vast dat Iran een aanval niet zomaar zal laten passeren. En Israël speelt een perfide rol, neemt door de niet aflatende druk op bondgenoot VSA deel aan de gevaarlijke prelude voor de storm. De VSA strijdt om de mondiale alleenheerschappij – Israël voert naar eigen zeggen een overlevingsstrijd. Beide landen noemen het “zelfverdediging”.

Met een grote propagandacampagne zonden de VSA hun vliegtuigdrager “Abraham Lincoln” (CVN-72) naar de Perzische Golf, begeleid van een atoom-onderzeeër, een kruiser en een vloot (torpedoboot)jagers, allen uitgerust met raketten voor aanvallen op het vasteland. Tegelijkertijd landden im het emiraat Qatar op de VSA luchtmachtbasis Al Udeid vier VSA verre-afstandsbommenwerpers, Boeing B-52 „Stratofortress“, die ondanks hun hoge leeftijd nog een adequaat gebruik kunnen garanderen. Zij dienen als vliegende lanceerplatforms voor geleide raketten en vooral voor kruisraketten.

Deze voorwaartsbeweging is bedoeld als spits der reeds rondom Iran gestationeerde VSA strijdkrachten. Op VSA bases in Saoedi-Arabië, in Oman, in Turkije, in Jordanië en in Pakistan staan eenheden van de VSA luchtmacht en rakettenbases gereed om Iran – indien nodig – te begraven onder een bommentapijt.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran
Vert.: Iran wil oorlog. Kijk hoe dicht ze hun land bij onze militaire bases geplaatst hebben.

De „Abraham Lincoln“ geeft sowieso het signaal van een verhoogde alarmbereidheid en niet alleen de Iraniërs vragen zich af waarom dit nu gebeurt. Met enig sarcasme zou men kunnen stellen dat de VSA zich uit het nucleaire verdrag met Teheran teruggetrokken hebben en dat de Iraniërs daarvoor moeten bestraft worden… Deze laatsten annuleerden daarop enkele punten van het verdrag maar onderhandelen erover verder met Rusland, China en Duitsland.

Afbeeldingsresultaat voor usa war iran

Een andere reden voor het tromgeroffel leverde het beste vriendje van de VSA en de grootste vijand van Iran: Israël. Want, zo wist de alomtegenwoordige Israëlische geheime dienst, de Mossad, te vertellen, Iran is van plan enkele VSA stutpunten in het Nabije Oosten aan te vallen. Verdere details werden niet medegedeeld, maar de Mossad voegde eraan toe dat het om een “geloofwaardige bedreiging” zou gaan. Israël blijft consequent het mantra van 1992, m.n. “onvermijdelijke oorlog” tegen Iran belijden. Twee oorlogen tegen Irak – 2001 en 2003 – hadden de VSA het excuus geleverd het land militair aan te vallen. Beide voorbeelden tonen aan dat men zeer goed, misschien zelfs met voorkeur, een oorlog met de hulp van een leugen kan beginnen en niets spreekt ertegen dat dit ook nu het geval zou kunnen zijn.

Israël is een meester in de “false flag”-taktiek. Iemand op het verkeerde been zetten om zijn eigen wil door te zetten. Het bekendste voorbeeld is de Israëlische aanval op het VSA spionageschip “Liberty” (AGTR-5) van 8 juni 1967 in het oosten van de Mid. Zee op 23 km afstand van de Sinai, waarbij 37 zeelui het leven lieten en men meer dan 100 gekwetsten telde. Het gevolg: 2 VSA bommenjagers met atoombommen aan boord vertrokken richting Kaïro. Op het laatste ogenblik drong de wetenschap door dat niet Egypte maar wel Israël de aanval uitgevoerd had. De bommenjagers draaiden terug.


De VSA-politici, die hun hartenwens “een onafwendbare oorlog” graag in realiteit zouden zien overgaan, zijn zonder enige twijfel de buitenminister Mike Pompeo en veiligheidsraadgever John Bolton. Pompeo liet daarvoor zelfs zijn gepland bezoek aan Berlijn varen… De belediging door de onverwachte afzegging had trouwens meer effect dan een bezoek bij de Duitse Bundesregering om hen bij de vazallenles te houden. In Bagdad wou Pompeo de militaire dreigcoulissen diplomatiek aanvullen. Bovendien wil Washington zich de sjiietische milities in Irak van het lijf houden. Deze eenheden hebben vechtervaring, zowel tegen I.S. als tegen de VSA-bezetters, en ze onderhouden een hechte band met de Iraanse Revolutionaire Garde. Mochten de VSA Iran aanvallen, dan zouden onmiddellijk rekening moeten houden met deze milities, een tweede front, en wel in hun rug.

Nochtans is voor de VSA quasi elke reden goed genoeg om de oorlog te beginnen. Volgens VSA logica is elke geleden schade in het M.O. – militair of diplomatiek – een geldige reden om Iran aan te vallen. Wie deze logica volgt zoekt een reden om de oorlog te beginnen.

De risico’s die de VSA – ongeacht hun oorlogsgeilheid – nemen zijn niet in te schatten. Laten we ook niet vergeten dat de Straat van Hormoez gemakkelijk door Iran geblokkeerd kan worden. Met als gevolg dat elk nautisch oorlogsmateriaal ingesloten kan worden. Rusland beschikt over anti-scheepsraketten waarmee met één enkele raket een hele vliegtuigdrager, tezamen met 5000 man bemanning, naar de zeebodem kan verdwijnen. China en Indië hebben gelijkaardige wapens. In hoever Iran dergelijke raketten ter beschikking staan is onbekend.

Ter herinnering: John Boltons plannen lopen vertraging op. Eigenlijk wilde hij “voor 2019” feest vieren in Teheran…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Zoals in het verleden, toen pater Daniël even terug in het land was, handhaven we de titel waarmee we wekelijks zijn nieuwsbrief plaatsen en toelichten.

Vrijdag, 24 mei 2019

Goede Vrienden,

Voor enkele weken verblijf ik in de abdij van Postel. Zondag tegen middernacht vertrok ik uit Deir Mar Yakub. Opvallend hoeveel winkels er om middernacht in Qâra nog open zijn! Hier en daar zitten mannen gezapig te keuvelen. We passeerden de Syrische en Libanese grens* en arriveerden in Beiroet om naar Zaventem te vliegen.

*Nvdr: beelden van de grensstreek

In het vliegtuig zelf kwam een man vragen of ik hem nog kende. Inderdaad, de man uit Libanon die zijn alcoholverslaving had overwonnen en nu een van de vurige leiders was van de charismatische vernieuwing in  Libanon. Toen wij in Qleiat (Libanon) enkele maanden verbleven, heeft hij ons bezocht. Wij hadden twee andere alcoholverslaafden uitgenodigd en sindsdien zijn deze twee ook bevrijd. De ene noemden we “de filosoof van Qleiat”, die in zijn  rechterhand altijd hetzelfde blikje meedroeg, gevuld met Whisky. De andere was de zoon van een christelijk gezin uit de buurt dat we goed kenden. Op mijn vraag hoe het met hen nu gaat, verzekerde hij me dat ze het prima stellen. God zij dank. Hij zelf was destijds wereldwijd verkoper van  Whisky maar nu verkoopt hij koffie en moest daarvoor eventjes naar Brussel en naar  Amsterdam.

Graag wil ik nog Jean Vanier** gedenken, de stichter van de 150 gemeenschappen  voor de allerzwaksten uit onze samenleving. Jean Vanier stierf op 7 mei op bijna 90-jarige leeftijd. Ik heb hem verschillende malen mogen ontmoeten. Hij was de reus van de allerkleinsten, de sterke  van de allerzwaksten, een held in de strijd voor de verdediging van het bedreigde en meest kwetsbare menselijk leven.

**Nvdr: een vraaggesprek en beelden van de begrafenis

Op 22 mei stierf mijn medebroeder, dorpsgenoot, studiegenoot, jaargenoot en voormalige abt Marcel Lasters***, op bijna 81-jarige leeftijd. Hij stierf ‘s middags wanneer ik hem in de namiddag zou komen bezoeken. Tot aan onze priesterwijding hebben we nagenoeg alles samen gedeeld. Daarna zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Rond de viering van ons gouden priesterjubileum hebben we terug intens contact genomen en een weldoend gesprek gevoerd. Hij was een waardige, trouwe priester en goede vriend, meer in werkelijkheid dan in woorden.

***Nvdr: u verneemt hier meer over zijn leven en begrafenis.

Gisteravond hebben we doorgebracht met de studenten van de NSV (Nationaal Studenten Vereniging) in de UIA, vurige jongeren die zich nog voor een ideaal kunnen inzetten. Morgen, zaterdag 25  mei houden we een voordracht in Hoogstraten, Hinnenboomgaardstraat 5/B om 18.00 u en volgende  vrijdag 31 mei om, 19.30 u in St. Michiels (Brugge), Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstr 1.

P. Daniel

Vrijdag 24 mei 2019

Van de Syrische oorlog naar de grote crisis van de  westerse  beschaving

De Syrische autoriteiten vervolgen  zeer behoedzaam hun militair en diplomatiek programma. Ze blijven zich verzetten tegen een éénzijdige wereldoverheersing van de  VS, waarbij ze gesteund worden vanaf 4 oktober 2011, het eerste Russisch-Chinees veto. Uiteraard steunen Rusland en China omdat zij het belang beseffen van het bestrijden van het terrorisme in Syrië, vooraleer het zich kan uitbreiden naar  gans Azië. Vervolgens is Iran een belangrijke partner voor Syrië in de strijd tegen de Amerikaans-Zionistische agressie. En zo heeft Syrië zich voor goed gericht naar het oosten.  Turkije zal uiteindelijk moeten kiezen tussen  het Amerikaanse kamp dat Syrië wil ontwrichten en het Russisch-Iranees kamp dat de Syrische soevereiniteit wil bewaren. Iran is een belangrijke versterking van het kamp van de  weerstand. Naast de militaire inzet blijven de  Syrische autoriteiten zich inzetten voor de interne verzoeningsbeweging o.m. door algemene amnestiedecreten. Wij blijven hopen en bidden dat dit alles eins zal leiden naar een algehele vrede in Syrië. Ondertussen blijven we (MSJM: monastery Saint James the Mutilated)  de lijdende bevolking helpen overal waar we de kans  en de middelen  voor krijgen.

Ondertussen gaat de  westerse beschaving naar een nieuwe vorm van dictatuur. Het woord dictatuur komt uit het oude Rome. Sindsdien denken wij vooral aan zwarte,  bruine  of rode vormen van fascisme zoals van Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot. Toch gaat de westerse beschaving zelf steeds meer naar een nieuwe vorm van dictatuur. Deze omvat: steeds meer inkrimping van de  vrijheid, het afschaffen van de waarheid, het ontkennen van de natuur, het verwerpen van de natuurwet en vervangen door ideologieën, het uitwissen van de eigen geschiedenis en ontkennen van zijn wortels, het creëren van een vijand en het kweken van haat tegen deze vijand, het veranderen van de  betekenis van de woorden en de  taal (misdaden die “persoonlijke rechten” heten), het aanmoedigen van een uniform denken en het kweken van een verlangen naar  een imperium, één alles overheersende macht. Zalig zij de geworteld blijven in Degene die kon zeggen: “Ik ben den Weg, de Waarheid en het Leven”. Jezus zei: ”Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult gij de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken” (Johannes 8, 31-32).

En dit nog

P. Daniel

VSA op pad met nieuwe “vredesmissie”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen

Eerst trekken de VSA zich terug uit het Iran-akkoord. Vervolgens bedreigen ze iedereen die nog zaken wil doen met Iran. Iran protesteert maar laat betijen. Hoopt dat er een oplossing bereikt wordt. De VSA verhinderen de olie-export vanuit Iran, met directe gevolgen voor zgn. “bondgenoten” van de VSA. Tot Iran uiteindelijk – moegetergd – zich ook niet meer verplicht voelt zich aan dat akkoord te houden. De VSA draaien vervolgens de logica om en vinden dat Iran provoceert.

Trump kondigt aan alle militairen uit Syrië terug te trekken. Alle? Bijna alle. In werkelijkheid noppes. Hij herschikt ze. Plaatst zgz. waarnemers, beveiligingstroepen net over de grens in Irak. Weigert de VSA bases, een illegale bezetting, te verlaten. En vindt dat Iran provoceert.

Het Amerikaanse leger houdt oefeningen voor de huisdeur van Iran. En vindt dat Iran provoceert.

Trump kondigde gisteren aan bijkomend 1500 soldaten naar het M.O. te sturen. Naar verluidt specialisten. Verdediging. En vindt dat Iran provoceert.

Trumps administratie heeft het Congres formeel op de hoogte gebracht van een nieuwe wapenverkoop aan S.A. en de VAE. Normaal moet het Congres dit goedkeuren, maar Trumps gebruikt een achterpoortje. “Noodtoestand”. Want Iran provoceert.

Trump heeft zichzelf omringd met oorlogsaanbidders en laat zich beïnvloeden door de almachtige wapenindustrie. Onze realiteitszin doet ons vermoeden dat zijn familie er financieel beter van wordt. Voor honing danst de beer.

Niet iedereen is het met hem eens, noch bij de Democraten, noch bij de Republikeinen. Maar het Witte Huis negeert de beslissingen van het Congres. Want… Iran provoceert.

Tulsi Gabbard‏Geverifieerd account @TulsiGabbard

Cost of Iran war? A region engulfed in bloodletting, countless lives, many trillions $, our ntnl security undermined, ISIS/AQ strengthened, massive immigration crisis, likely confrontation btwn US & nuclear Russia or China. War without end because “victory” will remain undefined.

Bernie Sanders‏Geverifieerd account @SenSanders18 uur18 uur geleden

I was right about Vietnam. I was right about Iraq. I will do everything in my power to prevent a war with Iran. I apologize to no one.

Lees meer:

White House Bypasses Congress, Sends More Troops and Weapons to Middle East To Counter Iran
The Trump administration keeps deliberately raising tensions with Iran, risking conflict.

Quo vadis, Syria?

Syrië lijkt wel uit de westerse nieuwsverslagen verdwenen. Behalve:

 • om te melden dat de EU de sancties voor een jaar verlengd heeft tot 1 juni 2020 (…)
 • om een “humanitaire crisis” aan te kondigen als het Syrische leger grondgebied in Idlib herovert
 • te pleiten voor wapenstilstand
 • het Syrische leger en de Russische steun te verketteren
 • de Veiligheidsraad te misbruiken voor een eigen agenda
 • de VSA “vermoeden” dat er een gifgasaanval door het Syrische leger heeft plaats gehad in Kabani (Latakia), maar hebben vinden geen bewijs. (…)

Zoals door onze redactie herhaaldelijk voorspeld. De EU blijft consequent de eed van trouw aan de Amerikaanse politiek en militaire strategie volgen.

En de gifgasaanval… ach, zo stilaan herkent iedereen wel het scenario. Waar het Syrische leger de terroristen het vuur aan de schenen legt, wordt prompt de gifgaskraan open gedraaid in de hoop dat de VSA & co. eventjes een handje komen helpen met bombardementen… May was er als de kippen bij om te dreigen met “passende maatregelen” als er sprake zou zijn van gifgasgebruik. Niet toevallig had de leider van het Russische centrum voor Syrische verzoening, majoor generaal Viktor Kupchishin, nogmaals gewaarschuwd dat de terroristen in de zgn. Idlib de-escalatiezone over grote hoeveelheden giftige bestanddelen beschikken die zij in munitie stoppen om ze in vooraf geënsceneerde provocaties gebruiken zodat ze het Syrische leger kunnen beschuldigen van “chemische aanvallen” tegen de burgerbevolking. De waarschuwing kwam niet voor het eerst, en waarschijnlijk niet voor het laatst. Verleden week deelde het Russische ministerie van defensie mee dat al Nusra (HTS dus) een vermeende gifgasaanval aan het voorbereiden was die dan in Russische schoenen zou geschoven worden. (…)

Dat het gelekte OPCW verslag – de OPCW drukte dit zelf in de vergetelheidsarchieven – over de zgz. chemische aanval op Douma ontkent dat de Syrische regering er iets mee te maken had, maar integendeel, dat de terroristen dit geënsceneerd hadden, dat feit zal u wellicht ontgaan zijn vermits de westerse media verkiezen slechts nieuws te brengen die zij willen verspreiden en die u bijgevolg dan gehoorzaam moet geloven. U herinnert zich misschien de intacte cilinders in een woning, die onmogelijk vanuit een helikopter konden gedropt worden om vervolgens in perfect herkenbare staat “gevonden” werden, als bewijs dienden voor de wraakacties van de VSA & co, maar dat die gewoon binnen neergelegd werden door mensenhanden. (…)

Onderaan vindt u nog meer door onze redactie gepubliceerde bevindingen en weerleggingen over de zgn. Douma gifgasaanval.

De snelle opmars van het Syrische leger in de “veiligheidszone” rond de grenzen van Idlib werd onderbroken. De frontlijn blijft quasi dezelfde als een week geleden, behalve dan dat dinsdag Kafr Naboudeh door HTS en de door Turkije beschermde terroristen heroverd werd. Het is uiterst moeilijk deze stad in handen te houden als je tegenstander in de omringende bergen zit. Aan de hand van de video kan u vaststellen dat de terroristen niet met lichte geweren schieten. Waar komen tanks en dergelijk zwaar militair materiaal vandaan? Bovendien stelt men zich terecht de vraag waarom de VSA miljarden uitgeven om Al-Qaeda in Afghanistan, Irak, Somalië… te bestrijden, maar houden hen tegelijkertijd in Idlib de hand boven het hoofd.

Ook in Daraa zijn de terroristen zeer actief. Ze slaagden er zelfs in een commandopost van de Syrische staatsveiligheid in te nemen, de officieren te gijzelen en willen nu een ruil voor Haytham Al-Hariri, een vroegere FSA-leider, die door de Syrische staatsveiligheid gevangen genomen werd. (…)

De terroristen probeerden de militaire luchthaven van Hama en de Russische luchtmachtbasis Hmeimim te raken met drones en raketten. Beide aanvallen mislukten, werden door het luchtafweersysteem vernietigd. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: zittende mensen
Zo ziet een drone eruit

Ook de al-Zara elektriciteitscentrale in het zuiden van Hama werd als doelwit gekozen. Woensdag stuurden ze drones met bommen die zware schade veroorzaakten. (…)

Het christelijke stadje Mhardeh blijft een geliefd doelwit vanuit Idlib voor de HTS terroristen. Daar zie je geen Witte maar wel Rode Helmen. Ze hebben eigenlijk een veiligheidsbrigade gevormd, allemaal vrijwilligers, van alle leeftijden, en bieden hulp aan iedereen, zowel soldaten als burgers, voor zover ze dit kunnen. Christelijke solidariteit en naastenliefde in de praktijk. Hun hulpgoederen geraken op vermits het aantal gekwetsten toeneemt. De Chrétiens d’Orient bezorgen hen dekens, rolstoelen, krukken e.d..

Dat Israël voor de zoveelste keer buurland Syrië aanviel krijgt hier even veel aandacht als de verhuis van een frituur.

Dat Turkije een eigen agenda hoeft geen verdere uitleg. Eerst vragen ze Rusland een staakt-het-vuren… om vervolgens hun terroristische beschermelingen vanuit het bezette Afrin te verplaatsen naar Hama, zodat ze daar het Syrische leger nabij het Kafr Naboudeh konden aanvallen. (…)

Nizar Yazigi, minister van gezondheid, deed in Genève een beroep op de voorzitter van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie), dhr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, om zijn invloed aan te wenden om de sancties die een impact hebben op de levering van medicijnen en medisch materiaal, op te heffen. (…)

Dat ISIS nog niet uitgeschakeld werd is intussen duidelijk – Trumps hoerakreten waren ietwat voorbarig. ISIS slaagde er nogmaals in een konvooi Syrische soldaten nabij de Bushri Berg, ten oosten van de strategische woestijnstad al-Sukhneh (O-Homs), in een hinderlaag aan te vallen met geleide raketten (ATGM) (…). In de Deir Ezzour regio bv. branden ze landbouwgronden plat.

Dat Idlib niet synoniem staat met democratie mag blijken uit onderstaande video die niet afkomstig is van Assad-sympathisanten – integendeel! Onze redactie heeft herhaaldelijk geschreven over de willekeurige aanhoudingen, diefstallen, in beslagnames, ontvoeringen en moorden door HTS & co; die door de Assad-tegenstanders aangeklaagd worden:

We sluiten voor vandaag af met onderstaande foto. Syriër Samer Akkad bereikt de hoogste top van de Everest en toont triomfantelijk-lachend een affiche met de afbeelding van… jawel… Assad!

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en natuur

Vanavond: lezing pater Daniël in Antwerpen

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, meme en tekst
pUAntwerpenPrinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inleidende boodschap van het NSV:

Beste schachten, sympathisanten & comillito’s,

Het einde van het tweede semester nadert weldra, net als onze laatste activiteit voor de verschrikkelijke examens. Voor deze speciale gelegenheid komt pater Daniël Maes spreken voor de Antwerpse NSV op donderdag 23 mei 2019 om 20u. Vlaamse pater Daniël Maes (79) vertrok in 2010 vanuit Postel naar Syrië om er te helpen om het eeuwenoude klooster van Mar Yacub uit te bouwen tot een spiritueel centrum voor christenen in het Midden-Oosten. Pater Daniël Maes is nog altijd het grootste deel van zijn tijd in Syrië, maar komt regelmatig naar Vlaanderen om zijn ervaringen in Syrië te delen met de jeugd. Als ooggetuige van de burgeroorlog kan hij ons vertellen hoe het leven daar echt aan toe gaat. hij ooggetuige van de burgeroorlog. Volgens pater Daniël klopt er weinig van de westerse berichtgeving over het conflict in Syrië. Ook publiceerde deze Vlaamse pater in samenwerking met uitgeverij De Blauwe Tijger twee boeken over zijn ervaringen in het klooster in Syrië.

Commilitones, schachten en sympathisanten zijn welkom vanaf 19u45 in een nog aan te kondigen lokaal van de UAntwerpen. Tot dan!

Ut vivat, crescat, floreat

– Praesidium NSV! Antwerpen 2018 – 2019

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,
Tegen het einde van deze maand hoop ik weer voor enkele weken naar mijn gemeenschap in de abdij van Postel te kunnen terugkeren. Bij die gelegenheid zal ik op verschillende plaatsen een lezing geven.

Geplande lezingen

 1. Voor NSV studenten in UIA Antwerpen, ingang Rodestraat (in een van
  de leslokalen) op donderdag 23 mei om 19.00 u
 2. Zaterdag 25 mei om 18.00 u: Hinnenboomgaardstraat 5/B, 2320 Hoogstraten
 3. Vrijdag 31 mei 19.30 u, Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1,
  St. Michiels – Brugge. (Inschrijven: info@tegenstroom.eu, Info: 0499
  22 39 81
  Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf)
 4. Zondag 2 juni krijgen we een stand op de traditioneel zeer drukke
  ”kaasmarkt” (en vele andere producten!) in Postel. Ik probeer daar gans de dag aanwezig te zijn van na de Eucharistie (11.30 u) tot ’s avonds 17.00 u. (behalve tijdens het middagmaal met de confraters: (12.30 u – 13.15 u).
 5. Donderdag 6 juni in Tilburg, Boerke Mutsaert, Vijverlaan 2
  (Vijverzaal) om 19.30 u. Oproep tot Vredesbeweging met mensen van Goede Wil en Goede Daden door Janneke Monshouwer, wat ik daarna op mijn wijze zal steunen.
 6. Zaterdag 8 juni 19.30 u, lezing in Rafaelzaal, gasthof Postel,
  (Verder nog af te spreken: lezing te Leuven voor geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland (Leo XIII); te Heist-op-den-Berg) Over de inhoud van de lezing De Syrische oorlog heb ik vanaf het begin meegemaakt en schreef daarover wekelijks een bericht. Aanvankelijk kreeg ik heftige tegenstand omdat ik precies het tegendeel vertelde van wat in heel de Atlantische pers over Syrië verscheen. Sindsdien kent onze nieuwsbrief een steeds grotere verspreiding. Deze oorlog heeft ons een andere kijk gegeven op het wereldgebeuren en ons tevens aangespoord om de ellende van de medemensen trachten te verlichten.
  Het klooster van Mar Yakub, Qâra, helpt de meest lijdende bevolking over heel Syrië (MSJM = Monastery Saint James the Mutilated) en is dikwijls het eerste om samen met andere ngo’s dringende humanitaire hulp te verlenen (zoals op dit ogenblik in het vluchtelingenkamp Al-Hol), vooral dank zij de goede organisatie van moeder Agnes-Mariam.
  Van de Syrische oorlog gaat onze aandacht nu naar de diepe crisis in onze samenleving. De christelijke beschaving in Europa en de Europese Kerk staan op instorten. Christenen zijn de meest vervolgde groep in de wereld en in Europa zijn ze niet meer gewenst. En dat is nu juist het teken van de authenticiteit van het christelijk geloof. Dat ondertussen zovele mensen en vooral jongeren ongelukkig zijn, laat ons niet onverschillig. We willen er iets aan doen en vragen ons af: Hoe onze samenleving omvormen met de Blijde boodschap? We volgen de methode van kardinaal Cardijn: zien, oordelen, handelen. In welke wereld leven wij? Hoe moeten we dit alles onderscheiden? Wat kunnen we er aan doen? Ook nu laten we ons niet verblinden door een opgelegd “politiek correcte” denken. Ik heb een tekst uitgeschreven en De Blauwe Tijger zal deze nog voor de eerste lezing uitgeven. De uitgever heeft de titel aangepast: “De kansen van de samenleving en het Evangelie”.
  Met PowerPoint: Mijn lezing wil ik dit deze keer proberen te illustreren met beeldmateriaal, al is mijn PowerPoint slechts amateurswerk. We verwachten wel dat er een beamer en een computer ter beschikking zijn en iemand die het spel deskundig kan bedienen.
  Mensen van goede wil en vooral christenen, word wakker, weest geen nuttige idioten in handen van duistere wereldmachten, die deze kostbare schepping en onze samenleving naar hun hand willen zetten en uiteindelijk vernietigen. Keren we terug naar de wortels, want “no Roots no Fruits”

P. Daniel

Vrijdag 10 mei 2019

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Zondag kwam abouna Georges voor de byzantijnse Eucharistie en had nog een priester bij die afkomstig is uit Aleppo maar al 23 jaar pastoor is in een Romeinse parochie. Hij hield de preek. Na de Eucharistie was er een aangename uitwisseling over het leven in Roma van 55 jaar geleden (toen ik er kwam) en nu. Dezelfde dag kwam een jonge Duitse priester samen met de verantwoordelijke van “Demo für alle” (de tegenhanger van het Franse ‘Manif pour tous’). Deze  beweging verdedigt huwelijk en gezin en verwerpt de genderideologie en de seksualisering van kinderen (www.demofueralle.de). Hij gaf ons ook een exemplaar van hun tijdschrift Der Gerade Weg, Zeitschrift der Katholische Jugendbewegung (van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), die wil meewerken aan de wederopbouw van een christelijke samenleving.

’s Avonds hielden we aan de kluizenarij een erg aangenaam kampvuur, waarbij ieder die wilde ook iets kon eten. Vooraleer maandagvoormiddag te vertrekken celebreerde de Duitse priester nog de traditionele Latijnse mis, werkelijk helemaal in het Latijn terwijl de andere jongen keurig misdienaar was. Deze priester is verantwoordelijk voor de relikwieën  en hij had gaf ons namens de bisschop een authentieke relikwie van onze patroonheilige: Sint Jakobus de Verminkte! Dat deze relikwie van onze Perzische heilige uit de vierde eeuw in Duitsland aangetroffen wordt, kan er op wijzen dat hij werkelijk wereldwijd gekend en vereerd werd. Inmiddels waren weer enkele jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient toegekomen die komen helpen zoals iedere maandag. Omdat ze dit al zo lang trouw doen, werd na de middag een uitstap voorzien naar de bergen, deze keer aan de kant van de gasontginning. Er stond veel wind maar het was een aangename temperatuur. In de verte was een herder met een grote kudde schapen. We zijn er naartoe gegaan en hebben wat bij hem gezeten terwijl de kinderen met zijn ezel speelden. De klassieke afsluiter is het maken van vuur met dorre struiken en wat sprokkelhout en daarmee thee zetten.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

We hebben het herhaaldelijk aangekondigd: de terroristenenclave Idlib moet bevrijd worden wil Syrië kunnen terugkeren naar een normale vreedzame samenleving. Niemand kan leven met de dagelijkse bedreiging van leven, have en goed. Het is begonnen. Wat te verwachten was gonsden weer de beschuldigingen van lukraak geworpen vaatbommen met ziekenhuizen en burgerbevolking als doelwit, zomaar… omdat Assad nu eenmaal een gestoorde massamoordenaar is…en – volop in beeld – met de fotogenieke Witte Helmen als zelfopofferende redders van bestofte kindjes.

Vooraf nog dit: het is niet onmogelijk dat u bepaalde filmpjes niet kunt bekijken; waarschijnlijk omdat ze niet kunnen (mogen?) gedeeld worden. Indien u toegang hebt tot facebook, ga dan eens kijken bij Latif Mohammed

Dat de terroristen zich verschuilen tussen de bevolking, in ziekenhuizen, in scholen e.d. wil niemand geweten hebben. Dat zij dag in, dag uit, de burgerbevolking in regeringsgebied terroriseren met raketten, mortieren, bomauto’s, scherpschutters heeft hier geen hond, zelfs geen Vranckx, boodschap aan.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Medische faciliteiten in Idlib

Als we de terroristen in Idlib moeten geloven, dan staat er elke 100 m een ziekenhuis, een school, een gemeenschapscentrum – voorwaar een islamitisch fata morgana – en die worden allemaal één na één door het Syrische en Russische leger onder vuur genomen. Met vaatbommen, met gas… zomaar uit puur sadisme en moordlust. Dezelfde retoriek als in Aleppo, Ghouta, Jobar, Harasta, Yarmouk, al-Wafideen…. Vaatbommen, gas… telkens als het Syrische leger oprukt om de islam terroristen terug te dringen, dan worden alle registers met panische leugens open getrokken.

Wordt daar nu echt geloof aan gehecht? Rusland heeft in Syrië wel andere militaire mogelijkheden zoals legertoestellen van het kaliber:
– Mig 29
– Su 25
– Su 30
– Tu 160
– Tu 95 MS bombers
– KA 52 Alligator helikopters …..

… maar die gebruiken ze niet, de Russsische idioten, integendeel, ze struinen door de dorpen en steden op zoek naar lege gebruikte gasflessen en vullen deze met explosieven om deze vervolgens boven vijandelijk gebied met de modernste militaire jets en helikopters naar beneden te gooien met het risico dat ze daarbij neergeschoten worden. Wie hecht hier geloof aan?

U ziet hier een facebook bericht van iemand in Idlib, die met gevaar voor zijn leven, probeert actuele beelden door te sturen. Let wel: de inlchtingen komen niet van regeringssympathisanten.


Op het einde van de video wordt duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk – met de betaling van een “taks” – men vanuit Idlib de grens met Turkije kan oversteken. Een zeer reëel gevaar voor de toekomst. Duizenden, tienduizenden gewelddadige gevaarlijke moslim terroristen, die onder het mom van “vluchteling” naar het noorden en vervolgens richting westen zullen trekken op zoek naar westerse idioten die hun een veilige thuis kunnen bieden… en waarvoor die Gutmenschen zullen beloond worden met een aanslag hier en daar.

Idlib… waar de “gematigde rebellen” hun dagelijkse bezigheden uitoefenen. Niet voor gevoelige kijkers:

Beelden van HTS die een zelfmoordaanslag voorbereiden (die later bleek te mislukken). Zij verspreiden deze filmpjes zelf om de moraal op te krikken:

Ze – de “gematigde rebellen” zijn weer aan het vervellen, kwestie van de poco media en westerse politici op een vals spoor te zetten. Maak kennis met de “Fatah Dimashq” samengesteld uit ca. 20 “rebellen”groepen, gaande van de door Turkije gesteunde terroristen naar Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), Hurras al-Deen met talrijke buitenlandse islamitische strijders, the Free Syrian Army, en Harakat Ahrar Al-Sham. Voor het eerst wil HTS een vorm van samenwerking aanvaarden.

Kevork Alamassian stelde deze analyse samen, een analyse die wij de laatste maanden, week na week, met u gedeeld hebben. Schakel onderaan de ondertiteling en vertaalmodus in.

Aan de hand van deze opeenvolgende video’s kan u de situatie volgen. De door Turkije gesteunde “rebellengroepen” blijven de YPG (Koerden) aanvallen. Bovendien hebben ze daar ook hun handen vol met ISIS-cellen.

Stand van zaken regio Hama: gisteren 9.5.19. Groen: terroristengebied, rood: regeringsgebied, bruin-grijs: bevrijde gebieden. Deze steden en dorpen ten noorden van Hama zouden bevrijd zijn, goed voor 141 km2: #KafrNaboudah, #Qalat_Almadiq, #Banah, #Tuweinah, #Shariah, #Mustariha, #Bab_altaqah, #sheikh_Idris,
#kirkat en #Tal_Huwash.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Militairen van het Syrische leger poseren voor de veroverde al-Madiq burcht in N-W Hama regio.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, berg, baard en buiten

Journalisten schieten foto’s binnenin de burcht:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, baard

Kerkklokken luiden in As-Suqaylabiyah om het Syrische leger aan te moedigen:

Het ziet ernaar uit dat het offensief – voorlopig – beperkt zal blijven tot het grensgebied – de zgn. gedemilitariseerde zone – om de aanvallen der terroristen in regeringsgebied een halt toe te roepen. Eigenlijk had Turkije hiervoor de verantwoordelijkheid, maar dat land verkoos de andere kant uit te kijken en zich te concentreren op het verdrijven van de Koerden uit Afrin. Turkije heeft Rusland intussen verzocht met de luchtaanvallen in Idlib op te houden.

Waar men gaat langs ‘s wereld strijdtonelen…

… komt men Erik Prince’s huurlingen tegen

Erik Prince heeft het signaal van Trump goed begrepen. Terugtrekken uit Syrië? Om des te sterker net over de grens in Irak de legertentjes op te slaan? Om daar de boel in het oog te houden en sito presto “te kunnen ingrijpen” als de democratie in gevaar is of als zijn vriend ondersteuning wil op zijn oostelijke flank?

Erik Prince, bijnaam “de prins der duisternis”, heeft een filiaal van zijn in Hong Kong geregistreerde huurlingenbedrijf – Frontier Services Group (FSG) – als buitenlandse onderneming bij het Iraakse ministerie voor handel laten registreren. De kantoren van Prince’s huurlingenleger zijn gevestigd in Basra.

Afbeeldingsresultaat voor basra iraq map

Erik Prince was het immers niet eens met vriend Trumps beslissing de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken en stelde voor dat zijn privé leger de reguliere VSA militairen zouden vervangen om de YPG (Koerden) en de oliebronnen te beschermen tegen de Syrische overheid. De werkelijkheid heeft Trumps impulsiviteit intussen ingehaald. Van terugtrekking is niet veel te merken. Erik Prince ziet echter andere mogelijkheden. Basra is niet toevallig gekozen. Het is een havenstad in de olierijke regio in het zuiden van Irak, dichtbij de grens met Iran en Koeweit. In maart verklaarde Prince dat zijn “personeel” de “olie-operaties in Irak of Pakistan zouden kunnen ondersteunen”.

Een goede verstaander heeft slechts deze woorden nodig: Basra. Iran. Syrië. Israël. Amerikaanse sancties. Olie. Olie. Olie….

Founder of notorious Blackwater group registers new company in Iraq

Om u een idee te geven van Prince’s imperium. Lees bij Bloomberg meer over de miljonair-investeerder in Peking (Engels).

Afbeeldingsresultaat voor erik prince mercenaries
Zijn nieuwe dochtermaatschappij in Basra staat hier nog niet vermeld. Onze redactie kan niet vaststellen in hoever Prince deze tak als een aparte vennootschap beschouwt.

Er is wèl geld voor…

Wereldwijde militaire uitgaven naar recordhoogte

Wereldwijde militaire uitgaven naar recordhoogte

In 2018 bedroegen de wereldwijde militaire uitgaven 1.822 miljard dollar, een stijging met 2,6% in vergelijking met 2017. Dat is het hoogste niveau sinds het Zweeds vredesonderzoeksinstituut SIPRI begon met het verzamelen en rapporteren van de gegevens in 1988.

Sinds 1998, het jaar met de laagste wereldwijde militaire uitgaven, gaat het om een stijging van 76%. Lees hier de volledig analyse.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de VS zich laten gelden als de onbetwiste wereldheersers. Met hun meer dan 800 militaire bases over de hele wereldbol verspreid, hebben ze ‘n 50 tal “regeringswissels” georganiseerd, 20 à 30 miljoen mensen gedood met daarbij voor iedere dode ‘n tiental gewonden en gehandicapten, de hongersnood, de vluchtelingenstroom, de verwoestingen van infrastructuur en milieu, het roven van de bodemrijkdom en tenslotte de morele, geestelijke ontwrichting van  het volk. Sommigen voeren onmiddellijk als vergoelijking aan: ze hebben ons van het nazisme-fascisme bevrijd. En dit is maar heel gedeeltelijk waar.  Er zijn ‘n 400.000 Amerikaanse soldaten gesneuveld terwijl Rusland en China een immens hogere prijs aan mensenlevens betaalden, respectievelijk 26 en 20 miljoen!*

*Nvdr: ter illustratie en reflectie:

Voorlopig blijven de VS nog even de machtigste natie op politiek, economisch en militair gebied.  Het internationaal recht en de soevereiniteit van de volken kunnen ze tot heden nog negeren  door hun wet van de jungle,  de wet van de  sterkste.   Er zijn echter belangrijke verschuivingen bezig. Op regionaal vlak spelen andere grootmachten de hoofdrol en de VS zijn  niet meer in staat om hun hegemonie over heel de wereld te handhaven.

Rusland heeft als eerste in Syrië de VS op het slagveld weerstaan. Er is geen twijfel aan dat het ook in Venezuela, Libanon en Oekraïne hetzelfde kan en zal doen, indien nodig. Van een alleenheerschappij gaan we naar een multipolaire wereld. Het Amerikaans imperialisme staat op instorten, al kan dit nog langer dan een decennium duren voor het zo ver is. De NAVO en de EU als vazallen van de VS met hun vastgeroeste  koloniale geest, kijken voorlopig nog de andere kant op en blijven de VS bijna blindelings volgen. Voor de Amerikaanse elite behoren China en Rusland tot de as van het kwaad en brengen het evenwicht en de veiligheid van de wereld (nl. het Amerikaans imperialisme) in gevaar. In plaats van over te gaan naar samenwerking  blijft deze elite onverminderd streven naar een (onmogelijk) herstel van hun overheersing door nog meer dreiging, arrogantie, confrontatie, oorlog, sancties, boycot…  En zo werkt deze elite zonder het te beseffen aan een versnelde zelfdestructie.

Lees verder