Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Sinds 2020 rijden we met een groot deel van de mensheid op de snelweg van de “nieuwe wereldorde” en de “the great reset”, de grote herstart. De covid 19 werd de oprit en de steeds meer opgedreven angst heeft de snelheid flink opgevoerd. De ‘agenda 2030’ van de VN en het Wereld Economisch Forum (WEF, dat jaarlijks in Davos, Zwitserland, samenkomt) voorziet een radicale verandering van het leven op alle terreinen, onderverdeeld in drie gebieden: gezondheid, armoede en zorg voor de planeet. Van de 17 doelstellingen zijn er 14 die een vaccinatieprogramma voorzien. Klaus Schwab, stichter en voorzitter van het WEF schetst het einddoel aldus: je zult niets bezitten en gelukkig zijn. 

De superrijke miljardairs, de club van Davos, vervult de rol van een (ondemocratische) centrale wereldmacht, waaraan iedereen onderworpen wordt. De regeringen van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Verhelderende inzichten in:

Het schijnt  steeds duidelijker te worden dat, al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, vals is en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. (time-to-re-open-society).

Hoe dienen we als christenen hiermee om te gaan? We nemen Jezus’ waarschuwing ter harte: “Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mattheus 7, 15-16). De grote lijnen van de ‘agenda 2030’ zien er mooi uit: iedereen wil dat de gezondheid beschermd wordt, dat de armoede uitgeroeid wordt en dat we verantwoord omgaan met de natuur. De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis beloofden allemaal het paradijs. De vraag is: hoe wordt dit gerealiseerd, ten koste van wat en van wie?

De verplichte lockdown heeft wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood. Tegelijk schijnen de enkele super miljardairs in dezelfde tijd nog rijker geworden te zijn. Zo blijkt de mooie agenda 2030 in feite een verleidelijke maar vernietigende ideologie. Klaus Schwab spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft (wat door de sociale leer van de Kerk de vorige eeuwen zo succesvol als onvervreemdbaar recht werd verdedigd) maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Zo zou b.v. iemand die zijn halfjaarlijkse vaccinatie niet genomen heeft, overal geweigerd kunnen worden, zoals het nu in Israël al blijkt te zijn (out-cry-from-israel-to-the-world – u kan deze via “cc” onderaan laten vertalen in het Nederlands). Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder mogelijk was. Ondertussen zitten we al op deze snelweg die we voorlopig niet meer kunnen verlaten.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen: de eerbied voor alle menselijke leven vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood, de waardigheid van het huwelijk van man en vrouw, de waarde van het gezin met het onvervreemdbaar gezag van de ouders over de kinderen, de rijkdom van de verscheidenheid en complementariteit van de geslachten, de godsdienstvrijheid…

Iemand die abortus ‘moord’ noemt of openlijk verkondigt dat een huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw of een vader die zich verzet tegen een transgender therapie voor zijn kind, kan nu in vele landen steeds gemakkelijker tot gevangenisstraf veroordeeld worden. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft nu officieel de wind in de zeilen. Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de club van Davos, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen, lelijkheid en onderdrukking. Ook hiervoor heeft Jezus ons verwittigd: “… de vorst van de wereld is op komst” (Johannes 14 30), “… de vader van de leugen” (Johannes 8, 44).

Als christenen streven wij naar een nieuwe wereldorde en een grote herstart die nagenoeg de tegenovergestelde inhoud heeft van wat ons nu officieel wordt opgedrongen. Het is een grondige geestelijke, innerlijke vernieuwing die alle aspecten van het leven en de samenleving doordringt. Hierbij wordt  God als Schepper erkend en Christus als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Daardoor valt tevens de volle nadruk op de waardigheid van de mens met zijn vrijheid, persoonlijke ontwikkeling,  vreugde en solidariteit. Het doel is “dat door de kracht van dat Evangelie de beoordelingsnormen, bepalende waarden, de denkwijzen en opvattingen, beweegredenen en levenswijzen  van het menselijk geslacht, die met het woord en het heilsplan van God in strijd zijn, worden geraakt en als het ware omgevormd” (Apostolische aansporing van Paulus VI, Evangelii nuntiandi, 1975, nr. 19). Dit is het tegendeel van de huidige werelddictatuur door een superrijke elite. Het is wat we bidden in het Onze Vader: “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. Hoe we daar concreet aan kunnen werken, leren ons de eerste christenen, die het oppermachtige Romeinse Rijk als heidense  samenleving uiteindelijk geheel doordrongen hebben met christelijke waarden (wat we volgende keer hopen verder uit te werken).

*

In  Flitsen  geven we enig nieuws van de gemeenschap. Over Syrië spreken we in Presidentsverkiezingen en Internationale campagne tegen de illegale sancties. In En dit nog vind je overvloed aan info over Syrië, de waanzin van de corona maatregelen en de  covid 19 vaccinatie, geopolitiek en de Kerk, nieuws dat de media in grote mate en angstvallig voor u verbergen.

P. Daniel

Flitsen

In de geest hebben we dit weekend meegeleefd met de orthodoxe christenen die in heel Syrië het Paasfeest vierden. In Damascus, Homs, Aleppo, Lattakia, Hassake, Qamishli, Bosra, Sueida… overal volle kerken of kerkjes waarvan foto’s en verslagen ruimschoots in de nationale media verspreid worden, samen met de verwijzing naar de sermoenen die de nadruk leggen op het gebed om vrede, behoud van de soevereiniteit en bevrijding van het door het westen blijvend georganiseerde terrorisme en de bezetting van het land.

We genoten van de beelden van een massale Goede Vrijdag viering met processie door de straten van Damascus: scouts met trommels en een enorm verlicht Kruis. Deze video eindigt met mensen die zeggen: dat is Syrië! (zie betreffende video die ons vorig bericht illustreert in “En dit nog”).

Nvdr: R.K. vieringen:

Aan de grote kweekvijver voor vissen is al weken hard gewerkt: uitgraven, rotsstenen  verzamelen om daarmee de hele rand te bedekken, plastiek plaatsen, daarop aarde, schapenmest en kalk om plancton te vormen, een bruggetje maken en van een hoeveelheid water voorzien. Het is een belangrijk pilootproject omdat de voedselvoorziening voor de bevolking steeds moeilijker wordt terwijl het visvoer goedkoop is. Helaas zullen we een deel van het werk moeten herdoen omdat er te veel water wegsijpelt, hetzij er op plaatsen waar de plastiek over elkaar komt te veel water wegvloeit, hetzij de plastiek door steentjes te zeer wordt  gescheurd waardoor het water weg loopt. Er wordt contact gezocht met deskundigen.

Presidentsverkiezingen in de Syrische Arabische Republiek

Mohammad Jihad al-Lahham, hoofd van het Opperste Constitutionele Hof heeft op maandag meegedeeld dat  voor de presidentsverkiezingen van 26 mei 2021 de kandidatuur aanvaard werd van deze drie: Abdullah Salloum Abdullah, Bachar Hafez al-Assad, Mahmoud  Ahmad Mar’ai. Personen wiens kandidatuur verworpen werd krijgen drie dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Niemand mag campagne voeren vooraleer de definitieve uitspraak hierover gevallen is.

Alle geloofsgemeenschappen doen een oproep om deel te nemen aan de verkiezingen; zij stellen dat het een uiting is van een onafhankelijke Syrische wil:

Zoals we al eerder schreven zijn we helemaal niet betrokken bij de personen van deze verkiezingen. Het is een zaak van de Syriërs zelf. Wat ons wel aangaat is het respect voor de soevereiniteit van dit land. Bij de vorige presidentsverkiezingen van 2014 schreeuwden de westerse media al lang er voor en er na dat de verkiezingen  onwettig waren. Ze wilden geen waarnemers sturen en vele Europese landen (o.a. België) hebben belet dat de Syrische vluchtelingen in het land hun democratisch recht zouden uitoefenen door te stemmen. Europese politici bleven verkondigen dat de Syriërs hun land niet ontvlucht zijn omwille van de IS of de terroristen maar omwille van dat zogenaamde verschrikkelijke regime en die president. Door de verkiezingen te boycotten wilden ze beletten dat hun leugens aan het licht zouden komen en dat ook de vluchtelingen massaal voor die president zouden kiezen, wat ook gebeurd is.  Voor het westen zijn de Syrische presidentsverkiezingen vooral illegaal omdat hun kandidaten werden afgewezen. Er werd immers vereist dat kandidaten de laatste tien jaar ook effectief in Syrië moeten geleefd hebben. Dat was niet het geval voor de geliefde westerse terroristenleiders in hun villa’s in Doha, Ankara, Parijs of Brussel. En dus vielen ze uit de boot. En zo schreeuwden ook de westerse media dat de verkiezingen onwettig waren, precies zoals ze nu al aan het doen zijn. Heren en dames van de westerse mogendheden, laat de Syriërs zelf beslissen over de toekomst van hun land en hou op met hier armoede en chaos te zaaien om een corrupte westerse marionet te kunnen benoemen.

Internationale campagne tegen de illegale sancties

Maan Basmour, voorzitter van het Arabisch Forum, het Internationaal Centrum voor communicatie en solidariteit in Beiroet doet een oproep voor een internationale volkscampagne tegen de eenzijdig, illegaal opgelegde “Caesarwet” en de sancties vanwege VS en EU. Buthaina Shaaban, woordvoerster van de Syrische president voegt er aan toe dat geen enkel land of partij onverschillig kan blijven jegens het onrecht dat de Palestijnen, de Iraki’s, de Syriërs , de Jemenieten wordt aangedaan en waaronder  miljoenen  onschuldige burgers lijden, afgezien nog van het feit dat de VS op klaarlichte dag de olie, gas en graanvoorraden blijven  stelen  (http://sana.sy/en/?p=231385).

Een klein hoopvol teken van verandering is wel dat Saoedi-Arabië blijkbaar bereid is na de ramadan zijn ambassade in Damascus te openen.

Nvdr: een omvattende analyse in ca. 15 min. Schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan:

Saoedi-Arabië heeft bij het begin van de oorlog tegen Syrië ook flink meegedaan om hele hordes terroristen te financieren op aandringen van de VS, om een “regeringswissel” op te leggen.  Trouwens, de meesten waren toen overtuigd dat de dagen van de Syrische president geteld waren en wanneer er dan een westerse marionet zou aangesteld worden, hoopte Saoedi-Arabië ook een deel van de koek te krijgen. In mei 2012 heeft onze gevierde “conflictjournalist” van de VRT met mij een interview gehouden in een uniek kader, de binnenkoer van de Postelse abdij. Hij wilde mij overtuigen dat een dictator die zijn volk terroriseert in tijden waarin zijn land ontwricht wordt, onmogelijk lang kan standhouden. Ik moest hem gelijk geven om zijn redenering maar niet om zijn vertrekpunt. Die verschrikkelijke dictator, zo trachtte ik hem uit te leggen, was vooral een uitvinding van de CIA om, zoals altijd, hun oorlogen te rechtvaardigen. Onze super  journalist had voor het einde van het interview een apotheose voorzien. Hij zette mij in het volle licht en vroeg: “En als ge u nu eens vergist hebt?” Hij was er zeker van dat het na enkele weken zou blijken en dan kon hij triomfantelijk met zijn opname uitpakken.  Dit interview met de apotheose is evenwel nooit uitgezonden! Ik weet niet of onze gerenommeerde journalist na tien jaar al tot inzicht gekomen is, maar Saoedi-Arabië blijkbaar wel. De Saoedi’s hebben begrepen dat de stabiliteit van Syrië en de eensgezindheid van de bevolking tegen het buitenlands terrorisme alleen maar sterker geworden zijn.

(https://saudileaks.org/en/syria/; ttps://www.theguardian.com/world/2021/may/04/meeting-between-saudi-and-syrian-intelligence-chiefs-hints-at-detente; video Kevork Almassian)

En dit nog

  • Ons vorig bericht weer uitstekend geïllustreerd met info en 9 video’s: De hele toespraak van A. Soljenitsyn, 1. Interview met Erwin Wolff, vertaler van “Bouwmeesters van Europa”, 2. Prof. Carsten Peter Thiede, 3 en 4 Orthodoxen vierden vorige vrijdag  massaal Goede Vrijdag, wat in de nationale media uitdrukkelijk vermeld werd, 5 Processie bij de kruisdagen destijds, in Vlaanderen 6. Sprinkhanen invasie in Libanon, 7 “Allen tegen Erdogan”, rally t.g.v. verjaardag genocide van de Armeniërs, 8. Heilige Macarius de Grote 9. Klooster van de heilige Macarius:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-213/
  • Prachtige evocatie van grootheid en verwoesting van Palmyra, juweel van ’n erfgoed, de karavaanstad en “bruid van de woestijn”: Quo vadis, Syria?
  • Een Syrische raket en het niet zo erg beveiligde Dimona: een-syrische-raket-en-dimona/ 
  • De “regeringswissel” staat nog altijd op de agenda van de westerse mogendheden. Finian Cunningham (Duits): http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_05_02_regimewechsel.htm 

*

Corona

*

Geopolitiek

*

Kerk

Dr. Michelle Cretella,  voorzitster van pro-life en pro-family American College of Pediatricians kwam tijdens haar ziekte (kanker) tot het inzicht dat de afwijzing van kunstmatige contraceptie door de Kerk de juiste leer is en dat de verdediging van contraceptie op niets anders dan leugens berust: pro-life-doctor-recounts-miracle-story-which-led-to-her-conversion-on-contraception