Klimaatvonnis met vèrreikende gevolgen

Graphics Judge Illustration PNG, Clipart, Aggression, Angry, Arm, Cartoon,  Cartoon Judge Free PNG Download

Klimaatdoeleinden niet bereikt? Oplossing: de vrijheid nog meer beperken!

Het Duitse Grondwettelijk Hof (BVerfG) heeft een vonnis uitgesproken dat de deuren wijd open zet voor zng. “lockdowns” met een onbepaalde duur, noodtoestanden die omwille van een klimaatalarm ons kunnen doen opsluiten in onze woning, straat, gemeente, land…, ons dagelijks leven aan banden legt, tot het klimaat-fata-morgana bereikt wordt.

Inderdaad, het gevaar loert om de hoek. Als de EU dit als richtlijn copieert en de EU-lidstaten dwingt dit in de eigen wetgeving op te nemen, dan is het klimaathek helemaal van de dam.

Het vonnis van de hoogste Duitse rechtbank werd uitgesproken n.a.v. de klacht van enkele klimaatapocalypsvoorspellers die nu hun doemdenken bevestigd zien. De Duitse klimaatwetgeving (dd. 2019) is veel te beperkt, zo oordeelt het BVerfG, omdat de Duitse federale regering vanaf 2031 te weinig maatregelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot voorzien heeft.

Om de vrijheidsrechten van de jongere generatie vanaf 2031 te beschermen, zou de Duitse federale regering voor eind 2022 een concreter uitstootverminderingsdoel moeten voorschrijven. We citeren: Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen.“ (Ned. vert.: In de toekomst kunnen zelfs zwaar ingrijpende vrijheidsbeperkingen om het klimaat te beschermen, redelijk en grondwettelijk gerechtvaardigd zijn; juist daarom dreigt dan het gevaar dat aanzienlijke vrijheidsbeperkingen zullen moeten aanvaard worden.”) Zie persmededeling: Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich

Ingrijpende vrijheidsbeperkingen voor de nu levende bevolking worden dus met een mogelijk toekomstig scenario gemotiveerd. Of simpel uitgedrukt: beter nu de mensen opsluiten opdat de volgende generatie(s) niet van alles moeten afstand doen. Great Reset-bevolkingstemmers, zoals Klaus Schwab, worden hiermee een handje geholpen.

“Voor de bescherming van het klimaat” is in elk geval een formulering die zeer veel speelruimte voor de wetgever open laat: tegen wat moet men een steeds veranderend klimaat beschermen? En hiermee ontbreekt elke redelijkheid bij het vonnis:  „Die Möglichkeiten, von dieser Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand weitestgehend irreversibel zur Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen darf.“ (Ned. vert.: De mogelijkheden van deze vrijheid op een wijze gebruik te maken, die direct of indirect met CO2-uitstoot te maken heeft, botsen tegen grondwettelijke grenzen, omdat CO2-uitstoten momenteel uiterst onomkeerbaar tot de opwarming van de aarde bijdragen; de wetgever mag volgens de grondwet een oneindig-ontwikkelende klimaatverandering niet zomaar, zonder tegenactie, laten gebeuren.”)

Zouden de grondwetrechters weten dat ook mensen CO2 uitademen? Dit zou men immers ook als een “directe of indirecte” bijdrage tot de klimaatverandering kunnen interpreteren. Komt er ooit een adembelasting? De klimaatsekte zal het vonnis toejuichen; zij denken er niet aan dat het ook om hun vrijheidsrechten gaat, vrijheidsrechten op wiens graf ze dansen…