Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Red de  planeet, eet geen vlees meer !” Dagelijks wordt opgeroepen om te vechten voor het behoud van de aarde, de natuur, het milieu, gestuwd door de meest dwaze ideologieën, die onmiddellijk moeten uitgevoerd worden, zo niet valt morgen de hemel op ons. Ieder gezond perspectief is zoek. Kinderen worden door abortus op de gruwelijkste wijze in de moederschoot afgeslacht, gepromoot door hen die respect eisen voor dieren. Als het juiste perspectief verdwijnt, gaan mensen stenen aanbidden of zelfs honden, katten en varkens (zie Romeinen 1, 23).

Welnu, een wereld zonder God moet niet gered worden. “Niet voor de wereld bid Ik” zegt Jezus (Johannes 17, 9). Mensen moeten gered worden.

De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens. De mens staat met zijn voeten op de aarde en met zijn hoofd in de lucht. Hij is materie maar tevens eindeloos verheven boven de materie. Hij is het enige wezen in het heelal dat een bewustzijn en een geweten heeft en om zichzelf gewild is door God. Dieren kunnen verbluffend fijne instincten hebben. Ze hebben ook “een ziel” als levensbeginsel (anders worden ze kadavers), maar dit heeft  verder geen enkele vergelijking met de menselijke ziel, door God verrijkt met verstand en wil. De natuur is een loflied aan God door te zijn wat ze is. Het is de roeping van de mens om bewust, wetens en willens,  God als Schepper boven alles te eren.  Onze tijd lijkt weinig gevoel te hebben voor deze ware grootheid van de mens. De kunst in een bepaalde periode drukt meestal goed uit hoe in die tijd over de mens wordt gedacht. In de moderne kunst zien we dikwijls gedrochten van mensen met  verwrongen gezichten, ledematen en lichamen, waarbij iedere harmonie of schoonheid ontbreekt. Ze drukken een pessimisme en zelfs een nihilisme uit. De Renaissance daarentegen toont veelal mensen in grote lichamelijke harmonie en schoonheid, prachtige beelden van mannen, vrouwen en kinderen. Als de moderne kunst het zicht op de ware grootheid van de mens belemmert, dreigt de Renaissance de mens te zien als zijnde  uit zichzelf het centrum van het heelal.

Waarin bestaat de diepste waardigheid van de mens? Sommigen denken aan een fysieke gezondheid, een hoogstaande geestelijke ontwikkeling, een groot verstand, vele begaafdheden, macht, eer en rijkdom. Al hebben al deze elementen hun waarde, ze bepalen niet de uiteindelijke waardigheid van de mens. Een zieke, gehandicapte dakloze of een ‘Mongools’ kindje, hebben dezelfde menselijke waardigheid als gelijk welke koning of keizer in zijn  paleis. Een ander uiterste, vooral onder invloed van bepaalde oosterse stromingen, ziet de waarde van de mens louter in zijn geestelijke vermogens. Sommigen beschouwen de mens enkel als geestelijk wezen, als het goddelijk licht zelf, hoog boven de aardse werkelijkheid. Dit is een ontkenning van de mens als eenheid van lichaam en ziel. Een goede medische ethiek zal iedere mens verzorgen naargelang de behoeften die hij heeft en ook heel zijn lichaam met dezelfde waardigheid behandelen. Al is een hart fysisch veel belangrijker dan een kleine teen, ook het eenvoudigste orgaan deelt in de menselijke waardigheid en dient met  dezelfde eerbied behandeld te worden (Zie de eenheid van het lichaam:  1 Kor 12, 12-26).

Psalm 8 is een hymne op de grootheid van de Naam van God, Schepper en Vader. Het heelal is het werk van zijn “handen”. De afwerking met maan en sterren is het fijne werk van zijn “vingers”. Het zijn de  baby’s (Hebreeuws: olelim van alal = lallen) en de zuigelingen die Hem verheerlijken en de hoogmoedige te schande zetten. Een “psalm” moet gezongen worden (van het Griekse ‘psalmos’ = het doen trillen/zingen van de snaren van een muziekinstrument).  Een mens die de Schepper en zijn Schepping erkent, bewondert en bezingt, ontdekt tevens zijn juiste plaats, zo broos en zo ontzagwekkend:

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer (letterlijk: Gij hebt hem slechts een beetje minder dan God gemaakt). Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd” (Psalm 8, 5-7).

We hopen een lange reeks overwegingen  te kunnen geven over de christelijke visie  op de mens, vanuit de Schrift en de katholieke traditie, die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn. Hierbij putten we ook uit de ervaringen en inzichten van mystici en kerkleraren en benutten zo goed mogelijk de resultaten van goede wetenschappelijke inzichten. Onze diepste identiteit zien we tenslotte in de persoon van Jezus Christus, de God-Mens en van zijn Moeder Maria, zijn eerste leerlinge. We voorzien 7 thema’s. Het zijn, als je wil,  de 7 wortels van ons mens-zijn: 

 • 1) De mens, geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis. Dit is het fundament van onze waardigheid.
 • 2) Met een onverzadigbaar verlangen, waarmee we de zin van ons “rusteloos hart” ontdekken.
 • 3) Gewond door de zonde, waardoor we de ontwrichting die ieder mens in zich meedraagt toelichten.
 • 4) Hartstochtelijk bemind, zoals ouders van hun gehandicapt kind nog meer houden dan van een gezond kind.
 • 5) Geroepen om door lijden en  sterven in Jezus’ verrijzenis te delen. Dit is onze ‘uittocht’ en overgang, ons Pasen.
 • 6) Met de gave van zichzelf. Hoeveel zware ontgoochelingen in menselijke relaties zouden vermeden worden, wanneer we echt zouden beseffen dat de ‘gave van zichzelf’ een wezenlijke eigenschap is van ons menselijk leven?
 • 7) Zo bereiken we uiteindelijk de gelijkenis met God in de hemelse heerlijkheid. “Beeld Gods” komt aan het begin, “gelijkenis Gods” aan het  einde, wat enkel mogelijk is door onze  gelijkenis met Christus

Hiermee streven we niet alleen naar een goed inzicht in het mysterie van ons mens zijn, we willen ook steeds meer onze waardigheid beleven. Laten we daadwerkelijk op weg gaan, in het besef dat de weg zelf wijzer is dan de wegwijzers.

*

In Flitsen berichten we o.m. over een bijzondere picknick  die we gehouden hebben. In Een wereldoorlog zonder grenzen blijven we trachten de waarheid te onthullen over hetgeen in Syrië gebeurt. De dwaze demonisering willen we aanklagen in Het einde van een westerse wereldoverheersing.  We wijzen op enige hoop in de Libanese tragedie: Eindelijk naar een neutraal Libanon? En dit nog geeft weer overvloedige info over Syrië, corona, geopolitiek en moraal.

P. Daniel

Flitsen

Een uitstap

Op donderdag 24 juni hebben we plechtig de geboorte gevierd van Johannes de Doper. Een geboortedag wordt in de liturgie alleen nog gevierd van Jezus en Maria. Van alle andere heiligen wordt hun sterfdag beschouwd als hun “geboorte” voor de hemel. In de voormiddag reden we met z’n allen naar een terrein dat toebehoort aan Ibrahim Srour, oblaat en verantwoordelijke ingenieur voor ons terrein. Een tent werd opgesteld om ons te beschermen tegen de felle zon. Ernaast staan twee kleine bolvormige gebouwtjes met niets er in. Het ene werd gebruikt als keuken om een soort potpourri klaar te maken met enkele groenten, op een houtvuur gekookt.  Meteen werd het plan opgevat om van de  twee gebouwtjes twee kapelletjes-kluizen te maken. Een ter ere van de heilige Elias, de grootste profeet in het begin van het Oude Testament en het andere ter ere van de heilige Johannes de Doper, de grootste profeet aan het begin van het Nieuwe Testament. Ondertussen werd veel heen en weer gebabbeld, gelachen en verteld. Terwijl we eenvoudig en goed aten werd niet vergeten hoezeer vele Syriërs en vooral Libanese christenen nu bedreigd worden met hongersnood. We zoveel mogelijk meedelen en alles in het werk te stellen om de hulpverlening aan hen verder te zetten met alle middelen die we hebben en die ons gegeven worden. Er is ondertussen al een varkenskwekerij in Libanon voor hen opgezet.

Wekelijkse vormingsdag

De wekelijkse vormings- en ontspanningsdag voor de kinderen van de catechese wordt steeds meer een feest voor iedereen. Deze donderdag kwamen moeders achterna en elk had een gebak bij zodat het niet moeilijk was de kinderen bij de pauze een versnapering te geven. En de moeders amuseerden zich onder elkaar. De kinderen waren al lang naar huis terwijl de moeders hier nog van de heerlijke zomeravond genoten.

Een wereldoorlog zonder grenzen

De onophoudelijke oorlogen tegen Syrië gaan hun elfde jaar in. De westerse media blijven onvermoeibaar spreken over een “burgeroorlog”. Er is echter geen sprake van een burgeroorlog. Er is nooit een radicale tegenstelling geweest van twee groepen van het Syrische volk tegenover elkaar. Het ging zelfs niet om een “oorlog tegen het terrorisme”. Het terrorisme is slechts één aspect, of liever, het is een middel, een instrument waarmee het westen de oorlog van de verschillende geopolitieke belangen voedde. “Het is een oorlog “zonder grenzen”, een globale oorlog, een wereldoorlog, waar ongeveer 120 landen van de VN (de fameuze “vrienden van het Syrische volk”) aan deelnemen en waarbij ‘n 400.000 djihadisten, afkomstig uit een honderdtal landen en uit de 5 werelddelen ingezet zijn” (Franse oud ambassadeur en schrijver Michel Raimbaud, 28 juni 2021: syrie-une-guerre-globale-sans-frontieres/5657833).

Het gaat om een oorlog tussen twee wereldopvattingen die radicaal tegenover elkaar staan. Het westerse kamp, gesteund door Israël en zijn fanatieke islamitische vechtjassen willen hun unipolaire wereldoverheersing  kost wat kost behouden. Het Euraziatisch blok onder leiding van Rusland en China, waarbij ook Iran een flinke steun geeft aan Syrië, vecht voor een bipolaire of multipolaire wereldorde waarin de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de  staten wordt gerespecteerd. Over de afloop van deze strijd kun je pessimistisch of optimistisch zijn, afhankelijk van het feit of je een unipolaire of multipolaire wereld wilt, naargelang je verwacht dat de unipolaire wereldoverheersing “voor eens en voor goed verzekerd is of al in zijn doodstrijd verkeert” (ibidem).

Het einde van een westerse wereldoverheersing

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping vieren deze week de twintigste verjaardag  van het Chinees-Russisch vriendschapsverbond voor vrede, welvaart en globale stabiliteit (voor het eerst getekend in juli 2001). Dit zal hopelijk het einde bespoedigen van de brutale westerse wereldoverheersing.

Het westers imperialisme is gebouwd op het exploiteren, vernielen en tot armoede voeren van andere volken. Het is een politiek van permanente oorlogen tegen landen die grondstoffen hebben en/of een sterke onafhankelijkheid  beleven. Hier in Syrië weten ze er alles van: anderen uitbuiten en wurgen om zelf groot te blijven. Sinds 11 september 2001 stierven hiervoor wereldwijd 7.057 Amerikaanse soldaten, terwijl in diezelfde tijd niet minder dan 30.171 Amerikaanse soldaten zelfmoord pleegden. Hoe zal een VS soldaat zich voelen hier in het NW van Syrië wanneer hij ziet dat de bevolking steeds armer wordt en de kinderen stenen komen gooien naar hun tanks en naar henzelf die tot de tanden gewapend zijn?!

Ondertussen wordt in de publieke opinie de vijandige houding tegen Rusland en China steeds meer opgevoerd.  Er gaat geen week voorbij of de westerse media verzinnen een schandalig verhaal om Rusland te kunnen beschuldigen. De zogenaamde vergiftiging van de Skripals door de Russen leverde voor de Britten een vervolgverhaal op vol tegenstrijdigheden. De ene leugen na de andere werd aan elkaar gebreid, tegen alle evidentie in, om Rusland te demoniseren. Hetzelfde voor het neerhalen van de lijnvlucht MH17, waarvan vanaf het begin al bleek dat Kiev, Oekraïne en het westen de  hoofdverdachten waren. Kiev was overigens ook verantwoordelijk voor de vlucht, verplichte de piloot tegen alle logica in, lager en boven rebellengebied te gaan vliegen. Alle bewijzen tegen Oekraïne werden uitgewist en Oekraïne kreeg de leiding van het onderzoeksteam terwijl Malaysia zelf ’n half jaar niet mocht deelnemen. De Nederlandse onderzoekscommissie lepelde er nog een hoop onzin  bovenop. Ondertussen wordt een tekenfilmpje over heel de wereld verspreid om te tonen “hoe het zou kunnen  gebeurd zijn”, nadat alle evidentie van het tegendeel vernietigd is. Behalve deze voortdurende stroom van diaboliseren van Rusland, wil het westen kost wat kost zijn eigen morele perversie en decadentie aan Rusland opdringen, zoals het nu met Hongarije probeert te doen. Dik betaalde «Pusy cats» gaan op de meest schunnige en spectaculaire wijze een liturgische dienst, de heiligste gebeurtenis,  in een kathedraal in Moskou verstoren en als ze omwille van hun walgelijk gedrag opgesloten worden, protesteert heel het westen tegen deze “vrijheidsberoving”!

China en Rusland willen een meer multipolaire wereld waarin de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de afzonderlijke landen volgens internationaal recht gerespecteerd worden. Zij willen het einde van de westerse praktijk waarbij willekeurig grondstoffen worden gestolen van soevereine landen of landen worden bezet, gewoon omdat ze daartoe in staat zijn met brutaal militair geweld. China, met een bevolking  van 1,4 miljard, blijkt inmiddels al de grootste economische mogendheid te zijn en bouwt onverdroten verder aan zijn zijderoute (Belt and Road Initiative, BRI). (’n Humoristische noot tussendoor: Een Belgische medebroeder wilde een van onze Syrische oblaten, die zich dag en nacht belangeloos inzet, een teken van waardering tonen en gaf hem een Braun scheerapparaat, destijds in België gekocht. Nadat de loftrompet gestoken werd op het oerdegelijke Duitse materiaal,  bekeek onze Syrische medebroeder het apparaat en las inderdaad de grote letters Braun, maar wees toen met een brede glimlach op de kleinere letters: Made in China!*).

*Nvdr: Neem een kijkje: deze Braun-apparaten werden allemaal in China gemaakt.

Rusland,  in oppervlakte het grootste land ter wereld, ongeveer zo groot als de VS en China samen, bestrijkt  11 van de 24 tijdzones en beschikt over een overvloed aan bodemrijkdommen (gas, olie, mineralen, bossen, vissen, landbouw…). In de buitenlandse politiek probeert Rusland meesterlijk verdragen af te sluiten die een win-win beogen voor beide partijen. Met een militair budget dat 10 x kleiner is dan dat van de VS blijkt het toch op bepaalde gebieden superieur te zijn. In ieder geval kunnen zelfs de grootste heethoofden van de NAVO of de VS zich geen oorlog veroorloven tegen Rusland en China samen.

We zijn geen vereerders van aardse regeringen of staatshoofden en zijn erg bezorgd om het lot van christenen in China. Voor Rusland verheugen we ons omdat het na de morele decadentie van de Sovjetperiode resoluut kiest voor de waardering van het menselijk leven vanaf de ontvangenis, voor het herstel van huwelijk en gezin en voor een herstel van de volle glorie van het christelijk geloof door de orthodoxe liturgie. Hoe dan ook, het westen kan beter leren van China en Rusland in plaats van de huidige onzinnige demonisering ten top te voeren. Bovendien moeten de westerse mogendheden en hun bondgenoten ophouden zich te gedragen als schurkenstaten tegenover andere soevereine landen. Het Russisch-Chinees vriendschapsverdrag zal hen daartoe uiteindelijk ook wel dwingen. Daarmee is echter ieder gevaar nog niet van de baan. “Een instortend rijk, zoals dat van de VS en zijn westerse bondgenoten is altijd een gevaarlijke tijd omdat het zijn onvermijdelijke val wil voorkomen. Een oorlog met Rusland en China is echter geen optie” (Finian Cunningham, 29.6.21: russia-china-the-endgame/).

Eindelijk naar een neutraal Libanon?

We zijn erg begaan met de hongersnood waarmee nu het Libanese volk en vooral de christenen te kampen hebben. Op 1 juli arriveerde de Libanese maronitische patriarch en kardinaal B. Raï in Rome alsook de religieuze leiders van de vele religieuze gemeenschappen, voor een ontmoeting in het Vaticaan.

Tot heden was Libanon de speelbal van het westen, Israël en Saoedi-Arabië. Zij zorgden dat het volk zonder voedsel, zonder elektriciteit en zonder water zat, terwijl het land alles in overvloed heeft. Hezbollah heeft ermee gedreigd Iran ter hulp te roepen indien er geen oplossing  komt. Rusland blijkt nu de zaak in handen te willen nemen om onder controle van Rusland en de VS (en Syrië) te zorgen voor de nodige voorzieningen en de soevereiniteit van Libanon te herstellen. (voltairenet.).

Nvdr: Een Russische handelsdelegatie ontmoette maandag een afvaardiging van de Libanese regering om te onderhandelen over mogelijke toekomstplannen, waarvan de heropbouw van de vernielde graansilo’s deel uitmaken. Wat er nog overeind staat zou volgens een onderzoek heel onstabiel zijn, kan elk ogenblik instorten, en moet bijgevolg afgebroken worden. De Russische delegatie zou de intentie uitgesproken hebben nieuwe graansilo’s te bouwen, zowel in Beiroet als in Tripoli.

En dit nog

 • Ons vorig bericht behoorlijk geïllustreerd met 8 video’s: 1. Nederlandse BPOC werkt samen met R. Fuellmich, 2. R. Fuellmich, 3. VS steunen Al Qaida, 4. Hypocrisie van westerse “humanitaire hulp”,  5+6+7 Adembenemend getuigenis van Vera Sharav, 8. Rode Halve Maan in Syrië.
 • Weer prima overzicht van de toestand in Syrië met 12 video’s. De onvoorstelbare hatelijke wijze waarop VS, Turkije, Israël en bondgenoten van de westen Syrië blijven vernietigen en de even onvoorstelbare moed van het Syrische volk om ondanks alles verder te werken aan zijn heropbouw: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-126/ 
 • De rampspoed van Syrië als voorbeeld van een kleurenrevolutie en het officiële verhaal”, prima artikel van Karel van Wolferen in Gezond Verstand nr 18  (16 juni 2021).
 • De VS voeren “defensieve” bombardementen uit in Syrië en Irak. Is er nog iemand die deze onzin gelooft?:  https://vrtnws.be/p.PqavXOo3x
 • 100 jaar merkwaardige geschiedenis van de citadel van Aleppo:  https://www.golfbrekers.be/100-jaar-aleppos-citadel/

*

 *

*