Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede vrienden,

De derde eigenschap van onze menselijke natuur is deze: we zijn gewond door de zonde. We zijn geneigd om dit aspect liever niet onder ogen te zien.

In het midden van vorige eeuw beleefden we een erg invloedrijke beweging die in haar visie op de mens kwaad en zonde had geschrapt: “de humanistische psychologie”. Het ontdekken en leven vanuit eigen gevoelens, zonder rekening te houden met morele waarden, totaal “klantgericht”,  stond hierbij centraal.

De gekende hogepriesters van  deze beweging waren: de Amerikaanse psychotherapeut Carl Rogers ( +1987) de psycholoog van de “niet-directieve” methode, Abraham Maslow (+ 1970) en de profeet van de zelfontplooiing, de marxist Erich Fromm (+ 1980). Het ontdekken van de persoonlijke gevoelens, was voor hen de hoogste norm.

En of deze joods-zionistische-vrijmetselaars lobby succes had! Hierbij kwam nog de beroemde kinderarts Benjamin Spock (+ 1998).  Hij leerde moeders hoe ze hun kleine kinderen moesten vrij laten, want “er zit niets kwaads in” en ‘ze zullen het zelf wel leren’. Kruipt uw kind van de stoel op tafel en zet het zijn voet in de pot soep en jij hebt het daar moeilijk mee, dan is dat uw probleem, niet het zijne. Het leek erg aantrekkelijk. Zijn psychologische blunder vloog de volgende jaren de wereld rond met niet minder dan tien miljoen exemplaren! Op het einde van zijn leven moest dr. Spock toegeven dat hij enkele generaties terroristen gekweekt had.(Nvdr: lees in dit verband: How Dr Spock is destroying America (familyministries.com))

En de beweging van de “humanistische psychologie” was zo populair dat predikanten van retraites, bezinningsdagen en kapittels vervangen werden door deskundige psychologen voor “counseling”: zoeken naar eigen gevoelens. Het resultaat was dat sinds de jaren ’70 van vorige eeuw, op een paar decennia tijd de seminaries, de kloosters en de kerken voor ruim de helft leeg liepen.

Ietwat meer aandacht voor het gevoelen was toen misschien wel goed. We hebben een degelijke, verstandelijke  verantwoording nodig van ons  geloof, zoals we vinden in de schitterende “Catechismus van de Katholieke Kerk”. Nochtans hebben we er ook nood aan om een kaarsje aan te steken bij een O.L. Vrouwbeeld, even in stilte te knielen in een kathedraal en ontroerd te worden door orgelspel waarvan de klanken langs het gewelf rollen en heel de gewijde ruimte doen zingen. De humanistische psychologie echter, met haar persoonlijk gevoelsleven zonder God, kwaad of zonde te erkennen, heeft uiteindelijk desastreuze gevolgen voortgebracht. Sommige propagandisten van dit winstgevend bedrijf hebben later toegegeven dat ze eigenlijk zelf wel wisten dat ze met een duivels project bezig waren (1).

De dagelijkse ervaring dwingt ons te erkennen dat er een ontwrichting is in de samenleving, in de wereld en ook in onszelf. Er is na-ijver en geweld, leugen en bedrog, haat en moord. Met ons menselijk verstand begrijpen we dat dit echt kwaad is. Toch kunnen we  pas door de Openbaring begrijpen wat het “mysterie van het kwaad” eigenlijk inhoudt en dat het veel meer is dan sociaal nadelig. De joods-christelijke openbaring  leert ons dat de oorzaak hiervan de zonde is. Het eerste Bijbelboek Genesis maakt ons in hoofdstuk 3 duidelijk dat God voor de mens een heerlijk leven voorzien heeft als een paradijselijk bestaan in gemeenschap met Hem. De mens mag in overvloed eten van alle vruchtbomen, maar moet erkennen dat God zijn Schepper is, die uiteindelijk bepaalt wat goed en kwaad is. De mens is door God geschapen met verstand en vrije wil en wordt nu uitgenodigd eeuwig  leven,  liefde en geluk van Hem dankbaar te ontvangen. De mens laat zich echter verleiden door de sluwe slang, de satan, de duivel, een gevallen engel, die het heilsplan van God met de mens wil vernietigen.  Hij houdt de vrouw leugens en illusies voor en maakt haar wijs dat, wanneer ze in opstand durft te komen tegen God, ze helemaal niet zal sterven maar gelijk worden aan God. De vrouw wordt bekoord van buitenaf en van binnenuit. Ze is niet meer tevreden met het geschapen zijn  naar Gods Beeld en Gelijkenis, ze neemt het verlangen van de duivel over om god zelf te willen zijn. Hierna wordt de man verleidt door de vrouw en ook hij neemt haar verlangen over. In plaats van in overvloed te genieten van de vruchtbomen en blij en nederig in de liefde van God te leven, eet ook hij van de verboden vrucht en grijpt hoogmoedig naar de boom van de kennis van goed en kwaad. Het is zoals ouders die voor hun kinderen een heerlijke speeltuin maken en zeggen dat ze het poortje niet mogen openen om niet op de gevaarlijke verkeersweg te komen terwijl de kinderen wantrouwen voeden en denken dat hun ouders hun eigenlijk het plezier van het leven willen onthouden.

De gevolgen van deze verschrikkelijke opstand tegen God zijn enorm. Het verbreken van het vertrouwen en de vriendschap met God brengt een algehele ontwrichting  mee: innerlijk wordt de mens zelf ontwricht, de onderlinge  relaties worden verstoord en de  harmonie met de natuur wordt verbroken. Uiteindelijk worden alleen de slang (de duivel) en de aarde “vervloekt” (Genesis 3, 14 en 17).  Tevens is er ook meteen al een heerlijke belofte. Zo is Gods pedagogie in gans de heilsgeschiedenis. De mens roept het onheil zelf over zich af door zijn opstand tegen God en tegelijk geeft God de belofte van een nog groter heil.  Hier noemen we die belofte het “oer- of proto-Evangelie”:  “Vijandschap sticht ik tussen u (de slang, de satan) en de vrouw, tussen uw kroost (Hebreeuws: zerah = zaad) en het hare. Het zal uw kop verpletteren en gij zijn hiel” (Genesis 3, 15). Eva zal de moeder worden van “alle levenden” (Genesis 3, 20). Ooit zal er in het mensengeslacht een Redder geboren worden die de kop van de slang zal verpletteren. Het is een verwijzing naar de bovennatuurlijke geboorte van Jezus Christus uit de maagd Maria. Een gewone, natuurlijke,  menselijke verwekking gebeurt door het samenkomen van een mannelijk zaadcel met een vrouwelijk eicel. Hier wordt gesproken van het zaad van de vrouw. In de natuurlijke orde heeft de vrouw geen zaad, dat komt van een man. Zo verwijst de tekst reeds naar de wonderlijke maagdelijke geboorte van Jezus uit Maria, ontvangen van de heilige Geest en niet vanuit een natuurlijke verwekking.

De mens zal de gevolgen van zijn eigen daden, die hij in vrijheid gepleegd heeft, moeten ondergaan:  angst, schaamte en hulpeloosheid, waaruit hij zichzelf niet kan redden. Deze “oerzonde” is niet onze  persoonlijke zonde maar wel de natuur, de  staat waarin wij allen geboren zijn en waaraan wij deelnemen. Ons verstand en onze wil zijn aangetast. We hebben niet meer het heldere inzicht in Gods goedheid en onze wil is niet spontaan gericht op het goede. Dit willen we in een volgende overweging verder uitwerken en trachten te begrijpen wat “het mysterie van het kwaad” betekent.

(1) COULSON William, ‘Confession d’ un psychothérapeute’, in Le Cep nr. 14, jan.  2001, blz. 54-69 ; en de prof. psychologie KILPATRICK William, « Du christianisme à la psychologie », in Le Cep, nr. 15, april 2001, blz. 44-55. 

P. Daniel

Flitsen

Het is volop oogsttijd. Nu beginnen ook de druiven en de vijgen al rijp te worden., veel te vroeg omwille van de droogte. De meest spectaculaire oogst is echter wel die van de moerbeibomen.  Hij geeft zwarte bessen maar zo vlug je die aanraakt spat het rood sap er uit. Als je even plukt zit je van kop tot teen onder de rode vlekken. Maar het zijn heerlijke vruchten!

Ondertussen is er weer een ngo die kaarsen wil aanschaffen zodat we opnieuw kaarsen kunnen maken. Verder is er  vooruitzicht op Chinese parafine die de helft goedkoper is dan we tot heden kochten,  zodat we wellicht in de toekomst kaarsen kunnen verkopen aan de helft van de prijs. De vissen in de grote vijver (“het meer van Tiberias”) krijgen dagelijks hun voedsel. Een aantal kruisjes moeten nog verder door de zusters geschilderd en afgewerkt worden. In de tuinen moeten regelmatig “bedden” gemaakt worden voor nieuwe aanplantingen. Bovendien komen er geleidelijk weer meer bezoekers. En aan het metokion of St Jozefsklooster wordt met schokken gewerkt, op zijn Syrisch, d.w.z. soms heel hard en dan ligt het werk weer stil voor een tijd. Gelukkig hebben we geen tijd om  met corona bezig te zijn.   Er zijn  hier hele streken die nog niet van covid 19 hebben gehoord en er zich ook nog niets hebben van aangetrokken. In juli waren de gemiddelde ziekenhuisopnamen van corona zieken gemiddeld 2 per dag, aldus de directeur van het universiteit ziekenhuis van Damascus, dr. Issam Zakaria Al-Amin. De Belgische media daarentegen volharden in hun onnozelheid en kleuren de landkaart van Syrië knalrood, begeleid met de meest potsierlijke  waarschuwingen. Heel de namiddag en een deel van de avond van vandaag, vrijdag op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer was er geen elektriciteit en geen internet. Het is zeer onregelmatig. Daarom kon ik nu pas mijn bericht verzenden.

Een kostbare parel

Ma’aloula is een van de dorpen – en het meest bekende – waar nog het Aramees, de taal van Jezus wordt gesproken. Het ligt zowat halverwege Damascus en ons klooster. Dit bergdorpje met vele grotten is als een klein paradijs, dat voor de eerste christenen al een dankbaar toevluchtoord was. De heilige Thecla  kreeg langs de heilige Paulus in Iconium het geloof en vluchtte naar hier. In het Grieks-orthodoxe klooster van de heilige Thecla kun je haar grot en graf bezoeken. Verderop is er het Grieks-Melchitisch klooster van de heilige Serge en Bacchus,  Romeinse officieren die omwille van zijn geloof in 297 de marteldood stierf. De gebouwen zijn van de vierde eeuw, opgetrokken op een oude heidense  tempel van Apollo. In  de muren van de kerk zijn cederbomen verwerkt om het gebouw tegen aardbevingen te beschermen.

Terroristen hebben er  in 2013 lelijk huis gehouden, gemoord en gebrand en zowat al wat kostbaar was vernield. Kerk en klooster van de heilige Thecla waren van binnen helemaal zwart verbrand. In 2014 was Ma’aloula weer bevrijd. Een aantal inwoners die voor de terroristen gevlucht zijn, zijn evenwel (nog) niet teruggekeerd.

Sindsdien is er wel hard gewerkt aan de heropbouw, waarbij o.m. de vrijwilligers van S.O.S. Chriétiens d’Orient flink geholpen hebben. Het dorp bereidt zich nu voor om vanaf het Hoogfeest van O.L.Vrouw Tenhemelopneming toeristen te ontvangen.

Ma’aloula is een kostbare parel voor de christenheid, niet zoals Bethlehem waar Jezus geboren is, Nazareth waar Hij geleefd heeft, Jeruzalem waar Hij gestorven en verrezen is maar omdat hier een geloofsgemeenschap de taal van Jezus levendig gehouden heeft: “Mijn vader was een zwervende Arameeër” (Deuteronomium 26, 5).  In Jezus’ tijd was het Aramees de gewone omgangstaal van het volk. Overigens zijn zowel de Talmoed (verzameling joodse wetten en tradities van 200 vóór tot 500 na Christus) van Babylonië als die van Jeruzalem in het Aramees geschreven. Over de Perzische, Griekse, Romeinse en Byzantijnse bezetting heen, bleef het Aramees gedurende 12 eeuwen de taal die de Arabische wereld een maakte. Wanneer het Arabisch de eerste taal werd wegens de invallen van de moslims in de 8e eeuw, bleven enkele gemeenschappen toch trouw aan het Aramees of Syrisch Aramees. En nu is het de Syrische president die zich sterk heeft ingezet voor het behoud en het verder gebruik van het Aramees.

Zelf heb ik altijd gedacht dat Hebreeuws en Aramees heel dicht bij elkaar liggen, ongeveer zoals een officiële, liturgische taal en de  gewone  volkstaal. Of zoals het verschil in taal tussen Vlamingen en Nederlanders. Als Vlaming kunnen wij een echte Nederlander goed verstaan maar we spreken toch geheel anders en gebruiken ook andere woorden. Wij spreken van “kuisen” wat zij “poetsen” noemen of van een “schuif” wat voor hen een “lade” is. Verder merken we een sterke verharding van de keelklanken in de taal van de Nederlanders uit het hoge noorden. Het Aramese “Talitha” in Marcus 5, 41 (Meisje, sta op), zou in het Hebreeuws zijn: jeled (kind) of jaldah (meisje) en klinkt dus veel zachter. Het beroemde Hebreeuwse en Aramese woordenboek van Wilhelm Genesius besteedt 891 bladzijden aan het Hebreeuws en bij wijze van aanhangsel nog 121 blz. aan het Aramees. Inmiddels kocht ik  in Ma’aloula  de Engelse vertaling van George RIZKALLAH, A Grammar of the Syriac Aramaic Language spoken in Maaloula, Damascus 2010. Een vrouw zong het Onze Vader in het Aramees in de kerk en er leken toch meer verschillen met het Hebreeuws te zijn dan enkele oppervlakkige veranderingen. Hoe het ook zij, een bezoek aan Ma’aloula willen we hartelijk aanbevelen.

 En dit nog   

 • Ons vorig bericht bijzonder leerrijke geïllustreerd met  8 zeer passende video’s:1 + 2 Salvator Dali, 3. Anna O,  4. V. Frankl, 5. Exodus 32 6. Aanbidding van het   Gouden Kalf 7. Watervoorziening in Hassaka, 8 Dominic Pavan:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-226/
 • De populariteit van de Syrische president wordt gevierd:
  https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-131/
 • Uitgebreid en stevig gedocumenteerd rapport over de (geheime) wreedheden van de  Britse regering in Syrië, in (geheime) steun aan de terroristen om het land en volk kapot te krijgen en een “regeringswissel” te bewerken: https://www.golfbrekers.be/voor-regime-change-in-syrie/
 • Het is onvoorstelbaar hoe de VS met succes hun fabeltjes kunnen blijven voorhouden, nl. dat de VS en bondgenoten zulke engeltjes zijn die welvaart democratie en vrijheid willen brengen voor het Syrische volk en dat het president Assad is die zo verschrikkelijk zijn volk onderdrukt! (zij vragen zich zelfs niet af waarom het volk deze president grotendeels op handen draagt en massaal herkozen heeft!): /New-US-sanctions-announced-against-Syria-Assad-regime
 • Hoe de VS zijn gruwelen zonder blikken of blozen presenteert als plicht om een uitzonderlijke leidende natie te zijn  om overal ter wereld te vechten voor (hun) democratie. De ongelofelijke dodelijke agressie van de VS: https://www.golfbrekers.be/onmisbare-vsa/
 • **
 • Schokkend! Dr. David E. Martin legt haarfijn uit aan de Duitse advocaat, Reiner Füllmich, (12 juli 2021), dat er geen sprake is van uitbraak van een virus in Wuhan, China in 2020, maar van een bewuste verspreiding van spike proteïne als een bio wapen met als doel mensen afhankelijk te maken van wat hij noemt post pandemie injecties:  https://odysee.com/@vaccines-covid-nwo:3/JgxEMA02opvp:6  Uitgeschreven tekst:          reiner-fuellmich-interviews-david-martin/    
 • De covid 19 vaccins zijn experimenteel en kunnen nooit verplicht worden, ze beschermen niet tegen besmetting, ze beletten overdracht niet, ze veroorzaken vele neveneffecten, waaronder dodelijke, daarentegen bestaan er effectieve en eenvoudige geneesmiddelen, verplichte vaccinatie zal  de werking van ziekenhuizen nog meer ontwrichten: lobligation-vaccinale-sans-aucune-logique-medicale/5658764
 • Nieuwsbrief Tegenstroom 4 augustus 2021: Thema: vaccinatie jongeren, vaccinatiepas, verschil natuurlijke immuniteit en immuniteit door vaccinatie, dokter Theo Schetters, bijwerkingen vaccinatie, Lockstep 2010, Klaus Schwab, klimaatverandering door de mens of weermanipulatie?
 • USA: meer Covid vaccinatie doden dan Covid doden / Covid vaccinatie voor kinderen: waarschuwende kreet / Immuunkiller / Geheim wapen: weermanipulatie: www.kla.tv/nl
 • De covid 19 vaccins zijn  “killers”. Vaccinatie wordt opgelegd door ‘n wereldelite van bankiers en medeplichtige nationale regeringen, waarmee de farmaceutische industrie miljarden verdient terwijl steeds meer mensen hierdoor sterven, ernstig ziek worden en de hele gezondheidszorg ontwricht wordt. Omdat wereldleiders en nationale regeringen niet het leven, de gezondheid en de vrijheid van de burgers beschermen, hebben ze geen enkele wettelijke basis en moeten afgewezen worden. Prof Michel Chossudovsky, 31 juli 2021: /le-vaccin-tueur-au-niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624
 • Indien de bevolking nu de chantage van een vaccinatie paspoort aanvaardt, zullen de meest dwaze dictatoriale regels opgelegd kunnen worden: dr. Laurent Montesino, 28 juli 2021: le-vaccin-tueur-au-niveau-mondial-79-milliards-de-personnes/5658624
 • De Franse prof. Jean Bernard Fourtillan heeft aangetoond dat covid 19 reeds lang geleden in het labo werd gemaakt én gebrevetteerd. Men heef hem voor gek willen verklaren en opgesloten. Nu is hij vrij. Een waardig mens, weerstander en wetenschapper: Jean-Bernard-Fourtillan-Grand-Format_1:c    
 • Geen enkel van deze hier vermelde 87 wetenschappelijke instituten uit de hele wereld is ooit in staat geweest het sars-cov-2 virus te isoleren en te bewijzen dat het bestaat! Grondige aanklacht aan “virologie” als wetenshap: Jean-Bernard-Fourtillan-Grand-Format_1:c   
 • De covid 19 vaccins zijn absoluut onaanvaardbaar, dr. Angelina Farina getuigt voor de Senaat van Texas: /temoignage-dune-medecin-texane-devant-le-senat-us/5658799
 • Dr Sucharti Bhakdi legt duidelijk de werking uit van de covid 19 ‘vaccins’ (Duits): https://www.youtube.com/watch?v=4KD_3igxz0k 
 • Laten we de gekende werkzame geneesmiddelen gebruiken in plaats van in aanbidding neer te vallen voor een ongekend gevaarlijk vaccin. Dr. Pascal Sacré, 30 juli 2021: prosternez-vous-devant-le-dieu-vaccin/5658773
 • Andrès Manuel Lopez Obrador, president van Mexico, weerstaat  de druk vanuit de Big Farma en weigert kinderen te laten vaccineren omdat hiervoor geen enkele wetenschappelijke verantwoording bestaat (Als deze man later dood wordt aangetroffen zoals de 55 jarige president van Burundi,  Pierre Nkunruzunziza, kunnen we vermoeden dat hij vermoord werd en waarom): le-mexique-refuse-de-vacciner-les-enfants-contre-le-covid-19-le-president-sexplique/5658919
 • Een  moedige Kameroener in Québec die vreedzaam protesteert tegen de leugens van de regering: https://youtu.be/ssZ5ZNSfdUM
 • Ongelooflijke aanbiedingen en verleidingen om u toch maar te laten vaccineren:  https://www.golfbrekers.be/overtuigen-of-omkopen/
 • De criminele activiteiten van de filantroop Bill Gates: https://www.golfbrekers.be/gates-groene-revolutie
 • **
 • Het westers rijk van de chaos  is rot tot op het bot. Rusland en China hebben tot heden de agressie van de Amerikaanse maniakale-depressieve clowns met oosters geduld verdragen. De tijd dat het westen met  illegale dreigingen nog enige indruk kan maken is voorbij: /requiem-pour-un-empire-une-prequelle/5658828
 • Ziehier de ongezouten mening van echte joden over zionisme en de zionitische entiteit Israël: https://www.golfbrekers.be/vloeken-in-de-synagoog /