4 gedachten over “(N)iets is toeval

 1. Waar of niet waar wie zal het zeggen. Maar toeval bestaat in deze wereld niet altijd dat hebben we ook met Covid en de verwijzingen naar Bill Gates.Dat de Loge en de Vrijmetselarij een enorme invloed hebben op ons dagelijks leven en ons bestaan is zonder meer waar.

 2. De Belgische staat werd de facto opgericht door de schaduwdynastie Rothschild via het “Dictaat van Calais” waardoor die familie dit landsgebied in feite opgekocht heeft. Het was dan ook geen toeval dat Leopold I bevriend was met die judeo-kabbalistische familie; noch is het toeval dat op de troon van Engeland een dochter zit van de Coburgers, de familie waar ook de vernoemde Leopold, een vrijmetselaar, uit voortkwam. Het Engels koningshuis is historisch nauw verweven met de vrijmetselarij; het is gemakkelijk om foto’s te vinden van George VI met zijn vrijmetselaarsschort aan. De zaak van de zionist Jimmy Savile en die van de Joodse, Mossad-geconnecteerde Jeffrey Epstein tonen aan hoezeer die familie verstrengeld zit in de Nieuwe Wereldorde.

  Als theocratische monarchist zeg ik nog dit: De koningshuizen die door de NWO getolereerd worden zijn er die in dienst staan aan de luciferianen; de huidige Europese koningen regeren ook niet monarchaal maar zijn een soort van hereditaire presidenten. Tegen monarchieën jegens dewelke de vrijmetselarij vijandig is worden oorlogen ontketend zoals de carbonaristische oorlog van de vrijmetselaars Giuseppe Mazzini en Garibaldi, gefinancierd vanuit Londen, tegen de Pauselijke Staten in de negentiende eeuw. In die oorlog heeft de heks Helena Blavatsky, van het Theosofisch Genootschap, meegevochten tegen de Paus-Koning Pius IX. De naam van Blavatsky staat nog steeds centraal in het esoterisch occultisme van de Nieuwe Wereldorde. Vanuit Vlaanderen zijn er katholieken naar Rome getrokken om als Pauselijke Zoeaven de heilige stad te verdedigen tegen die satanisten.

  Albert I van België was afkerig tegenover de vrijmetselarij, en zeer “toevallig” werd hij ritueel vermoord in Marche-les-Dames; u kunt raden door wie. Aan de katholieke zieneres Leonie Van den Dijck werd op voorhand te kennen gegeven in de geest van profetie dat Albert I vermoord ging worden. Kardinaal Van Roey zei in 1934 dat hij afwijzend stond tegenover de bovennatuurlijke fenomenen rond Leonie Van den Dijck en hij verbood toen zijn priesters om zich daarmee bezig te houden; het is opvallend dat hij dit aan zijn priesters verbood maar niet aan de lekengelovigen van zijn bisdom. Mogelijk had deze handelswijze van de kardinaal te maken met de moord op Koning Albert en de profetische kennis hierover van de zieneres; de prelaat maakte zijn uitspraak immers in 1934 (25 augustus), hetzelfde jaar nog waarin de koning vermoord werd op 17 februari.

  De staatshoofden van de Belgische structuur worden niet gekroond door het katholiek priesterschap en zijn dus niet bekleed met gezag van Godswege om te regeren; wij, Vlamingen, zijn dus niet gebonden om hen en hun ministers als wettige bestuurders te beschouwen. Het Vlaams volk zou dus kunnen samenwerken om de onwettige Belgistaanse regering de facto buitenspel te zetten door de ministers en hun zendelingen simpelweg fysiek af te weren van Vlaamse grond; harde, ruwe fysieke kracht is immers de enige taal die de satanskinderen in de overheidsgebouwen, die dansende marionetten van de frankisten, verstaan. Daar zijn echter sterke, goede en verstandige leiders voor nodig, en die zijn er helaas niet op grote schaal in Vlaanderen. Mannen, jong en oud, zijn op de meest tenenkrommende wijze gefeminiseerd in hun denken en gedrag; de impact van de psychologische conditionering is schrijnend zichtbaar.

  • Theudmer,
   Met Uw verwijzing naar de dood van Albert I verwijst U in feite naar het geheim van Laken, dat betrekking heeft op wat er op zaterdag 17 februari 1934 niet gebeurd is in Marche les Dames maar wel op het kasteel van Westerlo, waar de graaf toch aanwezig was, in tegenstelling tot wat verwacht was .
   De “cover – up” of de doofpotoperatie werd nadien wel georganiseerd vanuit het kasteel van Laken, en Marche les Dames maakte ook deel van de “mise en scène”.
   Voor de juiste datum & uur van de vaststelling van het overlijden in de burgerrechtelijke procedure, dient men te kijken naar het groene formulier C III, waarop de vaststellende dokter dan de datum en uur van vaststelling van de dood vermeldt. Dit gebeurt op de plaats waar het lichaam zich bevindt, en dit formulier C III wordt overgemaakt aan de Ambtenaar van Burgerlijke Stand van de gemeente waar het lichaam zicht bevindt voor de opstelling van de overlijdensakte. In het geval van Albert I werd de overlijdensakte opgesteld door de Ambtenaar van de B.S. van de Stad Brussel.
   Het voormelde tijdstip is echter niet het tijdstip van het overlijden zelf, dat deel uitmaakt van het strafrechtelijk onderzoek.
   Er werden toen heel wat sporen uitgewist, maar dit formulier C III is echter gebleven. Dit werd ook vermeld in het boek : “De Val van Albert I” van Jacques Noterman.
   Paul Beliën verwijst in zijn boek “A Throne in Brussels” naar Parijs als een motief voor de dood van Albert I.
   Het “passionele” sluit echter het “politieke” niet uit. De vrouw van de graaf was een Française, en dochter van een Frans generaal die in 1940 overleed.
   Bij de bezetting van Parijs door de Duitsers in 1940 werd ten andere een dossier aangetroffen met “Histoires Belges….”. Wat er zich in bevond en wat er van terechtgekomen is, is echter niet geweten.
   Albert I had het volgens U niet begrepen op de “loge..” maat dit gold eveneens voor het “Uitverkoren volk”. Na de crash van 1929 had de koninklijke familie blijkbaar ook heel wat verliezen geleden. In die middens wist men dan ook wie er voor verantwoordelijk was. En dit ook openlijk laten blijken is niet goed voor de gezondheid.
   In “Mechelen” wist men ook wat er werkelijk gebeurd was, die zaterdag.(=17.02.1934). Is de profetie van Leonie Van Den Dijck in feite een aankondiging van de moord, zoals deze op Franz Ferdinand in Sarajevo ook al werd aangekondigd in de Franse pers ? En gaat het in dit geval niet om een profetie maar om een boodschap die door de samenzweerders aan Leonie werd overgemaakt ? Dat Mechelen met deze profetie verveeld zat is begrijpelijk. Het moest een “ongeval” zijn en blijven.
   Trouwens in een Franstalige blad verscheen kort na de dood van Albert I, een bericht, dat de Belgische regering dreigde met gerechtelijke vervolgingen tegen al diegenen die leugens verspreidden, over deze dood. (lees = versies die afweken van de officiële!!).
   Bij de “cover – up” in Brussel speelde verschillende personen een belangrijke rol, waaronder de toenmalige Procureur des Konings, die dan een “blitz – loopbaan” zal maken, en bij zijn overlijden werd hij omschreven als de “Onderkoning” , met een enorme kennis en macht, vooral over datgene wat niet mocht geweten worden.
   Als Parijs er bij betrokken is, wil dit zeggen Le Grand Orient in de rue des Cadets, en daarachter lopen de sporen dan naar de RKM in The City. En dit sluit dan aan bij Uw theorie.
   Dit geheim van Laken heeft ook een rol gespeeld bij de verkoop van de rechten op de ondergrond in Vlaanderen, met uitzondering van de Kempische steenkoolmijnen, aan de Britten in 1944, door de toenmalige Belgische regering. Dit geheim speelde zeker een rol bij de Koningskwestie en de afzetting van Leopold III in 1950. En nadien ook bij tal van andere, al of niet bloedige schandalen, als chantagewapen.
   Het is onbegrijpelijk dat in Vlaanderen er niet meer belangstelling is voor het voormelde verleden. Maar wat wil je , met een afwezige “ bovenlaag…”.
   En over de Vlamingen die naar Rome trokken :
   https://www.standaard.be/cnt/ka1t5gfa_2
   met tekst :
   “Bescherming voor graf van pauselijke beschermer – 16 juni 2008 om 00:00 uur “
   “De grafsteen van pauselijke beschermer of zouaaf Egidius Van den Bossche uit Merchtem wordt beschermd. Dat heeft het schepencollege van Merchtem beslist. Burgemeester Eddie De Block (Open VLD): ‘De familie vroeg ons om de grafsteen, die al meer dan een eeuw op de begraafplaats van Merchtem-centrum ligt, te bewaren. Er zouden normaal honderd oude grafstenen worden weggehaald, maar die van Egidius Van den Bossche dus niet. Hij is meer dan honderd jaar geleden in Merchtem overleden en is volgens wat ik vernomen heb, de enige zouaaf uit Merchtem’, besluit de burgemeester.” (=einde citaat).
   In tegenstelling tot wat beloofd werd, verdween de grafsteen toch, blijkbaar na een “duistere ingreep…..”. Zelfs een grafsteen is niet meer veilig voor deze duistere machten ??

   • In het artikel “Cardinal Mercier” op de blog “The Cross of Laeken” (6 september 2010) staat het volgende:

    “You would expect a Prince of the Church to be eager to assist in bringing about an end to World War I, which was destroying the remnants of Christendom, but apparently this was not the case. On the contrary, Marie-Rose Thielemans, in her editions of the war diaries and letters of Albert I, contends that the Cardinal’s intransigent political attitudes actually obstructed the King’s peace efforts, which depended upon Church support. In his diary, Albert voiced his frustration with Mercier, and even complained that the Archbishop was fraternizing with freemasons.”

    De wijdingslijn van Mercier, over wie in het artikel gesproken wordt, gaat terug tot Rampolla del Tindaro; in contra-revolutionaire katholieke kringen wordt die Rampolla al langer beschreven als een infiltrant in de clerus. De anti-maçonnieke priester-schrijver Ernest Jouin identificeerde Rampolla als een lid van de “Ordo Templi Orientis”, een gevaarlijke gnostische sekte. In de Kerk bestaat een gebruik waarbij wijdelingen zelf hun wijbisschoppen kunnen kiezen; dat de wijdingslijn van Mercier teruggaat tot Rampolla is dus opvallend. De wijdingslijn van de eerdergenoemde Van Roey gaat terug tot Pietro Gasparri, vijand van Paus Sint Pius X, de laatste dam die de maçonnieke infiltratie in de Kerk tegenhield, en van de Sodalitium Pianum (ook “La Sapinière” genoemd), een netwerk dat met de steun van Pius X vrijmetselaars in de clerus probeerde te ontmaskeren. In dat geïnfiltreerd Belgisch kerkelijk landschap is de abominabele Leo Suenens Aartsbisschop van Mechelen kunnen worden die als vrijmetselaar vernoemd staat op de lijst van kerkelijke vrijmetselaars gepubliceerd door Carmine Pecorelli; Pecorelli werd na de publicatie van zijn lijst vermoord. Belgistan heeft dus een historische kwaadaardige impact gehad in het kader van de ondermijning van de katholieke Kerk door de occulte sekten. Het feit dat er sprake geweest is van een “squadra belga” tijdens het Tweede Vaticaans Concilie met Suenens als speerhoofd staat in die context. De persoon van Godfried “Sta ik d’r ook op?” Danneels met zijn “maffia van Sankt-Gallen” staat ook in die context van gnostische infiltratie.

    De “Conversations de Malines” werden gedirigeerd door Kardinaal Mercier, waardoor hij reeds voor het Concilie de eucumenicalistische dwaalleer hielp verspreiden, en die prelaat beschermde ook de subversieve eucumenicalist Lambert Beauduin, stichter van het klooster van Chevetogne, die op de hoogte bleek te zijn van de maçonnieke plannen tegen de Kerk van Rome wanneer hij zei: “S’ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé; il serait capable de convoquer un concile et de consacrer l’œcuménisme”. Roncalli is Paus Johannes XXIII geworden, heeft het Tweede Vaticaans Concilie geopend en sindsdien wordt het eucumenicalisme gepropageerd door de pausen.

    Volgens de complotontkenners is dat allemaal toeval.

    In het giftig Belgistaans klimaat manoeuvreerde Albert I zich; ik beschouw hem als een anomalie in de familie Coburg die historisch maçonniek genoemd kan worden. Het waren de Gelukzalige Karel van Habsburg en Albert I die de vrede wilden hersteld zien, en het waren de maçonnieke krachten die de oorlog wilden doen verder duren; die oorlog werd immers ontketend door die krachten om de tronen van Oostenrijk en Rusland omver te werpen, de sterksten en meest weerbaren van de Europese jeugd af te slachten aan de frontlinies, Europa te verzwakken en de bevolking door trauma kneedbaar te maken voor hun psychologische conditionering. Dat Mercier dus het oorlogsvuur brandend probeerde te houden is zeer opvallend en sluit aan bij zijn vriendelijke houding jegens de schortmannekes. Ook nog te vermelden is het feit dat de “Correspondance Catholique” van de Vlaamsgezinde Alfons Jonckx, geconnecteerd met “La Sapinière” van St. Pius X en de prelaat Umberto Benigni, veroordeeld werd door het Belgisch episcopaat toen Mercier de Belgische metropoliet was.

    Albert heeft zich tijdens de krijg gedragen als een Germaanse heirtoog die als helm van zijn krijgsmannen aan het front stond terwijl de parlementaristische regering gaan lopen was; dat wekt respect op bij een Germaans volk en zo is hij dus populair geworden. Ook had hij een groeiende devotie tot het Heilig Hart. Daar komt nog bij dat er een beweging van intellectuelen was ontstaan die wilden dat Albert I beschermheer zou worden over Jerusalem (het Ottomaans rijk was gevallen) voor zijn optreden tijdens de oorlog, waardoor hij dus opvolger geworden zou zijn van Godfried van Bouillon, en die beweging kreeg steun vanuit het Vaticaan, waar men een Joodse greep naar het Heilig Land wilde voorkomen. De occulte krachten wilden echter het Heilig Land in Joodse hand leggen zoals de brief van Arthur Balfour aan Lionel Walter Rothschild (“Balfour Declaration”) aantoont. Albert I werd dus door de occulte krachten beschouwd als een bedreiging voor hun plannen, en dergelijke personen proberen zij te vermoorden; zo is het ook gegaan met Gabriël Garcia Moreno, staatshoofd van Equador en martelaar voor het Koningschap van Christus, die door vrijmetselaars vermoord werd nadat zijn dood gedecreteerd werd in de loges. In het werk van de priester-schrijver Augustin Berthe, “Garcia Moreno”, kan men zien hoezeer dit katholiek staatshoofd gevochten heeft tegen de maçonnieke hydra. De persoon van Moreno werd in profetie aangekondigd, lang voor zijn geboorte, tot de Eerbiedwaardige Mariana de Jesus Torres.

    Wat betreft de zieneres Leonie Van den Dijck: Zij zag in visioen hoe Albert I aan het klimmen was en hoe hij vervolgens van de rots geduwd werd door iemand. Misschien hebben de maçonnieke Belgistanen zijn lichaam meegenomen om een maçonniek ritueel uit te voeren en hebben ze het daarna terug te Marche-les-Dames gelegd? Ik beschouw Leonie Van den Dijck als een authentieke profetes; zij heeft meerdere dingen geweten voordat zij gebeurd zijn en wist ook dat er gecomplotteerd werd om de Tweede Wereldoorlog te doen ontketenen.

Reacties zijn gesloten.