Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Na het  Pinksterfeest in Jeruzalem verspreidde het christelijk geloof zich wereldwijd en werd de Katholieke (universele) Kerk geboren. Kort na Jezus verrijzenis ontstond er over de hele wereld een explosie van gemeenschappen van gelovigen. Ziehier wat zij vrijmoedig verkondigden: “Jezus is de Heer” (Romeinen 10, 9). Hij is de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij is geboren uit de Maagd Maria, gestorven op het Kruis, de derde dag verrezen, aan zijn apostelen en anderen verschenen, ten hemel gevaren en met Pinksteren heeft Hij zijn Geest gezonden. Gelooft in Hem en laat u dopen en je zult  zijn  heilige Geest ontvangen.”

Volgens sommigen waren de apostelen zo ontgoocheld over de totale mislukking van Jezus, van wie zij zoveel verwacht hadden, dat zij onderling afspraken om te zeggen dat Hij verrezen was. Ze zouden er dan in geslaagd zijn, dit als nieuws deskundig en wereldwijd over de gehele wereld te verspreiden. Deze opvatting mist echter iedere redelijke grond. De apostelen konden zelf aanvankelijk niet eens geloven in Jezus verrijzenis. Hoe zouden zij wereldwijd kunnen verspreiden waarin ze zelf niet geloofden? Verder was de meerderheid van hen ongeletterd. Ze konden lezen noch schrijven en als arme vissers hadden ze geen invloed, macht of geld. De enige mogelijke uitleg voor de explosie van het christelijk geloof is dat het allemaal precies verlopen is zoals Jezus zelf tijdens zijn aardse leven voorspeld heeft. Hij zou zijn Geest geven waardoor de apostelen in staat zouden zijn wereldwijd van Hem te getuigen. De Waarheid zelf en het leven van de apostelen hebben de wereld overtuigd.

Pinksteren - Wikiwand

De Geest van Pinksteren is de enige aanvaardbare bezieling voor “de nieuwe wereldorde” en de grote herstart of “reset”, die de wereld nu nodig hebben. Deze Geest van God vormde het christelijk geloof en stichtte de Kerk. Het christelijk geloof bracht onverwacht hoop. Het is zelf ontsproten uit het graf. Het Leven kwam voort uit de dood. Verrassend en onweerstaanbaar. Arme, bange, kleinmoedige apostelen werden door Jezus’ Geest omgevormd tot vrijmoedige getuigen, die geen enkele angst meer kenden en de machtigste wereldheersers weerstonden. Lijden en dood schrikten hen niet meer af en ze wilden hun leven geven voor het geloof in de persoon van Jezus Christus. Zij vormden een nieuwe wijze van samenleven en gemeenschap. De eerste christengemeenschap, vervuld van Gods Geest, heeft tenslotte het oppermachtige Romeinse Rijk van een heidense maatschappij omgevormd tot een christelijke samenleving. Dit gebeurde niet dankzij politieke beslissingen, economische of maatschappelijke mega hervormingen of machtige propaganda, maar door het leven van de  gelovigen zelf, vervuld van de heilige Geest. Zo heeft het christendom de beschaving gered.[1] Christenen beschouwden ieder mens als geschapen naar Gods beeld en daarom als gelijkwaardige broeder en zuster. Huwelijk en gezin waren voor hen een levenslange trouwe  en totale wederzijdse overgave. Handenarbeid was voor hen geen misprezen bezigheid of plicht voor slaven, maar een noodzaak, vrijheid en vreugde voor ieder mens. Zij wilden God boven alles liefhebben en de naaste zoals zichzelf. Een verantwoordelijkheid in de maatschappij was voor hen geen manier om over anderen te heersen maar om hen te dienen. Lijden en dood beschouwden ze niet als fatale mislukking maar als mogelijkheden van omvorming naar het beeld van Christus, gestorven en verrezen. Sterven met Christus was voor hen intreden in het Eeuwige Leven. 

Ook in onze tijd kan een grondige hervorming putten uit de bezieling van de eerste christenen. Het leven van de primitieve christengemeenschap was echter niet volmaakt. Daar  leefden ook ontrouw en onvolmaaktheid, maar de idealen en de pijlers van geloof en moreel leven bleven onwrikbaar overeind. Jezus en zijn Evangelie bleven centraal. Na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond er in de Kerk een beweging van een zogenaamde terugkeer naar het wezenlijke. Eeuwenoude tradities, ontstaan uit een bezieling  van de heilige Geest, werden roekeloos overboord gegooid om zich aan te passen aan een vulgaire, moderne, heidense levensstijl. De eerbied voor het heilige, de Eucharistie, Sacramenten, kerken verdween snel. Rijke religieuze praktijken en gebeden zoals het rozenhoedje,  het Angelus, processies en zegeningen werden afgeschaft door hen die zogenaamd enkel het wezenlijke wilden behouden.  Een aan de moderne wereld aangepast christendom trok echter geen roepingen meer aan. Waarom de wereld verlaten om aan te sluiten bij een christendom dat helemaal werelds geworden is? Een onverdeelde inzet en trouw voor het sacrament van het huwelijk werd schaars. De eerbied voor het menselijk leven zelf brokkelde af.

De eerste christenen behoorden tot de meest loyale burgers van het Romeinse Rijk maar zij hielden onwrikbaar vast aan het Evangelie van Jezus Christus, aan het christelijk geloof en leven, tegen de openbare praktijken in.  Zij deden niet mee met de afgodendienst, al moesten ze daarvoor de marteldood ondergaan. Door hun leven, bezield door de heilige Geest, hebben zij uiteindelijk de heidense maatschappij overwonnen  en omgevormd. Hetzelfde is nu nodig, maar nog veel dringender. In onze tijd lijkt de hel losgebroken te zijn. Alles wat waar, schoon, goed, heilig is, wordt aangevallen en afgebroken, onder stuwing van een goddeloze werelddictatuur. Zo komt het dat niets meer veilig is, omdat ook niets meer heilig is. In deze wereld moet de verrijzenis van Jezus Christus als overgang van dood naar leven opnieuw verkondigd,  gevierd en beleefd worden.

Kom heilige Geest en vervul de harten van uw gelovigen. Geef ons inzicht en moed om te weerstaan aan het kwade. Geef ons creativiteit om in uw Naam het heilige, het goede, het ware en het mooie in ons eigen leven en rondom ons te koesteren tot uw eer en tot heil van alle mensen”.

*

In Flitsen gaan we nader in op de wijze waarop we zowel op oosterse als westerse wijze Pinksteren hebben gevierd. Vervolgens bespreken we uitgebreid de Syrische Presidentsverkiezingen. In En dit nog krijg je o.a. bijzonder nuttige wetenschappelijke informatie over de nep-pandemie en de valse corona vaccinaties. Van de meeste belangrijke video’s of teksten hebben we getracht een korte samenvatting te geven.

P. Daniel                                                                               

Flitsen

Zeven weken van zeven dagen hebben we Pasen gevierd en zeven is het getal van de volheid: 49 dagen en er nog een dag bovenop is 50, de volheid van de volheid. Dat is de betekenis van Pinksteren (Grieks: pentekosten = 50). Voor de joden was dit “wekenfeest” het landbouwfeest bij uitstek, waarbij de eerstelingen van de oogst geofferd werden. Na hun Pascha en  uittocht uit Egypte en na het zwerven met tenten door de woestijn en de intocht in het beloofde land, kon het volk uiteindelijk voor eigen oogst zorgen. Zo werd Pinksteren ook een familiefeest, waaraan iedereen deel nam, ook de slaven. Het getal 50 is een jubileum en verwijst naar het jubeljaar. Het 50e jaar moesten mens,  dier en aarde rust krijgen, alles moest terug naar de oorspronkelijke eigenaar en slaven moesten bevrijd worden. Tevens dienden de schulden kwijtgescholden te worden. Al werden deze prachtige idealen in de hele geschiedenis van het joodse volk nooit nageleefd, ze bleven een streefdoel en een belangrijke inspiratiebron voor de samenleving.  In het latere jodendom werd Pinksteren tevens verbonden met de afkondiging van de Wet aan Moses op de berg Sinaï, gepaard met donder, bliksem en bazuingeschal.

In Jezus komen al deze betekenissen tot hun hoogste vervulling. Hij schenkt ons zijn Geest, de eerstelingen van de oogst, die alle nakomende eeuwen zal duren, een lange “jubileum periode”. Hij sticht de nieuwe familiegemeenschap, zijn Kerk en geeft zijn Nieuwe Wet, het Evangelie met de Zaligsprekingen, niet geschreven op stenen tafelen maar in de harten van de mensen.

Zondag vierden we de byzantijnse liturgie met abouna Georges. Na de Eucharistie volgde “de verzoeningsdienst” waarbij priesters en gelovigen knielden tijdens de lange gebeden  (uit de vespers van Pinksteren).

Jezus gaf zijn heilige Geest vooreerst om alle zonden te vergeven. ’s Avonds hernieuwden we de beloften van ons doopsel. En zoals we sinds de jaren ’70 van vorige eeuw in Vlaanderen op 2e Pinksterdag opnieuw Pinksteren vierden, als een bijzondere dag voor de charismatische vernieuwing, zo hernamen we ook hier het Pinksterfeest, nu in de Latijnse ritus, met de mooie introïtus: Spiritus Domini replevit … en de sequentie: Veni Sancte Spiritus…

Syrische presidentsverkiezingen zetten het westen in hun hemd

In heel Syrië werd dagen vóór de verkiezingen al spontaan feest gevierd. Een gemarteld volk danst en zingt in de straten. Ze zijn armer en behoeftiger dan ooit voorheen in deze tien jaar lange oorlog, bovendien is er weinig vooruitzicht op snelle verbetering en toch, alom vreugde en lachende gezichten. Overal vlaggen en portretten van de president. Zij vieren hun eensgezindheid en blijvend verzet tegen het buitenlands terrorisme, hoe zwaar dit hun leven ook treft. Voor de overgrote meerderheid van de Syriërs is de huidige president steeds meer het symbool van hun hoop. Zij zullen nooit aanvaarden dat het westen hen een van hun terroristenleiders als marionet oplegt, in een door de “internationale gemeenschap” georganiseerde zogenaamde “wettige verkiezing”!

Op 26 mei 2021 koos 95,1 % van de Syriërs zelf, vrij en wettig voor de vierde keer Bachar al-Assad voor 7 jaar als president. De opkomst was ruim 78 %, van de meer dan 18 miljoen waren er meer dan 14 miljoen stemgerechtigd. Bedenk daarbij dat in verschillende gebieden Syriërs niet mochten stemmen, zoals in Duitsland, in Idlib en in de door de VS, Turkije en Koerden bezet gebied. Internationale waarnemers waren uitgenodigd van Rusland, China, India, Brazilië en nog een hele reeks andere  bevriende landen. Zij hebben vastgesteld dat het een normale verkiezing was. “Indien je nog met een beschuldigende vinger wijst naar de president en het leger, verander dan van richting  en wijs naar de regeringen in het westen. Zij zijn de oorzaak van verwoesting en dood in Syrië. Zij beletten een terugkeer naar vrede en een normaal leven” (Eva Bartlett, 26 mei 2021: “Today I saw Syrians dancing and celebrating life, and a return to peace – but, of course, the Western media won’t report that”

De westerse politiek blijft onverminderd vasthouden aan zijn obsessie:  we moeten in Syrië de democratie brengen omdat die president zijn volk verschrikkelijk onderdrukt. In haar blindheid en/of lafheid verzwijgen ze dat ze in feite het land willen vernietigen, de grondstoffen stelen en de harmonische samenleving ontwrichten om het onderdanig te maken aan de VS en de zionisten en de wapenindustrie. 

De lastercampagnes van de laatste tijd moesten dienen om de Syrische presidentsverkiezingen te besmeuren. Een illustratie hiervan vinden we in een artikel van de Nederlandse oud-ambassadeur Nikolaos van Dam van 22 mei (https://hoezithetnuecht.nl/volg/264315).  Hij prijst zichzelf gelukkig omdat hij, in tegenstelling tot zovele anderen,  zogenaamd weet wat er werkelijk gebeurt in Syrië. Ja, hij heeft de rapporten van de CIA en de zionisten aandachtig gelezen  en weet hoe hij hen naar de mond moet praten. De schuld van de ellende in Syrië ligt helemaal bij die verschrikkelijke president, zijn “oorlogsmisdaden”, de “nietsontziende machtselite”, de “rücksichtslose methoden van het regime”, de “bloedige vervolgburgeroorlog”. Hij is helemaal mee met de westerse oorlogspropaganda tegen Syrië. Als toppunt voegt hij er bij dat Turkije nog geprobeerd heeft om “het Syrische regime” op “vreedzame” wijze op het goede pad te brengen! Bij het begin van de oorlog hebben de Turken het economisch hart vernietigd door alle bedrijven in Aleppo te ontmantelen en naar Turkije over te brengen.

Honderddertigduizend gezinnen werden op slag in de armoede gestort. Sindsdien heeft Turkije tienduizenden terroristen in Syrië ingezet, de grondstoffen gestolen, duizenden hectaren oosten afgestookt, dorpen ingepalmd en “verturkst”,  burgers zonder water gezet, gemoord en vernietigd en de genocide op de Armeniërs verder gezet.  Ziedaar wat deze oud-ambassadeur de “vreedzame” inzet van Turkije noemt.

Ondertussen is gebleken dat de Nederlandse regering wetens en willens miljoenen belastinggeld besteed heeft aan allerlei terroristische groepen om het Syrische volk verder uit te moorden en het land te vernietigen. Het schandaal barst nu als een etterbuil open.  Met de houding van zulk een oud ambassadeur is dat niet te verwonderen. Als van Dam zijn licht even had opgestoken bij een collega zoals de Franse oud-ambassadeur Michel Raimbaud, zou hij werkelijk kunnen weten hoe het zit in Syrië. Raimbaud is iemand die inzicht heeft en ook de moed om de waarheid te zeggen en geen marionet van het “politiek correcte” voor eigenbelang. Zijn laatste boek over “de oorlogen van Syrië” begint hij met een beroemde uitspraak van de Egyptenaar Naguib Mahfouz, Nobelprijswinnaar literatuur, aan het adres van het westen: “Zij liegen, ze weten dat ze liegen, ze weten dat wij weten dat ze liegen en ondanks dat gaan ze door met nog meer te liegen”!

In Syrië werd in alle provincies gefeest om de presidentsverkiezingen te vieren en de Syrische media toonden er uitvoerig beelden van, ook  zonder dat een bepaalde kandidaat werd aangeprezen. Syriërs willen hun soevereiniteit bewaren en het westen duidelijk maken dat zij helemaal niet gesteld zijn op de vernietigende buitenlandse inmenging.  Het orthodox-Armeens aartsbisdom in Aleppo schrijft in een brief wel waarom zij president Bachar al-Assad van harte danken en ook voor hem willen stemmen. (waarom-armeniers-voor-assad-stemmen/). Hij is het die de Armeense vluchtelingen gastvrij heeft ontvangen en die zich  inzet voor de bescherming van de minderheden maar ook van de meerderheid. Hij ijvert voor een harmonieus samenleven van de gehele bevolking. Ons dorp Qâra is altijd een speciaal  smokkelaarsdorp geweest en niet direct een voorbeeld van authentiek patriotisme. Behalve een paar honderd christenen zijn  alle inwoners soennieten. Toch hebben ze dagen lang feest gevierd voor deze presidentsverkiezingen en heel het dorp vol gehangen met portretten van Assad, die toch ‘maar’ een alawiet is. Een dosis onrecht en corruptie is ongetwijfeld, zoals overal, ook aanwezig in de Syrische samenleving en regering. De westerse media stellen dit echter zo voor: eigen volk wordt met chemische wapens bestookt om het te onderdrukken, bomvaten worden op de bevolking gegooid, het “regime” bombardeert scholen en ziekenhuizen en de president vult zijn dagen met het martelen van gevangenen en kinderen totdat hij tot aan zijn enkels in het bloed staat. Dergelijke spotprenten  worden ook ruimschoots in de westerse pers verspreid. Dit is het CIA-draaiboek dat door de westerse media en politici, zoals de hoger genoemde Nederlandse oud-ambassadeur en vele anderen zonder ophouden wordt opgevoerd en aangedikt, waarvoor ze betaald en geprezen worden en hun carrière kunnen veilig stellen.

Hier past een nuchtere vraag. Hoe zou het komen dat de Syrische president en ook het Syrische leger zo erg gewaardeerd worden door Syriërs uit alle lagen van de bevolking, alle geloofsgemeenschappen en etnische groepen? Geloof je werkelijk dat het Syrische volk zelf niet weet wie hun kinderen vermoorden en wie hen beschermt? Wordt het geen hoog tijd dat westerse media en politici zich de vraag stellen waarom ze zich zo laten misleiden in dienst van de wapenindustrie en de meest laaghartige vernietigingspolitiek van westerse mogendheden tegenover een onschuldig volk?

De VS president Joe Biden heeft zich in een onbewaakt moment eens laten ontvallen dat hij met de democraten in staat geweest is de grootste verkiezingsfraude uit de geschiedenis van Amerika te realiseren. Hij blijkt inderdaad miljoenen stemmen te hebben gestolen. En juist de VS toeteren nu rond dat de verkiezingen in Syrië niet wettig, vrij en eerlijk verlopen zijn! Hun vazallen zoals VK, Frankrijk, Duitsland, Italië en anderen nemen natuurlijk dit standpunt over.  De verkiezingen in Syrië zullen voor hen pas “wettelijk en vrij” zijn als ze aan het volk een van hun corrupte marionetten kunnen opleggen, een terroristenleider met zijn villa in Doha, Ankara, Parijs of Brussel. Dat zal het volk nooit aanvaarden. Het Syrische volk heeft het rechte en de plicht om de 7 jaar zelf zijn president te kiezen  en dat hebben ze nu gedaan.

Tijdens de wekelijkse nachtaanbidding van donderdag weerklonken er rond middernacht mitrailleurgeschut als vreugdeschoten, toen officieel bekend werd dat de huidige president gewonnen had. Over heel het land brak er weer feestvreugde uit, vooral in Homs, Lattakia en Damascus. Het Ommajadenplein in de hoofdstad stroomde vol en er was vuurwerk. De Syrische presidentsverkiezingen hebben niet alleen het westen in zijn  hemd gezet maar ook de blijvende  lafheid en blindheid van zijn politieke leiders en media onthuld. Het westen blijft zich potsierlijk presenteren als de grote verdediger van het Syrische volk tegen een onmenselijke dictator. Uitgerekend deze man wordt nu door het volk massaal omhelsd als zijn redding, hoop en bescherming tegen de westerse schurkenstaten. En terecht. Het Syrische volk, meerderheid én minderheden, heeft reden om te feesten. En ook de christenen. Vóór de oorlog waren er 2 miljoen Syrische christenen. Nu zijn er nog ‘n 700.000. De huidige president is op dit ogenblik de enige hoop voor het broze voortbestaan van de christenen in het land waar eens de wieg van het christelijk geloof stond. Hij zet er zich met al zijn krachten voor in terwijl vele westerse christenen er blijkbaar geen zier om geven!

En dit nog

  • Ons vorig bericht behoorlijk geïllustreerd met 9 video’s: 1. Petitie tegen vaccinatie van kinderen, 2. Arianisme en concilie van Nicea, 3. Concilie van Constantinopel, 4. Libanon zonder elektriciteit, 5 + 6 voedselcrisis in Libanon (voedselhulp aan moslims!), 7. Pro abortus activiste op Vaticaanse conferentie, 8. Schisma van de Duitse katholieke kerk, 9. Ave Maria in het Aramees:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-216/
  • Prachtige beelden over de overwinning van Assad bij de presidentsverkiezingen: quo-vadis-syria-121/
  • Uitgebreide achtergrondinformatie en heerlijke video’s over de voorbereiding van de presidentsverkiezingen: quo-vadis-syria-119/
  • Een youtube van een drietal minuten over de grot van de heilige Thibe.  In de verte  zie je Qâra en de andere dorpen en de grot met het “miraculeuze water”. Het gewelf van de grot is helemaal zwart van het  vuur  dat werd gemaakt. Zoals er voor de heilige Thecla van Ma’aloula, een leerlinge van de heilige Paulus, water uit de rots kwam, zo kwam er  ook water uit de rots voor haar tijdgenote, de heilige Thibe. Het joodse volk kreeg eveneens water uit de rots te drinken nadat Mozes met zijn staf op de rots sloeg.
  • Een kunstenaar in Aleppo drukt zijn mening uit over de “VS hulp” aan Syrië in een kunstwerk met de brokstukken van zijn huis: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-120/
  • Het orthodox-Armeens aartsbisdom in Aleppo publiceert een tekst die de redenen opsomt waarom Armeniërs de Syrische president Assad dankbaar zijn en voor hem zullen stemmen:  waarom-armeniers-voor-assad-stemmen/

***

*