Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden, 

Echte wetenschap is gelovig, nederig en dienstbaar. Zij erkent God als Schepper van de gehele werkelijkheid en bevordert de menselijke waardigheid. Echte wetenschap schept schoonheid en brengt vreugde. Zij buigt zich voor de wetten van de natuur en beseft dat in de erkenning van de wetten van God tevens het geluk ligt voor de mens. We hebben dit uitvoerig geïllustreerd in twee bijdragen over de Franse grondlegger van de moderne genética, prof. Jérôme Lejeune (+ 1994) onder de titel “Een stem voor de stemlozen”.  (29/1 en 5/2/21, overgenomen door het  maandblad van Pro Vita “Gezin en Leven”). In Lejeune vormden wetenschap en christelijk geloof een eenheid, die elkaar tot een hoogtepunt voerden. Zo was het ook in de voorbije eeuwen.

Copernicus (+ 1543) zag in het heelal een volmaakte orde en een goddelijke wijsheid. Hij vroeg zich af: wie zal de Architect van dit alles niet aanbidden?

Isaac Newton (+ 1727) schreef: “Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten is een oceaan. De onvergelijkbare inrichting en harmonie van het heelal kunnen niet ontstaan zijn zonder de plannen van een Eeuwig Wezen, begaafd met wijsheid en kracht”.

Ook al kent de wetenschap in onze tijd in plaats van een druppel al een hele fles druppels, de vergelijking met de oceaan blijft onveranderd.

Zelfs voor Charles Darwin (+ 1882) was het onmogelijk dat het oneindig wonderbaarlijke universum en de mens het resultaat zouden zijn van het toeval. Deze onmogelijkheid was voor hem het beste bewijs van het bestaan van God.

Max Planck (+ 1947) drukt het zo uit: “Voor de gelovige staat God aan het begin, voor de fysicus laat God zich ontmoeten aan het einde van iedere gedachte”.

Robert Andrews Millikan (+ 1953), Nobelprijswinnaar fysica zei: “Ik kan categoriek stellen dat het ongeloof geen enkele  wetenschappelijke grond heeft. Ik denk ook dat er geen enkele tegenstelling is tussen geloof en wetenschap”.

En Albert Einstein (+ 1959) zei : “Wie zich ernstig verdiept in de wetenschap geraakt er van overtuigd dat een geest zich manifesteert in de wetten van het universum – een geest die oneindig verheven is boven die van de mens en voor wie wij met onze arme krachten, ons nederig moeten voelen”.

De astronoom Alan Sandage (+2010), die berekende met welke snelheid het universum zich uitbreidt, getuigt: “Als kind was ik atheïst. De wetenschap heeft mij doen besluiten dat het universum veel ingewikkelder is dan wat de wetenschap kan verklaren. Het is pas door de bemiddeling van het bovennatuurlijke dat ik het mysterie van het bestaan kan begrijpen”.

De wereld beleeft nu het tegenovergestelde van ware wetenschap, geloof, nederigheid, dienstbaarheid, vreugde,  schoonheid, waardigheid en vrijheid. Mensen leven nu in angst en onderdrukking. De mechanismen van overheersing worden steeds strakker, gebaseerd op geweld en angst, zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Mondmaskers (zelfs voor moeders die bevallen!), sociale afstand, dwangmatige angst om iets of iemand aan te raken en vooral de massale vaccinatie met mRNA vaccin, in feite een medische, genetisch experiment  met totaal ongekende resultaten… worden voorgehouden als dé redding.

De Nederlandse minister van volksgezondheid H. de Jonge vergelijkt de kritiek op de covid 19 vaccins met het gezeur van kinderen en voegt er bij: “Je weet toch ook niet wat er in een frikandel zit”. Hij is schoolmeester van opleiding.

De Ierse immunologe prof. dr. Dolores Cahill weet beter waarover het gaat en zegt: “Ik ga liever de gevangenis in, dan gevaccineerd te worden met een mRNA vaccin”.

Ja, er zijn ook in onze tijd echte wetenschappers, maar ze worden uit de media geweerd. De voormalige vicepresident van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon zegt onomwonden dat de regeringen ons over heel de lijn bedriegen met corona en ons willen uitroeien. Hij is een van de vele profeten in onze tijd, die gelijk zullen krijgen als het veel te laat is. De bekende Nederlandse immunoloog prof dr. Pierre Capelle heeft de laatste maanden al verschillende voordrachten gegeven op een erg gemoedelijke wijze, om de angst voor besmetting door corona te relativeren. In een van zijn uiteenzettingen legt prof. P. Capelle uit dat covid 19 eigenlijk geen enkel ernstig gevaar inhoudt voor gewone mensen onder de 65 jaar. Ze kunnen deze overwinnen zoals iedere andere griep, met de goede en gewone voorzorgsmaatregelen en middelen. Zo leven we in vertrouwen  op de goedheid van de schepping en de kracht van ons eigen afweersysteem.

Er werd  een ideologie geschapen om de onzinnige dwangmaatregelen te rechtvaardigen zodat de meerderheid van de bevolking de onderdrukking zou blijven aanvaarden: ’n soort hygiënisch transhumanisme. Deze ideologie houdt ons voor dat de elite van de wereld dankzij digitalisatie en technische snufjes, de mensheid op een veel hoger niveau zal tillen, als zij zich bevrijdt van covid 19.

Hiervoor moet de mensheid in een permanent hygiënisch harnas leven en volledig afstand doen van al haar vrijheden en haar waardigheid. Het is onbegrijpelijk dat zovele mensen daarin blijven trappen. Velen denken dat we op weg zijn naar het paradijs en willen hen die aantonen dat we feitelijk in een hel leven, radicaal de mond te snoeren. De opgelegde maatregelen zijn verwoestend voor het fysische,  psychische en moreel leven van miljoenen mensen, jong en oud. En zo groeit  een totalitaire dictatuur: “Vergis u niet, wat wij nu beleven heeft niets te maken met een gezondheidscrisis, maar met een staatsgreep op planetair niveau opdat voor  hen die de orde bepalen de absolute macht zou verzekerd zijn op grond van een wrede dictatuur. U krijgt het ergste van het communisme (onderdrukking van de massa) en het ergste van het kapitalisme (alleen profijt voor de elite); (Philippe Huysmans, 18 mei 2021: (/coup-detat-planetaire-connais-ton-ennemi). Huysmans voegt er aan toe: als dit een nachtmerrie is, houdt er rekening mee dat deze elite voor niets zal wijken en dat we nog maar aan het begin staan!

Alpha (Absolute Liberty & Prevented Humanity Association) heeft een zorgvuldig rapport opgesteld met data en feiten over het wetenschappelijk totaal onverantwoord corona beleid (lockdown, PCR tests, mondmaskers, afstand, avondklok en vooral de experimentele vaccins) van een wereldelite, om het volk te knechten, bewaken, controleren en van alle vrijheden beroven. Het werd bezorgd aan alle Belgische politici en verantwoordelijken opdat zij eindelijk hun verantwoordelijkheid zouden nemen (www.tegenstroom).

*

We gunnen onszelf nog enkele dagen “ziekteverlof” wegens gekneusde ribben en schrijven slechts enkele spontane reacties. Na Flitsen reageren we op de liturgische beperkingen: Onwaardig, onwettig, onaanvaardbaar. Uit de stroom van informatie, die me wordt toegestuurd, kies ik een en ander onder  En dit nog.                                                         

P. Daniel

Wezensgelijkheid

In de byzantijnse liturgie is de 7e paaszondag gewijd aan de 318 vaders van het eerste oecumenisch concilie van Nicea (325), dat de ketterij van de Alexandrijnse priester Arius veroordeelde. Sinds een tiental jaren verkondigde deze dat Jezus zodanig ondergeschikt zou zijn aan de Vader, dat hij eigenlijk geschapen was en zeker niet gelijk aan de Vader. En Arius had veel succes nu de gelovigen net bevrijd waren van de verschrikkelijke christenvervolgingen in het Romeinse  Rijk. Zijn ideeën waren bijzonder populair aan het hof van Constantinopel en bij menige burgerlijke gezagsdrager, waardoor bv. de grote heilige Athanasius meerdere malen in ballingschap moest gaan.   Nicea verklaart nu plechtig “de wezensgelijkheid” (homoousios-consubstantialis) van de Zoon met de Vader maar  de ketterij zal pas definitief overwonnen worden in het eerste concilie van Constantinopel (381).

De nadruk ligt deze zondag niet zozeer op de concilievaders maar op de onaantastbare grootheid van Jezus, het Woord Gods, geheel gelijk aan de  Vader, een fundamentele pijler van het christelijk geloof. Daarom handelt het Evangelie (Johannes 17, 1-13) vandaag over de gelijke glorie van Jezus en de Vader. Jezus heeft op aarde de Vader verheerlijkt en nadat Hij zijn verlossingswerk volbracht had, heeft de Vader Jezus verheerlijkt door Hem te doen verrijzen. Jezus en de Vader willen nu niets minder dan ons opnemen in deze goddelijke glorie. Zo maakt de Vader de mensen los van de wereld om ze aan Jezus te geven en door Hem gered te worden. Jezus bidt voor hen opdat ze de Vader en de Zoon zouden erkennen en delen in hun eenheid. Dat zijn het eeuwig leven en volheid van vreugde. Jezus bidt niet voor de wereld. Hij bidt ook niet voor “de nieuwe wereldorde” of “the great reset”, die zich verliest in technische snufjes maar de waardigheid van de mens en de glorie van God verwerpt. Ze zijn gebouwd op hoogmoedige menselijke overwegingen en zullen vernietigd worden. Zijn mensen blijven voorlopig nog wel in de wereld, maar ze zijn niet van deze wereld en Jezus bidt dat ze beschermd mogen worden tegen al wat hun eenheid met Hem en de Vader bedreigt.

Water in de grote visvijver

De plastiek die de grond moest afdekken liet te veel water door op plaatsen waar de plastiek over elkaar gelegd was. Dit is inmiddels hersteld en de vijver wordt opnieuw met water gevuld.

Planken

De planken voor het plafond van het Sint Jozef klooster worden langs twee kanten geolied en vragen nog een paar dagen werk.

Geen elektriciteit meer in Libanon!

De steeds erger wordende situatie in Libanon houdt ons nu bezig. De openbare dienst van elektriciteit voor Libanon (EDL) kan  de 180 miljoen dollar aan de Turkse maatschappij Karpowerschip niet betalen en daarom zullen vanaf 22 juni 2021 de liften stilvallen en de telefoons en computers niet meer gewoon opgeladen kunnen worden.. Voor de frigo’s is het nu al geen probleem meer, want er zit helaas niets meer in. Het is onbegrijpelijk hoe de hele wereld rustig toekijkt hoe een volk wordt gewurgd. Van de grote voorraad zonnepanelen op ons dak, afkomstig uit India, is het grootste deel al besteed aan Syrische organisaties, ziekenhuizen en gezinnen. We zullen met de Indische eigenaars nu onderhandelen om de rest zelf op te kopen en aan Libanon te bezorgen.

Onwaardig, onwettig en onaanvaardbaar

De voorschriften van de Belgische bisschoppenconferentie voor het vieren en bijwonen van liturgische diensten in kerken en in openlucht, volgens de eisen van de regering, zijn onwaardig, onwettig en onaanvaardbaar. Zelfs de traditionele wijze van de consecratie en  van de uitreiking van de heilige communie worden verboden.

Deze voorschriften gaan in tegen de nrs. 1125 en 1205 van de catechismus van de Katholieke Kerk. De viering van de sacramenten bevat een onveranderlijk deel dat in geloofsgehoorzaamheid aan de goddelijke oorsprong trouw moet bewaard blijven. De liturgische vieringen mogen niet bepaald worden door een kunstmatig opgevoerde, onverantwoorde angst voor besmetting en de daardoor onzinnige, opgelegde maatregelen vanwege welk regime ook.

We beschikken nu over voldoende bewijzen dat mondmaskers altijd, overal en voor iedereen, wetenschappelijk niet verantwoord zijn, dat het afstand houden van 1,5 m geen zin heeft,  dat de angst voor besmettingsgevaar bij het aanraken van voorwerpen overdreven is en dat de massale vaccinatie met mRNA van een gehele gezonde bevolking niet alleen roekeloos is maar ook veel meer sterfte en ernstige ziektes oplevert dan de covid 19 zelf, zoals de werkelijkheid inmiddels wereldwijd bewijst.

Waarom voeren de bisschoppen, gestimuleerd door het burgerlijk gezag in de kerkgemeenschap zelf deze maatregelen van minachting voor de liturgie in, samen met een afwijzing van de vrijheid en waardigheid van de gelovigen? Dit is een open poort tot nog grotere schendingen. Zelfs de gruwelijkste dictators en godsdiensthaters uit de geschiedenis konden hiervan niet eens dromen. Ik ben blij dat we hier nog steeds de heilige Eucharistie kunnen vieren op dezelfde waardige wijze als voorheen, zonder mondmasker voor priester en gelovigen, zonder sociale afstand, zonder enige dwangmatige angst om elkaar of voorwerpen aan te raken, met het heilig Brood, gedoopt in het heilig Bloed, uitgereikt op de tong en op de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen met een hartelijke omhelzing van iedereen met iedereen en met een bijzonder welkom aan zieken en bejaarden. Volgens de geest van de voorschriften van de Belgische bisschoppenconferentie zouden wij allemaal al lang zwaar besmet moeten zijn met covid 19 en het is best mogelijk dat we niet alleen covid 19 maar nog een serie andere virussen meedragen maar we zijn niettemin gezond en daar gaat het toch om. En de eucharistie is een bron van heil en genezing voor hen die in geloof naderen, niet voor hen die zich willen gedragen als bezeten heidenen.

En dit nog

  • Ons vorig bericht deskundig geïllustreerd met 8 video’s: 1. Genezing van de blindgeborene, 2 + 3 mooie beelden vanuit de lucht van Anti-Libanon,  4. Oorlog tegen Syrië 14 mei 2021, 5. Einde van de genocide?, 6. Protest vanuit de hele wereld; 7. Hoe jongeren lijden onder de sancties, 8.de 3 presidentskandidaten voor verkiezingen 2021: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-215/

*

*

*

  • Is paus Franciskus de voornaamste geestelijke ambassadeur van de omstreden massavaccinatie en de nieuwe wereldorde? vaticaan-paus-roept-op-tot-nieuwe-wereldorde-waarin-volledig-gevaccineerde-knechten-leven 
  • Het “Centraal Comité van Duitse katholieken “ (ZDK) wil een “Synodale weg” gaan zoals destijds ons losbollige, feministische IPB in Vlaanderen, maar dan straffer georganiseerd, “grundsätzlicher”. Het wil vrouwelijke priesters en homohuwelijken tegen de authentieke katholieke traditie in. De meeste bisschoppen doen mee. Op 10 mei 2021 werden in heel Duitsland massaal homohuwelijken ingezegend in kerken met een regenboogvlag. Dit is de weg van geloofsafval en schisma: 10mei-de-dag-waarop-het-duitse-schisma-realitiet-wordt/