Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Is de catastrofe die nu over de wereld komt, een straf van God of van de natuur?   Het is een  delicate vraag die een genuanceerd antwoord verdient.  Het christelijk geloof erkent de onafhankelijkheid van de aardse waarden. God is de Schepper van alles. Hij heeft aan alle dingen hun eigen goedheid en waarheid, hun  eigen structuren  en wetten gegeven en houdt alles in stand. Hij heeft aan de mens  de taak gegeven deze wetten steeds beter te leren kennen en te gebruiken tot lof van God en tot heil van de mensen. Op deze juist begrepen ‘autonomie van het aardse’,  heeft de katholieke Kerk de universiteiten opgericht en tot bloei gebracht.

Het herinnert mij aan een uitspraak van prof. Jérôme Lejeune (+ paasmorgen 1994). Op 24 juli 1991 nodigden we hem uit om te spreken op de Vijfdaagse Geloofsdagen te Hoogstraten. Zoals steeds legde hij in een schitterende  toespraak uit dat de levens-geschiedenis van ieder mens begint met de conceptie. Vanaf dat ogenblik dienen we de  waardigheid van een menselijke persoon te erkennen. Een jongere vroeg hem: “Professor, is aids een straf van God?” Zijn geniaal antwoord luidde: “God vergeeft altijd, mensen vergeven soms en de natuur vergeeft nooit.” Hij wilde de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken.

Une exposition sur le généticien français Jérôme Lejeune ...

Onverantwoord gedrag brengt zijn eigen ontwrichting mee. Zo is het ook met hormonale  contraceptie. Wanneer je een uiterst verfijnd en subtiel organisme van vruchtbaarheid brutaal onderdrukt, heeft dit onherroepelijk ernstige fysische en psychische gevolgen. Dit “intrinsieke kwaad” wordt door vele ‘grote’ theologen nog steeds hooghartig weggehoond. Zij blijven de illusie koesteren dat “de goede bedoelingen” alle kwaad vanzelf verdrijven!  Dit zijn straffen, als je wil, die de mens zichzelf op zijn  hals haalt en die God toelaat. God doet al het mogelijke om ons te laten delen in de volheid van zijn liefde en vreugde. Van onze kant kunnen wij daarin slechts delen door vrijwillig toe te stemmen. Zonder vrije wil onzerzijds heeft liefde geen zin. Ouders die hun kinderen liefhebben zullen hen ook af en toe straffen om hen wakker te schudden opdat zij hun vrije wil voor het goede zouden leren gebruiken.

Zo kan deze zogenaamde pandemie ons wakker schudden opdat we onze mogelijkheden gebruiken voor een goede samenleving, die niet gericht is op het nog rijker maken van super rijke bankiers, wapenbazen en hun oorlogen, het nog meer plunderen en uitbuiten van arme volken. Het is een roep om zorg te dragen voor elkaar in plaats van conflicten uit te lokken, om de meest behoeftigen en weerlozen te helpen, solidariteit en samenwerking na te streven  in plaats van een ziekelijke “concurrentie”. Het is een uitnodiging om terug te keren naar de eenvoud van het Evangelie: God bovenal beminnen en de naaste zoals onszelf. Een grote hindernis in de huidige westerse beschaving is hierbij de opgeschroefde  angst voor lijden en dood.

Jazeker, van nature zijn we daar bang van. Wie echter beseft dat dit aardse bestaan niet ons hoogste levensdoel is en dat wij geroepen zijn  om te delen in het volle geluk in God, richt zijn hart ook daarnaar en aanvaardt dat lijden en sterven de noodzakelijke wegen zijn om verenigd te worden met God in Christus’ verrijzenis. Laten we het mogelijke doen om lijden en sterven te verzachten maar tegelijk alle naïviteit hier omtrent afleggen. Lijden en dood horen bij ons leven en hebben wij nodig om bevrijd te worden van onze oude sterfelijke mens en over te gaan naar het eeuwige, nieuwe leven in God. Deze drang draagt ieder mens diep in zich, zoals de hl. Augustinus ongeveer zestien eeuwen geleden het in het begin van zijn “Belijdenissen” schreef: Ons hart is onrustig totdat het rust in U, God.

P. Daniel

Vrijdag 1 mei 2020

In de geest van de Paastijd

De derde paaszondag is in het oosten gewijd aan de vrouwen die Jezus ‘Lichaam wilden balsemen: de myroforen of parfumdames. Ze worden vereerd omwille van hun hartstochtelijke liefde, die sterk, trouw, volhardend en creatief is. In het westen staan “de Emmaüsgangers” centraal (Lucas 24, 13-35). Deze Bijbeltekst is werkelijk een praktische handleiding voor innerlijke genezing. Deze twee mannen delen met elkaar onderweg hun diepe pijn en verwarring (wat meer waard kan zijn dan een duur bezoek aan een psychiater), ze erkennen in hun grenzeloze droefheid toch het kleine lichtpuntje van de vrouwen die zeiden dat Jezus leefde. Vervolgens luisteren ze naar Jezus zonder te weten dat Hij het is, ze nodigen Hem uit, herkennen Hem bij “het breken van het brood” en keren  onmiddellijk terug om hiervan te getuigen. Na de mis hebben we alle kaarsen gezegend: de gewone kaarsen, de kleine en grote sierkaarsen.

Caravaggio: Avondmaal in Emmaüs (1601)

De te schilderen planken hebben een eerste laag gehad en een deel heeft al een tweede laag gekregen. Blijkbaar waren het geen 3000 planken doch slechts de helft. De andere helft moet nog komen. Woensdag worden op hetzelfde dak zonnepanelen (ons toegezonden vanuit Indië) geplaatst, waarbij de minister van “réserve” aanwezig is. Vorige week hadden we al aan een ziekenhuis in Idlib zonnepanelen kunnen geven. Deze panelen worden voorlopig hier geplaatst om te testen. Ze zullen uiteindelijk dienen voor instellingen of mensen waar ze het meest nodig zijn. En de vrouwen uit Qâra die we destijds hielpen om de “blote voetenschool” in Indië te volgen en daar een opleiding kregen in het vervaardigen en installeren van deze zonnepanelen, zullen hier het materiaal komen halen en installeren waar het nodig is.

Merkwaardigheden

Staan we op het kruispunt van de menselijke beschaving? Sommigen denken dit en niet zonder reden. In 1913 heerste het Brits Imperium over 23 % van de gehele wereldbevolking door zijn kolonies, protectoraten, mandaten en andere vormen van overheersing. Sinds WO II is dit veranderd maar niet verdwenen. Het is in een andere vorm verder gegaan. Tot het “Brits Imperium” horen de Rockefellers, Rotchilds, EU, NAVO, Soros, NGO’s zoals Amnesty International, Human Rights Watch, Bellincat, de Atlantische Raad, IMF, City of London… Dit westers neoliberalisme en kapitalisme heeft Afrika en Azië geplunderd, tot slaven gemaakt en in armoede gestort door oorlogen. 55% van de Afrikanen heeft geen elektriciteit en 41% leeft in extreme armoede. Verder heeft deze westerse overheersing het Midden Oosten verwoest, Libanon geplunderd en in armoede gedumpt. Landen die zich niet willen  onderwerpen worden door nooit eindigende oorlogen ontwricht: Afghanistan, Irak, Libië, Jemen, Syrië… Maar er komt verandering dank zij China en Rusland.  Afrika begint op te staan uit de as van zijn armoede en slavernij. In het M.O. groeit de weerstand. Terwijl steeds meer landen het zinkend schip van het Brits Imperium verlaten, hebben al 70 landen en organisaties zich aangesloten bij de nieuwe zijderoute, die gezondheidszorg en menswaardige ontwikkeling tracht te geven voor allen. De niet aflatende verspreiding van monsterleugens en moddercampagnes waarmee onze westerse media China en Rusland blijven bekladden zullen deze ontwikkeling niet tegen houden. Op het dieptepunt van de Sovjetunie wisten de  Russen dat hetgeen in de Pravda als hoogste waarheid aangeprezen werd leugen was en dat hetgeen fel bestreden werd waarheid was. Naar dit punt hebben onze media ons nu gebracht. (Sonja van den ende, 27 april 2020: We are at the crossroads of human civilization)

Erdogan wil niet alleen het vergane Ottomaanse glorie herstellen maar daarbij ook het christendom uitroeien. In het verleden verlangden kaliefen de Sint Pietersbasiliek in Rome om te vormen tot moskee, zoals ze de Hagia Sofia tot moskee degradeerden.  Omdat Erdogan door een religieus fanatisme gedreven wordt is zijn waanzin des te gevaarlijker. In N. Syrië waarschuwt hij het Syrische leger dat ze geen acties mogen ondernemen. Als Ottomaanse barbaar wil hij N. Syrië inpalmen samen met iedere plek waar nog een levendig christelijke geloof aanwezig is. Europa en Amerika laten hem begaan of helpen hem nog een beetje.

De herdenking van de Armeense genocide vonden ze ook niet het vermelden waard. Rusland (en China) is de enige wereldmacht die de soevereiniteit van Syrië en zijn christelijke erfenis verdedigt.  Onze kranten hebben ook geen plaats om de Armeense genocide op waardige wijze onder de aandacht te brengen. Wel moet de holocaust dag na dag, week na week in het nieuws blijven opdat de zionisten hun etnische zuivering van volken die hen niets misdaan hebben straffeloos te laten verder te zetten. (…) Ondertussen worden de eigendommen van christenen in Idlib door de jihadisten geconfisqueerd. (Jihadist rebels confiscate christian properties in Idlib)

Westerse politici, media en internationale organisaties zoals de WGO hebben zonder wetenschappelijke grond paniek gezaaid. Hiermee worden draconische maatregelen gerechtvaardigd: het verlammen  van de economie, miljoenen mensen doen staken, mensen opsluiten in hun eigen huis, een centraliseren van alle controle op de gezondheid… Blijkbaar heeft covid-19 in de VS uiteindelijk 20 à 30.000 minder doden gemaakt dan een gewone griep. Zalig zij die besmet werden door het coronavirus zonder het te weten, zonder getest te zijn, die geen paniek of angst gekend hebben, die niet ziek waren en zonder extra medische tussenkomst hiervan weer bevrijd werden. Dat dit bestaat vernamen we al van onze Vlaamse specialist dr. Wim Amelinckx, zoals we vorige keer vermeldden: “Veel ouderen zijn trouwens besmet zonder ziek te zijn”.

Wanneer nu aanvaard wordt dat hele landen en volkeren als in één grote gevangenis worden opgesloten, mogen we verwachten dat wereldheersers over ons nog veel meer  ellende kunnen uitstorten. (Tony Cartalucci, 24 april 2020: L’énorme canular de la covid-19)

En dit nog

  • Ons vorig bericht met 5 leerrijke video’s geïllustreerd: 1. Over Augustinus, 2. Orthodox Paasfeest in Aleppo, 3.  Zr. Faustina, 4.het hele interview met dr Heiko Schöning, 5. Harley Schlanger
  • Een goed overzicht van de  stand van zaken nu: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-82/
  • Syrië 2005 met zeven video’s: https://www.golfbrekers.be/dit-was-syrie-in-2005/
  • Aanvulling op XV/16 (17 april 2020).  We vergaten toen de link te geven (met o.m. verkorte film over hl Hildegard van Bingen): Ons vorig bericht weer rijkelijk geïllustreerd met vele interessante bruggetjes en vier video’s: 1. Val van Constantinopel, 2. De hl. Maria de Egyptische, 3. Hoe wij Palmzondag konden vieren in 2016 op een ezel, 4. Verkorte film over het leven van de hl Hildegard van Bingen:https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-161/ 

1 gedachte op “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

  1. God ….wat is dat ?…hoeveel Goden zijn er niet is het Allah? is het Christus?of Bhoeda? wie moeten wij geloven …moest er almachtige God bestaan zou hij concurentie dulden?…ik denk het niet….je kunt wel respect tonen voor een bepaalde godsdienst ( daarbij sluit ik moslims uit)….we zullen wel zien wie er gelijk heeft …….als we dood zijn!

Reacties zijn gesloten.